of 59 /59
Tekniken i grundskolan En studie av teknikundervisningen i 99 kommuner i Sverige Ninni Bengtsson & Emma Lundberg Niklasson Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Lärarprogrammet Teknik och design, LTD300 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2013 Handledare: Ann-Marie von Otter Examinator: Maria Svensson Rapport nr:

Examensarbete - "Tekniken i grundskolan"

 • Author
  dangnhi

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Examensarbete - "Tekniken i grundskolan"

 • Tekniken i grundskolan

  En studie av teknikundervisningen i 99 kommuner i

  Sverige

  Ninni Bengtsson & Emma Lundberg Niklasson

  Uppsats/Examensarbete: 15 hp

  Program och/eller kurs: Lrarprogrammet Teknik och design, LTD300

  Niv: Avancerad niv

  Termin/r: VT 2013

  Handledare: Ann-Marie von Otter

  Examinator: Maria Svensson

  Rapport nr:

 • Abstract

  Titel: Tekniken i grundskolan: en studie av teknikundervisningen i 99 kommuner i Sverige

  Frfattare: Ninni Bengtsson & Emma Lundberg Niklasson

  Termin och r: Vrtermin 2013

  Institution: Institutionen fr didaktik och pedagogisk profession

  Program och/eller kurs: Lrarprogrammet Teknik och design, LTD300

  Niv: Avancerad niv

  Handledare: Ann-Marie von Otter

  Examinator: Maria Svensson

  Rapport nr:

  Nyckelord: teknik, teknikundervisning, tekniklrare, skolans resurser, kompetens,

  respondent, enktunderskning

  Syfte:

  Syftet med studien r att kartlgga hur mnet teknik ser ut i Sveriges grundskolor. Detta sett

  ur ett perspektiv dr undervisningsinnehll, lokaler, material och de undervisande lrarnas

  utbildning tagits i beaktning.

  Teori:

  Vi har valt att analysera utifrn det sociokulturella perspektivet, med avstamp frn Lev

  Vygotskij, John Dewey samt Jean Piaget och deras teorier.

  Metod:

  Uppsatsen bygger p en elektronisk enktunderskning. Respondenterna fick svara p frgor

  som rrde deras utbildning, undervisning i teknik samt vilka tillgngar de hade i mnet, bland

  annat i form av material. Enktunderskningen resulterade i att 197 respondenter frn 99

  kommuner svarade.

  Resultat:

  Underskningen visade att majoriteten av tekniklrare helt eller delvis saknade utbildning i

  mnet teknik. De flesta undervisade i en NO-sal och endast f lrare hade tillgng till en

  anpassad tekniksal. Enktunderskningen visade ven att de flesta respondenterna hade

  tillgng till de vanligast frekommande materialen som papper, lim, sax mm i sin

  undervisning, men den pvisade ven att ekonomin i mnet var ngot begrnsad eller

  begrnsad. Det var endast ett ftal undervisande lrare som medgav att de delvis lade sin

  undervisning p annat stlle n i klassrummet, t.ex. science center och de flesta anvnde sig

  av praktiska moment i sin undervisning. En annan viktig del i underskningen var frgan om

  vilken rskurs mnet undervisas i, dr rskurs nio var vanligast frekommande.

 • 1

  Frord

  Under arbetets gng har denna underskning ntt ut till fler n 500 personer och vi har ftt

  vervgande positiv respons. Vi vill drfr tacka alla inblandade rektorer, skolledare,

  skoladministratrer och lrare som hjlpt oss att utfra enktunderskningen.

  Vi vill ocks tacka de testpersoner som hjlpt till i utformningen av enktunderskningen och

  gett oss god respons fr att kunna utveckla frgorna och utformingen.

  Sist men inte minst vill vi tacka vr handledare fr all handledning av uppsatsen.

  Tack!

 • 2

  Innehllsfrteckning

  Abstract ..................................................................................................................................... 1

  Frord ........................................................................................................................................ 1

  1. Inledning ............................................................................................................................... 4 1.1 Inledning .......................................................................................................................... 4

  1.2 Syfte ............................................................................................................................ 4

  2. Bakgrund............................................................................................................................... 5 2.1 Vad r teknik? .................................................................................................................. 5 2.2 Teknikmnets framvxt och utveckling frn Lgr62 till Lpo94 ....................................... 6

  2.2.1 Lgr62 ........................................................................................................................ 6

  2.2.2 Lgr69 ........................................................................................................................ 7 2.2.3 Lgr80 ........................................................................................................................ 7 2.2.4 Lpo94 ....................................................................................................................... 8 2.2.5 Nu gllande lroplan, Lgr11 .................................................................................... 8

  2.2.6 Timplan .................................................................................................................... 9 2.3 Elever och lrares instllning till teknikmnet ................................................................ 9

  2.4 Tidigare forskning ......................................................................................................... 10 2.4.1 Elevers intresse fr teknikmnet ............................................................................ 10 2.4.2 Lrarnas utbildning ................................................................................................ 11

  2.4.3 Teknikmnets plats i skolan ................................................................................... 12 2.4.4 Redovisning av uppdrag om att genomfra utvecklingsinsatser i matematik,

  naturvetenskap och teknik. ............................................................................................ 14

  3. Teoretisk anknytning ......................................................................................................... 15 3.1 Sociokulturellt perspektiv ......................................................................................... 15

  4. Metod ................................................................................................................................... 17 4.1 Urval .............................................................................................................................. 17 4.2 Val av metod .................................................................................................................. 17

  4.3 Utformning av enkt ...................................................................................................... 18 4.4 Kontaktat med respondenter .......................................................................................... 20 4.5 Databearbetning ............................................................................................................. 21 4.6 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 21 4.7 Metoddiskussion ............................................................................................................ 22

  4.8 Etiska aspekter ............................................................................................................... 23

  5. Resultat ................................................................................................................................ 24 5.1 Lrarnas spridning ......................................................................................................... 24

  5.2 Lrarnas utbildning och arbetssituation ......................................................................... 25 5.3 Teknikundervisningens utbredning ver rskurserna .................................................... 26 5.4 Undervisningssalen samt materialtillgngen dr teknikundervisning bedrivs .............. 27

  5.4.1 Digitala verktyg ..................................................................................................... 27

  5.4.2 Undervisning utanfr klassrummet ........................................................................ 28 5.5 Det faktiska undervisningsinnehllet............................................................................. 28 5.6 vriga synpunkter ......................................................................................................... 30

 • 3

  6. Diskussion ........................................................................................................................... 31 6.1 Elevernas rtt till teknikundervisning ............................................................................ 31 6.2 Lrarnas utbildningsniv och kompetens ...................................................................... 31 6.3 Teknikmnets ekonomiska frutsttningar .................................................................... 32

  6.4 Tekniklrarens resurser i form av salar och material .................................................... 32 6.5 Det faktiska undervisningsinnehllet............................................................................. 33 6.6 Synen p teknikmnet .................................................................................................... 34 6.7 Vidare forskning ............................................................................................................ 34

  Referenslista ............................................................................................................................ 36 Bilaga 1: Enktbrev ............................................................................................................. 39 Bilaga 2: Lektionsplaneringar ............................................................................................. 42 Bilaga 3: Enkt .................................................................................................................... 48 Bilaga 4: Kursplanen i teknik .............................................................................................. 52

 • 4

  1. Inledning

  1.1 Inledning

  Enligt en rapport gjord av statens offentliga utredningar r teknikmnet ett eftersatt mne i

  skolan och inte heller hgt prioriterat politiskt sett (SOU 2010:28, s.114). Detta har ven vi

  upplevt genom verksamhetsfrlagd utbildning, VFU. Teknikmnet, k 1-9, delar i dagslget

  p 800 undervisningstimmar tillsammans med biologi, fysik samt kemi. Skolverket

  specificerar inte hur mnga timmar teknik br ha av dessa fyra mnen. De undervisande

  tekniklrarna har drfr inte en frn staten bestmd tid p vilken de ska kunna uppn mnets

  syften och ml.

  I denna uppsats mnar vi ta reda p hur teknikundervisingen i Sverige ser ut i dagslget med

  avseende p resurser, lrarnas utbildning och undervisningsinnehll. Den tidigare forskningen

  som finns har delvis inriktat sig p omrdet kring lrares utbildning i teknik samt en liten del

  om vilka material eleverna har tillgng till.

  1.2 Syfte

  Avsikten med denna uppsats r att f en bild av hur teknikmnet ser ut i form av vilka resurser

  mnet har tillgng till. De resurser vi har valt att behandla r tid, material och pengar. Ett

  annat syfte r att kartlgga vilken utbildning undervisande lrare i teknik har. mnet vi valt

  att inrikta oss mot, teknikmnet i skolan, r intressant d det tidigare endast svagt blivit berrt

  i forskningen. Genom att bygga p tidigare forskning r syftet med uppsatsen att f en

  tydligare bild av hur teknikundervisningen ser ut i Sverige.

  Utifrn syftet av uppsatsen har fljande frgestllningar utformats:

  Vilka undervisningsmoment r vanligt frekommande i teknikundervisningen bland

  ngra av Sveriges skolor?

  Vilka resurser har eleverna tillgng till i teknik i form av lokaler, material och lrarnas

  utbildning?

 • 5

  2. Bakgrund

  2.1 Vad r teknik?

  Ordet teknik kommer frn det grekiska ordet techniko, vilket betyder konstfrdig samt

  hantverksmssig. Techniko kommer i sin tur frn ordet techn som betyder hantverk eller

  konst (Nationalencyklopedin, 2013). Sven-Eric Liedman (2001, s.85) menar att man frn

  brjan sg en klar koppling mellan konst och teknik och att de tillsammans uttrycktes som

  techne. Man sg konst och teknik som synonymer till varandra men omrdena fick under

  renssansen nya betydelser och de gleds isr till att bli tv individuella.

  Nationalencyklopedins frklaring av ordet teknik r att det r en sammanfattande benmning

  p alla mnniskans metoder att tillfredsstlla sina nskningar genom att anvnda fysiska

  freml (Nationalencyklopedin, 2013). Det betonas ven att teknik ofta kopplas ihop med

  naturvetenskapen och hrstammar drifrn. Denna frestllning r enligt

  nationalencyklopedin felaktig och de menar att det istllet r naturvetenskapen som ofta

  uppkommit genom teknik.

  Hansson (2011) menar att det finns sex viktiga skillnader mellan teknik och naturvetenskap.

  Dessa r fljande:

  Teknik och naturvetenskap studerar olika saker. Naturvetenskapen handlar om

  naturen medan tekniken studerar konstruktioner som mnniskan skapat som

  exempelvis maskiner.

  Teknik har som syfte att konstruera nya saker att studera, medan naturvetenskapens

  syfte r att underska det som redan finns.

  Inom tekniken klassas studieobjekt efter vilken funktion de har fr oss. Begreppen

  motor och batteri definieras utifrn hur vi som mnniskor brukar anvnda fremlen,

  inte efter vad de bestr av eller hur de ser ut, som i naturvetenskapen.

  Teknikbegrepp r ofta vrdeladdade, exempelvis som begreppet anvndbarhet. Det

  pratas om bra lampor och dliga konstruktioner, men inte grna om bra partiklar och

  dliga vulkaner.

