of 39 /39
UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO GEOTEHNIČNO POROČILO ZA STANOVANJSKI OBJEKT Diplomski izpit Študent: Jernej Remic Študijski program: Gradbeništvo (UNI) Mentor: Doc. dr. Borut Macuh, univ.dipl.inž.grad. Maribor, september 2012

GEOTEHNI ČNO PORO ČILO ZA STANOVANJSKI OBJEKT · 2.2 Enoosna tla čna trdnost ... gostoto, prepustnost, stisljivost, strižne karakteristike zemljin. Na podro čju raziskav so s

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GEOTEHNI ČNO PORO ČILO ZA STANOVANJSKI OBJEKT · 2.2 Enoosna tla čna trdnost ... gostoto,...

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO

  GEOTEHNIČNO POROČILO ZA STANOVANJSKI OBJEKT

  Diplomski izpit

  Študent: Jernej Remic

  Študijski program: Gradbeništvo (UNI)

  Mentor: Doc. dr. Borut Macuh, univ.dipl.inž.grad.

  Maribor, september 2012

 • I Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  GEOTEHNIČNO POROČILO ZA STANOVANJSKI OBJEKT

  Ključne besede: geotehnika, geologija, analiza stabilnosti, geotehnični profil

  Povzetek

  V diplomski nalogi je prikazan postopek izdelave geotehničnega poročila za stanovanjski

  objekt od začetnih meritev na terenu s terenskimi preiskavami pa vse do končnih rezultatov

  kabinetnih del z interpretacijo terenskih in laboratorijskih preiskav.

  V prvem delu projektne naloge so podani namen in metode izdelave geotehničnega

  poročila. Opisane so osnovne metode za določanje stabilnosti terena, načini temeljenja,

  terenske in laboratorijske preiskave, merilna ter programska oprema.

  V nadaljevanju smo izvedli dejanske meritve na terenu. Na podlagi izmerjenih podatkov s

  terena smo izrisali geotehnične profile. Nato smo ovrednotili merjene vrednosti in

  izračunali potrebne fizikalne karakteristike (kot so kohezija, strižni kot, modul

  stisljivosti,…) ter napetosti v tleh, pomike… Za določitev stabilnosti terena smo izvedli

  analizo stabilnosti. Na podlagi meritev, ogleda terena ter izračunov smo podali smernice

  za izvajanje zemeljskih del ter temeljenje objekta. Hkrati smo v poročilo dodali vse

  potrebne podatke za geotehnično poročilo. Ti so geološke in hidrološke osnove terena,

  reliefne značilnosti terena, podzemna voda, karakteristike zemljin, seizmične lastnosti.

 • II Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  GEOTEHNICAL REPORT FOR RESIDENTIAL BUILDING

  Key words: geotechnics, geology, stability analysis, geotechnical profile

  Abstract

  The thesis shows the manufacturing process of geotechnical report for the residential

  building from the initial field measurements with field investigations all the way to the final

  results of the cabinet works to the interpretation of field and laboratory investigations.

  In the first part of the project work is given the purpose and the method of manufacture of

  geotechnical report. The basic methods for determining the stability of the terrain,

  foundation methods, field and laboratory testing, measuring equipment and software are

  described.

  In addition, we performed actual field measurements. Based on the measured field data,

  the geotechnical profiles were sketched. Then the measured values were evaluated and the

  necessary physical characteristics were calculated (such as cohesion, shear angle,

  compression module, etc.) and the vertical stresses in the soil movements were calculated.

  To determine the stability of the terrain, we carried out the stability analyses. Based on the

  measurements, field visit and calculations are provided guidelines for the implementation

  of earthworks and foundation building. At the same time, all the necessary information

  needed for the geotechnical report was added. These are geological and hydrological base

  terrain relief terrain features, ground water, soil characteristics, and seismic properties.

 • III Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  KAZALO

  1 UVOD ............................................................................................................................ 6

  1.1 Namen in cilji diplomskega dela ............................................................................ 6

  1.2 Opis metode raziskovanja ....................................................................................... 7

  2 LABORATORIJSKE PREISKAVE ............................................................................. 8

  2.1 Triosna strižna trdnost ............................................................................................ 8

  2.2 Enoosna tlačna trdnost .......................................................................................... 11

  3 GEOTEHNIČNE MERITVE IN OPREMA ............................................................... 12

  3.1 Sondažno ali strukturno vrtanje ............................................................................ 12

  3.2 Standardni penetracijski test (SPT) ....................................................................... 13

  3.3 Dinamični penetracijski preizkus .......................................................................... 13

  4 OSNOVE ZA DOLOČANJE STABILNOSTI TERENA .......................................... 16

  4.1 Geotehnični profili ................................................................................................ 16

  4.2 Analiza stabilnosti ................................................................................................. 17

  4.2.1 Rezultantna metoda s krožnimi porušnicami................................................. 17

  4.2.2 Lamelna metoda ............................................................................................ 18

  5 TEMELJENJE ............................................................................................................. 20

  5.1 Plitvo temeljenje ................................................................................................... 20

  5.2 Globoko temeljenje ............................................................................................... 21

  5.3 Izkop gradbene jame ............................................................................................. 21

  5.4 Posedanje objekta ................................................................................................. 22

  6 PROGRAMSKA OPREMA ........................................................................................ 24

  6.1 Programska oprema za izračun drsin .................................................................... 24

  6.2 Programska oprema za izračun geostatičnih konstrukcij ...................................... 24

  7 GEOTEHNIČNO POROČILO.................................................................................... 25

 • IV Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  7.1 Splošen opis terena ............................................................................................... 25

  7.2 Geološke in hidrološke osnove ............................................................................. 26

  7.3 Podzemna in meteorna voda ................................................................................. 26

  7.4 Seizmičnost terena ................................................................................................ 27

  7.5 Terenske preiskave ............................................................................................... 28

  7.6 Rezultati meritev z dinamičnim penetrometrom................................................... 29

  7.6.1 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom DPM 1 ......................................... 29

  7.6.2 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom DPM 2 ......................................... 30

  7.7 Analiza stabilnosti ................................................................................................. 31

  7.7.1 Osnovni model ............................................................................................... 31

  7.8 Pomiki in napetosti v temeljnih tleh ..................................................................... 32

  7.9 Opis pogojev za gradnjo ....................................................................................... 32

  7.9.1 Zemeljska dela ............................................................................................... 32

  7.9.2 Smernice za temeljenje .................................................................................. 33

  8 ZAKLJUČEK .............................................................................................................. 35

  9 VIRI IN LITERATURA .............................................................................................. 36

  10 PRILOGE .................................................................................................................... 37

  10.1 Seznam slik ....................................................................................................... 37

  10.2 Seznam preglednic ............................................................................................ 37

  10.3 Naslov študenta ................................................................................................. 38

  10.4 Kratek življenjepis............................................................................................. 38

 • V Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  UPORABLJENI SIMBOLI

  c - kohezija

  φ - strižni kot

  γ - prostorninska teža

  σc - tlačna trdnost

  Eoed - edometrski modul stisljivosti

  k - koeicient vodoprepustnosti

  G - strižni modul

  K - kompresijski modul

  υ - poissonov količnik

  �� - strižna trdnost

  σi - normalna napetost

 • 6 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  1 UVOD

  1.1 Namen in cilji diplomskega dela

  Namen diplomske naloge je prikazati postopek in sestavne dele iz katerih sestoji

  geotehnično poročilo za stanovanjski objekt.

