of 64 /64
1 FIŞA DISCIPLINEI* 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie 1.3 Departamentul Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale 1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/ Calificarea Maşini unelte şi sisteme de producţie 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Inspecţia preciziei geometrice Cod: 39.04.3.503.01.02.D.A.45 2.2 Titularul activităţilor de curs Purcar Carmen Maria 2.3 Titularul activităţilor de seminar 2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2 curs 2 din care 3.3 laborator 1 3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5 curs 28 din care 3.6 laborator 14 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. - Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. - 3.7. Total ore studiu individual 30 3.8. Total ore din planul de învăţământ 42 3.9 Total ore pe semestru 72 3.10 Numărul de credite 3 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum cunoştinţe referitoare la precizia dimensională şi geometrică, toleranţe, calcul cu toleranţe, desen tehnic, organe de maşini 4.2 de competenţe competenţe de operare pe calculator (minimal Word şi Interenet Explorer) competenţe de utilizare a instrumentelor simple de măsurare şi control (şubler, micrometru) 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1 de desfăşurare a cursului 5.2 de desfăşurare a laboratorului/proiectului 6. Competenţe specifice acumulate Competenţe profesionale Proiectarea şi rezolvarea lanţurilor de dimensiuni Prescrierea preciziei dimensionale, geometrice şi suprafeţei pentru diferitele organe

FIŞA DISCIPLINEIinginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/fise2017/Masini...prelegerea intensificată 2 6. Precizia şi inspecţia asamblărilor cilindrice filetate conversaţia euristică

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of FIŞA DISCIPLINEIinginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei/ro/uploads/fise2017/Masini...prelegerea...

 • 1

  FIŞA DISCIPLINEI*

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

  1.3 Departamentul Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale

  1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/ Calificarea Maşini unelte şi sisteme de producţie

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Inspecţia preciziei geometrice Cod: 39.04.3.503.01.02.D.A.45

  2.2 Titularul activităţilor de curs Purcar Carmen Maria

  2.3 Titularul activităţilor de seminar

  2.4 Anul de studiu 3 2.5

  Semestrul 1

  2.6. Tipul de

  evaluare C

  2.7 Regimul

  disciplinei O

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care 3.2

  curs

  2 din care 3.3 laborator 1

  3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 din care 3.5

  curs

  28 din care 3.6 laborator 14

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6

  Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

  Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

  activităţilor enumerate mai sus.

  -

  3.7. Total ore studiu individual 30

  3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

  3.9 Total ore pe semestru 72

  3.10 Numărul de credite 3

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum cunoştinţe referitoare la precizia dimensională şi geometrică,

  toleranţe, calcul cu toleranţe, desen tehnic, organe de maşini

  4.2 de competenţe

  competenţe de operare pe calculator (minimal Word şi Interenet Explorer)

  competenţe de utilizare a instrumentelor simple de măsurare şi control (şubler, micrometru)

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului

  5.2 de desfăşurare a

  laboratorului/proiectului

  6. Competenţe specifice acumulate

  Competenţe

  profesionale Proiectarea şi rezolvarea lanţurilor de dimensiuni

  Prescrierea preciziei dimensionale, geometrice şi suprafeţei pentru diferitele organe

 • 2

  de maşini

  Cunoaşterea posibilităţilor de verificare şi control a organelor de maşini

  Întocmirea fişei de control pentru organe de maşini

  Proiectarea calibrelor

  Competenţe

  transversale Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă

  Utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne în documentare şi învăţare

  Utilizarea normativelor naţionale şi internaţionale pentru elaborarea de

  proiecte

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Dezvoltarea de competenţe în domeniul prescrierii şi inspecţiei preciziei

  organelor de maşini

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Studenţii vor fi capabili să aplice principiile privind prescrierea indicatorilor de

  precizie pentru organele de maşini, să aleagă metodele cele mai potrivite pentru

  controlul pieselor şi să întocmească planuri de control pornind de la condiţiile de

  precizie impuse şi aparatura aflată în dotare

  8. Conţinuturi

  8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  1. Inspecţia preciziei geometrice cu ajutorul calibrelor

  1.1. Generalitaţi. Clasificarea calibrelor

  1.2. Principiul de lucru al calibrelor. Proiectarea lor

  prelegerea

  problematizarea 2

  2. Lanţuri de dimensiuni

  2.1. Definirea şi clasificarea lanţurilor de dimensiuni.

  2.2. Problema directă a lanţurilor de dimensiuni: metoda de

  maxim-minim, algebrică.

  conversaţia euristică

  prelegerea intensificată

  2

  3. Problema directă a lanţurilor de dimensiuni: metoda

  probabilistică; aplicaţii.

  conversaţia euristică

  prelegerea intensificată

  aplicaţii

  2

  4. Proiectarea lanţurilor de dimensiuni: metoda toleranţei

  medii şi a preciziei. Aplicaţii.

  conversaţia euristică

  prelegerea intensificată

  aplicaţii

  2

  5. Metode particulare de rezolvare a lanţurilor de

  dimensiuni: metoda sortării, reglării şi ajustării. conversaţia euristică

  prelegerea intensificată 2

  6. Precizia şi inspecţia asamblărilor cilindrice filetate conversaţia euristică prelegerea intensificată

  studiu de caz

  2

  7. Precizia şi inspecţia asamblărilor cu pană şi caneluri conversaţia euristică prelegerea intensificată

  studiu de caz

  2

  8. Precizia şi inspecţia asamblărilor conice. conversaţia euristică prelegerea intensificată

  studiu de caz

  2

  9. Precizia şi inspecţia angrenajelor cu roţi dinţate

  cilindrice.

  conversaţia euristică

  prelegerea intensificată

  studiu de caz

  2

  10. Precizia şi inspecţia rulmenţilor. conversaţia euristică prelegerea intensificată

  studiu de caz

  2

  11. Maşini de măsurat în coordonate conversaţia euristică prelegerea intensificată

  2

  12. Întocmirea fişelor de control: principii, aplicaţii conversaţia euristică prelegerea intensificată

  2

 • 3

  aplicaţii

  13. Inspecţia abaterilor de formă, orientare şi bătaie conversaţia euristică prelegerea intensificată

  2

  14. Curs de sinteză studiu de caz 2

  Total ore curs 28

  8.2. Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  1. Inspecţia filetelor cu ajutorul mijloacelor de măsurare

  universale

  demonstraţia

  exerciţii 2

  2. Inspecţia roţilor dinţate cu ajutorul mijloacelor de măsurare

  universale

  demonstraţia

  exerciţii 2

  3. Inspecţia filetelor cu ajutorul maşinii de măsurat în

  coordonate

  demonstraţia

  exerciţii 2

  4. Inspecţia roţilor dinţate cu ajutorul mijloacelor de măsurare

  universale

  demonstraţia

  exerciţii 2

  5. Inspecţia preciziei de formă, poziţie şi orientare prin

  diferite metode şi cu diverse echipamente de verificare.

  demonstraţia

  exerciţii 2

  6. Intocmirea fişei de control pentru un reper Studiu de caz 4

  Total ore laborator 14

  Bibliografie:

  1. Dumitraş, C., ş.a. Ingineria controlului dimensional şi geometric în fabricarea maşinilor. Bucureşti, Editura Tehnică, 1997

  2. Lăzărescu, I., Şteţiu, Cosmina, Toleranţe. Calcul cu toleranţe. Calibre. Bucureşti, Editura Tehnică, 1984.

  3. Natanail, Carmen, Măsurări geometrice în construcţia de maşini-îndrumar de laborator, vol. I. Sibiu, Editura I.I. Sibiu, 1991.

