of 22/22
 VT Logger Merenje i beleženje relativne vlažnosti i temperature sa baterijskim napajanjem V.2.0 Beograd 2009.

VTL Korisnicko Uputstvo

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VTL Korisnicko Uputstvo

 
VT Logger Merenje i beleenje relativne vlanosti i temperature sa baterijskim napajanjem
V.2.0
Proitajte pre nego što upotrebite ovaj ureaj:
Za informacije u ovom uputstvu se veruje da su tane. Meutim, Electronic  Design  ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne netanosti ili propuste kao i odgovornost za korišenje ovih informacija, i korisnik ih primenjuje na svoj rizik. Mole se korisnici da nam skrenu panju na uoene greške.
Electronic Design ne garantuje za svoje proizvode a naroito kada se koriste za odravanje ivota ljudi i u primenama gde ljudski ivoti i druge vrednosti mogu biti ugroeni na bilo koji nain i u bilo kojoj situaciji.
Po oceni autora, termini koji nemaju adekvatan prevod na srpski jezik, korišeni su u izvornom obliku.
Nije dozvoljeno preštampavanje, kopiranje i objavljivanje ovog uputstva ili njegovih delova bez predhodne saglasnosti Electronic Design-a.
Electronic Design  je vlasnik svih autorskih prava na tehnika rešenja opisana u ovom uputstvu.
Electronic Design ima pravo da specifikacije i cene promeni bez predhodnog ili naknadnog obaveštenja.
Makenzijeva b.b. – Pejton http://www.ed.co.yu  11000 Beograd e-mail: [email protected]  Telefon: (011) 308-50-30 Fax: (011) 308-50-31
Revizija Datum Komentar V1.0 Feb. 2008. Osnovna verzija
V2.0 Jan. 2009. Redizanirana štampana ploa i kutija logera. Dodato je nekoliko soft- verskih unapreenja. Unešene izmene u ovom upustvu se odnose na merni opseg i na pojašnjenje naina upotrebe.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
VTL V1.0 1
VT Logger Uvod
VTL  je “Logger - Data Recorder” koji snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i
relativne vlanosti. On je mali baterijski, portabilni ureaj koji samostalno belei i pamti podatke temperature i relativne vlanosti u bilo kom ambijentu u opsegu od 0 do 100% vlanosti i temperature od -20°C do +60°C.
Slika 1. Izgled VTL-a
•  Meteorološka merenja i analize •  Holter (praenje) robe koja se prevozi •  Proizvodnja i uvanje lekova i hrane •  Medicinska istraivanja i laboratorije
 Atributi
•  Superiornija alternativa sistemima koji se oiavaju •  Tano merenje temperature (±0,3°C) i relativne vlanosti (±2%) •   Integrisan senzor sa NiST akreditacijom
•   Auto kalibracija senzora u punom temperaturskom opsegu •  Vreme zapisivanja podataka kontrolisano satom realnog vremena •  Produeno trajanje baterije do 10 godina i praenje stanja baterije •  Izbor modela sa memorijom od 21420 do 171498 zapisa
Povezivanje ureaja
Komunikacija prilikom podešavanja ureaja i itanja podataka se vrši preko USB porta. Program za rad sa ureajem dolazi na CD-u u paketu sa VTL-om i radi pod operativnim
sistemima Windows 2000, Windows XP i Windows Vista. Nakon podešavanja, ureaj se iskljuuje sa USB porta i radi samostalno, napajan iz ugrae- ne baterije.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Podešavanje ureaja i zamena baterije
Prilikom isporuke, ureaj je fabriki konfigurisan i podešen u skladu sa zahtevanim mernim opsegom. Tokom eksploatacije moe doi do malih odstupanja podešenih parametara, pa je za tana i pouzdana merenja korisno vršiti povremenu proveru i po potrebi obaviti kalibraciju. Period provere zavisi od eksploatacionih uslova i zahteva za tanošu. Electronic design
preporuuje proveru jednom godišnje u laboratoriji akreditovanoj za etaloniranje ureaja zamerenje temperature i relativne vlanosti.