  Geotehnično poročilo je uradna osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), zato je

  potrebno pred gradnjo izvesti geotehnične raziskave na območju novogradnje in izdelati

  geotehnično poročilo ali elaborat.

  Ljudje so v preteklosti gradili objekte na terenih, za katere se je kasneje izkazalo, da so bili

  za gradnjo neprimerni. Razlogi za to so bili predvsem nepoznavanje ali »podcenjevanje«

  terena, zemeljskega materiala, napačnega temeljenja. Kot posledica so bili usadi, plazenje

  ter pogrezanje na objektih so se začele pojavljati razpoke. Da bi preprečili morebitne

  negativne učinke, je potrebno teren pred samo gradnjo preučiti. S pomočjo raziskav ter

  analizo podatkov nato podamo mnenje in smernice za gradnjo objekta.

  Geomehanske lastnosti temeljnih tal ugotavljamo s preiskavo tal. S preiskavo tal

  ugotavljamo vrsto tal, geološke in geotehnične lastnosti, višino podtalnice, morebitno

  agresivnost na konstrukcije pod terenom. Preiskavo tal na terenu lahko izvajamo z

  izkopom jam, jarkov, poizkusnimi obremenitvami, vrtanjem, dinamičnim penetriranjem,

  vselej tako, da objekti v neposredni okolici niso ogroženi, temeljna tla za kasnejše

  temeljenje pa nepoškodovana.

  Cilji diplomske naloge so:

  − izvesti meritve na terenu

  − preučiti in analizirati rezultate pridobljene s terenskih raziskav

  − izvesti analizo stabilnosti terena

  − podati mnenje ustreznosti obravnavanega terena za gradnjo

 • 7 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  1.2 Opis metode raziskovanja

  Raziskave so bile izvedene na parceli s parcelno številko 215/4, ki pripada katastrski občini

  Skorno pri Šoštanju. V okolici novogradnje so že locirani stanovanjski objekti, v

  neposredni bližini parcele pa poteka tudi lokalna cesta, katera vpliva na stabilnost

  obravnavane parcele.

  Meritve na terenu so bile izvedene z dinamičnim penetrometrom Pagani DPM 30-20. Z

  meritvami smo ugotavljali globino trdne podlage, katera je primerna za temeljenje objekta.

  Hkrati smo z meritvami pridobili podatke za določitev materialnih karakteristik.

  Pridobljene podatke s terenskih meritev smo nato uporabili za analizo materialnih

  karakteristik (kot so kohezija c, strižni kot φ, napetosti v tleh σ, modul stisljivosti M,

  prostorninska teža γ,...). S pomočjo geodetskega posnetka smo izrisali geotehnične profile.

  Na podlagi dobljenih karakteristik ter geotehničnega profila smo izvedli analizo stabilnosti,

  s katero smo preverili stabilnost terena na katerem bo ležal stanovanjski objekt. Preverili

  smo tudi pomike ter napetosti, ki se bodo pojavljali v temeljnih tleh med samo gradnjo ter

  po njej.

  Vrednotenje materialnih karakteristik smo izvedli z Hooke – Brown - ovim modelom. Za

  analizo stabilnosti, pomike ter napetosti smo uporabili programsko opremo Slide in

  Phase2.

 • 8 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  2 LABORATORIJSKE PREISKAVE

  S pomočjo laboratorijskih preiskav določamo zemljinam fizikalno mehanske lastnosti, ki

  jih nato izražamo kot številčne vrednosti. Poznamo več vrst preiskav, odvisne so predvsem

  od namena in lastnosti, ki jih želimo dobiti. S preiskavami lahko določimo zrnavost,

  plastičnost, konsistenco, poroznost, vlažnost, gostoto, prepustnost, stisljivost, strižne

  karakteristike zemljin.

  Na področju raziskav so s svojimi deli (med drugimi) pustili velik pečat A. Casagrande, ki

  je skonstruiral klasični aparat za preiskave strižne trdnosti, Coulomb, po katerem se

  imenuje Coulombov strižni zakon ter Mohr, po katerem se imenuje Mohrova teorija

  porušitve.

  Za določitev strižne trdnosti lahko uporabimo direktni translatorni strižni preizkus, direktni

  rotacijski strižni preizkus, triosne preiskave strižne trdnosti, preizkus enoosne tlačne

  trdnosti.

  V nadaljevanju se bom osredotočil na triosni strižni preizkus in preizkus enoosne tlačne

  trdnosti.

  2.1 Triosna strižna trdnost

  Preizkus vršimo s triaksalnim aparatom. S triosnim strižnim preizkusom določamo strižno

  trdnost zemljine. Strižna trdnost zemljine je enaka strižni napetosti pri kateri se zemljina

  poruši. S preizkusa nato določimo tudi kohezijo c in strižni kot φ.

  Preizkus:

  Valjast vzorec s premerom d in višino h izpostavimo napetostnemu stanju z glavno

  normalno napetostjo �� v smeri osi valja ter stranskima glavnima radialnima napetostima

  ��=��. Glavno normalno napetost vršimo z neposredno obremenitvijo, ki pritiska na

  zgornjo ploskev vzorca. Stranski radialni napetosti proizvajamo s hidrostatičnim tlakom

  kapljevine, ki obdaja vzorec, zavarovan z gumijasto membrano. Preizkus lahko izvajamo

  na naslednje načine:

 • 9 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  − dreniran preizkus

  − konsolidirani nedrenirani preizkus

  − nedrenirani hitri preizkus

  Izvedba dreniranih preizkusov je lahko zelo zamudna, zato jih navadno nadomestimo s

  konsolidiranimi nedreniranimi preizkusi.

  Preiskujemo tri ali več enakih vzorcev pri različnih bočnih napetostih. Tako določimo niz

  Mohrovih napetostnih krogov porušitve.

  Ko je vzorec podvržen napetostim se krči. Spremembo volumna vzorca merimo z

  merjenjem spremembe volumna kapljevine, ki vzorec obdaja. Tako lahko določimo

  spremembo volumske specifične deformacije. Osno specifično deformacijo, to je

  deformacija v smeri osi vzorca pa določimo, kot spremembo višine vzorca z začetno višino

  vzorca.

  S pomočjo strižnega aparata lahko določimo tudi strižni modul G, elastični modul E,

  kompresijski modul K, Poissonov količnik υ.

  Slika 2.1: Triaksalni aparat (www.fgg.uni-lj.si/kmtal-oprema)

 • 10 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Rezultati (Mohr – Coulomb-ova premica strižne trdnosti):

  Po končanem preizkusu dobimo vrednosti napetosti ��, ��, �� pri katerih so se vzorci

  porušili. Na podlagi teh vrednosti določimo niz Mohrovih napetstnih krogov porušitve.

