of 123/123
URBANIZACIJA PROMETA IN CESTNA INFRASTRUKTURA ADRIJANA KRESNIK SEVERINA OROŢ HANŢIČ

URBANIZACIJA PROMETA IN CESTNA · PDF fileiv 5.2 prometne obremenitve in prepustnost ceste ..... 81 6 trajnostna mobilnost v cestnem prometnem sistemu

 • View
  249

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of URBANIZACIJA PROMETA IN CESTNA · PDF fileiv 5.2 prometne obremenitve in prepustnost ceste...

 • URBANIZACIJA PROMETA IN

  CESTNA INFRASTRUKTURA

  ADRIJANA KRESNIK

  SEVERINA ORO HANI

 • Vijeolski strokovni program: Logistino inenirstvo

  Ubenik: Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura

  Gradivo za 2. letnik

  Avtorici:

  Adrijana Kresnik, univ. dipl. in. prom.

  2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. poglavje

  Severina Oro Hani, prof.

  1. poglavje

  PROMETNA OLA MARIBOR

  Vija prometna ola

  Strokovni recenzent:

  mag. Gabrijel Sternad, univ. dipl. in. prom.

  Lektorica:

  Maja Cafuta, prof.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji

  Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana

  711.7(075.8)(0.034.2)

  KRESNIK, Adrijana

  Urbanizacija prometa in cestna infrastruktura [Elektronski vir]

  : gradivo za 2. letnik / Adrijana Kresnik, Severina Oro Hani. -

  El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC, 2011. - (Vijeolski

  strokovni program Logistino inenirstvo / Zavod IRC)

  Nain dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_d

  okumenti/Urbanizacija_prometa_in_cestna_infrastruktura_Oroz_Kresnik

  .pdf. - Projekt Impletum

  ISBN 978-961-6857-32-1

  1. Hani, Severina

  258162688

  Izdajatelj: Konzorcij vijih strokovnih ol za izvedbo projekta IMPLETUM

  Zalonik: Zavod IRC, Ljubljana.

  Ljubljana, 2010

  Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraevanje je na svoji 132. seji dne 23.9.2011 na podlagi 26.

  lena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Ur. l. RS, t. 16/07-ZOFVI-UPB5,

  36/08 in 58/09) sprejel sklep t.01301-5/2011/11-2 o potrditvi tega ubenika za uporabo v vijeolskem

  izobraevanju.

  Avtorske pravice ima Ministrstvo za olstvo in port Republike Slovenije. Gradivo je sofinancirano iz sredstev projekta Impletum Uvajanje novih izobraevalnih programov na podroju vijega strokovnega

  izobraevanja v obdobju 200811. Projekt oz. operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za olstvo in port. Operacija

  se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja lovekih virov za obdobje 20072013, razvojne prioritete Razvoj lovekih virov

  in vseivljenjskega uenja in prednostne usmeritve Izboljanje kakovosti in uinkovitosti sistemov izobraevanja in usposabljanja.

  Vsebina tega dokumenta v nobenem primeru ne odraa mnenja Evropske unije. Odgovornost za vsebino dokumenta nosi avtor.

 • III

  KAZALO VSEBINE

  PREDGOVOR .................................................................................................................................... 3

  1 RAZVOJ MEST SKOZI ZGODOVINO ...................................................................................... 5

  1.1 URBANIZEM V STAREM VEKU ..................................................................................................... 5

  1.2 URBANIZEM V SREDNJEM VEKU ............................................................................................... 11

  1.3 URBANIZEM V NOVEM VEKU ..................................................................................................... 13

  2 OSNOVNA IZHODIA ZA NARTOVANJE PROMETA V MESTIH ............................ 17

  3 OSNOVNE ZNAILNOSTI JAVNIH CEST ............................................................................ 25

  3.1 RAZVRSTITEV JAVNIH CEST......................................................................................................... 27

  3.2 KATEGORIZACIJA JAVNIH CEST .................................................................................................. 29 3.2.1 Merila za doloitev kategorije javne ceste .................................................................................................... 29 3.2.2 Kategorizacija dravnih cest ......................................................................................................................... 31 3.2.3 Kategorizacija obinskih cest ....................................................................................................................... 32

