Hemijski pregle 6-2007

 • View
  29

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Casopis hemijski pregled

Transcript

 • HEMIJSKI PREGLED

  god. 48

  br. 6 (decembar)

  YU ISSN04406826

  UDC 54.001.93

 • S A D R @ A J

  LANCI

  IVAN GUTMANIVAN GUTMANNOVI HEMIJSKI ELEMENTI JO MALO PA 120

  NEW CHEMICAL ELEMENTS A LITTLE MORE AND 120 _ _ 114

  URICA IVKOVI, ALEKSANDAR JOVI, DRAGANA GRUII, MARKO KOMATINAURICA IVKOVI, ALEKSANDAR JOVI, DRAGANA GRUII, MARKO KOMATINAALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJERENEWABLE ENERGY RESOURCES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 115

  ANA PAVLOVI, SAA MILOEVI, IVAN GRETIANA PAVLOVI, SANJA MILOEVI, IVAN GRETITEKI METALI U ZEMITU BEOGRADA HEAVY HEAVY METAL POLLUTION IN THE SOIL OF BELGRADE

  REGION _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 124

  VESTI IZ KOLE, VESTI ZA KOLE

  SLAVICA KOCISLAVICA KOCIPERIODNI SISTEM ELEMENATA ELEKTRONSKA KONFIGURACIJA ATOMA ELEMENATA

  PERIODIC TABLE AND ELECTRON CONFIGURATION _ 132

  HEMIJA NA INTERNETU

  ALEKSANDAR DEKANSKI, VLADIMIR PANI, DRAGANA DEKANSKIALEKSANDAR DEKANSKI, VLADIMIR PANI, DRAGANA DEKANSKI

  http:// www. spectroscopynow.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 134http://www. separationsNOW. com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 135

  BELEKE

  ELEMENTI VASIONE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 136

  VESTI IZ SHD

  In Memoriam Mr Vesna Anderluh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137

  Hemijske promene u prirodi O Vuk Karai uprija Hemijska sekcija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 137

  Nedea hemije _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 138

  Izvetaj sa sveane skuptine SHD za 2007. godinu _ _ 138

  Novi cenovnik za 2008. godinu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 139

  IzdajeSRPSKO HEMIJSKO DRU[TVO

  Telefon 3370-467

  Karnegijeva 4

  izlazi dvomese~no

  ODGOVORNI I GLAVNI UREDNIKRatko M. Jankov

  POMONIK ODGOVORNOG I GLAVNOG UREDNIKADragica Trivi

  LANOVI REDAKCIJEVladimir Vukoti, Milena Spasi, Jelena Radosav-evi i Milan Dragievi

  Izdavawe ~asopisa HEMIJSKI PREGLED po-mau: Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet, Hemijskifakultet i Fakultet za fizi~ku hemiju u Beogradu.

  URE\IVA^KI ODBOR

  Nikola Blagojevi, Ivan Gutman, Sneana Zari, Jo-van Jovanovi, Slavko Kevrean, Dragan Markovi,Rado Markovi, Vladimir Pavlovi, Slobodan Rib-nikar, Radomir Saii, ivorad ekovi (predsed-nik).

  Godia lanarina za SHD za 2007. godinu je 1.000din, a za ake, studente i penzionere je 450 din. Go-di{wa pretplata za studente i uenike koji nisu l-anovi SHD 700 din, za pojedince koji nisu lanoviSHD 1400 din, za radne organizacije 2.000 din, zainostranstvo 25 US $. Pretplatu prima Srpsko he-mijsko dru{tvo, Beograd, Karnegijeva 4/III.

  lanarinu i pretplatu moete uplatiti na raun SHD205-13815-62, poziv na broj 320.

