of 112/112
1

Galeb GP350 Korisnicko Uputstvo

 • View
  376

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uputstvo za fiskalnu kasu GALEB GP-350

Text of Galeb GP350 Korisnicko Uputstvo

 • 1

 • 3SADRAJ

  1. UVOD 52. OSNOVNE FUNKCIONALNE I TEHNIKE KARAKTERISTIKE FISKALNE KASE GALEB GP-350 73. TASTATURA 104. RASPAKIVANJE 135.UKLJUENJE ERK ON/OFF 146. UVLAENJE PAPIRA 157. OPERACIONI MODOVI 168. PRODAJA 178.1 FUNKCIJA TASTERA U MODU PRODAJE 178.2 IZGLED I SADRAJ FISKALNOG ISEKA 188.3 PRIMERI PRODAJE 209. IZVETAJI 249.1 Dnevni izvetaj 249.2. Presek stanja 249.3. Periodini izvetaj 259.5 Kasiri 279.6 Odeljenja 309.7 Reset prometa: 319.8 Poreske stope: 319.9 Unos / Iznos novca: 3110. PODEAVANJE UREAJA 3310.1 Podeavanje tastature: 3310.2 Podeavanje tampaa: 3310.3 GPRS izvetaji: 3310.4 Napon 3510.5 Operacije dnevnog izvetaja 3610.6 Podeavanje tampanja artikala 3610.7. Definisanje reklamne poruke 3610.8. Kontrast displeja 3710.9 Opcija skraeni footer 3711. ARTIKLI 3811.1 Unos artikla 3811.2 Brisanje artikla 4011.3 Formatiranje baze 4011.4 tampanje baze 4011.5 Brisanje baze artikala 40

 • 411.6 Opcija kod artikla interna ifra 4111.7 tampanje artikala sa kodom 4112. GPRS INTEGRISANI MODUL 4113. PROMENA VREMENA ( letnje-zimsko ) 4314. BAR KOD SKENER 4315. RAD SA GP-350 U REIMU FISKALNOG PRINTERA 4416. OPIS KOMANDI INTERFEJS PROTOKOLA 4516.1 Uvod 4516.2. PORESKE GRUPE I KALKULACIJA POREZA 4616.3. STANJA FISKALNOG UREAJA 4717. PREKID NAPAJANJA 5018. PROGRAMIRANJE I DOBIJANJE PODATAKA O ARTIKLIMA 5018.1. Nain izdavanja fiskalnih iseaka 5019. GENERISANJE IZVETAJA 5020. PROTOKOL NA NISKOM NIVOU - STANDARDNI PROTOKOL 5120.1. Primeri slanja paketa standarni protokol 5420.2. Karakter-set fiskalne kase Galeb GP-350 u reimu fiskalnog tampaa 5621. KREIRANJE PORUKA, SINTAKSA I KORIENJE OZNAKE KOD STANDARDNOG PROTOKOLA 5722. SPISAK KOMANDI PREMA NAMENI 5723. DETALJAN OPIS KOMANDI STANDARDNOG PROTOKOLA 6024. DETALJAN OPIS BAZNOG PROTOKOLA 7825. SPISAK KOMANDI OD NAJMANJEG PREMA NAJVEEM BROJU 10925.1 STANDARDNI PROTOKOL 10925.2 BAZNI PROTOKOL 11026. KODOVI GREAKA I PORUKA 111

 • 51. UVOD

  Ovaj prirunik sadri uputstvo za instalaciju, odravanje, podeavanje za rad i upotrebu fiskalnog ureaja. U sluaju bilo kakvog kvara treba se obratiti najbliem ovlaenom servisu. Ne snosimo odgovornost za eventualnu tetu koja je prouzrokovana nepravilnim rukovanjem registar kase, korienjem rezervnih delova koji nisu originalni ili intervencijama od strane neovlaenih lica. Zabranjeno je uklanjanje i otvaranje fiskalne plombe od strane neovlaenih lica.Za putanje kase u rad odgovoran je serviser (ovlaeno tehniko lice), koji e fiskalizovati kasu i personalizovati je. Personalizovanje predstavlja podeavanje parametara kase koji su namenjeni korisniku (PIB, bar kod ita, PC, fioka...). Fiskalizacija se odnosi na osposobljavanje fiskalne memorije kase (dodela PIB-a, setovanje vremena, reseti), kako bi ona ispravno beleila fiskalne dokumente i izdavala ih. Sve operacije koje se odnose na fiskalizaciju moraju biti unete u servisnu knjiicu koja je sastavni dokument uz svaku fis-kalnu kasu.Fiskalna kasa, koja radi i u reimu fiskalnog printera, GALEB GP-350 je savre-meni ureaj prilagoen irokom asortimanu kupaca. Odlikuju ga brz termalni tampa, izuzetno brza komunikacija, savremeno robusno plastino kuite. Integrisani GPRS terminal omoguava komunikaciju i slanje podataka Pores-koj Upravi.Ureaj sadri pored standardnog displeja za kupca, i displej za prodavca.Funkcije kase su prema propisanim zahtevima Republike Srbije, za primenu u prodavnicama, supermarketima, apotekama, parfimerijama ...Daje mogunost izrade obaveznih fiskalnih dokumenata i jo niza dodatnih izvetaja.

  INFORMACIJA IZ OVOG DOKUMENTA SE NE MOE REPRODUKOVATI NITIDISTRIBUIRATI POD BILO KAKVIM OKOLNOSTIMA BEZ PISMENOG

  ODOBRENJA FIRME GALEB GROUP ABAC tel/fax: +381 15 367-700www.galeb.com

 • 6Terminologija: ERK - Elektronska registar kasa PLU - ArtikalFM - Fiskalna memorijaREG - Registrovanje, prodaja

  Servisni damper moe preklapati samo ovlaeni ser-viser!

 • 72. OSNOVNE FUNKCIONALNE I TEHNIKE KARAK-TERISTIKE FISKALNE KASE GALEB GP-350

  Funkcija/parametar/karakteristike GALEB GP-350Kapacitet baze podataka za artikle Max. 20000 artikalaDuina naziva artikla Do 32 karakteraFormat cene ( cifara ) 8+2; sa maksimalnom cenom

  do 21.000.000,00Maksimalna koliina 999999 ili 99999.999Bar kod artikla EAN-13, EAN-8, UPCPoreske grupe Do 9 poreskih grupaBroj odeljenja 8Broj operatera Do 10Nivoi pristupa kasira - Najnii

  - Srednji- Najvii

  Maksimalna vrednost cifara po raunu 11+2 ( 999 999 999, 99 )Nain plaanja Gotovina, ek, platna karticaERK- operacioni modovi 1. Prodaja

  2. Izvetaji ( X, Z, Promet PLU, Promet po kasirima, po odeljenjima )

  3. Podeavanje ureaja 4. Artikli 5. Servisni reim (samo

  serviseri) 6. Reset reim (samo ser-

  viseri)Kontrolna traka Sa simultanim tampanjemKompresovana tampa Uz dodatno podeavanje,

  samo na kontrolnoj traci, i pri radu sa AC/DC adapterom

  Arhiv iseaka za iitavanje preko PC-ja Da

 • 8Fiskalna memorija Neizbrisiva, doputeno do 2000 Dnevnih Izvetaja,10 godina uva podatke i bez napajanja, pri ukljuenju kase vri se provera iste.

  Maksimalan broj brisanja reseta (RAM i PLU baze podataka)

  Maksimalno 50 reseta, nakon ega se FM zakljuava za dalji upis

  Doputen broj promena poreskih stopa Maksimalno 30, nakon ega se FM zakljuava za dalji upis

  Termalni tampa (printer) SEIKO LTPZ 245U - C384 - EBrzina tampanja 40 mm/secUgraena baterija Opciono, Li-Ion baterijski pa-

  ket 8.4V/2000mAhLCD operatorski displej

  LCD klijentski displej

  Grafiki, 3 red/16 karaktera, ispis latinicomNumeriki, 1 red/13 karaktera, nema slovne karaktere

  Termo papir Papir irine 38mm za opera-torsku i klijentsku traku, duine 17m, prenik rolne do 39mm

  Napajanje el. energijom Adapter ispravlja 220V 50Hz1Hz 9V DC/2000mA.

  Sat / kalendar Radi najmanje jo 90 dana od iskljuivanja ERK

  Interfejsi: Konekcija na PC RS-232C, USBGPRS-modem DaPrikljuak vage NePrikljuak bar kod itaa DaPrikljuak za novani sef-fioku Da

 • 9Tipovi moguih reseta: Reset tipa C Reset tipa PBrie PLU bazu (artikle) Da NeKonfiguracije (podeavanja) u tabelamavraa na standardno podeavanje

  Da Ne

  Vraa na standardno zaglavlje Da DaBrie datum i vreme Ne NeBrie promet Da DaBelei se kao reset u FM Da Da

  Omogueno je brisanja podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije od momentasainjavanja dnevnog izvetaja za prethodni period do momenta sainjavanja prvog fiskalnog iseka unarednom periodu.

 • 10

  3. TASTATURATastatura se sastoji od 36 tastera, od toga 26 funkcionalnih / programabilnih i 10 numerikih.

  Funkcijski tasteri: Njihova uloga se ogleda u izvravanju definisanih komandi za svaki taster.Neki tasteri imaju po vie funkcija koje se upotrebljavaju u kombinaciji sa tast-erom SHIFT, a neki menjaju svoju funkciju automatski kada se vri programi-ranje.

  Objanjenje tastera:

  Taster MODE: Funkcija povratka u osnovni meni, i ukljuenje kase

  Taster : Funkcija kretanja kroz menije unapred, odnosno za pomer-anje markera promene.Koristi se i za kretanje napred pod-menije un-utar menija.

  Taster : Funkcija kretanja kroz menije unazad, odnosno za pomeranje markera promene.Koristi se i za kretanje napred pod-menije unutar menijaTaster DNEVNI / PRESEK: Funkcija tampanja Dnevnog Izvetaja odnosno u kombinaciji sa tasterom SHIFT tampanja Preseka Stanja (ovo vai samo kada se nalazite u osnovnom meniju

 • 11

  Taster SHIFT: Menja funkciju vie-namenskih tastera

  Taster PLU: Funkcija ulaska u reim prodaje ako se nalazite u osnovnom meniju, kao i pozivanje PLU koda artikla u reimu ProdajeTaster C : Funkcija brisanja jednog po jednog karaktera, takoe se moete njime vratiti u prethodni meni, pri definisanju vrednosti i naziva brie karaktere.Taster PROG ART / PERIOD: Funkcija programiranja artikla i tampanja izvetaja prodaja artikla, u kombinaciji sa SHIFT vri tampanja periodinog izvetajaTaster CHEQUE / BON: Funcija plaanja rauna ekom, prilikom programiranja artikla ima funkciju promene na irilina slova

  Taster CARD: Funkcija plaanja rauna karticom, a u veini menija ima funkciju tampanja podeenih parametara

  Taster SUB: Funkcija uvida trenutnog stanja na raunu (meuzbir)

  Taster TOTAL / OK: Funkcija tampanja prethodno definisanog rauna, dok u svim drugim menijima ima funkciju potvrde OK.

  Taster STORNO / CLEAR: Ima funkciju STORNO (storniranja arti-kala) ili brisanja prethodno unetog simbola.

  Taster za izvlaenje trake.

  Taster VD: Storno svih stavki sa rauna.

  Tasteri DPT, DP1...: Imaju funkciju pozivanja za prodaju najee prodavanih artikala, s tim da isti moraju biti programirani pod ovim internim (iframa) brojevima (kodovima).

 • 12

  Alfa numeriki tasteri: Njihova osnovna karakteristika je da viestrukim pritiskom tastera, pravo upisa imaju naizmenino znaci, slova ili brojevi. Svaki taster je posebno definisan i u funkciji sa tasterom SHIFT imaju naznaene funkcije.

  Definicija tastera:

  Taster 1 : Brojna vrednost jedan ( 1 ), funkcija razmaka jednog praznog polja, znakovi donja crta( _ ), take( . ), zvezdice ( * ) i zareza ( , ), a u kombinaciji sa SHIFT vri tampanje svih parametara koji se odnose na trenutno podeeno stanje parametara GPRS-a

  Taster 2 : Brojna vrednost dva ( 2 ), slovne: slovo A, slovo B, slovo C, a u kombinaciji sa SHIFT tampanje prodatih artikala.

  Taster 3 : Brojna vrednost tri ( 3 ), slovne: slovo D, slovo E, slovo F, a u kombinaciji sa SHIFT funkcija ulazak u meni Kasira.

  Taster 4 : Brojna vrednost etiri ( 4 ), slovne: slovo G, slovo H, slovo I, a u kombinaciji sa SHIFT funkcija unosa novca

  Taster 5 : Brojna vrednost pet ( 5 ), slovne: slovo J, slovo K, slovo L, a u kombinaciji sa SHIFT funkcija iznosa novca

  Taster 6 : Brojna vrednost est ( 6 ), slovne: slovo M, slovo N, slovo O

  Taster 7 : Brojna vrednost sedam ( 7 ), slovne: slovo P, slovo Q, slovo R,slovo S, a u kombinaciji sa SHIFT konfigurabilna funkcija

  Taster 8 : Brojna vrednost osam ( 8 ), slovne: slovo T, slovo U, slovo V, a u kombinaciji sa SHIFT konfigurabilna funkcija

  Taster 9 : Brojna vrednost devet ( 9 ), slovne: slovo W,slovo X, slovo Y,slovo Z, a u kombinaciji sa SHIFT konfigurabilna funkcija

  Taster X : Funkcija puta ( x ), znak kosa crta ( / ), znak uzvinik (!), slovo (), znak pitanja (?), a u kombinaciji sa SHIFT programiranje poreskih stopa

  Taster 0 : Brojna vrednost nula ( 0 ), slovne: slovo , slovo , slovo , a u kombinaciji sa SHIFT promet po odeljenjima

  Taster . : Znak zarez ( , ), znak and ( & ), znak procenat ( % ), znak srednja crta ( - ), slovo , slovo

 • 13

  4. RASPAKIVANJEPo vaenju ureaja iz kartonske kutije odstranivi delove za fiksiranje, sledite uputstvo za korienje i pripadajuu dokumentaciju za kasu.

