EU - Istra bez granica

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  1/16

  EU:Za Istru bez granica

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  2/16

  1. 800 milijuna kuna iz EU fondova2. Edukacija mladih i razvoj Centra za EU3. 30% vie zaposlenih na EU projektima

  4. Snana podrka gospodarstvu i civilnom sektoru5. EU fondovi u funkciji razvoja znanosti6. Sinergija upanije, gradova i opina u koritenju EU

  fondova7. Meuregionalna i teritorijalna suradnja u funkciji razvoja

  toaka za europskuIstru bez granica7

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  3/16

  Republika Hrvatska postat e punopravna lanica Europske unije 1. srpnja2013., to predstavlja svakako najveu promjenu i izazov u buduemperiodu. Istra e konano postati europska regija u punom znaenju -regija bez granica. Slobodna komunikacija ljudi i slobodan promet roba,prema svim zemljama Europske unije, donose novu kvalitetu ivota u Istri.Ostvaruje se dugogodinja tenja graana Istre za ukidanjem zikih i

  administrativnih barijera prema bliim i daljim susjedima, rampa koja nasdijeli odlazi u povijest.Nakon ulaska u EU, Istri e biti dostupna znaajna sredstva nanciranjaponajvie iz kohezijske politike, kao to su Strukturni fondovi te drugihpolitika Europske unije, primjerice, Europski poljoprivredni fond za ruralnirazvoj te Europski ribarski fond.

  Dosadanji uspjean rad na 250 projekata realiziranih putem europskih programa, stvoreni

  administrativni struni kapacitet javnog sektora u Istarskoj upaniji, gdje danas djeluje oko 50

  strunjaka za rad na europskim projektima; provedene edukacije za euro-projektante za stotinjak

  polaznika iz Istre; rad Ureda u Bruxellesu te brojna europska partnerstva na regionalnoj razini,osnova su za izgradnju jo snanijeg sustava s ciljem uspjenog upravljanja vlastitim razvojem na

  temelju novih, veih europskih mogunosti.

  Cilj nam je da Istarska upanija bude lider u Hrvatskoj prema iznosu

  sredstava koje emo dobiti za projekte od strane EU fondova, a to je 800

  milijuna kuna.

  Istra e iskoristiti prilike i mogunosti koje pruaju razvojni programiEuropske unije kao i programi drugih meunarodnih institucija i na taj

  nain postati Hrvatski prozor prema Europi.

  800 milijuna kuna iz EU fondova

  Glavni zadatak rada na EU fondovima bit e realizacija konkretnih razvojnih projekata kojima se

  stvaraju uvjeti za gospodarski rast, konkurentnost i nova zapoljavanja te kvalitetan ivot i rjeavanje

  potreba graana Istre. U skladu s europskim strategijama, cilj nam je putem EU projekata:

  Razviti infrastrukturu u funkciji gospodarstva, projekte malog i

  srednjeg poduzetnitva, znanstvenu infrastrukturu, informatiku

  infrastrukturu, poticati tehnoloki razvoj i inovacije. Zatititi zdravi okoli i bio raznolikost, ouvati prirodne resurse i

  kulturnu batinu, koristiti obnovljive izvore energije.

  Stvarati mogunosti za bolje obrazovanje i usavravanje u skladu s

  potrebama gospodarstva, razvoj socijalnog i zdravstvenog sustava,

  briga za starije i nemone, obratiti posebnu panju na rjeavanje

  nezaposlenosti kod mladih i ena, razvoj civilnog drutva, ouvanje

  tolerancije i identiteta.

  Ekasnija javna uprava u funkciji potreba graana.

  U skladu s potrebama zajedno s opinama i gradovima te dajui podrku gospodarstvu i nevladinom

  sektoru pripremamo projekte za kandidaturu na EU fondove s ciljem da za Istru dobijemo 800

  milijuna kuna iz fondova EU.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  4/16

  Konkretno, iz sredstava EU nancirat emo:

  Centar novih tehnologija Vidikovac 17.1 milijuna eura

  Projekte zatita i ureenja luka Vrsar, Pore, Pula, Dajla, Rabac,

  ukupno 33.5 milijuna eura

  Sustav odvodnje i proiavanja otpadnih voda Pore, 49.8 milijuna

  eura te izgradnja kanalizacije u svrhu zatite izvorita pitke vode u 86

  naselja

  Izgradnja centra medicinskog turizma bolnice za ortopediju i

  rehabilitaciju dr. Martin Horvat u Rovinju

  Izgradnja i opremanje tehnolokog parka Istra u Vodnjanu

  Opremanje nove Ope bolnice Pula

  U suradnji s gradovima i opinama kreemo u realizaciju cijelog niza razvojnih

  projekata:

  razvojni centri u poljoprivredi (za vinarstvo i vinogradarstvo u

  Poreu, za uljarstvo i maslinarstvo u Vodnjanu)

  turistiki infrastrukturni i razvojni projekti (podzemni grad Labin,

  Kua tartufa i Muzej glagoljice u Buzetu, tematski park Istra na

  podruju biveg vojnog poligona Lindar).

