127536280 G P Malahov Zivot Bez Parazita

 • View
  116

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of 127536280 G P Malahov Zivot Bez Parazita

 • GENADIJ PETROVI MALAHOV

  B E O G R A D 2004.

 • S A D R A J

  itaocima od autora

  Umesto uvoda: Z A T I T N E SILE O R G A N I Z M A

  FIZIKI PARAZITI Sta treba znati o parazitima Rasprostranjenost parazita Kako se moe zaraziti parazitima Najizrazitiji simptomi parazitskih infekcija

  N A J T E T N I J I PARAZITI ZA O V E K A Toksoplazme Trihomonade Hlamidije Gljivice i gljivina oboljenja Bradavice- -Lamblioza Helminti Trematode

  F A K T O R I KOJI UTIU (DELUJU) N A P A R A Z I T E -Vana informacija o protivparazitnim biljkama Ishrana ienje organizma

  P R A K T I N I M E T O D I IENJA O R G A N I Z M A OD PARAZITA

  E N E R G E T S K I PARAZITI Najvanije o energetskim parazitima

  7

  9

  36 36

  38 45 48

  53 53 59 74 80 83 85 89 99

  106

  116 120 128

  141

  197 197

 • I E N J E SPOLJANJIH MANIFESTACIJA I V O T A 199 Principi ienja spoljanjih manifestacija ivota 200

  Z L I D U H O V I (AVOLI) I NAINI O S L O B A A N J A OD NJIH 217

  M E T O D I Z A T I T E O D UMNIH

  P O R E M E A J A 235

  E N E R G E T S K I V A M P I R I Z A M 247

  Zakljuak 255

  Uvaeni itaoci!

  Od izdavanja edicije Lekovite sile prolo je 10 godina i vreme je da se ona zameni s novom, potpunijom i sadrajnijom edicijom. Odluio sam se za naslov Osnovi zdravlja jer verujem da e na pravi nain izraziti moju zamisao. Edicija Lekovite sile bila je posveena nekim instrumentima koji su omoguavali da se izgradi sistem ozdravljenja. Meutim, to je samo deo ogromnog znanja 0 oveku, a ne vlastiti sistem ozdravljenja (leenja) j e r te knjige nisu ukazivale na ono stoje glavno - kako usagla-siti vebe i terapiju, kojim redosledom ih sprovoditi da bi se postigli eljeni rezultati. Figurativno, od dobre cigle pokuali smo da izgradimo vrstu zgradu iako n i smo znali osnovne zakone gradnje, da se udari vrst temelj i upotrebi cement dobrog kvaliteta.

  Rezultat je da mnogi od vas nisu postigli lekoviti efe-kat koji su oekivali, a u nekim sluajevima rezultat leenja je bio negativan. Sve to nedvosmisleno govori d a j e program leenja bio loe postavljen i jednostran.

  Osim toga, prethodne knjige bile su moje samo do odreenog stepena. Na njima je radilo mnogo ljudi: redaktora i administratora, umetnika i slovoslagaa. Svako od njih uneo je deo sebe, svoju energiju (ne uvek zdravu) 1 imao je svoj odnos prema mojim knjigama (ne uvek pozitivan).

  Meutim, knjige serije Osnovi zdravlja su moje ostvarenje - od ideje do umetnike opreme.

 • Moda nisu besprekorne sa tehnike take gledita, ali imaju istu lekovitu energiju, koju neete nai ni u jednoj drugoj knjizi.

  One obuhvataju nepovezana i nesistematizovana znanja o leenju i reavaju jedan vaan problem - odreuju jedini mogui redosled postupaka koje treba uraditi da bi se stvorio efikasan program izleenja vlastitog organizma. Iz mojih novih knjiga moete saznati ta treba uraditi za svoje zdravlje i kojim redosledom to initi, a najvanije kako izbei najee greke i zablude koje mogu neutralisati sve to ste postigli.

