of 52 /52
1 HELSINGIN KAUPUNGIN 10. KAUPUNGINOSAN (SÖRNÄINEN) KORTTELIN 621 TONTTIA NRO 6 KOSKEVA HALLINNANJAKOSOPIMUS OSAPUOLET 1. Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI 2. Helsingin kaupunki

HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

Page 1: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

1

HELSINGIN KAUPUNGIN 10. KAUPUNGINOSAN(SÖRNÄINEN) KORTTELIN 621 TONTTIA NRO 6KOSKEVA

HALLINNANJAKOSOPIMUS

OSAPUOLET

1. Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI2. Helsingin kaupunki

Page 2: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

2

SISÄLLYSLUETTELO sivu

1. Sopimuksen osapuolet ja kohteena oleva tontti …...………….............…………… 31.1 Osapuolet ja tontin omistusosuudet …………………....…………………………. 31.2 Sopimuksen kohteena oleva tontti ….……………………………………………... 31.3 Määritelmät ………………………………………………………………………. . 32. Sopimuksen taustaa …………………………...…………………………………... 53. Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet ...…………………………….………… ……... 54. Hallinnanjako………………………………………………………………………. 64.1. Tontin hallinnanjako……………….………………………………………………. 64.2 Rakennusoikeuden ja Rakennuskokonaisuuden jako……………………………… 74.2.1 Rakennusoikeuden jakaminen …………………………………………………….. 74.2.2 Kauppakeskusyhtiön hallintaan ja omistukseen tuleva kauppakeskuksen osa...........84.2.3 Tornitaloyhtiön hallintaan ja omistukseen tuleva Tornitalo …….....……………… 84.3 Liittymät, rakenteet, rakennelmat ja ainesosat…………………………………….. 94.4 Vaiheittainen rakentaminen ……………………………………………………….. 104.5 Hallintarajojen tarkkuudesta……………………………………………………….. 135. Osapuolten sietovelvoite…………………………………………………………… 146. Käyttö-, hoito-, korjaus-, perusparannus- ja uusimiskustannusten jakoperiaatteet

ja tarpeellisten toimenpiteiden aktiivinen hoito……………………………………. 147. Yhteisjärjestely, rasitesopimukset ja muut kolmansien kanssa sovittavat asiat…… 148. Kiinnitykset………………………………………………………………………… 159. Vakuutukset ja vakuutuskorvausten käyttö………………………………………... 1510. Kiinteistövero………………………………………………………………………. 1511. Sopimuksen muuttaminen ………………………………………………………… 1511.1 Sopimuksen muuttaminen ennen Rakennuskokonaisuuden valmistumista ja

käyttöönottoa ………………………………….……………………………………1511.2 Sopimuksen muu muuttaminen …………………………………………………… 1612. Sopimuksen voimassaolo …………………………………………………………. 1713. Yhteisomistussuhteen pysyvyys…………………………………………………… 1714. Sopimuksen siirtäminen……………………………………………………………. 1715. Kaupunkia Tontin yhteisomistajana koskevat vastuurajoitukset …………………. 1716. SRV:n vastuut Tornitaloyhtiölle asetetuista velvoitteista ………………………… 1817. Erimielisyyksien ratkaiseminen……………………………………………………. 1818. Sopimuksen kirjaaminen…………………………………………………………... 1819. Jakelu ja allekirjoitukset…………………………………………………………… 18

Liiteluettelo………………………………………………………………………… 19

Page 3: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

3

HALLINNANJAKOSOPIMUS

1. Sopimuksen osapuolet ja kohteena oleva tontti

1.1 Osapuolet ja tontin omistusosuudet

a) Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki), jota edustaa kiinteistölautakuntaY-tunnus 0201256-6omistusosuus 768/1000 tontista 91-10-621-6

b) Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI (jäljempänä Kauppakeskusyhtiö)Y-tunnus 2630492-6 omistusosuus 232/1000 tontista 91-10-621-6;

Jäljempänä a) ja b) yhdessä Osapuolet ja myös erikseen Osapuoli.

1.2 Sopimuksen kohteena oleva tontti

Tämän hallinnanjakosopimuksen kohteena on liitekarttaan (Liite 1) rasterilla merkittyvoimassa olevan asemakaavan ja kiinteistöjaotuksen mukainen Helsingin kaupungin10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelissa 621 sijaitseva tontti 6 (kiinteistötunnus 91-10-621-6), jonka kokonaispinta-ala on 863 m² (jäljempänä Tontti) sekä sillerakennettava Rakennuskokonaisuus.

1.3 Määritelmät

Tässä sopimuksessa, jollei toisin ole todettu tai asiayhteydestä selvästi muuta ilmene,käytetään seuraavia määritelmiä:

”Jalustaosa” Kalasataman keskuksen osa käsittäenpysäköintilaitoksen ja kauppakeskuksen, sijoittuenlikimäärin tasojen -37.6 – +26.20 välille

”Kalasataman keskus” Monimuotoinen rakennuskokonaisuus, jokarakennetaan pääosin Helsingin kaupungin Sörnäistenkaupunginosan kortteleihin 10620 – 10623 sekäkortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alleja osin päälle

”Kauppakeskus” Rakennuskokonaisuuden osa Tontilla käsittäen osanKalasataman keskuksen koko kauppakeskuksestaliitteen 5 mukaisesti, sijoittuen likimäärin tasojen -10.10 – +23,60 välille

Page 4: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

4

”Kauppakeskusyhtiö” Kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa Kalasatamankeskuksessa tontteja, määräosia ja käyttöoikeuksia janiille rakennettavaa kauppakeskuksen käsittävää osaaJalustaosasta.

”Kiinteistö” Tontti siihen kuuluvine rakennuksineen, etuuksineen jarasitteineen

”Osapuolet” Hallinnanjakosopimuksen kohdassa 1.1. mainitut ja/taisiirronsaaja/saajat, jolle /joille kohdan 14. mukaisestihallinnanjakosopimus on siirretty

”Pysäköintilaitos” Kalasataman keskuksessa ja viereisten yleistenalueiden alla sijaitseva maanalainen pysäköintiintarkoitettu rakennuskokonaisuus, sijoittuen likimäärintasojen -2.20 – -37.6 välille

”Pysäköintilaitosyhtiö” Kiinteistöyhtiö, joka hallitsee maanalaisenmaanvuokrasopimuksen nojalla Jalustaosassa maan allasijaitsevaa aluetta sekä omistaa maanvuokra-alueellasijaitsevaa Pysäköintilaitosta

”Rakennuskokonaisuus” Tontilla sijaitseva Kalasataman keskuksen osa

”Tontti” Kiinteistörekisteriin merkitty maa-aluekiinteistötunnukseltaan 91-10-621-6

”Tornitalo” Rakennuskokonaisuuden osa Tontilla käsittäenTornitalon liitteen 5 mukaisesti sijoittuenhissikuiluineen ja porrashuoneineen likimäärin tasojen-13.90 – +96.025 välille

”Tornitaloyhtiö” Kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa ja/tai hallitseevuokraoikeuden nojalla määräosaa Tontista ja omistaaTontilla Kauppakeskuksen päälle pääosinrakennettavaa Tornitaloa

”Toteutussopimus” SRV Yhtiöt Oyj:n ja Helsingin Kaupungin välillä16.8.2011 allekirjoitettu sopimus koskien Kalasatamankeskuksen toteuttamista ja 26.3.2015 allekirjoitettu sitäkoskeva sopimusmuutos

”Yhteisjärjestelysopimus” Kalasataman keskuksen maankäyttö- ja rakennuslain164 §:n mukainen yhteisjärjestelysopimus

”Yhteisomistaja” Kaksi tai useampi luonnollinen tai juridinen henkilö,jotka omistavat yhteisesti esineen

Page 5: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

5

2. Sopimuksen taustaa

SRV Yhtiöt Oyj ja Kaupunki allekirjoittivat 16.8.2011 sopimuksen Kalasatamankeskuksen toteuttamisesta ja 26.3.2015 sitä koskevan sopimusmuutoksen (jäljempänäToteutussopimus). Sopimusmuutoksen yhteydessä allekirjoitettiin myös esisopimusKaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välillä koskien käyttöoikeuksia ja kiinteistökauppojakeskuksen tonteista ja yleisistä alueista.