  Teknik kan inte idealisera s som man exempelvis kan gra i fysiken. En fysiker kan

  nja sig med en teori och exempelvis bortse frn vilken effekt gravitationen har.

  Ingenjren som ska gra en bro kan inte bortse frn gravitationen.

  I tekniken finns inte ett lika stort behov av exakta matematiska utrkningar. En

  noggrann uppskattning kan vara lika bra. Inom det naturvetenskapliga fltet krvs

  oftast en exakt lsning fr att lsningen i sig ska bidra till en bttre frstelse (ibid s.

  185-186).

  Utifrn dessa skillnader kan en frstelse fr teknikmnet skapas. I denna uppsats str vi

  bakom nationalencyklopedins frklaring av begreppet teknik, vilket presenteras ovan.

 • 6

  2.2 Teknikmnets framvxt och utveckling frn Lgr62 till Lpo94

  Sveriges skola styrs av skolverket som r en frvaltningsmyndighet vars syfte r att styra och

  frmja fr att frbttra Sveriges skolor. De formulerar och utformar kursplaner och

  betygskriterier. Skolverkets generaldirektr Anna Ekstrm leder verksamheten och under

  henne befinner sig olika avdelningar som r indelade i olika omrden, t.ex. avdelningen fr

  utbildning dr bland annat frskolan samt grundskolan befinner sig. Regeringen har tillsatt ett

  insynsrd, vars avsikt r att strka frankringen till samhllet samt ven se till s att kvaliteten

  hlls och strks (Skolverket, 2013).

  Skolverket arbetar med mnga olika delar inom omrdet skola. De utformar till exempel

  kunskapskrav och nationella prov, med ml att f en s likvrdig bedmning av eleverna som

  mjligt. Dessutom har skolverket som arbete att belysa i vilka omrden, i verksamheterna, det

  behvs utveckling. Frutom dessa arbetsomrden arbetar de ocks internationellt med att

  jmfra Sveriges utbildningssystem med andra lnders. Allt fr att jobba framt med Sveriges

  utbildningar och f en bttre utveckling (Skolverket, 2013).

  Nedan fljer en historisk redogrelse av teknikmnets framvxt.

  2.2.1 Lgr62

  Riis (1996, s.42) menar att det r svrt att tidsbestmma nr ett skolmne uppkom. P 1960-

  talet introducerades grundskolans frsta lroplan, Lgr62 och i samband med denna

  introducerades teknikmnet. Teknikmnet har allts funnits i lite mer n 50 r (Adiels, 2011,

  s.170). Teknikundervisningen i Lgr62 gick under namnet teknisk orientering som innebar att

  eleverna hade verkstadsteknik. mnet var inte obligatoriskt fr alla utan var ett tillvalsmne

  fr elever i rskurs sju och tta. Eleverna som valde teknisk orientering var de som frberedde

  sig fr att lsa teknisk-praktisk linje i rskurs nio. Denna studiegng innebar att eleverna hade

  en studietid som till cirka 50 % bestod utav ett tekniskt- och praktiskt innehll. Studierna

  frberedde eleverna fr ett arbete inom industri och verkstad och det var cirka 45 % av

  pojkarna som valde inriktningen och endast ett ftal av flickorna (Riis, 1996, s.42-43). Adiels

  (2011) pongterar att de elever som valde att lsa teknisk orientering ven valde att avst frn

  vidare studier p gymnasiet, d denna linje inte gav behrighet till gymnasiala studier. Ville

  man lsa p gymnasiet fick man avst frn att lsa teknik (ibid s.170).

  I de lgre rskurserna i grundskolan fanns inte teknik som ett eget mne i Lgr62, men

  eleverna hade hembygdskunskap. I detta mne ingick det att eleverna skulle studera lokala

  arbetsplatser och p s stt fick eleverna kunskaper om tekniken i samhllet. I studieplanen

  fr mellanstadiet skulle eleverna ha naturkunskap och dr skulle de lsa om bland annat olika

  tekniska tillmpningar (Mattsson, 2005, s. 15).

 • 7

  2.2.2 Lgr69

  1969 infrdes en ny lroplan, Lgr69. Linjedelningen i rskurs nio som funnits tidigare togs

  bort och ersattes istllet av att eleverna fick gra olika tillval som exempelvis kunde vara i

  teknik (Riis, 1996, s. 43). Valde man som elev teknik kunde man inte kombinera detta med

  sprk, bild eller ekonomi. Dessutom fanns inte mjligheten kvar att lsa vid de teoretiska

  linjerna p gymnasiet, eftersom att dessa studier krvde att man hade lst ett B-sprk. Cirka

  hlften av pojkarna valde att lsa teknik och nstan inga flickor, oftast var eleverna som valde

  att lsa teknik inte studiemotiverade (Mattson, 2005, s.15-16).

  Genom infrandet av Lgr69 minskades de eventuella tekniktimmarna till endast 10 % av

  hgstadietiden jmfrt med tidigare 25 %. Innehllet i teknikundervisningen var fortfarande

  fokuserad p att vara yrkesfrberedande fr industrin och de flesta lrare kom dr ifrn

  (Mattson, 2005, s.15-16).

  P 1970-talet gjordes en versyn av lroplanen fr grundskolan och man vervgde att gra

  tillvalsmnet teknik obligatoriskt s att det skulle n svl pojkar som flickor. P 1970-talet

  gavs fyra anledningar till en teknikundervisning fr alla:

  Samhllet blir allt mer tekniskt och komplicerat, drfr behver alla, oavsett kn, en

  viss teknisk allmnbildning.

  Skolan mste bli mindre teoretisk och gras mer praktisk, teknikundervisning kan

  vara ett stt.

  Genom strvan mot jmstlldhet r det ndvndigt att bde flickor och pojkar fr

  mta, frst och behrska tekniken.

  Sverige behver kunna rekrytera elever som kan tnka sig att utbilda sig till tekniker,

  civilingenjrer och naturvetare. Man trodde d att praktisk teknikundervisning kunde

  ka intresset fr detta (Riis, 1996, s. 43-44).

  2.2.3 Lgr80

  Genom infrandet av 1980-rs lroplan, Lgr80, frsvann den verkstadsindustriella

  inriktningen och teknik infrdes som ett obligatoriskt mne i hela grundskolan (Mattson,

  2005, s. 16). Vem som skulle undervisa i teknik var inte sjlvklart. Frmst fanns det tre

  stycken lrargrupper som var intresserade: sljdlrarna, NO-lrarna och tekniklrarna

  (tidigare de som haft tillvalsmnet i teknik i Lgr69). Dessa olika grupper argument fr varfr

  teknik borde bedrivas av dem och konflikter uppstod. Tillslut beslutades att teknikmnet

  skulle tillhra NO-blocket (Riis, 1996, s. 46-48). Adiels (2011) menar att all tid som gick t

  att hantera konflikten om var mnet skulle hra hemma resulterade i att man inte hann med g

  igenom teknikmnets natur och struktur. Skolorna fick sjlva utforma innehllet och

  rektorerna besluta om timmarnas frdelning mellan rskurserna. Fr att lsa personalproblem

  p skolorna var det vanligt att teknikmnet blev integrerat med andra mnen. Det kom drfr

  att se mycket olika ut beroende p skola och p vilken lrare som blev tilldelat att undervisa i

  mnet (Ibid .171).

 • 8

  2.2.4 Lpo94

  1994 infrdes en ny lroplan, Lpo94. Fr frsta gngen fick teknikmnet status som ett eget

  mne med en egen kursplan (Mattson, 2005, s.17) och drmed fick teknik mnesstatus.

  I kursplanen fr teknik betonas att mlen i teknik ska ns genom praktiskt arbete dr ett

  underskande och problemlsande arbetsstt skulle anvndas (Mattson, 2009, s. 193).

  Flande ml skulle eleverna uppntt i slutet av det nionde skolret:

  Eleven skall:

  Kunna redogra fr viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, bde frr och nu, och

  ange ngra tnkbara drivkrafter bakom denna,

  Kunna analysera fr- och nackdelar nr det gller teknikens effekter p natur, samhlle

  och individens livsvillkor,

  Kunna gra en teknisk konstruktion med hjlp av en skiss, ritning eller likande std

  och beskriva hur konstruktionen r uppbyggd och fungerar,

  Kunna identifiera, underska och med egna ord frklara ngra tekniska system genom

  att ange de ingende komponenternas funktioner och inbrdes relationer(Skolverket,

  2008).

  2.2.5 Nu gllande lroplan, Lgr11

  Kursplanen strcker sig frn rskurs 1-9 och den senaste kursplanen utkom 2011, Lgr11. I

  kursplanen finner man en bakgrund till teknikmnet, dess syfte, centrala innehll samt

  kunskapskrav. Kursplanen i teknik kan i sin helhet ses i bilaga 4.

  Syftet med teknikmnet r att eleverna ska utveckla sin tekniska medvetenhet, kunna lsa

  tekniska problem, men ven att knna till och kunna anvnda sig av tekniska ord och begrepp.

  Frutom det ska ven eleverna lra sig att se till vilka konsekvenser tekniken kan ha i

  samhllet, miljn men ven fr oss mnniskor.

  I det centrala innehllet beskrivs vilka omrden som ska behandlas i mnet. Skolverket har

  delat upp det p rskurs ett till tre, fyra till sex samt sju till nio. D denna uppsats berr

  hgstadiet, rskurs sju till nio (ibland ven rskurs sex), kommer hr nedan en kort

  sammanfattning av vad de olika delarna innehller (Skolverket, 2011).

  Den frsta delen heter tekniska lsningar. Under denna del r mlen att eleverna ska f

  mjlighet att utveckla sina kunskaper i ellra, styr- och reglerteknik samt f en inblick i hur

  det gr till fr en vara att g frn id till frdig produkt. Den senare delen kallas ven ofta

  produktutvecklingsprocessen. Eleverna ska ven utveckla kunskaper i hur de olika

  komponenterna samverkar i strre system, t.ex. nr det gller avfallshanteringen i ett

  samhlle. Under denna del lggs det ven vikt vid att eleverna lr sig anvnda ord och

  begrepp som r specifika fr mnet teknik (ibid).

 • 9

  Den andra delen i det centrala innehllet heter arbetsstt fr utveckling av tekniska lsningar.

  Hr ska eleverna ges mjlighet att utveckla sina kunskaper i de olika faser som ingr i

  teknikutvecklingen. Dessa faser r bl.a. att finna ett behov fr att sedan finna en lsning och

  stegen dremellan. Eleverna ska under denna del ven utveckla sina kunskaper i ritteknik i

  bde digital som manuell form (ibid).

  Den tredje och sista delen i det centrala innehllet heter teknik, mnniska, samhlle och milj.

  Denna del innefattar att eleverna ska f kunskaper om internet och dess betydelse men ven

  fr- och nackdelar. Hr finns ven teknikhistorian med som en del, samt vilka konsekvenser

  tekniken kan ha fr samhllet och oss som verkar i det (ibid).

  2.2.6 Timplan

  Teknik r ett mne vars timmar delas med de naturorienterade mnena biologi, fysik samt

  kemi. Tillsammans har de i nulget 800 timmar mellan rskurs 1-9. Det finns ej specificerat

  hur mnga timmar varje mne inom gruppen ska ha mellan rskurs 1-9, vilket det gr i andra

  mnen t.ex. bild och sljd (Skolverket, 2011). I den nationella utvrderingen av grundskolan

  2003 betonas det att mnet teknik r ett av de mnena som fick frre timmar att tillg genom

  skiftet mellan Lgr 80 och Lpo94 (Nationella utvrderingen av grundskolan 2003, s.20).