  Danas se ne plaim da priznam da moji raniji radovi o leenju zahtevaju znatnu doradu. O tome svedoe ne samo moja lina zapaanja nego i vae kritike primed-be. Nova edicija Osnovi zdravlja treba da rei taj zadatak.

  Va Genea (Genadij Malahov)

  U ovoj knjizi govori se o problemu ovekove individualne borbe protiv raznih vrsta parazita. Naizgled to pitanje je jednostavno - treba primenjivati odgovarajua sredstva i recepte protiv parazita da bi se ivelo zdravim nainom ivota. Meutim, ako se taj problem sagleda iz drugog ugla, sve je mnogo sloenije. Parazite - viruse, bakterije, gljivice, gliste i drugo ima svaki ovek jer ivimo u svetu u kome jedan ivot postoji na raun drugog. ovek ivi svoj ivot, a paraziti (virusi, mikrobi, gljivice, gliste u ovekovom organizmu) - svoj. Izmeu organizma domaina parazita i samog parazita postoji poseban odnos. Parazitu je potreban domain da bi mogao da ivi, a domainu treba parazit da bi mogao da odri svoj imunitet na dovoljno visokom nivou. Ispostavlja se d a j e to normalno, prirodno stanje ivota. Neprirodnim ono postaje samo kada je naruena ravnotea izmeu imuniteta i parazita. U tom sluaju paraziti su izazivai (uzronici) bolesti. Ako se organizmu blagovremeno ne pomogne on moe da strada. I tu se susreemo sa tri pojma - potrebnim nivoom znanja, imunitetom (zatitnim silama organizma) i parazitima.

  Razmiljanja i tumaenja ovog problema poeu sa donekle izmenjenim poukama tibetskog traktata ud Si" . Da bi ovek uspeo da odri svoje zdravije na zadovoljavajuem nivou vaan je odnos patogenog uzronika

 • bolesti (parazita), snage tela i neistoa. Od toga, da li su oni u uobiajenom stanju ili su se promenili, zavisi da li e organizam biti zdrav ili e bolovati. Pod snagom tela" podrazumeva se ovekov imunitet. Pod neistoam a " unutranja ljaka i toksini, a pod patogenim uzronikom" - razliiti paraziti.

  Na snagu (sile) tela i neistoe najvie utiu: nae emocije, nain ivota, navike, ishrana, ivotno doba, klima i d e m o n i " energetski paraziti. Tih sedam uslova doprinose ili nastanku ili iezavanju bolesti.

  Paraziti postoje kod svih ljudi (virusi, mikrobi, gliste), ali od njih ne obolevaju svi, ve samo oni koji su emocijama, nainom ivota, navikama, ishranom ili na drugi nain oslabili svoj imunitet i nagomilali neistou. Samim tim ovek je u organizmu stvorio povol jne" uslove da paraziti (mikrobi, gljivice, gliste), koji su bili u stanju mirovanja i pritajeni, ponu naglo da se razvijaju i svojim delovanjem uzrokuju mnogobrojna oboljenja, pa i samu smrt.

  Ako se pogledaju statistiki podaci uoava se da najvie ljudi umire od srano-vaskularnih oboljenja. Na drugom mestu su onkoloka oboljenja, a na treem smrtnost od insulta. Bolesti prouzrokovane parazitima zauzimaju etvrto mesto. Ali ako se paljivo analizira uzrono-po-sledini lanac nastanka srano-vaskularnih, onkolokih oboljenja i insulta, vidi se da se oni ispoljavaju kao krajnji stepen. Uzrono-posledini lanac nastaje od bezazlenih i skrivenih karika. Prva karika je odsustvo potrebnih znanja i ivotne kulture. Druga karika - uzrok prve nagomilavanje u organizmu prljavtine i materija koje privlae parazite i smanjuju ovekov imunitet. Trea karika - uzrok druge - potajni razvoj parazitskih oboljenja. Paraziti polako" naseljavaju i kolonizuju organizam. Oni se razvijaju u krvi i krvnim sudovima izazivajui sra-

  no-vaskularna oboljenja. Naseljavajui jedan ili drugi organ, koji je otrovan ljakom, oni u njemu stvaraju koloniju tumor. Cepajui ili zapuavajui krvne sudove oni stvaraju osnovu za insult. Na taj nain srano-vaskularna oboljenja, rak, SIDA, dijabetes, skleroza, insult i druge najee bolesti nae civilizacije nastaju razvojem parazita u ovejem organizmu.