Tämän sopimuksen kohteena oleva Tontti on osa Kalasataman keskusta. Kalasatamankeskus rakennetaan Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin10620 – 10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osinpäälle.

Kalasataman keskus käsittää Toteutussopimuksen mukaan edellä mainittuihinkortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kauppakeskuksen, kellari- ja kallio-pysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaatornitaloa (Liitteenä 2 havainnekuva).

Kaupunki on xx.xx.xxxx päivätyllä kauppakirjalla myynyt tämän sopimuksenkohteena olevasta Tontista kohdassa 1.1 mainitun omistusosuudenKauppakeskusyhtiölle.

Kaupungin on tarkoitus myöhemmin myydä tämän sopimuksen kohteena olevastaTontista jäljelle jäänyt kohdassa 1.1 mainittu omistusosuus 26.3.2015 allekirjoitetunKalasataman keskuksen tontteja ja yleisten alueiden käyttöoikeuksia koskevanKaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välisen kiinteistökaupan esisopimuksen mukaisesti.

Tontti on tarkoitus rakentaa vaiheittain niin, että kauppakeskuksen osan jaPysäköintilaitoksen osan rakentamisen yhteydessä rakennetaan myös Tornitalollekuuluvia rakenteita kuten esim. perustukset, hissi- ja tekniikkakuilut ja porrashuoneetsiltä osin kun ne sijaitsevat Jalustaosassa.

3. Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Kiinteistön hallinnasta sekä mm. Tontillekohdistuvan rakennusoikeuden jakamisesta, Tontille toteutettavastaRakennuskokonaisuudesta ja sen rajapinnoista sekä omistus- ja hallintarajoista sekänäiden käyttöön, hoitoon, ylläpitoon ja peruskorjaukseen liittyvistä asioista ja näinturvata Kiinteistön omistajien oikeudet kirjaamalla tämä sopimus maakaaren (MK)14luvun 3 §:n mukaisena oikeutena.

Sopimuksen tavoitteena on:

- Kiinteistön omistuksen ja hallinnan ulottuvuuden määrittäminen. SopiaTontilla sijaitsevan Rakennuskokonaisuuden vaiheittaisen rakentamisenperiaatteista.

- Vakuuksien saannin helpottaminen ja selkeyttäminen.

Page 6: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

6

- Välttää koko Kiinteistön myynti Tontin yhteisomistajan mahdollisenmaksukyvyttömyyden johdosta.

- Välttää koko Kiinteistön myynti yhteisomistussuhteen purkamiseksiyhteisomistuslain 9 §:n mukaisesti.

- Sopia Osapuolten oikeudesta sijoittaa toisen Osapuolen hallitsemaan jaomistamaan Rakennuskokonaisuuden osaan omaa osaa palvelevia koneita,laitteita, rakennelmia, johtoja, kaapeleita, hormeja ja putkia ja toisaaltavelvoittaa toista Osapuolta olemaan käyttämättä hallitsemaansa jaomistamaansa Tontilla sijaitsevan Rakennuskokonaisuuden osaa niin, että seestää toisen Osapuolen mainitun oikeuden käyttämisen.

- Sopia Kiinteistön yhteisten alueiden käytöstä ja niihin liittyvistä hoito- jakäyttökustannusten jakoperiaatteista.

- Sopia menettely ja luoda organisaatio, joka käyttää Osapuolten puhevaltaakoko Kiinteistöä koskevissa yhteisissä asioissa suhteessa kolmansiin.

4. Hallinnanjako

Tämän sopimuksen kohteena oleva Tontti sijaitsee korttelissa 10621, jossa on kolme tonttia, tontti 6 KT –merkinnällä (Toimistorakennusten korttelialue), tontti 7AL -merkinnällä (Asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue) ja tontti 5 K -merkinnällä (Liike- ja toimistorakennusten korttelialue).

Korttelia 10621 koskevat asemakaavat nro 12070 ja nro 12289 sekä maanalainenasemakaava nro 12222. Tonttijaon 31.7.2015 mukainen tontti 10621/5 muodostuuasemakaavan nro 12070 kaavatontista 10621/1 ja asemakaavan nro 12289kaavatontista 10621/4, tontti 10621/6 muodostuu asemakaavan nro 12070kaavatontista 10621/2 ja tontti 10621/7 muodostuu asemakaavan nro 12070kaavatontista 10621/3.

Asemakaavassa nro 12070 kaavatonteille 10621/1 – 3 osoitettu yhteenlasketturakennusoikeus on maanpäällisin osin 37 200 k-m². Lisäksi tonteille saa rakentaa200 k-m² katettuja ja lämmitettyjä yleiselle jalankululle ja terminaalien odotustiloillevarattuja alueita (yjk).

Asemakaavassa nro 12289 on kaavatonteille 10620/4, 10621/4, 10622/4 ja 10623/4sekä Kalastamankadun katualueelle yhteisesti osoitettu maanpäällistä liike- jatoimistorakennusoikeutta 4 600 k-m² sekä maanalaista myymälä- ja liiketilaa 15 100k-m² sekä 300 k-m² katettuja ja lämmitettyjä yleiselle jalankululle ja terminaalienodotustiloille ja matkustajapalvelutiloille varattuja alueita.

4.1 Tontin hallinnanjako

Tontin pinta-ala on 863 m². Tontti jää Osapuolten yhteiseen hallintaan kohdan 1.1mukaisin jako-osuuksin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että yhteiseen hallintaan jäävän Tontin rakentamista jakäyttöä rajoittaa xx.xx.xxxx allekirjoitettu maanvuokrasopimus, jolla Kaupunki on

Page 7: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

7

vuokrannut Pysäköintilaitosyhtiölle maanalaisia alueita Kalasataman keskuksenkortteleista 10620 – 10623 ja niitä ympäröiviltä yleisiltä alueilta Tontti mukaanlukien.

Vuokrattu maanalainen määräala sijaitsee liitteen 5 mukaisesti tasojen – 37,6 ja –2,20 välillä niin, että sille rakennettavan Pysäköintilaitoksen osan omistusrajavaakasuorassa on liitteestä 5 sivulta 21 ilmenevä ja pystysuunnassa omistusrajakulkee seinärakenteen ulkoreunassa siten, että pintakäsittelymateriaali onPysäköintilaitosyhtiön vastuulla. Edellä mainitut rajapinnat kuvataan myös kohdassa7. mainitussa Yhteisjärjestelysopimuksessa.

Em. maanvuokraoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tätähallinnanjakosopimusta huonommalle etusijalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen mukaiset nykyiset ja tulevatTontin yhteisomistajat ovat edellä sanotun maanvuokrasopimuksen vuokranantajiaTontin osalta.

4.2 Rakennusoikeuden ja Rakennuskokonaisuuden jako

4.2.1 Rakennusoikeuden jakaminen

Korttelin 10621 asemakaavojen mukainen rakennusoikeus on jaettu tonteittainoheisen tonttijakokartan mukaisesti (Liite 4). Tämän sopimuksen liitepiirustusten jamyöhemmin laadittavien toteutussuunnitelmien mukaan laskettava rakennusoikeudenkäyttö edellyttää mahdollisesti poikkeamapäätöksiä ja/tai asemakaavamuutoksia,jotka haetaan ja ratkaistaan itsenäisesti erikseen. Muutoin osapuolet hyväksyvätliitteistä ilmenevät em. jakoperiaatteet sekä sitoutuvat tarkistamaan rakennusoikeudenjakoa korttelin 10621 tonteille vastaamaan saatuja poikkeamia, kaavamuutoksia jarakennuslupia.

