Click here to load reader

Geodetski vestnik_2014_2

 • View
  418

 • Download
  27

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glasilo Zveze geodetov Slovenije (Letnik 58, št. 2) Journal of the Association of Surveyors of Slovenia (Vol. 58, No. 2)

Text of Geodetski vestnik_2014_2

 • RECENZIRANI LANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES

  Klemen Kregar, Mitja Lakner, Duan KogojROTACIJA Z ENOTSKIM KVATERNIONOM ROTATION WITH UNIT QUATERNION

  Ale Marjeti, Klemen Kregar, Duan Kogoj GEODETSKO MERJENJE DOLIN V ATLETIKIGEODETIC MEASUREMENT OF DISTANCES IN ATHLETICS

  Bernarda Bevc ekoranja, Andrej PoganikANALIZA ZAVAROVANIH OBMOIJ NARAVE NA SVETOVNI RAVNI TER PRIMERJAVA Z EVROPO IN SLOVENIJOANALYSIS OF PROTECTED AREAS OF NATURE ON THE GLOBAL LEVEL AND A COMPARISON TO EUROPE AND SLOVENIA

  Mihaela Triglav ekada, Matija Zorn, Renato R. ColucciPOVRINA KANINSKIH IN TRIGLAVSKEGA LEDENIKA OD LETA 1893, DOLOENA NA PODLAGI ARHIVSKIH POSNETKOV TER AEROLASERSKIH PODATKOVCHANGES IN THE AREA OF THE CANIN (ITALY) AND TRIGLAV GLACIERS (SLOVENIA) SINCE 1893 BASED ON ARCHIVE IMAGES AND AERIAL LASER SCANNING

  Miroslav Kuburi, Milo Kopi, Bojan MatiSODOBNE METODE PROSTORSKEGA PRIDOBIVANJA PODATKOV POT K VZPOSTAVITVI E-UPRAVECONTEMPORARY METHODS OF SPATIAL DATA ACQUISITION THE ROAD TO E-GOVERNMENT

  eljko Vukeli, Milivoj VuliOCENA IN NATANNOST OCENE 3D-POLOAJA TOK V VRTINIEVALUATION OF 3D POSITIONS AND THE POSITIONAL ACCURACY OF POINTS WITHIN A BOREHOLE

  Vol. 57, No 4

  G

  e

  o

  d

  e

  t

  s

  k

  i

  v

  e

  s

  t

  n

  i

  k

  |

  5

  8

  /

  2

  |

  2

  0

  1

  4

  |

  2

  1

  9

  -

  4

  4

  0

  |

  GEODETSKI VESTNIKGlasilo Zveze geodetov SlovenijeJournal of the Association of Surveyors of SloveniaISSN 0351-0271 | letn./Vol. 58 | t./No. 2 | str./pp. 219-440 |

  Dostopno na | available at: http/www.geodetski-vestnik.com

  EODETSKI

  ISSN 0351-0271

  Letn. 58 | t. 2

  2014 V E S T N I KG

  Glasilo Zveze geodetov SlovenijeJournal of the Association of Surveyors of Slovenia

  Vol. 58 | No. 2

  naslovnica_2014_2.indd 1naslovnica_2014_2.indd 1 24.6.2014 15:07:2824.6.2014 15:07:28

 • | 219 |

  | 58/2 |GEODETSKI VESTNIK

  Geodetski vestnik je indeksiran in povzet v Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSS)in Journal Citation Reports/

  Social Sciences Edition (JCR/SSE).

  Indeksiran in povzet je tudi v naslednjih bibliografskih zbirkah:

  GEOBASE(TM), ICONDA - International Construction Database, DOAJ Directory of Open Access Journals, COBISS, Civil Engineering Abstra-

  cts, GeoRef, CSA Aerospace & High Technology, Database, Electronics and Communications Abstracts, Materials Business File,

  Solid State and Superconductivity Abstracts, Computer and Information Systems, Mechanical & Transportation, Engineering Abstracts, Water Resour-

  ces Abstracts, Environmental Sciences

  Geodetski vestnik isindexed and abstracted in Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch (SSci)and Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition (JCR/SSE).

