of 29 /29
Eksperimentalno in računsko določanje parametrov pletiva

Eksperimentalno in računsko določanje parametrov pletiva · 8. Izračun parametrov zanke • Iz izmerjene horizontalne D h in vertikalne gostote D v izračunajte ploskovno gostoto

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Eksperimentalno in računsko določanje parametrov pletiva · 8. Izračun parametrov zanke • Iz...

 • Eks

  peri

  men

  taln

  o in r

  ačunsk

  o

  dolo

  čanje

  par

  am

  etr

  ov

  ple

  tiva

 • 1. M

  erje

  nje

  gost

  ote

  ple

  tiva

  •P

  ripra

  va v

  zorc

  a:vzorec mora biti

  izravnan, ne sme biti napet ali zgrbančan.

  •P

  ost

  opek

  : V kvadratu pletiva preštejte

  zančne stolpce in zančne vrste na razdalji

  10 cm.

  •Š

  tevi

  lo m

  eritev

  :20 meritev horizontalne

  in 20 meritev vertikalne gostote.

 • Pri

  kaz

  post

  opka

  del

  a

  Vrs

  tice

  Stolpci

  10 c

  m (iz

  mer

  imo z

  ravn

  ilom

  in s

  i ozn

  ačim

  o)

  En stolpec

  Mer

  jenje

  šte

  vila

  sto

  lpce

  v na

  licu p

  letiva

 • Mer

  jenje

  šte

  vila

  vrs

  tic

  na

  licu

  ple

  tiva

  10 c

  m (iz

  mer

  imo z

  ravn

  ilom

  in s

  i ozn

  ačim

  o)

  Ena vrstica

  VrsticeS

  tolp

  ci

 • Lic

  e ple

  tiva

  Hrb

  et p

  letiva

  Desno-levo p

  letivo

 • Podaj

  anje

  rez

  ultat

  ov

  •Izračunajte srednjo vrednost D

  vin D

  hter

  koeficient gostote pletiva C. Rezultat je število

  zank/10 cm.

  CV

  SD

  hIz

  r.

  ME

  RIT

  VE

  Dh

  vh

  DDC=

  Koeficient gostote pletiva

 • ()

  −=

  ∑ =2

  1

  2

  1

  1x

  x�

  si

  � i

  Izračun sipanja

  Izračun standardnega odstopanja

  ()

  −=

  ∑ =2

  11

  1x

  x�

  si

  � i ()

  %100

  ⋅=xs

  VIzračun variacijskega koeficienta

 • CV

  SD

  vIz

  r.

  ME

  RIT

  VE

  Dv

 • 2. M

  erj

  enje

  dolž

  ine

  zanke

  z ro

  čnim

  raz

  teza

  nje

  m s

  para

  ne

  niti

  •Pri

  pra

  va v

  zorc

  a: Na pletivu z označevalnim svinčnikom

  označite x zančnih stolpcev: enofuturnopletivo: x = 100

  zančnih stolpcev. Zarežite tako, da je razdalja med

  zarezami za 2 stolpca večja od predpisane razdalje.

  •Post

  opek

  :Odparajte 5 niti za vsak pletilni sistem. Vsako

  nit na koncu primite s pincetama in izmerite njeno dolžino

  (LR) med oznakama pri minimalni napetosti.

  •Šte

  vilo

  mer

  itev

  : 5meritev za vsak pletilni sistem.

  •Iz

  raču

  n: Izračunajte dolžino zanke l Rv mm.

  xLl

  RR=

  LR–dolžina odparane niti (mm), x –število označenih

  stolpcev vzorca

 • Pri

  kaz

  ene z

  anke

 • CV

  Sl RIzračun (l R)

  Dolžina niti-ROČNO (LR)

  ME

  RIT

  VE

 • 3. M

  erj

  enje

  dolž

  ine

  zanke

  na

  HA

  TR

  A a

  para

  tu•

  Pri

  pra

  va v

  zorc

  a: Na pletivu z označevalnim

  svinčnikom označite x zančnih stolpcev:

  enofuturnopletivo: x = 100 zančnih stolpcev.

  Zarežite tako, da je razdalja med zarezami za 2

  stolpca večja od predpisane razdalje.

  •Posto

  pek:Odparajte 10 niti za vsak pletilni

  sistem. Konec odparane niti vpnite v zgornjo

  prižemo aparata. Spodnji viseči konec obtežite z

  utežjo (10 g). Utežje kovinska ščipalka.

  •Šte

  vilo m

  eri

  tev: 10 meritev za vsak pletilni

  sistem.

  •Iz

  račun: Izračunajte dolžino zanke lR

  v mm.