  4. Simion, Carmen, Toleranţe geometrice. Principii şi metode de verificare. Editura "Alma Mater" din Sibiu, 2006.

  5. Simion, Carmen, Toleranţe dimensionale şi geometrice. Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2001.

  6. Nitescu, N., Toleranmţe şi ajustaje, măsurări, verificări şi control dimensional: Indrumar de laborator, Editura Universitar, Petroşani, 2010

  7. Tero, M, Calibre netede şi filetate- îndrumar de proiectare, Universitatea tehnică Tîrgu Mureş, 1993.

  *** Colecția de standarde *** Prospecte/cataloage de firmă *** http://www.metrologie3d.ro/produse/masini-de-masurat-in-coordonate-mora/

  *** http://topmetrology.ro/produse/ro/4-masini-de-masurat-in-coordonate#.VHODE9KsWYU

  *** http://www2.mitutoyo.de/ebooks/english/kmg_en/index.html

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  Competentele dobândite vor fi necesare angajaţilor care-şi desfăşoară activitatea în cadrul firmelor din domeniul ingineriei industriale, ingineri tehnologi şi de proiectare

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

  evaluare

  10.3 Pondere

  din nota finală

  10.4 Curs

  Rezolvarea a 2 probleme, realizarea

  desenului de execuţie pentru un

  calibru şi răspunsuri pentru 7

  întrebări din teorie

  2 probe scrise – durata

  evaluării: 2*1.5 ore 40%*2

  10.5 Laborator

  Realizarea fiecărei lucrări de

  laborator: realizarea măsurătorilor

  şi obţinerea rezultatelor corecte

  Observarea şi notarea

  fiecărui student la

  fiecare şedinţă

  20%

  http://www.metrologie3d.ro/produse/masini-de-masurat-in-coordonate-mora/http://topmetrology.ro/produse/ro/4-masini-de-masurat-in-coordonate#.VHODE9KsWYU

 • 4

  10.6 Standard minim de performanţă

  O problemă rezolvată, răspuns corect la 3 întrebări şi un desen cotat parţial pentru calibru+ realizarea desenelor de execuţie pentru cele 3 proiecte+ participarea activă la minim 50% din

  orele de laborator

  * Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

  gradul acestora.

  Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

  25.10.2016

  Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

  ______________ ______________________

 • 1

  FIŞA DISCIPLINEI*

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

  1.3 Departamentul Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale

  1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/ Calificarea Maşini unelte şi sisteme de producţie

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Teoria reglării automate Cod:

  39.04.4.525.01.02.D.A.46

  2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. ing. Radu-Eugen Breaz

  Ș.l. dr. ing. Mihai Crenganiș 2.3 Titularul activităţilor de seminar

  2.4 Anul de

  studiu III 2.5

  Semestrul 5 2.6. Tipul de

  evaluare EC 2.7 Regimul

  disciplinei O

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe săptămână 5 din care 3.2

  curs

  2 din care 3.3

  seminar/laborator +proiect

  3

  3.4 Total ore din Planul de învăţământ 70 din care 3.5

  curs

  28 din care 3.6

  seminar/laborator

  42

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 36

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 17

  Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

  Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

  activităţilor enumerate mai sus.

  -

  3.7. Total ore studiu individual 84

  3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

  3.9 Total ore pe semestru 126

  3.10 Numărul de credite 3

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Cunoştinţe generale de electrotehnică

  Cunoştinţe de matematici speciale

  4.2 de competenţe

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

  Lectura suportului de curs

  5.2 de desfăşurare a

  seminarului/laboratorului

  Lectura bibliografiei recomandate

  Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

  Participare activă

  6. Competenţe specifice acumulate

  Competenţe

  profesionale Cunoaşterea principalelor aspecte teoretice ale teoriei sistemelor şi reglajului automat;

  Cunoaşterea principalelor aplicaţii ale teoriei sistemelor şi reglajului automat în domeniul maşinilor-unelte şi sistemelor de producţie;

 • 2

  Capacitatea de a înţelege, explica şi interpreta schemele bloc ale sistemelor de reglare automată;

  Capacitatea de a înţelege şi opera cu terminologia specifică sistemelor de reglare automată;

  Capacitatea de a proiecta şi implementa sisteme de reglare automată;

  Însuşirea tehnicilor de reglare şi acordare a regulatoarelor din structura sistemelor de reglare automată în scopul stabilizării şi exploatării optime a acestora;

  Capacitatea de a elabora modele matematice ale sistemelor de reglare automată pe bază de funcţii de transfer şi de a simula comportarea acestora utilizând instrumente software

  specifice.

  Competenţe

  transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare;

  Deprinderea lucrului în echipe mixte, interdisciplinare;

  Dezvoltarea încrederii în cunoştinţele şi competenţele proprii;

  Capacitatea de a asambla şi conduce echipe interdisciplinare;

  Capacitatea de a aborda şi rezolva singur sau în echipă probleme complexe.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind analiza şi sinteza sistemelor de reglare automată

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:

  să definească conceptele de bază din domeniul teoriei sistemelor automate;

  să identifice relaţiile existente între sistemele automate şi structura acestora;

  să construiască modelul matematic al unui sistem automat, pe bază de ecuaţii diferenţiale şi funcţii de transfer.

  8. Conţinuturi

  8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Terminologia teoriei sistemelor automate. Diagrame bloc.

  Diagrama bloc a sistemelor automate în buclă închisă.

  Standarde naţionale şi internaţionale privind terminologia

  specifică.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Tipuri de semnale vehiculate în sistemele automate. Semnalele

  treaptă unitară, rampă unitară şi impuls unitar. Transformata

  Laplace si inversa sa. Funcţii de transfer.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Algebra schemelor funcţionale cu funcţii de transfer.

  Conexiunile serie, paralel şi cu reacţie. Scheme complexe.

  Simplificarea schemelor funcţionale complexe. Calculul

  funcţiei de transfer echivalente.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz 2

  Reprezentarea funcţiilor de transfer în planul complex.

  Diagrama Nyquist. Reprezentarea frecvenţială a funcţiilor de

  transfer. Diagrama Bode.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Analiza elementelor simple. Elemente ideale P, I, D. Elemente

  cu întârziere de ordinul întâi (PT1) si de ordinul al doilea (PT2).

  Exemple de sisteme reale întâlnite în tehnică cu comportări

  similare cu cele studiate. Analiza sistemelor automate pe baza

  variabilelor de stare.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Stabilitatea sistemelor automate. Criterii de stabilitate. Criteriul

  de stabilitate Routh-Hurwitz. Criteriul de stabilitate în planul s.

  Criteriul de stabilitate Nyquist. Criteriul de stabilitate Bode.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Acordarea regulatoarelor sistemelor automate. Acordarea

  regulatoarelor pentru procese lente. Acordarea regulatoarelor

  pentru procese rapide.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Acordarea regulatoarelor sistemelor automate. Acordarea conversaţia euristică 2

 • 3

  regulatoarelor pentru procese lente. Acordarea regulatoarelor

  pentru procese rapide.

  explicaţia

  studiu de caz

  Sisteme automate discrete. Transformata z. Funcţii de transfer

  de variabilă discretă. Algebra schemelor funcţionale cu funcţii

  de transfer de variabilă discretă. Stabilitatea sistemelor

  automate de variabilă discretă.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Conducerea prin calculator a sistemelor de reglare automată.

  Comanda numerică a sistemelor integrate de prelucrare, transfer

  şi montaj.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Sisteme de control al mişcării. Particularităţi specifice

  sistemelor de reglare automată a poziţiei şi vitezei. Regulatoare

  de poziţie şi viteză continue şi discrete. Modelele matematice

  ale sistemelor de control al mişcării

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Modelarea asistată de calculator a sistemelor de reglare

  automată. Tehnici şi metodologii. Instrumente software.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Simularea dinamică asistată de calculator a sistemelor de

  reglare automată. Avantajele simulării. Principalele limitări ale

  instrumentelor software de simulare.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Noţiuni generale privind tehnicile avansate de reglare automată.

  Regulatoare fuzzy. Reţele neuronale artificiale. Sisteme neuro-

  fuzzy.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  studiu de caz

  2

  Total ore curs 28

  8.2. Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Prezentarea mediului Matlab & Simulink conversaţia euristică

  experimentul 2

  Studiul algebrei funcţionale a sistemelor de reglare automată cu

  ajutorul toolbox-ului Control System din mediul Matlab &

  Simulink. Sintaxa comenzilor specifice.

  conversaţia euristică

  demonstraţia

  experimentul

  2

  Studiul stabilităţii sistemelor de reglare automată cu ajutorul

  toolbox-ului Control System din mediul Matlab & Simulink.