Tontin yhteisomistajilla on oikeus käyttää Tontin tonttijakokarttaan merkittyäliitteestä 4 ilmenevää asemakaavojen mukaista rakennusoikeutta seuraavasti:

a) Kauppakeskusyhtiöllä on oikeus käyttää Tontille em. tavalla osoitetustamaanpäällisestä rakennusoikeudesta 2 050 k-m² Kauppakeskusta varten,

b) Kaupungilla tai Kaupungilta Tontin omistusosuuden ostaneella Tornitaloyhtiölläon oikeus käyttää Tontille em. tavalla osoitetusta maanpäällisestärakennusoikeudesta 10 650 k-m² Rakennuskokonaisuuteen rakennettavaaTornitaloa varten.

Mikäli Tontille on saatu tai myöhemmin saadaan asemakaavamuutoksella taimuutoin lisää rakennusoikeutta Kauppakeskusta varten, kuuluu tämäKauppakeskusyhtiölle. Tornitaloyhtiöllä ei ole oikeutta tämän johdosta korvaukseen.Kaupungin oikeudesta saada korvaus rakennusoikeuden lisäyksestä on sanottuKaupungin ja Kauppakeskusyhtiön välisessä Tontin määräosan kauppakirjassa.

Page 8: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

8

Mikäli Tontille on saatu tai myöhemmin saadaan asemakaavamuutoksella taimuutoin lisää rakennusoikeutta Tornitaloa varten, kuuluu tämä Kaupungille taiTornitaloyhtiölle. Kauppakeskusyhtiöllä ei ole oikeutta tämän johdosta korvaukseen.Kaupungin oikeudesta saada korvaus rakennusoikeuden lisäyksestä on sanottuKaupungin ja Tornitaloyhtiön välisessä Tontin määräosan kauppakirjassa.

4.2.2 Kauppakeskusyhtiön hallintaan ja omistukseen tuleva kauppakeskuksen osa

Kauppakeskusyhtiö rakennuttaa yksinomaiseen hallintaansa ja omistukseensaKauppakeskuksen osan Tontille rakennettavasta rakennuskokonaisuudesta.

Kauppakeskuksen hallinta ja omistus (keltaisella) sekä rajapinnat suhteessa edellä 4.1kohdassa sanottuun maanalaiseen Pysäköintilaitoksen osaan ja jäljempänä 4.2.3kohdassa sanottuun Tornitaloon vaaka- ja pystytasossa on esitetty liitteessä 5.Liitteessä 5 (Liite 5, sivu 22, AP1) on esitetty Kauppakeskuksen alapohjarakenteenrajapinta suhteessa Tontin maapohjaan.

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä kuvattu Kauppakeskus toteutetaan Tontillepääosin -10.10 ja +19.00 tasojen välille ja se on osa Kalasataman keskukseentoteutettavaa Kauppakeskusta, joka sijoittuu kortteleihin 10620 – 16023 ja niitähalkoville yleisille alueille. Kauppakeskus vaakatasossa täyttää siten koko Tontin po.tasoissa, lukuun ottamatta Tornitalon porrashuoneita tasoilla -10.10 – +19.00 jatasolla +3.10 sijaitsevaa porrasaulaa, jotka tulevat olemaan 4.2.3. kohdassa mainitunTornitaloyhtiön hallinnassa ja omistuksessa. Näihin porrashuoneisiin ja porrasaulaanKauppakeskusyhtiöllä on kuitenkin käyttöoikeus Kauppakeskuksen poistumisteinä.Lisäksi Kauppakeskuksen tekninen tila sijaitsee 4. kerroksen tasolla (+ 19.00).

4.2.3 Tornitaloyhtiön hallintaan ja omistukseen tuleva Tornitalo

Kaupungin edellä sanotun omistusosuuden ostanut Tornitaloyhtiö saa rakennuttaayksinomaiseen hallinta- ja omistusoikeuteensa Tornitalon käsittävän osan tontilletoteutettavasta Rakennuskokonaisuudesta.

Tontilla Tornitaloyhtiön hallinta ja omistus (sinisellä) sekä rajapinnat suhteessaedellä 4.1 kohdassa sanottuun maanalaiseen Pysäköintilaitoksen osaan ja edellä 4.2.2kohdassa sanottuun Kauppakeskuksen osaan vaaka- ja pystytasossa on esitettyliitteessä 5.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Tornitalon yhteistilat alkavat Kauppakeskuksen osanpäältä 4. kerroksen tasolta +19.00 ja käyttötarkoituksen mukaiset tilat alkavat 7.kerroksen tasolta +32.30 ja ulottuvat ylöspäin siten, että ylin kerros alkaa tasolta+90.30.

Tasolla +19.00 ja +23.60 teknisen tilan osalta Tornitalo rajoittuu teräsbetonilaatanalapintaan siten, että omistus- ja hallintarajana Kauppakeskuksen osaan onteräsbetonilaatan alapinta liitteen 5 mukaisesti (Liite , sivu 21, kuva VP23-3).Kauppakeskusyhtiön vastuulla on kuitenkin alapinnan pintakäsittelymateriaali.

Page 9: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

9

Lisäksi Kauppakeskusyhtiöllä on oikeus tehdä tarvittavat ripustuksetteräsbetonilaattaan. Liitteessä 5 (Liite 5, kuva 22, AP4) on esitetty Tornitalonalapohjarakenteen rajapinta suhteessa Tontin maapohjaan.

Tornitaloon kuuluvat lisäksi Jalustaosassa tasolla + 3.30 sijaitseva porrashuone sekätasolle -13.90 asti johtava hissi ja porrasyhteys sekä lisäksi Tornitaloon kuuluvatliitteestä 5 sivulta 19 ilmenevät kallioankkurit.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Tornitalon ja saman korttelin tontille 7 tulevannaapuritornitalon hallintaan ja käyttöön sekä hoitoon tuleva korttelipiha istutuksineenja laitteineen toteutetaan tonteilla 10621/5 ja 6 sijaitsevan Kauppakeskuksen osankatolle noin tasoon +28.90 Korttelipihan hallinnan jakaantuminen tornitalojen välilläsekä samoin kortteli- ja koko Kauppakeskuksen kattoalueen puistopihanvastuurajanpinnan ja muiden vastuiden jakaantuminen Kauppakeskusyhtiön jatornitaloja omistavien yhtiöiden välillä määritellään kohdassa 7. mainitussaYhteisjärjestelysopimuksessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että likimäärin Tornitalon 3. kerroksen tasolla (tason+19.00 alapuolella, Liite 5 sivu 4 oleva katos sekä tasolta alkava oleva uloke (Liite 5sivu 6) sijaitsevat yleisellä alueella ja niiden sijoittamisesta yleiselle alueelle sovitaanerikseen Kaupungin ao. viranomaistahon kanssa. Lisäksi po. pysyvät oikeudetkatoksen ja ulokkeen sijoittamiseen yleisellä alueella kirjataan kohdassa 7.mainittuun Yhteisjärjestelysopimukseen.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Tornitaloyhtiön varastot sijaitsevat Tontinulkopuolella Jalustaosassa Kauppakeskusyhtiön omistamissa Kalasataman keskuksenosissa K2 ja K3 -kerroksissa sekä väestönsuojapaikat ja velvoiteautopaikatPysäköintilaitosyhtiön omistamassa Pysäköintilaitoksessa. Oikeudet ja vastuut näidentilojen osalta määräytyvät kohdassa 7. mainitun Yhteisjärjestelysopimuksenmukaisesti sekä väestönsuojista ja autopaikkavelvoitteista mahdollisesti laadittavienerillisten sopimusten mukaisesti.