  Kroge povežemo s premico in tako njihova ovojnica predstavlja črto strižne trdnosti. Po

  Mohrovi teoriji to pomeni, da se telo poruši pri vsaki napetosti, katere Mohrov napetostni

  krog se dotakne te premice oziroma črte. Vsi Mohrovi krogi, ki so pod to črto predstavljajo

  stabilno napetostno stanje.

  Enačba premice strižne trdnosti: ��= c + σ tanφ.

  c = kohezija, ki nastane zaradi medzrnskih sil

  φ = kot strižne odpornosti, ki nastane zaradi trenjskega upora in medsebojne lege delcev

  σ = normalna napetost

  Rezultat Mohrovih krogov poleg strižnih trdnosti zemljine predstavljata tudi kohezija c in

  strižni kot φ.

  Coulomb je ta kriterij postavil leta 1776 tako, da je raziskoval obnašanje zemljin pri

  različnih normalnih napetostih.

  Slika 2.2: Mohrovi krogi (Dolinar 2006))

 • 11 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  2.2 Enoosna tlačna trdnost

  Preiskava enoosne tlačne trdnosti vzorca se uporablja za ugotavljanje najmanjše

  nedrenirane strižne trdnosti kohezivnih (vezljivih) zemljin. Valjasti vzorci se razmeroma

  hitro obremenijo v vertikalni smeri, pri čemer je bočna totalna napetost med preiskavo

  vseskozi enaka nič (σ2 = σ3= 0). Preiskava se dela tako, da vertikalno silo povečujemo do

  porušitve vzorca, in pri tem merimo vertikalne pomike.

  Enačba vertikalne normalne napetosti: σ1 = P/A2

  σ1 = enoosna tlačna trdnost

  P = sila

  A = prerez

  Ker vzorec ni konsolidiran in ker ne poznamo pornih tlakov (nedrenirano stanje), je

  efektivno napetostno stanje neznano. Maksimalna vertikalna napetost σ1 je enaka enoosni

  tlačni trdnosti qu. Strižna trdnost je v nedreniranih pogojih neodvisna od normalnih

  napetosti, ker povečanje obremenitve poveča porne pritiske, ne pa tudi efektivnih

  napetosti. Iz Mohrovega napetostnega kroga za totalne napetosti ob porušitvi lahko

  določimo le vrednost nedrenirane strižne trdnosti. Pri izvedbi preizkusa enoosne tlačne

  trdnosti je potrebno upoštevati:

  − Testni vzorec mora biti pravilni valj, ki ima razmerje med višino in premerom 2.5 –

  3. Premer ne sme biti manjši od 40 mm.

  − Osnovne ploskve vzorčnega valja morajo biti pravokotne na višino.

  − Porast napetosti mora biti konstanten.

 • 12 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  3 GEOTEHNIČNE MERITVE IN OPREMA

  3.1 Sondažno ali strukturno vrtanje

  Za uspešno projektiranje je velikega pomena izvajanje kakovostnega geomehansko-

  strukturnega vrtanja. Geomehansko sondažno ali strukturno vrtanje z jedrovanjem je

  proces vrtanja z vrtalnimi napravami, ki imajo napredovalno orodje konstrukcijsko

  oblikovano tako, da omogoča odvzem vzorca zemljin in kamnin, skozi katere napreduje.

  Vzorec – jedro, se kopiči v posebni cevi, jedrniku, s pomočjo katere ga prinesemo na

  površino. Cilj jedrovanja je pridobiti kakovostno, intaktno jedro, primerno za nadaljnje

  preiskave v laboratoriju. Način vrtanja in uporabljena oprema imata največji vpliv na

  kakovost jedra, kasnejša manipulacija z jedrom med preiskavami pa na kakovost jedra

  vpliva v manjši meri.

  Pridobljeno jedro je potrebno v primeru nadaljnjih laboratorijskih raziskav ustrezno

  zaščititi, da intaktno jedro ohrani svoje primarne lastnosti na poti do laboratorija, kjer se na

  njem opravijo preizkusi za določitev geotehničnih parametrov, ki so ključni za

  projektiranje objektov.

  Slika 3.1: Sondažni vzorci (www.geotehnika.si)

 • 13 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  3.2 Standardni penetracijski test (SPT)

  Namen standardne penetracijske raziskave je določevanje trdnostnih in deformabilnostnih

  značilnosti nekoherentnih zemljin. SPT se uporablja tudi za preiskavo koherentnih zemljin,

  vendar so v tem primeru rezultati manj zanesljivi. Preko empiričnih korelacij lahko s to

  raziskavo določimo strižno trdnost in elastični modul zemljine, nato pa s tema

  parametroma posedke, nosilnost temeljev in druge količine.

  Oprema, ki je potrebna za izvedbo standardnega penetracijskega testa, vsebuje vrtalno

  drogovje, 63.5-kilogramsko utež, ki je na vodilu z mehanizmom za dviganje in spuščanje,

  in 60° polno konico premera 51 mm.

  Meritve SPT se izvajajo na dnu vrtine, ki je maksimalnega premera 150 mm. Na dno vrtine

  se spusti vrtalno drogovje s polno konico. Z utežjo, ki jo spuščamo 76 cm visoko,

  udarjamo na drogovje. Sprva zabijamo konico 15 cm, da preidemo poškodovano cono, ki

  je nastala zaradi vrtanja. Nato spuščanje uteži ponovimo do globine 30.5 cm in pri tem

  štejemo udarce. Če je zemljina oziroma hribina penetabilna, dobimo pri raziskavi število

  udarcev N na raziskani globini. Če zemljina oziroma hribina ni penetrabilna, se šteje

  globina penetracije na 60 udarcev.

  Najpogosteje so pri izračunu uporabljeni naslednji podatki:

  - dejanski prenos energije na drogovje,

  - dejansko dolžino drogovja,

  - premer vrtine,

  - nivo talne vode – drobni in meljasti peski izkazujejo pod vodo večji odpor,

  - uporabo nestandardnega konusa.

  3.3 Dinamični penetracijski preizkus

  S dinamičnim penetracijskim preizkusom določamo oziroma merimo odpor zemljine in

  mehkih hribin glede na dinamično prodiranje konusa skozi sloj. Z meritvami lahko s

  pomočjo dinamičnega penetrometra določimo geotehnične profile zemljine oz. globino

  zemeljskih slojev, globino trdne podlage za temeljenje. Kasneje lahko na podlagi dobljenih

  rezultatov meritev z dinamičnim penetrometrom s pomočjo analiz in preračunov določimo

  tudi karakteristike zemljin, kot so tlačna trdnost, kohezija, strižni kot, modul stisljivosti.

 • 14 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Uporablja se več tipov dinamičnih penetrometrov. Med seboj se razlikujejo predvsem po

  težah in dimenzijah nabijala oz. uteži, višini padca uteži, premerom zabijalnih palic,

  premerom in dimenzijah konusa. Vse našteto vpliva na specifično delo oz. energijo, ki jo

  lahko proizvede posamezen penetrometer.

  Oprema, ki jo potrebujemo za izvajanje tega preizkusa je: palice za zabijanje v zemljino,

  dvižna utež oz. nabijalo, konica oz. konus za prebijanje zemljin.