  Web site: http://www.shd.org.yu/hp/ e-mail redakcije: hempr_ed@chem.bg.ac.yu

  Priprema za tampu: Jelena i Zoran Dimi,Svetozara Markovia 2, 11000 Beograd

  [tampa: Zavod za grafi~ku tehniku Tehnolo{ko-metalur{kog fakulteta Beograd, Karnegijeva 4

  Naslovna strana i Internet verzija asopisa:Slobodan i Goran Ratkovi, RatkovicDesign

  www.ratkovicdesign.netoffice@ratkovicdesign.net

  Godi{te 48. decembar

  CHEMICAL REVIEW

  Editor-in-Chief Volume 48RATKO M. JANKOV NUMBER 6Deputy Editor-in-Chief (December)DRAGICA TRIVIHonorary EditorSTANIMIR R. ARSENIJEVI]PublisherSERBIAN CHEMICAL SOCIETYBelgrade/Serbia, Karnegijeva 4

  HEMIJSKI PREGLED

  broj 6

 • Godi{te 48. broj 6 (2007) 113

  Na kraju ove godine podseamo vas da se topre ulanite u SHD. Na taj nain obezbediete svojprimerak Hemijskog pregleda. Hemijski pregled setampa u ogranienom tirau, odnosno u onolikoprimeraka koliko imamo lanova i pretplatnika udatom trenutku. U sluaju blagovremene pretplatevi ete, od poetka godine, dobijati, kao deo lana-rine, svoj broj Hemijskog pregleda. Odluku o visinilanarine doneo je Upravni odbor SHD na svojoj je-seoj sednici. Suma novca koju bi trebalo da plaa-te za lanarinu u 2008. godini je 1. 200 dinara za za-poslene. U Vestima iz SHD nai ete i sve drugepodatke o lanarini i o cenama pretplata na izda-a SHD za razliite kategorije lanova. Sve deta-e o nainu plaaa lanarine moete nai na saj-tu Srpskog hemijskog drutva (www. shd. org. yu).

  * * *

  U Srpskom hemijskom drutvu kraj kalendar-ske godine je uvek prilika da se i zvanino osvrne-mo na sve ono to smo tokom te godine uradili. Tosmo uradili na Sveanoj sednici Srpskog hemijskogdrutva, koja je odrana 6. decembra u zgradi SA-NU. U skladu sa tradicijom su dobitnici Medae zatrajan i izvanredan doprinos nauci i Medae zapregalatvo i uspeh u nauci u prethodnoj godiniodrali predavaa na Skuptini ove godine, pa suovog puta predavai bili Slobodan Milosavevisa predavaem o temi: Primeena spektroskopi-ja i Marija Baranac Stojanovi sa predavaem otemi: Tiazolidini i sintetiki analozi: sinteza,karakterizacija i reaktivnost. U rubrici Vestiiz SHD ete biti u prilici da, u okviru Izvetajasa sveane skuptine SHD, naete i imena svihovogodiih dobitnika razliitih priznaa, uk-uujui i Medau za trajan i izvanredan dorpinosnauci, kao i Medau za pregalatvo i uspeh u nau-ci, ali i imena najboih studenata hemije i hemij-ske tehnologije na univerzitetima u Srbiji.

  * * *

  Prema preporuci Evropskog udruea za he-mijske i molekulske nauke (European Association forChemical and Molecular Sciences = EuCheMS), poet-kom 2007. godine, upuen je poziv predsednicima po-drunica naeg Drutva da organizuju razne ak-tivnosti u svojim sredinama s ciem obeleavaanedee hemije i promocije nauke, ukazivaa na zna-aj hemije za drutvo i poveaa interesovaamladih za hemiju. Jedna nedea krajem septembra ipoetkom oktobra meseca ove godine bila je progla-

  ena za nedeu hemije. Bilo je ranih manifesta-cija. Mi emo vas obavestiti o dve: jedna je bila ujednoj osnovnoj koli u upriji, dok je druga bila uBeogradu, u najveem amfiteatru u Beogradu, kojiima 1. 000 mesta. O obe ove manifestzacije, jednojskromnoj a drugoj masovnoj, moete da proitate urubrici Vesti iz SHD. Kroz oglede, kroz osnovninain saznavaa u hemiji, u obe navedene manife-stacije, Srpsko hemijsko drutvo je uspostavilokontakt sa mladima, s nadom da e magija hemije po-veati ihovo interesovae za uee hemije, i dae vei broj ih u budunosti svojim radom dopri-nositi razvoju ove nauke u naoj sredini.

