Click here to load reader

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 5 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet LÄROPLAN FÖR...

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet REVIDERAD 2018

  GRUNDSKOLAN

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem m

  et S kolverket

  G R

  U N

  D S

  K O

  LA N

 • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Reviderad 2018

 • Beställningsadress: Norstedts Juridik kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 E-post: [email protected] www.nj.se/offentligapublikationer

  ISBN: 978-913832733-3 Illustration: Tobias Flygar Grafisk produktion: Typoform AB Tryck: Elanders Sverige AB, Mölnlycke 2018

  Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

  Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen.

  Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan i samiska.

  Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om kunskapskrav för samiska.

  Femte upplagan (2018) Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster som kan begränsa eleverna. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del.

  Vidare har kursplanerna i moderna språk, moderna språk kinesiska och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval stadieindelats. Dessa kursplaner har fått kunskapskrav i årskurs 6.

  Fjärde upplagan (2017) Denna upplaga har reviderats för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digi- tala kompetens. Förändringarna finns i läroplanens första och andra del, samt i några kursplaners syfte och centrala innehåll. De kursplaner som är förändrade är biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

  Tredje upplagan (2016) Denna upplaga har kompletterats med kunskapskrav för läsning i årskurs 1 i svenska och svenska som andraspråk. Läroplanen har även kompletterats med en del om syfte och cen- tralt innehåll för förskoleklassen respektive fritidshemmet. Dessutom har texten i avsnitt 2.5 Övergång och sam verkan reviderats. I den här upplagan av läroplanen finns även kurs- plan och kunskaps krav för samiska.

  Andra upplagan (2015) Den andra upplagan kompletterades med kursplan och kunskapskrav för moderna språk, kinesiska samt kursplan och kunskapskrav för modersmål, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

  I den första upplagan av läroplanen fanns kunskapskraven publicerade i tabellform. Tabellerna finns nu endast på Skolverkets webbplats.

 • Innehåll

  1. Skolans värdegrund och uppdrag ................................................ 5

  2. Övergripande mål och riktlinjer ................................................. 10

  2.1 Normer och värden ................................................................. 10

  2.2 Kunskaper ............................................................................. 11

  2.3 Elevernas ansvar och inflytande ............................................... 13

  2.4 Skola och hem ....................................................................... 14

  2.5 Övergång och samverkan ........................................................ 14

  2.6 Skolan och omvärlden ............................................................ 15

  2.7 Bedömning och betyg ............................................................. 16

  2.8 Rektorns ansvar ..................................................................... 16

  3. Förskoleklassen ...................................................................... 18

  Förskoleklassens syfte och centrala innehåll .................................. 18

  4. Fritidshemmet ......................................................................... 22

  Fritidshemmets syfte och centrala innehåll ..................................... 22

  5. Kursplaner ............................................................................... 26

  5.1 Bild ....................................................................................... 26

  5.2 Engelska ............................................................................... 33

  5.3 Hem- och konsumentkunskap ................................................. 41

  5.4 Idrott och hälsa ...................................................................... 47

  5.5 Matematik ............................................................................. 54

  5.6 Moderna språk ....................................................................... 65

 • 5.7 Modersmål ............................................................................ 87

  Modersmål utom nationella minoritetsspråk .................................... 87

  Modersmål – finska som nationellt minoritetsspråk .......................... 95

  Modersmål – jiddisch som nationellt minoritetsspråk ...................... 110

  Modersmål – meänkieli som nationellt minoritetsspråk ................... 126

  Modersmål – romani chib som nationellt minoritetsspråk ................ 142

  5.8 Musik .................................................................................. 157

  5.9 Biologi ................................................................................. 164

  5.10 Fysik ................................................................................. 174

  5.11 Kemi ................................................................................. 185

  5.12 Geografi............................................................................. 196

  5.13 Historia ............................................................................. 205

  5.14 Religionskunskap ............................................................... 215

  5.15 Samhällskunskap ............................................................... 224

  5.16 Samiska ............................................................................ 235

  5.17 Slöjd ................................................................................. 251

  5.18 Svenska ............................................................................ 257

  5.19 Svenska som andraspråk ................................................... 269

  5.20 Teckenspråk för hörande ..................................................... 282

  5.21 Teknik ............................................................................... 292

 • LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 5

  1. Skolans värdegrund och uppdrag

  Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild- ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

  Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

  Förståelse och medmänsklighet Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

  Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations- gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.

 • 6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011

  Saklighet och allsidighet Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skola

Search related