Click here to load reader

Peugeot 307 Korisnicko Uputstvo

 • View
  4.968

 • Download
  887

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peugeot 307 Korisnicko Uputstvo

Text of Peugeot 307 Korisnicko Uputstvo

 • 2 BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • 3BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

  1. Vazduni jastuk zavozaa. Sirena.

  2. Komanda svetla, migavci.

  3. Komande autoradioa navolanu.

  4. Komandna tabla.

  5. Komanda brisaa / pranjaprozora / raunar.

  6. Alarm.

  7. Komanda centralne brave.

  8. Dugme znaka za opasnost.

  9. Vienamenski ekran.

  10. Senzor svetla.

  11. Komanda dinamike kontrole stabilnosti(ESP/ASR)*.

  12. Usmeravanje centralnemlaznice klima-ureaja /ventilacija i podeavanjedotoka vazduha.

  13. Mlaznice za odmrzavanjevetrobrana.

  14. Mesto zvunika (tweeter).

  15. Mlaznice za odmrzavanjestakla na vratima vozaa.

  16. Usmeravanje bone mlaznice klima-ureaja /ventilacija i podeavanjedotoka vazduha.

  17. Vazduni jastuk za suvozaa.

  18. Pregrada za rukavice.

  19. Autoradio RB3, RD3.

  20. Komande grejaa sedita.

  21. CD arer.

  22. Komanda grejanja / klima-ureaj.

  23. Prednja pepeljara.

  24. Mlaznica za grejanje noguputnika pozadi.

  25. Utinica za opremu 12 V.

  26. Ruica menjaa.

  27. Dra aa / flaa.

  28. Runa konica.

  29. Kanta za ubre.

  30. Pregrada za sitan novac.Komanda iskljuenjasuvozaevog vazdunogjastuka.

  31. Ureaj za zatitu od kraei kontakt.

  32. Komanda podeavanjavolana.

  33. Kutija sa osiguraima.

  34. Komande elektrinihretrovizora. Komandapodizaa prozora.Komanda zakljuavanjapodizaa zadnjih prozora.

  35. Podeavanje farova povisini.

  36. Regulator brzine.

  * Tokom godine.

 • Otkljuavanje

  Pritiskom dugmeta B otkljuavatevozilo.Vizualizuje se brzim pal-jenjem i gaenjemmigavaca.Napomena: ako jevozilo zakljuano isluajno je otkljuanoa da se vrata ne otvore u roku odnarednih 30 sekundi, vozilo ese automatski zakljuati.

  POKRETANJEPoloaj STOP:prekinut kontakt.Prvi zubac, poloaj Accessoires(ukljuene dodatne opreme):kontakt je prekinut, ali dodatnaoprema i dalje moe da radi.Drugi zubac, poloaj Marche(vonja): lkontakt je uspostavljen.Poloaj Demarage (pokretanjevozila):aktiviran je elektropokreta.

  Daljinski upravljaZakljuavanje

  Pritiskom dugmeta A zakl-juavate vozilo.Vizualizuje se paljenjem miga-vaca na oko dve sekunde.

  Napomena: dugim pritiskom dug-meta A, pored zakljuavanja,moete automatski zatvoriti prozo-re* i iber*.

  Vozila sa super-zakljuavanjem*

  Super-zakljuavanjem* seblokiraju spoljanje i unu-tranje komande vrata.

  Jednim pritiskom dugmeta Asuper-zakljuavate vozilo.

  Vidljiva potvrda su upaljenimigavci na oko dve sekunde.Napomena: dugim pritiskom dug-meta A moete, pored super-zakl-juavanja, automatski zatvoriti pro-zore* i iber*.Drugim pritiskom dugmeta Atokom pet sekundi nakon super-zakl-juavanja, prelazite na obino zakl-juavanje.Vidljiva potvrda su upaljenimigavci na oko dve sekunde,praeni kratkim zvunim signa-lom.

  65

  4 BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

  KLJUEVI

  Kljuevima moete nezavisnodelovati na prednja vrata, eprezervoara, pregradu za rukavice,komandu iskljuenja suvo-zaevog vazdunog jastuka iuspostavljanje kontakta.

