Click here to load reader

Geodetski vestnik_2015_3

 • View
  469

 • Download
  43

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glasilo Zveze geodetov Slovenije_2015 (Letnik 59/3)Journal of the Association of Surveyors of Slovenia_2015 (Vol. 59/3)

Text of Geodetski vestnik_2015_3

 • RECENZIRANI LANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES

  Nikolaj arlah, Gaper tebe, Oskar SterlePostoPek vzPostavitve in testiranja lastne referenne Gnss-PostajeProcess of settinG uP and testinG our own Gnss reference station

  Polona Pavlovi Preeren, Helena Harej, Miran KuharPonesreena izstrelitev satelitov Galileo in vesoljski odPadkirecent Galileo launch failure in the liGht of sPace debris

  Samo Drobne, Dejan PaliskaPovPrena Prometna dostoPnost obin slovenije do najbljijeGaPrikljuka avtoceste ali hitre cesteaveraGe transPort accessibility of the slovenian municiPalitiesto the nearest motorway or exPressway access Point

  Tijana M. Vujii, Aleksandra ukimetodoloki okvir za tudije Primerov neGativneGa razvoja mest: severozahodna reGija bosne in herceGovinemethodoloGical framework for shrinkinG cities case study research: northwest reGion of bosnia and herzeGovina

  Zoran Sui, Mehmed Batilovi, Toa Ninkov, Ivan Aleksi, Vladimir Bulatoviidentifikacija Premikov z uPorabo razlinih Geodetskih metoddeformacijske analize identification of movements usinG different Geodetic methods of deformation analysis

  Mustafa Berber, D. Uur anlianaliza zanesljivosti mree Gnss ob Prisotnosti ve Grobih PoGrekov meritevanalysis of a Gnss network usinG the theory of reliability for multiPle outliers

  Marija Savanovi, Rajko Savanovi, Toa Ninkov, Igor Sabados PredloG lokalne 2d-Geodetske mree za Potrebe GradnjePredorskeGa dela beoGrajske Podzemne elezniceProPosed desiGn of local 2d Geodetic network for the constructionof the tunnel Part of the belGrade metro

  Vol. 57, No 4

  Geod

  etski

  vestn

  ik | 5

  9/3 |

  2015

  | 445

  -684

  |

  GEODETSKI VESTNIKGlasilo Zveze geodetov SlovenijeJournal of the Association of Surveyors of SloveniaISSN 0351-0271 | letn./Vol. 59 | t./No. 3 | str./pp. 445-684|

  Dostopno na | available at: http/www.geodetski-vestnik.com

  EODETSKI

  ISSN 0351-0271

  Letn. 59 | t. 3

  2015 V E S T N I KG

  Glasilo Zveze geodetov SlovenijeJournal of the Association of Surveyors of Slovenia

  Vol. 59 | No. 3

  naslovnica_2015_3.indd 1 1.10.2015 15:50:28

 • | 445 |

  | 59/3 |GEODETSKI VESTNIK

  Geodetski vestnik je indeksiran in povzet v Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSS)in Journal Citation Reports/

  Social Sciences Edition (JCR/SSE).

  Indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:

  GEOBASE(TM), ICONDA - International Construction Database, COBISS, Civil Engineering Abstracts, GeoRef, CSA Aerospace & High Technology, Database,

  Electronics and Communications Abstracts, Materials Business File,Solid State and Superconductivity Abstracts, Computer and Information

  Systems, Mechanical & Transportation, Engineering Abstracts, Water Resour-ces Abstracts, Environmental Sciences

  Geodetski vestnik isindexed and abstracted in Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSci)and Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition (JCR/SSE).

  Indexed and abstracted is also in those bibliographic data bases:

  GEOBASE(TM), ICONDA - International Construction Database, COBISS, Civil Engineering Abstracts, GeoRef, CSA Aerospace & High Technology Database, Electronics and Communications Abstracts, Materials Business File, Solid State and Superconductivity Abstracts, Computer and Informa-tion Systems, Mechanical & Transportation, Engineering Abstracts, Water Resources Abstracts, Environmental Sciences

  Geodetski vestnik is partly subsidized by the Slovenian Research Agency.

