Flip Chart DBD

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Flip Chart DBD

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  1/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  2/32

  APA ITU DBD ???

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  3/32

  KETERANGAN

  DBD merupakan salah sa u pen!ak" menular !an# $apa men"m%ulkan &a%ah' Pen!ak" "n" merupakan salah sa u masalah keseha an $" In$(nes"a !an# $apa men"m%ulkan kekua "ran karena per)alanan pen!ak" n!a !an# *epa $an $apa men!e%a%kan kema "an $alam &ak u s"n#ka '

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  4/32

  PENYEBAB DBD

  Virus dengue

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  5/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  6/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  7/32

  KETERANGAN

  A. Wilayah yang banyak kasus DBD (Endermis). B. Tempat-tempat umum seperti sekolah, R , !uskesmas, "otel, !asar,

  Restoran, dan Tempat #badah. $. !emukiman baru di pinggir kota. %arena lokasi ini penduduknya berasal dari berbagai &ilayah maka

  kemungkinan diantaranya terdapat penderita atau orier yang memba&a 'irus dengue yang berlainan dari masing-masing lokasi asal.

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  8/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  9/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  10/32

  KETERANGAN

  • N!amuk %er&arna h" am $en#an %er*ak pu "h $" pun##un#' H"$up $"sek" ar rumah

  • $an %erkem%an#%"ak $" empa penampun#an a"r $an "$ak %eralaskan anah

  • se%er " %ak man$"+ empa!an+ $rum+ ,as %un#a $an %aran#-%aran# !an# $apa

  • menampun# a"r seper " kalen# k(s(n#+ %an %ekas+ p( penanaman a"r+ empa

  • m"numan %urun# $an la"n-la"n' .arak er%an# k"ra-k"ra 100 me er' Is "raha $"

  • empa #elap $an lem%a%' /en##"#" manus"a pa$a s"an# har"'

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  11/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  12/32

  KETERANGAN S"klus h"$up n!amuk Ae$es ae#!p "

  Telur .en "k Kep(mp(n# N!amuk

  Perkem%an#an $ar" elur sampa" men)a$" n!amuk kuran# le%"h 9-10 har" 1' Se "ap kal" %er elur + n!amuk %e "na $apa men#eluarkan elur se%an!ak 100 %u "r' 2' Telur n!amuk Ae$es ae#!p " %er&arna h" am $en#an ukuran 0' 0 mm+ 3' Telur "n" $" empa !an# ker"n# anpa a"r5 $apa %er ahan sampa" 6 %ulan+ 4' Telur " u akan mene as men)a$" )en "k $alam &ak u le%"h kuran# 2 har" se elah

  eren$am a"r' 7' .en "k ke*"l !an# mene as $ar" elur " u akan um%uh men)a$" %esar !an# pan)an#n!a 0'7-1 *m' 6' .en "k Ae$es ae#!p " akan selalu %e#erak ak "8 $alam a"r' Gerakn!a %erulan#ulan# $ar" %a&ah ke a as permukaan a"r un uk %erna8as men#am%"l u$ara5 kemu$"an urun+ kem%al" ke %a&ah $an se erusn!a'

  ' Pa$a &ak u "s "raha + p(s"s"n!a hamp"r e#ak lurus $en#an permukaan a"r' B"asan!a %era$a $" sek" ar $"n$"n# empa penampun#an a"r'

  ' Se elah 6- har" )en "k " u akan %erkem%an#:%eru%ah men)a$" kep(mp(n#'

  9' Kep(mp(n# %er%en uk k(ma' 10' Gerakann!a lam%an' 11' Ser"n# %era$a $" permukaan a"r' 12' Se elah 1-2 har" akan men)a$" n!amuk $e&asa

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  13/32

  CARA PENULARAN

  Pen!ak" DBD

  $" ularkan melalu"#"#" an n!amuk Ae$es ae#!p "' Penularan

  $apa er)a$" %"la a$a "#a

  8a* (r !an# %erperan

  !a" u manus"a+ ,"rus$en#ue $an n!amuk Ae$es ae#!p "'

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  14/32

  KETERANGAN • B"la n!amuk Ae$es ae#!p " men##"#" : men#"sap$arah manus"a+ • maka ,"rus $en#ue "ku erh"sap $an akan %erkem%an#

  %"ak $an men!e%ar ke • seluruh u%uh n!amuk ermasuk pa$a kelen)ar l"urn!a' • B"la n!amuk men##"#" :men#"sap $arah (ran# !an#

  seha maka ,"rus erse%u • akan $"p"n$ahkan %ersama a"r l"ur n!amuk' • ."ka (ran# !an# $" ularkan "$ak mem"l"k" keke%alan

  maka "a akan se#era • men$er" a DBD $alam &ak u har"' • Ae$es Al%(p"* us !an# %"asan!a h"$up $" ke%un-ke%un'

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  15/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  16/32