  Centralna brava

  Kljuevima sa strane vratavozaa moete zakljuati, super-zakljuati* i otkljuati vrata i prtl-janik kao i preklopiti spoljanjeretrovizore*.

  Ako su neka vrata ili prtljanikotvoreni, centralizovano zakljua-vanje nije mogue; zvuni signale vam na to skrenuti panju pri-likom zakljuavanja daljinskimupravljaem.

  Daljinskim upravljaem vriteiste funkcije sa rastojanja.

  * U zavisnosti od opreme.

 • KOMANDE NA VOLANU

  SVETLOSvetla napred i pozadi (prsten A)

  Ugaena svetla

  Poziciona svetla

  Oborena svetla /Kratka svetla

  Automatsko paljen-je farova*

  Prednje* i zadnje maglenkeIzbor vrite okretanjem prstenakoji povlaite unapred da ih upalite i unazad da ih ugasite. Popokazivau na komandnoj tablise vidi kada su upaljene.

  Vozila opremljena zadnjimmaglenkama (prsten B)

  Zadnje maglenke.

  Vozila opremljena prednjim izadnjim maglenkama (prsten C)

  Prednje maglenke (prviokret prstena unapred)

  Prednje i zadnjemaglenke (drugiokret prstena una-pred).

  * U zavisnosti od opreme.

  BRISAI

  Prednji2 Brzi rad brisaa

  (jake padavine).1 Normalan rad brisaa

  (umerene padavine).AUTO Automatski rad brisaa*.

  0 Zaustavljeni brisai. Isprekidani rad brisaa.

  Pranje stakala: povucite ruicu ka sebi.

  Zadnji brisaZaustavljen Isprekidani Pranje

  rad. stakala

  Automatski isprekidani radbrisaa*

  U poloaju AUTO,brisai rade automatski iprilagoavaju brzinurada jaini padavina.72 74

  5BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • PREDNJA SEDITA

  1. Podeavanje po duini.

  2. Pristup zadnjim seditima (3 vrata).

  3. Podeavanje nagiba naslona.

  4. Podeavanje po visinisedita vozaa ili suvozaa*.

  5. Komanda grejaa prednjihsedita*.

  6. Pokretni naslon za rukenapred* (5 vrata).

  7. Podeavanje visine i nagibanaslona za glavu.

  Da ga podignete ili spustite,povucite ga unapred i isto-vremeno kliite.

  Nemojte nikada voziti saskinutim naslonima zaglavu.

  8. Fioka za odlaganje stvari*.

  * U zavisnosti od opreme.58

  6 BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • ZADNJA SEDITA

  Da preklopite levo zadnje sedite (deo 2/3) ili desno (deo 1/3),

  uvek ponite od horizontalnog dela, nikad od naslona (opasnost od oteenja):

  po potrebi povucite sedite(a) unapred, podignite prednji deo horizontalnog dela 1, pomerite horizontalni deo 1 do prednjeg(ih) sedita, proverite da li je sigurnosni pojas pravilno postavljen sa strane naslona, ruicu 2 povucite unapred da oslobodite naslon 3, spustite do kraja naslone za glavu, pomerite naslon 3.

  Prilikom vraanja na mesto:

  preklopite naslon i blokirajte ga (vie se ne vidi crveni pokaziva komande 2), preklopite horizontalni deo.

  Vodite rauna da ne prikljetite sigurnosne pojaseve.

  60

  7BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • VAZDUNI JASTUCI

  Vazduni jastuci su tako napravl-jeni da obezbede optimalnubezbednost putnika u sluajusnanog sudara; svojim radomupotpunjavaju delovanje sigur-nosnih pojaseva sa ogranienjempritiska.

  Prednji vazduni jastuciPredostronosti vezane za suvo-zaev vazduni jastuk

  Predostronosti u vezivazdunog jastuka suvozaa

  iskljuite vazduni jastuk akona sedite postavljate deijustolicu tipa lea u pravcuvonje,

  ukljuite vazduni jastuk kadaje na tom mestu odraslaosoba.