  * * *

  Posle blamae iz 1999. godine, kada je objave-no da su dobiveni hemijski elementi 118 i 116 (tose posle pokazalo kao zabluda) sada su oni zaistasintetizovani. U lanku Ivana Gutmana NOVIHEMIJSKI ELEMENTI - JO MALO PA 120nai ete osnovne podatke o ovom naunom podvigukoji je, u saradi sa amerikim kolegama, ostvariotim ruskih istraivaa pod rukovodstvom JurijaOganesijana. Prema tome, u vreme pisaa ovog lan-ka, poznati su svi hemijski elementi do rednog broja116, kao i elemenat rednog broja 118.

  Grupa studenata fakulteta za primeenu eko-logiju, Univerziteta Singidunum napisala je la-nak u kome su dali pregled alternativnih izvoraenergije, koji predstavaju energetske resurse kojise mogu nadoknaivati prirodnim procesima i ko-ristiti neogranieno pod uslovom da koliina kojase koristi ne premauje ihov kapacitet obnava-a.

  U treem lanku iz ovog broja ispitivano jezemite Beograda na razliitim dubinama. Ana-lizirano je vie uzoraka tokom vie godina. UGradskom zavodu za javno zdrave analizirano jezemite na dubinama od 10 i 50 cm, dok je zadatakstudenata-autora bio da analiziraju est uzorakana prisustvo tekih metala na dubini od 5 cm.Uzorci su birani tako da je polovina uzeta poredsamih jako frekventnih saobraajnica, a druga po-lovina iz urbanih parkova nedaleko od ih. Ciovih ispitivaa je bio da se utvrdi sadraj tekihmetala u razliitim dubinama gradskog zemita.I znate li ta su nali?

  Siguran sam da ete sve ove lanke proitatisa velikom paom.

  Ratko M. Jankov

  UVODNIK

 • 114 Hemijski pregled

  Ivan GUTMAN, Prirodno-matematiki fakultet Kragujevac (e-mail: gutmankg. ac. yu)

  NOVI HEMIJSKI ELEMENTI JO MALO PA 120

  Posle blamae iz 1999. godine, kada je objave-no da su dobiveni hemijski elementi 118 i 116, tose posle pokazalo kao zabluda, sada su oni zaistasintetizovani. U lanku navodimo osnovne podat-ke o ovom naunom podvigu koji je, u saradi sa ame-rikim kolegama, ostvario tim ruskih istrai-vaa pod rukovodstvom Jurija Oganesijana. Prematome, u vreme pisaa ovog lanka, poznati su svihemijski elementi do rednog broja 116, kao i eleme-nat rednog broja 118. Eksperimentalne tehnikekoje sada postoje omoguie da se u dogledno vremedobije i elemenat 120.

  TRANSURANSKI I TRANSFERMIJUMSKI HEMIJSKI ELEMENTI

  Najtei hemijski element koji postoji u priro-di je uran. On se nalazi na devedesetdrugom mestu uperiodnom sistemu, to znai da atomsko jezgrourana sadri 92 protona, a u egovom elektronskomomotau ima 92 elektrona. To se strunije kae daje redni broj (ili atomski broj) urana jednak 92, iobino se oznaava kao Z=92. Elementi koji se u pe-riodnom sistemu nalaze iza urana, dakle koji imajuredni broj vei od 92 nazivaju se transuranski he-mijski elementi. ih u prirodi nema, ali je danasmogu vetaki proizvesti odgovarajuim nuklear-nim reakcijama. Prvi transuranski elementi (nep-tunijum i plutonijum) dobiveni su jo tokom Dru-gog svetskog rata, da bi se tokom vremena ihovbroj sve vie poveavao. Ve u petesetim godinamaprolog veka dobiveni su elementi sa rednim bro-jem preko sto. Elemenat sa Z=100 je fermijum, a ele-menti sa rednim brojem veim od 100 se oznaavajukao transfermijumski. Osnovni podaci o svimtransfermijumskim elementima (prema stau iz2004. godine) mogu se nai u lanku 1, a opirnijeo otkriu najteih meu ima pie u radovima 2(Z=110, Z=111), 3 (Z=112), 4

  (Z=114) i 5 (Z=113, Z=115).

  JEDNO LANO I JEDNO PRAVO OTKRIE

  Godine 1999. grupa naunika sa UniverzitetaBerkli u Kaliforniji (SAD) objavila je 6 da jedobila elemenat 118, ijim alfa-raspadom nastaje i

  elemenat 116. Meutim, dve godine kasnije oni susvoju tvrdu morali povui i priznati da se radiloo