22
1(11) LUONNOS KAUPPAKIRJA MYYJÄ Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä Kaupunki) OSTAJA Kiinteistö Oy Kauppakeskus Redi Y-tunnus 2630492-6 c/o SRV Rakennus Oy, PL 555, 02601 ESPOO (jäljempänä Kauppakeskusyhtiö) KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET Kaupunginvaltuusto 26.11.2014, 367 §. Päätös on lainvoimainen. Kiinteistölautakunta x.x.2015, xxx §. Päätöksestä ei ole kuntalain mukaisessa määräajassa jätetty oikai- suvaatimusta Helsingin kaupungin kirjaamoon. KAUPAN PERUSTA Tämä kauppa toteuttaa osaltaan Kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välillä 16.8.2011 allekirjoitettua Kalasataman keskuksen toteutussopimusta (jäljempänä ”Toteutussopimus”), 26.3.2015 allekirjoitettua Kalasataman keskuksen toteutussopimuksen muutosta (jäljempänä ”Sopimusmuu- tos”) sekä 26.3.2015 allekirjoitettua kiinteistökaupan esisopimusta. Tällä kauppakirjalla myydään edellä mainittujen sopimusten mukaisesti Kalasataman keskukselle varatut tontit 10620/5, 10621/5, 10622/5 ja 10623/5, sekä tonteista 10620/6 - 7, 10621/6 - 7, 10622/6 - 7 ja 10623/6 - 7 kauppakeskusosan rakennusoikeutta vastaavat määräosat SRV Yhtiöt Oyj:n nimeämälle ja Kaupungin erikseen hyväksymälle Kauppakeskusyhtiölle. Kauppakeskusyhtiö on tietoinen, että Kaupungin omistukseen jäävät määräosat kaupan kohteena olevista tonteista Kaupunki myy myö- hemmin esisopimuksen mukaisesti SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määrää- mille ja Kaupungin hyväksymille yhtiöille.

KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

1(11) LUONNOS

KAUPPAKIRJA MYYJÄ Helsingin kaupunki,

jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (jäljempänä ”Kaupunki”)

OSTAJA Kiinteistö Oy Kauppakeskus Redi Y-tunnus 2630492-6 c/o SRV Rakennus Oy, PL 555, 02601 ESPOO

(jäljempänä ”Kauppakeskusyhtiö”) KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014, 367 §. Päätös on lainvoimainen. Kiinteistölautakunta x.x.2015, xxx §.

Päätöksestä ei ole kuntalain mukaisessa määräajassa jätetty oikai-suvaatimusta Helsingin kaupungin kirjaamoon.

KAUPAN PERUSTA Tämä kauppa toteuttaa osaltaan Kaupungin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välillä

16.8.2011 allekirjoitettua Kalasataman keskuksen toteutussopimusta (jäljempänä ”Toteutussopimus”), 26.3.2015 allekirjoitettua Kalasataman keskuksen toteutussopimuksen muutosta (jäljempänä ”Sopimusmuu-tos”) sekä 26.3.2015 allekirjoitettua kiinteistökaupan esisopimusta.

Tällä kauppakirjalla myydään edellä mainittujen sopimusten mukaisesti Kalasataman keskukselle varatut tontit 10620/5, 10621/5, 10622/5 ja 10623/5, sekä tonteista 10620/6 - 7, 10621/6 - 7, 10622/6 - 7 ja 10623/6 - 7 kauppakeskusosan rakennusoikeutta vastaavat määräosat SRV Yhtiöt Oyj:n nimeämälle ja Kaupungin erikseen hyväksymälle Kauppakeskusyhtiölle. Kauppakeskusyhtiö on tietoinen, että Kaupungin omistukseen jäävät määräosat kaupan kohteena olevista tonteista Kaupunki myy myö-hemmin esisopimuksen mukaisesti SRV Yhtiöt Oyj:lle tai sen määrää-mille ja Kaupungin hyväksymille yhtiöille.

Page 2: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

2(11) KAUPAN KOHTEET Helsingin kaupungissa sijaitsevat seuraavat tontit:

- tontti 10620/5 (kiinteistötunnus 91-10-620-5), jonka pinta-ala on 1 995 m² ja tonttijaon mukainen rakennusoikeus 8 150 k-m²,

- tontti 10621/5 (kiinteistötunnus 91-10-621-5), jonka pinta-ala on 2 737 m² ja tonttijaon mukainen rakennusoikeus 11 600 k-m²,

- tontti 10622/5 (kiinteistötunnus 91-10-622-5), jonka pinta-ala on

2 769 m² ja tonttijaon mukainen rakennusoikeus 12 700 k-m²,

- tontti 10623/5 (kiinteistötunnus 91-10-623-5), jonka pinta-ala on 1 688 m² ja tonttijaon mukainen rakennusoikeus 6 900 k-m²,

sekä seuraavat tonttien määräosat:

- 123 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10620/6 (kiinteistötunnus

91-10-620-6), jonka pinta-ala on 640 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 14 200 k-m²,

- 78 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10620/7 (kiinteistötunnus 91-10-620-7), jonka pinta-ala on 657 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 16 650 k-m²,

- 232 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10621/6 (kiinteistötunnus

91-10-621-6), jonka pinta-ala on 863 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 12 700 k-m²,

- 82 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10621/7 (kiinteistötunnus

91-10-621-7), jonka pinta-ala on 861 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 17 100 k-m²,

- 90 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10622/6 (kiinteistötunnus

91-10-622-6), jonka pinta-ala on 920 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 24 000 k-m²,

- 117 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10622/7 (kiinteistötunnus 91-10-622-7), jonka pinta-ala on 974 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 20 750 k-m²,

- 35 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10623/6 (kiinteistötunnus 91-10-623-6), jonka pinta-ala on 762 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 16 800 k-m², ja

- 52 / 1000 suuruinen määräosa tontista 10623/7 (kiinteistötunnus

91-10-623-7), jonka pinta-ala on 777 m² ja tonttijaon mukainen ra-kennusoikeus 20 850 k-m².

