Click here to load reader

Geodetski vestnik_2016_1

 • View
  313

 • Download
  30

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glasilo Zveze geodetov Slovenije Journal of the Association of Surveyors of Slovenia

Text of Geodetski vestnik_2016_1

 • RECENZIRANI LANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES

  Dejan Grigillo, Jure Snoj, Matja Dolek Fotogrametrino merjenje deFormacij pri preizkusih mehanske odpornosti konstrukcijskih elementov photogrammetric measurement oF deFormations in tests oF mechanical resistance oF structural elements

  Admir Mulahusi, Nedim Tuno, Jusuf Topoljak, Demaila Bali izdelava 3d-modela kompleksnega kulturnozgodovisnkega spomenika z uporabo digitalne Fotogrametrine postaje using an imaging station in making a 3d model oF a complex cultural and historical heritage object

  Klemen Kozmus Trajkovski, Oskar Sterle, Bojan Stopar robustne statistine metode, dopplerjeva opazovanja in vpliv vepotja pri opazovanjih gnss v oteenih razmerah

  robust statistics, doppler observations and multipath eFFect in gnss in adverse conditions

  Blanka Grajfoner, Franci Steinman izvajanje poplavne direktive na meddravnem odseku mure

  implementation oF the Floods directive on interstate stretch oF mura river

  Tilen Urbani, Anja Vreko, Klemen Kregar zanesljivost metode ransac pri oceni parametrov geometrijskih oblik the reliability oF ransac method when estimating the parameters oF geometric object

  Milena Dini, Petar Mitkovi nartovanje primestnih obmoij: od spalnih naselij do trajnostnih sosesk

  suburban design: From bedroom communities to sustainable neighborhoods

  Vol. 57, No 4

  Geod

  etski

  vestn

  ik | 6

  0/1 |

  2016

  | 1-1

  84 |

  GEODETSKI VESTNIKGlasilo Zveze geodetov SlovenijeJournal of the Association of Surveyors of SloveniaISSN 0351-0271 | letn./Vol. 60 | t./No. 1 | str./pp. 1-184 |

  Dostopno na | available at: http/www.geodetski-vestnik.com

  EODETSKI

  ISSN 0351-0271

  Letn. 60 | t. 1

  2016

  G

  Glasilo Zveze geodetov SlovenijeJournal of the Association of Surveyors of Slovenia

  Vol. 60 | No. 1

  V E S T N I K

  naslovnica_2016_1.indd 1 25.3.2016 11:40:09

 • | 1 |

  | 60/1 |GEODETSKI VESTNIK

  Geodetski vestnik je indeksiran in povzet v Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSS)in Journal Citation Reports/

  Social Sciences Edition (JCR/SSE).

  Indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:

  GEOBASE(TM), ICONDA - International Construction Database, COBISS, DOAJ, Civil Engineering Abstracts, GeoRef,

  CSA Aerospace & High Technology, Database, Electronics and Communications Abstracts, Materials Business File,

  Solid State and Superconductivity Abstracts, Computer and Information Systems, Mechanical & Transportation, Engineering Abstracts, Water Resour-

  ces Abstracts, Environmental Sciences

  Geodetski vestnik isindexed and abstracted in Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSci)and Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition (JCR/SSE).

  Indexed and abstracted is also in those bibliographic data bases:

  GEOBASE(TM), ICONDA - International Construction Database, COBISS, DOAJ, Civil Engineering Abstracts, GeoRef, CSA Aerospace & High Tech-nology Database, Electronics and Communications Abstracts, Materials Business File, Solid State and Superconductivity Abstracts, Computer and Information Systems, Mechanical & Transportation, Engineering Abstra-cts, Water Resources Abstracts, Environmental Sciences

  Geodetski vestnik is partly subsidized by the Slovenian Research Agency.

  Geodetski vestnik is entered in the mass media register at the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia under No. 526.

  Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancira:Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

  Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno tevilko 526.