Baterija je, radi sigurnog kontakta, zalemljena za ureaj. Predvieno trajanje baterije je od 3 do 10 godina u zavisnosti od vremena provedenog u radu. Ureaj troši energiju od momenta kada se podesi za merenje, do momenta kad prestane sa merenjem. Izvan toga je potrošnja manja 15 puta (struje curenja). Program za podešavanje ureaja daje informacije o stanju baterije – napon baterije, koji je tokom najveeg dela korišenja oko 3V i procenjeni kapacitet baterije. Smanjenje napona ispod 2,9V je siguran znak da je baterija istrošena i da je treba odmah zameniti. Ako je napon manji od 2,8V moe doi do prestanka rada ureaja.
Specifikacije
Karakteristike ureaja:
Oblast Karakteristike Unutrašnji sat Tanost ±1 minut/meseno (u opsegu od 0°C do 50°C) Radni opseg Standardno: -20°C do 60°C, 0 do 100% rH nekondenzujui ambijent PC softver ED VT Logger – podešavanje ureaja, itanje i analiza merenja Interfejs USB
Baterija 10-godišnja litijumska baterija 3V 560mAh
(vek baterije zavisi od radne temperature i brzine i vremena uzimanja uzoraka) Potrošnja
15μ A u toku merenja, 200μ A tokom jednog minuta za testiranje baterije, <1μ A u svim ostalim sluajevima
Veliina Širina 80 x Visina 60 x Dubina 20 mm
Karakteristike ugraenog senzora:
•  Podešavanje parametara merenja •  Postavljanje ureaja na merno mesto •
  itanje i analiza merenja
Temperatura Unutrašnji temperaturski senzor
-40°C do +121°C ± 0,3°C (25°C) ± 1°C za opseg od -40°C do +121°C
0,01°C
Relativna vlanost
Unutrašnji rH senzor kapacitivnog tipa
0% do 100%RH ±2% rH od 10%rH do 90%rH ±3% rH od 0%rH do 100%rH
0,1%RH
VTL V1.0 3
Podešavanje parametara merenja se vrši u programu VTL, dok je ureaj povezan na USB port raunara. Mogu se postaviti sledei parametri:
•  Vreme poetka merenja •  Vreme kraja merenja •  Interval merenja •  Privremeni naziv ureaja •  Klju za proveru ispravnosti fajla merenja •  Veliine alarmnih stanja
Nakon toga se ureaj iskljuuje sa USB porta i postavlja na mesto na kome e da vrši merenje relativne vlanosti i temperature. Preporuuje se da se ureaj postavi na merno mesto bar 5 minuta pre zadatog poetka merenja, ukoliko je na tom mestu temperatura bliska sobnoj temperaturi, odnosno 15-30 minuta ako je na tom mestu temperatura bitno razliita od sobne, radi tanijeg merenja.
Kada ureaj završi merenje (nakon zadatog vremena kraja merenja) ureaj se povezuje na USB port i pomou programa ED VT Logger itaju se merenja i belee u fajl. Fajl merenja je tekstualni fajl koji je kompatibilan sa spreadsheet programima (npr MS Excell) i moe da slui za kasniju analizu merenja.
Korisnik moe da iskoristi i opciju izrade papirnog izveštaja koji u sebi sadri i analizu podataka. Analiza obuhvata izveštaj o minimalnim, maksimalnim i srednjim veliinama na osnovu merenja i vremenu provedenom u alarmu, ukoliko su vrednosti za alarmna stanja postavljena.
Softver
Program ED VT Logger -21CFR se koristi za rad sa VTL  ureajima. Prilikom prvog pokretanja, pojavljuje se dijalog za kreiranje administratorskog naloga, slika 2. Neophodno je prikljuiti dva USB kljua, popuniti polje za password i ponovo ukucati isti password u sledeem polju, a zatim popuniti Ime i prezime administratora. Administrator je osoba koja ima sve mogunosti pri radu sa programom, ukljuujui i mogunost da dodeljuje drugim korisnicima iste mogunosti.
Ukoliko je na raunaru ve  instaliran neki program Electronic Design-a sa 21CFR part 11 mogunostima, ovaj dijalog se nee pojaviti, ve e preuzeti postojee korisnike naloge, s tim da nee dozvoliti mogunost promene istih.