Page 3: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

3(11)

Selvyyden vuoksi todetaan, että asemakaavamuutoksen nro 12289 mukaiset tontit 10620/4, 10621/4, 10622/4 ja 10623/4 on liitetty lohko-mistoimituksella asemakaavamuutoksen nro 12070 mukaisiin tontteihin 10620/1, 10621/1, 10622/1 ja 10623/1, jolloin on saatu kaupan kohteen mukaiset tontit. Tätä on edeltänyt erillinen sitova tonttijako, jolla on jaet-tu asemakaavan mukainen kortteleittain kohdistunut rakennusoikeus kohdistumaan kaupan kohteena oleville uuden tonttijaon mukaisille ton-teille.

KAUPPAHINTA Kauppahinta on xx (a + b) euroa.

Edellä sanottu kauppahinta ennen jäljempänä sanottua korotusta on yhteensä xx (a) euroa ja se jakautuu kaupan kohteena oleville tonteille ja niiden määräosille suunnitelmien mukaisten kerrosneliömetrien pe-rusteella liitteestä nro 1 ilmenevällä tavalla käyttäen Sopimusmuutok-sen 4c. kohdan mukaisia tilalajikohtaisia yksikköhintoja (e/k-m²). Kauppahinta muodostuu lisäksi edellä mainituin tavoin muodostunee-seen kauppahintaan kohdistuvasta kahden prosentin vuosikorotuksesta Kalasataman keskuksen toteutuskilpailun tarjouksen viimeisen jättä-mispäivän (3.3.2011) ja kauppakirjan allekirjoituspäivän väliseltä ajalta. Tämä korotus on yhteensä xx (b) euroa ajalta 3.3.2011 – xx.xx.2015.

LISÄKAUPPAHINTA Kaupungilla on oikeus tarkistaa ja periä kaupan kohteista kauppahin-nan lisäksi lisäkauppahintaa Sopimusmuutoksen 4c. kohdan mukaisia yksikköhintoja käyttäen, mikäli tämän kaupan jälkeen Kauppakeskus-yhtiö toteuttaa Kaupungin hyväksymän suunnitelmamuutoksen ja sille myönnetyn poikkeamis- tai rakennusluvan perusteella kaupan kohteille enemmän ja/tai kalliimpia kerrosneliömetrejä kuin kauppahinnan mää-ränneessä liitteessä nro 1 on esitetty. Kauppahintaa ei kuitenkaan tar-kisteta tämän kaupan jälkeen alaspäin.

Kauppakeskusyhtiö on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä

varten velvollinen esittämään ennen loppukauppahinnan maksamista sekä kauppakeskuskokonaisuuden käyttöönottoa kiinteistöviraston tonttiosastolle selvityksen käytetystä rakennusoikeuden määrästä sekä mahdollisesti määräytyvästä lisäkauppahinnasta.

Loppukauppahinnan maksamisen yhteydessä maksetaan em. selvityk-

sen mukainen lisäkauppahinta, jolloin kohdan Vakuus mukaiset vakuu-det vapautetaan loppukauppahinnan ja lisäkauppahinnan maksua vas-taan. Tämän jälkeen mahdollisista suunnitelmamuutoksista johtuva li-säkauppahinta on maksettava viimeistään siinä vaiheessa kun kauppa-keskus otetaan käyttöön.

MAKSUTAPA Kauppakeskusyhtiö on maksanut puolet kauppahinnasta, eli yhteensä

xx ((a + b) / 2) euroa kaupungin pankkitilille nro FI93 2001 1800 2050

Page 4: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

4(11)

59 / Nordea (maksutunnus TO xxxx), mikä summa kuitataan tämän kauppakirjan allekirjoituksin maksetuksi.

Loppukauppahintaa, eli xx ((a + b) / 2) euroa korotetaan kahdella pro-sentilla vuodessa kauppakirjan allekirjoittamisen ja loppukauppahinnan maksupäivän väliseltä ajalta. Kauppakeskusyhtiö maksaa loppukauppahinnan ja em. kahden pro-sentin korotuksen sekä mahdollisen lisäkauppahinnan edellä mainitulle pankkitilille (maksutunnus TO xxxx) kokonaisuudessaan viimeistään siinä vaiheessa kun kaupan kohteille toteutettu kauppakeskuskoko-naisuus on otettu käyttöön, viimeistään kuitenkin kahden vuoden kulut-tua kauppakirjan allekirjoittamisesta. Kauppakeskusyhtiöllä on oikeus maksaa ilman ylimääräisiä kustannuksia loppukauppahinta ja em. kah-den prosentin korotus laskettuna maksupäivään ennen em. ajankohtaa ilmoittamalla siitä kaupungille 14 vuorokautta ennen maksusuoritusta.

VAKUUS Loppukauppahinnan ja sen korotuksen sekä mahdollisen lisäkauppa-

hinnan suorittamisen vakuudeksi Kauppakeskusyhtiön tulee antaa jäl-jempänä sanottujen hallinnanjakosopimusten ja Kiinteistö Oy REDI Parkin ja Kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen jälkeen parhaalla etusijalla oleva maksamattoman loppukauppahinnan ((a + b) / 2) ja sii-hen lisätty laskennallinen kahden prosentin vuotuinen korko kahdelta vuodelta suuruinen yhteiskiinnitys tai tontti- ja määräosakohtaisesti las-ketut kiinnitykset kaupan kohteisiin tai muu Kaupungin hyväksymä va-kuus.

