of 106 /106
Sektor za postupak izrade i donošenja prostornih planova ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb, TEL . 658-5773 FAX . (01) 658-5847 R E P U B L I K A H R V A T S K A GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET KLASA: 350-07/12-02/325 URBROJ: 251-13-62/004-15-532 Zagreb, 08. rujna 2015. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 Predmet: Dostava materijala Stručnoj službi gradonačelnika Poštovani, u privitku dopisa dostavljamo odgovore na pitanja postavljena na 34. sjednici Odbora za prostorno uređenje održanoj 07. rujna 2015. u raspravi o Konačnom prijedlogu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta, a koja se odnose na postupak izrade izmjena i dopuna Plana. S pozicije nositelja izrade, navodimo kako slijedi: PITANJE Zašto su bile potrebne 4 (četiri) javne rasprave prije nego što je Konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta dostavljen Gradskoj skupštini Grada Zagreba na raspravljanje i donošenje ? Odgovor: Postupak izrade izmjena i dopuna GUP-a Sesveta započeo je Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13) donesenoj na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), u daljem tekstu: Zakon. Tom Odlukom je u skladu sa spomenutim Zakonom predviđeno održavanje prethodne rasprave u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu GUP-a Sesveta. Prethodna rasprava održana je u trajanju od 15.01. do 29.01.2014. u okviru koje je organizirano 8 tematskih sastanaka prema ciljevima i programskim polazištima iz Odluke o izradi, glavna prethodna rasprava i zasebni radni sastanak sa Vijećem Gradske četvrti Sesvete. Prethodna rasprava po svom karakteru ne predstavlja oblik javne rasprave u kojoj je osigurano sudjelovanje nadležnih državnih tijela i pravnih osobe s javnim ovlastima, tijela

GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO Đweb.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0... · Odgovore na pitanja stručnog rješenja izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO Đweb.zagreb.hr/Sjednice/2013/Big_Attach_2013.nsf/0... ·...

 • Sektor za postupak izrade i donošenja prostornih planova ADRESA . Park Stara Trešnjevka 1 . 10000 Zagreb, TEL . 658-5773 FAX . (01) 658-5847

  R E P U B L I K A H R V A T S K A

  GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

  POSLOVE I PROMET

  KLASA: 350-07/12-02/325 URBROJ: 251-13-62/004-15-532 Zagreb, 08. rujna 2015.

  STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA Zagreb, Trg Stjepana Radića 1

  Predmet: Dostava materijala Stručnoj službi gradonačelnika Poštovani, u privitku dopisa dostavljamo odgovore na pitanja postavljena na 34. sjednici Odbora za prostorno uređenje održanoj 07. rujna 2015. u raspravi o Konačnom prijedlogu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta, a koja se odnose na postupak izrade izmjena i dopuna Plana. S pozicije nositelja izrade, navodimo kako slijedi: PITANJE Zašto su bile potrebne 4 (četiri) javne rasprave prije nego što je Konačni prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta dostavljen Gradskoj skupštini Grada Zagreba na raspravljanje i donošenje ? Odgovor: Postupak izrade izmjena i dopuna GUP-a Sesveta započeo je Odlukom o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/13) donesenoj na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), u daljem tekstu: Zakon. Tom Odlukom je u skladu sa spomenutim Zakonom predviđeno održavanje prethodne rasprave u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu GUP-a Sesveta. Prethodna rasprava održana je u trajanju od 15.01. do 29.01.2014. u okviru koje je organizirano 8 tematskih sastanaka prema ciljevima i programskim polazištima iz Odluke o izradi, glavna prethodna rasprava i zasebni radni sastanak sa Vijećem Gradske četvrti Sesvete. Prethodna rasprava po svom karakteru ne predstavlja oblik javne rasprave u kojoj je osigurano sudjelovanje nadležnih državnih tijela i pravnih osobe s javnim ovlastima, tijela

 • jedinica lokalne samouprave, građana, udruga i vlasnika nekretnina. Sudjelovanje u prethodnoj raspravi omogućeno je tijelima i osobama iz članka 10. Odluke o izradi. Javna rasprava održana je od 16.do 30 lipnja 2014. Kako izmjene i dopune plana nisu donesene u roku od 6 mjeseci od završetka javne rasprave, jer u tom roku stručni izrađivač izmjena i dopuna plana nije dovršio izradu nacrta prijedloga plana na temelju obrađenih primjedbi iz provedene javne rasprave, sukladno članku 95. Zakona, javna rasprava se morala ponoviti. Ponovna javna rasprava održala se 09. do 23. 04. 2015. godine. Budući se po prihvaćenim primjedbama iz ponovne javne rasprave, plan promijenio na način opisan člankom 93. Zakona, bilo je potrebno provesti i drugu ponovnu javnu raspravu. II ponovna javna rasprava je za razliku od prve ponovne javne rasprave, bila provedena u trajanju od 8 dana, od 10. do 17. 07. 2015. godine i novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog plana mogli su se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prethodnoj javnoj raspravi Slijedom gore navedenog razvidno je da je u predmetnom postupku bila planirana javna rasprava te s obzirom na karakter izmjena i dopuna plana očekivana je bila i jedna ponovna javna rasprava. Održavanjem II ponovne javne rasprave, ukupno 3 javne rasprave, iscrpljene su sve mogućnosti provođenja javnih rasprava u predmetnom postupku sukladno Zakonu. PITANJE: Kada je nositelj izrade primio od stručnog izrađivača nacrt prijedloga izmjena i dopuna plana ? Odgovor: Nastavno na postavljeno pitanje i raspravu koja je vođena na Odboru, u privitku dostavljamo tijek komunikacije i dostave materijala između nositelja izrade (Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet) i izrađivača plana (Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba) tijekom postupka utvrđivanja nacrta konačnog prijedloga plana prema tabličnom prikazu u privitku. Nacrt prijedloga plana za javnu raspravu Iz tabličnog prikaza u privitku razvidno je da je radni materijal nacrta prijedloga plana za javnu raspravu prvi puta dostavljen 16.05.2014. Korigirani je materijal drugi put dostavljen 02.06.2014. i konačni je materijal bio dovršen i dostavljen 05.06.2014. Tablica 1. Nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu Iz tabličnog prikaza u privitku razvidno je da je radni materijal nacrta prijedloga plana nakon provedene javne rasprave(16. do 30.06.2014.) prvi puta dostavljen 21.11.2014. Korigirani je materijal drugi put dostavljen 30.01.2015., a zatim još nekoliko puta: 20.02.2015., 06.03.2015. i 16.03.2015.Konačni je materijal bio dovršen i dostavljen 25.03.2015. Tablica 2. Nacrt prijedloga plana za II ponovnu javnu raspravu Iz tabličnog prikaza u privitku razvidno je da je radni materijal nacrta prijedloga plana nakon provedene ponovne javne rasprave (09. do 23.04.2015.) prvi puta dostavljen 22.05.2015. Korigirani je materijal drugi put dostavljen 28.05.2015., a zatim još: 12.06.2015.i 23.06.2015. Konačni je materijal za II ponovnu javnu raspravu bio je dovršen i dostavljen 03.07.2015. Tablica 3.

 • Nacrt konačnog prijedloga plana Iz tabličnog prikaza u privitku razvidno je da je radni materijal nacrta konačnog prijedloga plana nakon provedene II ponovne javne rasprave(10. do 17.07.2015.) prvi puta dostavljen 30.07.2015. Korigirani je materijal drugi put dostavljen 14.08.2015. Dana 26.08.2015. povučen je prethodni materijal i dostavljen novi radni materijal istog dana 26.08.2015. u 17.15h. Nacrt konačnog prijedlog plana sa svim obveznim dijelovima dostavljen je 31.08.2015. Tablica 4. Odgovore na pitanja stručnog rješenja izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta i obrade zaprimljenih primjedbi u postupcima javnih rasprava, u nadležnosti su stručnog izrađivača, odnosno Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. S poštovanjem,

  PROČELNIK

  mr. sc. Dinko Bilić, dipl.oec. U privitku:

  − tablični prikaz s prilozima

 • tablica 1_nacrt prijedloga plana za javnu raspravu

  NACRT PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

  202 16.05.2014. dostava radni materijal: Knjiga1 (inicijative), Knjiga2 (prethodna, po Odluci), Odluka crveno-plavo Zavod

  203 22.05.2014. službena zabilješka, korekcija dostavljenog materijala Sektor 205 29.05.2014. dostava Odluke sa komentarima Zavod 209 02.06.2014. dostava radno NPP Zavod 211 04.06.2014. traži se dostava materijala od Zavoda Sektor 213 05.06.2014. dostava NPP, PP (4CD, 4 tablice) Zavod 214 05.06.2014. Dostava materijala Stručnoj službi gradonačelnika Sektor JAVNA RASPRAVA 16.06. - 30.06.2014.

  tablica 2_nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu

  NACRT PRIJEDLOGA PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

  255 10.07.2014. požurnica za dostavom primjedbi iz JR, molba za sastanak Zavod

  257 15.07.2014.

  dostava evidentiranih i ucrtanih primjedbi Zavodu, zaprimljenih u JR, građani: KLASA:350-01/14-006/2 do KLASA: 350-01/14-006/311, (310x) legalizacija: CD sa zaprimljenim zahtjevima za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (29x)

  Sektor

  259 30.07.2014.

  dostava evidentiranih i ucrtanih primjedbi Zavodu, službena zabilješka, po pozivu: KLASA:350-07/12-02/325 (24x) knjiga primjedbi: (3x)

  Sektor

  262 26.08.2014. terminski plan, pomoć traži se Zavod

  263 11.09.2014.

  odgovor Zavodu, daje se tablični prikaz dopunjen sažetkom primjedbe, po pozivu: KLASA: 350-07/12-02/325 i prvi dio primjedbi po zaprimljenom redoslijedu: od KLASA: 350-01/14-006/1do KLASA: 350-01/14-006/100

  Sektor

  264 17.09.2014. dostava preostalih primjedbi dopunjene sažetkom primjedbe, Zavodu: od KLASA: 350-01/14-006/101 do KLASA: 350-01/14-006/311

  Sektor

  271 05.11.2014. poziv na sastanak Zavodu za 07.11.2014. Sektor

  273 07.11.2014. Službena zabilješka – sa radnog sastanka Sektor

  275 21.11.2014. dostava radno NKPP 1 Tablice obrađenih pojedinačnih primjedbi, po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tablica zahtjeva za legalizaciju na području GUP-a Sesveta; Knjiga grafičkog postupanja temeljem prihvaćenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Sesveta.

  Zavod

  277 15.12.2014. Službena zabilješka sa radnog sastanka 10.12.2014. sa Zavodom - korekcije NKPP Sektor

  278 24.12.2014. odgovor Zavodu, daje se dostaviti korigirani materijal za PJR-ponovna javna rasprava Sektor

  283 16.01.2015. očitovanje, traži se - postupanje po Zaključku Skupštine Sektor

  1

 • 285 30.01.2015. dostava radno NKPP 2 Tablice obrađenih pojedinačnih primjedbi, po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tablica zahtjeva za legalizaciju na području GUP-a Sesveta; Knjiga grafičkog postupanja temeljem prihvaćenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Sesveta.

  Zavod

  287 10.02.2015. Službena zabilješka Zavodu – daljnje postupanje Sektor 288 17.02.2015. Dopis Zavodu – odgovor daje se Sektor

  289 20.02.2015. dostava radno NKPP 3 Tablice obrađenih pojedinačnih primjedbi, po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tablica zahtjeva za legalizaciju na području GUP-a Sesveta; Knjiga grafičkog postupanja temeljem prihvaćenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Sesveta.

  Zavod

  296 04.03.2015. Dopis Zavodu – korekcije daju se Sektor

  297 06.03.2015. dostava radno NKPP 4 Knjiga grafičkog postupanja temeljem prihvaćenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; Potpisane kartografske prikaze NKPP; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Sesveta.