  Genom personlig kommunikation med skolverket (Angeria, 2013-05-22) framkom en

  frklaring i hur timantalet fr biologi, kemi, fysik samt teknik r uppdelat och uttnkt. De

  menar att skolverket, vid utformningen av kursplanerna, hade som utgngspunkt att dessa

  mnen skulle tilldelas 200 timmar var och att de p s vis fick ett totalt timantal p 800 mellan

  rskurs 1-9.

  2.3 Elever och lrares instllning till teknikmnet

  mnet teknik har sedan 1980 varit ett, i alla grundskolans niver, obligatoriskt mne i

  lroplanen samt har sedan 1994 haft en egen kursplan. I statens offentliga utredningar, SOU

  2010:28, beskrivs mnet teknik och dess stllning i skolan, samt utbildningen bland lrare och

  elever. mnet r enligt utredningen eftersatt och kommer grna i skymundan mot

  naturkunskapsmnena. Underskningar om kunskapsresultat r gjorda i mnen som t.ex.

  naturkunskap, dock ej i mnet teknik. Drav gr det inte att utlsa i vilken grad eleverna

  presterar i mnet. Elevernas vrderingar r ej heller mtta, men utredningen visar att mnet

  teknik har en mycket svag stllning inom lrarutbildningen och det finns f lrare som har

  mnesutbildning i teknik (SOU 2010:28, s. 114). mnet r ofta lgt prioriterat, bde bland

  politiker men ocks av skolledarna. Frutom att mnet r sidosatt, visar utredningen p att

  mnga elever inte drar kopplingen mellan mnet teknik och kommande utbildning eller arbete

  (SOU 2010:28, s.113-114).

 • 10

  2.4 Tidigare forskning

  2.4.1 Elevers intresse fr teknikmnet

  Under 2012 genomfrdes en underskning av Teknikfretagen samt CETIS (Centrum fr

  teknik i skolan) som berr mnet teknik i de svenska skolorna. Rapporten innefattar en

  enktunderskning med ver 1100 respondenter som arbetar som lrare i rskurs 1-9, med

  flest representanter av lrare som undervisar i rskurserna fyra till sex. Dessutom svarade 330

  rektorer fr rskurs 1-9. Rapporten berr frgor om behrighet, kvalitet, prioritet,

  mnesplanering samt fortbildning i teknikmnet.

  I underskningen bad man rektorer och lrare svara p hur de ser p teknikmnet och det

  framkom d att en klar majoritet bestende av nio av tio lrare anser att teknikmnet r viktigt

  eller mycket viktigt (Teknikfretagen och CETIS, 2012, s. 6-15).

  I mars 2009 genomfrde teknikdelegationen en underskning vars syfte bland annat var att

  synliggra vilka attityder elever i rskurs 9 har till matematik och teknik. Rapporten fick titeln

  Finns teknik och r matte svrt? (Teknikdelegationen, 2009).

  I denna framkom att mindre n 50 % av eleverna anser att teknik r ett viktigt mne, endast

  religion, sljd och bild fr lgre siffror. mnen som eleverna upplever som viktigast r

  krnmnena svenska, engelska och matematik. Ett likvrdigt antal, strax under 50 % anser att

  teknikmnet r ett roligt mne i skolan. mnen som ses som mindre roliga i relation till

  teknikmnet r matematik, samhllskunskap, geografi, biologi, fysik och kemi

  (Teknikdelegationen, 2009, s.9).

  Nstan alla elever uppger i underskningen att de under skolgngen har haft teknik i skolan

  och tv av tre elever uppger att de haft teknik som ett eget mne. Cirka 30 % av eleverna

  uppger att de haft teknik tillsammans med ett annat mne eller block. I rapporten tyder man

  detta som att det finns utrymme fr mer teknik i skolan. Niondeklassarna r oense om

  huruvida mngden teknikundervisning har varit lagom eller inte. Nrmare 50 % av

  niondeklassarna tycker att mngden varit lagom, medan 36 % nskat mer undervisning i

  mnet. Flickor och pojkars sikter skiljer sig t, fler pojkar n flickor nskar en kning av

  teknikundervisningen (ibid s.10-11).

  I underskningen lt man eleverna besvara vad som kunde gra teknikmnet mer intressant

  och fljande trender kunde ses:

  27 % av eleverna nskar mer praktiska moment och exemplifierar med laborationer.

  25 % av eleverna nskar lrare som kan frklara teknik p ett roligare stt.

  16 % nskar att teknikundervisningen anknyter mer till vardagens teknik.

  11 % nskar mer undervisning utanfr klassrummet och exemplifierar med musei- och

  fretagsbesk.

  7 % nskar besk av personer som arbetar med teknik.

 • 11

  5 % nskar roligare lrobcker.

  5 % nskar undervisningslokaler som r bttre.

  4 % nskar besk av studenter som studerar teknik antingen p gymnasiet eller p

  hgskolan (ibid s.11).

  2.4.2 Lrarnas utbildning

  Enligt CETIS rapport har tv av tre tekniklrare ngon form av utbildning i mnet teknik, men

  endast 50% av de tillfrgade har behrighet att undervisa i mnet enligt de krav som infrdes i

  samband med kraven p lrarlegitimation. Var tionde hgstadieskola uppger att de saknar

  behrig lrare i teknik i dagslget. Med hnsyn till behrighet har man ven dragit parallellen

  att behriga lrare ver lag r mer njda med sin undervisning i teknik n lrare som r

  obehriga i mnet (Teknikfretagen och CETIS, 2012, s. 6-15).

  Vid Hgskolan i Gvle genomfrdes en enktunderskning under perioden 2007-2008 om

  teknikmnet i grundskolan bland 302 deltagande. Nedan fljer en tabell ver hur pedagogerna

  upplever sin kompetens som tekniklrare:

  Tabell 1. Tekniklrarnas upplevda kompetens

  Antal procent Pstende

  11 % Jag anser mig vara mycket vl utbildad fr att undervisa i teknik

  42 % Jag anser mig vara ganska vlutbildad fr att undervisa i teknik

  31 % Jag anser mig vara ganska dligt utbildad fr att undervisa i teknik

  9 % Jag anser mig vara mycket dligt utbildad fr att undervisa i teknik

  Tabellen visar att majoriteten respondenter anser sig vara ngorlunda vlutbildade fr sin

  tjnst. 40 % av de svarande anger att de r ganska eller mycket dligt utbildade fr att

  undervisa i teknik (Nordlander, 2011, s.92).

  De deltagande fick ven uppge sin utbildning i mnet teknik och frdelningen sg ut p

  fljande stt:

  Tabell 2. Lrarnas faktiska utbildningsniv

  Antal procent Utbildningsniv

  43 % Saknar i sin grundutbildning helt teknikdidaktik

  19 % Innehar en till fem veckors heltidsstudier inom teknikdidaktik

  17 % Innehar sex till tio veckors heltidsstudier inom teknikdidaktik

  12 % Innehar med n tio veckors heltidsstudier inom teknikdidaktik

  Nordlander (2011) pongterar att ven annan utbildning n lrarutbildningen kan ge

  kompetens till lrare som undervisar i teknik. Av respondenterna uppger 43% att de har ngon

  annan form av teknisk utbildning frn exempelvis ingenjrsutbildning eller frn gymnasium

  och/eller hgskola. I underskningen har man ven mtt i vilken grad lrarna genomgtt

  teknikdidaktisk fort- och vidareutbildning, 64 % saknar helt sdan (ibid s. 93).

 • 12

  Frgan har ven stllts huruvida lrarna upplever sig skra respektive oskra att undervisa i

  mnet. Fljande resultat kunde utlsas:

  Tabell 3. Lrarnas skerhet respektive oskerhet att undervisa i teknik

  Antal procent Sker eller osker

  7 % Mycket skra

  46% Ganska skra

  31% Varken skra eller oskra

  13% Ganska oskra

  2% Mycket oskra

  Mer n 50% knner sig mycket skra eller ganska skra att undervisa i teknik, medan 15%

  knner sig ganska oskra eller mycket oskra att undervisa i teknik (ibid. s. 94).

  Av respondenterna menar 42 % att teknikmnet varken rankas hgt eller lgt av skolans

  ledning. Av lrarna nskade 18 % att ekonomin fr mnet vrderas hgre och 44 % att den

  borde vara ngot hgre (ibid s. 95).

  2.4.3 Teknikmnets plats i skolan

  Teknikmnet i trda har underskt om teknikmnet har en mnesplanering p skolorna runt

  om i landet och kommit fram till att tre av fem skolor saknar en sdan, dock r det vanligare

  med mnesplanering fr teknik p hgstadieskolorna.

  I underskningen framkommer att en klar majoritet inte anvnder frlagsutgivna lromedel i

  sin teknikundervisning. Detta r ngot som mnga respondenter efterfrgar och lika s bttre

  material och lokaler. P frgan om vad som betyder mest fr teknikundervisningens innehll

  och upplgg uppgavs de nya nationella kursplanen mest fljt av lrarens intresse och kunskap.

  Av det som hade minst inverkan nmndes lromedlen samt inarbetade mnesomrden

  (Teknikfretagen och CETIS, 2012, s. 6-15).

  Underkningen har ven fokuserat p huruvida teknikmnet har en egen position p schemat

  eller inte ute p skolorna. Mer n 50% av de svarande uppger att mnet saknar egen

  schematid. Som alternativ till detta uppges av respondenterna att mnet integreras med andra

  mnen, oftast No-mnena eller sljd. Det framkommer ven att teknikundervisningen p var

  tredje skola r samordnad med elevens val eller fritidsverksamhet, undervisning som inte r

  gemensam fr samtliga mnen vilket innebr att elever kan genomg flera r p grundskolan

  utan att f ngon undervisning i teknik alls (Teknikfretagen och CETIS, 2012, s. 6-15).

  En majoritet (54 %) av lrarna i underskningen frn Hgskolan i Gvle uppger att de

  bedriver teknikundervisning i ett vanligt klassrum. 25 % av respondenterna brukar en NO-sal

  och endast 14 % har tillgng till en egen tekniksal.

  P frgan om lrarna har tillgng till utrustningen som r adekvat fr teknikundervisningen

  uppgav lrarna fljande:

 • 13

  Tabell 4. Utrustning i teknikundervisningen

  Procentsats Finns utrustningen som behvs?

  13 % Ja, utrustning finns till hg grad

  37 % Ja, utrustning finns till viss grad

  38 % Nej, brister finns i utrustningen

  9 % Nej, det finns stora brister i utrustningen

  Var annan tekniklrare var njd med material tillgngen och varannan var missnjd

  (Nordlander, 2011, s.96-97).

  mnets undervisningslokaler

  Bjelkster (2011) beskriver hur teknikundervisningens lokaler kan se ut och menar p att

  mnga skolor anvnder samma salar som p 1960- och 1970-talet. Under denna period var

  teknikundervisningen verkstadsinriktad och vanligt frekommande var svarvar och

  pelarborrar. Frutom dessa salar menar hon vidare att tr- och metallsljdsalar ofta anvnds

  fr att bedriva teknikundervisning. Bjelkster (2011) stller sig frgande till vilka signaler

  sdana salar snder till eleverna. Tror eleverna att syftet r att tillverka produkter med

  maskinerna i klassrummet och att endast det r teknik? Hon frga sig vilken teknisk

  allmnbildning som snds till eleverna, d teknik r s mycket mer (Bjelkster, 2011, s.54).