Mikäli Kauppakeskusyhtiö jättää loppukauppahinnan ja sen korotuksen ja/tai lisäkauppahinnan kokonaan tai osittain maksamatta eikä kirjalli-sen maksukehotuksen saatuaan kahden (2) kuukauden kuluessa suori-ta loppukauppahintaa ja sen korotusta ja/tai lisäkauppahintaa eikä Kaupunki myönnä mainittuun määräaikaan pidennystä, Kaupungilla on oikeus Kauppakeskusyhtiötä enempää kuulematta voimassa olevan lain mukaisesti hakea vakuutensa nojalla saatavansa parhaaksi katso-mallaan tavalla.

OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUS Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteisiin siirtyvät Kauppakeskusyh-

tiölle heti, kun tämä kauppakirja on allekirjoitettu ja kunkin kaupan koh-teena olevan tontin määräosan osalta on allekirjoitettu Kaupungin ja Kauppakeskusyhtiön väliset hallinnanjakosopimukset.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän kaupan jälkeen Kaupunki ja Kauppakeskusyhtiö ovat tonttien 10620/6 - 7, 10621/6 - 7, 10622/6 - 7 ja 10623/6 - 7 osaomistajia ja omistavat sekä hallinnoivat tontteja tä-män kauppakirjan yhteydessä allekirjoitettujen hallinnanjakosopimusten mukaisesti.

Page 5: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

5(11)

TONTTIEN KÄYTTÖTARKOITUS JA RAKENTAMINEN

Kauppakeskusyhtiö on tietoinen, että SRV Yhtiöt Oyj on sitoutunut to-teuttamaan 16.8.2011 allekirjoitetussa Toteutussopimuksessa ja 26.3.2015 allekirjoitetussa Sopimusmuutoksessa Helsingin kaupungis-sa sijaitseviin kortteleihin 10620 - 10623 sekä kortteleita halkovan rau-tatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle Toteutussopimuksen ja Sopimusmuutoksen mukaisesti rakennettavan liikekeskuksen (edellä ja jäljempänä ”kauppakeskus”), kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonai-suuden ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornita-loa sekä em. sopimusten mukaisia julkisia osia, joita jäljempänä yhdes-sä kutsutaan Kalasataman keskukseksi. Todetaan, että ensimmäisessä vaiheessa edellä mainitusta Kalasata-man keskuksesta toteutetaan pysäköintilaitos ja kauppakeskus mukaan lukien myöhemmin sen päälle rakennettavien tornitalorakennusten sa-massa yhteydessä rakennusteknisesti tarvittavia rakenteita ja raakatilo-ja likimäärin kauppakeskuksen ylimpään tasoon saakka ja vasta myö-hemmässä vaiheessa sen päälle pääasiassa tulevat tornitalot. Tämän kaupan kohteina ovat kauppakeskuksen toteuttamiseen tarvittavat ton-tit ja tonttien määräosat. Tämän kauppakirjan allekirjoituksin Kauppakeskusyhtiö sitoutuu myös omalta osaltaan toteuttamaan kauppakeskuksen kortteleiden 10620 - 10623 tonteille 5 – 7 ensimmäisen vaiheen rakennusluvan (tunnus 10-3632-13-A, myönnetty 18.3.2014) sekä kaupungin hyväksymien suun-nitelmamuutosten mukaisesti sekä muutoin noudattamaan Toteutusso-pimuksen ja Sopimusmuutoksen ehtoja kaupan kohteiden osalta.

Kauppakeskusyhtiö on lisäksi tietoinen, että SRV Yhtiöt Oyj on sitoutu-nut Toteutussopimuksessa toteuttamaan Kalasataman keskuksen yksi-tyisiin osiin taidetta niin, että se on keskuksessa vierailijoiden vapaasti nähtävissä. Kauppakeskusyhtiö sitoutuu myös tähän omalta osaltaan siltä osin kun taidetta sijoitetaan kauppakeskuksen tiloihin.

Mikäli Kauppakeskusyhtiö myy tai muutoin luovuttaa kaupan kohteet yhdessä tai erikseen edelleen kolmannelle ennen kuin tonteille toteutet-tava Kalasataman keskuksen kauppakeskusosa on otettu käyttöön ja loppukauppahinta ja sen korotus sekä lisäkauppahinta on maksettu, Kauppakeskusyhtiö on velvollinen sisällyttämään luovutuskirjaan eh-don, josta ilmenee edellä sovittu kiinteistöjen käyttöä rajoittava Kalasa-taman keskuksen kauppakeskusosan toteutusvelvoite.

JULKISTEN JA YKSITYISTEN OSIEN RAJAKOHDAT Metro- ja muu liikenne kulkee Kalasataman keskusta koskevan alueen läpi siten kuin Toteutussopimuksessa ja Sopimusmuutoksessa on sanottu. Kauppakeskusyhtiö sitoutuu noudattamaan myös näitä em. sopimusten metro- ja muuta liikennettä koskevia ehtoja

Page 6: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

6(11)

Kaupan kohteena oleville tonteille toteutettava kauppakeskus on Toteu-tussopimuksen mukaisesti tarkoitettu palvelemaan osittain myös Kala-sataman keskuksen yleistä jalankulkua sekä toimimaan yhteytenä met-rolaiturille.