  Zavod

  298 10.03.2015. Dopis Zavodu – korekcije daju se Sektor

  299 10.03.2015. Službena zabilješka Zavodu – korekcije s kopiranim primjerima daju se Sektor

  300 13.03.2015.

  dostava radno NKPP 5 Tablice obrađenih pojedinačnih primjedbi, po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tablica zahtjeva za legalizaciju na području GUP-a Sesveta; Knjiga grafičkog postupanja temeljem prihvaćenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donošenju GUP-a Sesveta, nomotehnika, kartografski prikazi, KNJIGA I, sažetak

  Zavod

  301 17.03.2015. Službena zabilješka Zavodu – korekcije s kopiranim primjerima daju se Sektor

  302 25.03.2015. Dopis Zavodu – POŽURNICA Sektor 303 25.03.2015. dostava radno NKPP 6

  Prikaz, nomotehnika, kartografski prikazi,sažetak_dostava 3 CD-aZavod

  304 25.03.2015. Službena zabilješka Zavodu – korekcije daju se Sektor 305 25.03.2015. dostava radno NKPP 7_15:40h

  Tablice, Knjiga grafičkog postupanja, Prikaz, nomotehnika, KNJIGA I – odredbe za provođenje Zavod 306 26.03.2015. Dostava materijala Stručnoj službi gradonačelnika Sektor PONOVNA JAVNA RASPRAVA 09.04. - 23.04.2015.

  tablica 3_nacrt prijedloga plana za II ponovnu javnu raspravu

  NACRT PRIJEDLOGA PLANA ZA DRUGU PONOVNU JAVNU RASPRAVU 324 10.04.2015. Službena zabilješka 1 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 326 13.04.2015. Službena zabilješka 2 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 327 15.04.2015. Službena zabilješka 3 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 331 16.04.2015. Službena zabilješka 4 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 333 18.04.2015. Službena zabilješka 5 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 335 20.04.2015. Službena zabilješka 6 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 337 21.04.2015. Službena zabilješka 7 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 344 22.04.2015. Službena zabilješka 8 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 346 23.04.2015. Službena zabilješka 9 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 352 24.04.2015. Službena zabilješka 10 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 360 27.04.2015. Službena zabilješka 11 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 361 30.04.2015. Službena zabilješka 12 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 362 30.04.2015. Službena zabilješka 13 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 363 30.04.2015. Službena zabilješka 14 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 366 30.04.2015. Službena zabilješka 15 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 368 06.05.2015. mail - obavijest o broju pristiglih primjedbi_Bilić, Operta Sektor

  2

 • 374 08.05.2015. dostavljamo Zavodu Izvješće o provedenoj PJR – draft Sektor 377 12.05.2015. Dopis - dostava materijala od Zavoda, traži se Sektor 378 22.05.2015. dostava radno NPP

  Tablica, Knjiga grafičkog postupanja, kartografski prikaziZavod

  381 28.05.2015. mail od Zavoda – Prikaz Odluke, dostavlja se Zavod 382 28.05.2015. dostava radno NPP

  grafika ok, Odluka korekcijeZavod

  387 10.06.2015. mail – Odluka s komentarima Zavod 386 11.06.2015. Dopis Zavodu – uputa, korekcije Sektor 388 11.06.2015. mail – Zavodu potrebne korekcije, očitovanje na Odluku Sektor 392 12.06.2015. Zavod – dopis, dostava potpisanih kartografskih prikaza Zavod

  393 12.06.2015. dostava radno NPP Tablice, Knjiga grafičkog postupanja, Prikaz Odluke nomotehnika, KNJIGA I, Sažetak, CD-tablice, kartografski prikazi

  Zavod

  394 18.06.2015. Službena zabilješka Zavodu – korekcije daju se Sektor 395 19.06.2015. mail – HODOGRAM po dogovorenim rokovima sa radnog sastanka Sektor

  395 23.06.2015. dostava radno NPP Tablice, Knjiga grafičkog postupanja, Prikaz Odluke nomotehnika, KNJIGA I, Sažetak, CD-tablice, kartografski prikazi

  Zavod

  401 29.06.2015. Dostava materijala Stručnoj službi gradonačelnika Sektor 415 03.07.2015. Službena zabilješka, preuzimanje grafičkog materijala Sektor 416 03.07.2015. dostava radno NPP

  Prikaz Odluke, nomotehnika, KNJIGA IZavod

  DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA 10.07. - 17.07.2015. tablica 4_nacrt konačnog prijedloga plana za donošenje

  NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA ZA DONOŠENJE422 Službena zabilješka 1 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 424 Službena zabilješka 2 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 425 Službena zabilješka 3 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 426 Službena zabilješka 4 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 435 Službena zabilješka 5 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor 439 Službena zabilješka 6 Zavodu – primjedbe, dostavljaju se Sektor

  449 24.07.2015. dostavljamo Zavodu Izvješće o provedenoj II PJR – draft, HODOGRAM Sektor

  450 30.07.2015. dostava radno NKPP Tablice, Prikaz Odluke, prezentacija sa javnog izlaganja

  Zavod 452 07.08.2015. Dopis Zavodu – obavijest, očitovanje na materijal, daje se Sektor 454 14.08.2015. dostava radno NKPP

  Tablice, Prikaz Odluke, nomotehnika, KNJIGA I, KNJIGA II, CD-tablice, kartografski prikazi Zavod * 455 19.08.2015. e-mail Zavodu, dostava ZFF Sektor 465 26.08.2015. Dopis Zavoda_povlači se materijal od 14.08.2015. Zavod 466 26.08.2015. dostava radno NKPP 17:15h

  Tablice, Prikaz Odluke, nomotehnika, KNJIGA I, KNJIGA II A, nove sastavnice, CD Zavod

  473 28.08.2015. dostava radno NKPP 14:42h Tablice, Prikaz Odluke, nomotehnika, KNJIGA I, KNJIGA II A, nove sastavnice, CD Zavod

  475 31.08.2015. dostava radno NKPP NKPP 2X, KPP 4X, KNJIGA II B

  Zavod 478 29.06.2015. Dostava materijala Stručnoj službi gradonačelnika Sektor

  3

 • PRILOZI TABLIČNOM PRIKAZU

 • tablica 1_nacrt prijedloga plana zajavnu raspravu

  NACRTPRUEDLOGAPLANA ZA JA VNU RASPRA VU

  202 16.05.2014. dostava radni materijal: Knjigal (inicijative), Knjiga2 (prethodna,

  Zavod po Odluci), Odluka crveno-plavo 203 22.05.2014. sluzbena zabiljeska, korekcija dostavljenog materijala Sektor 205 29.05.2014. dostava Odluke sa komentarima Zavod 209 02.06.2014. dostava radno NPP Zavod 211 04.06.2014. traZi se dostava materijala od Zavada Sektor 213 05.06.2014. dostava NPP, PP (4CD, 4 tablice) Zavod 214 05.06.2014. Dostava materijala Stru&loj sluZbi gradonaQ,Inika Sektor

  JA VNA RASPRA VA 16.06.- 30.06.2014.

  4

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAG REBA

  Klasa: 350-01/13-01/62 Urbroj: 251 -470-03-14-26 Zagreb, 16.05.2014.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta- 2014.

  Dostavljamo vam u fazi izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta slijedece:

  1. Tablicu obradenih prijedloga za izmjene i dopune Plana; Temeljem clanka 6., stavka 2., alineje 14. Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta /SI.gl. GZ 24/2013./

  2. Tablicu zahtjeva po Odluci o izradi; Temeljem clanka 11., Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta /SI.gl. GZ 24/2013./

  3. Tablicu zahtjeva iz prethodne rasprave; Provedene od 15. do 29. Sijecnja 2014. - klasa 350-07/12-02/325

  4. Knjigu 1 - lzmjene grafickog dijela elaborata Plana; Temeljem clanka 6. , stavka 2., alineje 14. Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta /SI.gl. GZ 24/2013./

  5. Knjigu 2 - lzmjene grafickog dijela elaborata Plana; Temeljem zaprimljenih zahtjeva u prethodnoj raspravi provedenoj od 15. Do 29. sijecnja 2014. - klasa 350-07/12-02/325

  6. Odluku o donosenju izmjena i dopuna GUP-a Sesveta

  S postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh. Prilog: - kao u tekstu

  Na znanje: Posebni visi savjetnik gradonacelnika Zeljko Horvat Zamjenica procelnika - Vesna Lubin

  Zavod zap os•crn 1 rd llJ Grada Zagrcba

  avnatelj j

  lvica Fanjek, ~Wn~. arh .

  z, vod prostorno urcdJCflJe zag eb.n

 • R I· P l HI I K !\ II R V ,\ I S K \ Cd~ \D I A< d~l· B

  CIR \D'lKI l RI·D /A PROS I OR~O l RI· Dl-.:\.11·. 1/GR,\D"J.Il Cdv\D,\. GR,\Dl1LLIS I YO, KO~Il N,\J.~F

  J>OSI 0\ L I PROt-.11: r

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  350-07/12-02/325 251-13-61/01-005-14-203 22. svibnja 2014.

  SLUZBENA BILJESKA u postupku izrade izmjena i dopuna Generalnog urbanistickog plana Sesveta

  U tijeku izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanistickog plana Sesveta, od strucnog izradivaca izmjena i dopuna Plana - Zavoda za prostomo uredenje Grada Zagreba, dana 16.05.2014. godine zaprimili smo radni materijal obradenih inicijativa, primjedbi i zahtjeva po Odluci o izradi te ovim putem saljemo korekcije istog, a sve sukladno odrzanom radnom sastanku (Sekol, Sironic, MUller) dana 21.05.2014. godine u prostorijama GU za prostomo uredenje, izgradnju grada, komunalne poslove i promet, Park Stara Tresnjevka 1.

  Tablicni prikaz, Knjiga 1

  INICIJATIVE

  * sve prihvacene inicijative a koje su radi ponavljanja, graficki prikazane u Knjizi 2, dopuniti saZetkom prijedloga iz tablicnog prikaza;

  * u tablicnom prikazu korigirati odgovore Prijedlog mje potrebno prihYatiti. ' odgovori na prijedloge i primjedbe temeljem clanka 96. Zakona su: Prihvaca se. Djelomicno se prihvaca. Ne prihvaca se.;

  * PPGZ brisati iz tablice.

  87/24-172 korekcija odgovora u tablici sukladno grafickim korekcijama: prenam.jena l:l zofll:l K prenamjena u zonu M; 156/222 korekcija odgovora u tablici sukladno grafickim korekcijama prenamjene u Knjizi 2: Primjedba sene pril¥1aea. Primjedba se prihvaca.; 184/218_25.11.31. korekcija odgovora u tablici sukladno grafickim korekcijama urbanog pravila iz 5.1. u 5.2.; 194/112 fali klasa drugog podneska u tablici, KLASA: 350-01110-004/10 a naveden u Knjiga 1, Prihvaca se. (prenamjena iz D5 u S); 199/141 fali klasa drugog podneska u tablici, KLASA: 350-01110-004/35 a naveden u Knjiga 1, Prihvaca se. (prenamjena iz S u M); 233/238 clanak 64, alineja 9- tekst iz tablice ne odgovara u cijelosti tekstu iz Odluke;

  Sl K lOR I'\ POSTliPI\K 1/R/\01. I DONO~! NJI\ DOKlJMLNI\ II\ PROSTOR"JOG lJRLDI NJI\ II I . !01 l (158-5773 I \X. (01) 658-5847 1\DRL~/\. Park Stant lr.:~njc\ka I . 10000 /agr.:b

 • u privitku:

  sastavila:

  preuzela:

  248 Gradska plinara Zagreb d.o.o., fali sa.Zetak podneska u tablici; 257/16/13/212 clanak 66, alineja 13 - tekst iz tablice ne odgovara u cijelosti tekstu iz Odluke.

  Tablicni prikaz, Knjiga 2

  PRIJEDLOZI I MISLJENJA po Odluci

  * u tablicnom prikazu korigirati odgovore Prijedlog nije potrebRo prih'latiti. , odgovori na prijedloge i primjedbe temeljem clanka 96. Zakona su: Prihvaca se. Djelomicno se prihvaca. Ne prihvaca se.;

  * PPGZ brisati iz tablice.

  15_5 korekcija odgovora u tablici sukladno grafickim korekcijama urbanog pravila iz 5.1. u 5.2.; 22_1 clanak 87, alineja 2 - tekst iz tablice ne odgovara tekstu iz Odluke; 24_1 podnositelj zahtjevaje Vodoopskrba.

  Slijedom gore navedenih korekcija, takoder je potrebno definirati i sve preostale nedostatke (npr. namjenu zone BR - povrsine za buduti razvoj, i sl...)

  kao u tekstu

  Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Sl K lOR I'\ POSTUPt\K 1/Rt\DL I DONOS LNJt\ DOKlJM I· Nt\ I t\ PRO.;;TORNOCi UR I DI'NJ.\ rJ L • (0 I ) 658-5773 1·/\X . (0 I ) 658-5847 t\DRI SA . Park Stara lrcsnjc' ka I . I 0000 /agrch

 • REPUBL I KA H RVATSKA GRAD ZAGREB

  GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE. IZGR ADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

  POSLOVE 1 PROMET

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  350-07112-02/325 25 1-1 3-62/01-00 1-14-3. Iipnja 2014.

  ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA

  Republike Austrije 18, Zagreb

  PREDMET: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta, 2014. dostava materijala, traii se

  Postovani, slijedom zakljucka o objavi javne rasprave u postupku izrade izmjena i dopuna GUP-a

  Sesveta, 2014. te pripreme materijala za utvrdivanje Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu u privitku ovog dopisa dostavljamo vam sljedeci materijal:

  prijedlog Zakljucka o utvrdivanju NPP za javnu raspravu s datumom 05. lipnja 2014. i oglas o objavi javne rasprave (16. do 30. lipnja 2014.), koji se planiraju objaviti u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba koji ce nositi datum petak, 06. lipnja 2014. i u dnevnom tisku u subotu 07. lipnja 2014. Buduci se javni uvid omogucuje na svim lokacijama svakim danom ukljucujuCi neradne dane i blagdane molimo da na lokacijama javnog uvida u periodu 8.30h do 16.30h, osigurate dezurstvo;

  Odluku o donosenju izmjena i dopuna Plana sa komentarima koje molimo razmotriti i uvrstiti u NPP.

  Molimo, da nam najkasnije do cetvrtka 05. lipnja 2014. u 9.00 h dostavite: tekstualni dio izmjena i dopuna Plana, konacni tabelami prikaz obradenih zahtjeva pristiglih na Odluku o izradi izmjena i dopuna Plana te misljenja, smjemica i preporuka pristiglih u prethodnoj raspravi i satetak za javnost, uz napomenu da sav materijal mora biti potpisan.

  S postovanjem.

  U privitku: kao u tekstu

  Pripremila i obradila: Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  \LW~V

  DOSTAVITI: 1. Naslovu 2. Pismohrana, ovdje

  I VODITEU ODJE

  POMOCNIK PRO

  SEKTOR ZA POSTUPAK IZRADE I DONOSENJA DOKUMENATA PROSTORNOG URE DEN.I A ADRESA . Park Swrn Tresnje, ·ka I . I 0000 Zagreb, TEL . (0 I) 658-5~ 18, 658-5773 FAX . (0 I ) 65!l-584 7 8

 • ~ ,.. ~~~ 1 I l1

  ~!:'.: .. ,;.: ~ 1111 ~ lll!':.i I

  ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAG REBA Ulica Republike Austrije 18_10 000 Zagreb_www.zzpugz.hr

  KLASA: 350-01 I 13-01 /61 Urbroj: 251-470-03-14-32 Zagreb, 05.06.2014.

  C • R [- p lJ 8 Ll K A H R VATS K A 1'7J

  ..... t-. ~~ o ...,. A c· , ..... 25f· IJG •, ~ r._ ""'" f E3

  '4 , ~. l•lf,l i.l l"CSicrno urcdr:njc. lly•acnlu ( , , 1., -~~~~· kmunaln~ poslev~ i prcMtf • _~::r'm,,c,,-:_ - nr-06- ZOH . --~

  ~' .. : : !-,I I • - .JCf,~ .... rl .zr ··,.:~ - ----

  j~ \if{ 1 Q.. :acj-3 _Q. s - ~~~~-;~ I Jt L·'1/~ 11 .,, I --

  )S~ -4~ ~~ j~_-Jj3._ __ ~~· ~ 4c.(.::) 4 ~A-~A,

  GRAD ZAGREB ~ 17\B\,\, v· Gradski ured za prostorno uredenje, L{_ ·~ \ ~ izgradnju Grada, graditeljstvo, '-{ ol)i.-0 l, komunalne poslove i promet Y U\lno .18: Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta- 2014. dostava materijala

  Dostavljamo vam sljedece materijale u pisanom i digitalnom obliku:

  1) Nacrt prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, koji sadr-Zi: - prikaz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnoga urbanistickog

  plana Sesveta, - nomotehniku Nacrta prijedloga Odluke, - sazetak Nacrta prijedloga Plana, - Knjigu I - odredbe za provodenje, - tablicne priloge;

  2) Prijedlog izmjena i dopuna GUP-a Sesveta za javnu raspravu, koji sadi'Zi : - prikaz Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnoga urbanistickog

  plana Sesveta, - nomotehniku Prijedloga Odluke za javnu raspravu, - sazetak Prijedloga Plana za javnu raspravu, - Knjigu I - odredbe za provodenje, - tablicne pri loge.

  S postovanjem,

  Pripremila : Lidija Sekol, dipl. ing.arh. /;~

  Prilog: - kao u tekstu

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba _ tel +385 1 610 1840 _ fax +3851 610 1838 _ [email protected]

 • tablica 2 _ nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu

  NACRTPRUEDDOGAPLANA ZA PONOVNU JA VNU RASPRA VU

  255 10.07.2014. po.furnica za dostavom primjedbi iz JR,

  Zavod molba za sastanak dostava evidentiranih i ucrtanih primjedbi Zavodu, zaprimljenih u JR,

  257 15.07.2014. gradani: KLASA:3 50-01/14-006/2 do KLASA: 350-01/14-

  Sektor 006/311, (310x) legalizacija: CD sa zaprimljenim zahtjevima za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju (29x) dostava evidentiranih 1 ucrtanih primjedbi Zavodu, sluzbena

  259 30.07.2014. zabiljeSka,

  Sek:tor po pozivu: KLASA:350-07/12-02/325 (24x) knjiga primjedbi: (3x)

  262 26.08.2014. terminski plan, pomoc traZi se Zavod odgovor Zavodu, daje se tablicni prikaz dopunjen saietkom primjedbe, po pozivu:

  263 11.09.2014. KLASA: 350-07/12-02/325 i prvi dio primjedbi po zaprimljenom Sektor redoslijedu: od KLASA: 350-0l /14-006/1do KLASA: 350-01/14-006/100 dostava preostalih primjedbi dopunjene saietkom primjedbe,

  264 17.09.2014. Zavodu: od KLASA: 350-01/14-006/101 do KLASA: 350-01/14- Sek:tor 006/311

  271 05.11.2014. poziv na sastanak Zavodu

  Sektor za 07.11.2014., prijedlog tjednih koordinacija

  273 07.11.2014. Sluibena zabiljeSka - sa radnog sastanka Sek:tor dostava radno NKPP 1

  275 21.11.2014. Tablice obractenih pojedinafnih primjedbi, po posebnom poziw iz javne rasprave provedene od 16.

  Zavod lipnja -30. lipoja 2014. godine; Tablica zahtjeva za 1egalizaciju na podruqu GUP-a Sesveta; Knjiga grafiCkog postupanja temeljem prihvacenih primjedbi izjavne rasprave provedene od 16. lipnja-30. lipnja 2014. Bodine; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donolenju GUP-a Sesveta.

  277 15.12.2014. Sluibena zabiljeska sa radnog sastanka 10.12.2014. sa Zavodom

  Sektor - korekcije NKPP

  278 24.12.2014. odgovorZavodu,d~ese

  Sek:tor dostaviti korigirani materijal za PJR-ponovnajavna rasprava

  283 16.01.2015. ocitovanje, traZi se

  Sek:tor - postupanje po Zakljucku Skupstine dostava radno NKPP 2

  285 30.01.2015. Tablice obradenih pojcdinaatih primjedbi, po posebnom poziw izjavne rasprave provedene od 16.

  Zavod lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tab1ica zahtjeva za legalizaciju na podruqu GUP-a Sesveta; Knjiga grafiCkog postupanja temeljem prihvaCenih primjedbi iz javne rasprave provedeoe od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine· Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donolenju GUP-a Sesveta.

  287 10.02.2015. Sluibena zabiljeska Zavodu - daljnje postupanje Sek:tor 288 17.02.2015. Dopis Zavodu - odgovor daje se Sek:tor

  dostava radno NKPP 3

  289 20.02.2015. Tablice obradenib pojedinafnib primjedbi, po posebnom poziw iz j avne rasprave provedene od 16.

  Zavod lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tablica zabtjeva za legalizaciju na podruqu GUP-a Sesveta; Knjiga grafiCkog postupanja temeljem prihvaCenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja-30. lipnja 2014. godine· Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donolenju GUP-a Sesveta.

  296 04.03.2015. Dopis Zavodu - korekcije daju se Sek:tor dostava radno NKPP 4

  297 06.03.2015. Knjiga grafi&:og postupanja temeljem prihvaCenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. Zavod lipnja - 30. lipoja 2014. godine; Potpisane kartografske prikaze NKPP; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o dono§enju GUP-a Sesveta.

  298 10.03 .2015. Dopis Zavodu - korekcije daju se Sektor

 • 299 10.03.2015. Sluibena zabiljeSka Zavodu - korekcije s kopiranim primjerima

  Sektor daju se dostava radno NKPP 5 Tablice obnutenih pojedinlWnih primjedbi, po posebnom poziw izjavne rasprave provedene od 16.

  300 13.03 .2015. lipnja -30. lipnja 2014. godine; Tablica zahtjeva za legalizaciju na podru~u GUP-a Sesveta; Knjiga Zavod grafi&og postupanja temeljem prihvacenih primjedbi izjavne rasprave provedene od 16. lipnja-30. lipnja 2014. godine; Prikaz izmjena i dopuna Odluke o dono§enju GUP-a Sesveta. nomotehnika, kartografski prikazi, KNnGA I, sa!etak

  301 17.03 .2015. Sluibena zabiljeska Zavodu - korekcije s kopiranim primjerima

  Sektor daju se 302 25.03 .2015. Dopis Zavodu - POZURNICA Sektor

  303 25.03 .2015. dostava radno NKPP 6 Zavod Prik.az, nomotehnika, kartografski prikazi,sa!etak dostava 3 CO-a

  304 25.03 .2015. Sluibena zabiljeSka Zavodu - korekcije daju se Sektor

  305 25 .03.2015. dostava radno NKPP 7 15:40h Zavod Tablice, Knjiga grafi&.og postupanj.-:-Prik.az, nomotehnika, KNnGA I - odredbe za provodenje

  306 26.03.2015. Dostava ~~ala Stru&loj slu!bi grado~lnika Sektor PONOVNA JA VNA RASPRA VA 09.04. - 23.04.2015.

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA Ulica Republike AustriJe 18_ 10 000 Zagreb_www zzpugz h'

  Klasa: 350-01/13-01/61 Urbroj: 251 -470-03-14-38 Zagreb, 09.07.2014.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostprno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 1 0000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta - 2014.

  Molimo da nam dostavite sto je prije moguce pristigle piiilijedbe iz javne rasprave koja je odriana od 16.06. do 30.06.2014. Takoder molimo za sastanak radi dogovora o realnim rokovima za rjesavanje primjedbi i nacinu ~esavanja tablice za legalizaciju.

  S postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl. ing.arh.

  Na znanje: Posebni visi savjetnik gradonacelnika Zeljko Horvat Zamjenica procelnika - Vesna Lubin

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zayreba • • · ·' ' .J ~ 1 ~ ~ zavod.prostorno [email protected]

 • R I P l B l I K \ II R \ \ ·1 S K . \ (iR \D I \C,RI B

  < d~ ·\ D S K I l R I [) I \ P R 0 l.i I 0 R '\ () I RI:Dl ~.II 1/(,R \J)'.;Jl GR \1) \ < i R \1 ) I I 1·1 .I~ ·1 \ 0 , K 0\ 1l '\ \I '\ I

  POSLO\ L I PROI\.11-'T

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  350-07/12-02/325 251-13-62/01-001-14-25rlr 15.07.2014.

  /t/h-

  1 s or- 2o14

  ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADAZAGREBA

  Republike Austrije 18, Zagreb

  PREDMET: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta, 2014. - primjedbe i prijedlozi, dostavljaju se

  Temeljem Zakljucka o utvrdivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta te njegovom upucivanju u javnu raspravu (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba broj 12/14 od 6. lipnja 2014. godine) o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donosenju Generalnog urbanistickog plana Sesveta, provedenaje javna rasprava u trajanju od 15 dana, pocevsi od 16. do 30. lipnja 2014. godine.

  Ovim putem dostavljamo vam kopije 310 zaprimljenih podnesaka u javnoj raspravi (od KLASA: 350-01/14-006/2 do KLASA: 350-01/14-006/311) koji su evidentirani u pripadajucoj tablici te graficki oznaceni na zajednickoj karti koju takoder dostavljamo u privitku, a preostali dio koji se odnosi na zaprimljene podneske po posebnom pozivu (KLASA: 350-07/12-02/325) dostaviti cemo naknadno uz sluzbenu zabiljesku i vezu na ovaj dopis.