  Sintaxa comenzilor specifice.

  conversaţia euristică

  demonstraţia

  experimentul

  4

  Studiul comportării sistemelor de reglare automată prin

  simulare dinamică cu ajutorul mediului Simulink

  conversaţia euristică

  demonstraţia

  experimentul

  2

  Modelarea matematică şi simularea dinamică a sistemelor

  complexe de control al mişcării cu ajutorul mediului Matlab &

  Simulink

  conversaţia euristică

  demonstraţia

  experimentul

  2

  Acordarea regulatoarelor pentru sistemele de reglare automată a

  vitezei în buclă închisă. Încercări experimentale pe standul

  echipat cu motoare asincrone cu traductoare de viteză şi

  deplasare, comandate prin invertoare de tensiune/frecvenţă.

  conversaţia euristică

  demonstraţia

  experimentul

  2

  Acordarea regulatoarelor pentru sistemele de reglare automată a

  poziţiei în buclă închisă. Servosisteme de reglare automată a

  vitezei şi poziţiei în buclă închisă, de putere mică, Technosoft,

  echipate cu placă DSP ISCM 4085 cu microprocesoare de

  semnal, cu servomotor sincron cu encoder şi senzor Hall

  conversaţia euristică

  demonstraţia

  experimentul

  4

  Total ore laborator 14

  Bibliografie Minimală obligatorie:

  Călin, S., ş.a., Reglarea numerică a proceselor industriale, Editura Tehnică, Bucureşti, 1984

  Dumitrache, I., ş.a., Automatizări şi echipamente electronice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

  Complementară: Breaz, R.E., Bogdan, L. Automatizări în sisteme de producţie, Editura Universităţii din Sibiu, 2003

  Coloşi, T., Ignat, I., Elemente de teoria sistemelor şi reglaj automat, Litografia IPCN, Cluj-Napoca, 1981

  Leonard, W., Control of Electric Drives, Springer Verlag, Berlin, 1985

 • 4

  Weck, M., Werkzeugmaschinen, Band 3, Automatisierung und Steuerungtechnik, VDI Verlag,

  Düsseldorf, 1989

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

  evaluare

  10.3 Pondere

  din nota finală

  10.4 Curs

  Volumul şi corectitudinea

  cunoştinţelor Lucrare scrisă 40

  Rigoarea ştiinţifică a limbajului şi

  cunoaşterea terminologiei specifice Lucrare scrisă 10

  Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 10

  10.5

  Seminar/laborator

  Întocmirea şi susţinerea unui

  referat, a unei aplicaţii Verificare orală 30

  Participare activă la laboratoare Fişă de evaluare

  laborator

  10

  10.6 Standard minim de performanţă

  cunoaşterea principiilor teoretice de bază ale teoriei reglajului automat;

  capacitatea de calcula funcţii echivalente de transfer continue pentru scheme bloc simple;

  cunoaşterea tipurilor de funcţii de transfer pentru elementele ideale;

  cunoaşterea criteriilor de stabilitate pentru sistemele continue;

  cunoaşterea principalelor tipuri de regulatoare automate şi a criteriilor de acordare a acestora

  capacitatea de realiza analiza şi sinteza unor sisteme simple de reglare automată;

  capacitatea de a determina răspunsul la semnale de intrare de test utilizând programul Matlab

  * Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

  gradul acestora.

  Data completării Semnătura titularului de curs/laborator

  15.09.2016

  ______________ Prof. univ. dr. ing. Radu-Eugen BREAZ

  Ș.l. dr. ing. Mihai CRENGANIS

  Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

  01.10.2016

  Prof. univ. dr. ing. Gabriel RACZ

 • 1

  FIȘA DISCIPLINEI*

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

  1.3 Departament Maşini şi Echipamente Industriale

  1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/Calificarea MUSP /Inginer

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Organe de Maşini 2 Cod: 39.04.2.402.01.01.D.O.47 2.2 Titularul activităţilor de curs prof. univ. dr. ing. Şerban Remus Ioan

  2.3 Titularul activităţilor de seminar prof. univ. dr. ing. Florea Adriana

  2.4 Anul de

  studiu III 2.5 Semestrul 5 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul

  disciplinei D

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe

  săptămână

  5 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator/proiect 3

  3.4 Total ore din planul de

  învăţământ

  70 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator/proiect 42

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

  Pregătire seminarii/laboratoare/proiect, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

  Tutoriat 1

  Examinări 1

  Alte activităţi -consultaţii 1

  3.7 Total ore studiu individual 55

  3.8. Total ore din planul de învătământ 70

  3.9 Total ore pe semestru 125

  3.10 Numărul de credite 5

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum

  Desen tehnic

  Mecanică

  Rezistenţa materialelor

  Teoria mecanismelor

  4.2 de competenţe Reprezentări corespunzătoare desenului tehnic industrial

  Sisteme de forţe şi calcul reacţiuni

  Calcule de rezistenţă

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1. de desfăşurare a

  cursului Sală de curs, dotată cu tabla şi cu laptop, videoproiector şi

  software adecvat – Power Point 5.2. de desfăşurare a Laborator dotat cu standuri de laborator conform conţinutului

 • 2

  seminarului/laboratorului/proiest activitătii de laborator

  Sală de proiect dotată cu tablă, videoproiector şi calculator.

  6. Competenţele specifice accumulate

  Competențe profesionale

  Cunoaşterea funcţiunilor maşinilor şi a elementelor componente ale acestora

  Cunoaşterea tehnicilor de proiectare concurenţială şi utilizarea de materiale şi metode noi de definire a formei pieselor

  Competențe transversale

  Aplicarea regulilor de munca riguroasă şi eficientă, manifestarea unor atitudini

  responsabile faţă de domeniul știinţific și didactic, pentru valorificarea optimă și creativă a propriului potenţial în situaţii specifice, cu respectarea principiilor și a normelor de etica profesională.

  Desfășurarea eficienta și eficace a activităţilor organizate în echipă.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general

  al disciplinei Însuşirea mijloacelor fundamentale, procedeelor şi tehnicilor aferente

  cunoaşterii organologiei şi a elementelor componente ale maşinilor

  7.2 Obiectivele

  specifice Cunoaşterea de termeni, relaţii, procese şi perceperea unor relaţii şi

  conexiuni.

  Realizarea de conexiuni între rezultatele experimentale.

  Capacitatea de a transpune în pratică cunoştinţele dobândite.

  Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula.

  Capacitatea de a soluţiona probleme virtuale şi reale referitoare la formele ansamblurile mecanice

  Capacitatea de a avea un comportament etic

  Abilitatea de a colabora cu specialiţii din alte domenii.

  8. Conţinuturi

  8.1 Curs Metode de predare Nr de

  ore

  Noţiuni de tribologie Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Osii şi arbori Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, exemplificarea

  2

  Fusuri, pivoţi Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Lagăre cu alunecare Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Lagăre cu rulmenţi Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Angrenaje: generalităţi, raportul de transmitere,

  trenuri de angrenaje cu axe fixe şi mobile

  Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,

  exemplificarea 2

  Angrenaje: evolventa, cremaliera de referinţă,

  legea fungamentală a angrenării, gradul de

  acoperire

  Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,

  demonstraţia, exemplificarea 2

  Angrenaje: calculul de rezistenţă al

  angrenajelor

  Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,

  demonstraţia, exemplificarea 4

  Angrenaje: calculul geometric al angrenajelor Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Cuplaje Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, 2

 • 3

  demonstraţia, exemplificarea

  Ambreaje şi frâne Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Transmisii prin laţuri şi curele Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea, demonstraţia, exemplificarea

  2

  Elemente de proiectare a ansamblurilor

  mecanice

  Prelegerea participativă, dezbaterea, dialogul, expunerea,

  exemplificarea 2

  Total 28

  8.2.1. Laborator Metode de predare Nr de

  ore

  Instructajul de protecţia muncii, prezentarea laboratorului Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Elemente de proiectare a formei arborilor Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Studiul repartiţiei presiunilor în lagărele cu alunecare Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Determinarea capacităţii portante a lagărelor cu rulmenţi Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Cuplaje fixe cu elemente intermediare elastice- referat Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Comportamentul lubrifianţilor (referat) Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Recuperarea componentelor maşinilor (referat) Aplicaţia, demonstraţia, exemplificarea 2

  Total 14

  8.2.2. Proiect Metode de predare Nr de

  ore

  Stabilirea temei, definirea schemei cinematice a transmisiei Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Calculul rapoartelor de transmitere, a momentelor de

  torsiune; dimensionarea arborilor din condiţia de torsiune.

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Dimensionarea angrenajului: calculul distanţei dintre axe

  minime şi a modulului minim

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Calculul geometric al angrenajului Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Verificarea angrenajului şi optimizarea acestuia

  Reprezentare a ansamblului

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Calculul forţelor în angrenare şi a stării de încărcare a

  arborilor

  Reprezentare a ansamblului

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Calculul arborilor şi calculul penelor

  Reprezentare a ansamblului

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Calculul penelor

  Reprezentare a ansamblului

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Calculul rulmenţilor, calculul termic

  Reprezentare a ansamblului

  Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Dimensionarea transmisiei prin curele Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Alegerea motorului şi a cuplajului elastic Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Reprezentare a ansamblului Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Reprezentare a elementelor componente Studiul etapei, aplicaţia, exemplificarea 2

  Susţinerea proiectului 2

  Total 28

  Bibliografie

  1. Şerban, RI, Fundamentele proiectării, Ed. Univ. „L. Blaga”, Sibiu, 2007.