  3.4 OZNAEVANJE JAVNIH CEST ....................................................................................................... 34 3.4.1 Nain oznaevanja odsekov javnih cest ....................................................................................................... 34 3.4.2 Doloitev stacionae (doline na odseku) cestnih odsekov .......................................................................... 35 3.4.3 Evidenca o javnih cestah in objektih na njih ................................................................................................ 37 3.4.4 Zagotavljanje podatkov za banko cestnih podatkov ..................................................................................... 38

  4 OSNOVNA TEORETINA IZHODIA PRI PROJEKTIRANJU CEST........................... 40

  4.1 VRSTE PROJEKTNE IN TEHNINE DOKUMENTACIJE ............................................................. 40

  4.2 TEMELJNE OSNOVE ZA DOLOANJE ELEMENTOV CEST ...................................................... 41

  4.3 SESTAVNI DELI JAVNE CESE ........................................................................................................ 46

  4.4 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE .......................................................................................... 47

  4.5 DEJAVNIKI V SISTEMU VOZNIK VOZILO OKOLJE ............................................................. 49 4.4.1 Prometni udeleenci ..................................................................................................................................... 50 4.4.2 Motorna vozila v cestnem prometu .............................................................................................................. 51 4.4.3 Hitrost vozila ................................................................................................................................................ 51 4.4.4 Oprijemljivost na asfaltnem voziu ............................................................................................................ 53 4.4.5 Okolje ceste (cesta z obcestjem) ................................................................................................................... 53

  4.6 PROMETNI IN PROSTI PROFIL ....................................................................................................... 64

  5 CESTA V PROSTORU ................................................................................................................ 67

  5.1 HORIZONTALNI POTEK TRASE ..................................................................................................... 67 5.1.1 Prema ............................................................................................................................................................ 68 5.1.2 Kroni lok ..................................................................................................................................................... 71 5.1.3 Prehodnica .................................................................................................................................................... 72

 • IV

  5.2 PROMETNE OBREMENITVE IN PREPUSTNOST CESTE ............................................................ 81

  6 TRAJNOSTNA MOBILNOST V CESTNEM PROMETNEM SISTEMU ............................ 89

  6.1 NARTOVANJE POVRIN ZA PEE ............................................................................................ 90

  6.2 NARTOVANJE POVRIN ZA FUNKCIONALNO OVIRANE ..................................................... 94

  6.3 NARTOVANJE POVRIN ZA KOLESARJE ................................................................................. 94

  7 POVRINE ZA MIRUJOI PROMET ................................................................................... 101

  8 VZDREVANJE PROMETNIH POVRIN............................................................................ 107

  8.1 REDNO VZDREVANJE JAVNIH CEST ....................................................................................... 109

  8.2 OBNOVITVENA DELA ................................................................................................................... 112

  9 LITERATURA ............................................................................................................................ 115

  KAZALO SLIK

  Slika 1 (levo): Rekonstrukcija svetinega stolpa (cikurata) v Uru, v dananjem Iraku (desno): Zemljevid Mezopotmije

  (beseda je grkega izvora in pomeni medreje), obsega rodovitno ravnico med rekama Evfrat in Tigris v dananjem

  Iraku in Siriji ....................................................................................................................................................................... 6

  Slika 2: Tempelj v Luksorju, posveen glavnemu dravnemu bogu Amon Raju (levo) Mastaba egipanska grobnica

  (sredina), skica gradnje mastabe (desno) ............................................................................................................................ 7

  Slika 3: Atenska akropola, Atene (5. stol. pr. n. t.) ........................................................................................................... 8

  Slika 4: Tloris mesta Milet v Mali Aziji (2. stol pr. n. t.) z znailnim pravokotnim sistemom ulic in osrednjim trgom

  agoro ................................................................................................................................................................................... 9

  Slika 5: DORSKI STEBER (moki stebrni red) (levo), JONSKI STEBER (enski stebrni