Kauppakeskusyhtiöllä on käyttöoikeus em. Tornitalon porrashuoneisiin japorrasaulaan sen mukaan kuin kohdassa 4.2.2 on sanottu. Selvyyden vuoksi todetaan,että Tornitalon kulkuyhteydet Kauppakeskukseen ja Pysäköintilaitoksen julkisiintiloihin määritellään kohdassa 7. mainitussa Yhteisjärjestelysopimuksessa.

4.3 Liittymät, rakenteet, rakennelma ja ainesosat

Tontilla Osapuolen hallitsemaan ja omistamaan Rakennuskokonaisuuden osaankatsotaan kuuluvan tätä pääasiassa palvelevat liittymät, johdot, johtimet, kanavat janiihin liittyvät laitteet ja rakennelmat sekä hissit, koneet ja niihin liittyvät johdot,rakennelmat ja laitteet.

Page 10: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

10

4.4 Vaiheittain rakentaminen

Koko Kalasataman keskuksen vaiheittain tapahtuvasta käyttöönotosta on laadittuliitteenä oleva käyttöönoton vaiheistuksen suunnitelma (Liite 3). Osapuolethyväksyvät, että em. suunnitelma on tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä alustavaja sitä tullaan mahdollisesti muuttamaan Kalasataman keskuksen suunnittelun jatoteutuksen edetessä.

Tontti on tarkoitus rakentaa vaiheittain niin, että ensimmäisessä vaiheessarakennetaan Jalustaosa, johon toteutetaan Kalasataman keskuksen Kauppakeskuksenosa ja Pysäköintilaitoksen osa.

Jalustaosan rakentamisen yhteydessä, ennen Tornitalon varsinaisen rakentamisenaloittamista, rakennetaan myös Tornitalon rakennusteknisiä, taloteknisiä javäliaikaisia järjestelmiä joko kokonaan tai osin valmiiksi. Todetaan, että osajärjestelmistä tai osin järjestelmät palvelevat myös Jalustaosassa sijaitsevaaKauppakeskuksen ja Pysäköintilaitoksen osaa.

Rakennetekniset järjestelmät

Anturat ja pohjalaatatKallioankkuritKantavat rakenteet: pilarit, seinät, laatat ja palkit ulottuen perustustasoltaväliaikaiseen vesikattorakenteeseen saakkaKuilut: savunpoisto- ja korvausilmakuilut, sähkö- ja lvi-kuilut sekä hissikuilut japorrashuoneet (osa porrashuoneista toimii Kauppakeskuksen uloskäytävinähätäpoistumistilanteessa)Julkisivut: Jalustaosaan ulottuvat Tornitalon julkisivut rakennetaan Jalustaosanrakennusvaiheessa rakennusteknisesti ja kaupunkikuvallisesti toimiviksi. Tämäntarkoituksena on varmistaa julkisivujen yhdennäköisyys ja rakenteellinentoimivuus.Taloteknisten järjestelmien tekniset tilat: Teknisten tilojen sijaitessaJalustaosassa, ja ne rakennetaan Jalustaosan rakentamisen yhteydessä valmiiksi.Tämä koskee myös muita järjestelmien edellyttämiä tiloja ja tilavarauksia.

Talotekniset järjestelmät

Lämmityso Korttelikohtaiset kaukolämpöliittymät sekä ensiöpuolen putket asennetaan

Tornitalon lämmönjakohuoneisiin saakka. Ensiöpuoleen tehdäänsulkuventtiileillä varustetut lähdöt myöhemmin asennettavia Tornitalonmittauskeskuksia ja lämmönjakokeskuksia varten. Putket asennetaantäysin valmiina eristyksineen.

o Tornitalon porrashuoneiden, hissikuilujen ja – aulojenlämmitysjärjestelmät rakennetaan täysin valmiiksi Jalustaosan osalta senrakentamisen yhteydessä.

Page 11: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

11

Jäähdytyso Korttelikohtaiset kaukojäähdytysliittymät sekä ensiöpuolen putket

asennetaan Tornitalon kaukojäähdytyskeskuksiin saakka. Ensiöpuoleentehdään sulkuventtiileillä varustetut lähdöt myöhemmin asennettaviaTornitalon mittauskeskuksia ja kaukojäähdytyskeskuksia varten.

Vesijohdoto Korttelikohtaiset tonttijohdot, 4 kpl, rakennetaan Jalustaosan rakentamisen

yhteydessä. Tonttijohdot rakennetaan valmiiksi vesimittaritilaan saakka.o Vesimittaritilassa kukin tonttijohto haaroitetaan kolmelle eri

vesimittarille. Ensimmäisessä vaiheessa asennetaan vain Jalustaosanvesimittarit. Tornitalon haarat varustetaan sulkuventtiileillä ja tulpataan

o Tornitalon päävesijohdot kellarikerroksen vesimittaritiloista ylöspaineenkorotusasemille asennetaan valmiiksi Jalustaosan rakentamisenyhteydessä. Putket asennetaan täysin valmiiksi eristyksineen.

Viemärito Tornitalon jätevesi- ja sadevesiviemärit rakennetaan valmiiksi

viemäriliittymiin saakka. Valmiit viemärinpäät rakennetaan tulpattuinaJalustaosan iv-konehuonekerrokseen.

Imujäteputkistoo Tornitalon jäteputket asennetaan vasta tornin rakentamisen yhteydessä.

Jalustaosan pääjäteputkilinjaan tehdään jalustaosan rakentamisenyhteydessä valmiit lähdöt Tornitalolle. Jäteputkien tilavaraus huomioidaanJalustaosan rakentamisen yhteydessä.

Ilmanvaihtoo Kun Tornitalon portaat ja hissit otetaan käyttöön, pitää niille olla

rakennettuna toimiva ilmanvaihto.Sprinkleri

o Koko hankkeen sprinkleriliittymät, sprinklerivesialtaat japaineenkorotuspumppaamot rakennetaan Jalustaosan rakentamisenyhteydessä.

o Tornitalon sprinklerin päärungot asennetaan kellarikerroksensprinklerikeskuksesta ylös Tornitalon alapuoliseen iv-konehuoneeseensaakka asennetaan valmiiksi Jalustaosan rakentamisen yhteydessä.

Palovesiputkistoo Tornitalon palvelevan palovesiputkiston runkoputkistot rakennetaan

valmiiksi Jalustaosan rakentamisen yhteydessä.Savunpoisto

o Kun Tornitalon portaat ja hissit otetaan käyttöön, pitää niille ollarakennettuna määräysten mukainen savunpoisto. Tarvittavat kanavat jakuilut rakennetaan Jalustaosan rakentamisen yhteydessä.

Sähköto Tornitaloa palvelevat pääjohtotiet Jalustaosassao Tornitaloa palvelevat varavoimajärjestelmät sekä niiden johdotukset

Jalustaosassao Tornitalon ukkossuojauksen liitospisteet

Väliaikaiset rakenteetTornitalon väliaikaiset yläpohja- ja vesikattorakenteet

Page 12: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

12

Metron suojakateVälipohjan aukkojen osastoivat välipohjarakenteetOsastoivat väliseinätVäliaikaiset kulkuyhteydet suojakatteineen

Osapuolet hyväksyvät, että em. luettelo on sopimuksen allekirjoitushetkellä alustavaja täydentyy suunnittelun ja toteutuksen edetessä. Lisäksi todetaan, että kohdassa4.2.3. mainitut Tornitalon väestönsuojapaikat ja velvoiteautopaikat sijaitsevatlikimäärin -2.20 tason alapuolella sijaitsevassa Pysäköintilaitoksessa, jokarakennetaan Jalustaosan rakentamisen yhteydessä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettävarsinainen Tornitalon pysäköinti tapahtuu erikseen sovittavalla tavallaPysäköintilaitosta operoivan tahon kanssa.

