_____G.P.Malahov - Zivot bez parazita

  • View
    738

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of _____G.P.Malahov - Zivot bez parazita

GENADIJ PETROVI M A L A H O V

BEOGRAD 2004.

SADRAJitaocima od autora U m e s t o uvoda: Z A T I T N E SILE ORGANIZMA FIZIKI PARAZITI Sta treba znati o parazitima Rasprostranjenost parazita K a k o se m o e zaraziti parazitima Najizrazitiji simptomi parazitskih infekcija NAJTETNIJI PARAZITI ZA OVEKA Toksoplazme Trihomonade Hlamidije Gljivice i gljivina oboljenja Bradavice- Lamblioza Helminti Trematode FAKTORI KOJI UTIU (DELUJU) NA PARAZITE Vana informacija o protivparazitnim biljkama Ishrana ienje organizma PRAKTINI METODI IENJA O R G A N I Z M A OD P A R A Z I T A E N E R G E T S K I PARAZITI Najvanije o energetskim parazitima 7

9 36 36 38 45 48 53 53 59 74 80 83 85 89 99

106 116 120 128

141 197 197

IENJE SPOLJANJIH MANIFESTACIJA IVOTA Principi ienja spoljanjih manifestacija ivota ZLI D U H O V I (AVOLI) I NAINI OSLOBAANJA OD NJIH METODI ZATITE OD UMNIH POREMEAJA ENERGETSKI VAMPIRIZAM Zakljuak

199 200

Uvaeni itaoci!

217 Od izdavanja edicije Lekovite sile prolo je 10 godi na i vreme je da se ona zameni s novom, potpunijom i sa drajnijom edicijom. Odluio sam se za naslov Osnovi zdravlja j e r verujem da e na pravi nain izraziti moju za misao. Edicija Lekovite sile bila je posveena n e k i m in strumentima koji su omoguavali da se izgradi sistem ozdravljenja. Meutim, to je samo deo o g r o m n o g znanja 0 oveku, a ne vlastiti sistem ozdravljenja (leenja) j e r te knjige nisu ukazivale na ono s t o j e glavno - kako usaglasiti vebe i terapiju, kojim redosledom ih sprovoditi da bi se postigli eljeni rezultati. Figurativno, od dobre cigle pokuali smo da izgradimo vrstu zgradu iako n i s m o znali osnovne zakone gradnje, da se udari vrst temelj i upotrebi cement dobrog kvaliteta. Rezultat je da mnogi od vas nisu postigli lekoviti efekat koji su oekivali, a u n e k i m sluajevima rezultat lee nja je bio negativan. Sve to nedvosmisleno govori d a j e program leenja bio loe postavljen i jednostran. Osim toga, prethodne knjige bile su moje s a m o do odreenog stepena. Na njima je radilo m n o g o ljudi: re daktora i administratora, umetnika i slovoslagaa. Svako od njih uneo je deo sebe, svoju energiju (ne u v e k zdravu) 1 imao je svoj odnos prema mojim knjigama (ne uvek po zitivan). Meutim, knjige serije Osnovi zdravlja su moje ostvarenje - od ideje do umetnike opreme.

235 247 255

M o d a nisu besprekorne sa tehnike take gledita, ali imaju istu lekovitu energiju, koju neete nai ni u jednoj drugoj knjizi. One obuhvataju nepovezana i nesistematizovana znanja o leenju i reavaju jedan vaan problem - odre uju jedini mogui redosled postupaka koje treba uraditi da bi se stvorio efikasan program izleenja vlastitog or ganizma. Iz mojih novih knjiga moete saznati ta treba uraditi za svoje zdravlje i kojim redosledom to initi, a najvanije kako izbei najee greke i zablude koje m o g u neutralisati sve to ste postigli. Danas se ne plaim da priznam da moji raniji radovi o leenju zahtevaju znatnu doradu. O t o m e svedoe ne samo moja lina zapaanja nego i vae kritike primedbe. N o v a edicija Osnovi zdravlja treba da rei taj zadatak.