  En annan typ av sal som ofta anvnds vid teknikundervisning r skolans NO-salar, ofta

  fysiksalen. Hr kan man med hjlp av tekniken frklara olika fysiska begrepp, men man

  tydliggr inte vad som teknik i laborationerna och vad som r fysik (Bjelkster, 2011, s. 54).

  Nordlander (2011) skriver i artikeln Vad tycker tekniklrarna? att merparten av tekniklrarna

  r missnjda med de lokaler som anvnds fr mnet. 54 % saknar lmpliga lokaler. 43 % av

  lrarna r njda med sina lokaler, medan 57 % r missnjda (ibid s. 96).

  Rose

  Oslo universitet leder ett projekt vid namn ROSE. Projektet gr ut p att kartlgga relevansen

  i undervisningen gllande naturvetenskap samt teknologi/teknik. Den svenska representanten

  fr projektet heter Anders Jidesj och r doktorand p Lidkpings universitet inom omrdet

  naturvetenskapernas didaktik (Skolverket, 2009).

  I ROSE har man kartlagt elevernas sikter om mnena naturvetenskap och teknik inte enbart i

  Sverige och Norge utan ven lnder som England och Malawi. I Sverige resulterade

  underskningen i att elevernas sammanlagda intresse fr mnena var lg och de anser att

  andra mnen r roligare n naturvetenskap och teknik. Jidesj vill dock pongtera att

  underskningen ej genomfrdes med ml att provocera de undervisande lrarna i mnena,

  utan att syftet var att finna en lsning till hur man kan frbttra undervisningen och elevernas

  attityder i frgan. Eleverna ser enligt Jidesj ingen anledning till att ha kunskaper inom

 • 14

  varken naturvetenskap eller teknik och har generellt en tanke om att det r mnen dr endast

  faktakunskaper rknas (Skolverket, 2009).

  2.4.4 Redovisning av uppdrag om att genomfra utvecklingsinsatser i

  matematik, naturvetenskap och teknik.

  Regeringen gav skolverket ett uppdrag att mellan ren 2009 till 2011 utveckla insatserna i

  mnena matematik, naturvetenskap samt teknik. Projektet fick namnet Matematiksatsningen

  2009-2011 och hade 352Mkr till sitt frfogande. Ett fretag som samverkade med projektet

  var NCM, nationellt centrum fr matematikutbildning, vilka hade som uppgift att ta fram,

  samt erbjuda, intresseskapande material till undervisande lrare. Detta fretag tilldelades 32

  Mkr. Endast tre av landets 290 kommuner skte om att f delta i projektet och det

  genomsnittliga bidraget per elev uppkom till 1692kr (Skolverket, Dnr 2009:259, s.1-2).

  Projektet var till strsta del inriktat p utvecklingen av matematikundervisningen men hade

  som tidigare nmnt ven en del i naturvetenskapens- och teknikens undervisning. Dessa kom

  att infalla under vriga insatser (Skolverket, Dnr 2009:259, s.2).

  I insatserna fr att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik fanns

  kompetensutveckling som en del. Det utformades en kurs i 7,5hp i mnena naturvetenskap

  och teknik som riktade sig mot lrare i rskurserna F-3. Fr lrare i rskurserna 1-6 inom

  mnena kom kursplaner fr kompetensutvecklingskurs om 15hp att utformas (Skolverket, Dnr

  2010:342, s.4-5).

  ven utveckling av s.k. science centers, teknik- och naturvetenskapscentrum, var med i

  frbttringen av naturvetenskap- och teknikundervisningen. Mlet med dessa var att kunna

  finnas till hjlp i undervisningen genom studiebesk, samt fortbildning av lrarna. 14 stycken

  science centers deltog i projektet (Skolverket, Dnr 2010:342, s.6-7).

 • 15

  3. Teoretisk anknytning

  3.1 Sociokulturellt perspektiv

  Genom att uppsatsen mnar leda till bttre insikt i vilka resurser eleverna samt lrarna har

  tillgng till i mnet teknik samt lrarnas utbildning, har vi valt att utg frn det sociokulturella

  perspektivet i texten. Ngot gemensamt fr de olika grenarna i det sociokulturella

  perspektivet r att de alla innefattar ngon form av redskap fr att lra.

  Det finns ingen grundfrklaring till vad sociokulturellt perspektiv innebr, utan perspektivet

  utmynnas i olika teorier/teser, allts olika tolkningar (Dysthe, 2003, s.32). Nedan fljer ngra

  ledande personer och dess teorier inom det sociokulturella perspektivet.

  Lev Vygotskij

  En viktig teoretiker inom sociokulturen var Lev Vygotskij som levde och verkade under

  1800-talets slut fram till sin dd 1934. Vygotskij menade att eleverna vxer genom

  kommunikation med andra. Hans teori innebar sledes att kunskap vxer fram genom

  mnniskors erfarenheter, men ven genom kulturen. Vygotskijs teori gr dock enbart att

  anvnda i samspelet mellan tv eller fler individer, och drav ej i samband med individuell

  inlrning. Teorin om inlrning genom samspel mellan individer menade Vygotskij innefattade

  individen under hela dess liv. Detta frklarade han genom att personen, frn spdbarnstid,

  skaffar sig relationer med andra vilka genom individen lr sig, samt utvecklas (Imsen, 2006,

  s.50-51).

  Frfattaren Vasilv V. Davydov, versatt av Stephen T. Kerr, menar att Vygotskijs

  lrandeteorier kan delas in i fyra delar;

  1. Utvecklingen av kunskaper grundar sig i utvecklingen av personligheten. Detta gller

  svl utbildning som uppfostran.

  2. Mnniskans personlighet r direkt sammankopplad till dess kreativa potentialer. Det

  innebr inom lrandet att elevens kreativa sidor frst mste utvecklas och underhllas

  innan inlrning kan ske.

  3. Eleven r aktivt med i lrandesituationen och behrskar flera aktiviteter i hjrnan

  samtidigt.

  4. Lraren ska diktera ut kunskapen till eleven utan att ptvinga eleven kunskapen. Detta

  innebr sledes att eleven mste sjlv vara aktiv och mottaglig fr att lra (The

  Influence of L. S. Vygotsky on Education - Theory, Research, and Practice, 1995,

  s.13).

  John Dewey

  En annan viktig teoretisker inom mnet och som fyller sociokulturella perspektivets ena gren

  r John Dewey. Otto Granberg och Jon Ohlsson (2004, s.12-13) beskriver John Dewys liv och

 • 16

  teser och menar att Dewey hade en grundtanke om att mnniskans lrande, men ocks

  tnkande, har utvecklats genom dess bengenhet att fly faror samt att verleva. Individens

  lrande utvecklas genom en aktiv interaktion med dess omvrld och lr sig p s vis de

  sociala reglerna svl som att frst ett sammanhang. Dewey myntade begreppet learning by

  doing, som innebr att man lr genom fysisk aktivitet, t.ex. att individen lr sig om broar

  genom att bygga en bro (Nationalencyklopedin, 2013).

  ven Olga Dysthe (2003, s.32) menar att grunden i John Deweys teser inom pedagogiken

  grundar sig i att man bildar kunskap genom aktivitet, men ven att situationen/kontexten har

  en stor betydelse fr hndelsen.

  Genom Deweys teser om inlrning kom Knowles (1990) att problematisera Deweys tankar

  och ider. Knowles menade att teserna endast fungerar om det rder demokratiska

  frhllanden. Rder istllet en diktatur blir inlrningen lidande d den krver

  tvvgskommunikation fr att vara tillgnglig. Knowles framhvde dessutom att Deweys

  tankar om inlrning krver en kontinuitet genom att varje erfarenhet bygger p tidigare

  erfarenheter, samt en msesidig pverkan genom att erfarenheterna tillsammans formar en

  situation (Granberg & Ohlsson, 2004, s.12-13). I en klassrumssituation kan detta innebra att

  lraren behver ha en demokratisk ledarroll och ej agera genom diktatur. Lraren kan

  exempelvis ge eleverna strre frihet att bestmma innehllet i undervisningen utifrn

  bestmda ramar, ex. kursplanen.

  Deweys teorier kopplades ven till skolan och lrande. Han ansg att eleverna sjlva behvde

  arbeta med problemet innan de kunde uppn kunskap, allts kan inte lraren ge eleven svaret

  p problemet om eleven skall kunna uppn kunskap. Om individen hade givits informationen

  blev denna information inte knuten till minnet p ett meningsfullt stt utan istllet ett

  mekaniskt stt (Frn lrandets loopar till lrandeorganisationer, 2004, s.14).

  Jean Piaget

  En annan viktig teoretiker inom det sociokulturella perspektivet r Jean Piaget. Han fddes i

  slutet av 1800-talet och verkade under brjan av 1900-talet fram till sin dd 1980. Under hans

  tid p Rousseau-institutet kom Piaget i kontakt med John Deweys teorier, vilka han anvnde

  som grund fr sina egna teorier. Han anvnde sig av tv teorier inom lrande. Han utgick frn

  tnkandets utveckling men ocks inlrning av fakta. Den frsta delen som innefattar

  tnkandets utveckling innebr att individen tar in omgivningen och utvecklar sitt stt att tnka

  fr att frst sin omgivning. Piagets teser innefattar, likt Vygotskij, individen frn spdbarn

  till det sista stadiet, vilket kallas fr det formal-logiska stadiet (Frn lrandets loopar till

  lrandeorganisationer, 2004, s.14).

  Piaget menar att individen behver en process fr att kunna anpassa sig till sin omgivning.

  Detta menade han att individen gr genom att ta till sig omgivningen, tolka den samt gra den

  till sin egen. Beroende av personens tankestruktur s tas omgivningens aspekter in p olika

  stt. (Granberg & Ohlsson, 2004, s.18-19).

 • 17

  4. Metod

  4.1 Urval

  Idealet fr underskning hade varit att samtliga lrare som undervisar i mnet teknik i

  hgstadiet hade deltagit. Vi valde att rikta underskningen till rskurs sex till nio, d mnga

  hgstadieskolor har denna indelning av rskurser. Detta r en stor grupp tnkta respondenter

  s en avgrnsning var ndvndig, drfr valde vi att utg frn lnen. Sverige bestr av 21 ln

  och mlet var att f minst en respondent per ln. Ambitionen var drfr att kontakta flera

  skolor inom lnet.

  Fr att komma i kontakt med undervisande lrare i teknik sktes skolor upp runt om i Sverige.

  Detta skedde genom besk p kommunernas hemsidor och drefter skning till kommunens

  utbildningssidor. I bsta fall kunde man finna rektorns/rektorernas mailadress eller

  skoladministratrens data p internet. Ngon av dessa fick en frfrgan via e-post om vr

  underskning och dess syfte. I brevet bad vi om e-post adressen eller adresserna till de

  undervisande lrarna i teknik i rskurs sex till nio. Brevet kan ses i sin helhet i bilaga 1.