Pri svakom sledeem pokretanju, pojavie se dijalog za registrovanje korisnika, slika 3. Tada  je potrebno da korisnik ubaci svoj USB klju  izabere korisniko ime i otkuca password (lozinku). Za prijavu administratora je potreban bar jedan od dva kljua definisanih u prvom koraku. Klikom na OK, ukoliko je sve ispravno uneto, pokree se glavni program, slika 4. U glavnom programu postoje etiri opcije:
•  Postavljanje logovanja •  itanje logova •  Validacija fajlova •   Administracija korisnika
Za kraj rada sa programom treba kliknuti na X u gornjem desnom uglu.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Slika 3. Dijalog za registrovanje korisnika
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Slika 4. Glavni program
Postavljanje logovanja Klikom na dugme “Postavljanje logovanja” otvara se dijalog za podešavanje ureaja za rad. Kontrole za upis parametara i indikatori postavljenih vrednosti su postavljeni u etiri kartice:
•  Opšte postavke, slika 5 •  Dodatne postavke, slika 6 •  Konfiguracija, slika 7 •  VTL info, slika 8
Kontrole se nalaze samo u prve dve kartice, dok su druge dve informativne. Uz levu ivicuprozora se nalaze informacije o trenutnom statusu ureaja, a u donjem delu ekrana tri kontrolna dugmeta.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Slika 6. Dodatne postavke
Primedba: Specificirani, merni, temperaturski opseg je -20 do 60°C. Meutim, Loger e zadovoljavajue raditi i u proširenom temp. opsegu od -40 do +85°C, ali se u tim uslovima specifikacija ne moe garantovati. Trajanje baterije se smanjuje u ambijentu sa negativnom temperaturom.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Slika 8. VTL info
Svi indikatori i kontrole su opisani u tabeli na sledee etiri strane.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
VTL V1.010
  R.b. Naziv Opis i funcija 1. Izlaz Povratak u glavni meni. 2. Postavi logovanje Klikom na ovo dugme u memoriju se snimaju zadati parametri i VTL se
priprema na logovanje. 3. Pomo  Pomo pri konfigurisanju logovanja.
Organizovana tako da daje kratak opis ili uputstvo za korišenje kontrola i indikatora u okviru programa.
Kontrole slue za unos (promenu) parametara a indikatori zaprikazivanje trenutnog stanja ili snimljenih veliina VTL-a. Pomerajte kurzor miša preko odreene kontrole ili indikatora za detaljniji opis ili nain korišenja.
4. USB status Indikator. Prikazuje stanje USB komunikacije: OK - ureaj radi dobro; Device not found - ureaj nije spojen na USB port; Invalid handle - prekid ili smetnja u komunikaciji, prolazna greška
dok se ureaj ne prijavi operativnom sistemu (saekati dok se ureaj ne prijavi OS-u);
Timeout - izgubljena komunikacija unutar ureaja. 5. VTL status Indikator.
Status VTL ureaja:Greška memorije - ureaj je izgubio napajanje usled prazne baterije ili ošteenja baterije;
Logovanje završeno - ureaj je završio sa merenjem i snimanjem podataka, merenja mogu da se proitaju;
Logovanje prekinuto - ureaj je prekinut u merenju, podaci do trenutka prekida mogu da se proitaju;
Logovanje proitano - podaci o merenju su proitani bar jednom, merenja se mogu itati dok god ureaj nije postavljen za novo merenje;
Logovanje postavljeno - ureaj je spremljen za novo merenje, stari podaci više ne mogu da se itaju.
6. Vreme Indikator.
Realno vreme. Stvarno vreme ureaja sinhronizovano sa satom realnog vremena raunara. Status vremena se prikazuje u crvenoj, utoj i zelenoj boji. Status je povezan sa statusom VTL-a i poetkom vremena logovanja. Zelena boja oznaava da logovanje ili nije još postavljeno ili ako je logovanje postavljeno onda logovanje poinje najmanje 5min. kasnije u odnosu na trenutno vreme. uta boja oznaava da je logovanje postavljeno i da poetak logovanja poinje za najviše 5min. u odnosu na trenutno vreme. Crvena boja oznaava da je logovanje postavljeno ali da poetak logovanja kasni za stvarnim vremenom i da se logovanje mora ponovo postaviti (odloiti start). Potrebno je, posle postavljanja logovanja, VTL iskljuiti sa USB porta
pre ulaska u utu ili crvenu zonu vremena kako bi se senzor prilagodio uslovima okoline koju meri. Ako se VTL iskljui sa USB-a u crvenoj vremenskoj zoni on e nesmetano da loguje u proseku svake 2 sekunde dok ne "uhvati" korak sa realnim vremenom u odnosu na postavljeni poetak i interval merenja. Loger e da prikupi sva merenja ali e ona merenja do trenutka iskljuenja VTL-a sa USB porta biti vremenski pomerena i manje tana zbog vlastitog zagrevanja senzora u toku rada VTL-a na USB portu.