Kaupunki pidättää itsellään pysyvän oikeuden korvauksetta käyttää em. kauppakeskuksen tiloja ja sinne sijoitettuja liukuportaita ja hissejä julkisena jalankulkuyhteytenä metron liikennöintiaikoina ja sijoittaa tiloihin metron ja muun julkisen liikenteen tarvitsemia lippu- ja informaatiolaitteita siten kuin tarkemmin on Toteutussopimuksen koh-dassa 9c. sanottu.

Julkisten ja yksityisten osien rajapintojen toteutus-, omistus-, vastuu- hoito- ja ylläpitoperiaatteet on sanottu Toteutussopimuksessa ja sen liitteessä nro 9. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kalasataman keskuksen alueen läpi menee pystysuunnassa metro- ja muun liikenteen siltarakenteita, joi-den omistus jää Kaupungille. Kaupunki pidättää itsellään pysyvän oi-keuden korvauksetta huoltaa, ylläpitää ja peruskorjata sen vastuulla olevia Kalasataman keskuksen siltarakenteita kauppakeskuksen tilojen kautta. Kaupunki suorittaa huollon, ylläpidon ja peruskorjauksen siten, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa ja häiriötä siltarakenteiden alapuolisten tilojen toiminnoille. Kaupunki ei korvaa huollon, ylläpidon ja peruskorjauksen aiheuttamasta haitasta, häiriöstä eikä tilojen käytön mahdollisesta estymisestä korvausta tilojen omistajille eikä käyttäjille. Kaupunki ei myöskään korvaa siltarakenteen vesieristyksen pettämisestä edellä mainituille aiheutuvia vahinkoja.

Edellä mainitut ja Toteutussopimuksessa sanotut oikeudet ja velvollisuudet otetaan jäljempänä sanottuun yhteisjärjestelysopimukseen.

ERITYISET OIKEUDET JA RASITTEET

Kauppakeskusyhtiö on tietoinen ja tämän kauppakirjan allekirjoituksin hyväksyy, että kaupan kohteena olevien sen yksinomaiseen omistukseen tulevien että yhteiseen hallintaan jäävien tonttien rakentamista ja käyttöä rajoittaa xx.xx.xxxx allekirjoitettu maanvuokrasopimus, jolla Kaupunki on vuokrannut Kiinteistö Oy REDI Parkille maanalaisia alueita kaupan kohteena olevista tonteista. Maanvuokrasopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus rakentaa kaupan kohteena oleville tonteille maanalainen kellari- ja kalliopysäköintilaitos sekä hallita maanalaista tilaa 31.12.2080 saakka sopimuksessa sanotuin ehdoin.

Page 7: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

7(11) Sekä kaupunki että Kauppakeskusyhtiö hyväksyvät tämän kauppakir-

jan allekirjoituksin, että edellä mainittu xx.xx.xxxx allekirjoitettu maan-vuokrasopimus saadaan kirjata maakaaren 14 luvun 1 §:n mukaisesti kaupan kohteessa todettuihin tontteihin parhaalle etusijalle ja määrä-osin omistettaviin tontteihin hallinnanjakosopimusten jälkeen seuraaval-le etusijalle.

Kauppakeskusyhtiö hyväksyy ja sitoutuu luovuttaessaan kaupan koh-teena olevia tontteja 10622/5, 10622/7 ja 10623/7 tai niiden määräosia turvaamaan, että Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:llä ja sen mää-räämillä on pysyvä oikeus korvauksetta käyttää tonteilla 10622/5, 10622/7 ja 10623/7 osittain sijaitsevaa liitteeseen nro 2 merkittyä jäte-aseman sisäänajotunnelia kulkuyhteytenä viereisellä kiinteistöllä sijait-sevaan maanalaiseen jäteasemaan sekä jäteaseman tyhjennys-, huol-to-, ylläpito-, korjaus-, uudistamis- tai muita vastaavia tarpeellisia toi-menpiteitä varten. Kauppakeskusyhtiö on lisäksi tietoinen ja hyväksyy, että myös Kau-pungilla, Helen Oy:llä ja liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjillä on Toteu-tussopimuksen mukaisesti pysyvä ja korvaukseton oikeus käyttää Ka-lasataman keskuksen ajoyhteyksiä yhteiskäyttötunneliin ja liityntä-pysäköintipaikoille ajoon. Kaupungilla, Helen Oy:llä, liityntäpysäköintipaikkojen käyttäjillä ja Kala-sataman jätteen putkikeräys Oy:llä ja kulloisellakin jäteaseman maan-alaisen määräalan vuokralaisella, laitostunnus 91-10-9906-10-L1, ei ole velvollisuutta osallistua em. kulkuyhteyksien käyttö-, huolto-, ylläpito-, korjaus-, ja uudistamis- tai muihin vastaaviin kustannuksiin.

Edelleen todetaan, että Kalasataman jätteen putkikeräys Oy on allekir-joittanut 22.7.2013 SRV Rakennus Oy:n kanssa sopimuksen jätease-man väliaikaisista kulkuyhteyksistä Kalasataman keskuksen työmaa-alueen lävitse. Kauppakeskusyhtiö sitoutuu omalta osaltaan SRV Ra-kennus Oy:n sijasta edellä mainittuun liitteenä nro 3 olevaan sopimuk-seen sekä sitoutuu turvaamaan väliaikaisten kulkuyhteyksien ja niitä koskevien ehtojen pysyvyyden siihen asti, kunnes jäteaseman lopulliset kulku- ja liikennöintiyhteydet ovat valmiit ja käytettävissä. Kauppakeskusyhtiö on myös tietoinen ja hyväksyy, että kauppakes-kusosan K2 tai K3 kerroksiin sijoitetaan tornitalojen pysyvään käyttöön irtaimistovarastot ja pysäköintilaitoksen pysyvään käyttöön autojen pe-supiste. Oikeudet ja vastuut näiden tilojen osalta määräytyvät tarkem-min jäljempänä mainitussa yhteisjärjestelysopimuksessa.