  VANE NAPOMENE:1. Ne postavljati ureaj u blizini jakog izvora svetlosti i temperature!2. Ne postavljati ureaj u vlanu i pranjivu prostoriju!3. Ne prikljuivati ureaj na strujne krugove velikih potroaa (npr.

  veliki rashladni ureaji, motori)4. Postaviti ERK tako da kupac i operater istovremeno imaju dobar

  pregled LCD pokazivaa.5. Pristup elektronskim komponentama mogu je tek nakon skidanja

  servisne plombe. Ova radnja je doputena iskljuivo ovlaenim serviserima.

  6. Samo ovlaeni serviser moe da ukloni plombu na registar kasi radi popravke. Svako uklanjanje plombe mimo propisane servisne intervencije smatrae se zloupotrebom i kao takvo je podlono sankcijama.

  7. Preporuuje se da na svakih 6 meseci ovlaeni serviser pregleda registar kasu. Zakonska obaveza je da se redovan servis obav-lja svakih 12 meseci. Posle 355-og dana od podeenog datuma preko GP komander aplikacije (servisna funkcija), na displeju ureaja e se pojavljivati upozorenje POTREBNO JE URADITI TEHNIKI PREGLED, u sluaju da nije uraen pregled posle 370-og dana isto upozorenje e biti i tampano na svakom 15-om raunu i prilikom ukljuivanja ureaja, a kako vreme prolazi upozorenja e biti sve uestalija.

  8. Ukoliko registar kasa nije koriena due vreme, neophodno je napuniti bateriju, ukoliko je uzeta ta opcija. ERK se ukljuuje u izvor napajanja 24 sata pre ponovnog rada.

 • 14

  5.UKLJUENJE ERK ON/OFFUreaj GALEB GP-350, pored spoljnog napajanja od 9V, moe da ima i unutranje baterijsko napajanje. Ureaj se ukljuuje pritiskom na taster MODE kada je ureaj iskljuen. Ukljuenje ureaja je praeno odgovarajuom poz-dravnom porukom kao i zvunim signalom.Iskljuenje ureaja se moe izvriti na dva naina:- Prvi i preporueni nain je regularno softversko gaenje ureaja. U os-novnom meniju (MENI 0) pritiskom i zadravanjem pritiska tastera MODE vie od 2 sekunde pojavljuje se Meni za softversko gaenje ureaja. Izborom opcije DA, ureaj se gasi uz pratei zvuni signal.- Drugi nain, takozvano forsirano gaenje, koje treba koristiti samo u sluaju da se do Menija za softversko gaenje ne moe doi (greka fiskalne memorije, zahtev za resetom, ili neka druga greka ureaja ) implementirano je preko tast-era C. Pritiskom i zadravanjem pritisnutog tastera C, vise od 5 sekundi ureaj se automatski gasi.Kasa je opremljena adapterom, 220VAC +/- 22-33V / 50Hz, ranije navedenog izlaznog napona. Adapter slui za napajanje kase i punjenje baterije, ako postoji.

  Kada se kasa nalazi u nultom Meniju (na displeju se nalaze datum i vreme) :- Ukoliko kasa radi na baterijsko napajanje, i ne koristite je due od 2, 5 ili 10 minuta, u zavisnosti kako ste izvrili podeavanje u Meniju 3.4, ona e se automatski iskljuiti.Auto-iskljuenje ureaja se deava samo kada je ureaj na interno baterijskom napajanju, a u cilju tednje energije baterije. Kada se ureaj nalazi na eksternom napajanju ureaj ostaje ukljuen tj. auto-iskljuenje se ne deava.Takoe ovo iskljuenje treba razlikovati od automatskog iskljuenja pozadinsk-og osvetljenja kod operatorskog displeja, koje se deava uvek, bez obzira da li je ureaj na internom ili eksternom napajanju. Ponovno ukljuenje pozadinskog osvetljenja ureaja je na taster MODE.

  Ukoliko kasa u sebi sadri punjivu bateriju, prikljuite je na adapter, punite 24 asa, i tek potom stavite kasu u funkciju, u suprotnom ukoliko nije punjiva, ne stavljati na adapter!

  Pre poetka rada, pogledajte da li je papir pravilno postavljen u ureaj!

  Provera ispravnosti fiskalne kase omoguena je u servisnom reimu, izradom Testa ureaja.

 • 15

  Kada displej nije ispravan, rad na kasi je onemoguen! Ukoliko u radu doe do kvara na displeju, po otklanjanju kvara kasa nastavlja zapoetu operaciju.

  6. UVLAENJE PAPIRAa) Poklopac za papir skinuti;b) Smestiti rolne za papir, podignite polugu tamparskog valjka, i bez velikog

  napora provucite papir kakoje na skici prikazano;c) Posle provlaenja papira spustite polugu, i pritiskom na taster ROLL

  izvucite papir oko 25-30mm,d) Papir kontrolne trake uvucite u rolnu za namotavanje, a zatim rolnu smes-

  tite u svoje leite,f) Vratite poklopac prostora za papir na svoje mestoIspravno:

  Neispravno:

 • 16

  Napomena: Papir je samo sa jedne strane termalno osetljiv. U fiskalnu kasu je ugraen jedan termalni SEIKO LTPZ 245U - C384 - E tampa za fiskalne iseke i za kontrolnu traku. tampa je opremljen senzorom za kraj papirne trake i kod nestanka bilo koje trake tampa prestaje sa radom do postavljanjapapirne rolne.Mogue je tampanje irilicom i latinicom. Maksimalan broj odtampanih kara-ktera u svakom redu trake je 21. Dimenzije karaktera su 1 x 3 mm. Fikskalna kasa GP-350, ima mogunost kompresovane tampe na kontrolnoj traci, ukoliko se to definie preko GP komander aplikacije, jer to nije osnovno podeavanje kase. tampanje se istovremeno i identino vri na obe rolne (fiskalni iseci i kontrolna traka). Ako tampa ne daje signal, ili doe do prestanka napa-janja, fiskalna kasa e prekinuti sa radom i posle otklanjanja problema nastaviti zapoetu operaciju, ili nastaviti tampu zapoetih fiskalnih dokumenata.

  7. OPERACIONI MODOVIFiskalna kasa GALEB GP-350, moie da radi u dva reima, u standardnom reimu fiskalne kase, ali i u reimu fiskalnog printera, gde se komande alju po kasnije opisanom protokolu.U standardnom reimu fiskalne kase, rad na samoj kasi je opisan u narednom tekstu:

  Funkcije rada registar kase biraju se kada displej prikae (Naziv ureaja, i datum i vreme) :

  Pritiskajui sledee tastere ulazi se u odgovrajue modove:

  PRODAJA Registracija prodaje

  IZVETAJIIzrada Dnevnog Izvetaja, Periodinog Izvetaja, promena Poreskih Stopa, Promet PLU, Kasiri, Promet po odeljenjima, Reset Prometa, Presek Stanja, Unos/Iznos Novca

  Podeavanje ureaja

  Podeavanje tastature, tampaa, GPRS Izvetaji, Napon, Operacije DI, Podeavanje tampanja artikala, Definisanje reklamne poruke

  ARTIKLI Unos, Brisanje artikala, Format Baze, tampanje baze, Opcija kod artikla, tampanje artikala sa kodom

 • 17

  8. PRODAJA

  U mod Prodaje se ulazi iz poetnog Menija pritiskom na taster 1, i tada se na Displeju ispisuje Prodaja, a ulazak se potvruje na taster PLU ili taster TOTAL, a moe se ui i direktno samo pritiskom na taster na jedan od ova dva tastera.

  U mod Prodaje se ulazi iz poetnog Menija pritiskom na taster 1, i tada se na Displeju ispisuje Prodaja, a ulazak se potvruje na taster PLU, BARCODE ili taster TOTAL, a moe se ui i direktno samo pritis-kom na taster na jedan od ova tri tastera.

  8.1 FUNKCIJA TASTERA U MODU PRODAJEKada se eli izvriti prodaja artikla sa n PLU kodom, potrebno je nakon unoenja broja artikla (npr. 234) pritisnuti taster PLU. Unoenje decimalne take se ignorie i vrednost se prihvata kao ceo broj.

  U sluaju da je zapoet fiskalni dan (izdat bar jedan raun od poslednjeg dnevnog izvetaja), za ve uneti artikl je mogua samo promena cene. Posle unosa bar koda (ifre) artikla, naredni pod-meni koji je dostupan ko-risniku je promena cene. Ostali podmeniji nisu dostupni u ovom sluaju.

  Napomena: Ukoliko se korisnik nalazi u Prodaji, dakle otvoren mu je fiskalni iseak, postoji skraeni postupak za ulazak u Meni Unosa tj. Promene artikla, pritiskom na taster PROG ART, gde se unosi bar kod artikla koji elite da men-jate, potvrdite sa OK, i dolazite do cene koju moete menjati, unosom nove i potvrdom na OK, ukoliko je iseak imao jednu prodaju, odmah e se izvriti i prodaja ovog artikla sa novom cenom, ali ukoliko nije bilo prodaja na iseku, ve je samo korisnik uao u Menu Prodaja, onda e se ovim nainom samo izmeniti cena, bez prodaje, koja se mora naknadno izvriti.

  Meuzbir ( SUB ):Pritiskom na ovaj taster u toku prodaje, na displeju e biti prikazan trenutni iznos rauna-meuzbir.

  - Pritiskanjem ovog tastera, odmah nakon unoenja PLU-koda, stavka sa displeja se ponitava, ovo vai dok sama prodaja jo nije izvrena- Ukoliko se eli storniranje artikla po slobodnom izboru prodatog ar-

  tikla (pre tastera Total) pritisnuti taster STORNO a zatim taster za etanje kroz Meni ureaja. Na displeju se pojavljuju stavke koje su ve odtampane na sa-mom raunu. Kada ste nali stavku koju elite da stornirate, tasterom PLU ete izvriti potvrdu, i na iseku se tampa STORNO stavka izabranog artikla.- Brisanje: Anulira broj pre pritiskanja na funkcionalni taster. Anulira greke nas-tale pri pritiskanju na funkcionalne tastere, a duim zadravanjem se vri for-sirano iskljuenje kase.

 • 18

  Zakljuuje raun kupca i markira plaanje gotovinski. Ako je pre pritiska na taster uvedena suma koju daje kupac na raunu se tampa iznos i ostatak novca. Ako je kupac dao manji iznos nego to je potrebno

  izvreno je parcijalno plaanje. Parcijalno plaanje je dozvoljeno kod plaanja u alternativnim sredstvima. Za detalje pogledati opis tastera CHEQUE i CARD.

  Ovi tasteri se koriste za plaanje karticom ili ekom;Prvo se unese suma. Pritiskom na eljeni taster izvrava se plaanje.Dozvoljeno je i kombinovano plaanje istog rauna (kombinacija vie naina plaanja na istom iseku).Primer: Odabirom naina plaanja npr. CARD, sredstva sa kartice ne pokrivaju ceo raun. Na displeju se pokazuje ostatak rauna. Ukoliko

  elimo da ostatak platimo ekom, prekucamo cifru ostatka, i biramo taster za plaanje ekom. Ukoliko pak elimo da ostatak platimo gotovinski, pritiskom na OK izvreno je plaanje i zatvoren je raun.

  Napomena: Kod evidentiranja prometa moe se desiti sledee:1. Ako se dostignu maksimalne vrednosti ukupnog prometa tada se pojavljuje poruka: Uradite Dnevni Izvetaj ! , nakon ega se ne moe nastaviti evidenti-ranje prodaje ve samo zakljuenje tekueg rauna i izrada Dnevnog Izvetaja.

  8.2 IZGLED I SADRAJ FISKALNOG ISEKAAko je ERK fiskalizovana, nakon zakljuenja prodaje, tampa se fiskalni iseak koji je po svom izgledu u skladu sa Pravilnikom o izgledu fiskalnih dokumenata, kao to predvia Uredba o nainu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom. Fiskalni iseak, kao i ostali fiskalnidokumenti (Dnevni Izvetaj, Presek Stanja i Periodini Izvetaj) zavravaju se fiskalnim logom. On se tampa u veliini 5 x 5 mm.

  Izgled fiskalnog logoa je

  U periodu pre izvrene fiskalizacije ne tampa se fiskalni logo ni na jednom dokumentu.Onemogueno je tampanje nefiskalnih dokumenata koji sadre podatke iz fiskalnih, kao i tampanje fiskalnih dokumenata u nefiskalnom reimu.Podaci zapisani u operativnoj memoriji sauvani su 90 dana od nastanka i ako je ureaj bez napajanja.

 • 19

  Sadraj fiskalnog iseka

  1) Naziv i adresa prodajnog mesta

  2) Poreski identifikacioni broj (PIB) 3) Identifikacioni broj fiskalnog modula (IBFM)

  4) Naziv, koliina, cena jedinice mere, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa proizvoda, odnosno usluga

  5) Specifikacija poreskih stopa

  6) Iznos poreza po poreskim stopama

  7) Ukupan iznos poreza

  8) Vrednost prometa po poreskim stopama 9) Ukupna vrednost evidentiranog prometa, vrednost uplaenog iznosa i vrednost razlike za povraaj

  10) Sredstvo plaanja (gotovina, ek, kartica)

  11) Dan, mesec, godina, sat i minut sainjavanja fiskalnog iseka 12) Fiskalni logo 13) Redni broj fiskalnog iseka

  14) Aktivni operater

 • 20

  8.3 PRIMERI PRODAJE8.3.1 Prodaja preko kartice, eka i gotovinski

  - Prodaja artikala

  - Unos iznosa koji se plaa karticom

  - Unos iznosa koji se plaa ekom

  - Ostatak se plaa gotovinski pritiskom na:

  1. U sluaju da je iznos koji je unet karticom jednak, au-tomatski se zatvara raun, dok u sluaju da je vrednost koja se plaa karticom vea od sume, na displeju e biti ispisana greka VELIKA SUMA ZA OVU VRSTU UP-LATE.