7. V [%] Indikator. Relativna vlanost. Prikazuje trenutnu vlanost i slui za kontrolu ispravnosti senzora. Merenje moe da se razlikuje od stvarnog zbog vlastitog zegrevanja senzora usled toplotne disipacije unutar ureaja jer ureaj radi
prikljuen na USB port. Tano merenje se postie kad ureaj radi na bateriju odnosno u toku logovanja kad je prosena potrošnja 0,045mW.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
VTL V1.0 11
8. T [°C] Indikator. Temperatura. Prikazuje trenutnu temperaturu i slui za kontrolu ispravnosti senzora. Merenje moe da se razlikuje od stvarnog zbog vlastitog zegrevanja senzora usled toplotne disipacije unutar ureaja jer ureaj radi prikljuen na USB port. Tano merenje se postie kad ureaj radi na bateriju odnosno u toku logovanja kad je prosena potrošnja 0,045mW.
9. Napon baterije
Indikator Izmereni napon baterije [V]. Normalni radni napon Li-MnO2 baterije je oko 3V na sobnoj temperaturi tokom veeg dela ciklusa pranjenja. Napon se kree od 3,3V na poetku do 2V na samom kraju ciklusa pranjenja. Napon baterije od 2,9V moe se javiti u normalnom radu ispravne baterije tek pri kraju ciklusa pranjenja baterije. Za VTL ureaj napon baterije ne sme biti manji od 2,8V i baterija se mora zameniti novom. Zamenu baterije vrši Electronic Design i pri tom se kapacitet baterije postavlja na 100%. Baterija je direktno zalemljena na štampanu plou ureaja radi sigurnosti napajanja.
10. Kapacitet baterije [%]
Indikator. Trenutni kapacitet baterije izraen u % od punog kapaciteta. Pun kapacitet je 80% od nazivnog kapaciteta baterije zato što se baterija ne prazni do kraja (2V) nego do napona sigurnog za rad VTL uredjaja (2,8V) i zato što se uzimaju u obzir najgori mogui uslovi rada baterije (niske radne temperature, potrošnja usled kondenzacije itd.). U raun merenja potrošnje baterije su uzeti u obzir potrošnja baterije prilikom logovanja, snimanja u memoriju, rad sata realnog vremena kao i sopstvena potrošnja baterije kad VTL ne loguje (kad je završio logovanje ili kad su rezultati proitani a nije postavljen za novo logovanje).
11. Podešavanja Panel sa karticama. Podešavanja i informacije VTL ureaja. Panel sa karticama sadri sledee kartice: - opšte postavke,
- dodatne postavke,- konfiguraciju i - VTL info. Prelaskom kurzora miša preko odreene kartice dobija se detaljniji opis funkcija koje kartice sadre.
12. Opšte postavke Kartica. Opšte postavke podešavaju poetak, kraj i interval merenja i daju informacije o resursima memorije i baterije.
13. Dodatne postavke Kartica. Dodatne postavke podešavaju vrednosti predalarma i alarma, dodatni naziv senzora, ime osobe koja je konfigurisala VTL kao i izbor kljua za zaštitu rezultata merenja.
14. Konfiguracija Kartica.
Konfiguracija daje pregled trenutno postavljenih parametaralogovanja snimljenih u memoriju. 15. VTL info Kartica.
VTL info daje osnovne informacije o ureaju kao što su serijski broj ureaja, revizija firmvera, kapacitet memorije i datumi proizvodnje, kalibrisanja senzora i promene baterije. Ove podatke korisnik ne moe menjati.
16. Poetak merenja Kontrola. Postavljanje poetnog vremena logovanja. Sa desne strane kontrole se nalazi kalendar radi kakšeg snalaenja i postavljanja datuma.