Kauppakeskusyhtiö sitoutuu tekemään Kaupungin sekä muiden alueen tonttien ja pysyvien käyttöoikeuksien omistajien kanssa tämän kauppa-kirjan sekä Toteutussopimuksen ja Sopimusmuutoksen ehtojen ja peri-aatteiden mukaisesti yhteisjärjestely-, rasite- ja vastaavat sopimukset. Kaupan kohteena oleville tonteille rakennettavaa kauppakeskuskoko-naisuutta ei saa ottaa miltään osin käyttöön ennen kuin Kauppakes-

Page 8: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

8(11)

kusyhtiö on allekirjoittanut edellä mainitut Toteutussopimuksen ja So-pimusmuutoksen edellyttämät sopimukset.

Mikäli Kauppakeskusyhtiö myy tai muutoin luovuttaa kaupan kohteet yhdessä tai erikseen edelleen kolmannelle ennen kuin edellä mainitut sopimukset on allekirjoitettu ja rekisteröity, on Kauppakeskusyhtiö vel-vollinen sisällyttämään luovutuskirjaan ehdot, joista ilmenee kiinteistö-jen käyttöä rajoittavat tässä kauppakirjassa mainitut sekä yhteisjärjes-tely-, rasite- ja vastaaviin sopimuksiin kirjattavat Toteutussopimuksen ja Sopimusmuutoksen mukaiset pysyvät oikeudet ja velvoitteet.

MUUT EHDOT

1 Kaupan kohteet myydään kiinnityksistä ja muista kuin tässä kauppakir-jassa mainituista rasitteista ja rasituksista vapaina.

2 Kaupunki vastaa kaikista kaupan kohteisiin kohdistuvista veroista ja

maksuista, jotka koskevat aikaa ennen tämän kauppakirjan allekirjoituspäivää, vaikka ne erääntyisivät maksettavaksi vasta tämän päivän jälkeen.

Kaupunki vastaa kaupan kohteista kaupantekovuodelta 2015 maksuun pantavasta kiinteistöverosta ja Kauppakeskusyhtiö vuodesta 2016 al-kaen. Kauppakeskusyhtiö vastaa tämän kaupan perusteella suoritettavasta varainsiirtoverosta.

3 Kauppakeskusyhtiö on tutustunut seuraaviin tontteja koskeviin

asiakirjoihin:

- lainhuutotodistus - rasitustodistus - kiinteistörekisteriote - kaavakartat ja –määräykset - naapurikiinteistöjä koskevat kaavakartat ja -määräykset.

4 Kauppakeskusyhtiö on tarkastanut kaupan kohteena olevat tontit, niiden alueen sekä rajat. Kauppakeskusyhtiö on todennut tonttien ominaisuuksiltaan vastaavan niistä esitettyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja.

5 Kaupunki ilmoittaa, että kortteleiden 10620 - 10623 tonttien maaperä

on niillä aikaisemmin harjoitetun toiminnan vuoksi osittain pilaantunut. Selvitys pilaantumisesta on Toteutussopimuksen liitteenä nro 8. Kau-punki on hakenut puhdistamiseen luvan ja puhdistaminen suoritetaan rakentamisen yhteydessä.

Page 9: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

9(11)

Kaupunki korvaa Kauppakeskusyhtiölle pilaantuneen maaperän puh-distamisesta aiheutuvat tavanomaiseen maanrakentamiseen nähden ylimääräiset kustannukset ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu Kaupungin kiinteis-töviraston tonttiosaston (ympäristösuunnittelija Satu Järvinen, puhelin 050 380 1015) kanssa ennen niiden suorittamista. Kaupunki ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista ei-kä kustannuksista, joita hankkeelle saattaa aiheutua tonttien maaperän puhdistamisesta.

6 Kauppakeskusyhtiö on velvollinen järjestämään kaupan kohteena ole-

ville tonteille ja tonttien määräosille rakennettavan kauppakeskuksen jätteen keräyksen Kalasataman alueelle toteutettavalla alueellisella jät-teen putkikeräysjärjestelmällä siten kun Toteutussopimuksen kohdassa 4.12 c on todettu. Osapuolet ovat tietoisia niistä poikkeuksista, joita Ka-lasataman jätteen putkikeräys Oy on myöntänyt 21.2.2012 ja 22.9.2015 päätöksissään kauppakeskukselle. Lisäksi Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ja Kauppakeskusyhtiön välillä laaditaan rasite- tai yhteisjärjestelysopimus ja peruste-taan/rekisteröidään rasitteet tai yhteisjärjestely, jonka mukaan Kauppa-keskusyhtiö on velvollinen korvauksetta sallimaan jätteen putkikeräys-järjestelmän osien sijoittamisen, käytön, huoltamisen, korjaamisen, pe-ruskorjauksen ja perusparantamisen kaupan kohteen olevilla tonteilla ja tonttien määräosilla ja niille rakennettavissa rakennuksissa ja raken-teissa laadittavan suunnittelusopimuksen mukaisesti.

7 Kaupan kohteena olevilla tonteilla sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita tai vastaavia. Kauppakeskusyhtiö on velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään kaupan kohteiden johtotiedot ennen rakentamisen aloittamista (kaupunkimittausosasto, johtotietopalvelu, puhelin 310 31988 tai 310 31989).