  Iskljuenje vazdunogjastuka za suvozaa*

  Kada je prekinut kontakt, ubravicu suvozaevog jastuka1 stavite klju i okrenite je upoloaj "OFF".

  im sklonite deiju stolicu, okre-nite bravicu vazdunog jastuka upoloaj "ON" da bi ponovo ukl-juili vazduni jastuk za suvo-zaa.

  Provera rada

  Kada je uspostavljen kontakt(2. zubac kljua), paljenjeovog pokaziva, praenozvunim signalom i porukom

  "Iskljuen vazduni jastuk za suvo-zaa" na vienamenskom ekranu,pokazuje da je vazduni jastuk zasuvozaa iskljuen (poloaj "OFF"komande).Pokaza ostaje upaljen sve vremeiskljuenja vazdunog jastuka.

  Boni* i vazduni jastucizavese**

  Boni vazduni jastuci su integri-sani u naslone prednjih sedita,sa strane vrata.Vazduni jastuci zavese su inte-grisani u stubove i gornji deokabine.Odvojeno se aktiviraju, na stranina kojoj je dolo do sudara.

  * U zavisnosti od destinacije.** U zavisnosti od opreme.

  91 92

  8 BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • ELEKTRINI PODIZAI PROZORA

  1. Elektrini podizai prozora na strani vozaa.2. Elektrini podizai prozora na strani suvozaa.3. Elektrini podizai zadnjeg desnog prozora*.4. Elektrini podizai zadnjeg levog prozora*.5. Iskljuenje komandi podizaa prozora na zadnjim seditima*.

  Zatita od utinua*: kada prozor pri podizanju naie na prepreku, zaustavlja se i ponovo sputa.

  ELEKTRINI RETROVIZORI*

  PODEAVANJE VOLANAPO VISINI I DUBINI

  Povucite ruicu A da otkljuatevolan.

  Podesite volan po visini idubini.

  Zakljuajte ga povlaenjemruice A do kraja.

  Runi program:

  Pritisnite prekida ili ga povu-cite ne prelazei taku otpora.Prozor se zaustavlja imotpustite prekida.

  Automatski program*:

  Pritisnite prekida ili ga povucitepreko take otpora. Jednimpritiskom potpuno otvarate ilizatvarate prozor.

  Pomerite ruicu 6 udesno iliulevo da izaberete retrovizorkoji elite da podesite.

  Pomerajte ruicu 7 u sva etiripravca da ga podesite.

  Vratite ruicu 6 u centralnipoloaj.

  Kada je vozilo zaustavljeno, retro-vizore moete preklopiti runo,elektrinim putem* povlaenjemruice 6 unazad ili auto-matski* prilikom zakljua-vanja vozila.

  * U zavisnosti od opreme.

  78

  79 80

  9BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • OTVARANJE HAUBE

  Iznutra : povucite komandu saleve strane, ispod komandnetable.

  Spolja : podignite ruicu,podignite haubu i posta-vite dra kako bi haubaostala otvorena.

  DOSIPANJE GORIVA U REZERVOAR

  Dosipanje goriva se vri kada je motor zaustavljen. Otvorite rezervoar za gorivo. Stavite klju i okrenite ga ulevo. Skinite ep i okaite ga za dra na unutranjoj strani rezervoara.Sa unutranje strane rezervoara je zalepljena nalepnica na kojoj jenavedeno koji tip goriva treba da koristite.Kada punite rezervoar do kraja, nemojte insistirati nakon treeg prekidapitolja. Moe doi do nepravilnosti u radu.

  Zapremina rezervoara je oko 60 litara.

  Nakon punjenje rezervoara, zavrnite ep i zatvorite rezervoar.

  Pokaziva minimalnog nivoa goriva

  im se upali pokaziva, do narednog dosipanjamoete prei bar jo 50 km. 71 71

  10 BRZ POGLED NA VA PEUGEOT 307

 • Pokretanje vozilaDa pokrenete vozilo iz poloaja P: pritisnite pedalu konice da

  napustite poloaj P, izaberite poloaj R, D ili M,

  zatim polako popustite pritisakna pedalu konice; vozilo seodmah pokrene.

  Vozilo moete pokrenuti i izpoloaja N: o

Search related