 • | 2 |

  | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK

 • | 3 |

  | 60/1 |GEODETSKI VESTNIK

  IZDAJATELJ

  Zveza geodetov Slovenije Zemljemerska ulica 12, SI-1000 LjubljanaE-naslov: [email protected]

  MEDNARODNI UREDNIKI ODBOR

  Dr. Ivan Aleksi (Beograd, Srbija)Dr. Branislav Bajat (Beograd, Srbija)Dr. Tomislav Bai (Zagreb, Hrvaka)Dr. ystein Jakob Bjerva (s, Norveka)Dr. Giuseppe Borruso (Trst, Italija)Dr. Rafaella Cefalo (Trst, Italija)Dr. Urka Demar (St Andrews, Velika Britanija)Dr. Henrik Harder (Aalborg, Danska)Dr. Thomas Kalbro (Stockholm, vedska)Dr. Reinfried Mansberger (Dunaj, Avstrija)Leiv Bjarte Mjs (Bergen, Norveka) Dr. Gerhard Navratil (Dunaj, Avstrija)Dr. Kritof Otir (Ljubljana, Slovenija)Dr. Andrea Pdr (Szkesfehrvr, Madarska)Dr. Alenka Poplin (Iowa, ZDA)Dr. Anton Prosen (Ljubljana, Slovenija)Dr. Miodrag Roi (Zagreb, Hrvaka)Dr. Balzs Szkely (Freiburg, Nemija)Dr. Joc Triglav (Murska Sobota, Slovenija)Dr. Arvo Vitikainen (Aalto, Finska)Dr. John Weber (Michigan, ZDA)Dr. Klemen Zakek (Hamburg, Nemija)

  IZDAJATELJSKI SVET

  Mag. Bla Mozeti, predsednik Zveze geodetov SlovenijeMag. Erna Flogie Dolinar, generalna sekretarka Zveze geodetov SlovenijeDr. Anka Lisec, glavna in odgovorna urednicaSandi Berk, urejanje rubrike Strokovne razpraveErik KarbiMag. Mojca Foki, tehnino urejanje in oblikovanje

  TEhNINO UREJANJE IN OBLIKOVANJE

  Mag. Mojca Foki, e-naslov: [email protected] Trobec, e-naslov: [email protected] Teja Koler Povh, e-naslov: [email protected]

  GEODETSKI VESTNIKUDK 528=863

  ISSN 0351-0271EISSN 1581-1328

  Letnik 60, t. 1, str. 1184, Ljubljana, marec 2016. Izidejo tiri tevilke na leto. Naklada te tevilke: 1200 izvodov.

  Barvna razliica je prosto dostopna na spletnem naslovu: http://www.geodetski-vestnik.com.

  Copy

  right

  20

  16 Ge

  odets

  ki ve

  stnik,

  Zvez

  a geo

  detov

  Slov

  enije

  Glavna in odGovorna uredniCa

  Dr. Anka LisecTel.: +386 1 4768 560 E-naslov: [email protected]

  PODRONI IN PODPODRONI UREDNIKI

  Dr. Bojan Stopar, podroni urednik za geodezijoDr. Rado umrada, podroni urednik za geoinformatikoDr. Boena Lipej, podrona urednica za upravljanje in evidentiranje nepreminin Dr. Alma Zavodnik Lamovek, podrona urednica za nartovanje in urejanje prostoraToma Petek, upravno podroje, Geodetska uprava Republike SlovenijeMiran BrumecDr. Marjan ehMag. Samo DrobneMag. Erna Flogie DolinarDr. Duan KogojDr. Boo KolerDr. Mojca Kosmatin FrasDr. Miran KuharDr. Duan PetroviDr. Dalibor RadovanDr. Maruka ubic Kova

  LEKTORIRANJE Manica Baa

  UREJANJE SPLETNIh STRANI

  Dr. Klemen Kozmus Trajkovski, e-naslov: [email protected]

  TISK Geodetski intitut Slovenije

  DISTRIBUCIJA Janez Gori

  TRENJE (OGLASNO TRENJE)Zveza geodetov SlovenijeZemljemerska ulica 12, SI-1000 LjubljanaE-naslov: [email protected]