Järjestelmät ja rakenteet rakentaa SRV Rakennus Oy (jäljempänä SRV) tai SRV:nkonserniyhtiö, ellei niiden rakentamisesta ole muuta sovittu SRV:n jaKauppakeskusyhtiön tai SRV:n ja Pysäköintilaitosyhtiön välillä.

Mikäli Tornitaloyhtiö on SRV:n konserniyhtiö tai sen osoittama taho, sopivat nämäSRV:n rakentamien rakenteiden ja järjestelmien korvaamisesta keskenään. Muussatapauksessa SRV:llä tai SRV:n konserniyhtiöllä on oikeus saada Tornitalonrakennuttajalta korvaus rakennetuista rakenteista ja järjestelmistä. ”Korvausmääräytyy näiden rakenteiden ja järjestelmien todellisiin sitoutuneisiin hankinta- jarakennuskustannuksiin Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998omakustannushintaperiaatteen mukaisesti lisättynä kulloinkin sovellettavallaarvonlisäverolla. Mikäli veroviranomaiset katsovat, että em. rakenteet ja järjestelmätkuuluvat varainsiirtoverotuksen piiriin, vastaa varainsiirtoverosta em. Tornitalonrakennuttaja. Mikäli edellä kuvatulla tavalla hankinta- ja rakennuskustannuksia eivoida luotettavasti selvittää, ratkaisee Keskuskauppakamarin auktorisoitukiinteistöarvioitsija em. rakenteiden ja järjestelmien arvoon perustuvan korvauksensuuruuden. SRV ja Tornitalon rakennuttaja vastaavat kumpikin puoliksikiinteistöarvioitsijan palkkiosta ja kuluista.”

Siinä tapauksessa, että Kaupungin luovuttaman Tontin määräosan luovutuksensaajaei ole SRV:n konserniyhtiö tai sen osoittama taho, huolehtii Kaupunki siitä, ettäTontin määräosan luovutuksensaaja sitoutuu Tontin luovutussopimuksessamaksamaan em. korvauksen SRV:lle. Määräosan luovutuksensaaja sitoutuu,hyväksyessään allekirjoituksellaan tämän hallinnanjakosopimuksen itseään sitovaksikohdan 14. mukaisesti, maksamaan em. korvauksen SRV:lle tai SRV:nkonserniyhtiölle Tontin luovutussopimuksen mukaisesti. SRV:llä on tämänsopimuksen itseään koskevien velvoitteiden hyväksyjänä myös oikeus em.korvaukseen määräosan luovutuksensaajalta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Kaupunki ei Tontin omistusosuuden omistajana jatulevana myyjänä vastaa tämän hallinnanjakosopimuksen perusteella miltään osinedellä sanottujen järjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta eikä niistäaiheutuneista kustannuksista, vaan ne kuuluvat SRV:lle tai Kaupunginomistusosuuden ostaneelle Tornitaloyhtiölle siten kuin tässä sopimuksessa sanotaan.

Page 13: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

13

Tätä Kiinteistöä ja Kalasataman keskuksen muita kiinteistöjä palvelevien rakenteidenja yhteisen talotekniikan omistus ja sen jakautuminen sovitaan Kalasatamankeskuksen alueella rakennuksia omistavien tahojen kesken kohdassa 7. mainitussaYhteysjärjestelysopimuksessa ja yhteisjärjestelyyn liittyvässä erillisessätalotekniikkaa koskevassa sopimuksessa.

Jalustaosa tulee rakentaa em. rakenteiden ja tilaratkaisujen osalta siten, että Tornitaloon mahdollista rakentaa edellä 4.2.2 kohdan ja Kaupungin Toteutussopimuksenmukaisesti hyväksymien suunnitelmien mukaan. Kauppakeskusyhtiö on velvollinensallimaan Tornitalon rakentamisen sekä antamaan sen rakentamisen edellyttämätlähtötiedot sekä muutoinkin myötävaikuttamaan siihen, että Tornitalo voidaanrakentaa. Tämä velvollisuus kirjataan myös koko Kalasataman keskusta koskevaanYhteisjärjestelysopimukseen.

Tornitalon rakentamista palvelevat väliaikaisjärjestelyjen purkaminen onTornitaloyhtiön vastuulla, samoin tämä on velvollinen huolehtimiaan siitä, ettäpurkamisesta ei aiheudu vahinkoa Tontille jo rakennetuille Kauppakeskuksen osan jaPysäköintilaitoksen osan pysyville rakenteille.

Osapuolet ovat tietoisia koko Kalasataman rakentamisen ja käyttöönotonvaiheittaisesta toteutuksesta ja hyväksyvät, että siitä saattaa aiheutua Tontilla jokäyttöönotetuille Rakennuskokonaisuuden osille ja niissä harjoitettavalle toiminnallehaittaa. Tornitaloyhtiön velvollisuutena on huolehtia siitä, että Tornitalo tuleerakentaa siten, että Kauppakeskuksen osalle ja Pysäköintilaitoksen osalle jaKalasataman keskuksen alueen muille rakennuksille sekä yleisille alueille sekä niidentoiminnoille aiheutuva haitta on mahdollisimman pieni vaativa rakennuspaikka jarakennustapa sekä rakennuslupa- ja turvallisuusmääräykset huomioon ottaen.

Kalasataman keskuksen suunnittelun ja toteutuksen kuluessa tuotetaan JalustaosastaTornitalon rakentamista varten lähtötietoaineisto, jonka säilyttämisestä jaluovuttamisesta sovitaan erikseen Kalasataman keskuksenYhteisjärjestelysopimuksessa. Kauppakeskusyhtiön ja Tornitaloyhtiön tulee huolehtiasiitä, että rakennuttamansa Rakennuskokonaisuuden osan urakoitsija on tietoinen em.sopimuksen ehdoista ja sitoutuu noudattamaan niitä.

4.5 Hallinta- ja omistusrajojen tarkkuudesta

Todetaan, että edellä kohdassa 4.2.1. – 4.2.3. sanottujen Rakennuskokonaisuudenosien hallinta- ja omistusrajoja osoittavat liitepiirustukset ovat likimääräisiä ja ettälopulliset ja tarkat omistus- ja hallintarajat ilmenevät lopullisesti hyväksytyistärakennuslupapiirustuksista sekä rakentamisen päätyttyä tehdyistä tarkepiirustuksista.

Osapuolet hyväksyvät myös, että esitetyt tilajaot, kerroslukumäärät ja tasokorkeudetkunkin omistajan hallinta-alueilla ovat vasta alustavat ja saattavat muuttuasuunnittelun tarkentuessa. Osapuolet ovat tietoisia, että kaikki suunnitelmamuutoksettäytyy kuitenkin edelleen erikseen hyväksyttää Kaupungilla Toteutussopimuksenmukaisesti.