  U tijeku prethodne rasprave od Sektora za prostorno uredenje i graditeljstvo nadleznog za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju, zaprimljen je dopis kojim je radi ispitivanja mogucnosti ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada na temelju i u skladu s analizom prostora, dostavljen CD s popisom 1708 zaprimljenih zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju na koje se odnosi Zakljucak o odgodi rjesenja o izvedenom stanju (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15/13), a od kojih se 30 zahtjeva odnosi na GUP Se

  U privitku : kao u tekstu

  OCELNIK

  DOSTAVITI: 1. Naslovu 2. Pismohrana, ovdje

  SEKTOR ZA POSTUPAK IZRA.DE I DONOSENJA DOKUMENATA PROSTORN G UREDENJA 1\I>RI.S/\ Pm"Stam lri!SI~JCI"a I 10000/agn.:b. IJ I (01 11l5X-">XI R. ()5X-577J I/\X.(OI) h5S-5X-l 7

 • r ,, 4 ' ,. ,1 •' ~.)

  RI:.PUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

  GRADSKJUREDZA PROSTORNO UREDENJE, JZGRADNJU GRADA. GRADITELJSTVO, KOMU NALNE

  POSLOVE I PROMET

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  u privitku:

  bilje§ku sastavi!a:

  preuzela:

  350-07112-02/325 25 1-13-62/01-001-14-259 28.07.2014.

  SLUZBENA BILJESKA u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, 2014. - primjedbe i prijedlozi, dostavljaju se

  Dopisom KLASA: 350-07112-02/325, URBROJ: 25 1-13-62/01-001-14-257 od 15.07.2014. godine Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavljene su kopije 310 zaprimljenih podnesaka u javnoj raspravi (od KLASA: 350-01114-006/2 do KLASA: 350-01114-006/311) i CD s popisom 1708 zaprim1jenih zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju na koje se odnosi Zakljucak o odgodi rjesenja o izvedenom stanju (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 15/13), a od kojih se 30 zahtjeva odnosi na GUP Sesveta.

  Dana 22.07.2014. godine, utorak u 11:00 sati, u prostorijama ovog Sektora na adresi Park Stara Tresnjevka 1, odrzan je zajednicki radni sastanak (Fanjek, Sekol, Sironic, Muller) na temu rokova za obradu primjedbi pristiglih u javnoj raspravi, izradi Cjelovite programsko-prostome studije sredista Sesveta i primjedbi na koje se odnosi Zakljucak o odgodi donosenja rjesenja o izvedenorn stanju.

  Slijedom navedenog, u privitku ove sluzbene biljeske Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavlja se 1 primjedba upisana u knjigu primjedbi izlozenu na javnom uvidu i narednih 24 zaprimljena podneska po posebnom pozivu (KLASA: 3 50-07112- 02/325). Svi podnesci evidentirani su u pripadajucoj tablici koju dostavljamo u privitku.

  kao u tekstu

  Gord,na Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  tM)~ ,\ Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  1· ·

  SEKTOR ZA POSTUPAK IZRADE I DONOSENJA DOKUMENATA PROSTORNOG URE8ENJA AD RESA. Park Stara Tresnjevka I . 10000 Zagreb, TEL. (01) 658-58 18.658-5773 FAX. (0 1) 658-5847

  14-

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA

  Klasa: 350-01/1 3-01/61 Urbroj: 251-470-03-14- 44 Zagreb, 19.08.2014.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta- 2014.

  Obzirom na kratkocu zadanih rokova i manjak st.rucnog kadra u Zavodu za prostorno uredenje, molimo Vas da nam se osigura strucna vanjska suradnja vezano za izradu sazetaka pristiglih primjedbi iz javne rasprave koja je odriana od 16.06. do 30.06.2014. za lzmjene i dopune GUP-a Sesveta, kao i provjere prometnog ~esenja - kategorizacije prometnica.Takoder molimo detaljnije dokumentirane primjedbe koje se odnose na legalizaciju bespravno izgradenih objekata.

  s postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh .

  Na znanje: . Posebni visi savjetnik gradonacelnika Zeljko Horvat Zamjenica procelnika - Vesna Lubin

 • REPUBLIKA l-IRVAT SKA GRAD ZAGREB

  GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE. lZGRADNJU GRADA. GRADJTELJSTVO, KOMUNALNE

  POSLOVE J PROMET

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  350-07/12-02/325 25 1-1 3-62/0 1-00 1-14-.2&.3

  9~· rujna 2014.

  ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADA ZAGREBA

  Republike Austrije 18, Zagreb

  PREDMET: Izmjene i dopune GUP-a Sesveta, 2014. odgovor, daje se

  Postovani,

  dana 26.08.2014. godine, zaprimili smo vas dopis KLASA: 350-01/ 13-01/61, URBROJ: 25 1-470-03-14-44 od 19.08.2014. godine, u kojem ste istaknuli kratkocu rokova izrade izmjena i dopuna plana i manjak vasih djelatnika angaziranih na izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, s molbom da vam se osigura strucna vanjska suradnja za izradu sazetaka pristiglih primjedbi iz javne rasprave.

  Nadalje, u istom dopisu zatrazili ste provjeru prometnog rjesenja, kategmi zaciju prometnica te detaljnije dokumentirane primjedbe koje se odnose na legalizaciju bespravno izgradenih objekata, pa sukladno trazenom, navodimo kako slijedi :

  buduci da zahtjev za provjerom prometnog rjesenja i kategorizacijom prometnica predstavlja dio strucnog rjesenja plana u cijoj izradi, sukladno Zakonu o prostomom uredenju i gradnji, ovaj Ured ne moze sudjelovati, molimo da za potrebe postupka nabave predmetne usluge dostavite projektni zadatak za istu uslugu te okvimi iznos sredstava koje je potrebno osigurati u tu svrlm;

  Ovim vas putem obavjestavamo da smo dopisom KLASA: 350-07112-02/325, URBROJ: 25 1-13-62/01 -001-14-257 od 15.07.2014. godine, dostavili zaprimljene zahtjeve od Sektora za prostomo uredenje i graditeljstvo, evidentirane u tablici te graficki oznacene na skupnoj karti u dwg. fonnatu ina kartografskim prikazima GUP-a Sesveta u pdf. fonnatu, a radi ispitivanja mogucnosti ozakonjenja nezakonito izgradenih zgrada na temelju i u skladu s analizom prostora.

  SEKTOR ZA POSTUP AK IZRADE I DONOSENJA DOKVMENAT A PROSTORNOG UREDENJA ADRESA. Park Stara Trcsnjevka I . I 0000 Zagreb, TEL . (0 I) 658-5817, 658-5773 FAX . (0 I) 658-5847

 • Slijedom gore navedenog, a radi zume abrade primjedbi, u privitku ovoga dopisa dostavljamo vam tablicni ptikaz dopunjen sazetkom pojedine primjedbe i to za:

  ptimjedbe po posebnom pozivu KLASA: 350-07112-002/325 i prvi dio ptimjedbi gradana pristiglih u tijeku javne rasprave po zaprimljenom redoslijedu od KLASA: 350-01/14-06/1 do KLASA: 350-01114-06/100,

  a preostali dio primjedbi gradana (KLASA: 350-01/14-06/101 do 350-01/ 1 06/3 11) dostaviti cemo naknadno uz sluzbenu zabiljesku i vezu na ovaj dopis .

  S postovanjem,

  Pripremila i obradila: Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  U privitku: kao u tekstu,

  DOSTAVITI: 1. Naslovu 2. Pismohrana, ovdje

  SEKTOR ZA POSTUPAK IZRADE I DONOSENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA AD RES A . Park Stara Tresnjevka I . I 0000 Zagreb, TEL . (0 I) 658-58 17, 658-5773 FAX . (0 I) 658-584 7

 • REPUBLJKA HRVAT SKA GRAD ZAGREB

  GRA DSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRAOA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

  POSLOVE I PROMET

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  u privitku:

  biljesku sastavila:

  preuzela:

  350-07112-02/325 251-13-62/01-001-14-264 16.09.2014.

  SLUZBENA BILJESKA u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, 2014. - primjedbe dopunjene saietkom, dostavljaju se

  Dopisom KLASA: 350-07/12-02/325, URBROJ: 251-13-62/01-001-14-263 od 09.09.2014. godine Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavljen je tablicni prikaz dopunjen sazetkom pojedine primjedbe i to za primjedbe po posebnom pozivu KLASA: 350-07/12-002/325 i prvi dio primjedbi gradana od KLASA: 350-01/14-06/1 do KLASA: 350-01114-06/100.

  Slijedom navedenog, u privitku ove sluzbene biljeske Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavlja se preostali dio primjedbi gradana u tablicnom prikazu dopunjenim sazetkom pojedine primjedbe gradana pristiglih u tijeku javne rasprave po zaprimljenom redosljedu od KLASA: 350-01 /14-06/101 do KLASA: 350-01/14-06/311.

  kao u tekstu

  Gordana ~~~.ing.arh.

  Lidija Sekol, di l.ing.arh. }

  ;,/

  '*' ~q

  SEKTOR ZA POSTUPAK lZRADE I DONOSENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREDENJA ADRESA . Park Stara Tresnjevka I . I 0000 Zagreb, TEL . (0 I) 658-58 17, 658-5773 FAX . (0 I) 658-5847

  1+

 • k/D-0 5 -1 1- 2014

  ;, I' I ' I ' i 1 J I \! 1:

  (J' l)',J\i I i\1 [.J/ \ ()1\(/'-,Jf,J{\,(J I JZI. ! ii ll :/(,f

 • I{ j> I I I \ II R \ ( I ) I \ ( I ~~ ! ~

  tsi~\IJ'-"-.Ill'll)/\I 1 Ptl\ (Jit'\

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAG REBA Ulica Republike Austrije 18 10 000 Zagreb www zzpugz.hr

  Klasa: 350-01/13-01/61 U rbroj : 251-4 7 0-03-14-54 Zagreb, 21 .11 .2014.

  I=< EPU B U K A H RVATS K 1\ (Ill ~ ':1 Ft A [) Z .t.:. G ~:"£ ;::: ~·:~ !~···13 Gr~~;~1 utcd za ptvslornG uredenje~ izgrad,1j•J G. o:!~ .

  Dl cldile lj sl~O, ~omunalne poslove I promel .--- n r 11 "T ; ~·~~mlje~--~ .L-11- / :J ~ ---1 !~'£"[email protected]'?; J •1

  •llt:d2t·•.:'" 'lrtJJ ·--·--l_~_j_'''_1 • ! ,-- -s-~ --:-· '0 Ti- . ---~.-- I ~ I I ~J .. -~_.1>3 . .:.1::\ •. -~~ -=-·-·-·-----·

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgr-adnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade-i donosenja dokumenata prostornog ureflenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta - 2014.

  Dostavljamo vam u fazi izrade Nacrta konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta na daljnji postupak slijedece:

  1. Tablicu obradenih pojedinacnih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja-30. lipnja 2014. godine;

  2. Tablicu obradenih primjedbi po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene od 16. lipnja- 30. lipnja 2014. godine;

  3. Tablicu zahtjeva za legalizaciju na podrucju GUP-a Sesveta

  4. Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvacenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja- 30. lipnja 2014. godine;

  5. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta

  S postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao u tekstu

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba tel +385 1 610 1840 lax +385 1 610 1838 [email protected]

 • f

  f

 • I' I II II\\"'"-' • \ \t Rl I~

  t·l' \J)...;j I\ PI U 1\JR\.U 'I I) I \, I 11 ( I, \I ) :'\ fl ( d{ \I) \ , \1>111 I\ I\< I "-.0\1 \I 'd

  jl()'-., (

  KLASA:

  URBROJ:

  Zagreb,

  'Rc )\ I I

  350-07/12-02/325

  25 1-13-61 /01-005-14- I I

  10.12.2014.

  SLUZBENA BILJESKA u postupku izrade izmjena i dopuna Gcncralnog urbanistickog plana Scsveta 2014.

  U tijeku izrade Konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, od strucnog izradivaca Zavada za prostorno uredenje grad a Zagreba, dana 21.11.2014. godine zaprimili smo Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, a nakon pregledanog materijala, odnali smo radni sastanak (Sekol, MUller, Bilus) u srijedu I 0.12.20 14. godine s pocetkom u II :00 sati, u prostorijama GU za prostorno uredenje, izgradnju grada, komunalne poslove i promet, Park Stara Tresnjevka I , sa iznesenim komentarima, ana temelju kojih cemo dostaviti dopis o daljnjem postupanju:

  • kriterij prihvacanja, koj i je i zasto nije dosljedno proved en za sve primjedbe; • kategorizacija, upisati u tablicu uz strucni stav; • terminski plan, obzirom na PJR; • sume i sumska zemljista, prema primjedbama iz javne rasprave od Hrvatskih

  Suma d.o.o., KLASA: 350-07/ 12-002/325, URBROJ: 378-14-243 od 30.06.20 14., zatim dopisima, Ministarstva poljoprivrede od 24.11.2014. i Ureda gradonacelnika od 02.12.2014., u kojima se navodi da je potrebno uskladiti dijelove planova, tekstualnog i grafickog dijela koji se odnosi na sumu i sumsko zemljiste sa zakonskim i podzakonskim aktima iz podrucja sumarstva te terminologijom koja se koristi u sumarstvu;

  • UPU, doneseni/va.Zeci, izuzeca iii iznimke unutar obuhvata va.Zecih planova (Lidija: mazda ev. za centar Sesveta, kao rezultat Studije?!)