  Sammanlagt kontaktades nrmare 400 skolor genom att ett e-postmeddelande skickades ut till

  rektorn/rektorerna alternativt skoladministratren p den aktuella skolan. Utav dessa 400

  skolor svarade drygt 200 skolor, ett femton-tal avbjde att medverka och utav dessa uppgav

  tta stycken att de inte bedrev teknikundervisning. Totalt kontaktades 417 tekniklrare och

  utav dessa valde 197 att medverka och p s stt bli respondenter i underskningen. Det fanns

  representanter frn samtliga ln och de 197 svarande var sprida ver 99 kommuner. Fr

  frdelningen ver lnen se resultat senare i uppsatsen.

  4.2 Val av metod

  Fr insamling av data till denna underskning anvndes en kvantitativ frgeunderskning. I

  en frgeunderskning stlls samma frgor till samtliga respondenter i urvalet samt att dessa

  vanligen kommer frn en bestmd grupp, i denna underskning undervisande tekniklrare i

  rskurs sex till nio. En kvantitativ underskning innebr att antalet svarande r mnga

  gentemot en kvalitativ underskning dr svarspersonerna r f.

  Det finns huvudsakligen tv olika former av frgeunderskningar, intervjuunderskningar och

  enktunderskningar. Intervjuunderskningarna bygger p verbal kommunikation och

  enktunderskningarna bygger p en skriftlig kommunikation (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson

  & Wngnerud, 2007, s.262).

  Esaiasson m.fl. diskuterar fr- och nackdelar med olika former av insamlingsmetoder av data

  och rekommenderar att man tar hnsyn till sju faktorer. Dessa r kostnader, antal

  svarspersoner, svarsfrekvens, antal frgor, kontroll av svarssituation, intervjueffekt samt

  komplexitet i frgor och svar (Esaiasson, 2007, kap13). Efter vervgande av dessa aspekter

  valdes enkt som metod fr att fnga upp verksamma tekniklrares tankar kring

 • 18

  undervisningsinnehllet samt vilka resurser lrarna hade tillgng till och deras respektive

  utbildning. En annan anledning av detta kan frklaras genom mlet av att ha medverkande

  frn hela Sverige, drav r det mer praktiskt att anvnda sig av en enkt.

  En enktunderskning sker traditionellt genom att de svarande fyller i ett formulr och sedan

  snder detta i retur till utgivarna. Fr att underltta och fr att n ut snabbare till en stor grupp

  valdes enkten att gras elektronisk med hjlp av gratisprogrammet Google Docs. Ytterligare

  en anledning till detta beslut var att det upplevdes vara det smidigaste sttet att f in och

  sortera svaren. Frutom detta sparades ocks tid p s stt att lrarna kunde kontaktas direkt

  via e-post, dr lnken bifogades s att de sjlva kunde bestmma nr de hade mjlighet att

  besvara enkten. Enkten ansgs dessutom vara den mest kostnadseffektiva metoden.

  4.3 Utformning av enkt

  Fr att f tekniklrare att delta i underskningen har mycket tid lagts ner p den elektroniska

  enktens utformning. Esaiassons m.fl. ger allmnna rd om hur en enkt kan utformas. Dessa

  har tagits i beaktning vi utformningen nr det gller att gra enkten estetiskt tilltalande, dess

  ordningsfljd av frgor samt formulrets omfng (Esaiasson, 2007, s.270-281).

  I Google Docs, se www.docs.google.com, finns en rad olika typsnitt och layouter att vlja

  mellan. Till enkten valdes ett typsnitt som ansgs vara enkelt och estetiskt tilltalande.

  Enkten inleddes med en kort text bestende av underskningens syfte, svarspersonernas

  anonymitet samt ett tack p frhand till deltagande. Ordningsfljden p frgorna inleddes med

  att beskriva den svarande fr att sedan komma in p teknikundervisningen de bedrev. Se hela

  enkten i bilaga 3.

  Kyln utgr frn fyra punkter vid utformningen av en enkt:

  Steg 1 Frgestllaren utformar frgorna och provar olika frgetyper. En eller flera

  testpersoner fr prova p att svara p frgorna och ge respons fr utveckling.

  Steg 2 Enktens utformning liknas den frdiga och delas ut till svarspersoner som r inom

  den aktuella mlgruppen fr enkten. De fr svara p frgorna och intervjuas drefter av

  frgestllaren fr att kunna ge respons.

  Steg 3 Utefter frskspersonernas respons och synpunkter utformas en slutversion.

  Slutversionen samt ett fljebrev frdigstlls infr att skickas ut.

  Steg 4 Under det sista steget delas enkten ut till svarspersonerna som ingr i urvalet. Vid

  behov skickas pminnelser ut, en eller tv. Enkten samlas i sista skedet in fr en analys

  (2004, s. 58-59).

  Efter en frsta utformning av frgeformulret skickades enkten ut till 20 stycken testpersoner

  som ingick i en pilotunderskning (Esaiasson, 2007, s.273). Detta fr att kunna f

  konstruktiva rd och kommentarer om enkten och frgornas utformning innan enkten

  skickades till svarspersonerna. Testpersonerna bestod av fem respondenter som var

  lrarstudenter, sex verksamma lrare i grundskolans senare r, sex oberoende och inte aktiva

  inom utbildning samt vr handledare. Genom att skicka till personer som hade olika

  http://www.docs.google.com/

 • 19

  erfarenhet ansg vi det troligare att hitta eventuella otydligheter eller syftningsfel. Drefter

  gjordes ngra ndringar efter de synpunkter som inkommit efter samtliga svarspersoner

  kontaktades.

  Den slutgiltiga elektroniska enkten bestod av 14 frgor dr varje frga bearbetats efter mottot

  Vad skall svaren p denna frga anvndas till? Detta fr att begrnsa formulrets omfng och

  fr att enkten skulle ta cirka 10 minuter att besvara. Kyln (2004, s.53) antyder att den

  maximala tiden att lgga p en enkt r 30 minuter d det r den tid de flesta kan tnka sig

  avvara fr en underskning.

  Enkten byggdes upp genom att starta med frgor om pedagogen, fr att sedan g in p

  materialtillgngen fr att avslutas med hur undervisningen bedrivs. Vid konstruktionen av

  enktfrgorna anvndes bde slutna och ppna frgor.

  De ppna frgorna har inga svarsalternativ, utan respondenten fr skriva ner ett svar. De

  slutna frgorna har redan bestmda svar, vilka respondenten fr vlja mellan.

  ppna frgor kan vara problematiska d de stller hga krav p respondenten och dess

  frmga att formulera sig. Genom en disposition fr respondenten strre mjlighet att lttare

  bevara frgan. Respondenten fr ven genom detta stt en bttre bild av hur lngt svar

  frgestllaren r ute efter. I vr enkt valde vi att i den ena ppna frgan ge svarspersonen en

  form av disposition. Dispositionen var utformad genom att de svarande skulle kortfattat lista

  ngra av de vanligaste undervisningsmomenten samt att de grna fick utg frn kursplanen i

  deras svar.

  En positiv egenskap hos ppna frgor r att man genom dem kan f reda p svarandes

  attityder samt kunskaper. I slutna frgor gr det inte att mta attityder samt kunskaper, men de

  har som styrka att de utstrlar de svarandes vrderingar (Kyln, 2004, s.61).

  Av alla frgorna hade 11 frgor fasta svarsalternativ och tre hade ppna svarsalternativ. Bland

  de fasta svarsalternativen fanns det oftast ett vrigt alternativ s att respondenten kunde skriva

  ett eget frslag om de saknade ngot alternativ. Detta fr att skerhetsstlla att de var

  msesidigt uteslutande, dvs. att svaralternativen skulle vara tillrckligt uttmmande

  (Esaiasson mfl, 2007, s.277).

  Vid utformandet av enkten togs ven hnsyn till underskningens tv frgestllningar.

  Genom frgestllningarna skapades enktens frgor. Frgestllningarna delgavs inte till

  lrarna eller rektorerna, men syftet med enkten delgavs i flera mail, bland annat det mail som

  enkten skickades ut via. Se bilaga 1 fr enktbrev.

  Kyln pongterar att mnga grna vill kunna f en verblick ver enkten innan den besvaras.

  Detta fr att kunna se vad syftet r med enkten och fr att se vad frgestllaren har fr pong

  (Kyln, 2004, s. 57). Enkten var utformad s att respondenterna kunde skrolla ner p

  skrmen och p s vis f en verblick ver enktens frgor och omfng. Genom det, som

 • 20

  tidigare nmnt, tillhrande mailet fick respondenterna ven en mjlighet att frst syftet med

  enkten.

  Medan intervjuer har sin svraste del i bearbetningen har enkten sin stora frdel i just denna

  del. Enkten tar lngre tid att utforma n vad vanligtvis en intervju gr och r oftast mer

  strukturerad (Kyln, 2004, s.58). Detta genom att man i en intervju kan ndra strukturen under

  intervjuns gng, t.ex. stlla fljdfrgor som dyker upp genom samtalet. En enkt tar lngre tid

  att utforma eftersom man inte kan frklara vad som menas med de olika frgorna d

  respondenten svarar, utan behver vara noggrann med att inget misstolkas. Den tar ven

  lngre tid eftersom alla steg mste vara noggrant uttnkta innan enkten skickas ut, d

  informanten ej kan ndra efter att enkten skickats ut.

  Sammanfattningsvis kan valet av enkt i detta fall understrykas som bsta alternativ genom

  dess egenskaper som lttare bearbetad, med tanke p antalet respondenter, men ocks genom

  syftet av att kartlgga lrarnas attityder. Genom respondenternas spridning ver landet var

  enkt ocks det bsta alternativet d den var lttare att genomfra.

  4.4 Kontaktat med respondenter

  Vid kontakt med blivande respondenter r det viktigt att man presenterar sig och

  underskningen samt att man skapar ett frtroende (Esaiasson mfl, 2007, s.268). Drfr lades

  stort fokus p det s kallade missivbrevet (Patel & Davidsson, 2003, s.71). Vid utformandet

  av brevet anvndes rden frn Esaiasson m.fl. om vad ett sdant br innehlla (Esaiasson mfl,

  2007, s.268-269). Brevet innehll fyra olika typer av information i form av:

  En presentation av underskningen samt en presentation av skribenter.

  En vdjan till svarspersonerna att stlla upp samt till vilka underskningen vnder sig

  till. Ett tack p frhand och garanti om att svarspersonera kommer att f vara

  anonyma.

  Uppgifter om hur enktunderskningen kommer att g till samt lnk till

  underskningen.

  Information om hur svarspersonerna kan komma i kontakt med de ansvariga fr

  underskningen.

  Kyln tillgger ngra delar som br finnas med i ett fljebrev/missivbrev, dessa r:

  Vilka de tnkta svarspersonerna r

  Tidstgng vid besvarande av enkten

  Samt om intresse finns, nr och hur den slutgiltiga rapporten gr att f tag i. (Kyln,

  2004, s. 59)

  Brevet kan ses i sin helhet i bilaga 1.