Page 14: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

14

5. Osapuolten sietovelvoite

Osapuolet ovat velvollisia sallimaan puolin ja toisin sekä toistensa, että myös kokoTonttia ja naapurikiinteistöjen omistajien rakennuksia ja rakennelmia palvelevienperustusten, rakenteiden, rakenneosien, koneiden, laitteiden ja niihin kuuluvien, niitäpalvelevien tai niiden vaatimien putkitusten, johdotusten tai läpivientien ja huoneidenrakentamisen, sijoittamisen ja pitämisen Tontilla omistamassaan ja hallitsemassaanRakennuskokonaisuuden osassa tai Tontin osalla siten, kuin rakennuksia koskevistavirallisista hyväksytyistä rakennuslupapiirustuksista tarkemmin ilmenee. Näistäoikeuksista ei puolin eikä toisin makseta korvauksia.

6. Käyttö-, hoito-, korjaus-, perusparannus- ja uusimiskustannustenjakoperiaatteet ja tarpeellisten toimenpiteiden aktiivinen hoito

Osapuolet toteavat, että Tontille rakennettava Kauppakeskus ja Tornitalo ovat osaKalasataman keskuksen rakennuskokonaisuutta, joka muodostaa perustuksia myötenkiinteän ja yhtenäisen rakennuskokonaisuuden. Tämän johdosta Osapuolet sitoutuvattoimimaan aktiivisesti huolellisen miehen tavoin omistamansa ja hallitsemansaRakennuskokonaisuuden osan kulloinkin vaatimien hoito- ja korjaustoimenpiteidensuorittamisessa siten, ettei tarvittavien toimenpiteiden suorittamatta jättäminen tainiiden myöhästyminen aiheuta vahinkoa toiselle yhteisomistajalle eikä muilleKalasataman keskuksen omistajille.

Tontin ja Kalasataman keskusta koskevien yhteisten asioiden hoidon ja ylläpidonturvaamiseksi Kauppakeskusyhtiö ja Tornitaloyhtiö sitoutuvat muiden Kalasatamankeskuksen kortteleiden toteuttajien kanssa tekemään sopimuksen, Kalasatamankeskuksen huoltoa ja ylläpitoa varten perustettavasta käyttöyhtiöstä (jäljempänäKäyttöyhtiö) erikseen sovittavalla osuudella.

Sopimuksessa sovitaan myös niistä periaatteista, jolla edellä mainitut sitoutuvatosallistumaan Käyttöyhtiön toimintaan ja sen tehtävistä. Tehtävä sopimus ei saa ollaristiriidassa tämän sopimuksen kanssa. Kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1)edustaja Käyttöyhtiön hallitukseen.

7. Yhteisjärjestely, rasitesopimukset ja muut kolmansien kanssa sovittavat asiat

Kaupungin kanssa tehty Kalasataman keskuksen Toteutussopimus edellyttää kokoKalasataman keskuksen aluetta koskevan Yhteisjärjestelysopimuksen laatimista.Sopimuksen mukaan Kaupunki sekä alueen tonttien ja pysyvien käyttöoikeuksienmyöhemmät luovutuksensaajat ovat velvollisia tekemään Yhteisjärjestelysopimuksenja tekemään siihen tarvittaessa muutoksia ja lisäyksiä Toteutussopimuksen mukaistenpysyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja turvaamiseksi. Osapuoletosaltaan sitoutuvat tämän sopimuksen allekirjoituksella noudattamaanToteutussopimuksen yhteisjärjestelyä koskevia määräyksiä ja tekemään sen mukaisetsopimukset.

Page 15: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

15

8. Kiinnitykset

Kukin Osapuoli on yksin vastuussa omistamansa Tontin määräosaan sekäomistamaansa Rakennuskokonaisuuden osaan mahdollisesti vahvistetuista javahvistettavista velkakiinnityksistä.

9. Vakuutukset ja vakuutuskorvausten käyttö

Kukin Osapuoli sitoutuu vakuuttamaan hallitsemansa ja omistamansaRakennuskokonaisuuden osan sen täydestä arvosta.

Osapuolet pyrkivät toimimaan yhteistyössä em. vakuuttaessaan siten, ettävakuutukset mahdollisuuksien mukaan otetaan samalta vakuutuksentarjoajalta jaRakennuskokonaisuus ja Osapuolten mahdollinen yhteinen omaisuus ja yhteinenintressi tulevat vakuutussopimuksissa riittävästi huomioiduksi. Vakuutusyhteistyövoidaan antaa Käyttöyhtiön hoidettavaksi ja valtuuttaa se neuvottelemaanvakuutusyhteistyöstä Kalasataman keskuksen muiden kiinteistöjen omistajien kanssaainakin sellaisten perustuksia koskevien rakenteellisten osien vakuuttamisessa, joillaon merkitystä koko Kalasataman keskuksen kannalta.

Mahdollisen vahingon sattuessa tulee vakuutuskorvaukset käyttää täysimääräisestituhoutuneen tai vaurioituneen omaisuuden korjaamiseksi tai uudelleenrakentamiseksi.

10. Kiinteistövero

Tontin yhteisomistajat pyrkivät vaikuttamaan Tontille sekä maapohjan että sillerakennettavan rakennuskokonaisuuden perusteella määrättävän kiinteistöveronmääräytymisperusteisiin siten, että veron määräytymisperusteissa otetaan huomioonasemakaavan mukaiset erilaiset käyttötarkoitukset, tämän sopimuksen mukaisetrakennuskokonaisuuden hallinta- ja omistusoikeudet ja Yhteisomistajien Tontin käyttöärasittavat rasite- ja muut erityiset oikeudet (mm. yleiselle jalankululle varatut alueet jaPysäköintilaitoksen osa) ja kukin Tontin yhteisomistaja saa tuota vastaavankiinteistöveron maksettavaksi omalla verolipulla.

Mikäli verottaja ei kuitenkaan Tontin maapohjan osalta tai rakennuskokonaisuudenosalta edellä sanottuun menettelyyn suostu, jaetaan tältä osin Tontille määrättävä veroTontin yhteisomistajien kesken Tontin omistusoikeuden mukaisessa suhteessa.Selvyyden vuoksi kuitenkin todetaan, ettei Kaupunki Tontin yhteisomistajana osallistulähetetyn veron maksuun.

11. Sopimuksen muuttaminen

11.1 Sopimuksen muuttaminen ennen Rakennuskokonaisuuden valmistumista jakäyttöönottoa

Osapuolet sitoutuvat tarvittaessa muuttamaan tätä sopimusta ja sen liitteitä samassayhteydessä kun Kaupunki luovuttaa omistamansa määräosan Tornitaloyhtiölle tai

Page 16: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

16

muulle hyväksymälleen luovutuksensaajalle. Sopimusta muutetaan siten, ettähuomioidaan rakennuslupien aiheuttamat muutokset, Kaupungin Toteutussopimuksenmukaisesti hyväksymät suunnitelmamuutokset, mahdolliset rakennusoikeuksientarkennukset sekä se, että Kaupungin määräosan ostaja ja Tornitalon rakennuttajavoivat olla eri tahoja, jolloin Tontin yhteisomistajat sitoutuvat vuokraamaanTornitalon rakentamisen edellyttämiltä osin Tontin Tornitaloyhtiölle.

Lisäksi sopimusmuutoksessa otetaan huomioon käyttö-, hoito-, korjaus-,perusparannus- ja uusimiskustannusten jakautuminen Osapuolten kesken siten, ettänämä sopivat mm. omistamiensa ja hallitsemiensa rakennuskokonaisuuden osien jayhteisten tilojen ja toimintojen käyttö-, hoito-, korjaus-, perusparannus- jauusimiskustannusten jakamisesta noudattaen seuraavia periaatteita:

a) Kukin Osapuoli vastaa omistamansa ja hallitsemansaRakennuskokonaisuuden osan em. kustannuksista joko erillismittauksen taiaiheuttamisperiaatteen mukaan. Erillismittauksen piirissä ovat ainakin:

- sähkö- vesi (käyttövesi ja jätevesi)- lämmitysenergia ja- jäähdytys

b) Yhteisten tilojen ja muiden jaettavien kustannusten jakoperiaatteet:- aiheuttamisperiaate- hyötymisperiaate- oikeudenmukaisuus

c ) Kiinteistöä koskevien yhteisten asioiden hoidossa yhteisomistajat sitoutuvatlisäksi noudattamaan seuraavia periaatteita:

- lojaliteettiperiaate- myötävaikutusvelvollisuus.