  Meritve izvedemo tako, da dinamični penetrometer postavimo na površje temeljnih tal in

  ga zabijamo v tla tako dolgo, da dosežemo trdno podlago. Hitrost zabijanja pri koherentnih

  zemljinah je med 15 in 30 udarci na minuto, pri nekoherentnih zemljinah pa se lahko

  poveča na tudi do 60 udarcev na minuto. Kadar je penetracijski odpor majhen, se beleži

  globina penetracije na udarec, če pa je odpor večji, se beleži penetracija pri določenem

  številu udarcev. Rezultate udarcev se pri manjših tipih penetracijskih strojev, kot je DPM

  30-20 beleži na vsakih 10 cm, pri večjih pa se penetracija beleži na vsakih 20 cm TG 63-

  100. Na sliki 4 je prikazan manjši tip dinamičnega penetrometra (DPM 30-20), na sliki 5

  pa večji (DPM TG 63-100).

  Slika 3.2: Dinamični penetrometer Pagani DPM 30-20 (www.pagani.geotechnical.com)

 • 15 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Slika 3.3: Dinamični penetrometer Pagani TG 63-100 (www.pagani.geotechnical.com)

 • 16 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  4 OSNOVE ZA DOLOČANJE STABILNOSTI TERENA

  Izvedene in ovrednotene geotehnične preiskave na terenu, pridobljeni rezultati

  laboratorijskih preiskav, geodetske meritve, izrisani geotehnični profili in analiza

  stabilnosti predstavljajo osnovo za določitev stabilnosti terena.

  4.1 Geotehnični profili

  Geotehnični profil je vertikalni prerez skozi zemljino oziroma teren in je osnova za izračun

  stabilnosti terena. Za izris geotehničnih profilov potrebujemo predhodne geodetske izmere

  terena. Na geotehničnem profilu so jasno označeni zemeljski sloji po zaporednem vrstnem

  redu. Debeline slojev določamo iz terenskih meritev na podlagi zemeljskih karakteristik,

  reliefa terena in geoloških kart. Na profile vnesemo tudi mesta meritev ter globine

  zabijanja in jih primerno označimo. Vidni so še terenska višina, poimenovanje zemeljskih

  slojev, morebitne ceste in objekti. Izgled in natančnost izrisanega profila je odvisna

  predvsem od natančnosti geodetskega posnetka ter samega Geotehnika.

  Slika 4.1: Primer enostavnega geotehničnega profila (Tehnična dokumentacija BLAN d.o.o.)

 • 17 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  4.2 Analiza stabilnosti

  Pri raziskavi terena za gradnjo objekta, predvsem na bolj strmih pobočjih oziroma na

  neravnih terenih s slabimi karakteristikami zemljin je analiza stabilnosti eden

  najpomembnejših faktorjev za določitev varnosti in stabilnosti novogradnje. Pri analizi

  stabilnosti s pomočjo programske opreme in vhodnih podatkov, ki jih dobimo z meritvami

  na terenu ter njihovo obdelavo, izračunamo in določimo najbolj kritično drsino, ki se

  pojavi na našem terenu.

  Analize stabilnosti lahko ločimo ločimo glede na:

  − metodo: rezultantna (krožna), lamelna, MKE

  − postopek: grafična, analitična in numerična

  − obliko drsin: krožna, ravna, poligonalna

  Najpogosteje se za analizo stabilnosti s pomočjo programske opreme uporablja lamelna

  metoda po numeričnem postopku za izračun kritičnih drsin.

  V nadaljevanju je opisana rezultantna metoda s krožnimi porušnicami ter lamelna metoda.

  4.2.1 Rezultantna metoda s krožnimi porušnicami

  Z rezultantno metodo analize stabilnosti preiskujemo ravnovesje tal med površjem pobočja

  in izbrano potencialno porušnico kot ravnovesje enega samega homogenega in togega

  telesa. Vzdolž vse potencialne porušnice je hkrati mobilizirana enaka stopnja trdnosti.

  Za izračun stabilnosti po metodi s krožno porušnico potrebujemo kot vhodne podatke

  vrednost kohezije, strižnega kota, obliko terena ter obtežbe, ki delujejo na drsino. Pred

  samim reševanjem določimo vrednosti varnostnih faktorjev s katerimi bomo računali

  omenjeno porušnico. Postopek reševanja odvisen od vrednosti kohezije in strižnega kota,

  saj se postopki v primeru, da je ena zmed vrednosti enaka 0, razlikujejo.

  Postopek reševanja: Točka T predstavlja težišče drseče mase zemljine in skozi njo poteka

  sila G. Vse aktivne obtežbe (lastna teža zemljine, koristna teža, filtracijska sila,...), ki

  delujejo na drsečo maso pa sestavimo v rezultanto R. To silo uravnotežimo z rezultanto

  ��, ki deluje na porušni ploskvi in je sestavljena iz rezultante strižnih napetosti zaradi

  kohezije �, rezultante strižnih napetosti zaradi kota notranjega kota �� ter rezultante

  normalnih napetosti N, kar pomeni, da je ��=�+ ��+ N. �� in N sta med seboj

 • 18 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  pravokotni ter ju sestavimo v silo �ϕ�. Tako je potrebno vzpostaviti ravnotežni pogoj

  ��+R = N.

  Kot rezultat dobimo varnostni količnik F za potencialno porušnico.

  Slika 4.2: Primer krožne porušnice za c >0 in φ >0 (Macuh 2011)

  4.2.2 Lamelna metoda

  Pri lamelni metodi analize stabilnosti je potencialna drseča masa sestavljena iz večih lamel

  z vzporednimi mejami med lamelami. To metodo uporabljamo kadar tla niso homogena,

  ali če izvajamo stabilnostne analize s poligonalnimi drsinami. Poligonska drsina je drsina,

  ki je sestavljena iz različno nagnjenih ravnih drsin, med njimi pa so lahko vključeni tudi

  odseki krožnih drsin. Ravnovesje vsake lamele se obravnava posamično, kar pomeni, da

  moramo za vsako lamelo posebej izpolniti ravnotežne pogoje. Upoštevamo vse notranje

  sile in medlamelne sile ob mejah s sosednjimi lamelami. Vse sile na določeno lamelo

  določimo in jih grafično ter analitično sestavimo.

 • 19 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Slika 4.3: Primer lamelne metode (Macuh 2011)

  Pred samim reševanje izberemo varnostni faktor s katerim bomo računali. Sistem reševanja

  je odvisen od sil in obtežb, ki delujejo na drsečo maso. Kot končni rezultat dobimo velikost

  in smer preostale sile. Če preostala sila deluje v smeri potencialne porušitve smo izbrali

  prenizek varnostni faktor, če pa preostala sila deluje v obratni smeri potencialne porušitve

  smo izbrali previsokega. Na osnovi velikosti in smeri te sile se odločimo, ali je izbrani

  varnostni faktor ustrezen, ali pa ga moramo v naslednji iteraciji povečati oziroma

  zmanjšati.

 • 20 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  5 TEMELJENJE

  Temelj je prva in najgloblja konstrukcija, katera prenaša vso koristno in lastno težo

  zgradbe na temeljna tla. Oblika in dimenzije temeljev so odvisne od vrste tal in zgradbe.