  • Strategija, dopuna zah~eva iz JR KLASA: 350-07/12-02/325, URBROJ: 251-05-01-01-14-276 od 25.11.2014.

  - i srediste Sesveta navesti kao GP te graficki oznaciti, - napomena da j e u tijeku izrade analiza odredaba Odluke vezane na proceduru i

  nadleznost strategije (clanak 83.) kao i izrada kartograma sa uctanim strateskim gradskim projektima a koje ce ured dostaviti naknadno; (dopuniti sazetak u tab lic i i dati strucni stav ?)

  • KNJIGA PRIMJEDBI, zahtjevi gradana u JR brisati iz tablice obradenih primjedbi po posebnom pozivu, pod rednim brojem 25. Knjiga primjedbi sa tri negativna odgovora, potrebno ih je upisati u tablicu obradenih pojedinacnih primjedbi gradana, sa podacima (ime, prezime, adresa) pod urudzbenim brojevima koje cemo dostaviti u prilogu dopisa.

  Cjelovita programsko-prostorna studija sredista Sesveta, sa strucnim izradivacem Jurconprojekt d.o.o., dogovoreni rok predaje Konacnog prijedloga studije u ponedjeljak 22.12.20 14., uz prethodnu dostavu drafta korigiranog i dopunjenog materijala Nacrta konacnog prijedloga studije sa tablicnim prikazom obradenih zah~eva u ponedjeljak 15.12.2014., a prije konacne predaje;

  prcdstavnik Holdinga, kontakt?/ bivsa tvorn ica Sljeme

  "' 1--.lllH 1' l'n'> r 1 I',~-,. 1/R \DI 1 I>'>I :-...1 \DOl... I \II:-.~" 'I'R< • .., I< •R'r >H-..1' Ill IIIII h~.~--- 7 \ I \\

 • II 1 .~1: \IIR\\ \ I' \ ) I \( Rl I ~

  t I \ > I I I I' 11 I\ PRU\ I< Jl{ II I ! tll)ll""~X -:'XI~ ll:'iR-'iT"1 I\\ IOitl>'\X- 'iXI-

 • Prema primjedbama iz javne rasprave za podrucje suma i sumskog zemljista, od Hrvatskih Suma d.o.o., KLASA: 350-07/12-002/325, URBROJ: 378-14-243 od 30.06.2014., zatim pristiglim dopisima Ministarstva poljoprivrede od 24.11.2014. i Ureda gradonacelnika od 02.12.20 14., navodi se da je potrebno uskladiti dijelove plana, tekstualnog i grafickog dijela koji se odnose na sumu i sumsko zemljiste sa zakonskim i podzakonskirn aktima iz podrucja sumarstva te terminologijom koja se koristi u sumarstvu.

  Zahtjeve gradana upisane u Knjigu primjedbi u tijeku javne rasprave odr:lane u trajanju od 16.06. do 30.06.2014. godine, potrebno je brisati iz tablice obradenih primjedbi po posebnom pozivu, navedenih pod rednim brojem 25. K.njiga primjedbi sa tri negativna odgovora, te ih je potrebno upisati u tablicu obradenih pojedinacnih primjedbi gradana, sa podacima (ime, prezime, adresa) pod urudzbenim brojevima koje dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

  Dopisom KLASA: 350-07112-02/325, URBROJ: 251-05-01-01-14-276 od 25.11.2014. godine, od Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada zaprimili smo na znanje dopis u kojem se navodi da je uz projekte Sljeme i Badel i podrucje sredista Sesveta potrebno navesti u Odluci o donosenju kao gradski projekt te ga grafi.cki oznaciti planskom oznakom (GP) uz napomenu da je u tijeku izrada analiza odredaba Odluke vezane na proceduru i nadleznost Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada (clanak 83.) kao i izrada kartograma sa uctanim strateskim gradskim projektima a koje ce isti ured dostaviti naknadno. Slijedom navedenog napominjemo da se u obradu primjedbi s odr:lane javne rasprave mogu ukljuciti samo primjedbe zaprimljene u Zakonom propisanoj proceduri.

  Sukladno odredbama clanka 7. Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta (SltiZbeni glasnik Grada Zagreba 24/13) kojim je odreden popis strucnih podloga potrebnih za izradu izmjena i dopuna Plana, u tijeku izrade cjelovite programsko-prostorne studije sredista Sesveta od strucnog izradivaca Jurcon-projekt d.o.o., dana 16.12.2014. godine zaprimili smo tablicni prikaz obradenih zahtjeva nadleZnih tijela koja su sudjelovala u davanju ocitovanja na Nacrt prijedloga Studije, a do ovog trenutka nismo zaprimili Konacni prijedlog studije, koji ce u postupku ponovne javne rasprave, biti stavljen najavni uvid.

  Slijedom navedenog, buduCi se Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta temeljem prihvacenih primjedbi iz odr:lane javne rasprave, promijenio na nacin da zahtijeva ponavljanje javne rasprave i daje od odr:lane javne rasprave proteklo vise od 6 mjeseci, ovim putem predlaiemo da se postupak ponovne javne rasprave objavi u sijecnju 2015. godine te vas molimo da za potrebe utvrdivanja Konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta dostavite Nacrt konacnog prijedloga istog.

  S postovanjem,

  U privitku: kao u tekstu

  DOSTAVITI: 1. Naslovu 2. Pismohrana, ovdje

  \I 1..: lOR I\ PO(\ I! I'AI-.. 1/R \DI.I DONOC:..i '\.1 \ ()()l-,.l l;\1! ~AlA PROSJORJ'.:O

 • p I \ II R ' I> I \(d~l •i

  ( p Pit\ I\ PRI () .I . I c , r{ \ I>'\ ll , I I J \

  ( 'I' >.t I '\I\ 0. "-0\ H I'\ I I l\l 0\ I I I1R( >\I ' I

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  3 5 0-07/1 2-02/3 25 25 1-13-6 1101-005-14- 1CO~ 15.01.2015.

  A-;~

  1 6 -01- 2013

  ZA VOD ZA PROSTORNO UREDENJE GRADAZAGREBA

  Republike Austrije 18, Zagreb

  PREDMET: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta, 2014. ocitovanje, traii se

  Postovani,

  dopisom oznaka KLASA: 350-07/12-02/325, URBROJ: 25 1-13-61/01-005-14-278, zatrazili smo da nam za potrebe postupka ponovne javne rasprave te utvrdivanja Konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, dostavite Nacrt konacnog prijedloga istog, sa terminskim planom i pretpostavljenim rokovima dovrsetka postupka izrade izmjena i dopuna.

  Na isti nacin dostavili smo vam, a sukladno zahtjevu Odbora za prostomo uredenje Gradske skupstine Grada Zagreba, na daljnje postupanje Zakljucak o prihvacanju Izvjesca Radne skupine za pracenje izrade izmjena i dopuna generalnih urbanistickih planova, KLASA: 021-05/14-003/338, URBROJ: 251-01-05-14-16 od 17. prosinca 2014. godine.

  Slijedom navedenog, molimo da nam u sto skorijem roku dostavite traieno, te da nas kao strucni izradivac izmjena i dopuna Plana, izvijestite o potrebnom post p ju po Zakljucku skupstine.

  S postovanjem,

  DOSTAVITI: 1. Naslovu 2. Pismohrana, ovdje

  ROCELNIK ilic, dipl.oec.

  sn.:. roR /\ PO'"> ll I'AK 1/R/\DF I 1)01\0SI·\L\ DOI-- l JM I.\JA l 1\ PRO.., I OR'\O(J t Rl Df"'l.IA \JJR I ~ \ .l'ar'- \ta1.1 l n:'n1n'-n I . ltlOOOI:Ign:b. Ill (llllh 'i l\-5XI - .h'iX-577J I \\ (0 l ) ll5 X-5 X-I ~

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE£lENJE GRADA ZAGREBA Uhca Republike Austn)e 18 10 000 Z.g1·eb www zzpugz hr

  Klasa: 350-01/1 3-01/61 Urbroj: 251-470-03-15-60 Zagreb, 27.01.2015.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 1 0000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta- 2014.

  Vezano na vas dopis klasa: 350-07/12-02/325, urbroj: 251-13-61/01-005-14-278, dostavljamo vam korigirani Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta na daljnje postupanje, i to:

  1. Tablicu obradenih pojedinacnih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine;

  2. Tablicu obradenih primjedbi po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine;

  3. Tablicu zahtjeva za legalizaciju na podrucju GUP-a Sesveta

  4. Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvacenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine;

  5. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta

  S postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao u tekstu

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba tel +3fl5 1 61 1889 fa~ +385 1 610 1838 [email protected]

 • ~o.oi!~6JS.>Na¥rt~on~cn9gpriJe4log~ izinJena 1 dopU!la om-a sesveta)ot5 . ... ·. ;:r ·· ·· - Tablicu obradenih pojedinacnih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16.

  lipnja -30. lipnja 2014. godine; - Tablicu obradenih primjedbi po posebnom pozivu iz javne rasprave provedene oc

  16.lipnja- 3'0. lipnja 2014. godine; - Tablicu zahtjeva za legalizaciju na podrucju GUP-a Sesveta; • - Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvacenih pri.mjedbi iz javne rasprav<

  provedene od 16.lipnja- 30.lipnja 2014. godine; - Prikaz izm'ena i do una Odluke o donosenju GUP-a Sesveta.

  1(}.02.2015. :TaQni sast:ana:K 7 .. 02.20 5~ . 4J7/ 2-021325

  Z+ /

 • I{ • I' I B \ II I{ \ \ I \ l \ f, I> I I< I~

 • biljesku sastavila:

  preuzela:

  clanak 64., al 2./podrucje juzno od pruge .. , al 4./prometni terminal.., UPU Srediste Sesveta (2.1.), smanjen obuhvat plana, podrucje samo iznad pruge; clanak 64., Lokalne zone urbaniteta (2.3.), formulacija- dodati rijec "provedbe" ispred rijeci "javnog natjecaja"; clanak 65., iznimka unutar vateceg UPU-a Gospodarska zona Sesvete - sjever?; clanak 67., UPU Sljeme - Sesvete (4.7.), dopuniti u skJadu sa kartografskim prikazimalprosiren obuhvat; urbana pravila revidirati smjernicama planiranih sadrzaja/ovisno o namjeni (M, M1 i G); (obuhvat uskladiti kada se odluci o Studiji? UPU Gospodarska zona Sesvete - sjever (3 .1 )?); clanak 67., UPU Rimski put (4.9.), unutar UPU Gosp. zona sjever?!; (urbana pravilalfale smjernice .. ); clanak 81., brisati pod Podrucja urbaniteta: UPU Novo Brestje-srediste, buduci ukinutal brisana obveza izrade plana u kartografskom prikazu; clanak 83., da li Intermodalni prometni terminal Sesvete i dalje ostaje GP? ..

  Konacni prijedlog Cjelovite programsko-prostorne studije sredista Sesveta, dana 02.02.20 15. godine, dostavljen je mailom u digitalnom (.pdf) obliku/ link, a dana 05.02.2015. slu:lbeno, putem poste elaborat u printanom obliku, A3.

  Gordana MUller Mikic, dipl.ing.arh.

  ltMi~S?/ Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  )]~

  :'i!!·:iXI7 \llRI \,\ l';u~ \!al

 • A-!P-z o -az- za1s

  1-.\ fiR\ { \ I > I \ { , I{ I H

  \J\ll~" u I Rf I': .11.1/< ,R\1)'- .I l < 1~\f>\. r.u,tlr~sll.J

 • Preispitati opravdanost predlozenih iznimki unutar obuhvata vazecih provedbenih dokumenata prostornog uredenja, buduci se time mjenjaju uvjeti i nacin gradnje koji su donesenim planovima utvrdeni;

  Prema primjedbama iz javne rasprave za podrucje suma i sumskog zemljista, od Hrvatskih Suma d.o.o., KLASA: 350-07/12-002/325, URBROJ: 378-14-243 od 30.06.2014., zatim pristiglim dopisima Ministarstva poljoprivrede od 24.11.2014. i Ureda gradonacelnika od 02.12.2014., navodi se da j e potrebno uskladiti dijelove plana, tekstualnog i grafickog dijela koji se odnose na sumu i sumsko zemlj iste sa zakonskim i podzakonskim aktima iz podrucja sumarstva te terminologijom koja se koristi u sumarstvu;

  Provjeriti i medusobno uskladiti, predlozena povecanja i smanjenja granica obuhvata vaiecih provedbenih dokumenata prostornog uredenja u sredisnjem dijelu Sesveta sa provedbenim dokumentima prostornog uredenja koji su u obvezi izrade, te ih dosljedno provesti u grafickom dijelu kartografskih prikaza i u tekstu Odluke, uz odredivanje smjernica, uvjeta rekonstrukcije i drugih zahvata u prostoru na onim povrsinama, koje se prema prijedlogu nalaze izvan obuhvata plana.