  2. Ukoliko se prilikom prodaje pojavi upozorenje, Fiskal-ni raun se mora zavriti, znai da je postignut maksima-lan broj prodaja po iseku, ili je dolo do popunjenosti fi-nansijskog dela po prodatim artiklima. Potrebno je raun zatvoriti, pritiskom na TOTAL, i moe se nastaviti dalji rad na fiskalnoj kasi.

 • 21

  8.3.2 Prodaja sa storniranjem

  - Prodaja artikala

  - Storniranje artikla (metodom listanja):

  ili kombinacija

  Pozivanjem tastera Shift i Storno, ulazi se u deo za storniranje. Tasterom za listanje bira se eljena stavka za storniranje.Lista stavki za storniranje pojavljuju se na displeju. Potvrda storniranja je tasterom PLU, ili tasterom BARCODE ( u konkretnom sluaju primenjuje se taster dok se na displeju ne pojavi natpis HLEB ). Na displeju e biti prikazana koliina storniranog ar-tikla i u desnom i uglu e pisati STR.

 • 22

  - Storniranje zadnje prodate stavke na raunu:

  Pritiskom na taster VD, izvrie se storniranje zadnje stavke koja je ot-kucana na fiskalnom iseku.

  Napomena: Nakon pritiska na taster TOTAL, a samim tim i zatvaranja fiskal-nog rauna, nemogue je uraditi storniranje prodatih artikala.

  - Storniranje svih artikala sa istim kodom (Bar - kodom):

  Ureaj e stornirati artikal sa bar kodom 4, po svim stavkama na raunu.

  - Storniranje celog rauna:

  Posle ove kombinacije ureaj stornira ceo raun i zavrava raun sa iznosom 0,00.

 • 23

  KORIENJE BAR-KODA SA ETIKETA KOJI FOMIRA VAGA

  Primer:U bazi elektronske vage koja je konektovana na termalni printer etiketa upisan je artikal:Za PLU 5 upisan je bar kod 55. Ako na vagi izmerimo teinu od 0,670kg i post-avimo da prodajemo artikal sa PLU kodom 5 termalni tampa e odtampati bar kod 2400055006701 to oznaava:2 - tip bar koda koji se koristi4 - oznaava da je teinski bar kod00055 - prodat je artikal sa PLU kodom 5 i bar kodom 5500670 - prodati artikal ima teinu 0,670 kg1 - Oznaava check sumKada se interni bar kod 2400055006701 oita bar kod itaem povezanim na kasu GALEB GP-350 automatski se izvri prodaja artikla sa PLU kodom 55 (ne sa PLU kodom 5 kao sto je upisano u PLU bazi vage). Kasa automatski prodaje artikal sa PLU kodom 55 pomnoen sa teinom 0,670kg tj. 0,67x(cena artikla).Prodat je artikal sa PLU kodom 5 u PLU bazi vage (iji je bar kod 55) odnosno artikal sa PLU kodom 55 u PLU bazi kase.Artikal sa PLU kodom 5 u PLU bazi vage odnosno artikal sa PLU kodom 55 u PLU bazi kase moraju imati isti naziv i cenu.Napomena: Savet pri pravljenju PLU baze podataka u kasi i vagi, poeljno je radi lakeg snalaenja da PLU kodovi istih artikala u kasi i vagi nose iste PLU kodne brojeve i pri tom je obavezno da bar kodovi u vagi imaju istu vrednost kao i PLU kodovi u kasi odnosno u ovom sluaju kao i PLU kodovi u vagi. Poeljno je odabrati neke vrednosti npr. Od 200 do 300, za ovakve interne teinske bar kodove artikala u prodajnom objektu.

 • 24

  9. IZVETAJI

  9.1 Dnevni izvetaj

  Prvi pod-meni omoguava izradu Dnevnog Izvetaja.Postoje tri naina za izradu Dnevnog izvetaja1. pritiskom na taster 2 i potvrdom na taster TOTAL,2. pritiskom na brzi taster Z / x i potvrdom na taster TOTAL3. listanjem Menija i potvrdom na taster TOTALUlaskom u ovaj pod-meni (taster TOTAL ), otvara se meni za potvrdu izrade izvetaja.Pritiskom na taster TOTAL tampa se Dnevni izvetaj, a na taster C se otkazuje tampa istog.

  Napomena: Ukoliko je u meniju 3.5, Operacije dnevnog izvetaja, ukljuena opcija za upit o tampanju prodaje artikala, i ukoliko je ukljuena opcija za upit o resetu prodaje artikala, ovi upiti e se pojavljivati pre upita o potvrdi izrade Dnevnog Izvetaja.Napomena: Postoji zvuno i vizuelno upozorenje korisniku da je ostalo manje od 50 slobodnih Dnevnih Izvetaja u FM.Napomena:Ukoliko doe do neispravnosti operativne memorije, kasa e to pri-javiti porukom na displeju, Potrebno je uraditi reset.

  9.2. Presek stanja

  Drugi pod-meni slui za izradu Preseka stanja.Postoje tri naina koja omoguavaju izradu Preseka stanja :1. dva puta pritiskom na taster 2 i potvrdom na taster TOTAL2. pritiskom na brze tastere SHIFT + Z / x i potvrdom na taster TOTAL3. listanjem menija i potvrdom na taster TOTAL.Ulaskom u ovaj pod- meni (taster TOTAL), otvara se meni za potvrdu izrade izvetaja.Pritiskom na taster TOTAL tampa se Presek stanja, a na taster C se otkazuje tampa istog..

 • 25

  9.3. Periodini izvetaj

  Trei pod-meni slui za izradu Periodinog izvetaja.Postoje tri naina izrade Periodinog izvetaja:1. pritiskom na taster 2 zatim 3 i potvrdom na taster TOTAL ,2. pritiskom na brze tastere SHIFT + PROG ART i potvrdom na taster TOTAL,3. i listanjem Menija i potvrdom na taster TOTAL.Ulaskom u ovaj pod-meni (taster TOTAL), otvara se Meni izbor, da li se trai Periodini izvetaj od datuma do datuma ili po mesecima.Pritiskom na taster ROLL vri se izbor izmeu dve opcije. Ukoliko se odabere opcija po datumu, otvara se meni za unos poetnog i krajnjeg da-tuma traenog perioda, nakon kog se vri potvrda tampanja na taster TOTAL.Prvo-ponuena vrednost poetnog datuma je datum fiskalizacije, a ponuena vrednost krajnjeg datuma je trenutni datum u kasi.Nakon unosa poetnog datuma i unosa krajnjeg datuma, pritiskom na taster TOTAL vri se tampa traenog Periodinog Izvetaja.Ukoliko se odabere opcija po mesecu, otvara se Meni za unos poetnog i krajnjeg meseca traenog perioda.Prvo-ponuena vrednost poetnog meseca je etiri meseca unazad, od trenutnog meseca u kasi, a prvo-ponuena vrednost krajnjeg meseca je trenutni mesec u kasi. Odabir meseca se vri pritiskom na tastere za listanje. Nakon odabira poetnog datuma i unoenja krajnjeg datuma, pritiskom na taster TO-TAL se vri tampa traenog Periodinog Izvetaja.

  9.4. Promet PLU

  Sledei pod-meni slui za tampanje prodatih artikala.Ulaskom u ovaj pod-meni ( taster 2, zatim taster 4, i potvrda na taster TOTAL), otvaraju se 2 pod-menija:1. za tampu izvetaja i2. za reset prometa po artiklima.Prelazak iz jednog pod-menija u drugi se vri tasterima za listanje.Ukoliko se na ekranu nalazi upit za tampu izvetaja, pritiskom na taster TO-TAL se vri tampanje Izvetaja sa prometima za svaki od prodatih artikala.Pritiskom na taster taster C se otkazuje tampa izvetaja.Takoe, poto broj prodatih artikala moe biti veliki, a samim tim i duina Izvetaja, tampanje istog se moe u svakom trenutku prekinuti pritiskom na taster C.

 • 26

  Napomena: Pri tampanju Izvetaja Prodaje Artikala, tampaju se samo aktivirani parametri, Bar kod, Cena ili Koliina (videti Meni 3.6)

  1. Naziv artikla2. Iznos prodaje za artikal3. Ukupno sumirana prodaja svih artikala4. Datum i vreme tampanja izvetaja

  Napomena:Ukoliko se na ekranu nalazi upit za reset prome-ta, pritiskom na taster TOTAL vri se anuliranje prometa po artiklima. Na kraju operacije anuli-ranja prometa artikala, tampa se obavetenje o zavrenoj operaciji na traci.

 • 27

  9.5 Kasiri

  Ureaj poseduje funkciju KASIRI, ija implementacija ima ulogu kontrole korienja ureaja od strane vie prodavaca.Ureaj obezbeuje definisanje do 10 korisnika koji imaju pristup rada.Svakom korisniku moe se definisati naziv, tj. opis korisnika do 18 karaktera, nivo pristupa ureaju (VISOK, SREDNJI, NIZAK), kao i jedinstvena ifra za datog korisnika ( max. 8 cifara ).Kada je ova funkcija ukljuena svaki korisnik mora pomou svoje ifre da pris-tupi ureaju.Na ovaj nain, vodi se i evidancija korienja ureaja od strane korisnika, koja se moe oitati iz internog urnala. Po prijavi kasira, na svakom raunu u dnu pojavljuje se tekst koji definie kasira koji je izvrio naplatu za dati raun.

  Nivoi pristupa:

  * VISOK: Korisnik koji ima ovaj nivo pristupa moe u potpunosti kontrolisati ureaj.Ovaj nivo predstavlja administratorski nivo pristupa, i obezbeuje da vlasnik ureaja ima kontrolu, pa ak i da menja ifre ostalih korisnika.Korisnik koji je definisan kao operater 10, uvek ima ovaj nivo pristupa i nije mogue njegov nivo promeniti. Ovaj korisnik ima inicijalnu ifru 5555.* SREDNJI: obezbeuje korisniku da moe koristiti ureaj u svim opcijama osim promene koje se tiu dela ostalih korisnika (opis, ifra, naziv).* NIZAK: ovaj nivo obezbeuje da korisnik moe vriti prodaju, dakle MENI 1, zatim raditi Dnevne Izvetaje i Preseke Stanja.Sve ostale mogunosti su zabranjene ovom nivou.Za svakog korisnika vodi se i evidencija prodaje koja se moe odtampati tast-erom CARD.Tasterom TOTAL ulazi se u pod-meni za definisanje funkcije kasiri, reset pro-meta kasira ili tampanje stanja kasira.Tasterom za navigaciju ROLL, SUB, birate jednu od tri razliite operacije nad kasirima.1. tampanje stanja kasira:Pri tampanju kasira tampa se validan naziv kasira, ukupna finansijska vred-nost koju je kasir ostvario od poslednjeg reseta prometa, nivo pristupa kasira i ifra, ako je trenutno prijavljen kasir koji vri tampanje dokumenata najvieg prioriteta (VISOK).2. Reset prometa po kasirima:Potvrdom ove opcije tampaju se kasiri kao u predhodnom meniju i vri se reset prodaje kasira.

 • 28

  3. Ukljuenje/iskljuenje funkcije kasiri:Ukljuenje / iskljuenje funkcije kasiri, predstavlja pod-meni u kome se vri podeavanje funkcije kasiri. Tasterom za potvrdu ulazi se u pod-menije za podeavanje korienja funkcije KASIRI.Prvi pod-meni u definisanju predstavlja pod-meni za izbor korienja date op-cije. Tasterima za navigaciju, birate jednu od dve mogunosti oznaene kao DA i NE, tj. da li koristite datu opciju (DA) ili iskljuujete istu.U sluaju izbora opcije DA, prelazite u naredni pod-meni za podeavanje vre-mena i naina odjave kasira. U ovom pod-meniju se bira TIME out kasira. tj. vreme do odjave kasira.

  Odjava kasira:Ureaj prua vie naina odjave prijavljenog kasira. AUTO mod - posle svakog zavrenog rauna ili povratkom na osnovni meni prijavljen kasir bie odjavljen. OFF mod - u ovom modu kasir se mora sam odjaviti preko tastature ureaja, korienjem taster C u osnovom meniju, kada nije zapoet raun, ime se odja-vljuje prijavljeni kasira. 60s, 30s predstavlja mod odjave posle odreenog vremana. Kasir e biti automatski odjavljen posle zavrenog rauna i isteka definisanog vremena.Napomena: Ova odjava se deava samo u Meniju prodaje i osnovnom Meniju. U svim ostalim Menijima kasir ostaje prijavljen dok se sam ne odjavi.Tasterom TOTAL prelazi se u sledei pod meni.U ovom pod-meniju bira se kasir ija se podeavanja menjaju. Tasterom za pomeranje trake prelazi se na sledeeg operatera. Tasterom TOTAL ulazi se u pod-menije za promenu datog operatera. U ovom pod-meniju kao i u svim pod-menijima niim od ovog, tasterom CARD tampa se trenutno podeavanje za datog operatera.Pod-meni u kome se definie opis operatera, realizuje se koristei tastere na tastaturi sa oznaenim slovnim karaterima. Tasterom C brie se poslednji unet karakter, STORNO brie ceo naziv.Tasterom TOTAL prelazite na sledei pod-meni.Biranje nivoa pristupa za datog operatera.Tasterom za navigaciju menja se eljeni nivo pristupa. Taster OK - prelazak na sledei pod-meni.Unos ifre operatera. ifra se unosi preko tastature. Uneta ifra ne moe da ima vrednost ve postojee ifre.