  KETERANGAN

  • DBD pa$a umumn!a men!eran# anak- anak ; 17 Tahun+ e ap" $alam $eka$e

  erakh"r "n" erl"ha a$an!a

  ke*en$erun#an pr(p(rs" pa$a $e&asa' B"asan!a n!amuk Ae$es Ae#!p " %e "na men*ar" man#sa pa$a s"an# har"' Ak "< as men##"#" %"asan!a mula" pa#" sampa" pe an# har" $en#an 2 pun*ak ak "< as an ara pukul 09'00 = 10'00 $an pukul 16'00 = 1 '00'

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  17/32

  TANDA $an GE.A>A DBD

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  18/32

  KETERANGAN • Klas"

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  19/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  20/32

  KETERANGAN

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  21/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  22/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  23/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  24/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  25/32

  KETERANGAN a' /en##an " a"r ,as %un#a+ empa m"num %urun# a au empa

  la"nn!a !an# se)en"s sem"n##u sekal"' %' /emper%a"k" saluran $an alan# a"r !an# "$ak lan*ar : rusak' *' /enu up lu%an# pa$a p( (n#an %am%u : p(h(n $en#an anah' $' /ena%urkan %u%uk >ar,as"$a' e' /emel"hara "kan pemakan )en "k $" k(lam : %ak penampun# a"r' 8' /emasan# ka&a kasa' #' /en#h"n$ar" ke%"asaan men##an un# paka"an $alam kamar' h' /en##unakan kelam%u' "' /emaka" (%a !an# $apa men*e#ah #"#" an n!amuk'

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  26/32

  CARA PENGENDALIAN :CARA PENGENDALIAN :

  foggingfogging

  PSNPSN

  Aturan ketat Aturan ketat

  MahalMahal

  MingguanMingguan

  GratisGratis

  Peme- rintah Peme- rintah

  RakyatRakyat

  RacunRacun

  Aman Aman

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  27/32

  KETERANGAN • MENGURAS Tan$(n a"r !an# %"sa $"kuras an ara la"n %ak man$"+ %ak @ + as Bun#a+ Peran#kap

  Semu + Tempa m"num %urun# $s%' ara men#uras !an# %a"k a$alah $en#an men!"ka a au men##(s(k ra a $"n$"n# %a#"an $alam an$(n a"r+ mena$a ar maupun na"k urun' /aksu$n!a a#ar

  elur n!amuk !an# menempel $apa lepas $an "$ak mene as )en "k' • MENUTUP A$a 2 )en"s menu up an$(n a"r a#ar "$ak $"paka" n!amuk %erkem%an# %"ak 1'

  /enu up an$(n $en#an rapa a#ar a"r !an# $"s"mpan "$ak a$a )en "kn!a' .en"s en$(n "n" an ara la"n #en (n#+ pa$asan+ $rum+ reser,(ar+ em%er"sas" $s%' 2' /enu up an$(n a#ar "$ak er"s" a"r '

  /"saln!a (n##ak %am%u $apa $" u up $en#an pas"r a au anah sampa" penuh' Se$an#kan un uk %an+ ak" $s% $apa $" u up" $en#an plas "k a#ar "$ak kemasukan a"r a au $"masukkan karun# a#ar

  "$ak ersen uh n!amuk' • MENGUBUR Baran#-%aran# %ekas !an# $apa menampun# a"r $an "$ak akan $"man8aa kan la#"

  se%a"kn!a $"s"n#k"rkan !an# mu$ah a$alah $en#an men#u%ur ke $alam anah' (n (h %aran# %ekas

  !an# perlu $"ku%ur #elas+ em%er+ p"r"n# pe*ah+ kalen# $s%' • IKANISASI Sela"n $en#an *ara 3/+ pa$a %ak-%ak a"r )u#a %"sa $"pel"hara "kan pemakan )en "k'

  (n (h Be a sp • FOGGING Bukan *ara er%a"k un uk mem%eran as n!amuk penular DBD+ han!a mem%unuh n!amuk

  $e&asa' Pa$a har"-har" %er"ku n!a akan mene as n!amuk-n!amuk %aru la#"+ karena elur $an )en "k- )en "k "$ak ma "' ?(##"n# %er$ampak %uruk erha$ap keseha an karena men##unakan pes "s"$a $an s(lar'

  • Ab is si selek "8 !a" u pena%uran %u%uk "nsek "s"$a pem%asm" )en "k:lar,a n!amuk se%a#a" salah

  sa u *ara men#hen "kan perkem%an#%"akann!a' D(s"s a%a "sas" $en#an per%an$"n#an 1 ml erha$ap100 l" er a"r seh"n##a se "ap keluar#a !an# men$apa a%a "sas" memerlukan sek" ar 1 ml a%a e'

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  28/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  29/32

  Ikan Cupang / Tempalo

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  30/32

  AR A #DA

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  31/32

 • 8/18/2019 Flip Chart DBD

  32/32

  TERI/A KASIH