  Fr att ka andelen svarande i underskningen skickads tv stycken lektionsplaneringar med,

  en om hur man kan gra en enkel raket och en om interaktivt lrande. Tanken med dessa var

  att de kunde fungera som inspiration fr tekniklrarna i sitt arbete. Om belningar ska

 • 21

  anvndas pongterar Esaiasson m.fl. att man skall belna alla p samma stt (Esaiasson mfl,

  2007, s.270), vilket har gjorts i denna underskning i form av lektionsplaneringar. ven

  Kyln ptalar vinsten med att belna de svarande samt ven ge dem ett personligt motiv att

  svara (Kyln, 2004, s. 53). I samband med frfrgan om deltagande i enkten skickades

  lektionsplaneringarna med. Dessutom r det administrativt enklare om belningen skickas ut

  redan i samband med utskicket.

  Lektionsplaneringarna kan ses i sin helhet i bilaga 2.

  4.5 Databearbetning

  Enkten var, som tidigare nmnt, elektronisk och svaren inkom drfr ven de elektroniskt.

  Svaren bearbetades dock inte enbart elektroniskt. Syftet med det var att minska mjligheten

  fr fel men ven fr att ngra av svaren var ppna frgor och kunde sledes ej bearbetas med

  hjlp av datorn.

  Vid bearbetningen av de ppna frgorna anvndes bland annat kursplanen i teknik som hjlp.

  Utifrn dennes syften bearbetades svaren i frga 13 genom taktiken att markera de olika

  syftena med olika frger, i texten, fr att sedan enklare kunna gra en sammanstllning.

  ven frga 12 var en ppen frga och dennes svar behandlades genom att delas in efter fyra

  kategorier: lmnar klassrummet, lmnar inte klassrummet, hmtar material samt missuppfattat

  frgan.

  vriga frgor behandlades till stor del med hjlp av datorn och programmet Google docs, i

  vilken ven enkten gjordes. Programmet rknade ut procentsatser som sedan

  kontrollrknades och skrevs ner i resultatet som du hittar under resultat senare i uppsatsen.

  4.6 Validitet och reliabilitet

  Validitet och reliabilitet r tv begrepp som beskriver kvalitet inom kvantitativ forskning. Det

  som mnas mtas r det centrala syftet med underskningen, och det kallas fr validitet.

  Begreppet reliabilitet handlar om att data ska mtas p ett skert stt (Esaiasson mfl, 2007,

  s.64).

  Validitet

  Validitet innebr att underskningens svar innehar ett vrde fr underskningen, allts att de

  r brukbara fr dess syfte. Valideten r beroende p att de data som samlas in r betydelsefull,

  men ocks att det inte inkommer data som r, fr underskningen, oviktig. Man bedmer

  validiteten efter de data som samlas in, om den leder till slutsatser och sledes till att

  underskningen fr en i slutndan bra effekt (Kyln, 2004, s.12).

  Enktunderskningen i denna uppsats innehar en god validitet genom att frgorna varit av

  hgsta relevans fr underskningens syfte. Svaren som utkom genom enkten gav ven det

  underskningen en god validitet genom att resultatet ledde till slutsatser.

 • 22

  Reliabilitet

  Enktens reliabilitet faststller huruvida dess svar r sanningsenliga, allts vilken

  tillfrlitlighet enkten har. Sann r ett ord som kan ses utifrn olika vinklar. En individ kan se

  p saken ur sin synvinkel och p s stt finna dess sanning, men sann kan ocks innebra att

  ngot r fakta. Inom en underskning innebr sledes reliabiliteten att uppgifterna som ges

  ska vara homogena och liknas med varandra. De mste allts vara stabila (Kyln, 2004, s.13).

  Man kan kontrollera reliabiliteten genom att genomfra datainsamlingen vid flera tillfllen.

  Genom att f samma resultat vid alla tillfllen kan man sga att underskningen har en god

  reliabilitet. Information som innehller sikter och knslor r svrare att kontrollera. Man kan

  kontrollera reliabiliteten av dessa genom att f liknande svar vid upprepandet av

  datainsamlingen. Man kan ocks prva homogeniteten av svaren genom att dela svaren i tv

  halvor och jmfra dem med varandra. Blir de sammanfattningsvis lika s r svaren

  homogena (Kyln, 2004, s.13).

  Ngot som kar reliabiliteten r om man har hg svarsfrekvens. Kyln (2004, s.13) menar att

  man minskar antalet bortfall genom att ge en tydlig anledning fr respondenterna om varfr

  de br delta, men ocks genom att genomfra en grundlig utprvning av svl frgorna som

  insamlingsmetoden innan underskningen genomfrs.

  Det finns en tydlig koppling mellan validitet och reliabilitet. Kyln (2004, s.13) menar att om

  reliabiliteten i en underskning r lg, medfr det att validiteten snks. Dremot innebr det

  inte att validiteten automatiskt kar om reliabiliteten gr likadant. Han menar att uppgifterna

  kan vara trovrdiga utan att de fr den delen inverkar p anvndarbarheten.

  I denna underskning har respondenternas svar givit en hg reliabilitet. Respondenterna var

  spridda ver hela landet, men trots det svarat liknande p de flesta frgor. Deras svar har ven

  liknat de svar som tidigare underskningar ftt, t.ex. i underskningen teknikmnet i trda.

  Reliabiliteten har ven strkts genom bearbetning av lrarnas svar maskinellt. P s stt har

  det undvikts personliga tolkningar samt stllningstaganden.

  I underskningen svarade knappt hlften av de tillfrgade, vilket kan ses som en inte lika god

  svarsfrekvens, d den helst br vara p ca 60-65% av de tillfrgade (Esaiasson m.fl., 2007,

  s.264). Svarsfrekvensen hjde drmed ej reliabiliteten, dremot s hjdes den genom de

  tidigare nmnda anledningarna.

  4.7 Metoddiskussion

  Kyln betonar en nackdel med elektroniska enkter. Denna innebr att datorn ofta rknar ut

  och ger en statistik p svaren vilken ofta kan bli missvisande (Kyln, 2004, s. 61). Genom att

  skriva ut svaren och sjlva rkna p statistiken, undveks i denna rapport att f ett missvisande

  resultat.

 • 23

  Bortsett frn detta var enkt ett bra medel i denna underskning genom mlet att ha stor

  geografisk spridning. Intervjuer hade kunnat ge mer uttmmande svar, men p grund att ha

  mnga svarande var detta inte mjligt.

  Genom dagens stora IT-anvndning var det relativt enkelt att f svar frn respondenter, d det

  numera r mer ett undantag att ngon ej anvnder sig av mail som kommunikationsmedel.

  Ungefr hlften av de tillfrgade valde att besvara enktunderskningen. En av anledningarna

  till att inte fler valde att svara kan vara att de inte hade tid eller att de inte fann mnet viktigt

  nog. En annan frklaring till bortfall kan vara att flera mail inte kom fram eller att de lades i

  mailfunktionen skrppost.

  Enktfrgornas utformning var tnkt att innehlla svarsalternativ som skiljde sig frn

  varandra. I enktfrga tta, se bilaga 3, visade respondenternas svar p att svarsalternativen

  var fr snarlika. Utifrn detta kan svl validiteten som reliabiliteten ifrgasttas p den

  aktuella enktfrgan.

  Slutligen blev resultatet av enktunderskningen bra genom dess hga validitet och reliabilitet

  som visades genom respondenternas svar och att den ledde till bra slutsatser.

  4.8 Etiska aspekter

  Under underskningens tid har det tagits hnsyn till Vetskapsrdets forskningsetiska principer

  (Vetenskapsrdet, 2002). Detta innebr att de som medverkat i enktunderskningen har blivit

  informerade om studien och dess syfte. Respondenterna har ven deltagit frivilligt. Deras svar

  i enkten har behandlats anonymt och ingen utomstende skall ha mjlighet att spra skolan

  de arbetar p eller den enskilda pedagogens svar.

 • 24

  5. Resultat

  5.1 Lrarnas spridning

  Enkten skickades ut till 400 undervisande lrare i teknik, frdelade ver landet. Av dessa

  valde 197 stycken att delta. Nedan visas en sammanfattning av svaren p de tv frsta

  frgorna om var respondenterna arbetar.

  Tabell 5. Respondenternas spridning ver lnen

  Intill fljer en tabell ver antalet

  deltagande lrare i underskningen

  som undervisar i teknikmnet,

  indelade i ln. I underskningen

  finns representanter frn Sveriges

  samtliga ln. De ln som har flest

  representanter r Vstra

  Gtalandsregionen, Stockholm och

  Skne. De regioner som har minst

  antal representanter r Gotland,

  Jmtland, Norrbotten och

  Vstmanland.

  Av Sveriges 290 kommuner finns 99

  kommuner representerade.

  Ln Antal svarande

  Blekinge 4

  Dalarnas 8

  Gotlands 2

  Gvleborgs 7

  Hallands 3

  Jmtlands 2

  Jnkpings 4

  Kalmar 8

  Kronobergs 4

  Norrbottens 1

  Skne 21

  Stockholms 21

  Sdermanlands 9

  Uppsala 5

  Vrmlands 3

  Vsterbottens 4

  Vsternorrlands 7

  Vstmanlands 1

  Vstra Gtalandsregionen 68

  rebro 13

  stergtlands 2

 • 25

  45hp/30p eller mer

  18%

  Under 45hp/30p

  82%

  Lrarnas hgskolepong i teknik

  5.2 Lrarnas utbildning och arbetssituation

  I denna del behandlas enktfrgorna som handlar om lrarnas utbildning och arbetssituation.

  I enkten framkommer att mngden

  hgskolepong i teknik bland undervisande

  lrare i teknik, r mycket liten. Av de svarande

  uppger en fjrdedel att de helt saknar

  hgskolepong i mnet teknik. Ca 40 % uppger

  att de har pong som motsvara en termins

  heltidsstudier eller mer. Endast cirka 10 %

  (ngra tillagda frn kategorin vriga) har mer n

  45 hp (tidigare 30p) i mnet.

  Av de svarande r det 82 % som har frre n

  45hp (tidigare 30p) i mnet teknik (Se figur 1.).

  Mtningen visade allts att mer n var fjrde

  lrare helt saknar behrighet att undervisa i

  mnet teknik fr rskurserna 7-9.

  I underskningen stlldes frgan

  hur mnga undervisningsminuter

  per klass och vecka lrarna hade. 53

  % uppgav att de undervisade upp

  till 60 minuter/vecka och klass i

  teknik. Att undervisa i mer n 60

  minuter per klass och vecka var

  mer ovanligt d endast 18 %

  uppgav detta. Nrmare 10 % av de

  tillfrgade kunde inte

  specificera hur mycket tid per

  vecka och klass undervisade

  i teknik d de undervisat teknik

  som blockmne tillsammans med

  NO mnena. En del respondenter

  pongterade ven att det var stora skillnader

  i antalet undervisningsminuter i teknik per vecka och klass.

  Antalet klasser som respondenterna undervisade i teknik varierade stort, vanligast var att

  undervisa i tv klasser (31 %), fljt av tre klasser (19 %) och fler n fem klasser (17 %).

  Antal hp/p Antal personer

  0hp/0p 49

  Upp till 7,5hp/5p 23

  Upp till 15hp/10p 25

  Upp till 22,5hp/15p 18

  Upp till 30hp/20p 37

  Upp till 37,5hp/25p 5

  Upp till 45hp/30p 14

  ver 45hp/30p 15

  vriga/obestmda 11

  Tabell 6 visar respondenternas frdelning av

  hgskolepong, bde angivna i de gllande

  hgskolepongen (hp) och tidigare gllande

  hgskolepong (p).