 • CV

  Sl HIzračun (l H)

  Dolžina niti-HATRA (LH)

  ME

  RIT

  VE

 • 4. Določanje ploščinske mase

  pletiva

  •Ploščinsko maso pletiva določite s tehtanjem.

  •Pri

  pra

  va v

  zorc

  a:iz pletiva izrežite kvadrate

  velikosti 100 x 100 mm. Površina preiskušanca

  je tako 100 cm2.

  •Posto

  pek: Vzorce stehtajte na analitski tehtnici.

  Masa vzorcev je v gramih.

  •Šte

  vilo m

  eri

  tev:5 meritev.

  •Iz

  račun:Izračunajte povprečno maso pletiva:

  S

  qM

  10000

  ⋅=

  M –ploščinska masa pletiva (g/m

  2),

  q –masa preiskušancev(g)

  S –površina preiskušancev(cm2)

 • CV

  SIZ

  RA

  ČU

  N

  MA

  SE,

  MPLOŠČINSKA MASA

  MASA VZORCA

  ME

  RIT

  VE

 • 5. Določanje debeline preje

  •Debelino preje določamo s monookularno

  lupo.

  •P

  ripra

  va v

  zorc

  a:prejo pritrdite (prilepite)

  na kartonsko podlago pri čemer pazite, da

  je preja samo poravnana, ne prenapeta.

  •Š

  tevi

  lo m

  eritev

  :10 meritev

  •M

  onooku

  larn

  alu

  pa:

  skala

  05

  mm

  0,1 mm

 • CV

  SIZ

  RA

  ČU

  N

  PR

  EM

  ER

  A

  PR

  EJE

  PREMER PREJE

  ME

  RIT

  VE

 • 7. Določanje debeline pletiva

  •Postopek:

  a.) Na aparatu za merjenje debeline tekstilij

  izmerite debelino pletiva pri obremenitvi 20

  cN/cm2. Napravite 10 meritev in izračunajte

  povprečno debelino pletiva.

  b.) Nato izmerite debelino pletiva pri različnih

  ploskovnih obremenitvah. Za vsako obremenitev

  napravite 10 meritev. Narišite diagram

  polinomske odvisnosti debeline pletiva od

  obremenitve in odčitajte debelino pletiva pri

  ničelni obremenitvi.

 • CV

  SIZ

  RA

  ČU

  N

  DE

  BELIN

  E

  DEBELINA PLETIVA

  (20 cN/cm2)

  ME

  RIT

  VE

 • 8. Izračun parametrov zanke

  •Iz izmerjene horizontalne D

  hin vertikalne gostote D

  vizračunajte ploskovno gostoto pletiva D in koeficient

  gostote pletiva C.

  •Iz izmerjene ploščinske mase pletiva M, dolžine zanke

  l R, vertikalne in horizontalne gostote pletiva D

  vin D

  hizračunajte dolžinsko maso preje v pletivu, Tt.

  •Iz izračunane dolžinske mase preje T

  tin izmerjene

  dolžine zanke l R

  izračunajte faktor kritja pletiva K in ga

  ocenite.

  •Izračunajte Mundenove

  konstante K

  1, K2, K3in K

  4in jih

  komentirajte.

  •Izračunajte linearni δ

  l, ploščinski δ

  p in prostorninski

  modul zanke l v ter širinski α1 in višinski koeficientβ 1

  in

  jih komentirajte.

 • Primer

  •Dh= 17 zank/5cm

  ,

  •Dv=20 zank/5 cm

  •l= 11,2 mm

  •dpr= 0,73 mm

  •m = 1 mm

  •M = 171 g/m

  2

  21

  125

  /340

  )5(

  20

  )5(

  17

  cmzank

  cmcm

  DD

  Dv

  h=

  ⋅⋅

  ⋅=

  ⋅=

  −−

  Ploskovna gostota pletiva D:

  85,0

  20

  17=

  ==

  vh

  DDC

  Koeficient gostote pletiva C: t

  vh

  Tl

  DD

  M⋅

  ⋅⋅

  ⋅⋅

  =−4

  10

  4

  Ploščinska masa pletiva M:

  tex

  lD

  DMT

  vh

  t3,

  112

  2,11

  20

  17

  4

  10

  171

  4

  10

  44

  =⋅

  ⋅⋅

  ⋅=

  ⋅⋅

  ⋅⋅

  =−

  Iz tega lahko izračunamo dolžinsko maso preje T

  t:

  12/

  195,0

  2,11

  3,112

  −=

  ==

  mm

  tex

  lTK

  t

  Faktor kritja pletiva K:

 • Mundenovekonstante

  1,17

  4,25

  55

  2,11

  54,2

  20

  54,2

  17

  4,25

  5

  54,2

  5

  54,2

  2

  2

  2

  22

  1

  21

  =⋅

  ⋅⋅

  ⋅⋅

  ⋅=

  ⋅⋅

  ⋅⋅

  =⋅

  ==

  lD

  Dl

  DK

  lKD

  vh

  5,4

  4,25

  5

  2,11

  54,2

  20

  4,25

  5

  54,2

  2

  2

  =⋅

  ⋅⋅

  =⋅

  ⋅=

  ⋅==

  lD

  lD

  K

  lKD

  vv

  v

  8,34,

  25

  5

  2,11

  54,2

  17

  4,25

  5

  54,2

  3

  3

  =⋅

  ⋅⋅

  =⋅

  ⋅=

  ⋅==

  lD

  lD

  K

  lKD

  hh

  h

  18,1

  8,3

  5,4

  1

  324

  ==

  ==

  =C

  DD

  KKK

  hv

 • Moduli in koeficienti zanke so odvisni od širine zanke A, višine zanke B in debeline

  preje dpr.

  Širina zanke mm

  A9,2

  1750=

  =

  Višina zanke mm

  B5,2

  20

  50=

  =

  Dolžinski modul zanke

  3,15

  73,0

  2,11

  ==

  =pr

  ld

  Ploščinski modul zanke

  89,0

  73,0

  2,11

  5,2

  9,2

  =⋅⋅

  =⋅

  =pr

  pd

  l

  AB

  σ

  Prostorninski modul zanke

  55,1

  2,11

  73,0

  15,2

  9,2

  44

  4

  22

  2=

  ⋅⋅

  ⋅⋅

  ⋅=

  ⋅⋅

  ⋅⋅

  =

  ⋅⋅⋅

  ππ

  σl

  d

  mAB

  ld

  mAB

  pr

  pr

  v Širinski koeficient zanke 0,

  473,0

  9,2

  1=

  ==

  pr

  dAα

  Višinski koeficient zanke 4,3

  73,0

  5,2

  1=

  ==

  pr

  dBβ

 • Določanje razteznosti pletiva

  •Pri

  pra

  va v

  zorc

  a:iz vzorca pletiva izrežite

  preiskušance

  30 cm x 10 cm. Za merjenje

  razteznosti v smeri zančnih vrst (horizontalni

  smeri) pripravite 5 preiskušancev, pri katerih je

  daljša stranica v smeri zančnih vrst, za merjenje

  razteznosti v smeri zančnih stolpcev (vertikalni

  smeri) pa 5 preiskušancev, pri katerih je daljša

  stranica v smeri zančnih stolpcev. Na sredini

  vzorca označite razdaljo 10 cm.

 • 10 cm

  •Posto

  pek:vzorec trikrat sunkovito raztegnite do

  največje možne mer ter z ravnilom izmerite

  dolžino med oznakama. Izračunajte raztezek.

  •Po tretji sunkoviti obremenitvi in merjenju

  največjega raztezka preizkušanec razbremenite

  ter izmerite dolžino med oznakama po 15 s in

  ponovno po 60 s. Nato izračunajte elastični

  povratek po 15 s in po 60 s za vsak

  preiskušanec.

 • Izračun raztezka:

  ()

  %100

  0

  0

  ⋅−

  =l

  ll maks

  maks

  εε m

  aksje maksimalni raztezek (%),

  l maksje maksimalna izmerjena dolžina

  preiskušanca

  med oznakama,

  l 0–začetna dolžina preiskušancamed

  oznakama (l 0= 10 cm)

  Elastični povratek za vsak preiskušanec:

  ()

  %100

  ⋅−−

  =o

  maks

  maks

  ll

  ll

  epep je stopnja elastičnega povratka (%),

  l 0začetna dolžina preiskušanca

  med oznakama,

  (l0= 10 cm)

  l izmerjena dolžina preiskušancamed

  oznakama po razbremenitvi

  l maks–največja dolžina preiskušancamed

  oznakama pri sunkovitem obremenjevanju

 • CV

  Sep

  60

  s

  CV

  Sep

  15

  s

  CV

  Sε εεε m

  aks

  IZR

  UN

  Dolžina-

  po 60 s

  Dolžina-

  po 15 s

  Dolžina-

  maks.

  razt.

  ME

  RIT

  VE

  PR

  NA

  R

  AZTEZN

  OST IN

  ELA

  STIČ

  NO

  ST

 • CV

  Sep

  60

  s

  CV

  Sep

  15

  s

  CV

  Sε εεε m

  aks

  IZR

  UN

  Dolžina-

  po 60 s

  Dolžina-

  po 15 s

  Dolžina-

  maks.

  razt.

  ME

  RIT

  VE

  VZD

  OLŽN

  A

  RA

  ZTEZN

  OST IN

  ELA

  STIČ

  NO

  ST