 • 29

  Prijava / odjava kasira:Kada je funkcija KASIRI ukljuena, ureaj zahteva prijavu korisnika kako bi dalje mogao koristiti ostale funckije ureaja. U sluaju pokuaja korienja ureaja pre prijave na displeju korisnika pojavie se poruka upozorenja. Potrebno je da korisnik preko tastature ureaja unese svoju ifru i potvrdi unos tasterom TOTAL.Posle pravilno unete ifre ureaj ulazi u mod prodaje ( uspena prijava je praena sa tri kratka zvuna signala) i dalje je korisniku omogueno da koristi ureaj sve do odjave.U sluaju odjave kasira ( bez obzira na mod odjave) na displeju korisnika poja-vljuje se poruka:

  Ako u toku unosa ifre kasira, uneta vrednost ifre ne odgovara ni jednoj ifri pristupa ureaju, na ekranu e se pojaviti poruka upozorenja: VREDNOST NIJE DOBRA !Svaki kasir ima i svoj nivo pristupa funkcijama ureaja. U sluaju da korisnik pokua da koristi funkciju koju njegov nivo ne dozvoljava, na ekranu se pojavljuje poruka: NEMATE PRAVA PRISTUPA !!PRIMER:Primer je zasnovan na prijavi kasira koji ima ifru 5555 i odjavi istog kasira.U osnovnom Meniju kasir unosi svoju ifru koristei tastaturu ureaja, nakon ega ureaj ulazi u mod prodaje:Kasir se odjavljuje na onaj nain koji je prethodno definisan u pod-meniju Odjava kasira. U sluaju da se kasir odjavljuje preko tastature ureaja, onda mora koristiti sekvencu taster MENU, C odjavljuje kasira, na ekranu dobiete odjavnu poruku i ureaj se vraa u osnovni Meni gde je ponovo potrebna prijava korisnika za dalji rad.NAPOMENA:Prijava korisnika se moe vriti i preko PC-ja koristei funkcije protokola ureaja.Bar - kod ita: Ureaj dozvoljava i prijavu korisnika koristei bar kod ita na ureaju. Za ovu funkciju potrebno je ifre korisnika implementirati u vidu bar kod-a kako bi mogle biti oitane od strane itaa i ifra mora biti implementirana sa minimum 4 cifre. Ureaj se nalazi u osnovnom meniju.

 • 30

  9.6 Odeljenja

  Sledei pod-meni je vezan za funkcije odeljenja.Ulaskom u ovaj pod-meni (taster 2, zatim taster 6, i potvrda na taster TOTAL), otvaraju se dve opcije pod-menija:1. za tampanje prometa po odeljenjima2. i za reset prometa po odeljenjima.Prelaz izmeu opcija se postie tasterima za navigaciju.Pritiskom na taster TOTAL vri se potvrda selektovane opcije.Prvom opcijom se vri tampanje prodaje po odeljenjima, dok se drugom opcijom, takoe tampa prodaja po odeljenjima, ali sa razlikom to se istovremeno i anulira prodaja po odeljenjima.

  Izgled izvetaja o prometu po odeljenjima:

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ODELJENJA STATUS- - - - - - - - - - - - - - - - - - PECIVA

  13.879,32- - - - - - - - - - - - - - - - - - HEMIJA

  23.490,80- - - - - - - - - - - - - - - - - - DEP: 1

  0,00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  19.01.2014-17:51- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Naziv odeljenja

  Iznos prodaje po odeljenju

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -RESET PRODAJE ODELJENJA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 31

  9.7 Reset prometa:

  Reset prometa se odnosi na svaki promet koji je zabeleen na artiklima po kojima je izvrena prodaja.Ulaskom u ovaj pod-meni ( taster 2, zatim taster 7 i potvrivanje se vri na taster TOTAL), otvara se podmeni potvrde da li elite uraditi reset prometa.

  9.8 Poreske stope:

  Ovaj pod-meni se koristi za podeavanje poreskih stopa.Ulaskom u ovaj pod-meni (taster 2, zatim taster 8 i potvrivanje se vri na taster TOTAL), otvaraju se redom pod-meniji za podeavanje svake od 9 poreskih stopa. Shodno Zakonu o fiskalnim kasama Republike Srbije, fiskalne kase omoguavaju do 30 promena poreskih stopa. Nakon 30-te promene poreskih stopa zabranjeno je dalje evidentiranje prodaje, kao i svaki upis u Fiskalnu Memoriju, ali se u svakom trenutku mogu iitati podaci iz iste (Presek Stanja, Periodini Izvetaj).

  1-A; 2-G; 3-D; 4-; 5-E; 6-; 7-I; 8-J; 9-K.

  Nakon unosa traene vrednosti, sa 4 cifre, od ega su dve decimale, pritiskom na taster TOTAL prelazi se na sledeu Poresku Stopu i tako redom svih 9 poreskih stopa. Nakon unosa poslednje Poreske Stope, otvara se Meni za potvrdu promene Poreskih Stopa.Pritiskom na taster C se otkazuje kompletna operacija, dok se pritiskom na tast-er TOTAL potvruje i tampa promena Poreskih Stopa, gde se moe videti la-bela sa definisanim Poreskim Stopama, kao i ukupan broj preostalih promena.Napomena: Promena Poreskih Stopa je mogua tek po zakljuenju Dnevnog Izvetaja za prethodni period.Napomena: Ukoliko se FM popuni po bilo kom osnovu, pojavljuje se poruka Fis-kalna memorija je puna, i nakon toga bie dozvoljeno samo njeno iitavanje.

  9.9 Unos / Iznos novca:

  Sledei pod-meni se koristi za unos/iznos novca iz kase.Ulaskom u ovaj pod-meni (taster 2, zatim taster 9 i potvrivanje se vri na taster TOTAL), otvaraju se 3 pod-menija:1. pregled unosa/iznosa (dakle ostvareni promet)2. iznos novca3. i unos novca.

 • 32

  Iznos prometa se odnosi na ukupno naplaene raune u gotovini, tj iznos naplaen izradom rauna.Prilikom otvaranja pod-menija iznos novca, ponuena vrednost (vrednost ispisana na displeju) se odnosi na maksimalni iznos koji se moe uzeti iz kase, i evidentirati potvrdom na taster TOTAL.Unos novca, prvo-ponuena vrednost je 0.00 i potrebno je ukucati koji se iznos novca unosi u kasu.Potvrda unosa se radi pritiskom na taster TOTAL.

  Izgled izvetaja koji se tampa nakon unosa novca;

  Izgled izvetaja koji se tampa nakon iznosa novca:

 • 33

  10. PODEAVANJE UREAJA

  Za podeavanje ureaja tj. periferija ureaja slui Meni 3. U ovom Meniju moete uraditi podeavanja zvuka tastera tastature, printera ili izmeriti eksterno napajanje, dobiti stanje GPRS-a...U svakom trenutku kada se nalazite u ovom meniju ili bilo kom pod-meniju, moete izvriti tampanje trenutnog stanja podeavanja tasterom CARD.

  10.1 Podeavanje tastature:

  Prvi pod-meni omoguava podeavanje zvuka tastature.Ulaskom u ovaj pod-meni (taster TOTAL), omoguava Vam se biranje zvuka tastature, tj. da li je pri korienju taster praen kratkim zvukom ili ne. Izborom vrednosti DA tj. NE (taster za navigaciju) vri se ukljuivanje tj. iskljuivanje ove opcije.

  10.2 Podeavanje tampaa:

  U ovom meniju vre se sva neophodna podeavanja za termalni printer na ureaju.Korisnik moe da vri podeavanja Brzina tampe (od 0 do 5), Footer (duinu footera - dela papira koji izlazi na kraju svakog tampanog dokumenta, od 1 do 8), Jaina tampe (inteziteta od 1 do 5), Roll brzina (brzinu namotavanja rewinder-a ( kotura ), od 0 do 8.

  Tasterom TOTAL se ulazi u pod-meni koji omoguava podeavanje brzine tampe. Brzina tampe ima vrednosti od 0 do 5 gde vei broj oznaava i veu brzinu. Izbor brzine je pomou tastera od 1 do 5 na tastaturi ili koristei taster za pomeranje papira. Potvrda izabrane vrednosti je tasterom TOTAL.Isti je postupak za svaki pod-meni ovog Menija.Provera trenutno podeenih vrednosti moete izvriti tasterom CARD.

  10.3 GPRS izvetaji:

  U ovom meniju korisniku se prua mogunost tampanja trenutnog stanja modema GPRS komunikacije. Izbor tampe se vri tasterom za pomeranje pa-pira. Meni sadri dva pod-menija koja birate tasterima za navigaciju.

 • 34

  Pod-meni u kome se vri tampanje podeavanja pre-ma serveru Poreske Uprave (PU) kao i oitane vred-nosti sa mree operatera.Tasterom TOTAL tampaju se vrednosti podeavanja, tasterom C izlazi se iz ovog pod-menija bez tampanja dokumenta. Vrednosti koje su dobijene pri tampanju, predstavljaju ujedno i proveru rada modema ureaja. U sluaju da u delu SIM (ICCID) dobijete vrednost oznaenu kao ER-ROR, signalizira se da je ureaj detektovao greku pri itanju SIM kartice, te modem ureaja ne moe vriti slanje podataka na GPRS mreu. Za ovaj sluaj obratite se ovlaenom servisu.Ako je vrednost, NIVO SIGNALA, manji od 10, ureaj nee slati podatke na Server Poreske Uprave. Problem je u loem signalu koji se moe reiti odgovarjuom eksternom antenom.OPERATER moe imati vrednost NO NETWORK . U ovom sluaju ureaj se ne moe prijavti na mreu operatera, ( proveriti PIN i PUK na kartici i obratiti se

  ovlaenom servisu).

  ------------------------------------------GPRS PODEAVANJA-------------------------------------------IMEI:35365985632451255SIM(ICCD)8938105236548523645878NIVO SIGNALA:22IMSI:22004589654215OPERATER: Mobtel------------------------------------------

  Vrednost za IMEI modula u ureajaju

  Vrednost za ICCID SIM kartice

  Jaina GSM signala (0-31)

  Vrednost za IMSI broja mree

  Naziv operatera GSM mree

  Pod-meni za tampanje trenutnog stanja ureaja pri slanju na server Poreske Uprave, a dobija se duplim pritiskom na taster 3, potvrdom na TOTAL, i sa tast-erom za izvlaenje papira se moe kretati do potrebnog Izvetaja, gde se moe proveriti, izmeu ostalog, i vreme naredne konekcije GPRS ureaja na server PU.

 • 35

  ------------------------------------------ALL RESET TAXSEND 050214 144923------------------------------------------- Vreme slanja:05.02.2014. 14:49Poslednja kon:05.02.2014. 15:15Poslednji dnevni:123

  Broj pokuaja3/6

  Naredna kon.07.02.2014 14:49

  Opis komande prema serveru Poreske Uprave

  Vreme slanja na server Poreske Uprave

  Vreme zadnjeg pokuaja pristupa mrei

  Broj zadnjeg dnevnog izvetaja poslatog na server PU

  Broj pokuaja slanja fajlova na server PU ukupan/poslednji fajl.

  Vreme naredne konekcije modema.

  10.4 Napon

  U meniju 3.4 ureaj daje informaciju korisniku o vrednosti napona napajanja koje se koristi. Ulaskom u ovaj Meni korisnik moe proveriti stabilnost externog napona napajanja koje se koristi.

  Tasterom za potvrdu ulazi se u pod-meni u kome se definie vreme za koje se ureaj automatski iskljuuje ako korisnik ne obavlja ni jednu operaciju na njemu. Vreme izbora je: 2, 5 ili 10 minuta. Takoe izborom stavke OFF, ova funkcija se ne koristi i ureaj ostaje uvek ukljuen.

  Osnovna podeavanja posle reseta ureaja je 10 minuta.

  NAPOMENA: Auto-iskljuenje ureaja se deava samo kada je ureaj na in-terno - baterijskom napajanju, a u cilju tednje energije baterije. Kada se ureaj nalazi na eksternom napajanju ureaj ostaje ukljuen tj. auto-iskljuenje se ne deava.

  Takoe ovo iskljuenje treba razlikovati od automatskog iskljuenja pozadin-skog osvetljenja kod displeja koji se deava uvek na ureaju bez obzira da li je ureaj na internom ili eksternom napajanju. Ponovno ukljuenje pozadinskog osvetljenja ureaja je na tester MENU.

 • 36

  10.5 Operacije dnevnog izvetaja

  Reset prodaje artikala kao i tampanje prodatih artikala za dati dan, su oper-acije koje su potrebne korisniku pre izvrenja Dnevnog izvetaja, iako postoje posebni meniji za ove operacije u cilju olakanja korienja ovih opcija, imple-mentiran je meni 3.5 u kome se podeavaju eventulani upiti korisniku, koji treba da se pojave pre izrade Dnevnog Izvetaja, i za eventualno izvrenje operacija tampanja i izrade reseta prometa artikala.Pod-meni u kome se podeava upit za reset prometa artikala. Tasterom za pomeranje papira birate ukljuenje (DA) ili iskljuenje (NE) date opcije. Tast-erom TOTAL prelazite na sledei pod-meni u kome birate opciju za tampanje prodatih artikala.

  Podeavanja su uvek vidljiva tampanjem sveukupnih podeavanja ureaja tasterom CARD. Ukoliko je u pod-meniju ukljuena opcija za tampanje pro-datih artikala, pre izvrenja Dnevnog izvetaja pojavie se upit.Ukoliko je u pod-meniju ukljuena opcija za reset prodatih artikala, pre izvrenja Dnevnog Izvetaja takoe e doi do pojave upita.U oba sluaja izborom opcije DA vri se tampanje tj. reset prodatih artikala.