  Indexed and abstracted is also in those bibliographic data bases:

  GEOBASE(TM), ICONDA - International Construction Database, DOAJ Directory of Open Access Journals, COBISS, Civil Engineering Abstracts, GeoRef, CSA Aerospace & High Technology Database, Electronics and Communications Abstracts, Materials Business File, Solid State and Superconductivity Abstracts, Computer and Information Systems, Mecha-nical & Transportation, Engineering Abstracts, Water Resources Abstracts, Environmental Sciences

  Geodetski vestnik is partly subsidized by the Slovenian Research Agency.

  Geodetski vestnik is entered in the mass media register at the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia under No. 526.

  Izdajanje Geodetskega vestnika sofinancira:Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

  Geodetski vestnik je vpisan v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno tevilko 526.

 • | 220 |

  | 58/2 | GEODETSKI VESTNIK

 • | 221 |

  | 58/2 |GEODETSKI VESTNIK

  IZDAJATELJ

  Zveza geodetov Slovenije Zemljemerska ulica 12, SI-1000 LjubljanaE-naslov: [email protected]

  MEDNARODNI UREDNIKI ODBOR

  Dr. Ivan Aleksi (Beograd, Srbija)Dr. Branislav Bajat (Beograd, Srbija)Dr. Tomislav Bai (Zagreb, Hrvaka)Dr. ystein Jakob Bjerva (s, Norveka)Dr. Giuseppe Borruso (Trst, Italija)Dr. Rafaella Cefalo (Trst, Italija)Dr. Urka Demar (St Andrews, Velika Britanija)Dr. Henrik Harder (Aalborg, Danska)Dr. Thomas Kalbro (Stockholm, vedska)Dr. Reinfried Mansberger (Dunaj, Avstrija)Leiv Bjarte Mjs (Bergen, Norveka) Dr. Gerhard Navratil (Dunaj, Avstrija)Dr. Andrea Pdr (Szkesfehrvr, Madarska)Dr. Alenka Poplin (Hamburg, Nemija)Dr. Anton Prosen (Ljubljana, Slovenija)Dr. Miodrag Roi (Zagreb, Hrvaka)Dr. Balzs Szkely (Dunaj, Avstrija)Dr. Joc Triglav (Murska Sobota, Slovenija)Dr. Arvo Vitikainen (Aalto, Finska)Dr. John Weber (Michigan, ZDA)Dr. Klemen Zakek (Hamburg, Nemija)

  IZDAJATELJSKI SVET

  Mag. Bla Mozeti, predsednik Zveze geodetov SlovenijeMag. Erna Flogie Dolinar, generalna sekretarka Zveze geodetov SlovenijeDr. Anka Lisec, glavna in dogovorna urednicaSandi Berk, urejanje rubrike Strokovne razpraveErik Karbi, urejanje rubrike Drutvene dejavnostiMag. Mojca Foki, tehnino urejanje in oblikovanje

  TEHNINO UREJANJE IN OBLIKOVANJE

  Mag. Mojca Foki, e-naslov: [email protected] Trobec, e-naslov: [email protected]

  LEKTORIRANJE Manica Baa

  GEODETSKI VESTNIKUDK 528=863

  ISSN 0351-0271EISSN 1581-1328

  Letnik 58, t. 2, str. 219440, Ljubljana, junij 2014. Izidejo tiri tevilke na leto. Naklada te tevilke: 1200 izvodov.

  Barvna razliica je prosto dostopna na spletnem naslovu: http://www.geodetski-vestnik.com.

  Copy

  right

  20

  14 Ge

  odets

  ki ve

  stnik,

  Zvez

  a geo

  detov

  Slov

  enije

  GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA

  Dr. Anka LisecTel.: +386 1 4768 560 E-naslov: [email protected]

  PODRONI IN PODPODRONI UREDNIKI

  Dr. Bojan Stopar, podroni urednik za geodezijoDr. Rado umrada, podroni urednik za geoinformatikoDr. Boena Lipej, podrona urednica za upravljanje in evidentiranje nepreminin Dr. Alma Zavodnik Lamovek, podrona urednica za nartovanje in urejanje prostoraToma Petek, upravno podroje (GURS)Miran BrumecDr. Marjan ehMag. Samo DrobneMag. Erna Flogie DolinarDr. Duan KogojDr. Boo KolerDr. Mojca Kosmatin FrasDr. Miran KuharDr. Duan PetroviDr. Dalibor RadovanDr. Maruka ubic Kova

  UREJANJE SPLETNIH STRANI

  Dr. Klemen Kozmus Trajkovski, e-naslov: [email protected]