 • 4

  2. Gafiţanu, M., Ş.a., Organe de maşini, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2002. 3. Florea, V, Ş.a., Organe de maşini, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2006. 4. Şerban RI., Îndrumar de laborator, Ed. Univ. „L. Blaga”, Sibiu, 2003. 5. Ianuş, G., Îndrumar de proiectare- Transmisie mecanică cu reductor şi curele trapezoidale

  înguste, Ed. Politehnium, Iaşi, 2010.

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au

  avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai mediului de afaceri cât și cu profesori de matematică și informatică din învăţământul preuniversitar.

  10. Evaluare

  Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

  nota finală

  10.4 Curs - corectitudinea și completitudinea cunoștinţelor asimilate;

  - organizarea conţinutului - coerenţa; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

  Lucrare de evaluare finală

  în sesiunea de examene

  Verificare pe parcurs:

  examen partial scris

  Participarea activă la

  cursuri.

  40%

  30% din evaluarea

  finală

  10%

  - criterii ce vizeaza aspectele atitudinale: interesul pentru

  studiul individual şi dezvoltarea

  profesionala.

  10.5

  Laborator/

  Proiect

  Lucrări de laborator

  Teme de control, referate

  Susţinere şi evaluarea

  finală a proiectului (în

  ultima oră de proiect)

  10%

  10%

  30%

  10.6 Standard minim de performanţă

  - activităţi pe parcursul semestrului (punctaje obligatorii de promovare): lucrări de lab., proiect - 50%; - Teme de control, referate (punctaje obligatorii de promovare) - 50% - lucrarea de evaluare finală - 60 %;

  * Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

  gradul acestora

  Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

  01.10.2016.

  ..............................

  ..............................

  prof. univ. dr. ing. Şerban Remus Ioan

  Data avizării în catedră Semnătura Directorului de Departament

  ..............................

  ..............................

  prof. univ. dr. ing. Sever-Gabriel RACZ

 • 1

  FIŞA DISCIPLINEI*

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

  1.3 Departamentul MEI

  1.4 Domeniul de studii Inginerie Industriala

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/ Calificarea Masini unelte si sisteme de productie /Nivelul I iniţial de

  certificare pentru profesia didactică

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Prelucrări prin aşchiere Cod: 39.04.3.501.01.01.D.O.50

  2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing. Achim MUNTEAN

  Prof.dr.ing. Mircea BADESCU 2.3 Titularul activităţilor de laborator

  2.4 Anul de studiu 3 2.5

  Semestrul 5 2.6. Tipul de

  evaluare C 2.7 Regimul

  disciplinei O

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 3.2

  curs

  2 din care 3.3

  seminar/laborator

  2

  3.4 Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 3.5

  curs

  28 din care 3.6

  seminar/laborator

  28

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren -

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18

  Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

  Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

  activităţilor enumerate mai sus.

  -

  3.7. Total ore studiu individual 28

  3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

  3.9 Total ore pe semestru 92

  3.10 Numărul de credite 5

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Cunoştinţe privind fenomenul educaţional

  4.2 de competenţe

  Geometrie analitica si diferentiala

  BAGS

  Studiul metalelor

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

  Lectura suportului de curs

  5.2 de desfăşurare a

  seminarului/laboratorului

  Lectura bibliografiei recomandate

  Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

  Participare activă

  6. Competenţe specifice acumulate

  Competenţe

  profesionale Cunoaşterea şi utilizarea modelelor teoretice de calcul pentru formarea aşchiei

  Cunoaşterea şi interpretarea corectă a fenomenelor conexe aşchierii

 • 2

  Intelegerea efectelor mediilor de aşchiere şi al modului de alegere a lor

  Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de optimizarea durabilităţii sculelor

  Cunoaşterea şi definirea corectă a regimurilor optime de prelucrare. Competenţe

  transversale Abordarea diversităţii ca resursă in mediul educaţional şi social.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Însuşirea principalelor concepte, principii şi metode ale prelucrărilor prin aşchiere

  Formarea deprinderilor pentru alegerea corectă a procedeelor de prelucrare şi a regimurilor optime de prelucrare

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Cunoaşterea şi utilizarea modelelor teoretice de calcul pentru formarea aşchiei

  Cunoaşterea şi interpretarea corectă a fenomenelor conexe aşchierii

  Intelegerea efectelor mediilor de aşchiere şi al modului de alegere a lor

  Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de optimizarea durabilităţii sculelor

  Cunoaşterea şi definirea corectă a regimurilor optime de prelucrare

  Caracterizarea interdependenţei factorilor procesului de aşchiere

  Determinarea orientării în strategia de optimizare a regimurilor

  Aprecierea performanţelor procedeelor de prelucrare

  Alegerea corectă a criteriilor de optimizare

  Formarea unor aptitudini de alegere corectă a procedeelor şi sculelor

  Formarea aptitudinilor calcul al regimurilor optime de aschiere

  Exersarea strategiilor şi tehnicilor de obţinere al unor caracteristici impuse (precizie, starea suprafeţei)

  Formarea deprinderilor privind elaborarea unei schiţe a procedeului de prelucrare şi al sculei

  Formarea competenţelor pentru crearea / folosirea unor baze de date în proiectarea tehnologiilor de prelucrare

  Să respecte caracteristicile persoanei.

  8. Conţinuturi

  8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Bazele fizice ale aschierii. Deformarea materialului

  aşchiat. Analiza procesului de formare a aşchiei

  conversaţia euristică

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  2

  Modele matematice şi fizice ale aşchierii conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  2

  Fenomene insoţitoare ale aşchierii. Depunerile pe tăiş conversaţia euristică

  explicaţia

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  2

  Fortele in procesul de aschiere.Determinarea forţelor de

  aşchiere (componenta principală) conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  2

  Temperatura in procesul de aschiere. Prezentarea

  bilanţului termic la aşchiere

  conversaţia euristică

  explicaţia

  organizator grafic

  2

  Medii de aschiere. Rolul mediilor de aşchiere conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Precizia la prelucrarea prin aschiere. Precizia conversaţia euristică 2

 • 3

  dimensională şi de formă şi calitate a suprafeţei la

  prelucrarea prin aşchiere

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  Uzura si durabilitatea sculei aschietoare.Explicarea

  fenomenului fizic de uzură

  conversaţia euristică

  explicaţia

  organizator grafic

  2

  Durabilitatea optimă sculei.Optimizarea durabilităţii

  sculei aşchietoare.

  conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  4

  Aşchiabilitatea materialelor. Metode de determinare a

  aşchiabilităţii materialelor

  conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  2

  Baze de date folosite la aşchiere conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  2

  Legile aşchierii conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  2

  Regimuri optime de aşchiere conversaţia euristică

  explicaţia

  prelegerea intensificată

  exemple filmate pe suport

  multimedia

  2

  Total ore curs 28

  8.2. Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Studiul forţelor la strunjire (Strung SN250, dinamometru

  strunjire)

  conversaţia

  dezbaterea 4

  Măsurarea temperaturii la aşchiere (Instalaţie de măsurare

  cu termocuplu natural, termocuplu artificial )

  conversaţia

  dezbaterea

  explicaţia

  demonstraţia

  4

  Studiul uzurii sculei aşchietoare (Dispozitiv uzură,

  SN250)

  conversaţia euristică

  dezbaterea

  demonstraţia

  4

  Determinarea regimului optim de aşchiere (PC pentium

  II, baze de date la aşchiere)

  conversaţia euristică

  explicaţia

  demonstraţia

  4

  Studiul experimental al aşchiabilităţii materialelor (SN

  320)

  conversaţia euristică

  dezbaterea

  observaţia

  demonstraţia

  4

  Studiul rugozităţii la aşchierea metalelor (Rugozimetru

  Surtronic 3+)

  conversaţia

  dezbaterea

  explicaţia

  demonstraţia

  4

  Posibilităţi de prelucrare prin abrazare, recuperare lucrări conversaţia

  dezbaterea

  demonstraţia

  4

  Total ore laborator 28

 • 4

  Bibliografie

  1. Muntean A. Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Sibiu Editura ULBS, 2001. 2. Brîndaşu, D. Muntean, A., Bădescu, M. Indrumar pentru lucrări de laborator la BAGS. Sibiu

  Ed. Univ. “Lucian Blaga”, 1996

  3. Şteţiu G., Lazărescu, I., Oprean,C. şi Steţiu M. Teoria şi practica sculelor aşchietoare. Sibiu, Editura Universităţii, 1994.

  Complementară: 4. Deacu,L.ş.a. Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Rotaprint,I.P.Cluj-Napoca,1980. 5. Hollanda, D. ş.a. Aşchiere şi scule aşchietoare. Bucureşti, Ed.didactică şi pedagogică,1980. 6. Lăzărescu, I. Teoria aşchierii metalelor şi proiectarea sculelor. Bucureşti, Ed.didactică şi

  pedagogică,1964.