Va Genea (Genadij M a l a h o v )

U ovoj knjizi govori se o problemu ovekove indivi dualne borbe protiv raznih vrsta parazita. Naizgled to pi tanje je jednostavno - treba primenjivati odgovarajua sredstva i recepte protiv parazita da bi se ivelo zdravim nainom ivota. Meutim, ako se taj problem sagleda iz drugog ugla, sve je mnogo sloenije. Parazite - viruse, bakterije, gljivice, gliste i drugo ima svaki ovek j e r i v i m o u svetu u k o m e jedan ivot postoji na raun drugog. ovek ivi svoj ivot, a paraziti (virusi, mikrobi, gljivice, gliste u ovekovom organizmu) - svoj. Izmeu organi z m a domaina parazita i samog parazita postoji poseban odnos. Parazitu je potreban domain da bi m o g a o da ivi, a d o m a i n u treba parazit da bi m o g a o da odri svoj imu nitet na dovoljno visokom nivou. Ispostavlja se d a j e to normalno, prirodno stanje ivota. Neprirodnim ono po staje samo kada je naruena ravnotea izmeu imuniteta i parazita. U t o m sluaju paraziti su izazivai (uzronici) bolesti. Ako se organizmu blagovremeno ne p o m o g n e on m o e da strada. I tu se susreemo sa tri pojma - potreb n i m nivoom znanja, imunitetom (zatitnim silama orga nizma) i parazitima. Razmiljanja i tumaenja ovog problema poeu sa donekle izmenjenim poukama tibetskog traktata u d S i " . Da bi ovek uspeo da odri svoje zdravije na zadovo ljavajuem nivou vaan je odnos patogenog uzronika

bolesti (parazita), snage tela i neistoa. Od toga, da li su oni u uobiajenom stanju ili su se promenili, zavisi da li e organizam biti zdrav ili e bolovati. Pod snagom te l a " p o d r a z u m e v a se ovekov imunitet. P o d neistoa m a " unutranja ljaka i toksini, a pod patogenim u z r o n i k o m " - razliiti paraziti. Na snagu (sile) tela i neistoe najvie utiu: nae emocije, nain ivota, navike, ishrana, ivotno doba, kli ma i d e m o n i " energetski paraziti. Tih sedam uslova doprinose ili nastanku ili iezavanju bolesti. Paraziti postoje kod svih ljudi (virusi, mikrobi, gli ste), ali od njih ne obolevaju svi, ve samo oni koji su emocijama, nainom ivota, navikama, ishranom ili na drugi nain oslabili svoj imunitet i nagomilali neistou. Samim tim ovek je u organizmu stvorio povoljne" uslove da paraziti (mikrobi, gljivice, gliste), koji su bili u stanju mirovanja i pritajeni, ponu naglo da se razvijaju i svojim delovanjem uzrokuju mnogobrojna oboljenja, pa i samu smrt. Ako se pogledaju statistiki podaci uoava se da naj vie ljudi umire od srano-vaskularnih oboljenja. Na dru gom mestu su onkoloka oboljenja, a na treem smrtnost od insulta. Bolesti prouzrokovane parazitima zauzimaju etvrto mesto. Ali ako se paljivo analizira uzrono-posledini lanac nastanka srano-vaskularnih, onkolokih oboljenja i insulta, vidi se da se oni ispoljavaju k a o kraj nji stepen. Uzrono-posledini lanac nastaje od bezazle nih i skrivenih karika. Prva karika je odsustvo potrebnih znanja i ivotne kulture. Druga karika - uzrok prve na gomilavanje u organizmu prljavtine i materija koje pri vlae parazite i smanjuju ovekov imunitet. Trea karika - uzrok druge - potajni razvoj parazitskih oboljenja. Pa raziti p o l a k o " naseljavaju i kolonizuju organizam. Oni se razvijaju u krvi i krvnim sudovima izazivajui sra-

