Click here to load reader

REPUBLIKA KOSOVA KANCELARIJA GENERALNOG · PDF fileNaša revizija se fokusira na: Nivo rada obavljenog od strane Kancelarije Generalnog Revizora za završavanje revizije za 2014 godinu,

 • View
  228

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of REPUBLIKA KOSOVA KANCELARIJA GENERALNOG · PDF fileNaša revizija se fokusira na: Nivo...

 • REPUBLIKA KOSOVA

  KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA

  Br. Dokumenta: 24.24.1-2014-08

  IZVETAJ REVIZIJE

  O FINANSIJSKIM IZVETAJIMA KOSOVSKOG INSTITUTA ZA

  PRAVOSUE

  ZA GODINU ZAVRENU SA 31 DECEMBROM 2014 GODINE

  Pritina, jun 2014

 • 2

  Kancelarija Generalnog Revizora obavlja revizije regularnosti i

  performanse. Generalni Revizor na Dunosti upravlja sa

  Kancelarijom Generalnog Revizora, koja ima oko 145 zaposlenih.

  Generalni Revizor i Kancelarija Generalnog Revizora su nezavisni i

  sertifikuju oko 90 Godinjih Finansijskih Izvetaja svake godine,

  istovremeno obavljaju i druge vrste revizija.

  Naa je misija da doprinosimo pravilnom finansijskom upravljanju

  u javnoj administraciji. Mi emo izvriti kvalitetne revizije u skladu

  sa meunarodno priznatim standardima revizije na javnom sektoru i

  najboljim evropskim praksama. Mi emo izgraditi poverenje u

  pravilno troenje javnog novca. Mi emo odigrati aktivnu ulogu na

  obezbeenju interesa poreskih obveznika i ostalih interesnih

  stranaka na poveanju javne odgovornosti.

  Izvetaji izraeni od strane Kancelarije Generalnog Revizora na

  direktan nain promoviu odgovornost poto one pruaju osnovu za

  dranje odgovornim menadere svake budetske organizacije.

  Generalni Revizor na Dunosti se odluio za miljenje revizije i

  izvetaj o Godinjim Finansijskim Izvetajima Kosovskog Instituta za

  Pravosue na osnovu savetovanja sa Pomonikom Generalnog

  Revizora, Ibrahim Gjylderen , koji je nadgledao reviziju.

  Izvetaj i izdato miljenje su rezultat revizije sprovoene pod

  upravljanjem Direktora Revizije, Valbon Bytyqi, podran od,

  Shehrije Shala-Aliu (Voa Tima), i Ajtene Llapatica (lanica tima).

  KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORAAdresa: Musine Kokollari, Br. 16, Pritina 10000, Kosovo Tel.: +381(0) 38 25 35 /121/262-FAX: +381(0) 38 2535 122 /219

  http://oag-rks.org/

  http://oag-rks.org/

 • ZYRA E AUDITORIT T PRGJITHSHM KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

  3

  TABELA SADRAJA

  Opti saetak .............................................................................................................................. 4

  1 Delokrug revizije i metodologija ..................................................................................... 6

  2 Godinji finansijski izvetaji i ostale obaveze za spoljno izvetavanje ...................... 8

  3 Preporuke iz prethodne godine ..................................................................................... 10

  4 Upravljanje ........................................................................................................................ 11

  Dodatak I: Objanjenja razliitih vrsta miljenja revizije primenjenih od strane KGR . 18

  Dodatak II: Preporuke iz prethodne godine ........................................................................ 21

 • ZYRA E AUDITORIT T PRGJITHSHM KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

  4

  Opti saetak

  Uvod

  Ovaj izvetaj rezimira glavna pitanja koja proistiu sa nae revizije godinjih finansijskih izvetaja

  Kosovskog Instituta za Pravosue koji odreuje Miljenje dato od strane Generalnog Revizora.

  eleo bih da se zahvalim Predsedniku Saveta, Generalnom Direktoru i njihovim osoblju za

  njihovu pomo tokom procesa revizije.

  Pregled finansijskih izvetaja za 2014 godinu je preduzet u skladu sa meunarodno priznatim

  standardima revizije na Javnom Sektoru (MSRJS). Na pristup je ukljuio testiranja i procedure za

  koje smo mislili da su potrebne da doemo do miljenja u vezi sa finansijskim izvetajima.

  Preduzeti pristup je predstavljen u Memorandumu Planiranja Revizije, od datuma 04/12/2014

  Naa revizija se fokusira na:

  Nivo rada obavljenog od strane Kancelarije Generalnog Revizora za zavravanje revizije za 2014

  godinu, direktno odraava kvalitet unutranje kontrole sprovoene od strane menadmenta.

  Miljenje

  Dodatak I objanjava razliite vrste miljenja primenjenih od strane Generalnog Revizora.

  Miljenje Generalnog Revizora je:

  Prema naem miljenju finansijski izvetaji prikazuju pravilno i istinito stanje sa svih materijalnih

  gledita (MSVIR 200/1700 Ne-modifikovano Miljenje).

  Godinji Finansijski izvetaji ukljuujui i

  zahteve za izvetavanje i znaajne rizike

  revizije

  Reagovanje na preporuke iz prole godine i onima iz

  prethodnih godina

  Pitanja upravljanja a posebno finansijsko

  upravljanje i kontrola

 • ZYRA E AUDITORIT T PRGJITHSHM KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

  5

  Opti zakljuak

  Menadment Kosovskog Instituta za Pravosue je dizajnirao dobar sistem unutranje kontrole i

  finansijskog upravljanja. Efektivne kontrole se primeuju u svim oblastima trokova i prihoda.

