POSLOVNE FINANCIJE -  treberaj-PF-Dva-primjera- ¢  Optimalni portfolio za nekog investitora:

 • View
  16

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of POSLOVNE FINANCIJE -  treberaj-PF-Dva-primjera- ¢  Optimalni portfolio za nekog...

 • POSLOVNE FINANCIJE

  PRIMJERI ISPITA Dva primjera ispita s rjeenjima

  na kraju

  ID: 20808

 • 1

  Hej heeej! Odluio si napokon "zasukati rukave i primiti se tih poslovnih financija kako

  spada?!

  Prvi korak si uinio i svaka ast na tome! Ako ovako nastavi, sigurni smo da nee bit nikakvih

  problema! Ne brini, nisi sam treberaj ekipa je uz tebe i zato smo ti u nastavku pripremili dva primjera

  ispita s pripadajuim rjeenjima na kraju.

  Ajmo se samo prisjetit strukture ispita i naina bodovanja, da zna na kraju koliko si dobro rijeio:

  Teorija. Teoretski dio nosi 40 bodova i sastoji se od tri skupine pitanja.

  10 pitanja tono/netono

  15 pitanja sa 4 ponuena odgovora u kojima treba zaokruiti jedan najbolji odgovor

  15 pitanja sa 6 ponuenih odgovora (u tim su pitanjima neki od ponuenih odgovora

  kombinacije drugih ponuenih odgovora npr. pod e. moe biti ponueno: toni su

  odgovori a. i b.)

  Zadaci. Ukupno je 20 pitanja vezanih za zadatke.

  Svako pitanje koje se odnosi na zadatke nosi po 3 boda (60 bodova)

  Broj pitanja koja se odnose na pojedini zadataka varira od zadatka do zadatka (primjerice,

  na zadatak vezan uz dionice mogu se odnositi 3

  pitanja, a na zadatak iz financijskih pokazatelja 2 pitanja i obratno, nema pravila)

  Uvjeti za prolaz.

  Minimalno 50% pitanje iz teorije (od 40 pitanje minimalno ih mora biti tono rijeeno 20)

  Minimalno 50% pitanja iz dijela ispita vezanog uz zadatke (minimalno 10 od 20 pitanja,

  odnosno 30 od 60 bodova vezanih uz zadatke)

  Ostvariti sveukupno vie od 60% bodova na cijelom testu (npr. ako netko ostvari 50%

  teoretskog dijela i 50% dijela sa zadacima, zadovoljio je prva dva uvjeta, ali ne i trei,

  a potrebno je zadovoljiti sve uvjete).

  Trajanje ispita. 1:30h (jo e morati sve odgovore unijeti u obrazac kojeg ti mi tu nismo stavili, tako

  da rauna cca 10ak min i za to).

  SRETNO!!!

 • 2

  GRUPA 1

  POSLOVNE FINANCIJE

  ISPIT

  Grupa 1

  _______________________

  PREZIME I IME TAMPANIM SLOVIMA

  _______________________

  OCJENA (ne popunjava student/ica)

  Kd (broj) na obrascu za odgovore __________

  Datum __________

  JMBAG __________

  _______________________________________

  VLASTORUNI POTPIS

  I. SKUPINA Na slijedea pitanja odgovarate zaokruivanjem a) TONO ili b) NIJE TONO

  1. Menaderska forma izvjetaja o dobiti dijeli trokove na fiksne i varijabilne, a forma marginalne analize na trokove prodanih proizvoda i administrativne trokove.

  a) Tono b) Nije tono

  2. Troak amortizacije kao komponenta ukupnog troka kapitala identian je prosjenom ponderiranom troku kapitala poduzea.

  a) Tono b) Nije tono

  3. Financijsku okolinu poduzea ine sve pravne i fizike osobe s kojima poduzee ima uspostavljene financijske odnose.

  a) Tono b) Nije tono

  4. Factoring je oblik kratkoronog financiranja. a) Tono b) Nije tono

  NAPOMENE STUDENTIMA:

  Tona rjeenja (1.-60.) oznaite na dobivenom obrascu za odgovore.