  7. Lăzărescu, I. Aşchiere şi scule aşchietoare. Bucureşti, Ed. didactică şi pedagogică,1976. 8. Oancea, N. Bazele aschierii şi generarii suprafeţelor. Rotaprint, Universitatea Galaţi,1978. 9. Oprean, A.Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor. Bucureşti, Ed. did. şi pedagogică,1981

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei

  elaborarea unor strategii de îmbunătăţire a funcţiilor cognitive din input, elaborare şi output.

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

  evaluare

  10.3 Pondere

  din nota finală

  10.4 Curs

  Volumul şi corectitudinea

  cunoştinţelor Lucrare scrisă si orala 70

  Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 5

  Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 5

  10.5

  Seminar/laborator

  Întocmirea şi susţinerea unui

  referat, a unei aplicaţii

  Verificare orală

  10

  Participare activă la laborator Fişă de evaluare

  laborator

  10

  10.6 Standard minim de performanţă

  60% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

  * Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

  gradul acestora.

  Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

  01.10.2016

  ______________ Prof.dr.ing. Achim MUNTEAN

  Prof.dr.ing. Mircea BADESCU

  Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

  ______________ ______________________

  Prof.dr.Danut DUMITRASCU

 • 1

  FIŞA DISCIPLINEI*

  Valabilă an universitar: 2016 - 2017

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea de Inginerie

  1.3 Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

  1.4 Domeniul de studii Inginerie industriala

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/ Calificarea Masini unelte si sisteme de productie/Inginer

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Maşini-unelte 1 Cod:39.04.4.609.01.01.D.O.58

  2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. ing. Ilie Popp Conf. dr. ing. Ilie Popp 2.3 Titularul activităţilor de laborator

  2.4 Anul de

  studiu III 2.5

  Semestrul 5 2.6. Tipul de

  evaluare E 2.7 Regimul

  disciplinei I

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe

  săptămână

  3 din care curs 2 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din

  Planul de învăţământ

  42 din care curs 28 seminar/laborator 14

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9

  Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

  Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

  activităţilor enumerate mai sus.

  -

  3.7. Total ore studiu individual 33

  3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

  3.9 Total ore pe semestru 75

  3.10 Numărul de credite 3

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum

  Cunostinte in domeniul desenului tehnic industrial, mecanica, mecanisme si

  organe de masini, studiul materialelor, bazele aschierii si generarii suprafetelor

  pe masini unelte, scule aschietoare, etc.

  – cunoasterea, identificarea si aplicarea termenilor de specialitate.

  4.2 de competenţe Competenţe de operare pe calculator

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă; sa respecte modul si durata de desfasurare a

  cursului; nu vor fi tolerate discutiile intre studenti si convorbirile

  telefonice in timpul cursului

  5.2 de desfăşurare a

  seminarului/laboratorului

  Participare activă; Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate; sa respecte modul si durata de desfasurare a laboratorului; sa efectueze

  lucrarile practice cu acordul cadrului didactic si sub supravegherea

  laborantului; sa nu conturbe desfasurarea experimentelor practice si sa

  predea referatele de laborator la termenele stabilite.

 • 2

  6. Competenţe specifice acumulate

  Competenţe

  profesionale

  Cunostinte in domeniul masinilor si utilajelor de prelucrare in sisteme neautomate ,

  construcţia, cinematica, organologia si posibilitatile tehnologice ale principalelor clase de

  maşini unelte universale, citirea schemelor cinematice, ridicarea diagramei fluxului cinematic,

  întocmirea schemei cinematice funcţionale generalizate.

  - Identificarea – cunoasterea – aplicarea - termenilor de specialitate. Cunoasterea proceselor, maşinilor, utilajelor şi instaltiilor industriale; a conceptelor de

  automatizare, flexibilitate, productivitate, fiabilitate şi fabricatie integrata.

  - Prin tematica propusă, lucrările de laborator au menirea să asigure legătura organică între aspectele teoretice şi soluţiile realizate practic. Se urmăreşte de asemenea

  îndrumarea şi iniţierea studenţilor în activităţile de cercetare stiinţifică.

  Competenţe

  transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare;

  Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile;

  Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

  Stimularea interesului pentru automatizarea proceselor;

  Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de specialitate.

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Cunoştinţe privind: procedeele de prelucrare pe maşini unelte, reprezentarea grafică a

  maşinilor unelte, lanţurile cinematice complexe, principale, de avans şi auxiliare.

  Studiul constructiv, cinematic şi al posibilitatilor de prelucrare al principalelor clase de

  maşini unelte universale (de găurit, rabotat si mortezat, de brosat, de frezat, de strunjit,

  de rectificat, etc.).

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:

  - sa manifeste gândirii critice şi creative în domeniul tehnic şi a muncii în echipă, - responsabilitate pentru asigurarea calităţii produselor/serviciilor, - sa manifeste atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ingineriei

  industriale,

  - sa se adapteze la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice..

  8. Conţinuturi

  8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Maşini unelte-generalitati, definitii; clasificarea si

  simbolizarea MU, reprezentarea grafica a MU.

  .Prelegerea intensificată:

  problematizarea, expunerea

  sintetică, explicaţiile,

  demonstrarea prin scheme, grafice,

  etc.;

  Conversaţia euristică.

  Metoda: învăţarea prin descoperire

  şi studiul de caz.

  2

  Generarea suprafetelor pe masini unelte; procedee de aschiere

  si miscarile aferente. ---’’’’--- 2

  Noţiuni generale despre lanţurile cinematice din construcţia

  maşinilor-unelte: Ecuaţia şi caracteristicile lanţurilor

  cinematice; Legături între lanţurile cinematice

  ---’’’’--- 4

  Lanţul cinematic principal; Lanţuri cinematic de avans si

  auxiliare ---’’’’--- 2

  Actionarea si organologia specifica lanţurilor cinematice ale

  maşinilor-unelte 4

  Studiul masinilor unelte universale d.p.v. constructiv,

  cinematic si al posibilitatilor tehnologice; clasificare si

  domenii de utilizare: 1.Maşini de prelucrat prin rabotare si

  2

 • 3

  mortezare

  2 Maşini pentru prelucrarea alezajelor: Maşini de găurit cu

  coloană, cu montant, radiale ,in coordonate 2

  3 Maşina de broşat 1

  4 Maşini de frezat cu consolă, de frezat plan, de frezat

  longitudinal. 3

  5 Maşina de alezat şi frezat 1

  6 Strunguri: strungul normal, frontal, carusel, revolver

  orizontal. 3

  7 Maşini de rectificat rotund si plan 2

  Total ore curs 28

  8.2. Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Instrucţiuni de protecţie a muncii. Prezentarea tematicii de

  laborator Simbolurile functional- generalizate 2 ore

  Studiul individual al lucrarii urmat

  de incercari practice pe masininile

  din laborator; conversaţia

  euristică, explicaţia; se foloseste

  experimentul ca metodă.

  2

  Studiul cinematic si constructive al masinilor de rabotat de tip

  Seping S425

  ---’’’’--- 2

  Studiul cinematic si constructive al masinilor de gaurit G40. ---’’’’--- 2

  Studiul cinematic si constructive al masinilor de frezat FUS32 ---’’’’--- 2

  Studiul cinematic si constructive al masinilor de strunjit

  SN320.

  ---’’’’--- 2

  Studiul cinematic si constructive al masinilor de rectificat

  RU100.

  ---’’’’--- 2

  Probleme de reglare a lanturilor cinematice la filetare si

  divizare.

  ---’’’’--- 2

  Total ore laborator 14

  Bibliografie

  1. Botez, E., Maşini unelte, , vol.1, 2,3, 4, Ed. Tehnica, Bucuresti 1978-1984. 2. Gheghea, I., ş.a., Maşini-unelte şi agregate, E.D.P., Bucureşti, 1983. 3. Diaconescu, Exploatarea Maşinilor Unelte, – Ed. Didactica, Buc. 1985. 4. Morar, L., Pâslă, A., Ciortea, M., Sisteme integrate de prelucrare, Ed Dacia, Cluj-Napoca, 1998. 5. Boncoi, Gh., Sisteme flexibile de fabricaţie, vol.1,2,3, UniversitateaTransilvania Braşov, 2001. 6. Fetche, V. s.a. Masini unelte, vol I,II,III, indrumar de laborator, Ed. Univ., Sibiu,1991. 7. Fetche, V., Maşini-unelte , Ed. “Alma Mater”, Sibiu, 2002; 8. Fetche, V., Maşini-unelte cu comandă numerică, Ed. Universităţii din Sibiu, 2005. 9. Fetche, V., Maşini-unelte cu comandă numerică Indrumar de laborator, Ed. Universităţii din Sibiu,

  2005.