17. Kraj merenja Kontrola. Postavljanje krajnjeg vremena logovanja.
Sa desne strane kontrole se nalazi kalendar radi kakšeg snalaenja i postavljanja datuma.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
VTL V1.012
18. Interval merenja Kontrola. Postavljanje vremena izmeu uzimanja uzoraka. Interval merenja se sam podešava (poveava) kada se kraj merenja poveava a popunjenost memorije prelazi 100% tako da popunjenost memorije ostaje unutar 100%. Nemogue je postaviti interval vremena krai tako da popunjenost memorije prelazi 100%.
19. Broj logova Indikator. Broj logova sa trenutnim podešavanjima poetka, kraja i intervala. Koliina memorije koja bi bila zauzeta na kraju logovanja izraena u broju logova.
20. Popunjenost memorije [%]
Indikator. Memorijski resurs. Koliina memorije koja bi bila zauzeta pri trenutnim podešavanjima parametara logovanja izraena u % od ukupne koliine memorije.
21. Potrošnja baterije [%] Indikator. Baterijski resurs. Procenjena potrošnja kapaciteta baterije na osnovu broja logova i vremena logovanja izraena u procentima punog kapaciteta baterije.
22. Alarm1 Tmax Kontrola. Predalarm T visoki nivo.
23. Alarm1 Tmin Kontrola.Predalarm T niski nivo. 24. Alarm1 Vmax Kontrola.
Predalarm V visoki nivo. 25. Alarm1 Vmin Kontrola.
Predalarm V niski nivo. 26. Alarm2 Tmax Kontrola.
 Alarm T visoki nivo. 27. Alarm2 Tmin Kontrola.
 Alarm T niski nivo. 28. Alarm2 Vmax Kontrola.
 Alarm V visoki nivo. 29. Alarm2 Vmin Kontrola.
 Alarm V niski nivo. 30. Konfigurisao Indikator.
Puno ime i prezime osobe koja je postavila logovanje. Postavlja se automatski posle uspešnog prijavljivanja na startu programa, koristei USB klju, username i password. Program automatski ograniava ime na duinu od 16 karaktera.
31. Naziv senzora Kontrola. Pomoni privremeni naziv VTL-a za postavljeno logovanje. Korisnik moe uneti dodatni opis ureaja radi lakšeg prepoznavanja mesta i vremena uzimanja merenja. Program automatski ograniava naziv na duinu od 15 karaktera.
32. Serijski broj VTL-a Indikator. Serijski broj ureaja. Slui za indikaciju serijskog broja
kao pomo kod postavljanja naziva senzora. 33. Klju  Kontrola.
Klju za kriptovanje. Kad je klju za kriptovanje fajla merenja ukljuen (zakljuan) u trenutku postavljanja logovanja u memoriju se snima nasumice izabran 256-bitni broj koji slui za zaštitu fajla merenja od falsifikovanja. Radi provere ispravnosti fajla merenja klju se zajedno sa serijskim brojem ureaja i vremenom konfigurisanja posebno kriptovan uva u fajlu u VTL direktorijumu.
34. Poetak merenja Indikator. Postavljeno poetno vreme logovanja.
35. Kraj merenja Indikator. Postavljeno krajnje vreme logovanja.
36. Interval merenja Indikator. Postavljeno vreme izmeu uzimanja uzoraka.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
VTL V1.0 13
37. Vreme konfigurisanja Indikator. Vreme postavljanja logovanja. Jedinstvena vrednost koja uestvuje u izveštaju, upisuje se u fajl merenja, koristi se za kreiranje naziva fajla i za identifikaciju fajla prilikom njegove validacije.
38. Alarm1 Tmax Indikator. Predalarm T visoki nivo.
39. Alarm1 Tmin Indikator. Predalarm T niski nivo.
40. Alarm1 Vmax Indikator. Predalarm V visoki nivo.
41. Alarm1 Vmin Indikator. Predalarm V niski nivo.
42. Alarm2 Tmax Indikator.  Alarm T visoki nivo.
43. Alarm2 Tmin Indikator.  Alarm T niski nivo.
44. Alarm2 Vmax Indikator.  Alarm V visoki nivo.
45. Alarm2 Vmin Indikator.  Alarm V niski nivo.
46. Konfigurisao Indikator.Snimljeno puno ime i prezime osobe koja je postavila logovanje. 47. Naziv senzora Indikator.
Pomoni privremeni naziv VTL-a za postavljeno logovanje. Snimljeni dodatni opis ureaja radi lakšeg prepoznavanja mesta i vremena uzimanja merenja.