  Figur 1. Mngden hgskolepong i teknik

 • 26

  Angende teknikmnets ekonomiresurser, sg svaren ut enligt fljande:

  I figuren ovan ses att en majoritet av de svarande upplevde att teknikmnets ekonomi var

  begrnsad eller ngot begrnsad. En minoritet ansg att teknikmnets ekonomi var

  obegrnsad eller nstan obegrnsad.

  5.3 Teknikundervisningens utbredning ver rskurserna

  I enktfrga nummer sex fick

  respondenterna besvara under

  vilka rskurser eleverna hade

  teknikundervisning. Cirka 60 %

  uppgav att eleverna hade

  teknikundervisning i samtliga

  tre rskurser p hgstadiet

  (rkurs 7, 8 och 9). Resterande

  40 % uppgav att de bedrev

  undervisning i teknik i en eller

  tv av rskurserna.

  Figur 3 visar hur frdelningen

  ser ut i de olika rskurserna. vanligast var att eleverna hade teknikundervisning i rskurs nio

  (85 %), fljt av rskurs tta (83 %) och rskurs sju dr 76 % hade undervisning i teknik.

  Figur 2. Teknikmnets ekonomiska resurser angivna i antal personer

  151

  164

  169

  k 7 k 8 k 9

  Teknikmnets utbredning ver rskurserna

  Figur 3. rskurser med teknikundervisning angivna i antalet personer

 • 27

  5.4 Undervisningssalen samt materialtillgngen dr teknikundervisning

  bedrivs

  I denna del behandlas enktfrgorna som handlar om vilken undervisningssal tekniklrarna

  anvnder sig av.

  Mindre n hlften (42 %) uppgav att de hade tillgng till en egen undervisningslokal som var

  avsedd fr teknikundervisning. ver hlften (57 %) uppgav att de anvnde en NO-sal till

  teknikundervisningen, 28 % uppgav att de kunde anvnda sig av en vanlig lektionssal.

  Nrmare 15 % av respondenterna svarade att de hade tillgng till en verkstad, medan ett tiotal

  pedagoger uppgav att de anvnde sljdsalar.

  En av enktfrgorna behandlade vilket material lrarna har tillgng till. Resultatet visade att

  nstan alla, ver 90 % hade tillgng till saxar, pennor och frgpennor, limpistoler, papper och

  kartong, sugrr, batterier, lampor, eltillbehr och verkstadsmaterial (ex hammare, sg, tnger

  mm). Drygt 70 % uppgav att de hade tillgng till laborationsbnk och brnnare.

  De allra flesta, 92 % av respondenterna, uppgav att de hade tillgng till whiteboard och drygt

  9 % hade tillgng till griffeltavla.

  5.4.1 Digitala verktyg

  I denna del behandlas enktfrgorna som berrde digitala verktyg.

  En klar majoritet utav respondenterna uppgav att de hade tillgng till projektor och dator.

  Ovanligare var dock att pedagogerna hade tillgng till smartboard. Bland de vriga svaren

  frekom Ipad frekvent. Kamera nmndes av tv stycken respondenter. Tabellen nedan visar

  frdelningen:

  Respondenterna fick frgan om eleverna p deras skola hade tillgng till digitala verktyg. P

  frgan svarade 93 % ja och resterande svarade nej.

  Fljdfrga till frgan om eleverna har tillgng till digitala verktyg, innebar att respondenterna

  skulle svara p vilken typ av digitala verktyg som eleverna hade tillgng till. De kunde vlja

  mellan datorer, Ipad eller annat (other). 168 respondenter, motsvarande 85 %, svarade att

  deras elever hade tillgng till dator, 27 personer (14%), svarade att deras elever hade tillgng

  Digitalt verktyg Antal respondenter Ungefrlig procentsats

  Projektor 164 83 %

  Dator 183 92 %

  Smartboard 56 28 %

  vrigt 20 10 %

  Tabell 7. Digitala verktyg

 • 28

  till Ipad och 30 personer (15 %), svarade annat. I svaren dr lrare uppgav annat som

  alternativ kunde de ven specificera sitt svar. I svarsalternativet annat uppgav lrare att

  eleverna har tillgng till egen mobil, USB-luppar, projektor, datorsal, Wifi nt samt kamera.

  5.4.2 Undervisning utanfr klassrummet

  I denna del behandlas enktfrga 14.

  Omkring hlften av respondenterna uppgav att de lmnade klassrummet i

  teknikundervisningen med sin klass under tekniklektionerna. De vanligaste frekommande

  aktiviteterna var att man studerar

  byggnader och broar, besker fretag

  eller industrier, gr ut i skogen eller

  besker science center alternativt

  museum. Ett ftal uppgav att de

  beskte tekniktvlingar som

  anordnas. Ett 50 tal respondenter

  uppgav att de aldrig lmnade

  undervisningssalen under

  tekniklektionerna. Cirka en fjrdedel

  av de tillfrgade hade troligen

  missuppfattat frgan, d de

  exempelvis uppgav att de drack kaffe

  och hade elevsamtal. Ett ftal

  personer, ca 11 %, menade att de

  lmnade undervisningen p s stt att

  de tillsammans med eleverna

  hmtade material exempelvis i

  sljdsalen eller utomhus.

  5.5 Det faktiska undervisningsinnehllet

  I denna del behandlas enktfrgan som handlar om vad lrarna undervisar om i mnet teknik.

  Flertalet lrare pongterade att de integrerar teknikmnet med andra mnen. Vanligt

  frekommande var det att integrera mnet med biologi och fysik.

  En av frgorna som stlldes till de undervisande tekniklrarna innebar att de kortfattat skulle

  nmna ngra av de vanligast frekommande undervisningsmomenten i deras undervisning.

  Svaren som kom in var mycket varierande men det gick att utlsa ngra likheter.

  De analyserades med hjlp av kursplanen i teknik och dess syftesdel. De fem punkterna i

  skolverkets kursplan fr teknik, lgr11, r fljande:

  Figur 4. Undervisning utanfr klassrummet

 • 29

  1. identifiera och analysera tekniska lsningar utifrn ndamlsenlighet och

  funktion,

  2. identifiera problem och behov som kan lsas med teknik och utarbeta frslag till

  lsningar,

  3. anvnda teknikomrdets begrepp och uttrycksformer,

  4. vrdera konsekvenser av olika teknikval fr individ, samhlle och milj, och

  5. analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har frndrats

  ver tid. (Skolverket, 2011)

  Den frsta punkten visade mnga av svaren en koppling till. Flertalet respondenter uppgav att

  de i sin teknikundervisning undervisade om balkformer, styr- och reglersystem, ritteknik samt

  olika konstruktioner av bilar, broar och frstrkare mm. Mnga lrare uttryckte genom sina

  svar att de lade stor tyngdpunkt p elektronik.

  Ett annat omrde som mnga av lrarna undervisade om var ellra. Flera lrare skrev att de lr

  eleverna programmera, bygga elkopplingar, samt lra sig bygga ficklampor mm. En lrare

  ppekade ven att denne utvecklade ellran utifrn de kunskaper eleverna ftt i mnet fysik.

  Under punkt tv pekade ungefr hlften av svaren p att lrarna anvnde sig av uppgifter dr

  eleverna fr mjlighet att utveckla sina kunskaper inom mlet. Ett svar var

  teknikutvecklingsarbetets olika faser. Detta svar liknande flertalet andra svar dr den

  gemensamma nmnaren var att n syftesdelen ovan.

  Ngot mindre frekommande var den tredje punkten, d f lrare ptalade genom sina svar att

  de lade vikt vid att eleverna skulle anvnda begrepp inom teknikomrdet. Ngra lrare skrev

  med ord och begrepp som en del i undervisningen, men flertalet svarande valde att inte nmna

  punkten.

  Ritteknik var ett vanligt frekommande ord och tskilliga lrare uppgav att de anvnder sig av

  skiss eller ritteknik som redovisningsform alternativt dokumentationsform.

  Den fjrde punkten visade sig ven den vara mindre frekommande. Cirka 30 % av svarande

  lrare valde att ta upp ngot ur sin undervisning som pekade mot att eleverna skulle f

  mjlighet att utveckla sina kunskaper inom detta omrde. I de f fall som lrare pekade mot

  mlet var ett svar:

  konsekvenser av teknikval utifrn ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till

  exempel i frga om utveckling och anvndning av biobrnslen och krigsmaterial. Hur

  kulturella frestllningar om teknik pverkar kvinnors och mns yrkesval och

  teknikanvndning

 • 30

  Den sista punkten var mindre frekommande bland svaren frn de undervisande lrarna och

  det var endast ett ftal lraren som nmnde teknikhistoria som ett av de vanligast

  frekommande momenten i deras undervisning.

  5.6 vriga synpunkter

  Efter frgorna fick lrarna mjlighet att skriva vriga synpunkter. Denna punkt hade dock en

  stor inverkan p ngra av svaren d den gav oss en tydligare bild av lrarens sikter och ven

  en frklaring till svaren. Bland annat uttryckte ngra lrare njet med att undervisa i ett mne

  som teknik medan andra gav sikter som att teknikmnet r ett allt fr nedsatt mne. Det var

  ven under denna del som lrare ppekade att mnet teknik ofta fr ing i ett s.k. NO-block.

  Det innebr i detta fall att lraren ansvarar fr svl biologi, fysik, kemi samt teknik. En lrare

  upplyste ven att hen fick s pass f timmar i teknik att hen inte kunde uppfylla alla

  kursplanens ml och syften i mnet, samt att det d var svrare att stta betyg. En annan sikt

  som kom upp var nskan av egen tekniksal. Mnga lrare uppgav att de i nulget undervisar

  teknik i antingen NO-sal eller vanlig lektionssal och menade att de hellre ville ha en sal som

  underlttar fr teknikundervisningen.

 • 31

  6. Diskussion

  6.1 Elevernas rtt till teknikundervisning

  I ett mail mellan skolverket och oss framkom att kursplanerna i mnesgruppen NO och

  teknik, med sina sammanlagda 800 timmar frn rskurs 1-9, skrevs med utgngspunkt att

  varje mne tilldelas 200 timmar (Angeria, 2013-05-22). Det visar att eleverna br ha rtt till

  lika mnga timmars undervisning som vart och ett av NO-mnena. Genom

  enktunderskningen visade mnga respondenter dock p en lgre prioritet av teknikmnet

  gentemot NO-mnena genom att det inte fick lika mnga timmar som dem till sitt frfogande.

  Det r dock ej en frga om lrare som prioriterar bort mnet teknik, det r trots allt

  skolledaren/rektorn som bestmmer hur mnga timmar varje mne ska ha, men att NO-

  blocket (biologi, fysik, kemi och teknik) tillsammans ska dela p 800 timmar mellan k 1-9.

  Med detta vill vi sga att om rektorn inte tycker att teknik r ett viktigt mne kan hen vlja att

  enbart ge tekniken 50 timmar frn rskurs 1-9 och NO-mnena 750 timmar, utan att fr del

  delen beg ngra som heldust fel. Enktunderskningen visade p en stor variation bland

  skolorna och hur mnga timmar de gav teknikmnet. Genom detta stller vi oss frgande till,

  hur ska man kunna skerstlla att teknikmnet fr tillrckligt med undervisningstimmar p

  alla skolor?