  10. Fetche, V., s.a., Programarea numerică a maşinilor-unelte. Aplicaţii, Ed. Universităţii din Sibiu, 1998 11. Popp I., Telea D. Exploatarea maşinilor unelte cu comandă numerică, Ed ULB Sibiu, 2001. 12. Popp I. - Exploatarea, reglarea si intretinerea masinilor unelte – Aplicatii – Ed ULB Sibiu 2003. 13. Racz G., Cojocaru S., Proiectarea masinilor si utilajelor-Teoria: Structura cinematica, Ed ULB,

  2003.

  14. Racz G., Proiectarea masinilor si utilajelor –Structuri si principii constructive, Ed ULB, 2007. 15. Telea D., Fetche V., Popp I., MAŞINI - UNELTE - Construcţia şi cinematica, Ed ULB Sibiu, 1997. 16. Telea D., Popp I., Breaz R., Maşini, echipamente şi strategii în sisteme flexibile de producţie, Editura

  DACIA, Cluj-Napoca, 2008.

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  Prelegeri şi studii de caz,

  În vederea elaborarii conținutului disciplinei, alegerii metodelor de predare/învățare s-au organizat o serie de întâlniri cu reprezentanti ai unor agenţi economici, companii industriale din

 • 4

  zona Sibiului şi din imediata proximitate, potenţiali angajatori, precum și cu cadre didactice din

  domeniu, titulare în alte instituții de învățământ superior. Întâlnirea a vizat identificarea nevoilor

  și așteptărilor angajatorilor din domeniu și coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor

  instituții de învățământ superior.

  10. Evaluare

  Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere

  din nota finală

  10.4 Curs Însuşirea problematicii tratate la

  curs;

  -răspunsurile la examen/colocviu

  (evaluare finală)

  verificari pe parcurs si o

  lucrare finala de sinteza

  60%

  - teste pe parcursul semestrului;

  - activitaţi gen teme/referate/

  proiecte.

  20%

  10.5

  Seminar/laborator

  Efectuarea lucrarilor si modul de

  desfasurarea a experimentelor;

  Prezentarea referatelor

  de laborator cu datele

  aferente

  20%

  răspunsurile finale la lucrările

  practice de laborator

  10.6 Standard minim de performanţă: 50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform

  pct.10.3.

  ● Cunoaşterea terminologiei specifice si a conceptelor fundamentale; capacitatea de utilizare adecvată a

  noţiunilor; minim nota 6 la laborator (cunoasterea masinilor unelte din dotare).

  Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de

  laborator

  15.09.2016 Conf.dr.ing. Popp Ilie

  Conf.dr.ing. Popp Ilie

  * Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi gradul

  acestora

  Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

  01.10.2016 Prof.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ

  ………………..…..............

 • 1

  FIŞA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

  1.3 Departamentul Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

  1.4 Domeniul de studii Inginerie industrială

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/ Calificarea Maşini unelte şi sisteme de producţie/Inginer

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Acţionarea maşinilor din

  sistemele de producţie

  Cod:

  39.04.4.501.01.02.S.O.50

  2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. ing. Laurean Bogdan

  As. Dr. ing. Melania Tera 2.3 Titularul activităţilor de laborator

  2.4 Anul de studiu III 2.5

  Semestrul 1 2.6. Tipul de

  evaluare E 2.7 Regimul

  disciplinei I

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe

  săptămână

  4 din care 3.2

  curs

  2 din care 3.3

  seminar/laborator

  1 din care 3.4

  proiect

  1

  3.5 Total ore din

  Planul de învăţământ

  56 din care 3.6

  curs

  28 din care 3.7

  seminar/laborator

  14 din care 3.8

  seminar/laborator

  14

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

  Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. -

  Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

  activităţilor enumerate mai sus.

  -

  3.9. Total ore studiu individual 69

  3.10. Total ore din planul de

  învăţământ

  56

  3.11 Total ore pe semestru 125

  3.12 Numărul de credite 5

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Cunoştinţe: electrotehnică şi electronică, cinematică, mecanisme

  4.2 de competenţe Competenţe de operare pe calculator

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului

  Studenţii nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate

  convorbirile telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către

  studenţi a sălii de curs în vederea preluării apelurilor telefonice

  personale;

  Nu va fi tolerată întârzierea studenţilor la curs şi seminar/laborator întrucât aceasta se dovedeşte disruptivă la adresa procesului

  educaţional;

  5.2 de desfăşurare a

  seminarului/laboratorului

  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe

  motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea

  cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor fi

  depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.

  6. Competenţe specifice acumulate

  Competenţe

  profesionale Să cunoască maşinile electrice de curent alternativ-maşina de inducţie, maşina de

  curent continuu, maşina pas cu pas, motorul universal;

 • 2

  Să demonstreze capacitatea de a realiza un automat simplu cu relee;

  Să identifice componentele unui sistem de acţionare bazat pe maşina asincronă, maşina de c.c., maşina pas cu pas precum şi posibilităţile de adaptare a acestora

  pentru diferite condiţii de mediu.

  Competenţe

  transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare;

  Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile;

  Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

  Stimularea interesului pentru automatizarea proceselor;

  Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor

  articole şi studii de specialitate. 7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Să se familiarizeze cu elementele din domeniul acţionărilor cu maşini electrice

  asincrone, de curent continuu, pas cu pas, acţionate pneumatic sau hidraulic.

  Automatizarea rigidă, proiectarea automatului rigid cu relee.

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Se anticipează că prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:

  să aleagă o soluţie adecvată privind acţionarea unei maşini de lucru;

  să realizeze conexiunile de forţă şi de comandă a unei maşini asincrone.

  8. Conţinuturi

  8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Generalitati privind acţionarea maşinilor şi sistemelor de producţie:

  Tipuri de actionari, Acţionarea electrică, parametrii reţelei elctrice

  de acţionare, forma tensiunii de alimentare

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Aspecte cinematice si de conservare a energiei in acţionarea

  maşinilor şi sistemelor de producţie

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Convertorul electromecanic, locul lui în acţionarea maşinilor şi

  sistemelor de producţie: Tipuri de convertoare electromecanice

  (masina asincrona, masina de curent continuu, motorul pas cu pas);

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Actionarea directa si prin elemente intermediare (cutii de viteze,

  ambreaje), instalaţii hidropneumatice; Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Actionarea maşinilor şi sistemelor de producţie cu masina

  asincrona (MAS): Caracteristica mecanica, reglarea turatiei MAS

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Comanda de la distanta a pornirii intr-un singur sens a MAS; Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Comanda de la distanta a pronirii MAS în doua sensuri de miscare; Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Reglarea turatiei MAS prin invertoare U/f, construcţia unui

  invertor U/f, intrări analogice şi intrări digitale, conexiunile MAS-

  invertor, reglarea parametrilor maşinii electrice cu ajutorul

  invertoarelor

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Acţionarea maşinilor şi sistemelor de producţie cu maşina de

  curent continuu (MCC): Caracteristica mecanică, reglarea turaţiei

  MCC

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Alimentarea şi schimbarea sensului MCC; Comanda prin

  microcontrolere a MCC. Acţionări cu “Brushless DC motor”.

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Acţionarea lanţurilor cinematice ale maşinilor din sistemele de

  producţie cu ajutorul motoarelor pas cu pas, reglarea parametrilor

  cinematici prin intermediul frecvenţei la intrarea motorului pas cu

  pas

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Tipuri de MPP şi utilizarea lor în acţionarea diferitelor tipuri de Prelegerea intensificată 2

 • 3

  lanţuri cinematice Conversaţia euristică

  explicaţia

  Alimentarea si comanda acţionarilor cu MPP, drivere consacrate; Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Actionari electro-hidraulice: Structura şi automatizarea acţionarilor

  electro-hidraulice.