  Na obrascu za odgovore na svako pitanje/zadatak zacrnjuje se samo JEDAN krui!

  Ispit i obrazac se popunjavaju iskljuivo kemijskom olovkom.

  Rjeenja zadataka bez cjelokupnog postupka napisanog na testu nee biti priznata.

  Nepotpisani ISPITI I OBRASCI NEE biti ispravljani.

  Po zavretku dobiveni ispit i obrazac za odgovore MORA biti vraen asistentu/docentu.

 • 3

  5. Diskontna stopa koju treba koristiti u procesu budetiranja kapitala primarno je odreena trokom kapitala tvrtke.

  a) Tono b) Nije tono

  6. Smrt inokosnog vlasnika ili njegova namjera da se povue iz posla ne mogu rezultirati prisilnom likvidacijom inokosnog poduzea.

  a) Tono b) Nije tono

  7. Premija rizika na korporacijske vrijednosne papire ovisi o rizinosti poduzea, a ne o stupnju likvidnosti tih vrijednosnih papira.

  a) Tono b) Nije tono

  8. Obveznice bez kupona predstavljaju najei tip obveznica koje se pojavljuju na razvijenim tritima.

  a) Tono b) Nije tono

  9. Krivulja prosjenog ponderiranog troka kapitala prema stupnju zaduenosti ima karakteristian U oblik, to znai da za poduzee postoji optimalna struktura kapitala.

  a) Tono b) Nije tono

  10. Nataloene trokove ne treba ukljuiti u kalkulaciju novanih tokova projekata. a) Tono b) Nije tono

  II. SKUPINA Na slijedea pitanja odgovorite zaokruivanjem samo jednog najboljeg odgovora

  11. U osnovi portfolio strategije nije: a) princip diverzifikacije b) redukcija rizika c) poveanje prinosa d) smanjenje fluktuacije prinosa na investicije

  12. Pravac trita kapitala je: a) linearna funkcija standardne devijacije razliitih portfolia b) odreen je alfa i beta koeficijentima c) predstavlja bolje investicijsko rjeenja od portfolia na efikasnoj granici d) konani je izraz modela procjenjivanja kapitalne imovine

  13. Inkrementalni troak kapitala prema razini namjeravanih investicija predstavljen je: a) rastuom kontinuiranom funkcijom b) padajuom kontinuiranom funkcijom c) stepenastom rastuom funkcijom d) stepenastom padajuom funkcijom

 • 4

  14. Prema tradicionalistima optimalna struktura kapitala: a) ne postoji b) postie se uz 100%-tnu zaduenost c) postie se uz najnii troak kapitala d) postie se uz minimalnu zaduenost poduzea

  15. Isplatu dividendi zagovara: a) rezidualna teorija dividendi b) teorija porezne diferencijacije c) efekt klijentele d) teorija ptice u ruci

  16. Koja od tvrdnji odgovara tzv. zlatnim pravilima financiranja: a) dugorone potrebe moraju se financirati dugorono b) dugorone potrebe mogu se financirati dugorono c) dugorone potrebe mogu se financirati i kratkorono d) kratkorone potrebe moraju se financirati kratkorono

  17. Zaokruite netonu tvrdnju: Preferencijalne dionice: a) u pravilu nemaju pravo glasa b) nadreene su obveznicama c) u pravilu nose fiksne dividend d) hibridni instrument financiranja

  18. Komercijalni zapisi u pravilu: a) su visokog stupnja likvidnosti b) su male nominalne vrijednosti c) imaju razvijeno sekundarno trite d) nita od navedenog nije tono

  19. Zaokruite tonu tvrdnju: Ukupni rizik investicije se: a) mjeri varijancom b) sastoji od sistematskog i nediverzificirajueg rizika c) sastoji od sistematskog i trinog rizika d) sastoji od diverzificirajueg i specifinog rizika