  Sukladno odredbama clanka 7. Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba 24/13) kojim je odreden popis strucnih podloga potrebnih za izradu izrnjena i dopuna Plana, od strucnog izradivaca Jurcon-projekt d.o.o., zaprimili smo elaborat Konacnog prijedloga Cjelovite programsko-prostome studije sredista Sesveta, a primjerak kojeg smo vam dostavili putem poste, u printanom A3 obliku sa zapisom na digitalnom mediju.

  Slijedom navedenog, a u skladu sa utvrdenim obvezama preuzetih Slu.Zbenom zabiljeskom, molimo da nam, kao strucni izradivac izmjena i dopuna Plana, u sto skorijem roku dostavite korigirani Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, a kako bi se mogao provesti postupak ponovne javne rasprave. U tom smislu, molimo da izradivacu kartografskih prikaza (Urbanistica d.o.o.) dostavite dio materijala za graficku obradu i izradu kartografskih prikaza.

  S postovanjem, ffRCELNIK 3i'fiq, dipl.oec.

  ~rKroR/\ PO\ll P\K 1/RADI IDOl\0\1 '\IJA DOKlJMI NAIA PRO

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA Ulica Republike Austrije 18 10 000 Zagreb_www.zzpugz.hr

  Klasa: 350-01/13-01/61 Urbroj: 251-470-03-15-61 Zagreb, 19.02.201 5.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta - 2014.

  Vezano na radni sastanak koji je adrian 10.02.2015. Dostavljamo vam Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta na daljnji postupak slijedece:

  1. Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvacenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja- 30. lipnja 2014. godine;

  2. Kartografske prikaze Nacrta konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta

  3. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta - nomotehniku.

  S postovanjem,

  Sastavi la : Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao u tekstu

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba tel +3851 610 18~3 fax +385 1 610 1838 [email protected]

 • i> I I I t \ I I{ a 6 OJ. • · • C ,R \I> I \( ,R I~

  < ,\>'-.kllRI()/\I'P"'l/\K 1/R/\Dl I DO!\;OSJ NJ/\ DOKl 'VIFN \1 \PRO~ I ORNOCI llRf:Dl N.l \ 1\ I>RI '> \ l'a1 I. '>tara I l"l"'llll"\ I. a I I IJCH!O la)!rc:h. I I I . ( o I l 65~-5X 17. 65X-.'i773 I \ \ (0 I ) 6 'il!-5X 17 3f

 • zakonima kojima se ureduje podrucje prostornog uredenja i podrucj e gradnje" (nomotehnika, izmjena u clanku 4.); u programske smjernice za UPU Staro Brestje - Delee, u skladu s korigiranim grafickim prikazom, dopuniti planskim sadriajem, javna i drustvena namjena-socijalna (D2) uz napomenu da se isto nalazi u zoni u kojoj je vafecim planom (UPU-om) odredena planska namjena (Z1); u clanku 87. stavak 2. iza rijeci "koordinira izradu", dodati rij eci ", u skladu s clankom 83. stavak 6.," buduci da gradsko upravno tijelo ne moze samostalno potpisati izradu Programa za izradu prostornog plana.

  U privitku dostavljamo na nadle:Zno postupanje i ocitovanje Sektora za prostorno uredenje i graditelj stvo zaprimljeno na "Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta -nomotehniku" od 20.02.2015. godine.

  Nadalje, uz prethodno navedene korekcije, takoder je potrebno dostaviti i preostali materijal u pisanom i digitalnom obliku:

  safetak Prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu; K.njiga I, Odredbe za provodenje.

  U tijeku pripreme ponovne javne rasprave, dopisom KLASA: 350-07112-02/325, URBROJ: 25 1-13-61/01-005-14-291 od 23.02.2015. godine, zatrazili smo Zavod za fotogrametriju d.o.o., da od vas, kao strucnog izradivaca izmjena i dopuna plana, preuzme graficki dio materijala za ispis i kasiranje kartografskih prikaza potrebnih za izlaganje plana.

  Dana 04.03.2015. godine, obavijestili ste nas o potrebi korekcije radnog ispisa kartografskih prikaza koji ste izradili i dostavili ugovornom izradivacu, odnosno Zavodu za fotogrametriju, pa vas molimo da nam uz dostavu konacnog materijala, dostavite i korigirane kartografske prikaze u digitalnom obliku kao i afuriranu knjigu postupanja po prihvacenim primjedbama kojim se intervenira u kartografske prikaze. Sav dostavljeni materijal mora biti potpisan od ovlastene osobe s pecatom.

  Zakljucno napominjemo, kako iz obradenog i dostavljenog materijala nije jasno razvidno da je obrada primjedbi i postupanje po istima u skladu s ciljevima i programskim polazistima za izrnjene i dopune plana utvrdenim clankom 6. Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, pa vas molimo potvrdu da je konacni materijal Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu, koji cete dostaviti, izraden u skladu s istom Odlukom.

  Slijedom navedenog, molimo da nam, u sto skorijem roku dostavite mogao utvrditi Konacni prijedlog plana i provesti postupak ponovne javne r

  S postovanjem,

  mr.sc Di

  U privitku: kao u tekstu

  ~f K I OR /A 1'0\ fliPAK IJ:RADI I DO'\5X-~"'7.'l I\\ .(0 l l(,~X-5XI-

  se

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA Ulica Republike AuslnJe 18_1 0 000 Zagreb_ www.zzpugz.hr

  Klasa: 350-01/13-01/61 Urbroj: 251-470-03-15-67 Zagreb, 06.03.2015.

  ~ · .. . :· :.:.. · )~~: ~ :. · ,-, 5-' ·.~ •' ,·· .. r- ·.- ;" .·. :~ · , . ~ ··.

  • ' ,. •. ' 01 • I

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta - 2015.

  Vezano na dopis klasa: 350-07/12-02/325, urbroj: 251-13-61/01 -005-14-296 od 04.03.2015. dostavljamo vam Nacrt konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta na daljnji postupak slijedece:

  1. Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvacenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine;

  2. Potpisane kartografske prikaze Nacrta konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta

  3. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta - nomotehniku.

  S postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao u tekstu

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba tel +385 1 610 1840 _ fax +385 1 610 1838 [email protected]

 • ..

  !06~o3.20l-5t?N~it;kgJ1aspqgpnj~9J£ig~.~,Zr.njet;ta~ :d9.P"4nitQu:P~.a:s~9fa.12Ql~·~ ~- : ':'"t_:_ ~- , - Knjigu grafickog postupanja temeljem prihva6enih primjedbi iz javne rasprav{

  provedene od 16.lipnja- 30.1ipnja 2014. godine; - Potpisane kartografske prikaze Nacrta konacnog prijedloga izmjena i dopuna

  GUP-a Sesveta; - Ptikaz izmjena i do una Odluke o donosen·u GUP-a Sesveta- nomotehniku.

  9.03.2015. '350-07/12-02 25, UJffiROJ: 251- 3-'61 O)..,UO~l4-298oopis...:: orekcije 0.03.2015. 50-07/12-02/325 URBROJ:25 -13-6 01 05-14-299 Slt1Zbenazabife8ka

  I I

 • ·~ ~

  =~ I< H I I I \ \ I 'I \

  < P I> \(,'Ill l d' \I l\ 1-_l l R I I l I \ P R U~ I < l R '\ 1 > l IU I> I It . II< , •{ \f)'\.11 < d\. \ J \ (,R \1)111 I .1"11\C> 1--.

 • I I ' p' i ~ '.Ill'' l ~I~' ld'\j)/\fj I'

  ( d< \])""''I [~I-!) I\ I'!~X-51(17 \f)l{l '- .·\ Patk\!ma lrc.;llf

 • KNJIGA GRAFICKOG POSTUPANJA: - na svim listovima korigirati godinu ~ 20 1 5. ; - list 36/72, korigirati Cibej Ljubica 350-01/14-06/m 120 - list 37/72, korigirati Cibej Ljubica 350-01/14-06/++9 120 - list 42/72, brisati 4c. Podrucja primjene planskih mjera :castite I.

  Koristenje i namjena prostora - list 72/72, korekciju urbanog pravila na aiuriranoj podlozi prijedloga

  plana.

  T ABELARNI PRJKAZ obradenih, pojedinacnih primjedbi, po posebnom pozivu i zahtjeva za legalizaciju iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine: - brisati ono sto se ne odnosi na GUP Sesveta (PPGZ, GUP Zagreba i sl.); - 251-13-21/01-14-239, dopuniti obrazlozenjem strucnog stava, 1a.

  Primjedba sene prihvaca; i 1c. Primjedba sene prihvaca; - 25 1-13-60/1-14-240, dopuniti obrazlozenjem strucnog stava, 2.5.

  Primjedba se prihvaca; - 378-14-241, razdvojiti odgovore 2c., 2d. i dopuniti obrazlozenjem

  strucnog stava, Primjedba se ne prihvaca; - 378-14-243, razdvojiti odgovore 1., 4. i dopuniti obrazlozenjem strucnog

  stava, Primjedba sene prihvaca; razdvoj iti odgovore 2., 3. - konacne tablice, potpisati i ovjeriti od strane ovlastene osobe.

  Uz prethodno navedene korekcije, takoder je potrebno dostaviti i preostali materijal u pisanom i digitalnom obliku:

  - Saietak NPP, Saietak PP za ponovnujavnu raspravu, - Knjiga I, Odredbe za provodenje.

  u privitku: kao u tekstu

  biljesku sastavila:

  preuzela:

  Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  -..1 1-. !()!{ I\ 1'0\il I' \K 1/R \Ill I DrJ"t>~l :>.;.1.\ Ill >1-.1 VI[ N \I\ I'IW'II

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA Ulica Republike Austrije 18_1 0 000 Zagreb_www.zzpugz.hr

  Klasa: 350-01/13-01/61 Urbroj: 251-470-03-15-7'~ Zagreb, 13.03.2015.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta- 2015.

  Postovani,

  vezano na dopis Klasa: 350-07/12-02/325, Urbroj: 251-13-61/01-005-15-298 od 12.03.2015. dostavljamo vam:

  1. Tablicu ·obradenih pojedinacnih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja-30. lipnja 2014. godine; 2. Tablicu obradenih primjedbi po posebnom pozivu izjavne rasprave provedene od 16. lipnja- 30. lipnja 2014. godine; 3. Tablicu zahtjeva za legalizaciju na podrucju GUP-a Sesveta 4. Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvaeenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; 5. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta /crveno-plavo/ 6. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta /nomotehnika/ 7. Kartografske prikaze Nacrta konacnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Sesveta 8. Knjigu I - Odredbe za pro~odenje 9. Sazetak Prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu

  s postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao u tekstu

  4-r

 • I> I ' Js ' I j \ I i \ \ J '. 1 \ I ,' \I) I v:r H

  \if' \I' 1·,,1 !~!-,.1/\·'~•·>:(JI\\,() l Rl I J! \.1' l/td~ \i:1"-'ll < d

 • - clanak 67. stavak 2. nije promijenjen na nacin kako je forrnulirano u clanku 28. nomotehnike;

  - clanak 70. naslov iznad clanka 70. nije promijenjen na naCin kako je formulirano u clan.ku 31 . nomotehnike.

  T ABELARNI PRIKAZ obradenih, pojedinacnih primjedbi, po posebnom pozivu i zahtjeva za legalizacij u iz javne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine:

  - buduci se prije upucivanja konacnog prijedloga plana na donosenje, gradanima salju odgovori iz konacnih potpisanih tablica, potrebno ih je korigirati u kompletu, dosljedno kroz cijeli tabelarni prikaz, prema oznacenim korekcijama u privitku ove zabiljeske;

  - konacne tablice, potpisati i ovjeriti od strane ovlastene osobe.