  Prelegerea intensificată

  Conversaţia euristică

  explicaţia

  2

  Total ore curs 28

  8.2. Laborator (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Instrucţiuni de protecţie a muncii. Prezentarea laboratorului şi a

  temelor de laborator

  Alimentarea masinii asincrone prin conectare directa la reţea

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul aparaturii de comandă utilizată frecvent în acţionările

  electrice-studiul contactoarelor Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul aparaturii de comandă utilizată frecvent în acţionările

  electrice-studiul releelor intermediare

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul aparaturii de comandă utilizată frecvent în acţionările

  electrice-studiul releelor de timp, a elementelor de protecţie Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Realizarea practică a automatului cu relee pentru o aplicaţie dată Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Automatizarea pornirii intr-un sens si in doua sensuri a MAS-

  studiul automatului cu relee

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Alimentarea si reglarea turatiei MAS prin invertorul NORDAC Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Automatizarea miscarilor MAS prin controlerul logic programablil,

  PLC OMRON CPM 2A

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Comanda acţionărilor industriale prin intermediul PLC MOELLER Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Automatizarea miscarilor MAS prin controlerul logic programablil,

  PLC SIEMENS S7

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul sistemului de actionare cu masina de curent continuu-

  realizarea schimbării de sens în cazul alimentării de la o singură

  sursă

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul sistemului de actionare cu masina de curent continuu-

  realizarea schimbării de sens în cazul alimentării de la două surse

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul sistemului de acţionare cu MCC comandată prin microcontroler

  Parallax

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Studiul sistemelor de actionare cu motoare pas cu pas comandate

  prin microcontrollere PIC

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Total ore laborator 28

  8.2. Proiect (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Prezentarea metodicii de desfasurare a activitatilor in cadrul

  proiectului, obligatiile care revin studentului si cadrului didactic

  indrumator, predarea temei pentru fiecare student si stabilirea

  etapelor obligatorii pentru controlul stadiului lucrarilor, modul de

  notare. Pornind de la tema, fiecare student va gandi mai multe

  variante posibile din punct de vedere teoretic. Se vor prezenta

  variantele posibile si vor fi discutate cu toti ceilalti studenti

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Stabilirea criteriilor de alegere a variantei optime si alegerea

  acesteia cu justificarea tehnica, tehnologica si economica

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Calculul cinematic si organologic al elementelor care compun

  structura mecanica: surub cu bile, clasic, benzi din otel, curele

  dintate

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

 • 4

  Calculul puterii motorului de acţionare si a sistemului de

  alimentare a acestuia (motor asincron, pas cu pas, de curent

  continuu), alegerea şi verificarea motorului

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Programarea sistemului ales pentru conducere, PLC SIEMENS,

  PLC OMRON, PLC TELEMECANIQUE, PLC KUHNKE, PLC

  MOELLER

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Realizarea de diagrame Ladder bazate pe schemele elctrice clasice,

  pentru unul dintre PLC

  Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Susţinerea şi predarea proiectului. Conversaţia euristică

  explicaţia 2

  Total ore seminar 14

  Bibliografie

  Bogdan, L. (1994). Conducerea cu calculatorul a sistemelor flexibile de fabricaţie. Ed. Universităţii din Sibiu;

  Bogdan, L. (1996). Comanda şi acţionarea electrohidraulică a maşinilor unelte şi roboţilor industriali. Ed. Universităţii din Sibiu;

  Bogdan, L. (1997). Acţionări şi comenzi electrice, îndrumar de laborator. Ed. Universităţii din Sibiu;

  Bogdan, L., s.a. (1997). Echipamente numerice, îndrumar de laborator, Ed. Universităţii din Sibiu;

  Bogdan, L. Dorin, A. (1998). Acţionarea electrică a maşinilor unelte şi roboţilor industriali. Ed. Bren Prod, Bucureşti;

  Breaz, R., Bogdan, L.. (2002). Automatizări în industrie. Ed. Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu.

  Complementară:

  Borangiu, Th.,s.a. (1982). Structuri moderne de conducere automată a MU; E.T., Bucureşti;

  Borangiu, T., Dobrescu, R. (1986). Automate programabile. Ed. Academiei, Bucureşti;

  Bryan, I. A., Bryan, E.A. Programmable controllers. Theory and implementation. Second Edition. An Industrial Text Company Pulication, Atlanta, Georgia, USA.

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  Prelegeri şi studii de caz, proiecte axate pe controlere logice programabile

  Prelegeri şi studii de caz, proiecte axate pe diferite tipuri de microcontrolere

  Elaborarea de soluţii pe bază de electropneumatică.

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere

  din nota finală

  10.4 Curs

  Volumul şi corectitudinea

  cunoştinţelor Lucrare scrisă 30

  Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 10

  Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 10

  10.5

  Seminar/laborator

  Participarea la desfăşurarea

  lucrărilor de laborator Verificare orală 20

  10.6

  Proiect

  Elaborarea fazelor proiectului Verificare orală 30

  10.6 Standard minim de performanţă

  50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

  Data completării Semnătura titularului de curs/seminar

  01.10.2016

  ______________ Prof. dr. ing. Laurean Bogdan

  As. dr. ing. Melania Tera

  Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

  ______________ ______________________

  Prof.univ.dr.ing. Sever-Gabriel RACZ

 • 1

  FIŞA DISCIPLINEI*

  1. Date despre program

  1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  1.2 Facultatea Facultatea de Inginerie

  1.3 Departamentul Inginerie Industriala si Management

  1.4 Domeniul de studii Inginerie Industriala

  1.5 Ciclul de studii Licenţă

  1.6 Programul de studii/ Calificarea Masini unelte si sisteme de productie

  2. Date despre disciplină

  2.1 Denumirea disciplinei Scule aschietoare 1 39.04.3.504.01.02.D.O.51 2.2 Titularul activităţilor de curs Prof.dr.ing.Brindasu Paul Dan,

  dr.ing.Mutiu Calin 2.3 Titularul activităţilor de seminar

  2.4 Anul de

  studiu III 2.5

  Semestrul 5 2.6. Tipul de

  evaluare E 2.7 Regimul

  disciplinei DO

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

  3.1 Număr de ore pe săptămână 3 3.2 din care

  curs

  2 3.3 din care

  seminar/laborator

  1

  3.4 Total ore din Planul de învăţământ 42 3.5 din care

  curs

  28 3.6 din care

  seminar/laborator

  14

  Distribuţia fondului de timp ore

  Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

  Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

  Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6

  Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus.

  Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al

  activităţilor enumerate mai sus.

  3.7. Total ore studiu individual 46

  3.8. Total ore din planul de învăţământ 42

  3.9 Total ore pe semestru 88

  3.10 Numărul de credite 4

  4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Cunoştinţe ingineresti generale, BAGS, Prelucrari prin aschiere

  4.2 de competenţe Proiectare produs, software CAD

  5. Condiţii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfăşurare a cursului Participare activă

  Prezentare informații –lucrari, discutii

  5.2 de desfăşurare a

  seminarului/laboratorului

  Parcurgerea bibliografiei recomandate

  Elaborarea şi susţinerea lucrărilor planificate

  Participare activă

  6. Competenţe specifice acumulate

  Competenţe

  profesionale Cunoasterea rolului sculelor aschietoare in procesul de fabricatie

  Cunoasterea constructiei sculelor aschietoare

  Proiectarea sculelor aschietoare

  Evaluarea si alegerea corecta a sculelor aschietoare in cadrul procesului tehnologic

  Relaţionarea şi comunicarea interpersonală în concordanţă cu principiile şi

 • 2

  paradigma incluziunii sociale.

  Competenţe

  transversale Dezvoltarea capacităţii de comunicare;

  Cultivarea capacităţilor creative, încurajarea gândirii flexibile;

  Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi muncă în echipă;

  Stimularea interesului pentru profesiunea de inginer;

  7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul

  general al

  disciplinei

  Cunoaşterea, înţelegerea constructiei si proiectarii sculelor aschietoare

  7.2 Obiectivele

  specifice

  Dezvoltarea gândirii creative cu aplicare la sculele aşchietoare

  Cunoaşterea rolului sculelor aşchietoare în cadrul sistemului tehnologic

  Înţelegerea principiilor de construire şi proiectare a sculelor aşchietoare

  Cunoaşterea şi alegerea potrivită a sculelor pentru diferite operaţii de prelucrare prin aşchiere

  Identificarea unor aspecte esenţiale în exploatarea şi gestiunea modernă a sculelor aşchietoare

  Familiarizarea cu software-ul de proiectare constructivă şi tehnologică a sculelor aşchietoare

  8. Conţinuturi

  8.1. Curs (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Evoluţia sculelor aşchietoare. Stadiul actual al construcţiei şi utilizării sculelor aşchietoare.

  Îmbunătăţirea metodelor de proiectare. Clasificarea

  sculelor aşchietoare.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Proiectarea creativ inginerească a sculelor aşchietoare.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  studiu de caz

  4

  Materiale şi semifabricate utilizate la executarea sculelor aşchietoare. Semifabricate utilizate la construcţia

  sculelor aşchietoare.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Cuţite - Clasificare. Calculul şi construcţia cuţitelor de strung. Cuţite din oţel rapid. Cuţite cu plăcuţe

  aşchietoare sintetizate.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  4

  Broşe. Clasificare. Proiectarea broşelor pentru interior.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Proiectarea broşelor pentru exterior. Broşe pentru netezire.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Cuţite profilate. Clasificare. Proiectarea cuţitelor disc si prismatice .