  Za pravilno dimenzioniranje temeljev moramo poznati celotno obtežbo na temeljna tla in

  geomehanske lastnosti tal, ki jih pridobimo s predhodnimi raziskavami.

  Glede na globino nosilnih tal ločimo plitko in globoko temeljenje. Globina temeljenja je

  določena glede na karakteristike zemljišča, karakteristike objekta in tudi načina gradnje.

  Če je bilo iz podatkov na terenu ugotovljeno, da objekta ne moremo plitvo temeljiti, je

  potrebno izvesti globoko temeljenje ali pa nosilna tla izboljšati.

  5.1 Plitvo temeljenje

  Pri individualnih gradnjah so objekti v večini primerov manjšega obsega, zato največkrat

  izvajamo plitko temeljenje, če seveda gradimo na tleh z dobro nosilnostjo.

  Ločimo več vrst temeljev:

  − pasovni temelji

  − točkovni temelji

  − temeljne plošče

  Te tri oblike temeljenja uporabljamo na plitkih globinah temeljenja in razmeroma dobro

  nosilnih tleh. Pri temeljenju moramo upoštevati še nivo podtalne vode ter globino

  zmrzovanja (80-100cm).

  Če na predvideni globini temeljenja tla niso dovolj nosilna, so potrebne dodatne

  konstrukcije ali posegi.

  Primer nenosilnih tal:

  − umetno nasuti teren

  − barjanska tla (močvirje, poplavljen teren,...)

  Rešitve, katere uporabimo za grajenje na slabo nosilnih tleh so:

 • 21 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  − nenosilni sloj zamenjamo z nanosom dobrega materiala (prodno peščen tampon)

  − poglobimo temelje do podlage primerne za temeljenje

  − piloti (v primeru večjih globin podpremo konstrukcijo)

  5.2 Globoko temeljenje

  Globoko temeljenje največkrat izvajamo na pilotih, vodnjakih ali kesonih.

  Piloti so stebri iz trdnega materiala, ki prenašajo obtežbo objekta na temeljna tla v večji

  globini. Piloti so lahko leseni, betonski, armiranobetonski, prednapeti in jekleni,...

  Piloti prenašajo obtežbo na več načinov:

  − s prenosom obtežbe na osnovo pilota na trdna tla (npr. skala)

  − s plaščem pilota (s pomočjo trenja z zemljine, ki obdaja pilot)

  − kombinirano (osnova + plašč)

  Prvi primer uporabljamo, kadar je globina nosilnega sloja zmerna in je hkrati nosilnost

  uporabljenega nosilnega sloja zadostna. Uporabljamo za podpiranje konstrukcij s

  koncentrirano obtežbo.

  Drugi primer uporabljamo v primerih, kadar so nosilna tla zelo globoko in je obtežba, ki

  deluje na pilote enakomerno porazdeljena.

  5.3 Izkop gradbene jame

  Gradbeno jamo lahko izkopljemo na več načinov. Lahko kopljemo strojno ali pa ročno.

  Oblika izkopa je odvisna predvsem od terena, globine gradbene jame, karakteristik

  zemljine, razpoložljivega prostora, talne vode.

  Najpogostejša in najlažja oblika izkopa je široki izkop. Izvedemo ga lahko pri plitkejših

  gradbenih jamah, v primeru dobrih karakteristik zemljine pa pod strmejšim naklonom

  brežine tudi v globljih. Za izvedbo širokega izkopa potrebujemo dovolj razpoložljivega

  prostora, da brežine zavarujemo s primernimi nakloni ali terasami.

  V primeru večjih globin ali stiske s prostorom je potrebno rob gradbene jame varovati.

  Gradbeno jamo lahko zavarujemo na več načinov, odvisno je predvsem karakteristik

  zemljine, globine gradbene jame, bližine sosednjih objektov. Zaščitna stena gradbene jame

 • 22 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  prenaša pritiske zaledne zemljine in vode ter preprečuje porušitev zemljine v gradbeno

  jamo. V primeru, da nas v gradbeni jami ovira talna ali meteorna voda, uporabimo črpalke.

  Uveljavljenih je več načinov varovanja gradbene jame, kot so zagatne stene, berlinska

  stena, pilotna stena (s sidri),...

  Slika 5.1: Široki izkop (www.planaj.com/galerija)

  Slika 5.2: Večkrat sidrana pilotna stena (TSC 07.205 Pilotne stene)

  5.4 Posedanje objekta

  Posedanje je posledica dejstva, da se posamezni sloji zemljine pod pritiskom teže zgradbe

  stisnejo. Stisnejo pa se različno glede na sestavo in lastnosti ali pa glede na različno

  obremenitev.

 • 23 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Enakomerno posedanje je normalen pojav, ki se pojavi na vsakem objektu. Za ugotavljanje

  dejanskih posedkov zgradbe je potrebno opazovanje oziroma merjenje. Merjenje običajno

  izvajamo s postavitvijo reperjev. Lahko pa pride tudi do kasnejšega nepredvidenega

  posedanja zgradbe. Vzroki za to so različni: delno zmehčanje zemljine, zgostitev zemljine,

  sprememba nivoja podtalne vode, izsušitev tal, plazovi, širjenje in krčenje zemljine zaradi

  zmrzovanja oziroma taljenja, kemične spremembe v tleh, izkopi v bližini objekta,..

  Različnim posedkom se da izogniti že v fazi projekta. V primeru dolgih objektov lahko

  razdelimo objekt na več samostojnih delov z ločenimi temelji. To imenujemo dilatacija.

  Dilatacijo lahko uporabimo tudi za objekte, ki ležijo na različno nosilnih tleh.

  Neenakomerno nosilnost tal lahko pri enostavnih objektih prilagajamo tudi s širino

  temeljev.

 • 24 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  6 PROGRAMSKA OPREMA

  6.1 Programska oprema za izračun drsin

  Pri projektiranju oziroma analiziranju stabilnih pobočij, vkopov in nasutij nam je v pomoč

  različna programska oprema za izračun kritičnih drsin. Prednost uporabe programske

  opreme je v enostavnem vnosu obdelane geometrije ob upoštevanju vnesenih tipičnih

  materialov zemljin, nivoja vode in različnih obtežb. To pride v poštev predvsem pri

  velikem številu rezin, na katere je razdeljeno obravnavano območje, in težišč, iz katerih

  računamo. Najpogostejše metode, na katerih temelji programska oprema za izračun drsin,

  so metode za izračun drsin po Janbuju, Bishopu, Spencerju, Felleniusu in Morgenstern-

  Priceu.

  6.2 Programska oprema za izračun geostatičnih konstrukcij

  Zelo uporabna in nezamenljiva v geomehanskem projektiranju je programska oprema za

  izračun opornih ali podpornih konstrukcij, pilotnih sten in za dimenzioniranje geotehničnih

  sil. Programska oprema nam s pomočjo vnešenih geotehničnih podatkov zemljin in

  lokacijo potrebne geotehnične konstrukcije, ob upoštevanju vseh predpisanih standardov in

  varnostnih količnikov, preverja statično stabilnost konstrukcije. V primeru težnostnih

  konstrukcij govorimo o analizi stabilnosti za zdrs, rotacije, prevrnitve in porušenja

  temeljnih tal pod konstrukcijo, pri pilotnih stenah pa o analizi za upogibne momente,

  strižne sile in pomike v pilotih, pri geotehničnih sidrih pa o analizi potrebne sidrne sile.