  I dalje smo misljenja da je negativne odgovore potrebno povezati sa ciljevima i programskim polazistima iz Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta (Sl.gl. 24/13), jer se inace sljece dojam da je strucni stav odgovorom , Primjedba se prihvaca." i ,Primjedba se djelomicno prihvaca." u skladu sa istom, a strucni stav odgovorom ,Primjedba se ne prihvaca." nije, te se pretezito ne moze utvrditi temeljem cega su obradivane.

  Uz prethodno navedene korekcije, potrebno je dostaviti kompletan materijal u pisanom i digitalnom obliku sa oznakama Nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu i Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu.

  u privitku: kao u tekstu

  biljesku sastavila:

  preuzela:

  Gordana MUller Miki6, dipl.ing.arh.

  Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  If I 1('1\f'CI'>III'\1.1/•'\I>l lll

 • 17.03.2015.

  Generalni urbanisticki plan Sesveta- izmjene i dopune 2015.

  TABELARNl PRlKAZ obradenih, pojedinacnih primjedbi, po posebnom pozivu zah~eva za legalizaciju izjavne rasprave provedene od 16. lipnja -30. lipnja 2014. godine:

  *potrebno je cjelov ito korigirati kroz tablicni prikaz:

  - jednoznacne oznake 1, 2, 3 iii a), b), c) - velko slovo (npr. sl.gl.), gramaticke pogreske (DrZ.avanog, .. )

  - pisati punu oznaku katastarske cestice k.c.br., k.o. ne samo lnpr. predmetna cestica 3215

  - ne ITALIC, ne UNDERLINE, ne BOLD

  - nakon odgovora ,Primjedba sene prihvaca." brisati ,Primjedba nije predmet Plana." - brisati radne oznake lnpr. ( 1.) (2.) (3 .)

  - odvojiti odgovore lnpr. 2. i 2.1. Primjedba sene prihvaca.

  *redosljed primjedbi sa potrebnim korekcijama:

  TABLICA l. pojedinacne 3 350-01114-0614

  9 350-01/14-06111

  11 3 5 0-0 1/14-06113

  15 350-01/14-06118

  16 350-01/14-06118

  19 3 5 0-0 I I I 4-06123

  21 3 5 0-0 I I 14-06125 23 350-01114-06129

  43 3 5 0-0 1114-06146

  48 350-0 l/14-06152

  65 3 5 0-0 1/14-0617 4

  74 350-01114-06186

  75 3 5 0-0 I I 14-06186

  86 350-011 I 4-06198

  96 350-0 II 14-061110

  98 3 50-0 I I 14-061114

  2. Primjedba sene prihvaca. Primjedba nije predmet plana. Primjedba se ne prihvaca. Primjedbu nije potrebno priJwatiti. Primjedba sene prihvaca. Primjedb1:1 nije potrebno prihvatiti. S

 • 99 350-01/14-06/115

  100 350-0 I /14-06/116

  101 350-0 1/14-06/117

  142 3 50-01/1 4-06/153

  233 350-01/14-06/257

  240 350-01/14-06/268

  247 350-01/14-06/277

  252 350-01114-06/281

  255 350-0 I /14-06/283

  257 350-01/14-06/285

  274 350-0 I /14-06/295

  275 350-01/14-06/296

  276 350-01/14-06/296

  277 350-01114-06/296

  278 350-0 I /14-06/296

  279 350-01114-06/296

  291 350-01114-06/307

  292 350-01114-06/308

  4

  4

  TABLJCA 2. po pozivu

  251-05-02/2-005-14-232

  25 1-05-02/2-005-14-232

  Sa.Zetak prijedloga: I . i 2. Strucn i stav: jedan odgovor, razdvojen pod I . i 2. Saretak prijedloga: I . i 2. Strucni stav: jedan odgovor, razdvojen pod I. i 2. Sa.Zetak prijedloga: I. i 2. Strucni stav: jedan odgovor, razdvojen pod I. i 2. Saretak prijedloga: a) i b) Strucni stav: jedan odgovor Primjedba se ne prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatiti. Sa.Zetak prijedloga: 1., 2., 3. Strucni stav: jedan odgovor, razdvojen po natuknicama

  Primjedba se djelomicno prihvaca. ,Clankom +{)., 79. Odluke o donosenju ... "

  Primjedba sene prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatiti. Primjedba sene prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatiti. Primjedba sene prihvaca. Primjedbu nije potrebflo prihvatiti. Sa.Zetak prijedloga: I. i 2. Strucni stav: jedan odgovor, razdvojen pod 1. i 2 . Saretak prijedloga: Rasclanjen na 1., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... Strucni stav: Nemamo odgovore za svaku dodatnu rasclambu na a), b), ... Sazetak prijedloga: Ra8clanjen na 1., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... Strucni stav: Nemamo odgovore za svaku dodatnu rasclambu na a), b), ... Sa.Zetak prijedloga: Rasclanjen na 1., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... Strucni stav: Nemamo odgovore za svaku dodatnu rasclambu na a), b), . . . · Saretak prijedloga: Rasclanjen na 1., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... Strucni stav: Nemamo odgovore za svaku dodatnu ra8clambu na a), b),.. . . Sa.Zetak prijedloga: Rasclanjen na 1., 2., 3 . .. a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) .. . Strucni stav: Nemamo odgovore za svaku dodatnu rasclambu na a), b), ... Sa.Zetak prijedloga: jedan prijedlog Strucni stav: jedan odgovor, ali obrazlozenja pod: l. i 2. Primjedba sene prihvaca. Primjedba Hije predmet plana.

  Sazetak prijedloga: I. i 2.1., 2.2., 2.3., ... Strucni stav: Odgovori ni su numerirani kao u sa.Zetku prijedloga pod tockom 2.5. odgovor glasi: "Nema primjedbi. Konstatira se potreba cuvanja koridora u punom profilu." Pod tockom 5. Primjedba se ne prihvaca. Pflmj-etlbu nije potree~

 • 5 25 1-05-02/2-005-14-234 Pod tockama 2., 3., 4., 5., 6. Primjedba se ne prihvaea. Primjedbu nije potrebno pri:lwatiti.

  5 251-05-02/2-005-14-234 Pod tockom 7 ., 8., 9. Primjedba sene prihvaea. Prijedlog nije moguce prihvatiti.

  5 25 1-05-02/2-005-14-234 Pod tockom 10., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19. Primjedba se ne prihvaea. Primjedbu nije potrebno prihvatiti.

  9 25 1-05-02/2-005-14-238 Saietak prijedloga: I. i 2.1., 2.2., 2.3 ., ...

  10 25 1-05-02/2-005-14-239

  11 25 1-05-02/2-005-14-240 12 378-14-241

  13 378-14-242

  16 511-19-2511- 14-246

  19 251-06-02/12-14-249

  19 25 1-06-02/12-14-249

  19 251-06-02/12-14-249

  20 378-14-250

  T ABLICA 3. legalizacije

  9

  Strucni stav: Odgovori nisu numerirani kao u sazetku prijedloga, osim kod tocke 3. gdje jesu. Kod tocke 3., ti. 3. 1., 3.2., 3.3. nisu odvojen i odgovori ! Saietak prijedloga: Rasclanjen na 1., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... ALIne na nacin kako j e to bi lo prije- vee sada pise: 1.a., l.b., l.c .... Jedan odgovor za tocke 2. i 2.1. Sazetak prijedloga: Rasclanjen na 1., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... ALIne na naci n kako je to bilo prije- vee sada pise: l.a., l.b., 1.c .... Sazetak prijedloga: Rasclanjen na 1 ., 2., 3 ... a svaki taj je dodatno rasclanjen na a), b), c) ... ALIne na nacin kako je to bilo prije- vee sada pise: l.a., 1.b., 1 .c .. . . Saietak prijedloga: l . i 2. Strucni stav: jedan odgovor i to: "Primjedba se ne prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatiti." Pod tockama 2., 3., 4., 5., 6., 10., 12, 13., 14., 15., 16., 18., 19. Primjedba se ne prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatiti. Pod tockama 7., 8. i 9. Primjedba se ne prihvaca. Prijedlog nije moguce prihvatiti. Pod tockama 2., 3., 4., 5., 6., 10., 12, 13., 14., 15., 16., 18., 19. Primjedba se ne prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatiti. Primjedba se ne prihvaca. Primjedbu nije potrebno prihvatit i.

  Primjedba se prihvaea. Primjedbu nije potrebno prilwatiti.

  46

 • I ) J> [ B I I "' \ I I t{ \ \ I ..... f.. \ (,g \1) /.\\K I l Rl.i) I \ PROS I (lff'\() l R I I >I '\.II I I C d\ \ D '\ .ll < • R \ I ) \ .

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA Ulica Republike Austrije 18_1 0 000 Zagreb_www zzpugz.hr

  Klasa: 350-01/13-01/61 Urbroj: 251-470-03-15-74 Zagreb, 25.03.2015.

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Predmet:

  Postovani,

  Park Stara Tresnjevka 1 1 0000 Zagreb

  lzmjene i dopune GUP-a Sesveta- 2015.

  vezano na dopis Klasa: 350-07/12-02/325 Ur.broj: 251-13-61/01-005-15- koji smo dobili putem maila /nije sluzbeni dopis/ od 23.03.2015. i Sluzbene biljeske od 20.3.2015.:

  1. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta /crveno-plavo/ 2. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta /nomotehnika/ 3. Kartografske prikaze Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu izmjena i dopuna GUP-a Sesveta 4. Sazetak Prijedloga Plana za ponovnu javnu raspravu

  S postovanjem,

  Sastavila : Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao u tekstu

  rh.

  Zavod za prostorno uredenje Grad a Zag reba _ tel +385 1 610 1840 fax +385 1 610 1838 _ [email protected]

  43

 • GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREDENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNEPOSLOVEIPROMET

  Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostomog uredenja Park Stara Tresnjevka 1, 10000 Zagreb

  Zagreb, 25.03.2015.godine

  SLUZBENA ZABILJESKA

  Dana 25.03.2015. godine, au tijeku izrade izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, od strucnog izradivaca Zavoda za prostorno uredenje Grada Zagreba, zaprimili smo kartografske prikaze na CD-u (NP P - Nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu i P P -Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu, .dwg, .pdf). Dostavljeno j e potrebno printati prema dogovoru i obavijesti mailom od 02.03.2015. godine.

  - prilog: I primjerak CD (NPP i PP, .dwg, .pdf)

  Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostomog uredenja

  Materijal predala:

  Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  Zavod za fotogrametriju d.d.

  Materijal preuzeo:

 • ZAVOD ZA PROSTORNO URE8ENJE GRADA ZAGREBA Uhca Republike AuslnJe 18 10 000 Zagreb www.zzpugz hr

  Klasa: 350-01/1 3-01/61 Urbroj: 251-470-03-15-75 Zagreb, 25.03.2015.

  o po.,. • I : ...

  r·.. I•'' ,,... ' ": • . • • • • 1 J,~ . ;.,,_, vte..; :J ~~:'~ ''"::;\ ., m! .. ~~ .... ~t ,, .. ~::' .. ~. , ;: ·

  ·Y ... ; ~,.,·;~t·JIJ, \!0 :'t~:i:J~~ ~~~ ~;~wr ;· ;'!~ .. "' ~ ~ · ; ,. ·,; :~::;;::.,;~·-~-- -z s ·~ofzo15-----~ .. ·: . ·· ··--·- .. ·- ·-- - -- --·---·-···------ --· . .. :~~;Rh~~tr~is --~t~G.1\~~~:. · ; : !'' ·~·~t · . : !~ l,ro.i f ,~ t. ~ · . . _. .. j~1:!1-.b)jS3._-j·~M~~-~:· -~~ _ .~ ·~-

  GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uredenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Sektor za postupak izrade i donosenja dokumenata prostornog uredenja

  Park Stara Tresnjevka 1 10000 Zagreb

  Predmet: lzmjene i dopune GUP-a Sesveta - 2015.

  Postovani, vezano na dopis Klasa: 350-07/12-02/325 Ur.broj: 251-13-61/01 -005-15- koji smo dobili putem maila /nije slu:Z:beni dopis/ od 23.03.2015. i Sluzbene biljeske od 20.3.2015. dostavljamo vam Nacrt prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu i Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu:

  1. Tablicu obradenih pojedinacnih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja-30. lipnja 2014. godine; 2. Tablicu obradenih primjedbi po posebnom pozivu izjavne rasprave provedene od 16. lipnja- 30. lipnja 2014. godine; 3. Tablicu zahtjeva za legalizaciju na podrucju GUP-a Sesveta 4. Knjigu grafickog postupanja temeljem prihvacenih primjedbi iz javne rasprave provedene od 16. lipnja - 30. lipnja 2014. godine; 5. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta /crveno-plavo/ 6. Prikaz izmjena i dopuna Odluke o donosenju GUP-a Sesveta /nomotehnika/ 7. Knjigu I - Odredbe za provodenje

  S postovanjem,

  Sastavila : Lid~ Sekol, dipl.ing.arh.