48. Kapacitet baterije [%] Indikator. Procenjeni trenutni kapacitet baterije snimljen u trenutku postavljanja logovanja izraen u procentima od punog kapaciteta baterije.
49. Napon baterije [V] Indikator. Napon baterije snimljen u trenutku postavljanja logovanja.
50. Serijski broj VTL-a Indikator. Serijski broj ureaja.
51. Firmware Indikator. Verzija firmvera, softvera samog VTL ureaja.
52. Kapacitet memorije [log]
Indikator. Kapacitet memorije izraen u broju logova. Jedan log predstavlja jedno snimljeno merenje V i T zajedno.
53. Datum proizvodnje Indikator. Datum proizvodnje ureaja.
54. Datum kalibracije senzora
55. Datum promene baterije
Indikator. Datum promene baterije VTL ureaja. Posle promene baterije, kapacitet baterije se postavi na 100%, proveri se tanost merenja napona baterije i po potrebi kalibriše.
Prilikom rada, moe da se desi da korisnik ponovo podesi VTL za rad, iako nije proitao prethodna merenja. Korisnik bi trebao da vodi rauna o statusu VTL-a (indikator 5), i da ne podešava ureaj ako je status “Logovanje završeno” ili “Logovanje prekinuto”. Da bi se to izbeglo, program vodi rauna o statusu, i ukoliko merenja nisu proitana, a korisnik klikne na “Postavi logovanje” iskoie dijalog za potvrdu promene, slika 9. Ukoliko korisnik ne eli da snimi postojea merenja, treba da klikne na “Nastavi”. Ako su mu ta merenja ipak potrebna, treba da klikne na “Odustani”, da snimi merenja, a zatim da ponovo postavi logovanje.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
itanje logova
Nakon izbora opcije “itanje logova” ulazi se u dijalog za itanje izmerenih veliina, slika 10:
Slika 10. Dijalog za itanje izmerenih veliina
Iako na prvi pogled ovaj dijalog prozor izgleda komplikovano, on ima samo nekoliko kontrola dostupnih korisniku, dok su sve ostalo indikatori stanja ureaja.
Treba obratiti panju na dva indikatora u vrhu ekrana: USB status i Status VTL. USB status daje informaciju korisniku o komunikaciji izmeu ureaja i raunara, i ukoliko nije OK, treba
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
VTL V1.0 15
proveriti da li je VTL  povezan na USB port raunara i da li je port ispravan (pokušajte da prikljuite na drugi port). Status VTL oznaava status rada ureaja, i moe da bude:
•  Greška memorije – ako je došlo do greške VTL, recimo zbog istrošenosti baterije •  Logovanje u toku – ako VTL nije skinut sa USB porta, a ve je poelo merenje •  Logovanje završeno – ako je ureaj završio sa radom, a još nije proitan •  Logovanje prekinuto – ako je ponovo povezan na USB pre kraja merenja •  Logovanje proitano – ako su aktuelna merenja bar jednom proitana •  Logovanje postavljeno – ako je VTL podešen za merenja, a još nije poeo da meri
Korisnik moe da proita merenja samo ako je status Logovanje završeno, Logovanje prekinuto ili Logovanje proitano.
Pre itanja merenja, potrebno je izabrati naziv fajla u koji e se smestiti rezultati merenja. Klikom na ikonicu foldera pored naziva fajla se otvara dijalog za izbor fajla. Ukoliko se izabere opcija automatski, ime fajla se formira na osnovu serijskog broja ureaja i datuma konfigurisanja i fajl se smešta u folder C:\VTL.
Nakon toga treba kliknuti na dugme “Proitaj”. Ako su merenja ispravno proitana, na grafiku e biti prikazane dve krive: merenje vlanosti plavom bojom i merenje temperature crvenom bojom. Ako je fajl snimljen, ukljuie se lampica “Snimljeno”. Ako doe do bilo kakve greške, upalie se lampica “Greška”
 Ako korisnik eli da napravi papirni izveštaj, moe da klikne dugme “Izveštaj” koje je sada aktivno, ime se otvara dijalog za izradu izveštaja, slika 11:
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Slika 11. Dijalog za izradu papirnog izveštaja
Program e sam, na osnovu merenja, izraunati parametre kao što su srednje, minimalne i maksimalne vrednosti merenja i vreme provedeno u alarmu ukoliko su alarmi definisani i ispisae postavke merenja, kao i ime i prezime osobe koja formira izveštaj. Korisniku je dostupno polje “Napomena” da upiše vlastiti komentar koji e biti odštampan.