  10.6 Podeavanje tampanja artikala

  Pri tampanju prodatih artikala za definisanje podataka, pojavljuju se kao neo-phodni podaci, naziv artikla i finansijska vrednost prodaje datog artikla. Meutim kako bi se korisniku omoguilo da bira podatke koje je potrebno odtampati za definiciju artikala implementiran je meni 3.6. U ovom meniju korisnik bira koje vrednosti za definicuju artikala se pojavljuju pri tampanju izvetaja prodaje ar-tikala ( bar kod, cena artikla, prodata koliina). U opcije izbora se prelazi tast-erom TOTAL dok se promena izbora ( DA ili NE) vri tasterom za listanje.

  10.7. Definisanje reklamne poruke

  Ureaj GP-350 podrava tampanje reklamnih poruka.Reklamne poruke se tampaju na svakom raunu u delu izmeu zavretka za-glavlja rauna i poetka tampe prodaje. Poruke koje se tampaju u ureaj se unose preko PC aplikacije. U svakom trenutku u ureaju mogu biti definisane do 4 razliite poruke, a svaka moe imati do 8 redova. Izbor poruke koja se tampa implemetiran je u ovom pod-meniju. Ulaskom u ovaj pod-meni tasterom za navigaciju vri se izbor poruke za tampanje ili iskljuenja ove

 • 37

  ove funkcije. Za iskljuenje funkcije potrebno je izabrati opciju NE. Svaki drugi izbor ukljuuje funkciju i tampa izabranu poruku na svakom narednom raunu.

  Pri izboru poruka pojavljuje se broj poruke 1-4 kao i dodatak u zagradama (NDEF) tj. (DEF) koji ukazuju korisniku da li je data poruka predhodno defini-sana u uredjaju. Izbor poruke je tasterom TOTAL. Ukoliko korisnik pokua da izabere poruku koja nije definisana (NDEF) bie onemoguen sa porukom.Sve poruke u sistemu mogu se odtampati dok ste u ovim pod-menijima tast-erom CARD.

  10.8. Kontrast displeja

  Ureaj GALEB GP-350 podrava opciju podeavanja kontrasta displeja. Pri-likom izbora ove opcije otvara se meni u kome je mogue podeavati kontrast sa vrednostima od 0 - 15.Napomena: U random reimu kase pristiskom na taster SHIFT due od 3 sekunde, ureaj setuje podeavanja na fabrika i to:Brzinu tampe, Jainu tampe, Footer, Brzinu RS232 porta, Tastature, Disple-ja 1 i 2, Power save.

  10.9 Opcija skraeni footer

  Ovom opcijom se omoguava tampanje fiskalnih iseaka sa manjim razmakom izmeu footera zavrenog iseka i headera narednog zapoetog iseka.

 • 38

  11. ARTIKLI

  Meni 4 sadri pod-menije pomou kojih je korisniku obezbeena kontrola nad bazom artikala u ureaju.

  11.1 Unos artikla

  Predstavlja pod-meni u kome je korisniku obezbeen unos novih i promena ve postojeih artikala.Tasterom za potvrdu (TOTAL) ulazi se u prvi pod-meni ovog menija kome se zapoinje unos novog artikla ili promena postojeegKorienjem tastature unose se odgovarajui bar-kodovi artikla, tj. PLU kod artikla, koji se potvruje na taster TOTAL, i ujedno se prelazi u naredni pod-meni.

  Naredni pod-meni je unos opisa artikla. Korienjem tastature i oznaenih slovnih znakova na tastaturi moe se ispisati naziv artikla ( pogledati deo uputstva za tastaturu ). U svakom trenutku moete proveriti svoj unos korienjem tastera CARD pri emu e biti odtampan trenutan unos za dati artikal.

  Ovaj ureaj podrava i unos irilinog naziva artikla. Taster CHEQUE / BON menja unos na irilini/latinini. U desnom gornjem uglu uglu pojavljuje se sim-bol nalik malom slovu c ukoliko je dalji unos irilni tj. datog simbola nema ukoliko je unos latinini. Zbog hardwerskih ogranienja ispis na displeju je uvek latinini tako da i ako korisnik izabere irilini unos na displeju se ispisuje latinini.

  Jedini nain provere unosa je tampanjem trenutnog unosa tasterom CARD.Brisanje zadnje unetog karaktera je pomou tastera C, a brisanje celog teksta je tasterom STORNO. Kako taster C ovde ima posebnu namenu, izlazak iz Menija uz prekid operacije daljeg unosa, je mogu korienjem sekvence SHIFT + C.NAPOMENA: Unos praznog opisa artikla nije dozvoljen i ukoliko korisnik pokua unos praznog artikla na displeju bie ispisana poruka upozorenja: OPIS NIJE UNET !! Unos cene artikla je naredni pod-meni. Preko tastature unosite cenu za dati artikal. Brisanje unetog podatka je preko tastera C, a za vraanje u prethodni meni se koristi SHIFT + C. Ukoliko je trenutni unos za cenu 0, pritiskom na taster C prekida se dalji unos artikla i korisnik se vraa u osnovni meni.

 • 39

  UNOS CENE vrednosti 0,00 nije dozvoljen. Tasterom za potvrdu (TOTAL) prelazite u naredni pod-meni, gde se vri definisanje poreske stope za dati artikal.Izbor poreske stope moete urediti na dva naina. Tasterom za navigaciju ili tasterom meuzbir, menjaju se postojee Poreske Stope ( navie tj. nanie). Na taj nain moete doi do eljene poreske stope za dati artikal. Bri nain je izborom poreske stope preko brojeva na tastaturi, tako je skraenica za poresku stopu A taster 1, poreska stopa G je taster 2 i tako dalje. Ova oper-acija zahteva od korisnika poznavanje kom broju poreske stope dati artikal pripada. Potvrda poreske stope je tasterom TOTAL.Izbor jednice mere je naredni pod-meni. Kao i kod predhodnog menija tast-erima za pomeranje papira i meuzbir menjate jedinicu mere za izbor.NAPOMENA: Jednica mere koja je oznaena kao KOM se ne tampa na raunu za dati artikal i samo se koristi za voenje evidencije artikla kao kom-adni.Poslednji pod-meni je definisanje odeljenja za dati artikal. Ova funkcija se koristi samo za voenje evidencije za dati artikal.Promena cene ve postojeeg artikla kada je zapoet fiskalni dan:U sluaju da je zapoet fiskalni dan ( izdat bar jedan raun od poslednjeg Dnevog Izvetaja), za ve uneti artikal mogua je samo promena cene arti-kala, i to na sledei nain:- posle unosa bar kod-a tj. (ifre) artikla naredni pod-meni koji je dostupan korisniku je promena cene.- Ostali pod-meniji nisu dostupni u ovom sluaju.PROG ART za bri ulazak u meni unosa/promene artikla.

  Pri dizajnu ureaja jedan od ciljeva je bilo olakavanje ureaja za korienje. Programiranje tj. promena definicije artikla je jedna od najeih operacija koje se izvode na fiskalnom ureaju. U tu svrhu obezbeen je taster za bri ulazak u ovaj pod-meni oznaen kao PROG ART (brzi taster). Ovim tasterom ulazite u funkciju za definisanje artikla bez obzira u kom se pod meniju nalazite u tom trenutku.Ureaj GP-350 obezbeuje da i ako ste u zapoetom procesu izdavanja rauna, korienjem ovog tastera bie Vam dostupan ovaj pod-meni.Dakle, kada se ve nalazite u prodaji, otvoren fiskalni iseak, pritiskom na taster PROG ART, automatski ulazite u polje Bar koda artikla. Nakon unosa bar koda artikla kome elite da menjate cenu, i potvrdom na TOTAL, dolazite u polje Cena artikla, gde ete uneti cenu, koja postaje vaea za sve naredne prodaje.

 • 40

  11.2 Brisanje artikla

  Pod-meni 4.2, u kome je implementirana funkcija za brisanje artikla iz baze ureaja.Vana napomena je da se brisanjem artikla u ovom pod-meniju artikal ne brie formalno iz baze, ve je samo oznaen za brisanje, i artikal i dalje postoji u bazi. Formalno brisanje artikla iz baze i oslobaanje prostora, deava se tek nakon procesa formatiranja baze u meniju 4.3. Brisanje artikla ima pod-meni za unos bar kod artikla (kao kod programiranja - promene artikla) gde nakon potvrde deava se operacija oznaavanja artrikla za brisanje.Nakon potvrde ili oitavanje bar kodom na displeju se pokazuje poruka OP-ERACIJA IZVRENA !!

  11.3 Formatiranje baze

  Zbog hardware-ske specifinosti ureaja potrebno je uraditi formatiranje baze ar-tikala kako bi se postiglo oslobaanje prostora od izbrisanih artikala u meniju 4.2.Ovu operaciju je mogue izvriti samo ako je zavren fiskalni dan. Formatiranje baze je proces koji traje nekoliko minuta i za to vreme ne bi trebalo gasiti ureaj nasilno jer moe doi do gubljenja podataka.

  11.4 tampanje baze

  U ovom pod-meniju vri se tampanje celokupne baze artikala. Potvrda tampanja baze je na taster TOTAL. tampanje baze artikala je proces koji moete da prekinete koristei taster C. U tom sluaju tampa e odtampati poruku OPERACIJA PREKINUTA !!Napomena: Onemogueno je brisanje ili zamena naziva proizvoda ili usluga, naziva jedinice mere i poreske stope od momenta sainjavanja prvog fiskal-nog iseka u tekuem periodu do momenta sainjavanja dnevnog izvetaja za tekui period, odnosno omogueno je nakon izrade dnevnog izvetaja.Napomena: Unos i iitavanje artikala je realizovan i preko porta fiskalne kase.

  11.5 Brisanje baze artikala

  U ovom pod-meniju vri celokupno brisanje baze artikala, potvrdom na taster TOTAL.

 • 41

  11.6 Opcija kod artikla interna ifra

  Ulaskom u ovaj pod-meni odreujete izbor korienja internih kodova u bazi artikala.Ukoliko se odluite da odreene artikle vodite po bar kodu, ali i po internom kodu, ova opcija mora biti pozitivno setovana.

  Nakon setovanja, prilikom unosa artikala (Menu 4.1.) otvara se jo jedno polje u kom se definie interna ifra artikla, za maksimalno 500 artikala, od 20 000, koliko moe biti uneto u samu kasu. Numeracija mora ii od 1 do 500.

  11.7 tampanje artikala sa kodomIz ovog podmenija vri se tampanje svih artikala koji imaju definisan interni kod u bazi artikala.

  12. GPRS INTEGRISANI MODULUreaj GALEB GP - 100 poseduje integrisani GPRS modul u cilju tehnikog ispunjenja zahteva prema serveru Poreske Uprave, ali i ispunjenja zahteva ko-risnika za daljinskom kontrolom ureaja i centralizacijom podataka preko GSM mree.Sve operacije prema serveru Poreske Uprave ureaj obavlja automatski, tako da za uspeno obavljanje ovih operacija nije potrebna dodatna aktivnost koris-nika ureaja.Korisnik je jedino u obavezi da obezbedi, uz pomo zaduenog servisa, neo-phodne uslove za nesmetani rad GPRS dela ureaja, a to su:- adekvatno postavljena SIM kartica u ureaj, koju ureaj detektuje i koju post-avlja ovlaeni servis,- i uslove za signal GSM mree odabranog operatera.Aktivnost GPRS dela ureaja kao i eventualne potekoe u radu korisnik moe da prati na korisnikom displeju i tampanjem izvetaja u meniju 3.3 - GPRS izvetaji.Na displeju korisnika u gornjem desnom uglu u Meniju prodaje i osnovnom Meniju pojavljuju se karakteristini simboli koji definiu rad GPRS dela ureaja:

  Znak se pojavljuje 12 sati pre zadatog vremena za slanje podataka na server Poreske Uprave.

 • 42

  Modul se nalazi u stand by modu. Prijavljen je na mreu ali nema ni-kakvih aktivnosti. ( Ispravan rad modula)

  Nivo signala GSM mree. Vie crtica definie boji signal

  Greka GPRS modema. Obratite se ovlaenom servisu

  Kada se pojavi ovaj znak, znai da je u toku iitavanje fiskalne memo-rije.

  Modem je proitao podatake ali nije poslao na server Poreske Uprave. Ukoliko se ovaj simbol nalazi na displeju due od nekoliko dana obratiti se ovlaenom servisu.

  Simbol koji se pojavljuje na mestu jaine signala GSM mree i koji uka-zuje da modem nije dobio signal mree GSM operatera

  Simbol koji se pojavljuje na mestu stanja GPRS terminala ( mesto pre simbola za nivo signala mree) . Simbol ukazuje da komunikacija izmeu ureaja i GSM modula jo nije uspostavljena.Ukoliko ovaj simbol ostane due vreme na displeju potrebno je obratiti se ovlaenom servisu.

  Promena sata realnog vremena onemoguena je od momenta sainjavanja prvog fiskalnog iseka u tekuem periodu do momenta sainjavanja dnevnog izvetaja za tekui period. Promena vremena moe se vriti automatski tj. kasa autonomno i automatski preraunava i setuje prelazak sa letnjeg na zimsko raunanje vremena i obratno, i takvo podeavanje se namee kao osnovno. Meutim, fiskalna kasa GALEB GP-350, ima mogunost izbora, dakle da li ko-risnik eli da menja vreme automatski ili ako se pojavi potreba o prestanku promene vremena, ureaj ima i tu opciju, tako da se promena nee izvravati,ovaj izbor je definisan samo kao servisna intervencija.Datum se unosi sa formatom dd.mm.gggg, posle skidanja servisne plombe.Vreme se unosi sa formatom hh:mm, posle skidanja servisne plombe.U sluaju kada je servisni damper u aktivnoj poziciji, vreme i datum, se mogu menjati slobodno, nakon izrade Dnevnog Izvetaja. Datum ne moe biti stariji od datuma poslednjeg Dnevnog Izvetaja ili datuma poetka fiskalnog rada.Napomena: Sve servisne i operaterske funkcije su nesmetano dozvoljene do 2089-te godine, nakon ega, dakle sa ulaskom u 2090-tu god., kasa nastav-lja sa normalnim operatorskim reimom rada, i trenutnim podeavanjima, bez mogunosti servisne intervencije i servisnih parametrizacija fiskalne kase. Sva-ka dalja servisna intervencija koja zahteva podeavanje vremena posle isteka ove godine nije mogua.