  Geodetski vestnik is entered in the mass media register at the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia under No. 526.

  Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancira:Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

  Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno tevilko 526.

  GV_2015_3_Strokovni-del (Valter Foski's conflicted copy 2015-09-16) (mojca foki's conflicted copy 2015-09-24).indd 445 1.10.2015 16:14:24

 • | 446 |

  | 59/3 | GEODETSKI VESTNIK

  GV_2015_3_Strokovni-del (Valter Foski's conflicted copy 2015-09-16) (mojca foki's conflicted copy 2015-09-24).indd 446 1.10.2015 16:14:24

 • | 447 |

  | 59/3 |GEODETSKI VESTNIK

  IZDAJATELJ

  Zveza geodetov Slovenije Zemljemerska ulica 12, SI-1000 LjubljanaE-naslov: [email protected]

  MEDNARODNI UREDNIKI ODBOR

  Dr. Ivan Aleksi (Beograd, Srbija)Dr. Branislav Bajat (Beograd, Srbija)Dr. Tomislav Bai (Zagreb, Hrvaka)Dr. ystein Jakob Bjerva (s, Norveka)Dr. Giuseppe Borruso (Trst, Italija)Dr. Rafaella Cefalo (Trst, Italija)Dr. Urka Demar (St Andrews, Velika Britanija)Dr. Henrik Harder (Aalborg, Danska)Dr. Thomas Kalbro (Stockholm, vedska)Dr. Reinfried Mansberger (Dunaj, Avstrija)Leiv Bjarte Mjs (Bergen, Norveka) Dr. Gerhard Navratil (Dunaj, Avstrija)Dr. Kritof Otir (Ljubljana, Slovenija)Dr. Andrea Pdr (Szkesfehrvr, Madarska)Dr. Alenka Poplin (Iowa, ZDA)Dr. Anton Prosen (Ljubljana, Slovenija)Dr. Miodrag Roi (Zagreb, Hrvaka)Dr. Balzs Szkely (Fraiberg, Nemija)Dr. Joc Triglav (Murska Sobota, Slovenija)Dr. Arvo Vitikainen (Aalto, Finska)Dr. John Weber (Michigan, ZDA)Dr. Klemen Zakek (Hamburg, Nemija)

  IZDAJATELJSKI SVET

  Mag. Bla Mozeti, predsednik Zveze geodetov SlovenijeMag. Erna Flogie Dolinar, generalna sekretarka Zveze geodetov SlovenijeDr. Anka Lisec, glavna in odgovorna urednicaSandi Berk, urejanje rubrike Strokovne razpraveErik Karbi, urejanje rubrike Drutvene dejavnostiMag. Mojca Foki, tehnino urejanje in oblikovanje

  TEhNINO UREJANJE IN OBLIKOVANJE

  Mag. Mojca Foki, e-naslov: [email protected] Trobec, e-naslov: [email protected] Teja Koler Povh, e-naslov: [email protected]

  GEODETSKI VESTNIKUDK 528=863

  ISSN 0351-0271EISSN 1581-1328

  Letnik 59, t. 3, str. 445684, Ljubljana, september 2015. Izidejo tiri tevilke na leto. Naklada te tevilke: 1200 izvodov.

  Barvna razliica je prosto dostopna na spletnem naslovu: http://www.geodetski-vestnik.com.

  Copy

  right

  20

  14 Ge

  odets

  ki ve

  stnik,

  Zvez

  a geo

  detov

  Slov

  enije

  Glavna in odGovorna uredniCa

  Dr. Anka LisecTel.: +386 1 4768 560 E-naslov: [email protected]

  PODRONI IN PODPODRONI UREDNIKI

  Dr. Bojan Stopar, podroni urednik za geodezijoDr. Rado umrada, podroni urednik za geoinformatikoDr. Boena Lipej, podrona urednica za upravljanje in evidentiranje nepreminin Dr. Alma Zavodnik Lamovek, podrona urednica za nartovanje in urejanje prostoraToma Petek, upravno podroje (GURS)Miran BrumecDr. Marjan ehMag. Samo DrobneMag. Erna Flogie DolinarDr. Duan KogojDr. Boo KolerDr. Mojca Kosmatin FrasDr. Miran KuharDr. Duan PetroviDr. Dalibor RadovanDr. Maruka ubic Kova