 • 25 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  7 GEOTEHNIČNO POROČILO

  7.1 Splošen opis terena

  Osnova za izdelavo tega poročila je terenska prospekcija območja, predhodne raziskave na

  obravnavanem območju in izvedene terenske meritve ter interpretacija pridobljenih

  podatkov.

  Obravnavana lokacija leži na parceli s parcelno št. 215/4, k.o. Skorno pri Šoštanju. Teren

  na katerem bo ležal objekt, je z dovozne ceste sprva izravnan, nato pa se začne

  enakomerno dvigati proti bližnji lokalni cesti. Stanovanjski objekt bo lociran na

  izravnanem platoju. V okolici objekta so že locirani gospodarski in stanovanjski objekti. V

  bližini novogradnje teče reka Paka.

  Pod površino in plastjo humusa se nahajajo prehodne preperinske plasti, spremenljive

  debeline, iz peščeno meljnih plasti, ki vsebuje več manjših, slabše preperelih delcev

  osnovne kamnine.

  Slika 7.1: Lokacija parcele (www.geopedia.si)

 • 26 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  7.2 Geološke in hidrološke osnove

  Širše ozemlje pripada geotektonski enoti, ki jo imenujemo velenjska udorina in je nastala s

  pogrezanjem med smrekovškim in šoštanjskim prelomom. V geološki preteklosti se je

  udorina intenzivno pogrezala, v njej pa so se na triasno podlago odlagali terciarni

  sedimenti. V južnem delu so sprva prevladovali oligocenski, vulkanski, delno tufski

  sedimenti, nato pa so vso udorino zapolnile miocenske in pliocenske, predvsem limnične,

  fluviatilne in terigene usedline.

  Osrednji del današnje doline pokrivajo pliokvartarne usedline, ki jih zastopajo ob rekah in

  potokih bolj ali manj zaglinjeni in zameljeni prodni zasipi različnih debelin, drugod pa

  podobne, nekoliko bolj zaglinjene plasti, kjer prevladuje peščena glina, prisotni so tudi

  zaglinjeni melji, peski in prodi. Te sedimente povečini pokriva še preperina - humusna

  plast, ki je debela povprečno 20 cm. Pod pliokvartarnim prodnim zasipom je ponekod še

  nekaj metrov pleistocenskih plasti, predvsem zelenih meljev in nekaj peska, nato pa sledi

  do več sto metrov debela skladovnica pliocenskega meljevca do laporastega glinovca z

  meljnimi in peščenimi plastmi.

  V hidrogeološkem smislu je mogoče obravnavati kvartarne sedimente kot dobro prepustne,

  pliocenske gline in glinovci pa so hidrogeološka bariera in praktično neprepustni ali zelo

  omejeno prepustne zemljine.

  7.3 Podzemna in meteorna voda

  Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem območju nam niso na voljo, ker

  ni na voljo opazovalnih objektov. Pri izvedbi sondiranja kljub bližini reke Pake nismo

  zaznali vode.

  Na obravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago prihaja do pretakanja meteorne

  vode, odtok je delno površinski, delno pa se infiltrira, vendar pa je precejanje odvisno od

  količine meteorne vode. Glede na lego pobočja in predhodnih izkušenj je zagotovljen

  odtok meteornih vod, podzemne vode pa v motečih količinah ni pričakovati. V plasteh nad

  neprepustno podlago so plasti peščeno meljnih zemljin tako, da je lokalno dreniranje

  zagotovljeno.

 • 27 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Materiali nad nepodajno podlago za temeljenje so primerni za ponikanje vode in izdelavo

  ponikalnika. Ponikanje je zagotovljeno na globini meljnih zemljin, ki se nahajajo

  neposredno pod plastjo humusne preperine. Pri dimenzioniranju ponikalnika naj se

  upošteva vodoprepustnost k = 2.3⋅10-5 m/s.

  7.4 Seizmičnost terena

  Obravnavano področje se uvršča v 3. stopnjo seizmične intenzitete po Evrokod 8:

  Projektiranje potresno odpornih konstrukcij – 1. del: Splošna pravila, potresni vplivi in

  pravila za stavbe – Nacionalni dodatek. V tem območju pričakujemo seizmične pospeške

  do 0.150 g za tip tal A. Podatki so povzeti po Karti potresne nevarnosti Slovenije

  (Agencija RS za okolje, 2002) za povratno dobo potresov 475 let, ki je izdelana v skladu

  evropskega standarda Eurocode 8 (EC 8).

  Slika 7.2: Karta projektnih pospeškov tal (www.arso.gov.si/potresi)

 • 28 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Preglednica 7.1: Kategorizacija tal

  Tip tal Opis stratigrafskega profila

  A Skala ali druga skali podobna geološka

  formacija, na kateri je največ 5 m slabšega

  površinskega materiala

  Na podlagi kategorizacije tal naj se pri projektiranju upošteva projektni seizmični pospešek

  0.150.

  7.5 Terenske preiskave

  Geološko sestavo in mehanske lastnosti zemljin smo ugotavljali z meritvami z dinamičnim

  penetrometrom Pagani DPM 30-20.

  Izvedba penetracijskega sondiranja terena nam omogoča pridobiti informacije o trdnostnih

  karakteristikah materialov in globini trdne podlage. Penetracijsko sondiranje smo na

  izbranih lokacijah ponavljali do globine trdne podlage. Interpretacija plasti in rezultati

  meritev so podani za vsako posamezno meritev.

  Rezultati geotehničnih meritev so prikazani v preglednici 7.2.

  Preglednica 7.2: Rezultati terenskih meritev

  Lokacija in meritev Globina [m] Kohezija [kPa] Strižni kot [º]

  DPM 1 0.6 2 22.8

  1.3 8 34.9

  DPM 2 0.8 1.5 21.2

  2.1 8 34.9

  Rezultati meritev in interpretacija merjenih rezultatov so prikazani v naslednjem poglavju.

 • 29 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  7.6 Rezultati meritev z dinamičnim penetrometrom

  7.6.1 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom DPM 1

  Meritev: DPM

  Globina meritve: 1.3 m

  Popis:

  do globine 0.2 m humusna preperina

  do globine 1.3 m peščeno meljna zemljina

  globina > 1.3 m laporna podlaga

  Globina [m] 0.6 1.3

  c [kPa] 2 8

  φ [º] 22.8 34.9

  σc [kPa] 35 263

  γ [kN/m3] 20 23

  Eoed [MPa] 3.2 – 4.6 29.4 – 33.2

 • 30 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  7.6.2 Sondiranje z dinamičnim penetrometrom DPM 2

  Meritev: DPM

  Globina meritve: 2.1 m

  Popis:

  do globine 0.2 m humusna preperina

  do globine 2.1 m peščeno meljna zemljina

  globina > 2.1 m laporna podlaga

  Globina [m] 0.8 2.1

  c [kPa] 1.5 8

  φ [º] 21.2 34.9

  σc [kPa] 26 263

  γ [kN/m3] 20 23

  Eoed [MPa] 2.7 – 4.0 29.4 – 33.2

 • 31 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  7.7 Analiza stabilnosti

  Za izdelavo analize stabilnosti je bil uporabljen Mohr-Coulomb-ov kriterij za porušitev

  materialov ter Bishop in Janbu metoda za izračun drsin.