  DOKUMENTACIJSKA OBDELAVA Mag. Teja Koler Povh

  TISK Geodetski intitut Slovenije

  DISTRIBUCIJA Janez Gori

  TRENJE (OGLASNO TRENJE)Zveza geodetov SlovenijeZemljemerska ulica 12, SI-1000 LjubljanaE-naslov: [email protected]

 • | 222 |

  | 58/2 | GEODETSKI VESTNIK

  Copy

  right

  20

  14 Ge

  odets

  ki ve

  stnik,

  Asso

  ciatio

  n of S

  urve

  yors

  of Slo

  venia

  PUBLISHER Association of Surveyors of Slovenia Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana, SloveniaE-mail: [email protected]

  INTERNATIONAL EDITORIAL BOARDIvan Aleksi, Ph.D. (Belgrade, Serbia)Branislav Bajat, Ph.D. (Belgrade, Serbia)Tomislav Bai, Ph.D. (Zagreb, Croatia)ystein Jakob Bjerva, Ph.D. (s, Norway)Giuseppe Borruso, Ph.D. (Trieste, Italy)Rafaella Cefalo, Ph.D. (Trieste, Italy)Urka Demar, Ph.D. (St. Andrews, Great Britain)Henrik Harder, Ph.D. (Aalborg, Denmark)Thomas Kalbro, Ph.D. (Stockholm, Sweden)Reinfried Mansberger, Ph.D. (Vienna, Austria)Leiv Bjarte Mjs (Bergen, Norway)Gerhard Navratil, Ph.D. (Vienna, Austria)Alenka Poplin, Ph.D. (Hamburg, Germany)Andrea Pdr, Ph.D. (Szkesfehrvr, Hungary)Anton Prosen, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Miodrag Roi, Ph.D. (Zagreb, Croatia)Balzs Szkely, Ph.D. (Vienna, Austria)Joc Triglav, Ph.D. (Murska Sobota, Slovenia)Arvo Vitikainen, Ph.D. (Aalto, Finland)John Weber, Ph.D. (Michigan, USA)Klemen Zakek, Ph.D. (Hamburg, Germany)

  PUBLISHING COUNCILBla Mozeti, M.Sc., president of The Association of Surveyors of SloveniaErna Flogie Dolinar, M.Sc., general secretary of The Association of Surveyors of SloveniaAnka Lisec, Ph.D., editor-in-chief Sandi Berk, Editor of the section Professional DiscussionErik Karbi, Editor of the section Activities of the Professional SocietyMojca Foki, M.Sc., Technical Editor and Design

  TECHNICAL EDITOR AND DESIGNMojca Foki, M.Sc., e-mail: [email protected] Trobec, e-mail: [email protected]

  PROOFREADING Manica Baa

  GEODETSKI VESTNIKUDK 528=863

  ISSN 0351-0271e-ISSN 1581-1328

  Vol. 58, No. 2, pp. 219440, Ljubljana, Slovenia, June 2014. Issued four times a year. Circulation: 1,200 copies. Free on-line access to the colour version at http://www.geodetski-vestnik.com.

  EDITOR-IN-CHIEFAnka Lisec, Ph.D. (Ljubljana, Slovenia)Phone: +386 1 4768 560E-mail: [email protected]

  FIELD AND SUB-FIELD EDITORSBojan Stopar, Ph.D., field editor for GeodesyRado umrada, Ph.D., field editor for GeoinformaticsBoena Lipej, Ph.D., field editor for Real Estate Management and EvidencingAlma Zavodnik Lamovek, Ph.D., field editor for Spatial PlanningToma Petek, Administrative Field (SMA)Miran BrumecMarjan eh, Ph.D.Samo Drobne, M.Sc.Erna Flogie Dolinar, M.ScDuan Kogoj, Ph.D.Boo Koler, Ph.D.Mojca Kosmatin Fras, Ph.D.Miran Kuhar, Ph.D.Duan Petrovi, Ph.D.Dalibor Radovan, Ph.D.Maruka ubic Kova, Ph.D.

  WEB PAGE EDITINGKlemen Kozmus Trajkovski, Ph.D., e-mail: [email protected]

  DOCUMENTATION PROCESSING Teja Koler Povh, M.Sc.

  PRINT Geodetski intitut Slovenije

  DISTRIBUTION Janez Gori

  MARKETING (ADVERTISING)Association of Surveyors of Slovenia,Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljanae-mail: [email protected]

Search related