  20. Razlika izmeu stvarnog prinosa i prinosa procijenjenog karakteristinim regresijskim pravcem oznaava se:

  a) alfa koeficijentom b) beta koeficijentom c) trinim indeksom d) rezidualom

  21. Bilanca je: a) temeljni financijski izvjetaj poduzea b) prikaz stanja imovine, obveza i glavnice poduzea kroz odreeno vrijeme c) prikaz financijskih performansi poduzea d) stanje prihoda i rashoda na dan sastavljanja

 • 5

  22. Kriterij razdoblja povrata je: a) temeljna metoda financijskog odluivanja b) najjednostavnija metoda financijskog odluivanja c) najmanje koritena metoda financijskog odluivanja d) varijanta iste sadanje vrijednosti

  23. Odnos cijene i zarada obrnuto je proporcionalan: a) prinosu od dividendi b) prinosu od zarada c) tekuem prinosu d) prinosu do dospijea

  24. Prema Gordonovom modelu (konstantan rast dividendi), troak kapitala od obinih dionica najosjetljiviji je:

  a) na procjenu oekivane stope rasta dividendi b) na procjenu oekivanih dividendi c) na veliinu nominalne vrijednosti dionice d) na stopu trine kapitalizacije

  25. Troak kapitala prije i nakon poreza razlikuje se: a) kod svih komponenti kapitala b) kod dugova i preferencijalnih dionica c) kod svih komponenti kapitala s fiksnim naknadama d) kod kapitala prikupljenog emisijom kuponskih obveznica III. SKUPINA Na slijedea pitanja odgovorite zaokruivanjem samo jednog najtonijeg

  odgovora

  26. Prinos za razdoblje dranja:

  a) ne reagira na razdoblje dranja b) mjera ukupnog prinosa c) mjera prinosa za sve utrive investicije d) a i b e) b i c f) a, b i c

  27. Od navedenih, eksterni pristup/i financijama poduzea je/su: a) javni pristup b) investicijski pristup c) juristiki pristup d) a i b e) a i c f) a, b i c

  28. Prihodi: a) poveavaju imovinu poduzea b) vremenski su nedvojbeno definirani c) u pravilu nastaju kad i novani primici d) a i b

 • 6

  e) b i c f) a, b i c

  29. Rizik od promjene kamatnih stopa sastoji se od: a) rizika cijene i rizika do dospijea b) rizika cijene i kreditnog rizika c) rizika cijene i rizika inflacije d) a i b e) b i c f) niti jedan od navedenih odgovora nije toan

  30. Prema kojoj teoriji/teorijama krivulja prinosa ima normalan oblik: a) teoriji preferencije likvidnosti b) teoriji oekivanja c) teoriji pristranih oekivanja d) a i b e) b i c f) a i c

  31.Teorem prema kojem se tijekom cijelog vremena do dospijea obveznica prodaje uz premiju ako joj je nominalna kamatna stopa nia od prinosa do dospijea, vrijedi za:

  a) kuponsku obveznicu b) anuitetsku obveznicu c) bez kupona d) a i b e) a i c f) niti jedan od navedenih odgovora nije toan

  32. Opi model sadanje vrijednosti dividendi je: a) primjenjiv za procjenu vrijednosti dionice koje sad ne isplauju dividende b) varijanta ekonomske vrijednosti dionice c) varijanta Gordonovog model d) a i b e) a i c f) a, b i c

  33. Prosjeni ponderirani troak kapitala je: a) minimalno prihvatljiv prinos na investicije poduzea b) profitabilnost koja zadrava cijenu dionica poduzea c) prosjeni prinos koji od poduzea zahtijevaju investitori gledan prije poreza d) a i b e) a i c f) a, b i c

  34. Koji od kriterija financijskog odluivanja u raunskom postupku ne koristi troak