  7.7.1 Osnovni model

  Izračun stabilnosti smo obdelali na profilu PR 1. Za izračun stabilnosti so bili uporabljeni

  podatki pridobljeni iz:

  − Geotehničnih meritev in

  − Geodetski posnetek terena

  − Varnostni faktor 1.25 (EC-7)

  Pri izračunu smo tako upoštevali:

  Laporna podlaga:

  c = 8 kPa z upoštevanjem γc = 1.25 c’ = 6.4 kPa

  φ = 34.9º z upoštevanjem γφ = 1.25 φ’ = 29.2º

  Peščeno meljasta zemljina:

  c = 1.5 kPa z upoštevanjem γc = 1.25 c’ = 1.2 kPa

  φ = 21.2º z upoštevanjem γφ = 1.25 φ’ = 17.7º

  Pri preverjanju stabilnosti smo upoštevali geotehnične lastnosti materiala in geometrijo

  terena, kot dodatno plast obremenitve smo dodali nivo vode, ki ga lahko pričakujemo pri

  obilnem in dolgotrajnem deževju ter obremenitev, ki jo predstavljata lokalna cesta in

  bodoči objekt. Profil PR 1, ki je bil predmet analize je stabilen.

  Preglednica 7.3: Rezultati stabilnostnih analiz

  Obtežni primer: Faktor varnosti (1.25)

  Profil PR 1 Fmin=1.00

  geometrija, nivo vode, zunanja obremenitev F=1.172

 • 32 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Pri analizi stabilnosti v profilu PR 1 je dosežen faktor varnosti 1.172, ki presega minimalno

  predpisano vrednost Fmin = 1.00, kar pomeni, da je teren na katerem bo zgrajen objekt

  stabilen.

  Vhodni podatki in rezultati analiz so priloženi v prilogi 3.

  7.8 Pomiki in napetosti v temeljnih tleh

  Pomike in napetosti v temeljnih tleh smo izvedli z metodo končnih elementov ob

  predpostavki, da se na izkop izdela nasutje tampona debeline 0.6 m oziroma do plasti

  laporne podlage. Izračun pomikov in napetosti smo izvedli v profilu PR1.

  Vrednosti pomikov niso kritične. Največji pomiki se pojavijo v brežini, neposredno pod

  bližnjo lokalno cesto in znašajo 1 mm. Pod objektom pomikov zaradi kompaktnega

  materiala praktično ni.

  Rezultati analiz so priloženi v prilogi 4 in 5.

  7.9 Opis pogojev za gradnjo

  7.9.1 Zemeljska dela

  Pri izvajanju zemeljskih del zahtevnejših opravil ni pričakovati. Izkope je mogoče opraviti

  strojno v zemljini III., IV. in V. kategorije. Pri izvajanju izkopov bo potrebno izkope

  izvesti z naklonom 1: 1.5 v nasprotnem primeru je potrebno globlje izkope varovati s

  podporno konstrukcijo (kamnita zložba, oporni zid…).

  Pri izvajanju del lahko pričakujemo sledeče materiale:

  Peščeno meljna zemljina:

  To je svetlo rjav do siv melj z vložki zdrobljene nepodajne podlage.

  Ocenjene geotehnične karakteristike:

  − prostorninska teža: γ = 19 – 20 kN/m3

  − strižna trdnost: ϕ = 20 - 25°, c = 0 – 5 KN/m2

  − modul stisljivosti: Eoed = 5 - 10 MN/m2

  − kategorija izkopa: IV. – V. (mehka do trda kamnina)

 • 33 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Laporna podlaga:

  To je siva trdna oligocenska talninska glina, ki vsebuje sorazmerno veliko peščenjaka.

  Geotehnične karakteristike:

  − prostorninska teža: γ = 23 – 24 kN/m3

  − strižna trdnost: ϕ = 30 - 35°, c = 5 – 20 KN/m2

  − modul stisljivosti: Eoed = 25 - 33 MN/m2

  − kategorija izkopa: IV. – V. (mehka do trda kamnina)

  7.9.2 Smernice za temeljenje

  Temeljenje naj se izvaja na nepodajni osnovi. Globina nepodajne osnove na območju

  meritev je na globini od 1.3 m do 2.1 m.

  Temeljenje je lahko izvedeno na pasovnih temeljih ali na temeljni plošči. Do globine

  laporne podlage izvedemo zamenjavo materiala s tamponskim nasutjem. Temeljno podlago

  pripravimo s tamponskim nasutjem debeline 0.6 m oziroma na določenih mestih do

  globine trdne podlage, ki ga izvajamo v plasteh po 0.3 m in vsako plast sproti statično

  utrjujemo, vse do nivoja temeljne plošče. Na planumu za temeljno ploščo je potrebno

  doseči zbitost Evd ≥ 40 MPa.

  Izvedba temeljev naj bo takšna, da ne bo obstajala možnost izpiranja tampona z meteorno

  ali zaledno vodo.

  V kolikor vkopov ni mogoče izdelati položno v razmerju 1: 1.5 jih je potrebno varovati z

  podporno konstrukcijo (kamnita zložba, oporni zid…).

  Nosilnost pod plitvimi temelji:

  - Za temeljenje na temeljni plošči (10 m x 8 m x 0.3 m) je izveden izračun nosilnosti pod

  plitvimi temelji za nedrenirano stanje (EC 7 projektni pristop 1), kjer sta:

  Nosilnost tal: q f = 346.6 kPa

  Projektna odpornost tal: R/A'= 315.1 kN/m2

 • 34 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  Preglednica 7.4: Določitev nosilnosti tal pod plitvim temeljem

  Nosilnost tal pod plitvimi temelji:

  Projekt: Stanovanjski objektLokacija: Parcela št. 215/4, k.o. Skorno pri Šoštanju

  Podatki:Strižni kot φ(º) 35Kohezija c' (kPa) 1Prostorninska teža γ(kN/m3) 10

  Širina temelja B (m) 8,00Dolžina temelja L (m) 10Globina temelja D (m) 0,30Nagnjenost temeljne ploskve α(º) 0

  Vertikalna sila V(kN) 200Escentričnost v smeri B: eB (m) 1,333333Escentričnost v smeri L: eL (m) 1,666667Horizontalna sila v smeri B:HB (kN) 50Horizontalna sila v smeri L: HL (kN) 50

  Varnost Fφ 1,25Varnost Fc 1,25

  Rezultati

  Projektni strižni kot φd(º) 29,2548 mB= 1,578952Projektna vrednost kohezije c'd (kPa) 0,8 mL= 1,421048Teža tal ob temelju q=γ*D (kPa) 3 m= 1,5

  Koeficient Nc= 28,29874 Koeficient Nq= 16,84155 Koeficient Nγ= 17,7361

  Koeficient bc= 1,00 Koeficient bq= 1,00 Koeficient bγ= 1,00Koeficient sc= 1,377667 Koeficient sq= 1,355242 Koeficient sγ= 0,781823Koeficient ic= 0,59141 Koeficient iq= 0,615671 Koeficient iγ= 0,773507

  Horizontalna sila H (kN)= 70,7 θ= 0,79Širina cent. obrem. tem B' (m)= 5,33

  Dolžina cent. obrem. tem L' (m)= 7,333333Ploščina A'=B'xL' (m2)= 39,11031

  Obtežba temelja p=V/A' (kPa)= 5,113741

  Nosilnost tal qf 346,6186 kPa

 • 35 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  8 ZAKLJUČEK

  Namen diplomskega dela je bilo opisati in prikazati postopek izdelave geotehničnega

  poročila za enostaven stanovanjski objekt.