Potrebno je sa liste “Štampa” izabrati štampa na kome e biti odštampan izveštaj i nakon toga kliknuti na dugme štampaj. Za kraj rada sa ovim dijalogom kliknuti na dugme “Izlaz”
Nakon itanja merenja sa jednog ureaja, korisnik moe da ga iskljui, a zatim prikljui drugi dok je dijalog za itanje merenja još otvoren, kako bi se ubrzao proces itanja veeg broja
ureaja. Nakon itanja poslednjeg ureaja, kliknuti na dugme “Izlaz”
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Validacija fajlova
Klikom na dugme “Validacija fajlova” otvara se dijalog za proveru ispravnosti fajla merenja koji je zaštien kljuem, slika 12:
Slika 12. Dijalog za proveru ispravnosti zaštienog fajla
Klikom na dugme “Browse” se otvara dijalog za izbor fajla. Izabrati fajl merenja koji je zaštien kljuem”. Klju mora da bude prvobitno zadat na istom raunaru na kome se proverava ispravnost fajla.
Kliknuti na dugme “Validate”. U polju za odgovor programa (ispod dugmia) se pojavljuje
poruka “THIS FILE IS VALID” ako je fajl nepromenjen od momenta formiranja. Ako je nekopokušao da promeni fajl, poruka je “FILE HAS BEEN ALTERED - NOT VALID”.
Pored ovih, postoje još tri poruke:
•  Choose file first – ako ste kliknuli na “Validate”, a niste izabrali ime fajla •  No such key – ako na datom raunaru nije prvobitno formiran klju  •  File error – ako je izabrani fajl iz bilo kog razloga neitljiv •  Encryption file error – ako je ošteen fajl u kome su smešteni kljuevi
Opcija zaštite fajla kljuem i validacije fajlova je uvedena za sluaj da merenja ne ita ista osoba koja ih je i postavila, odnosno da se fajl sa zapisima merenja šalje preko nesigurne veze ili u kontakt sa njim mogu doi lica koja bi pokušala da ga falsifikuju. Zaštieni fajl je  jednako itljiv kao i nezaštieni, ali u dnu poseduje podatak koji se formira na osnovu sadraja i zaštien je zadatim 256-bitnim kljuem. Ovaj podatak se koristi za proveru fajla na mogunost izmene. Zahvaljujui naprednim tehnikama šifrovanja i injenici da samo korisnik koji je prvobitno podesio ureaj ima klju, svaka izmena izmerenih podataka se moe detektovati.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo
Klikom na dugme “Validacija fajlova” otvara se dijalog za administraciju korisnika, slika 13:
Slika 13. Dijalog za administraciju korisnika
Treba napomenuti da ovaj dijalog moe da pokrene samo korisnik sa administratorskim pravima – administrator ili korisnik kome su dodeljena administratorska prava.
Osim administratora, mogue je definisati još etiri korisnika. Za svakog korisnika postoje
sledee informacije koje treba uneti: •  Ime i prezime korisnika •  Dozvola administratorskih prava •  Korisniko ime – bilo koja kombinacija slova i brojeva •  Lozinka – bilo koja kombinacija slova i brojeva, na ekranu se umesto lozinke
prikazuju zvezdice, radi zaštite tajnosti lozinke •  Potvrda lozinke – mora da bude identina kao lozinka •  Klju – taster za definisanje USB kljua datog korisnika
Kada se unese prvih pet informacija, kliknuti na dugme klju. Pojavljuje se dijalog kao na Slici
14.
VTL V1.0 19
Potrebno je prikljuiti samo jedan do tog trenutka neupotrebljen klju, i ostaviti administratorski klju prikljuen. Program e pronai novi klju i omoguiti dugme “Registruj novi klju”. Klikom na ovo dugme dijalog se zatvara i klju je registrovan. Ukoliko se korisniku dodeljuju administratorska prava (mogunost administracije korisnika) treba ekirati polje  Admin. kao na Slici 15.
Slika 15. Registrovanje novog korisnika sa administratorskim pravom
 Ako je sve ispravno popunjeno, klikom na “OK” novi korisnik je registrovan.
8/19/2019 VTL Korisnicko Uputstvo