Kauppakeskusyhtiö on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden ja laitteiden tai vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen kaupan kohteena olevilla tonteilla. Mikäli tonttien asemakaavan mukainen rakentaminen ja / tai käyttö edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämistä, Kauppakeskusyhtiö on velvollinen sopimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen tms. siirtämisestä Kaupungin (kiinteistöviraston tonttiosaston) sekä po. johtojen omistajien kanssa. Johtosiirtoehdot määrittelee johtojen omistaja.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kolmannelle.

8 Kauppakeskusyhtiö on tietoinen, että SRV Yhtiöt Oyj on sitoutunut To-teutussopimuksessa kustannuksellaan poistamaan uudisrakentamisen

Page 10: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

10(11)

edellyttämässä laajuudessa kaupan kohteena olevilla tonteilla tai niiden maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnit, perustukset tai muut vastaavat.

Kaupunki ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista eikä kustan-nuksista, joita Kauppakeskusyhtiön hankkeelle saattaa aiheutua kaupan kohteena olevilla tonteilla tai niiden maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden ja muiden edellä mainittujen poistamisesta.

9 Kaupungilla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta pitää kaupan kohteena olevilla tonteilla maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja uudistaa niitä edellyttäen, etteivät nämä estä tai rajoita tonttien ase-makaavan eivätkä tämän kauppakirjan mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

10 Tähän kiinteistökauppaan ei sisälly mitään irtaimistoa eikä eri sopimus-

ta irtaimen myynnistä ole tämän kaupan yhteydessä tehty. 11 Kauppakeskusyhtiö maksaa kaupanvahvistuksesta perittävän maksun.

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme yhtäpitävää kappaletta, yksi Kaupungille, yksi Kauppakeskusyhtiölle ja yksi kaupanvahvistajalle. Helsingissä XXkuun XX. päivänä 2015

Helsingin kaupunki

N.N. kiinteistölautakunnan valtuuttamana Kiinteistö Oy Kauppakeskus Redi N.N

KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS

Kaupanvahvistajana todistan, että N.N. myyjän, Helsingin kaupungin puolesta kiin-teistölautakunnan valtuuttamana sekä N.N. ostajan, Kiinteistö Oy Kauppakeskus Redi:n puolesta, yhtiön toiminimenkirjoittajana, ovat allekirjoittaneet tämän kauppa-kirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä kauppaa vahvistettaessa. Olen tarkis-tanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että kauppakirja on tehty maakaa-ren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Page 11: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

11(11)

Helsingissä kuun . päivänä 2015 LIITTEET

Liite 1: Suunnitelman mukainen tilakohtainen hinta tonteittain ja kiinteistöittäin Liite 2: Jäteaseman sisäänajotunneli Liite 3: Sopimus jäteaseman väliaikaisista kulkuyhteyksistä

Page 12: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

KALASATAMAN KESKUSKERROSALAT KÄYTTÖOIKEUDEN MUKAAN (RO) mp = RO-KERROSALAA MAAN PÄÄLLÄ

SUUNNITELMAN MUKAINEN TILAKOHTAINEN HINTA TONTEITTAIN JA KIINTEISTÖITTÄIN ma = RO-KERROSALAA MAAN ALLA

yjk = YLEINEN JALANKULKU, MATKUSTAJAPALVELU

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € "KOY TOIMISTO" kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 1 480 mp 14 415 mp 15 895 13 500

Liikerakennusoikeus 1 195 600 717 000 Toimistorakennusoikeus 14 415 500 7 207 250

Toimistorakennusoikeus 285 500 142 500

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

ma 375 ma 375 500

Liikerakennusoikeus 375 400 150 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 151 151 0 0 yjk 151 200

yht. 2 006 1 009 500 yht. 14 415 7 207 250 yht. 16 421 8 216 750 14 200

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

AS. OY HELSINGIN

REDIN KOMPASSIkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 1 507 mp 14 814 mp 16 321 16 300

Liikerakennusoikeus 1 406 600 843 600 Asuntorakennusoikeus 14 814 800 11 850 800

Toimistorakennusoikeus 101 500 50 500

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

ma 281 ma 281 350

Liikerakennusoikeus 281 400 112 400

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 1 788 1 006 500 yht. 14 814 11 850 800 yht. 16 602 12 857 300 16 650

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 5 438 mp 5 438 5 200

Liikerakennusoikeus 4 448 600 2 668 800

Toimistorakennusoikeus 990 500 495 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

ma 1 286 ma 1 286 1 550

Liikerakennusoikeus 1 286 400 514 400

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 1 027 1 027 0 0 yjk 1 027 1 400

yht. 7 751 3 678 200 yht. 7 751 3 678 200 8 150

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € "KOY TOIMISTO" kem² €/kem² € AS. OY:T kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 8 425 mp 14 415 mp 14 814 mp 37 653 35 000

Liikerakennusoikeus 7 049 600 4 229 400 Toimistorakennusoikeus 14 415 500 7 207 250 Asuntorakennusoikeus 14 814 800 11 850 800

Toimistorakennusoikeus 1 376 500 688 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

ma 1 942 ma 1 942 2 400

Liikerakennusoikeus 1 942 400 776 800

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 1 178 1 178 0 0 yjk 1 178 1 600

yht. 11 545 5 694 200 yht. 14 415 7 207 250 yht. 14 814 11 850 800 yht. 40 773 24 752 250 39 000