  Tokom 2014 godine je potroeno 97% budeta, sa poboljanjem od 14% u odnosu na 2013 godinu.

  Izvetavanje je obavljeno u potpunom skladu sa okvirom primenjivog zakonodavstva.

  Mi nismo identifikovali neko pitanje visokog prioriteta, a sa aspekta manje vanosti potreban je

  nadzor u procesima procesiranja isplata i upravljanja imovinom.

  Odgovor Menadmenta - Revizija 2014

  Detaljni nalazi i zakljuci revizije u ovom izvetaju su uzete u obzir od strane Menadmenta.

 • ZYRA E AUDITORIT T PRGJITHSHM KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

  6

  1 Delokrug revizije i metodologija

  Odgovornost je Kosovskog Instituta za Pravosue (KIP) da pripremi Godinje Finansijske

  Izvetaje (GFI) prema Meunarodnim Standardima Revizije na Javnom Sektoru (MSRJS) o

  Finansijskom Izvetavanju na osnovu Raunovodstva Gotovog Novca i ostalim specifinim

  zahtevima. Kancelarija Generalnog Revizora (KGR) je odgovorna za obavljanje revizije

  regularnosti koja ukljuuje ispitivanje i procenu finansijskih izvetaja i drugih finansijskih

  podataka kao i davanje miljenja:

  da li finansijski izvetaji pruaju jednu pravilnu i istinitu sliku rauna i finansijskih pitanja

  za period revizije;

  da li su finansijski podaci, sistemi i transakcije u skladu sa zakonima i uredbama na snazi;

  o prikladnosti funkcija unutranje kontrole i unutranje revizije; i

  o svim pitanjima koja proistiu ili se tiu revizije.

  Mi smo razmotrili menaderske kontrole da bi utvrdili do koje se mere moemo osloniti na njim

  da bi smo odredili detaljna testiranja kontrole koja su neophodna radi obezbeivanja prikladnog

  nivoa dokaza za podrku miljenja Generalnog Revizora (GR). Aktivnosti menadmenta odreuju

  i fokus nae revizije usklaenosti kao i revizije dobrog upravljanja koja nemaju direktan uticaj na

  miljenje.

  Na revizorski pristup prema upravljanju se fokusira u proceni akcija koje su preduzete od strane

  menadmenta kako bi se obezbedilo efektivno finansijsko upravljanje i kontrola kao i u proceni

  rezultata ovih akcija u efikasnom pruanju kvalitetnih operativnih rezultata. Za pojedinane

  finansijske sisteme nivo na kojem funkcioniu adekvatne kontrole. Primer jedne aktivnosti moe

  da bude i nadzor koji je preduzet od strane menadmenta ili od niih nivoa operativnih kontrola.

  Mi razmatramo da li su kontrole dobro dizajnirane, da li su sprovedene prema planu i da li

  funkcioniu na efektivan nain. Za sve ovo potrebna je jedna procena struktura, procesa i linija

  odgovornosti koje su predstavljene od strane menadmenta ukljuujui i ulogu Unutranje

  Revizije i Komiteta za reviziju kao i unutranje kontrole sistema.

  Donje sekcije pruaju jedan detaljniji saetak naih nalaza revizije sa naglaskom na zapaanja i

  preporuke u svakoj oblasti pregleda. Jedna procena naina na kojem je Menadment adresirao

  preporuke koje su date u 2013 godini moete nai u Dodatku II.

  U vezi sa potpunou, mi smo ukljuili pitanja koja su identifikovana tokom predrevizije tamo gde

  je to bilo relevantno. U fazi pred revizije mi pruamo savete kako bi omoguili preduzimanje

  odgovarajuih akcija pre izrade GFI-a i pre finalne revizije. Nai nalazi su definisani kao:

 • ZYRA E AUDITORIT T PRGJITHSHM KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

  7

  Visokog prioriteta Pitanja koja mogu rezultirati na materijalne slabosti u unutranjoj kontroli i

  gde preduzeta akcija e pruiti mogunost za poboljanje efikasnosti i efektivnosti unutranjih

  kontrola; i

  Srednjeg prioriteta - Pitanja koja ne mogu rezultirati na materijalne slabosti, ali gde e preduzeta

  akcija pruiti mogunost za poboljanje efikasnosti i efektivnosti unutranjih kontrola.

  Nalazi koji se smatraju niskog prioriteta e se odvojeno izvetavati finansijskom osoblju.

  Nae procedure su ukljuile jedan pregled unutranjih kontrola i sistema raunovodstva, kao i

  supstancijalna testiranja koja su propraena njima samo do te mere koja se smatra potrebnim za

  efikasno izvrenje revizije. Nalazi revizije ne treba da se smatraju kao da predstavljaju jednu

  sveobuhvatnu izjavu svih slabosti koje postoje, ili svih poboljanja koje mogu da se izvre na

  sistemima i procedurama koje su funkcionisale.

 • ZYRA E AUDITORIT T PRGJITHSHM KANCELARIJA GENERALNOG REVIZORA OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL

  8

  2 Godinji finansijski izvetaji i ostale obaveze za spoljno

  izvetavanje

  Opis

  Na pregled GFI uzima u obzir usklaenost sa okvirom izvetavanja kao i kvalitet i tanost

  informacija registriranih na GFI-a. Mi takoe uzimamo u obzir datu izjavu od strane Glavnog

Search related