  Skolverket (Angeria, 2013-05-22) har som tidigare nmnt en uppfattning att det br handla

  om ca 200 timmar, men vet skolledarna/rektorerna om detta, och hur kan man f dem att

  ndra instllning till att se teknikens betydelse? Dessa frgor har vi inga konkreta svar p men

  vi innehar instllningen att vi finner stor nytta med teknikmnet och anser att man frn

  regeringens sida br specificera antalet timmar per mne i NO-mnena + teknik.

  6.2 Lrarnas utbildningsniv och kompetens

  Resultatet av vr underskning visar att den strsta andelen undervisande lrare ej har

  tillrckligt med kompetens fr att f undervisa i mnet teknik. Det var endast 18 % av

  respondenterna som hade tillrckligt med pong fr att f undervisa i rskurs sju till nio.

  Spridningen av behriga lrare var ngorlunda jmt frdelad ver lnen och endast en

  respondent medgav att denne hade en lrarlegitimation.

  Jmfrt med resultaten i underskningen Teknikmnet i trda var andelen i denna

  underskning betydligt lgre (Teknikdelegationen, 2009). En anledning till den stora

  skillnaden kan vara att denna underskning strcker sig frn rskurserna sex till nio, medan

  man i teknikmnet i trda valde att n ut till undervisande lrare i rskurserna 1-9, med frmst

  fokus p rskurserna fyra till sex. Fr att f undervisa i de lgre ldrarna, under rskurs sju,

  krvs frre n 45hp/30p.

  Genom jmfrelse mellan vrt resultat och resultatet i Teknikmnet i trda

  (Teknikdelegationen, 2009) kan man se att lget fortfarande r akut och mnga fler

  tekniklrare behvs. Som tidigare ppekats gav regeringen skolverket som uppdrag att

 • 32

  utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik i form av kompetensutveckling. De

  utformade tv kurser, en som riktade sig mot frskola till rkurs tre samt en mot rskurserna

  ett till sex. Det fanns dock ingen kurs tillgnglig fr lrare i rskurserna sju till gymnasiet

  vilket vi tolkar att de ansg sig ha tillrckligt utbildade lrare i dessa rskurser och drav ej

  behvde vidareutbilda dem.

  Lev Vygotskijs teorier (Imsen, 2006) inom det sociokulturella perspektivet menar att eleverna

  behver redskap fr att kunna n kunskap. En lrare med tillrckligt stor yrkeskompetens och

  utbildning kan ses som ett grundlggande redskap som alla elever skall ha tillgng till. En

  lrare utan utbildning kan drmed ej ses som ett hjlpande redskap fr eleverna och det kan

  pverka deras kunskapsresultat. Enligt underskningen gjord av hgskolan i Gvle 2007-2008

  (Nordlander, 2011), kom det fram att merparten respondenter ansg sig vara ganska- eller

  mycket vl utbildade i mnet. 43 % av dem saknade dock helt teknikmnet i sin

  grundutbildning. Att anse sig vara kompetent r dock inte lika vrdefullt som att faktiskt vara

  det, och det r viktigt att eleverna har tillgng till lrare som har en relevant

  hgskoleutbildning? En lrare som har en t.ex. civilingenjrsutbildning kan ej liknas vid en

  lrare med pedagogisk utbildning. Troligen har dessa inte samma syn p teknikmnet, ngot

  vi erfarit.

  ven Deweys teser om att man lr genom en aktiv interaktion med omvrlden, kan kopplas

  till lrarnas utbildning. En lrare med lg eller orelevant/ofullstndig utbildning innebr att

  denne ej kan ge eleverna tillrckligt av de teoretiska kunskaper som krvs inom mnet och

  sledes kan en sdan lrare inte anvndas som en kunskapsklla genom aktiv interaktion.

  6.3 Teknikmnets ekonomiska frutsttningar

  John Deweys teser, som tidigare nmnts, angende learning by doing (Granberg & Ohlsson,

  2004) kan ocks ses som en viktig del i elevernas undervisning. Enktresultatet visade p att

  mer n varannan lrare har begrnsad eller mycket begrnsad ekonomi inom mnet teknik. En

  smre ekonomi medfr att lrarna ej kan kpa in allt nskvrt och ndvndigt material. Det

  pverkar skapandet inom mnet och drav blir det svrare fr lraren att lta eleverna tillverka

  och skapa fr att lra. Visst finns det material som r gratis, tervinning bl.a. men inom t.ex.

  ellra kan det innebra stora svrtigheter att finna anvndbart undervisningsmaterial om

  ekonomiska resurser saknas.

  Tidigare forskningar visar att majoriteten tekniklrare nskar att teknikmnet hade en hgre

  budget och starkare ekonomi. Eftersom ven vr enktunderskning visade p detta resultat

  drar vi kopplingen till att majoriteten tekniklrare hmmas i sin undervisning genom att ej

  kunna kpa in det material de finner ndvndigt, samt att en frndring r ndvndig.

  6.4 Tekniklrarens resurser i form av salar och material

  Frutom tillgng till utbildade lrare och material framkom det ven genom underskningen

  att majoriteten av respondenterna saknar en anpassad tekniksal. Som tidigare nmnts anvnde

  28% av lrarna en vanlig lektionssal och 57% en NO-sal och ngra svarade att de ven hade

 • 33

  tillgng till en verkstad. Genom en anpassad tekniksal hade det varit enklare att ge eleverna en

  korrekt bild av vad teknikmnet r, samt ven lttare att hja teknikmnets status och visa p

  dess sjlvstndighet. Genom att frlgga undervisningen i annan sal n NO-salen anser vi att

  mnet hade ftt ett lyft och att eleverna ftt en bttre syn p det.

  ven Nordlander (2011) hade i underskningen Vad tycker tekniklrarna? Pongterat bristen

  p lmpliga lokaler. Dessa argument kan bindas till Piagets teorier om inlrning d han menar

  att individen tar in omgivningen och gr om den till sin. Genom att undervisa i en anpassad

  tekniksal hade omgivningen avsedd fr teknikundervisningen och p s stt underlttat

  elevens lrande. ven Deweys teser gr att frknippa med resurser i form av salar och

  material genom hans tes learning by doing, d man behver rtt material och sal fr att kunna

  undervisa utifrn begreppet.

  Resurser i form av material har ven det blivit nedprioriterat. Vr underskning ger en bild av

  att mnet, genom dlig ekonomi, ej heller har tillgng till rtt sorts material. Nordlanders

  underskning visade p att varannan lrare r missnjd med materialtillgngarna. Frgan vi

  drmed stller oss r, har teknikmnet en egen budget och hur kan man se till att teknikmnet

  prioriteras lika med andra mnen i budgetfrgan?

  6.5 Det faktiska undervisningsinnehllet

  Resultat frn vr underskning visade p att teknikmnet allt som oftast kopplas samman med

  mnet fysik, men ven stundtals med biologi och kemi. Att mnena pminner om varandra r

  ngot som, enligt vr uppfattning, regeringen, skolverket och skolledare r verrens om. Men

  r undervisande lrare verrens om detta?

  Dewey menade att man ska kmpa med problemet innan man kan uppn kunskap. Det

  innebr att eleverna gynnas av uppgifter dr de fr problematisera och interagera med

  varandra och uppgiften. Begreppet learning by doing passar ven hr in d eleverna lr genom

  att skapa (Granberg & Ohlsson, 2004). Genom enkten framkom en klarare bild av

  teknikundervisningens innehll runt om i Sverige. Majoriteten undervisande lrare

  tydliggjorde att deras undervisning innehll praktiska moment svl som problembaserade

  moment. Ftalet lrare nmnde ej praktiska moment. Det gr dremot inte att helt utesluta

  dem i de sistnmnda lrarnas undervisning, d enktfrgan innebar att ange vanligt

  frekommande moment i undervisningen. Drfr kan de praktiska momenten endast vara

  frre eller mindre frekommande. Fr att dra ytterligare en koppling till Deweys teorier om

  lrande (ibid), kan man ven utlsa ur enkten att mnga lrare ansg

  teknikutvecklingsprocessen som en viktig del i deras undervisning. Genom denna process fr

  eleverna g igenom olika steg fr att till slut komma till en lsning, ett slags problembaserat

  undervisningsmoment. De praktiska momenten kan med andra ord kopplas till det

  sociokulturella perspektivet om lrande.

 • 34

  6.6 Synen p teknikmnet

  I lroplan fr grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet 2011, har skolverket delat upp

  kursplanerna efter olika omrden. verst har mnen som bild, hem- och konsumentkunskap

  och musik lagts. Dessa har inte blivit indelade i ett omrde, utan r separat uppdelade.

  Dremot har de naturorienterade mnena lagts under en kategori och de samhllsorienterade

  under en annan. Teknikmnet har ftt sin plats under de samhllsorienterade mnena. Detta

  trots att skolverket p sin hemsida, dr de lagt en timplan ver skolmnena, valt att lgga

  teknikmnet ihop med biologi, fysik samt kemi, allts de naturorienterande mnena. Detta

  visar p att teknikmnet inte har en klar definition och ven tidigare forskningar visar p att

  det aldrig riktigt ftt ngon fast punkt i skolan. Historiskt sett har teknikmnet frn grunden

  inte haft en sjlvklar plats. mnet hade som nmnt inte ngon egen kursplan frn dess brjan

  utan var ett tillvalsmne som var synonymt med inte fortsatta gymnasiestudier. Vr sikt r

  att teknikmnet aldrig riktigt kommit frn den tidigare statusen som ett mindre betydelsefullt

  mne fr vidare studier.

  Tidigare har vi skrivit om SOU 2011:28 som menar att teknikmnet r eftersatt bde ur

  politiskt perspektiv som genom skolledningen. ven respondenterna i denna enkt har betonat

  att mnet r eftersatt. ven det visar p att mnet aldrig riktigt ntt upp till den status vi anser

  att det borde ha. Regeringen har gjort frsk med att ka teknikens status genom en rad olika

  tgrder. Dessa frefll sig under namnet Matematiksatsningen 2009-2011 och var drfr ej

  lika synliga som tgrderna i matematik. Om man har som ml att utveckla undervisningen i

  matematik, naturvetenskap samt teknik, varfr kallar man d endast tgrderna fr

  Matematiksatsningen? Vi drar drmed parallellen att teknikmnet och naturvetenskapsmnena

  var mindre betydelsefulla n matematiken, vilket de ven pvisade genom att lgga dessa

  mnen under rubriken vriga insatser samt tilldela den mindre budget.

  Mnga lrare har medgett att de fr kmpa fr sina tekniktimmar och det visar p deras

  instllning till mnet. Merparten lrare finner mnet viktigt och arbetar hrt fr att skapa en s

  bra undervisning som mjligt.

  Teknik ses, enligt vra erfarenheter, som ett roligt mne i skolan och det innehar otroligt

  mnga mjligheter. Det gr teknikmnet speciellt och vrdefullt med hjlp av alla starkt

  engagerade tekniklrare runtom i Sverige br mnet snart f en hgre status och eleverna fler

  rttmtiga tekniktimmar.

  6.7 Vidare forskning

  Hr fljer ett frslag p hur vidare forskning inom omrdet skulle kunna te sig. Vi anser att