  Sestavni del vsakega geotehničnega poročila predstavljajo ovrednotene karakteristike

  zemljin, geološke osnove območja, reliefne značilnosti terena, vpliv talne in meteorne

  vode, možnost ponikanja, potresne značilnosti območja, smernice za temeljenje, pomiki v

  tleh, napetosti v tleh in najpomembnejše analiza stabilnosti.

  Po končanem raziskovanju in delu smo prišli do zaključka, da je teren na katerem bo

  lociran stanovanjski objekt ustrezen za gradnjo. Teren se je pokazal kot stabilen, prav tako

  pa ustreza vsem drugim kriterijem, ki smo jih analiziral. Material je ustrezen za ponikanje,

  podtalna voda na samem terenu ni bila zaznana, gradbena jama se lahko izvede v širok

  odkopu strojno s primernimi nakloni, tla so primerna za temeljenje na pasovnih temeljih ali

  temelji plošči, pomiki in napetosti so v mejah dopustnega.

  V obravnavanem primeru z lokacijo in stabilnostjo hiše ni bilo težav, saj je zadovoljila

  vsem kriterijem. V primeru, da bi se teren izkazal, kot nestabilen, bi bilo potrebno izvesti

  dodatne ukrepe, kar bi znatno podražilo gradnjo.

  V primeru, da se pred gradnjo ne izdela geotehničnega poročila, to pomeni veliko tveganje

  za gradnjo objekta, zato je geotehnično poročilo zelo pomemben del projektne

  dokumentacije za pravilen začetek in način grajenja.

 • 36 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  9 VIRI IN LITERATURA

  [1] Dolinar B., 2006, Mehanika tal – Laboratorijske preiskave fizikalnih lastnosti

  zemljin in hribin, UM, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor

  [2] Brezar V., 1995, Stavbarstvo, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor

  [3] Muhič E., 2007, Projekt sanacije usada ter plazu Osilnica z varijantnimi analizami,

  UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana

  [4] Panič D., 2009, Analiza varovanja gradbene jame s sidranjem na več nivojih, UM,

  Fakulteta za gradbeništvo, Maribor

  [5] Vengust N., 2010, Proučitev tehnologije grajenja na objektu, UM, Fakulteta za

  gradbeništvo, Maribor

  [6] Mežnar M., 2012, Geotehnična sanacija plazov, UL, Naravoslovno tehniška

  fakulteta, oddelek za rudarstvo in geotehnologijo, Ljubljana

  [7] Blan d.o.o., Geološko poročilo, Parcela št. 215/4, k.o. Skorno pri Šoštanju, 2011

  [8] http://www3.fgg.uni-lj.si/oddelki-in-katedre/oddelek-za-gradbenistvo/kmtal-

  katedra-za-mehaniko-tal-z-laboratorijem/oprema/terenska-

  oprema/presiometer/predstavitev [12.9.2012]

  [9] http://www.geotehnika.si [12.9.2012]

  [10] http://www. pagani.geotechnical.com [12.9.2012]

  [11] http://www.planaj.com/galerija [12.9.2012]

  [12] http://www.TSC07.205.com/Pilotne stene [11.9.2012]

  [13] http://www.geopedia.si [12.9.2012]

  [14] http://www.arso.gov.si/potresi [12.9.2012]

  [15] Novak R., 2009, Temeljenje, UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana

  [16] SIST EN 1997-1: 2005 - Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna

  pravila.

  [17] Macuh B., 2011, Mehanika tal, UM, Fakulteta za gradbeništvo, Maribor

 • 37 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  10 PRILOGE

  Priloga 10.1: Geodetski posnetek z lokacijo meritev

  Priloga 10.2: Geotehnični profil PR 1

  Priloga 10.3: Analiza stabilnosti v profilu PR 1

  Priloga 10.4: Pomiki v profilu PR 1

  Priloga 10.5: Napetosti v profilu PR 1

  10.1 Seznam slik

  Slika 2.1: Triaksalni aparat (www.fgg.uni-lj.si/kmtal-oprema) ............................................. 9

  Slika 2.2: Mohrovi krogi (Dolinar 2006) ............................................................................ 10

  Slika 3.1: Sondažni vzorci (www.geotehnika.si) ................................................................. 12

  Slika 3.2: Dinamični penetrometer Pagani DPM 30-20 (www.pagani.geotechnical.com) . 14

  Slika 3.3: Dinamični penetrometer Pagani TG 63-100 (www.pagani.geotechnical.com) . 15

  Slika 4.1: Primer enostavnega geotehničnega profila (Tehnična dokumentacija BLAN d.o.o.) ................................................................................................................................... 16

  Slika 4.2: Primer krožne porušnice za c >0 in φ >0 (Macuh 2011) .................................... 18

  Slika 4.3: Primer lamelne metode (Macuh 2011) ................................................................ 19

  Slika 5.1: Široki izkop (www.planaj.com/galerija) ............................................................. 22

  Slika 5.2: Večkrat sidrana pilotna stena (TSC 07.205 Pilotne stene) .................................. 22

  Slika 7.1: Lokacija parcele (www.geopedia.si) ................................................................... 25

  Slika 7.2: Karta projektnih pospeškov tal (www.arso.gov.si/potresi) ................................. 27

  10.2 Seznam preglednic

  Preglednica 7.1: Kategorizacija tal ...................................................................................... 28

  Preglednica 7.2: Rezultati terenskih meritev ....................................................................... 28

  Preglednica 7.3: Rezultati stabilnostnih analiz .................................................................... 31

  Preglednica 7.4: Določitev nosilnosti tal pod plitvim temeljem ......................................... 34

 • 38 Jernej Remic: Geotehnično poročilo za stanovanjski objekt

  10.3 Naslov študenta

  Jernej Remic

  Mali Vrh 7b

  3327 Šmartno ob Paki

  Tel.: 041 265 863

  e-mail: [email protected]

  10.4 Kratek življenjepis

  Rojen: 1.8.1990 v Ljubljani

  Šolanje: 1997 – 2005 Osnovna šola Nazarje in Šmartno ob Paki

  2005 – 2009 Splošna gimnazija Velenje

  2009 – 2012 Fakulteta za gradbeništvo Maribor (1.stopnja)