  Razne vrste gljivica, trihomonade i drugi paraziti stvaraju tumore. Virusi imunodeficita oveka (VIC) u te-lima trihomonada nalaze sigurnu zatitu od imunolokih sila ovejeg organizma. Virusi imunodeficita oveka u njima ive i razmnoavaju se. Pri tome virusi primoravaju trihomonade da se ponaaju agresivnije.

  Ispitivanja krvi ljudi obolelih od srano-vaskularnih oboljenja pokazala su da u njihovom organizmu ive trihomonade, gljivice i drugi mikroparaziti. Ti paraziti ne samo da jedu crvena krvna zrnca, ve prodiru u zidove krvnih sudova, drobei ih i stvarajui trombove. Tako nastaju infarkti, insulti i mnoga druga srano-vaskularna oboljenja".

  Kada dospeju u vezivno tkivo, kolonije mikroparazi-ta uzrokuju najraznovrsnija oboljenja zglobova - artritis itd.

  Mikroparaziti izazivaju uroena i nasledna oboljenja. Na primer, vaginalne trihomonade mogu da ive u okoplodnoj tenosti trudnih ena. Plod oveka pliva u njima. Trihomonade mogu dospeti u organizam ploda kroz usta, pravo crevo, plua, oi i kou. Do infekcije tri-homonadama dolazi jo u utrobi majke ili za vreme poroaja. Zbog toga jedan broj novoroenadi boluje od sranih mana, srano-vaskularnih oboljenja, raka i ak od SID E .

  Na slikama 1- 5 sa objanjenjima, prikazano je rui-lako dejstvo parazita na oveji organizam.

 • Z A T I T N E SILE O R G A N I Z M A Pojedini naunici smatraju d a j e glavna zatitna sila

  organizma ovekov imunitet. To je tano, ali samo deli-mino. Glavna ovekova zatitna sila je njegova svest. Zato ona mora biti pravilno orjentisana, usmerena i pod kontrolom. Ako nije tako, emocije e brzo naruiti unutranju harmoniju, oslabiti organizam i stvoriti uslove za prodiranje jednih ili drugih parazita u organizam.

  Prva zatitna sila - O V E K O V A S V E S T

  ovekova svest se oslanja na ulne organe i um. Pomou svesti ovek ostvaruje ivotni proces.

  ta znai nepravilno orjentisanje" svesti i kakvu tetu ono moe naneti. Nepravilna orjentacija svesti pod-razumeva - umesto da odrava ivotni proces u razumnim granicama svest postaje izvor skrivenih, a zatim javnih stradanja.

  1. ulni organi slue za primanje drai iz spoljne sredine. Oni pruaju oveku prijatnu" i neprijatnu" informaciju. Na primer, oseaj ukusa je potreban da se zadovolji glad. Meutim, neki ljudi taj oseaj toliko razvijaj u " da on teti njihovom zdravlju. ovek se bespotrebno naslauje raznim poslasticama", prejeda se, odnosno stvara obilje telesnih neistoa i unitava zatitne sile organizma. Tako se stvaraju povoljni uslovi za naseljavanje organizma parazitima i pojavu oboljenja.

  2. Produenje ljudskog roda podrazumeva sladostrasne oseaje. Zelja da se oni dozive primorava oveka na bliskost i intimnost sa razliitim ljudima. Usled toga mogu se javiti razliite venerine bolesti, mada to nije najstranije. Najstranije je to prilikom ljubljenja i polnog

  odnosa mukarac i ena razmenjuju svoju mikrofloru. ta to znai? Svaki ovek ima svoju mikrofloru koja se taloi" u njegovom organizmu. Pri dospevanju mikro-flore u drugi organizam poinj