 • | 4 |

  | 60/1 | GEODETSKI VESTNIK

  Copy

  right

  20

  16 Ge

  odets

  ki ve

  stnik,

  Asso

  ciatio

  n of S

  urve

  yors

  of Slo

  venia

  PUBLIShER Association of Surveyors of Slovenia Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana, SloveniaE-mail: [email protected]

  INTERNATIONAL EDITORIAL BOARDIvan Aleksi, Ph.D. (Belgrade, Serbia)Branislav Bajat, Ph.D. (Belgrade, Serbia)Tomislav Bai, Ph.D. (Zagreb, Croatia)ystein Jakob Bjerva, Ph.D. (s, Norway)Giuseppe Borruso, Ph.D. (Trieste, Italy)Rafaella Cefalo, Ph.D. (Trieste, Italy)Urka Demar, Ph.D. (St. Andrews, Great Britain)Henrik Harder, Ph.D. (Aalborg, Denmark)Thomas Kalbro, Ph.D. (Stockholm, Sweden)Reinfried Mansberger, Ph.D. (Vienna, Austria)Leiv Bjarte Mjs (Bergen, Norway)Gerhard Navratil, Ph.D. (Vienna, Austria)Kritof Otir, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Alenka Poplin, Ph.D. (Iowa, USA)Andrea Pdr, Ph.D. (Szkesfehrvr, Hungary)Anton Prosen, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Miodrag Roi, Ph.D. (Zagreb, Croatia)Balzs Szkely, Ph.D. (Freiburg, Germany)Joc Triglav, Ph.D. (Murska Sobota, Slovenia)Arvo Vitikainen, Ph.D. (Aalto, Finland)John Weber, Ph.D. (Michigan, USA)Klemen Zakek, Ph.D. (Hamburg, Germany)

  PUBLIShING COUNCILBla Mozeti, M.Sc., president of The Association of Surveyors of SloveniaErna Flogie Dolinar, M.Sc., general secretary of The Association of Surveyors of SloveniaAnka Lisec, Ph.D., editor-in-chief Sandi Berk, Editor of the section Professional DiscussionErik KarbiMojca Foki, M.Sc., Technical Editor and Design

  TEChNICAL EDITOR AND DESIGNMojca Foki, M.Sc., e-mail: [email protected] Trobec, e-mail: [email protected] Koler Povh, Ph.D., e-mail: [email protected]

  GEODETSKI VESTNIKUDK 528=863

  ISSN 0351-0271e-ISSN 1581-1328

  Vol. 60, No. 1, pp. 1184, Ljubljana, Slovenia, March 2016. Issued four times a year. Circulation: 1,200 copies. Free on-line access to the colour version at http://www.geodetski-vestnik.com.

  ediTor-in-CHieFAnka Lisec, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Phone: +386 1 4768 560E-mail: [email protected]

  FIELD AND SUB-FIELD EDITORSBojan Stopar, Ph.D., field editor for GeodesyRado umrada, Ph.D., field editor for GeoinformaticsBoena Lipej, Ph.D., field editor for Real Estate Management and EvidencingAlma Zavodnik Lamovek, Ph.D., field editor for Spatial PlanningToma Petek, Administrative Field (Surveying and Mapping Authority of Republic of Slovenia)Miran BrumecMarjan eh, Ph.D.Samo Drobne, M.Sc.Erna Flogie Dolinar, M.ScDuan Kogoj, Ph.D.Boo Koler, Ph.D.Mojca Kosmatin Fras, Ph.D.Miran Kuhar, Ph.D.Duan Petrovi, Ph.D.Dalibor Radovan, Ph.D.Maruka ubic Kova, Ph.D.

  PROOFREADING Manica Baa

  WEB PAGE EDITINGKlemen Kozmus Trajkovski, Ph.D., e-mail: [email protected]

  PRINT Geodetski intitut Slovenije

  DISTRIBUTION Janez Gori

  MARKETING (ADVERTISING)Association of Surveyors of Slovenia,Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljanae-mail: [email protected]

 • | 5 |

  GEODETSKI VESTN

Search related