  Prilog: - kao O't~

  Zavod za prostorno uredenje Grada Zagreba tel +3851 610 1A40 fax +3851 610 1838

 • R I. I' l 11 I I K \ I l R \' \ l "i f--. \ < dt\U /.\< iRI I~

  < d"-.KI I RJ.I) /,\ PRtornog uredenja ADRLSA. Pnrk Stara I n.:snje\l,a I . 10000 /.agreb. II I . (01) 658-51! 17. 658-5773 1',\X. (01 l 658-5847

 • tablica 3 _ nacrt prijedloga plana za II ponovnu javnu raspravu

  NACRTPRUED~APLANA

  ZA DRUGU PONOVNU JA VNU RASPRA VU 324 10.04.2015. Sluibena zabiljeSka 1 Zavodu -_primjedbe, dostavljaju se Sektor 326 13.04.2015. Sluzbena zabiljeSka 2 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 327 15.04.2015. Sluibena zabiljeska 3 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 331 16.04.2015. Sluzbena zabiljeSka 4 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 333 18.04.2015. Sluibena zabiljeska 5 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 335 20.04.2015. Sluzbena zabiljeSka 6 Zavodu- primjedbe, dostavljaju se Sektor 337 21.04.2015. Sluzbena zabiljeska 7 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 344 22.04.2015. Sluibena zabiljeska 8 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 346 23.04.2015. Sluibena zabiljeska 9 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 352 24.04.2015. Sluibena zabiljeska 10 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 360 27.04.2015. Sluibena zabiljeSka 11 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 361 30.04.2015. Sluzbena zabiljeska 12 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 362 30.04.2015. Sluibena zabiljeSka 13 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 363 30.04.2015. Sluzbena zabiljeSka 14 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 366 30.04.2015. Sluibena zabiljeska 15 Zavodu - primjedbe, dostavljaju se Sektor 368 06.05.2015. mail- obavijest o broju pristiglih primjedbi Bilic, Operta Sektor 374 08.05.2015. dostavljamo Zavodu Izvjesce o provedenoj PJR - draft Sektor 377 12.05.2015. Dopis - dostava materijala od Zavoda, traZi se Sektor

  378 22.05.2015. dostava radno NPP Zavod Tablica, KniiD v;rafi&~ · kartoi!:Jllfski prikazi

  381 28.05.2015. mail od Zavoda - Prikaz Odluke, dostavlja se Zavod

  382 28.05.2015. dostava radno NPP Zavod grafika ok, Odluka korc:lccije

  387 10.06.2015. mail - Odluka s komentarima Zavod 386 11.06.2015. Dopis Zavodu - uputa, korekcije Sektor 388 11.06.2015. mail - Zavodu potrebne korekcije, ocitovanje na Odluku Sektor 392 12.06.2015. Zavod - dopis, dostava potpisanih kartografskih p_rikaza Zavod

  393 12.06.2015. dostava radno NPP Tablice, Knjiga grafi&og postupanja, Prikaz Odluke nomotehnika, KNflGA I, Sa!etak. CD-tablice, Zavod

  .1!. iprikazi

  394 18.06.2015. Sluibena zabiljeSka Zavodu - korekcije daju se Sektor 395 19.06.2015. mail - HODOGRAM po dogovorenim rokovima sa radnog sastanka Sektor

  395 23.06.2015. dostava radno NPP Tablice, Knjiga grafi&og pollllpanja, Prikaz Odluke nomotehnika, KNflGA I, Sa!etak. CD-tablice, Zavod kartov.rafslci prikazi

  401 29.06.2015. Dostava materijala Stru&loj slu!bi gradona&Mika Sektor 415 03 .07.2015. Sluibena zabiljeSka Sektor

  416 03 .07.2015. dostava radno NPP Zavod Prikaz Odluke nomotehnika, KNflGA I

  DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA 10.07. -17.07.2015.

 • R E P UB LI KA H R VA T SKA GRAD ZAGREB

  GRADSKIURED ZAPROSTORNO UREBENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE

  POSLOVE I PROMET

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  u privitku:

  bil:fesku sastavila:

  preuzela:

  350-07112-02/325 251-13-61 /01-005-15-324 10.04.2015.

  SLUZBENA BILJESKA 1 u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, 2015. - primjedbe zapriml:fene u cetvrtak, 09.04.2015. godine, dostavl:faju se

  U tijeku ponovne javne rasprave u trajanju od 09. do 23. travnja 2015. godine, u privitku ove sluzbene biljeske, Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavljaju se primjedbe gradana pristigle po zaprimljenom redosljedu od KLASA: 350-01115-06/1 do KLASA: 350-01115-06/2.

  kao u tekstu

  Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  ~O.Lt .'W (J"'. 70

  SEKTOR ZA POSTUP AK IZRADE I DONOSENJA DOKUMENAT A PROSTORNOG UREE>ENJA AD RES A . Park Stara TrcSnjevka I . I 0000 Zagreb, T EL . (0 I) 658-58 17, 658-5773 FAX . (0 I) 658-584 7 53

 • Rl PI 13 1 lh \ I I R\ .\ I Sh .\ l d\ \ I) I. \ l i R I· B

  < d\ \D\k l I Rl I ) I ,\ I'ROS I < > 1~\:0 l RI ·Dl· '\.11. 1/

 • R I P l ' B I . I K \ II R \ \ I S k \ CiR.\1> / .\CJRI n

  (. -~1\

  ' \ 'J

  SLKTOR /A POSTUPAK IZRADI:. I DONOSf.NJA DOKlJMENATA PROSTORNOG URI:IJLNJA A DRI 'v\ . Pari.. ')tara I r6njc' I.. a I . I 0000 / agn:h. II I . (0 I l 658-5X 17. 658-5 773 I t\X . (0 I l 65X-58 P

 • R I I' l H I I "- \ II R \' \ I ~ "- \ r16 -04- 7.015 < j I(\ D I \ < d< I· B

  < ,R \!)SKI l Rl I)/,\ PRO.;.; I OR"\J

 • R I I) l I~ I I "-. \ II R \ .. \ I :-.. "-. \ (d{ \1) /.\C1R I B

  < d{ \ ()"il'-1 l Rl· f) I\ PRO:-.. I ( JIC\( > l 'PI IH ~.11 .1/

 • . ' Rl l>t I~llr...\ Ill\\\ I~"- . \

  < rR \!)I\( !I~ I· n C1R \!)SKI l Rl l) I\ PRO"i I OR:\0 l Rl Dl :\.1 1·.!/CIR \D!\Jl {iR.\ 1) \.

 • -~ ... -"'!. ·~ •

  R J PI I~ I I h. \ II R \ \ I ~ K .\ c 1l' \1) I \Cd\1 H

  < d\ \DSK I I ·ru I) I\ J>RC >S I OR:\() I Rl J)J 'dl 1/(,P \ f) .ll :\lll\\U\1

  I'OSI < J\ J J I'RU:\11· I

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  u privitku:

  biljesku

  350-07/12-02/325 251-13-61101-005-15-337 21.04.2015.

  SLUZBENA BILJESKA 7 u postupku izrade Izrnjena i dopuna GUP-a Sesveta, 2015. - primjedbe zaprimljene upetak, 17.04.2015. godine, dostavljaju se

  U tijeku ponovne javne rasprave u trajanju od 09. do 23. travnja 2015. godine, u privitku ove sluibene biljeske, Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavljaju se primjedbe gradana pristigle po zaprimljenom redosljedu od KLASA: 350-01/15-06/24 do KLASA: 350-01/15-06/29 i primjedba po posebnom pozivu 350-07/12-002/325 (URBROJ: 251-16-0 1-15-334).

  Napomena: Primjedbe zaprimljene u pisarnici na lokaciji u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanica 4, dostavljaju se svaki drugi dan u pisamicu na lokaciju Zagreb, Trg Stjepana Radica 1, te zatim drugi dan u pisarnicu ovog Sektora na lokaciju Park Stara Tresnjevka 1, pa vam ih saljemo, sukladno zaprimanju.

  kao u tekstu

  sastavila: Gordana Miiller Mikic, dipl.ing.arh.

  ~~ preuzela: Lidija Sekol, dipl.ing.arh.

  l~ ,Lt.'lotf y ~

  SI·KTOR /A POSTlJPA K 1/RADE I DONOSJ:N.IA DOKUMLNA I'A PROS I ORNOG URFDI NJA \I >RI ~,\ . l'arl-.

 • R I. J> I B I l "- \ II I{ \ \ I -.; !-.. \ ( II~ \I) I \ (I R I B

  CrR,\DSkll Rl.() I \ J>ROS'J OJ\:'\0 l . REI) l: '\.II . I I ( j R \f):"...! l . ( I R. \!) \. GR \1)111 I .1..; J \'0. K.Of\Jll:-\,\1 '\I'

  POSt (J\'1· I PR0:\1I: I

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  u privitku:

  biljesku sastavila:

  preuzela:

  350-07/12-02/325 25 1-13-61101-005-1 5-344 22.04.2015.

  SLUZBENA BILJESKA 8 u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, 2015. - primjedbe zaprimljene u ponedjeljak, 20.04.2015. godine, dostavljaju se

  U tijeku ponovne javne rasprave u trajanju od 09. do 23. travnja 2015. godine, u privitku ove sluibene biljeske, Zavodu za prostomo uredenje Grada Zagreba dostavljaju se primjedbe gradana pristigle po zaprimljenom redosljedu od KLASA: 350-01/15-06/30 do KLASA: 350-01/15-06/41 i primjedba po posebnom pozivu 350-07/12-002/325 (URBROJ: 251-16-0 1-15-336).

  Napomena: Primjedbe zaprimljene u pisamici na lokacij i u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanica 4, dostavljaju se svaki drugi dan u pisarnicu na lokaciju Zagreb, Trg Stjepana Radica 1, te zatim drugi dan u pisamicu ovog Sektora na lokaciju Park Stara Tresnjevka 1, pa vam ih saljemo, sukladno zaprimanju.

  kao u tekstu

  Gordana Muller Mikic, dipl.ing.arh.

  l~lA~

  Lidija Sekol, dipl.ing.arh. ...,.., . J )f tA-..1.:? d , .... {'c., ())t-1,'

  SCKTOR / .A POSllJPAK 1/.RADL I DONOSENJA DOKUMCNATA PROSTORNOG URI:..DENJA I\ DRI Si\. l'arJ.. Stara I n:snj..:,J..a I 10000 /agn.:h. Ill . Cfll J 6:"X-5X I 7. (,)X-5773 I \X (01) 65X-5X-P

 • I 1

  ·~ .... ·.t.

  ( J· P l B I I 1, \ !I J< \ • \ I '\ k \ d< \f) I A(iRI B

  (rJt\1)\"-ll [{("!) /,\ PRUSJl)R~Cl l RI Dl '\.11. II< iR \D'\.1!

 • R I P I !~ I I K \ If R \ \ I ~ k \ c.R \D 1 \Cd\1 n

 • Rl J>l Bl.lk.\ J!R\ \lr....k.\ (d{. \ I) I \ ( d{ I B

  Cl' \I)~ I\. I l PI U I\ PROS I OR'\0 l RJ·J)I :'\JI. 1/(d{ \l)".ll (d{ \() \.

 • Rl !>l HI.IK.\ IIR\'.\1:--,1--.,\ Cd{.\1) /,\(JRI·B

  CrR.\DSKI l Rl·l) /..1\ PROS I OW\0 t Rl·DI.0JJF. 1/

 • Rl J>l 1~1 IJ-...\ IIR\ \ l Sk \ ( rl\ \ !) I \ ( I R I' I~

  < ri(\J)SJ..:.II 1~1 · 1) I\ PI~O"i J"( >I{~< l l IO·J)J·\ fl·. Jl(iR \1):\ It trR \1) \. {rR \DI I I J..JS I \'0. KO\ll '\\I '\I·

  PO:-,! 0\'1 I PRO\ II I

  KLASA: URBROJ: Zagreb,

  u privitku:

  biljesku sastavila:

  preuzela:

  350-07112-02/325 25 1-13-61/01 -005-15-362 30.04.2015.

  SLUZBENA BILJESKA 13 u postupku izrade Izmjena i dopuna GUP-a Sesveta, 2015. - primjedbe dostavljene u ponedjeljak, 27.04.2015. godine (datum zaprimanja u roku 23. 04.2015.), dostavljaju se

  U tijeku ponovne javne rasprave u trcUanju od 09. do 23. travnja 2015. godine, u privitku ove sluibene biljeske, Zavodu za prostomo uredenje Grada Zag