 • 43

  14. BAR KOD SKENER

  13. PROMENA VREMENA ( letnje-zimsko )

  Bar-kod ita/skener mora biti prilagoen za rad na kasi GALEB GP-350, da bi ispravno evidentirao prodate artikle, kao i vrio upis istih. Za svaki tip postoji vodi za konfiguraciju po proizvoakom uputstvu prema kome se treba voditi. Pored toga bar kodovi su vezani za standarde svake zemlje, tako da ono na ta treba obratiti panju predstavljaju sledea podeavanja:BAUD Rate - 9600 8N1; Disable RTS/CTS Handshaking; Transmit EAN 13 Check Digits; Convert EAN-8 to EAN-13.

  Promena sata realnog vremena onemoguena je od momenta sainjavanja prvog fiskalnog iseka u tekuem periodu do momenta sainjavanja dnevnog izvetaja za tekui period. Promena vremena moe se vriti automatski tj. kasa autonomno i automatski preraunava i setuje prelazak sa letnjeg na zimsko raunanje vremena i obratno, i takvo podeavanje se namee kao osnovno. Meutim, fiskalna kasa GALEB GP-350, ima mogunost izbora, dakle da li ko-risnik eli da menja vreme automatski ili ako se pojavi potreba o prestanku promene vremena, ureaj ima i tu opciju, tako da se promena nee izvravati, ovaj izbor je definisan samo kao servisna intervencija.Datum se unosi sa formatom dd.mm.gggg, posle skidanja servisne plombe. Vreme se unosi sa formatom hh:mm, posle skidanja servisne plombe.

  U sluaju kada je servisni damper u aktivnoj poziciji, vreme i datum, se mogu menjati slobodno, nakon izrade Dnevnog Izvetaja. Datum ne moe biti stariji od datuma poslednjeg Dnevnog Izvetaja ili datuma poetka fiskalnog rada.Napomena: Sve servisne i operaterske funkcije su nesmetano dozvoljene do 2089-te godine, nakon ega, dakle sa ulaskom u 2090-tu god., kasa nastav-lja sa normalnim operatorskim reimom rada, i trenutnim podeavanjima, bez mogunosti servisne intervencije i servisnih parametrizacija fiskalne kase. Svaka dalja servisna intervencija koja zahteva podeavanje vremena posle isteka ove godine nije mogua.

  Napomena: Bar kod ita uvek radi sa fiksnom brzinom od 9600bps.

 • 44

  15. RAD SA GP-350 U REIMU FISKALNOG PRINTERAPreko 50 razliitih komandi omoguava da se implementacija softverske ap-likacije sa fiskalnom kasom, u reimu fiskalnog printera realizuje na stabilan i jednostavan nain.

  Primer slanja komandi kasi u reimu fiskalnog tampaa

  Komande koje se alju se sastoje iz broja komande, koja se alje kasi kao polje paketa i parametra kao zasebnog dela istog paketa.Simboli parametara su sledei:Nema - Parametar ne postoji (ne unosi se nita u polje) - Parametar unutar ovih simbola se mora navesti kao obavezan parametar komande[] - Parametar unutar ovih simbola se moe izostaviti u zavisnosti od sluaja.Da bi tampali fiskalni iseak kasa mora da bude fiskalizovana i da prethodno bude definisan artikal (PLU) koji e se prodavati.Sledei primer otvara fiskalni iseak sa operatorom 1, prodaje artikal 550 (10 komada), izvrava plaanje od 1000 i zatvara fiskalni iseak.Inicijalne ifre operatera su 0000.

  Primer tampe fiskalnog iseka

  Komanda: 48Format parametara:[OpCode]; [OpPwd],[TillNmb]Parametri: 1;0000,2Odgovor: Allreceipt, FiscReceipt

  Komanda 48 (30h) slui za otvaranje fiskalnog iseka. Komanda nee biti izvrena ako je fiskalni iseak ve otvoren ili je nastupila neka druga greka. Parametar OpCode oznaava kod operatera koji pristupa tampau i moe biti 1-8 cifara, OpPwd je ifra OpCode operatera i moe biti 4-6 cifara, TillNmb je broj kase u sluaju da se radi u objektu sa vie kasa (odnosno kombinacija raunar/printer). U gornjem primeru Fiskalna kasa otvara fiskalni iseak za op-eratora 1, ifre 0000 i broj kase 2.Komanda vraa vrednost Allreceipt to je suma svih rauna (fiskalnih i nefis-kalnih), i FiscReceipt to je suma svih fiskalnih iseaka od poslednje izrade dnevnog zakljuivanja (koje ga resetuje na 0).

  Format parametara:

  Komanda: 52[Sign][*Quan][#Price]Parametri: S550*10Odgovor: Nema

 • 45

  Komanda 52 (34h) slui za registrovanje prodaje odreenog artikla koji mora postojati u bazi artikala u fiskalnom printeru.Parametri su sledei: PLU - kod artikla koji se prodaje, *Quan - koliina artikla PLU.U gornjem sluaju se prodaje artikal 550, 10 komada.

  Komanda: 53Format parametara:[]Parametri: P1000Odgovor:

  Komanda 53 (35h) slui za evidentiranje plaanja u iseku. Parametari oznaavaju: PaidMode - nain plaanja (P, C ili D) - u gornjem sluaju u gotovini (P), Amount - koliina koja je plaena (u gornjem sluaju 1000). Fiskalna kasa vraa PaidCode kao kod greke (E,F,D,R,I) i Amount koji je do 11 cifara i zavisi od PaidCode.

  Komanda: 56Format parametara: NemaParametri: NemaOdgovor:

  Komanda 56 (38h) slui za zatvaranje prethodno otvorenog fiskalnog iseka. Nema ulaznih parametara. Komanda vraa vrednost Allreceipt to je suma svih iseaka (fiskalnih i nefiskalnih), i FiscReceipt to je suma svih fiskalnih iseaka od poslednje izrade dnevnog zakljuivanja (koje ga resetuje na 0).

  16. OPIS KOMANDI INTERFEJS PROTOKOLA16.1 UvodFiskalnim ureajem se upravlja pomou aplikativnog programa koji sa njim komunicira preko asinhronog serijskog porta RS232 ili USB porta. Njegova namena je da inicira izvodjenje odreene komande u loginom redosledu u zavisnosti od tipa operacija koje se moraju izvesti. Aplikativni program ne poseduje direktni pristup resursima fiskalnog ureaja, ali moe da dobije podatke o stanju fiskalnog ureaja i fiskalne memorije.Fiskalni ureaj moe da izvodi sledee operacije:

  * Da memorie identifikacioni broj fiskalne memorije (IBFM).* Da memorie fiskalne parametre kao to su poreski identifikacioni broj poreskog obveznika, datum uvoenja u eksploataciju i dr.* Da menja parametre funkcionisanja GPRS terminala za prenos podataka* Da memorie podatke o vlasniku - adresu, ime i dr.

 • 46

  * Da memorie ostvareni promet /iznose ostvarenih prodaja/ i da generie iseak klijenta.* Da memorie dnevni promet u fiskalnu memoriju i da generie dnevni izvetaj.* Da generie izvetaje o ostvarenim prodajama i o sadraju fiskalne memorije.* Da tampa izvetaje koje generie aplikacija.* Da alje podatke u aplikativni program.

  Za ovaj ureaj predviene su dve forme sintakse komunikacionih komandi, ba-zni protokol i standardni komunikacioni protokol.

  16.2. PORESKE GRUPE I KALKULACIJA POREZA

  Svaka prodaja je vezana za odreenu poresku grupu (PDV) koja odreuje poresku stopu koja se primenjuje na baznu cenu za formiranje prodajne cene. Fiskalna kasa moe da radi sa najvie 9 poreskih grupa koje su oznaene slovi-ma azbuke

  - , , , , , , , J, K

  Obratite panju da oznaka poreske grupe mora biti navedena u irilinom ra-sporedu koji odgovara 1251 karakter setu (ANSI-irilica).

  Za svaku poresku grupu zadaje se poreska stopa /u procentima/ - to mora da bude broj koji ne sme biti vei od 99.00 i moe imati najvie dva decimalna zna-ka. Komanda standardnog protokola 83(53H) omoguuje postavljanje poreskih stopa.Za izraunavanje neto iznosa prodaje koristi se sledea formula:net_amount = ROUND(sale_amount/(1 + tax_rate))Funkcija ROUND izvodi standardno zaokruivanje do najmanje koriene jedinice valute (npr. do stote).Za izraunavanje iznosa poreza koristi se sledea formula:tax_amount = sale_amount - net_amountNapomena: Promena Poreskih Stopa je mogua tek po zakljuenju Dnevnog Izvetaja za prethodni period.Napomena: Ukoliko se FM popuni po bilo kom osnovu, pojavljuje se poruka Fis-kalna memorija je puna!, i nakon toga bie dozvoljeno samo njeno iitavanje. Dozvoljeno je maksimalno 30 promena poreskih stopa.

  Servisni damper moe preklapati samo ovlaeni serviser!Provera ispravnosti fiskalnog tampaa omoguena je u servisnom

  reimu, izradom Testa ureaja.

 • 47

  16.3. STANJA FISKALNOG UREAJA

  Fiskalna kasa se moe nalaziti u nekoliko stanja, kao to su predfiskalizaci-ja i stanje prilikom predaje klijentu, tj. kada je ureaj fiskalizovan. Nije uvek moguno prelaenje iz jednog stanja u drugo. Upravljanje tampaem kao i prelaenje iz jednog stanja u drugo, naravno kada je to mogue, ostvaruje ap-likativni program u Host-u (PC), koji obavezno mora odgovarati korienom protokolu. U sluaju nepravilne primene protokola mogue je da tampa ue u neeljeno stanje ili da doe do promaaja njegovog prelaska kroz odreeno stanje to sa svoje strane dovodi do pojave poruke: Potrebno je uraditi reset, nakon ega ureaj morate odneti u Ovlaeni sevis.

  16.1.1 STANJE PRILIKOM PREDAJE KLIJENTU

  Klijentu se predaje tampa koji je fiskalizovan, pri emu se mora zadati head-er dok je footer opcionalan. U header iji unos predstavlja servisnu funkciju, se obavezno unose podaci o korisniku (naziv firme, adresa, tj. podaci o mestu instaliranja), a footer je opcionalni i moe da bude uneta reklamna poruka.

  Standardnu komandu 43(2BH) treba izvesti toliko puta, koliko se redova zadaje.

  16.1.2. PREDFISKALNI REIM RADA

  Fiskalna kasa se nalazi u tom stanju do njegove fiskalizacije. Ne moe se evi-dentirati prodaja niti generisati bilo koji fiskalni dokumenti. Dozvoljeno je slo-bodno doterivanje sata.

  16.1.3. FISKALIZOVANA FISKALNA KASA

  U ovom stanju se klijentima mogu izdavati iseci koji su formirani kao fiskalni. Prilikom izrade dnevnog izvetaja sa nuliranjem vri se upis u fiskalnu memoriju. Datum i vreme se mogu menjati u servisnom reimu, ali ni u kom sluaju ne moe biti stariji od datuma poslednjeg upisa podataka u fiskalnu memoriju.PIB - Poreski identifikacioni broj korisnika se upisuje u F i vie se ne moe men-jati. tampa NE MOE izai iz fiskalnog moda bez zamene fiskalne memorije.Tekue stanje ureaja kodirano je za prostor duine 6 bajtova i predaje se u okviru svake poruke standardnog protokola sa fiskalnog tampaa.

 • 48

  Sledi opis bajtova:

  Bajt 0: Opta namena0.7 = 1 Rezervisan.0.6 = 1 Rezervisan.0.5 = 1 Opta greka - to je OR svih greaka koje su markirane sa #.0.4 = 1# Ukoliko se radi o neispravnosti mehanizma sklopa za tampu.0.3 = 1 Nije povezan sa displejem.Servisni damper moe preklapati samo ovlaeni serviser!Provera ispravnosti fiskalnog tampaa omoguena je u servisnom reimu, izradom Testa ureaja.0.2 = 1 Ukoliko datum i vreme nisu zadati.0.1 = 1# Ukoliko kod primljene komande nije ispravan.0.0 = 1# Ukoliko dobijeni podaci sadre greku u pogledu sintakse.

  Bajt 1: Opta namena1.7 = 1 Rezervisan.1.6 = 1 Rezervisan.1.5 = 1 Poklopac tampaa je otvoren.1.4 = 1# Ukoliko je nakon ukljuivanja konstatovana bitna promena sadraja operativne memorije (RAM).1.3 = 1# Ne koristi se.1.2 = 1# U sluaju nuliranja operativne memorije.1.1 = 1# Ukoliko izvoenje komande nije dozvoljeno u zadatom fiskalnom modu.1.0 = 1 Ukoliko prilikom izvoenja komande u kolone iznosa bude upisan vei broj znakova od dozvoljenog. Status 1.1 e biti u logikom stanju 1, a kom-anda nee izazvati promenu podataka u tampau.

  2.7 = 1 Rezervisan.2.6 = 1 Rezervisan.2.5 = 1 Kada je otvoren nefiskalni iseak.2.4 = 1 Na kontrolnoj traci papir pri kraju.2.3 = 1 Kada je otvoren fiskalni iseak.2.2 = 1 Na kontrolnoj traci nema papira.2.1 = 1 Preostalo je malo papira. Daje opte podatke o dve rolne papira - za iseke i kontrolnu traku.