Muutokset voidaan kirjata kohdassa 7. mainittuun Yhteisjärjestelysopimukseen.Muutokset tulee muutoin sopia tämän sopimuksen periaatteiden mukaan.

Sopimuksen muuttamiseen tulee saada pantinhaltijoiden suostumus. Osapuolet ovatheti sopimuksen muutoksen allekirjoittamisen jälkeen velvollisia kirjauttamaanmuutoksen Maakaaren 14 luvun 3 §:n mukaisessa järjestyksessä.

11.2 Sopimuksen muu muuttaminen

Kalastaman keskus on monimuotoinen rakennuskokonaisuus, jota ei ole tämänsopimuksen allekirjoitushetkellä vielä kokonaisuudessaan suunniteltu ja toteutettu.Tämä johdosta hallinnanjakosopimusta joudutaan mahdollisesti muuttamaansuunnittelun ja toteutuksen edetessä. Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan siihen,että tarvittavat muutokset hallinnanjakosopimukseen saadaan tehtyä.

Page 17: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

17

Osapuolet ovat velvollisia muuttamaan tätä sopimusta ja sen liitteitä olennaisenvirheen, olosuhteen muutoksen, lainsäädännön muuttumisen taiviranomaismääräyksen johdosta. Muutokset tulee sopia niiden periaatteidenmukaisesti, jotka ilmenevät tästä sopimuksesta ja liitteistä.

Sopimuksen muutoksiin tulee saada pantinhaltijoiden suostumus.

Osapuolet ovat heti sopimusmuutoksen allekirjoittamisen jälkeen velvollisiakirjauttamaan muutoksen Maakaaren 14 luvun 3 §:n mukaisessa järjestyksessä.

12. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoapäättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta, vain sillä perusteella, ettäKiinteistön käyttöön liittyvät olosuhteet ovat muuttuneet niin oleellisesti, etteisopimuksen olemassaololle ole enää perusteltua tarvetta.

Sopimusta ei voida irtisanoa ilman pantinhaltijoiden suostumusta.

13. Yhteisomistussuhteen pysyvyys

Osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne missään vaiheessa tämän sopimuksenvoimassaoloaikana tule vaatimaan Tontin yhteisomistussuhteen purkamista.

Tämän kohdan mukainen sitoumus tulee ottaa kaikkiin vastaisiin Tontin määräosanluovutusta koskeviin sopimuksiin.

14. Sopimuksen siirtäminen

Osapuolten tulee myydessään tai muulla tavalla luovuttaessa tämän sopimuksenkohteena olevan Tontin määräosan, huolehtia siitä, että luovutuksensaaja tuleetietoiseksi tämän sopimuksen sisällöstä ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan itseäänsitovaksi.

15. Kaupunkia Tontin yhteisomistajana koskevat vastuurajoitukset

Kaupunki ei vastaa Tontin yhteisomistajana mistään tämän sopimuksen mukaisistaTornitaloyhtiölle asetetuista velvollisuuksista eikä siihen liittyvistämaksuvelvollisuuksista, ellei tässä sopimuksessa ole joltakin osalta nimenomaansellaista Kaupungille asetettu.

Page 18: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

18

16. SRV:n vastuut Tornitaloyhtiölle asetetuista velvoitteista

Siltä osin kun tässä sopimuksessa on asetettu velvoitteita Tornitaloyhtiölle, vastaatämän sopimuksen mukaisista velvoitteista SRV, kunnes Kaupunki on myynytomistamansa määräosan Tontista.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaanensisijaisesti Osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli keskinäisilläneuvotteluilla ei saavuteta ratkaisua, riita ratkaistaan Suomen lakien mukaanHelsingin käräjäoikeudessa.

18. Sopimuksen kirjaaminen

Tontin yhteisomistajat sopivat siitä, että tämä sopimus kirjataan Maakaaren 14 luvun3 §:n mukaisessa järjestyksessä.

19. Jakelu ja allekirjoitukset

Tämä sopimus on laadittu neljä (4) samansisältöisenä kappaleena, yksikullekin Osapuolelle, yksi SRV:lle ja yksi Maanmittauslaitokselle.

_______________ ________. päivänä _________kuuta 20____

KIINTEISTÖ OY KAUPPAKESKUS REDI

________________________ __________________________

HELSINGIN KAUPUNKI

________________________ __________________________

Page 19: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

19

Hyväksymme yhtiötämme sitovaksi velvoitteet, jotka nimenomaisesti on tässä sopimuksessaasetettu yhtiöllemme.

SRV RAKENNUS OY

________________________ __________________________

Liiteluettelo

Liite 1. Asemakaavakartta

Liite 2 Havainnekuva

Liite 3 Käyttöönottosuunnitelma

Liite 4 Tonttijakokartta

Liite 5 Rakennuksen hallinnanjakokaavio

Page 20: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·
anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
LIITE 1
Page 21: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

96

KALASATAMAN KESKUS 11/14

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

HAVAINNEKUVA KAAKOSTA

anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
LIITE 2
Page 22: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

35

KALASATAMAN KESKUS 11/14 NÄKYMÄ ETELÄSTÄ

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

Page 23: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

6

KALASATAMAN KESKUS 11/14 HAVAINNEKUVA, 1:4000

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

0 50 100 200 m

Page 24: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

26

KALASATAMAN KESKUS 11/14 METRORADAN PITUUSLEIKKAUS, 1:800 0 10 20 40 m

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

Page 25: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

29

KALASATAMAN KESKUS 11/14 POIKKILEIKKAUS METRORADAN JA ITÄVÄYLÄN KOHDALTA, 1:800 0 10 20 40 m

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

Page 26: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

28

KALASATAMAN KESKUS 11/14 POIKKILEIKKAUS KALASATAMANKADULTA, 1:800 0 10 20 40 m

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

Page 27: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

92

KALASATAMAN KESKUS 11/14 VAIHEET 1-6

07/2018-03/2019 07/2019 01/2020

02/202109/2020 10/2021

1

4

2

5

3

6

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT©

HEL

IN &

CO

AR

KK

ITEH

DIT

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT©

HEL

IN &

CO

AR

KK

ITEH

DIT

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT©

HEL

IN &

CO

AR

KK

ITEH

DIT

KAUPPAKESKUS REDI JA TORNIT T2 JA T3 RAKENNETAAN ENSIN, JONKA JÄLKEEN RAKENTAMISJÄRJESTYS VOI MUUTTUA / TÄSMENTYÄ

anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
LIITE 3
Page 28: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

93

KALASATAMAN KESKUS 11/14 VAIHE 7, 07/2022

© H

ELIN

& C

O A

RK

KIT

EHD

IT

7

Page 29: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

rakenteilla

610

YK111S3

YK ma

YK ma

2

3

10L100

10K1

10K 1

2

10L100

10623

10K

3

4

5

6

7

8

11

12

9

6,06

39,15

43,73

29,17

32,13

20,9

0

38,13

31,80

35,10

21,84

30,29

32,4

7

24,517500

ma3900

yjk200

KESKENERÄINEN

7 25498754.156 6674902.965

6 25498747.080 6674871.623

5 25498742.478 6674851.238

4 25498775.616 6674832.385

3 25498803.255 6674816.661

2 25498810.984 6674850.895

12 25498816.645 6674848.725

11 25498825.266 6674886.911

10 25498790.593 6674858.711

9 25498770.992 6674866.224

8 25498782.613 6674896.541

PISTE

PUNKT

PISTE

PUNKTY YX X

KOORDINAATTILUETTELO - KOORDINATF\RTECKNING

TONTTIJAKOKARTTA

TOMTINDELNINGSKARTA

HELSINKI

HELSINGFORS1 500..