10620/6

10620/7

10620/5

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

KORTTELI

10620

LUODE

YHTEENSÄ

MAKITLAU
Konekirjoitusteksti
Liite 1
Page 13: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € "KOY HOTELLI" kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 2 050 mp 10 512 mp 12 562 12 700

Liikerakennusoikeus 1 346 600 807 600 Hotellirakennusoikeus 10 512 400 4 204 800

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 704 400 281 600

ma 455 ma 455 0

Liikerakennusoikeus 455 400 182 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 2 505 1 271 200 yht. 10 512 4 204 800 yht. 13 017 5 476 000 12 700

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

AS. OY HELSINGIN

REDIN KARTTAkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 1 769 mp 15 167 mp 16 936 17 100

Liikerakennusoikeus 1 088 600 652 800 Asuntorakennusoikeus 15 167 800 12 133 200

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 681 400 272 400

ma 409 ma 409 0

Liikerakennusoikeus 340 400 136 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 69 400 27 600

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 2 178 1 088 800 yht. 15 167 12 133 200 yht. 17 345 13 222 000 17 100

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 7 975 mp 7 975 7 500

Liikerakennusoikeus 5 295 600 3 177 000

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 2 680 400 1 072 000

ma 2 356 ma 2 356 3 900

Liikerakennusoikeus 2 356 400 942 400

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 0 0 0 0 yjk 0 200

yht. 10 331 5 191 400 yht. 10 331 5 191 400 11 600

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € "KOY HOTELLI" kem² €/kem² € AS. OY:T kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 11 794 mp 10 512 mp 15 167 mp 37 473 37 300

Liikerakennusoikeus 7 729 600 4 637 400 Hotellirakennusoikeus 10 512 400 4 204 800 Asuntorakennusoikeus 15 167 800 12 133 200

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 4 065 400 1 626 000

ma 3 220 ma 3 220 3 900

Liikerakennusoikeus 3 151 400 1 260 400

Viihde, liikunta ja kulttuuri 69 400 27 600

yjk 0 0 0 0 yjk 0 200

yht. 15 014 7 551 400 yht. 10 512 4 204 800 yht. 15 167 12 133 200 yht. 40 693 23 889 400 41 400

10621/7

10621/5

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

KORTTELI

10621

LOUNAS

YHTEENSÄ

10621/6

Page 14: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

AS. OY HELSINGIN

REDIN MAJAKKAkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 2 538 mp 21 011 mp 23 549 23 970

Liikerakennusoikeus 2 284 600 1 370 400 Asuntorakennusoikeus 21 011 800 16 808 800

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 254 400 101 600

ma 452 ma 452 30

Liikerakennusoikeus 452 400 180 800

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 2 990 1 652 800 yht. 21 011 16 808 800 yht. 24 001 18 461 600 24 000

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

AS. OY HELSINGIN

REDIN LOISTOkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 3 004 mp 17 355 mp 20 359 20 730

Liikerakennusoikeus 2 435 600 1 461 000 Asuntorakennusoikeus 17 355 800 13 884 000

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 569 400 227 600

ma 342 ma 46 ma 388 20

Liikerakennusoikeus 342 400 136 800 Liikerakennusoikeus 46 400 18 400

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 2 2 0 0 yjk 2 0

yht. 3 348 1 825 400 yht. 46 18 400 yht. 17 355 13 884 000 yht. 20 749 15 727 800 20 750

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

KOY KAUPPAKESKUS

REDIkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 8 723 mp 8 723 8 600

Liikerakennusoikeus 7 071 600 4 242 600

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 1 652 400 660 800

ma 1 845 ma 298 ma 2 143 3 600

Liikerakennusoikeus 1 845 400 738 000 Liikerakennusoikeus 298 400 119 200

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 527 527 0 0 yjk 527 500

yht. 11 095 5 641 400 yht. 298 119 200 yht. 11 393 5 760 600 12 700

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

KOY KAUPPAKESKUS

REDIkem² €/kem² € AS. OY:T kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 14 265 mp 38 366 mp 52 631 53 300

Liikerakennusoikeus 11 790 600 7 074 000 Asuntorakennusoikeus 38 366 800 30 692 800

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 2 475 400 990 000

ma 2 639 ma 344 ma 2 983 3 650

Liikerakennusoikeus 2 639 400 1 055 600 Liikerakennusoikeus 344 400 137 600

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 529 529 0 0 yjk 529 500

yht. 17 433 9 119 600 yht. 344 137 600 yht. 38 366 30 692 800 yht. 56 143 39 950 000 57 450

10622/6

10622/7

10622/5

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

KORTTELI

10622

KOILLINEN

YHTEENSÄ

Page 15: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

AS. OY HELSINGIN

REDIN LUOTSIkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 759 mp 17 433 mp 18 192 16 800

Liikerakennusoikeus 468 600 280 800 Asuntorakennusoikeus 17 433 800 13 946 000

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 291 400 116 400

ma 276 ma 276 0

Liikerakennusoikeus 25 400 10 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 251 400 100 400

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 1 035 507 600 yht. 17 433 13 946 000 yht. 18 468 14 453 600 16 800

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

AS. OY HELSINGIN

REDIN KAPTEENIkem² €/kem² € kem² € kem²

mp 1 716 mp 20 866 mp 22 582 20 850

Liikerakennusoikeus 1 103 600 661 800 Asuntorakennusoikeus 20 866 800 16 692 400

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 613 400 245 200

ma 0 ma 0 0

Liikerakennusoikeus 0 400 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 1 716 907 000 yht. 20 866 16 692 400 yht. 22 582 17 599 400 20 850