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Burghie. Clasificare. Proiectarea burghielor elicoidale. Burghie în trepte. Burghie pentru

  centruire,late,cu canale drepte.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  4

  Burghie pentru găuri adânci. prelegerea intensificată explicaţia

  2

 • 3

  conversaţia euristică

  Adâncitoare. Clasificare. Construcţia adâncitoarelor cilindrice. Adâncitoare conice. Lamatoare

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Alezoare. Clasificare. Proiectarea alezoarelor cilindrice. Alezoare conice.

  prelegerea intensificată

  explicaţia

  conversaţia euristică

  2

  Total ore curs 28

  8.2. Seminar (unităţi de învăţare) Metode de predare Nr. de

  ore

  Protecţia muncii. Prezentarea lucrărilor. conversaţia dezbaterea

  2

  Cuţitul de strung. Geometrie, construcţie. Ascuţire. Măsurare. Tehnologia de execuţie.

  -conversaţia

  -dezbaterea

  -efectuare lucrare

  2

  Broşe. Geometrie, construcţie. Ascuţire. Măsurare. Tehnologie de execuţie.

  conversaţia

  -dezbaterea

  -efectuare lucrare

  2

  Cuţitul profilat disc. Geometrie, construcţie. Ascuţire. Măsurare. Tehnologie de execuţie.

  conversaţia

  -dezbaterea

  -efectuare lucrare

  2

  Burghiu. Geometrie, execuţie. Ascuţire. Măsurare. Tehnologie de execuţie.

  conversaţia

  -dezbaterea

  -efectuare lucrare

  2

  Lărgitoare, adâncitoare, lamatoare şi alezoare. Geometrie, construcţie. Ascuţire. Măsurare.

  -conversaţia

  -dezbaterea

  -efectuare lucrare

  2

  Proiectarea creativ inginereascã a unei scule aşchietoare

  -conversaţia

  -dezbaterea

  -efectuare lucrare

  2

  Total ore seminar?laborator/proiect 14

  Bibliografie

  Minimala

  1. Brîndaşu, P.D. , Beju, L.D., Bazele Prelucrării Suprafeţelor. Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2012.

  2. Brîndaşu, P.D. , Beju, L.D., Scule aschietoare. Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2012.

  3. Brîndaşu, P.D. , Beju, L.D., s.a.E_Learning si E_Design in domeniul sculelor aschietoare. Editura Universităţii

  Lucian Blaga din Sibiu, 2008

  4.Beju,L.,D., Brîndaşu, P.D.Proiectarea cutitelor de strung . Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2001

  5.Brîndaşu, P.D., Beju L.D. Aşchiere şi scule aşchietoare, vol. II, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2001

  6.Brîndaşu, P.D., Beju, L.D., Zilcsak T. Bazele Prelucrării Suprafeţelor şi Scule Aşchietoare, Editura Universităţii

  Lucian Blaga din Sibiu, 2002

  7.Brîndaşu,P.D. Proiectarea sculelor aşchietoare, Editura Univ.din Sibiu, 1994.

  8.Beju L.D. , Brîndaşu, P.D.,s.a. Proiectarea sculelor aschietoare – Indrumar- Editura Universităţii Lucian Blaga din

  Sibiu, 2009.

  9. Brîndaşu, P.D., Beju, L.D. s.a. Scule Aşchietoare - Aplicatii, Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2010

  10.Brîndaşu,P.D., ş.a. Îndrumar de proiectare a burghielor de gãuri adânci, Sibiu, 1993.

  11.Minciu,C. s.a. Proiectarea sculelor aschietoare. Editura BREN.Bucureşti.1999

  12.Minciu,C. şi colectiv.Scule aschietoare.Indrumar de proiectare.vol.I,II Editura BREN. Bucureşti.1995, 1996

  13 Popescu, I., Minciu,C.,Tonoiu,S.,Tanase,I.,.Brindasu,D., s.a.Scule aschietoare, dispozitive de prindere a sculelor

  aschietoare. Vol.I.Editura MARTIX ROM, Bucuresti.2012

  14.Steţiu,G., Lãzãrescu,I.,Oprean, C.,Steţiu, M. Teoria şi practica sculelor aşchietoare. Vol.II,III Ed.Universitãţii

  din Sibiu, 1994.

  Complementare

  1. Belous,V. Sinteza sculelor aşchietoare, Iaşi, Editura Junimea, 1980. 2. Ciocârdia,C.,ş.a. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice, Bucureşti, Editura Tehnică, 1985. 3. Elekes,C. Scule pentru găurirea alezajelor lungi, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1985. 4. Minciu,C. şi colectiv. Îndrumar de proiectarea sculelor. BREN. Bucureşti.1999,2000 5. Minciu,C. Broşarea, Bucureşti, Editura Tehnică, 1989. 6. Minciu,C. Proiectarea şi tehnologia sculelor pentru pentru danturare. Bucureşti, Editura Tehnică, 1986.

 • 4

  xxx Modern Metal Cutting - Apractical Handbook Sandvik Coromant, 1994

  xxx www. iscar. com

  xxx www. sandvik. com

  9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

  asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

  Cunoasterea si aplicarea cunostintelor despre scule aschietoare in proiectarea si imbunatatirea proceselor de fabricatie

  Proiectarea şi implementarea unor activităţi, proiecte de cercetare cu scopul aplicării competenţelor dobândite în urma studiului disciplinei

  10. Evaluare

  Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

  evaluare

  10.3 Pondere

  din nota finală

  10.4 Curs

  Volumul şi corectitudinea

  cunoştinţelor Lucrare scrisă 40

  Rigoarea ştiinţifică a limbajului Lucrare scrisă 10

  Organizarea conţinutului Lucrare scrisă 10

  10.5

  Seminar/laborator

  Întocmirea şi susţinerea unui

  referat, a unei aplicaţii

  Verificare orală

  30

  Participare activă la seminarii Fişă de evaluare

  laborator

  10

  10.6 Standard minim de performanţă

  50% rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.

  * Fişa disciplinei cuprinde componente adaptate persoanelor cu dizabilităţi, în funcţie de tipul şi

  gradul acestora.

  Data completării 01.10.2016 Semnătura titularului de curs/seminar

  ______________

  Data avizării în Departament Semnătura Directorului de Departament

  ______________ ______________________

 • 1

  Valabilă an universitar 2016-2017

  FIŞA DISCIPLINEI

  Denumirea disciplinei : Prelucrări prin deformare plastică la rece

  Codul disciplinei: 39.04.4.517.01.02.D.O.52

  Domeniul: Inginerie industrială

  Specializarea: Masini-unelte si siteme de productie

  Departamentul: Maşini şi Echipamente Industriale

  Facultatea: de Inginerie

  Universitatea: „Lucian Blaga” din Sibiu

  Anul de studiu: III Semestrul 5 Tipul de evaluare finală Examen

  Regimul disciplinei

  (DI=obligatorie/ DO=opţională/DF=liber

  aleasă): DI Numărul de credite: 5

  Categoria formativă a disciplinei

  (DF=fundamentală.; DI=inginereşti; DS=specialitate; DC=complementară) DI

  Total ore din planul de

  învăţământ 56

  Total ore pe semestru:

  56

  Titularul disciplinei: prof.univ.dr.ing. Octavian Bologa

  Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ

  Total ore/ semestru C S L P Total

  28 0 28 0 56

  Obiective:

  Disciplina urmăreşte dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor legate de

  cele mai uzuale metode de deformare plastică la rece. Sunt prezentate

  principiul de lucru, parametrii semnificativi de proces, domeniul de aplicare

  a fiecărei metode, performanţele ce se obţin, precum şi utilajele specifice,

  existente în sectorul de prelucrare

  Competenţe

  specifice

  disciplinei

  1. Cunoaştere şi înţelegere:

  a posibilităţilor de prelucrare a metalelor prin deformare plastică la rece

  2. Explicare şi interpretare:

  a legilor care guvernează deformarea plastică a metalelor

  3. Instrumental – aplicative a configuraţiei sculelor şi a utilajelor folosite în prelucrarea metalelor

  prin deformare plastică la rece

  4. Atitudinale: privind dorinţa de autoperfecţionare, de percepere şi înţelegere a

  progresului tehnic în domeniul prelucrării metalelor prin deformare

  plastică la rece

 • 2

  Conţinutul tematic

  (descriptori)

  TEMATICA CURSURILOR

  Nr.

  crt.

  Denumirea temei Nr. ore