N:O

TONTTIEN MUODOSTUMINEN - TOMTERNAS BILDNING

PINTA-ALAT / AREALER $

YHTEENS[ KIINTEIST\ / FASTIGHET

SUMMA M[[R[ALA / OUTBRUTET OMRÅDEOUTBR. OMR.

ENL. FASTIGH.

KIINTEIST\ITT[IN M[[R[ALOITTAIN

(LAK.YHTEINEN

UPPH[VT SAMF.)

5 2737 2505 91-10-621-1

140 91-10-9901-0 (10K)

92 91-10-9906-100 (10L100)

6 863 863 91-10-621-2

7 861 861 91-10-621-3

KORTTELI/TONTIT:

KVARTER/TOMTER:

KAUPUNGINOSA/STADSDEL:

N:O

LASK:

R[KN:

PIIRT:

RIT:

KARTTALEHTI:

KARTBLAD:

KAUPUNGINGEODEETTI HYV[KSYNYT:

GODK[ND AV STADSGEODETEN:

N:O

N:OEDELLINEN TONTTIJAKO:

F\REG]ENDE TOMTINDELNING:

10621/5-7

10. SÖRNÄINEN/SÖRNÄS

12070/6.6.2012

12331/9.9.2013

674498d2-4

674496-98

12650

ASEMAKAAVA:

STADSPLAN:

TONTTIJAKO JA TONTTIJAONMUUTOS:

TOMTINDELNING OCH TOMTINDELNINGS[NDRING:

RSu TKa

31.7.2015

ETRS-GK25

N2000

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Kalasata

mankatu

Fis

keha

mnsgata

n

Junatie

Tågvägen

Herm

annin ra

ntatie

Herm

ansta

ds strandväg

Leonkatu

Leogatan

KK

AA

K

6674800

25498800

6674900

25498750

KIINTEIST\INSIN\\RIN MÄÄRÄYKSESTÄ

POHJAKARTAN HYV[KSYI JA TONTTIJAON LAATI:

GODK[NT BASKARTAN OCH UPPGJORT TOMTINDELNINGEN

FÖRORDNAD AV FASTIGHETSINGENJÖREN:

TIMO TUTTI

TOIMITUSINSINÖÖRI:

FÖRRÄTTNINGSINGENJÖR:

12222/9.4.2014

12289/28.1.2015

TONTTIJAKOALUEELLA SIJAITSEE MAANALAISIA JOHTOJA

7500 ASEMAKAAVAN 12070 MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ

1270010621

17100

10

2

5

2737 m2

863 m2

6

861 m2

7

anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
LIITE 4
Page 30: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:

N2000

HELIN & CO ARKKITEHDIT

PL 1333 00101 HELSINKI

FAX 0207 577 801

INTERNET www.helinco.fi

E-MAIL [email protected]

URHO KEKKOSEN KATU 3 B

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Ratu

Yhteyshenkilö Piirt. / Tark.

ARK-009-22-05.1

KALASATAMAN KESKUS

SÖRNÄINEN

TUOMAS WICHMANN

UUDISRAKENNUS

10/HELSINKI 10620-10623 1, 2, 3, 4

1:200, 1:400

RAKENNUKSEN HALLINNANJAKOKAAVIO, KOY TORNI 7

ALUSTAVA 8.10.2015

anja.siltainsuu
Konekirjoitusteksti
LIITE 5
Page 31: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

PPP

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

110621

210621

JUNATIELÄNSI

HERM

ANNI

N RA

NTAT

IE

OMISTUSRAJA SEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

30.8.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 1. krs, Taso +3.101 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.1

ARK-009-22-05.1 / s.1

Page 32: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJA SEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 2. krs, Taso +7.901 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.2

ARK-009-22-05.1 / s.2

Page 33: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJASEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOYKAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 2. krs tekninenvälikerros, Taso +10.70 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.3

ARK-009-22-05.1 / s.3

Page 34: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

PPP YR h=holvi

PPP

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJA SEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 3. krs, Taso +13.701 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.4

ARK-009-22-05.1 / s.4

Page 35: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJASEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 3. krs tekninenvälikerros, Taso +16.50 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.5

ARK-009-22-05.1 / s.5

Page 36: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJA SEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 4. krs, Taso +19.001 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.6

ARK-009-22-05.1 / s.6

Page 37: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJASEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOYKAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

30.8.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 5. krs, Taso +23.201 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.7

ARK-009-22-05.1 / s.7

Page 38: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

30.8.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, 6. krs, Taso +26.501 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.8

ARK-009-22-05.1 / s.8

Page 39: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, alempi tyyppikerros,7.-16. krs, Taso +30.10 - Taso +59.80 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05. 1

/ s.9

ARK-009-22-05.1 / s.9

Page 40: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, ylempi tyyppikerros,17.-21. krs, Taso +63.70 - Taso +76.90 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.10

ARK-009-22-05.1 / s.10

Page 41: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, kattoterassikerros,22. krs, Taso +80.90 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.11

ARK-009-22-05.1 / s.11

Page 42: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJA SEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, K1 tekninenvälikerros, Taso +0.60 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.12

ARK-009-22-05.1 / s.12

Page 43: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

PPPYR h=holvi

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJA SEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

16.5.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, K1-krs, Taso -2.201 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.13

ARK-009-22-05.1 / s.13

Page 44: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

PPPYR

=HO

LVI 1

106212

10621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJASEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOYKAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDIKoy REDI Parkki, hallintamaanvuokraoikeuden perusteella(Kellaripysäköinti)

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

30.8.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, K2-krs, Taso -6.301 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.14

ARK-009-22-05.1 / s.14

Page 45: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

OMISTUSRAJASEINÄRAKENTEENULKOREUNASSA, PINTAKOY KAUPPAKESKUKSENVASTUULLA

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

Koy REDI Parkki, hallintamaanvuokraoikeuden perusteella(Kellaripysäköinti)

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

30.8.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, K3-krs, Taso -10.101 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.15

ARK-009-22-05.1 / s.15

Page 46: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Tontin rajat

Helsingin kaupunki

Kiinteistö OyKauppakeskus REDI

Tontin yhteisomistusja yhteishallinta

Koy REDI Parkki, hallintamaanvuokraoikeuden perusteella(Kellaripysäköinti)

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

8.10.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, K4-krs, Taso -13.901 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.16

ARK-009-22-05.1 / s.16

Page 47: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Koy REDI Parkki, hallintamaanvuokraoikeudenperusteella (Kalliopysäköinti)

Tontin rajat

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

8.10.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, P1, Taso -33.3 --34.3 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.17

ARK-009-22-05.1 / s.17

Page 48: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·

110621

210621

JUNATIELÄNSI

Koy REDI Parkki, hallintamaanvuokraoikeudenperusteella (Kalliopysäköinti)

Tontin rajat

© HELIN & CO ARKKITEHDIT

ALUSTAVA

8.10.2015KALASATAMAN KESKUS Rakennuksen hallinnanjakokaavio tontilla 10621/2, P2, Taso -36.6 --37.6 1 : 200

KAKE

_ARE

AT.rv

t 009

-22-

05.1

/ s.18

ARK-009-22-05.1 / s.18

Page 49: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·
Page 50: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·
Page 51: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·
Page 52: HALLINNANJAKOSOPIMUS - Helsingin kaupunki ·