  LEKTORIRANJE Manica Baa

  UREJANJE SPLETNIh STRANI

  Dr. Klemen Kozmus Trajkovski, e-naslov: [email protected]

  TISK Geodetski intitut Slovenije

  DISTRIBUCIJA Janez Gori

  TRENJE (OGLASNO TRENJE)Zveza geodetov SlovenijeZemljemerska ulica 12, SI-1000 LjubljanaE-naslov: [email protected]

  GV_2015_3_Strokovni-del (Valter Foski's conflicted copy 2015-09-16) (mojca foki's conflicted copy 2015-09-24).indd 447 1.10.2015 16:14:24

 • | 448 |

  | 59/3 | GEODETSKI VESTNIK

  Copy

  right

  20

  14 Ge

  odets

  ki ve

  stnik,

  Asso

  ciatio

  n of S

  urve

  yors

  of Slo

  venia

  PUBLIShER Association of Surveyors of Slovenia Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana, SloveniaE-mail: [email protected]

  INTERNATIONAL EDITORIAL BOARDIvan Aleksi, Ph.D. (Belgrade, Serbia)Branislav Bajat, Ph.D. (Belgrade, Serbia)Tomislav Bai, Ph.D. (Zagreb, Croatia)ystein Jakob Bjerva, Ph.D. (s, Norway)Giuseppe Borruso, Ph.D. (Trieste, Italy)Rafaella Cefalo, Ph.D. (Trieste, Italy)Urka Demar, Ph.D. (St. Andrews, Great Britain)Henrik Harder, Ph.D. (Aalborg, Denmark)Thomas Kalbro, Ph.D. (Stockholm, Sweden)Reinfried Mansberger, Ph.D. (Vienna, Austria)Leiv Bjarte Mjs (Bergen, Norway)Gerhard Navratil, Ph.D. (Vienna, Austria)Kritof Otir, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Alenka Poplin, Ph.D. (Iowa, USA)Andrea Pdr, Ph.D. (Szkesfehrvr, Hungary)Anton Prosen, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Miodrag Roi, Ph.D. (Zagreb, Croatia)Balzs Szkely, Ph.D. (Freiberg, Germany)Joc Triglav, Ph.D. (Murska Sobota, Slovenia)Arvo Vitikainen, Ph.D. (Aalto, Finland)John Weber, Ph.D. (Michigan, USA)Klemen Zakek, Ph.D. (Hamburg, Germany)

  PUBLIShING COUNCILBla Mozeti, M.Sc., president of The Association of Surveyors of SloveniaErna Flogie Dolinar, M.Sc., general secretary of The Association of Surveyors of SloveniaAnka Lisec, Ph.D., editor-in-chief Sandi Berk, Editor of the section Professional DiscussionErik Karbi, Editor of the section Activities of the Professional SocietyMojca Foki, M.Sc., Technical Editor and Design

  TEChNICAL EDITOR AND DESIGNMojca Foki, M.Sc., e-mail: [email protected] Trobec, e-mail: [email protected] Koler Povh, Ph.d., e-mail: [email protected]

  GEODETSKI VESTNIKUDK 528=863

  ISSN 0351-0271e-ISSN 1581-1328

  Vol. 59, No. 3, pp. 445684, Ljubljana, Slovenia, September 2015. Issued four times a year. Circulation: 1,200 copies. Free on-line access to the colour version at http://www.geodetski-vestnik.com.

  ediTor-in-CHieFAnka Lisec, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Phone: +386 1 4768 560E-mail: [email protected]

  FIELD AND SUB-FIELD EDITORSBojan Stopar, Ph.D., field editor for GeodesyRado umrada, Ph.D., field editor for GeoinformaticsBoena Lipej, Ph.D., field editor for Real Estate Management and EvidencingAlma Zavodnik Lamovek, Ph.D., field edito

Search related