 • 49

  2.0 = 1# Ukoliko nema papira. Daje opte podatke o dve rolne papira - za iseke i kontrolnu traku. Ako za vreme komande vezane za tampanje taj fleg doe u logiko stanje 1, komanda je odbaena i nije promenila stanje tampaa.

  Bajt 3:3.7 = 1 Rezervisan.3.6 = 1 Rezervisan.3.5 = 1 Ne koristi se.3.4 = 1 Ne koristi se.3.3 = 1 Brzina prenosa na serijski port je zadata.3.2 = 1 Zadaje reim: transparentni displej!.3.1 = 1 Ne koristi se.3.0 = 1 Dozvoljava automatsko seenje fiskalnog iseka.

  Bajt 4: Za fiskalnu memoriju4.7 = 1 Rezervisan.4.6 = 1 Rezervisan.4.5 = 1 OR svih greaka markiranih sa *4 i 5 bajtova.4.4 = 1* Fiskalna memorija je popunjena.4.3 = 1 Ukoliko ima mesta za manje od 50 upisa u FM.4.2 = 1 Ukoliko ne postoji modul fiskalne memorije.4.1 = 1 Ne koristi se.4.0 = 1* Ukoliko je dolo do greke prilikom upisa podataka u fiskalnu memoriju.

  Bajt 5: Za fiskalnu memoriju5.7 = 1 Rezervisan.5.6 = 1 Rezervisan.5.5 = 1 Ukoliko su programirani serijski broj i broj fiskalne memorije.5.4 = 1 Ukoliko su bar jednom zadate poreske stope.5.3 = 1 Ukoliko je tampa u fiskalnom modu.5.2 = 1* Poslednji dnevni fiskalni izvetaj nije uspeno uraen.5.1 = 1 Ukoliko je fiskalna memorija formatirana.5.0 = 1* Ukoliko je fiskalna memorija u reimu READ ONLY.

 • 50

  17. PREKID NAPAJANJAStanje fiskalne kase u reimu fiskalnog tampaa se stalno ogleda u status-ba-jtovima. Kada se nakon prekida napajanja kasa ukljui, aplikativni program se, pomou komandi 76(4AH) i 103(67H), mora informisati o stanju fiskalne kase.Aplikativni program treba da odlui kako e se dalje ponaati u zavisnosti od stanja fiskalne kase. Garantuje se da prekid napajanja nee prouzrokovati neispravnost fiskalne memorije, kao i da e evidentirani iznosi u operativnoj memoriji takoe biti ispravni. Ukoliko je do prekida napajanja dolo prilikom tampanja, po ukljuenju tampa e nastaviti tampu fiskalnih dokumenata od onog mesta gde je dolo do prekida.

  18. PROGRAMIRANJE I DOBIJANJE PODATAKA O ARTIKLIMAFiskalna kasa radi samo sa artiklima programiranim u njoj. Administriranje baze artiklima ostvaruje se pomou komande standardnog protokola 107 (6Bh).

  18.1. Nain izdavanja fiskalnih iseakaPrvo se otvara fiskalni iseak, evidentiraju se prodaje, sledi plaanje i na kraju se iseak zatvara.Koriste se komande 48(30H), 51(33H), 52(34H), 53(35H), 56(38H).Na kraju radnog dana oitava se dnevni promet putem dnevnog fiskalnog izvetaja sa nuliranjem i tom prilikom se vri upis dnevnog prometa u fiskalnu memoriju. U tom cilju koristi se komanda 69(45H).Ako se koristi komande baznog protokola skup potrebnih komandi je 0x31, 0x32, 0x33.

  19. GENERISANJE IZVETAJAIzvetaje u potpunosti generie fiskalna kasa kada iz PC raunara dobije odgovarajuu komandu. Kod ovih izvetaja nije mogue da korisniki interfejs vri bilo kakve promene u pogledu izgleda izvetaja, tj. oni izgledaju onako kako su definisani u F. Fiskalna dokumenta su u skladu sa Pravilnikom o izgledu fiskalnih dokumenata. U tu svrhu koriste se komande:50 (32H) - Izvetaj o promenama poreskih stopa i decimalnih mesta.69 (45H) - Dnevni fiskalni izvetaj sa i bez nuliranja.79 (4FH) - Periodini izvetaj iz fiskalne memorijeili 0x58 - Kod primene baznog protokola.

 • 51

  20. PROTOKOL NA NISKOM NIVOU - STANDARDNI PROTOKOLA) TIP PROTOKOLA - MASTER (HOST) / SLAVEFiskalna kasa izvodi komande koje joj je poslao Host i vraa poruku u zavis-nosti od rezultata.Fiskalna kasa ne moe da inicira komunikaciju. Host-u se prosleuju samo poruke koje su odgovor na zadate komande.Poruke u protokolu su ili spakovane poruke ili pojedinani bajtovi.Fiskalna kasa odrava komunikaciju po RS 232/USB portu kod brzina razmene od 9600 b/s do 115200 b/s, 8 N 1.

  B) REDOSLED PORUKAHost alje spakovanu poruku koja sadri komandu upuenu fiskalnoj kasi. GP-350 vri traenu operaciju i odgovara spakovanom porukom. Pre nego to poalje novu poruku Host treba da saeka odgovor tampaa. Protokol koristi nespakovane kodove duine jednog bajta u cilju obrade neophodnih pauza i pogrenih stanja.

  C) NEPAKOVANE PORUKE, TIME OUTKod normalnog rada svih poruka Host-a, Slave odgovara najkasnije do 60ms, spakovanom porukom ili nespakovanom (1 bajt). Host mora imati 500 ms time-out da bi dobio odgovor Slave-a. Ukoliko u tom vremenskom intervalu nema odgovora, on mora ponovo poslati poruku sa istim rednim brojem i pomou iste komande. U sluaju nekoliko neuspelih pokuaja, Host treba da zakljui, da se ne moe ostvariti veza sa fiskalnom kasom ili da je nastala neka greka u hardveru.Nepakovane poruke su od 1. bajta i bivaju: NAK 15HSlave alje ovaj kod kada konstatuje neku greku u kontrolnom iznosu ili formatu dobijene poruke. Kada Host dobije NAK, on mora preneti novu poruku pod istim rednim brojem. Ukoliko se ovakve situacije ee deavaju, to je indikator da postoji greka u komunikaciji koja je prouzrokovana ili loim kablom (proverite da li imate originalni kabal), spoljnim smetnjama ili pogreno izraunatim BCC parametrom.SYN 16HSlave alje ovaj kod kada je zadata komanda za ije je izvrenje potrebno vie vremena. SYN se alje svakih 60ms dok pakovana poruka ne bude spremna za odgovor.

 • 52

  D) PAKOVANE PORUKEa) Host alje poruku tampau. (Send)

  LEN SEQ CMD DATA BCC

  1 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt ? 1 bajt 4 bajta 1 bajt

  $01 $20-$F0 $20-$7F $20-$7F ? $05 DO $FFFF $03

  ili

  b) tampa alje poruku Host-u. (Receive)

  LEN SEQ CMD DATA STATUS BCC

  1 bajt 1 bajt 1 bajt 1 bajt ? 1 bajt 6 bajt 1 bajt 4 bajta 1 bajt

  $01 $20-$F0 $20-$7F $20-$7F ? $04 $80-$FF $05 do $FFFF $03

  Ili

  U njima je: Preambleduina: 1 bajtvrednost: 01HU fiskalnom tampau sve komande kreu sa ovim bajtom, osim ako je printer zauzet izvravanjem prethodne operacije i ne stigne da zavri operaciju za 60ms. Pogledati iznad poruku SYN i NAK. Broj bajtova od (bez njega) do (ukljueno) i dodaje se 20Hduina: 1 bajtvrednost: 20H - F0H Duina podrazumeva sumu duine sledeih polja za Send paket: 1 1 1 X 1 - duina polja u bajtovima LEN=4+20H(32)=36+X(DATA).Za Receive paket: 1 1 1 X 1 6 1 - duina poljaLEN=11+20H(32)=43+X(DATA). Redni broj poruke (sekvenca)duina: 1 bajtvrednost: 20H - 7FHFiskalna kasa upisuje isti u poruku-odgovor. Ova sekvenca treba da poinje od 02H (alje se 22H) i uveava se za jedan. Kada dostigne krajnju vrednost (7FH), treba da se resetuje ponovo na 22H. Ukoliko fiskalna kasa dobije poruku sa istim kao poslednju dobijenu poruku, on samo po-navlja poslednju poslatu poruku i ne izvodi nikakve operacije.

 • 53

  Kod komandeduina: 1 bajtvrednost: 20H - 7FHFiskalna kasa upisuje u poruku-odgovor isti . Ukoliko se tampau zada nepostojei kod, u odgovor on alje spakovanu poru-ku nulte duine prostora za podatke i utvruje odgovarajui registar. Podaciduina: 0 - 203 bajt za Host prema tampau.0 - 198 bajta za tampa prema Host-u.vrednost: 20H - FFHFormat i duina prostora za podatke zavise od komande. Kada komanda nema podataka, njegova duina je nula. Ukoliko u podacima postoji sintaksna greka, utvruje se odgovarajui status-bit i vraa se spakovana poruka nulte duine prostora za podatke. Razmak /delimeter / (samo za tampa prema Host porukama - RECEIVE)duina: 1 bajtvrednost: 04HDefinie odvajanje podataka od statusnih bitova u receive paketu. Ako ovaj bajt nije na ovom mestu znai da je sadraj paketa prenesen pogreno i da je potrebno proveriti funkciju koja izvrava preuzimanje paketa ili checksum. Prostor sa tekuim stanjem fiskalnog ureaja (samo za RECEIVE)duina: 6 bajtovavrednost: 80H - FFHStatusni bitovi se vraaju pri izvrenju svake komande kada printer vrati paket Receive. Ove bitove je svaki put jako bitno proveravati zbog problema koji mogu nastati u slanju komande/radu sa printerom. Recimo, mogue je da raun nije odtampan zato to je nestalo papira. Program mora da proverava ove bitove kako bi ustanovio trenutno stanje tampaa.Znaenje ovih bitova je opisano u gorenjem delu ovog uputstva. Postambleduina: 1 bajtvrednost: 05HPostamble paket odvaja kontrolni iznos od ostalog dela poruke. Na ovoj lo-kaciji mora uvek da se nalazi 05. Kontrolni iznos (0000H-FFFFH)duina: 4 bajtavrednost: 30H - 3FHSuma ukljuuje od /bez njega/ do /ukljuujui/. Svaka cifra iz ova dva bajta se prenosi kada se na nju doda 30H. Na primer iznos 1AE3H se prikazuje kao 31H,3AH,3EH,33H.

 • 54

  Nain raunanja ovog kontrolnog iznosa je sledei:Za Send paket: X1 X2 X3 X4 X5 - bajtovi na tim lokacijama Ako je: X1=44H, X2=22H, X3=2CH, X4=10, X5=5, onda je BCC=44H+22H+2C+1+0+5H=F8=00F8=30H,30H,3FH,38H.Za Receive paket: X1 X2 X3 X4 X5 X6X7 - bajtovi na tim lokacijama Ako je: X1=44H, X2=22H, X3=2CH, X4=10, X5=4, X6=81 82 83 84, X7=05 onda je BCC=44H+22H+2C+1+0+4H+81+82+83+84+05= 306=0306=30H,33H,30H,36H.Zapaanje: Poto je 30H u ASCII reprezentaciji karakter 0, a 39H karakter 9, onda je od 30H do 39H = 0..9 u ASCII. Terminatorduina: 1 bajtvrednost: 03HOvo je oznaka za kraj paketa. Ako se ne nalazi na ovoj lokaciji neto sa funk-cijom za obradu paketa ili komunikacijom nije u redu.Za bazni protokol e u okviru objanjenja svake komande biti naveden primer input/output podataka.