no-vaskularna oboljenja. Naseljavajui j e d a n ili drugi or gan, koji je otrovan ljakom, oni u njemu stvaraju koloni ju tumor. Cepajui ili zapuavajui krvne sudove oni stvaraju osnovu za insult. Na taj nain srano-vaskularna oboljenja, rak, SIDA, dijabetes, skleroza, insult i druge najee bolesti nae civilizacije nastaju razvojem para zita u ovejem organizmu. Razne vrste gljivica, trihomonade i drugi paraziti stvaraju tumore. Virusi imunodeficita oveka (VIC) u telima trihomonada nalaze sigurnu zatitu od imunolokih sila ovejeg organizma. Virusi imunodeficita oveka u njima ive i razmnoavaju se. Pri tome virusi primorava ju trihomonade da se ponaaju agresivnije. Ispitivanja krvi ljudi obolelih od srano-vaskularnih oboljenja pokazala su da u njihovom organizmu ive tri h o m o n a d e , gljivice i drugi mikroparaziti. Ti paraziti ne samo da j e d u crvena krvna zrnca, ve prodiru u zidove krvnih sudova, drobei ih i stvarajui trombove. Tako nastaju infarkti, insulti i m n o g a druga srano-vaskularna oboljenja". Kada dospeju u vezivno tkivo, kolonije mikroparazita uzrokuju najraznovrsnija oboljenja zglobova - artritis itd. Mikroparaziti izazivaju uroena i nasledna obolje nja. Na primer, vaginalne trihomonade m o g u da ive u okoplodnoj tenosti trudnih ena. Plod oveka pliva u njima. Trihomonade m o g u dospeti u organizam ploda kroz usta, pravo crevo, plua, oi i kou. Do infekcije trih o m o n a d a m a dolazi j o u utrobi majke ili za v r e m e p o r o aja. Z b o g toga jedan broj novoroenadi boluje od sra nih mana, srano-vaskularnih oboljenja, raka i ak od SI DE. Na slikama 1- 5 sa objanjenjima, prikazano je ruilako dejstvo parazita na oveji organizam.

Z A T I T N E SILE O R G A N I Z M APojedini naunici smatraju d a j e glavna zatitna sila organizma ovekov imunitet. To je tano, ali samo delimino. Glavna ovekova zatitna sila je njegova svest. Zato o n a m o r a biti pravilno orjentisana, usmerena i p o d kontrolom. Ako nije tako, emocije e brzo naruiti unu tranju harmoniju, oslabiti organizam i stvoriti uslove za prodiranje j e d n i h ili drugih parazita u organizam.

odnosa mukarac i ena razmenjuju svoju mikrofloru. ta to znai? Svaki ovek ima svoju mikrofloru koja se t a l o i " u njegovom organizmu. Pri dospevanju mikroflore u drugi organizam poinje ... rat. Mikrobi koji su dospeli u drugi organizam moraju sebi da izbore mesto kod lokalnih" mikroba. Zato su oni agresivniji u t u e m nego u vlastitom organizmu. Naravno, poveava se agre sivnost i lokalnih" mikroorganizama - oni ne ele da ustupe svoje pozicije. Tako se poveava tetnost m i k r o flore koja je do tada mirno d r e m a l a " i pojavljuju se obo ljenja koja ona izaziva. A sada predstavite koliko se poveava agresivnost mikroflore kod oveka koji je imao nekoliko polnih kontakata s raznim partnerima. Takav ovek postaje prenosi lac v e o m a opasne zaraze, koja m o e neprimetno da p o k o s i " nekoliko pokolenja. Ovu osobenost poznavali su i nai preci i veoma surovo su kanjavali blud. Kao primer m o e da poslui irenje SIDE. Smatra se d a j e ova bolest nastala usled polnih kontakata Afrikana ca sa majmunima. Borba mikroflore" majmuna i ljudi uticala je na stvaranje veoma agresivne vrste mikroorga nizama. Potom se preko veza Afrikanaca sa belcima ova bolest proirila po elom svetu. 3. P r i m e r nepravilne brige o svom zdravlju. U ovejem organizmu ive suparnici bakterije i gljivice. Kada se ovek neuredno, obilno i sa uivanjem hrani on u organizmu stvara uslove za nagomilavanje sluzi. Na toj sluzi razmnoavaju se bakterije i gljivice. N