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 3 261 mp 3 261 4 050

Liikerakennusoikeus 2 426 600 1 455 600

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 835 400 334 000

ma 1 013 ma 1 013 2 550

Liikerakennusoikeus 1 013 400 405 200

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 786 786 0 0 yjk 786 300

yht. 5 060 2 194 800 yht. 5 060 2 194 800 6 900

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € AS. OY:T kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 5 736 mp 38 298 mp 44 034 41 700

Liikerakennusoikeus 3 997 600 2 398 200 Asuntorakennusoikeus 38 298 800 30 638 400

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 1 738 400 695 200

ma 1 289 ma 1 289 2 550

Liikerakennusoikeus 1 038 400 415 200

Viihde, liikunta ja kulttuuri 252 400 100 800

yjk 786 786 0 0 yjk 786 300

yht. 7 811 3 609 400 yht. 38 298 30 638 400 yht. 46 109 34 247 800 44 550

10623/6

10623/7

10623/5

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

KORTTELI

10623

KAAKKO

YHTEENSÄ

Page 16: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 8 339 mp 8 339 8 500

Liikerakennusoikeus 8 339 600 5 003 400

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

ma 1 984 ma 1 984 2 000

Liikerakennusoikeus 1 984 400 793 600

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 550 550 0 0 yjk 550 200

yht. 10 873 5 797 000 yht. 10 873 5 797 000 10 700

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 5 731 mp 5 731 5 750

Liikerakennusoikeus 5 731 600 3 438 600

Toimistorakennusoikeus 0 500 0

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

ma 3 840 ma 3 840 3 850

Liikerakennusoikeus 3 840 400 1 536 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 0 400 0

yjk 1 257 1 257 0 0 yjk 1 257 1 500

yht. 10 828 4 974 600 yht. 10 828 4 974 600 11 100

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 545 mp 545 550

Liikerakennusoikeus 425 600 255 000

Toimistorakennusoikeus 28 500 14 000

Viihde, liikunta ja kulttuuri 92 400 36 800

ma 2 921 ma 2 921 2 950

Liikerakennusoikeus 2 308 400 923 200

Viihde, liikunta ja kulttuuri 613 400 245 200

yjk 0 0 0 0 yjk 0 0

yht. 3 466 1 474 200 yht. 3 466 1 474 200 3 500

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

KALASATA-

MANKATU

JUNATIE

LÄNSI

JUNATIE ITÄ

Page 17: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki

TONTTIJAKO

KOY KAUPPAKESKUS

REDI kem² €/kem² €

KOY KAUPPAKESKUS

REDIkem² €/kem² € TORNIKIINTEISTÖT kem² €/kem² € kem² € kem²

mp 54 834 mp 0 mp 131 571 mp 186 405 182 100

Liikerakennusoikeus 45 060 600 27 036 000 Toimistorakennusoikeus 14 415 500 7 207 250

Toimistorakennusoikeus 1 404 500 702 000 Asuntorakennusoikeus 106 644 800 85 315 200

Viihde, liikunta ja kulttuuri 8 370 400 3 348 000 Hotellirakennusoikeus 10 512 400 4 204 800

ma 17 836 ma 344 ma 18 180 21 300

Liikerakennusoikeus 16 902 400 6 760 800 Liikerakennusoikeus 344 400 137 600

Viihde, liikunta ja kulttuuri 934 400 373 600

yht. 72 670 38 220 400 yht. 344 137 600 yht. 131 571 96 727 250 yht. 204 585 135 085 250 203 400

yjk 4 300 4 300 0 0 yjk 4 300 4 300

yht. 76 970 38 220 400 208 885 207 700

RO-KERROSALAT JA HINNAT KIINTEISTÖITTÄIN RO-KERROSALAT JA HINNAT TILALAJEITTAIN

kem² € kem² €/kem² €

72 670 38 220 400 Maanpäällinen liikerakennusoikeus 45 060 600 27 036 000

344 137 600 Maanalainen liikerakennusoikeus 17 246 400 6 898 400

14 415 7 207 250 Toimistorakennusoikeus 15 819 500 7 909 250

10 512 4 204 800 Asuntorakennusoikeus 106 644 800 85 315 200

14 814 11 850 800 Hotellirakennusoikeus 10 512 400 4 204 800

21 011 16 808 800 Viihde-, liikunta-, ja kulttuuritilat 9 304 400 3 721 600

17 355 13 884 000 Yhteensä 204 585 135 085 250

20 866 16 692 400

17 433 13 946 000 Yjk 4 300 0 0

15 167 12 133 200

Yhteensä 204 585 135 085 250 Yhteensä 208 885 135 085 250

KOY KAUPPAKESKUS REDI

MOLEM-PIEN

KAAVOJEN

KORTTELI-

ALUEET

YHTEENSÄ

AS. OY HELSINGIN REDIN KAPTEENI (T4)

AS. OY HELSINGIN REDIN LUOTSI (T5)

AS. OY HELSINGIN REDIN KARTTA (T6)

KOY KAUPPAKESKUS REDI

"KOY TOIMISTO" (T8)

"KOY HOTELLI" (T7)

AS. OY HELSINGIN REDIN KOMPASSI (T1)

AS. OY HELSINGIN REDIN MAJAKKA (T2)

AS. OY HELSINGIN REDIN LOISTO (T3)

SUUNNITELMA YHTEENSÄ

Page 18: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki
MAKITLAU
Konekirjoitusteksti
LIITE 2
Page 19: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki
MAKITLAU
Konekirjoitusteksti
LIITE 3
Page 20: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki
Page 21: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki
Page 22: KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki...KAUPPAKIRJA - Helsingin kaupunki