  20.1. Primeri slanja paketa standarni protokol

  PRIMER 1:KOMANDA: POMERANJE PAPIRA ($2C)PARAMETRI KOMANDE: 10 (10 LINIJA)

  HEX FORMA

  01 26 22 2C 31 30 05 30 30 3D 3A 03

  ZNAENJE:$01 - PREAMBLE$26 - DUINA(DUINA+SEKVENCA+KOMANDA+DATA+POSTAMBLE+$20)$22 - SEKVENCA (OD $22 NAVIE DO $7F)$2C - KOMANDA -2C je pomeranje papira$31, $30 - DATA (ASCII 10)$05 - POSTAMBLE$30 $30 $3D $3A - BCC (CHECKSUM) 26+22+2C+30+31+05=$DA+30303030$03 - TERMINATOR

 • 55

  PRIMER 2:KOMANDA: PRIKAZ NA GORNJEM DELU DISPLEJA ($2F)PARAMETRI KOMANDE: TEST

  HEX FORMA

  01 28 22 2F T E S T 05 30 31 3B 3E 03

  ZNAENJE:$01 - PREAMBLE$28 - DUINA(DUINA+SEKVENCA+KOMANDA+DATA+POSTAMBLE+$20)$22 - SEKVENCA (OD $22 NAVIE DO $7F)$2F - KOMANDA -2F je prikazivanje na displeju$54, $45, $53, $54 - DATA (ASCII TEST)$05 - POSTAMBLE$30 $31 $3B $3E BCC (CHECKSUM) 28+22+23+54+45+53+54+05=$1BE+30303030$03 - TERMINATOR

  PRIMER 3:KOMANDA: DEFINISANJE ARTIKLA ($6B)PARAMETRI KOMANDE: P1,10,

  01,32,22,6B,50,C0,31,2C,31,30,2C,C0,F0,F2,E8,EA,E0,EB,05,30,38,3F,3D,03

  ZNAENJE:$01 - PREAMBLE$32 - DUINA(DUINA+SEKVENCA+KOMANDA+DATA+POSTAMBLE+$20)$22 - SEKVENCA (OD $22 NAVIE DO $7F)$6B - KOMANDA -2F je prikazivanje na displeju$50,$C0,....$EB - DATA (ASCII TEST)$05 - POSTAMBLE$30 $38 $3F $3D BCC (CHECKSUM)$03 - TERMINATOR

  PRIMER 4:PRODAJA ARTIKLA BR. 1 SA CENOM OD 50 DINARA I PLAANJEM OD 100 DINARA

 • 56

  1. OTVARANJE FISKALNOG RAUNA ($30)01,2C,22,30,31,3B,30,30,30,30,2C,31,05,30,32,30,3C,03,2. PRODAJA ARTIKLA 1 SA CENOM OD 50 DINARA ($34)01,2B,23,34,53,31,2A,31,23,35,30,05,30,31,3E,3E,03,3. TOTAL - GOTOVINA - 100 DINARA ($35)01,27,24,35,31,30,30,05,30,31,31,36,034. ZATVARANJE RAUNA ($38)5. 01,24,25,38,05,30,30,38,36,03

  20.2. Karakter-set fiskalne kase Galeb GP-350 u reimu fis-kalnog tampaa

 • 57

  21. KREIRANJE PORUKA, SINTAKSA I KORIENJE OZNAKE KOD STANDARDNOG PROTOKOLAa) Polje za podatke zavisi od komande.b) Parametri prosleeni tampau mogu biti odvojeni zarezom i njihova duina moe biti fiksirana.c) Prisustvo zareza izmeu parametara pokazuje da je on obavezan.Kada su parametri u < > zagradama, to oznaava da su oni obavezni s tim to same zagrade nisu sadrane u poruci.Kada se odreeni parametar nalazi u [ ] zagradama, to pokazuje da on nije obavezan. Same zagrade takoe se ne prikazuju na poruci.Primer: Kada o prostoru za podatke piemo - 2500,100,Text, u prostoru za podatke imamo 2D 32 35 30 30 2C 31 30 30 2C 54 65 78 74 , gde svaki HEX broj predstavlja ASCII vrednost.

  22. SPISAK KOMANDI PREMA NAMENIOvaj odeljak sadri spisak komandi fiskalnog tampaa podeljenih u grupe u zavisnosti od njihove namene:

  INICIJALIZACIJAStandardni protokol:2BH (43) Dovoenje HEADER-a i FOOTER-a u logiko stanje 1 i zadavanje opcija tampe.3DH (61) Unoenje datuma i vremena.53H (83) Zadavanje decimalnih znakova i poreskih stopa.65H (101) Zadaje se lozinka operatera.66H (102) Zadaje se ime operatera.68H (104) Nuliranje podataka o operateru.6BH (107) Definisanje i evidentiranje artikala.Bazni protokol:0x05 Reset ureaja0x06 Reset GPRS terminala0x0B Zadavanje i itanje PIB-a0x0C Definisanje artikla 0x0E Brisanje svih artikala0x0F Definisanje vie artikala0x12 Brisanje artikala po kodu0x14 Zadavanje HEADER-a0x16 Zadavanje FOOTER-a0x1B GPRS podeavanje0x20 Podeavanje poreskih stopa0x24 Podeavanje odeljenja0x25 Podeavanje operatera0x2D Podeavanje ureaja

 • 58

  EVIDENTIRANJE PROMETA / PRODAJE /Standardni protokol:26H (38) Otvaranje nefiskalnog iseka (slobodnog teksta)27H (39) Zatvaranje nefiskalnog iseka (slobodnog teksta)2AH (42) tampanje nefiskalnog slobodnog teksta.30H (48) Otvaranje fiskalnog iseka33H (51) Kontrolni iznos34H (52) Registrovanje prodaje i prikazivanje na displeju3Ah (58) Registrovanje prodaje i prikazivanje na displeju35H (53) Evidentiranje plaanja (Plaanje)38H (56) Zatvaranje fiskalnog isekaBazni protokol:0x27 tampanje nefiskalnog teksta0x31 Registrovanje prodaje po kodu0x32 Storniranje prodaje u otvorenom iseku0x33 Evidentiranje plaanja0x3A Kontrolna medjusuma

  IZVETAJIStandardni protokol:45H (69) Dnevni fiskalni izvetaj (sa nuliranjem ili bez nuliranja - presek stanja).32H (50) Izvetaj o izmenama poreskih stopa i decimalnih znakova u zadatom periodu.49H (73) Izvetaj fiskalne memorije.4FH (79) Periodini izvetaj (od datuma do datuma).69H (105) Izvetaj po operaterima.6FH (111) Izvetaj po artiklima.Bazni protokol:0x15 Nuliranje prometa po artiklima0x1D Izvetaj o prodatim artiklima0x58 tampanje fiskalnih izvetaja0x6A Pregled artikala

 • 59

  INFORMACIJE KOJE SE PROSLEUJU HOSTUStandardni protokol:3EH (62) Vraa datum i vreme.40H (64) Podaci o poslednjem dnevnom fiskalnom izvetaju.41H (65) Podaci o iznosima u toku dana.43H (67) Podaci o iznosima u toku dana prema nainu plaanja.44H (68) Broj slobodnih mesta za upis u fiskalnu memoriju.4AH (74) Dobijanje registara.4CH (76) Status fiskalne transakcije.5AH (90) Dobijanje dijagnostike informacije.61H (97) Dobijanje poreskih stopa.63H (99) Dobijanje poreskog broja korisnika.67H (103) Podaci o tekuem fiskalnom iseaku.6EH (110) Dobijanje podataka o iznosima prema nainu plaanja.70H (112) Dobijanje podataka o operateru.71H (113) Dobijanje broja poslednjeg tampanog dokumenta.72H (114) Dobijanje podataka o dnevnom fiskalnom izvetaju ili o zadatom periodu.74H (116) Ispis blokova iz fiskalne memorije.75H (117) Ispis registara evidentirane prodaje iz operativne memorije. 77H (119) Vraa datum i vreme poslednjeg upisa u FM.Bazni protokol:0x08 itanje memorije (RAM,FM)0x09 Dobijanje statusa fiskalne memorije0x0A itanje artikala po kodu0x13 Dobijanje sledeeg artikla0x2F Status ureaja0x38 Status iseka0x39 Status stavki u iseku0x5C itanje memorije u ASCII formatu

  KOMANDE PODEAVANJA TAMPAAStandardni protokol:2CH (44) Pomeranje papira.Bazni protokol:0x40 Pomeranje papira DISPLEJStandardni protokol:21H (33) Brisanje displeja.23H (35) Prikazivanje teksta (na donjem redu).2FH (47) Prikazivanje teksta (na gornjem redu).3FH (63) Prikazivanje datuma i vremena.64H (100) Displej - potpuna kontrola.

 • 60

  Bazni protokol:0x3F Prikaz na displeju OSTALOStandardni protokol:46H (70) Slubena uplata i podizanje novca.47H (71) tampanje dijagnostike informacije.50H (80) Zvuni signal.6AH (106) Otvaranje fioke (ukoliko je ista povezana uz odreena hardvare-ska podeavanja)2CH (44) Pomeranje papira.Bazni protokol:0x1E Tehniki pregled0x28 Zvuni signal0x29 Setovanje DAYLIGHT_SAVE_TIME0x2A Proitaj DAYLIGHT_SAVE_TIME0x2D tampanje podeavanja0x2E Test ureaja0x38 Slubena uplata i podizanje novca0x3D itanje jedinice mere0x3E itanje statusa modema0x65 Test konekcije

  23. DETALJAN OPIS KOMANDI STANDARDNOG PROTOKOLA21h (33) BRISANJE DISPLEJAProstor za podatke : Nema podataka.Odgovor: Nema podataka.Primer paketa (SEQ2): 01 24 22 21 05 30 30 36 3C 03 Zadaje se komanda za brisanje displeja. Ukoliko je otvoren fiskalni iseak i koristi se ova komanda, brisanje je onemogueno. 23h (35) PRIKAZIVANJE TEKSTA NA DONJEM REDU DISPLEJAProstor za podatke: Text Odgovor: Nema podataka.Primer paketa (SEQ2): 01 28 22 23 54 65 73 74 05 30 32 31 32 03 Text Tekst do 16 karaktera koji se direktno prosleuje displeju. Pre toga se za-daje komanda za pozicioniranje i brisanje donjeg reda. Komanda se ne moe izvesti ukoliko je fiskalni iseak otvoren.

 • 61

  26h (38) OTVARANJE NEFISKALNOG ISEKA - SLOBODNOG TEK-STAProstor za podatke: Nema podatakaOdgovor: Allreceipt,ErrCodeAllreceipt Broj svih izdatih iseaka (fiskalnih i nefiskalnih) od poslednjeg uzi-manja dnevnog izvetaja do odreenog momenta /4 bajta/.ErrCode Kod greke u sluaju neuspelog izvoenja komande /1 bajt/.F izvodi sledee operacije:- Vraa se odgovor koji sadri Allreceipt.Ukoliko je izvrenje komande nemogue, S1.1 dolazi u logiko stanje 1 i Er-rCode sadri kod greke:- Fiskalna memorija nije formatirana.- Fiskalni iseak nije zatvoren.- Otvoren je nefiskalni iseak.- Sat nije taan. 27h (39) ZATVARANJE NEFISKALNOG ISEKA - SLOBODNOG TEK-STAProstor za podatke: Nema podatakaOdgovor: AllreceiptAllreceipt Broj svih izdatih iseaka (fiskalnih i nefiskalnih) od poslednjeg uzi-manja dnevnog izvetaja do odgovarajueg momenta /4 bajta/.F izvodi sledee operacije:- Na dokumentu se tampa datum i vreme.- Vraa se odgovor koji sadri Allreceipt.Ako S1.1 doe u logiko stanje 1 komanda se ne izvodi jer nije otvoren nefis-kalni iseak.2Ah (42) TAMPANJE NEFISKALNOG SLOBODNOG TEKSTAProstor za podatke : TextOdgovor: Nema podataka.Text: Tekst do 32 karaktera. Ukoliko ima vie od 32 karaktera, oni se ne tampaju. Ako S1.1 doe u logiko stanje 1, to oznaava da nema otvorenog nefiskalnog iseka i tekst se ne tampa. Ako u okviru od poslatih 32 karaktera bude prepoznata neka od rezervisanih rei sa fiskalnih dokumenata (npr: Uplaeno, Povraaj i sl.) one e biti izostavljene. Takoe rei Gotovina, ek i Kartica, e biti konvertovane u Cash, Bon i Debit. Karakteri koji pripadaju irilinom setu znakova bie konvertovani u latininu verziju.

 • 62

  2Bh (43) ZADAVANJE HEADER-a I FOOTER-a I OPCIJA ZA TAMPANJEProstor za podatke: Odgovor: Zavisi od prostora za podatke.HEADER se sastoji od 7 redova teksta koji se tampa na poetku svakog fiskalnog iseka. Za normalan rad tampaa potrebno je zadati bar 3 reda za Header, i to se radi prilikom fiskalizacije. Moe se zadavati samo kada je post-avljen damper JP1 tj. u servisnom reimu, i samo preko baznog protokola.FOOTER se sastoji od 4 linije reklamnog teksta koje se tampaju na fiskal-nim isecima.Centriranje HEADER-a i FOOTER-a vri se automatski.Ova komanda se mora izvesti do 10 puta (0-9) da bi se zadale sve linije HEADER-a i FOOTER-a.Item Jedan znak sa sledeim znaajem:od 0 do 9 predstavlja broj linije koja se zadaje. Linije HEADER-a su sa brojevima od 0 do 5, a FOOTER-a - od 6 do 9.C dozvoljava se / zabranjuje se automatsko seenje papira posle svakog dokumenta.I omoguuje nam da proitamo parametre koje smo pomou komande 43 prethodno zadali. Posle slova I sledi tano jo jedan znak koji se podudara sa nekim od gore navedenih.Text Tekst do 18 karaktera pri emu: Ako je cifra od 0 do 9 - tekst koji sadri odgovarajua linija 2Ch (44) POMERANJE PAPIRAProstor za podatke: Lines,OptionOdgovor: Nema podataka.Primer paketa (SEQ2): 01 26 22 2C 31 30 05 30 30 3D 3A 03Lines Broj redova za koje treba pomeriti papir. Broj mora biti pozitivan u opsegu do 99 /1 ili 2 bajta/. Ukoliko parametar nije zadat podrazumeva se 1 red.Option bez obzira na parametar koji se ovde nae, pomera se i papir za iseke i kontrolna traka.Ukoliko nije zadat drugi parametar podrazumeva se 1 2F (47) PRIKAZIVANJE TEKSTA NA GORNJEM REDU DISPLEJAProstor za podatke : TextOdgovor: Nema podataka.Primer paketa (SEQ2): 01 28 22 2F 54 65 73 74 05 30 32 31 3E 03Text Tekst do 13 karaktera koji ide direktno na displej. Pre toga zadaje se ko-manda za pozicioniranje i brisanje gornjeg reda. Komanda se ne moe izvesti ukoliko je fiskalni iseak otvoren.

 • 63

  30h (48) OTVARANJE FISKALNOG ISEKA (ISEAK ZA KLIJENTA)Prostor za podatke: [OpCode];[OpPwd],[TillNmb]Odgovor: Allreceipt, FiscReceiptOpCode Broj operatera /od 1 do 8/OpPwd Lozinka operatera /od 4 do 6 cifara/TillNmb Broj kase /celi broj do 5 cifara/Allreceipt Broj svih izdatih iseaka (fiskalnih i nefiskalnih) od poslednje izrade izvetaja do odgovarajueg momenta. /4 bajta/FiscReceipt Ukoliko fiskalni printer vraa podatke kao fw 1.5 od FP550, onda se vraaju 4 bajta (podrazumeva se broj fisklanih iseaka od poslednj