  EU projekti e biti sastavni dio rada u svim tematskim podrujima od nae

  nadlenosti, u svim upravnim tijelima, agencijama i institucijama Istarske upanije

  gdje zajedniki pripremamo niz projekata u gospodarskoj infrastrukturi, malomi srednjem poduzetnitvu, tehnolokom razvoju i inovacijama, zatiti okolia,

  ouvanju prirodne i kulturne batine, energetici i obnovljivim izvorima energije,

  vatrogastvu, civilnoj zatiti, zdravstvu i socijalnoj skrbi, znanosti i obrazovanju,

  poljoprivredi i ruralnom razvoju, prometnoj infrastrukturi, informatikoj

  infrastrukturi, ribarskoj infrastrukturi, kulturi, turizmu, civilnom drutvu, podruju

  ljudskih i manjinskih prava, a sve to za apliciranje na EU fondove.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  5/16

  Edukacija mladih i razvoj Centra za EU

  Potiemo stjecanje znanja o EU, odnosno razvoj ljudskih kapaciteta za koritenje

  instrumenta europskih politika. Poseban se naglasak polae na edukaciju mladih

  ljudi koji su nezaposleni odnosno onih koji ve rade kako u javnom sektoru tako iu nevladinom, odnosno gospodarskom sektoru. Sve to inimo s ciljem postizanja

  ekasnog koritenja instrumenta europskih politika te podizanja ope razine

  znanja o EU koji e omoguiti aktivnu prilagodbu gospodarskog i drutvenog

  sektora Istarske upanije za djelovanje unutar Europske unije.

  Provodit e se kontinuirana edukacija mladih s ciljem dobivanja

  certiciranih strunih kadrova - voditelja izrade i provedbe projekata

  nanciranih iz EU fondova.

  Daljnjim razvojem Centra za EU i meunarodnu suradnju od strane Istarske upanije, a u suradnji sa

  Sveuilitem Jurja Dobrile u Puli, dobiva se optimalan i uinkovit instrument za realizaciju prethodno

  navedenog. Misija Centra za EU i meunarodnu suradnju usmjerena je na podizanje ope razine

  znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i eurointegracijskim procesima

  te na poticanje dijaloga i meuregionalne suradnje dionika u pitanjima od opeg drutvenog

  interesa. Educiranje javnog, gospodarskog i civilnog sektora realizirat e se putem organizacije

  seminara, konferencija, edukativnih programa i radionica, uz uee eminentnih stunjaka iz zemlje

  i inozemstva

  Na temelju uspjenih dosadanjih iskustava maksimalno emo koristiti

  sredstva iz EU fondova za kreiranje i nanciranje programa edukacijemladih ljudi za europske projekte i projektni menadment.

  Osim konvencionalnih edukacija, provodit emo i stalnu razmjenu mladih studenata kako bi se

  stvorio znaajan krug mlaih ljudi s neposrednim znanjima i iskustvima o EU, ali i kako bi mladi iz

  drugih europskih zemalja upoznavali Istru.

  30% vie zaposlenih na EU projektima

  U procesu koritenja EU programa koordinirano djeluju svi upravni odjeli Istarske upanije,

  upanijske razvojne agencije (IDA - Istarska razvojna agencija, IRENA - Istarska regionalnaenergetska agencija i AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre) te druge institucije kojima je osniva

  Istarska upanija. Kako europski fondovi nanciraju gotovo sve tematike tako i sva tijela trebaju

  razvijati ljudske potencijale potrebne da bi se iskoristilo mogunosti iz EU programa.

  EU info desk sastojat e se od tima strunjaka na razini raznih

  upanijskih tijela gdje e za svaki vani EU program biti zaduen jedan

  strunjak, koji u potpunosti poznaje sve detalje pojedinog programa sa

  zadaom da informira i konzultira sve zainteresirane s podruja Istarske

  upanije.

  Kako bi ostvarili navedeno, angairat emo 30% vie ljudi nego to ih je do sada radilo na EU

  programima i projektima. U tom smislu prije svega radi se o jaanju strukture koja radi na EU

  projektima prvenstveno angairanjem mladih ljudi.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  6/16

  Snana podrkagospodarstvu i civilnom sektoru

  Ulaskom u EU poveavaju se i mogunosti za gospodarski sektor. Privatni e poduzetnici,

  poljoprivrednici i ribari imati brojne mogunosti za realizaciju vlastitih ideja i jaanje konkurentnosti

  putem EU fondova kao to su Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond

  (ESF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) te Europski ribarski fond (EFF).Pomoi emo privatnom sektoru u pripremi i organizaciji za koritenje fondova EU-a i imenovat emo

  osobe zaduene za pomo privatnom sektoru. S ciljem pravovremenog informiranja organizirat

  emo konferencije, seminare ili ciljane programe edukacije za svaki pojedini EU program, odnosno

  svaki pojedinani natjeaj koji prua mogunosti nanciranja projekata u gospodarstvu. Jaamo

  zajedniku koordinaciju kako bi javni sektor pravilno artikulirao potrebe privatnog sektora te kako bi

  u sinergiji mogli povui potrebna sredstva iz EU fondova.

  Unutar EU info deska Istarske upanije bit e i odgovorne osobe po svakom pojedinom EU

  programu za privatni sektor te za civilno drutvo, zaduene za informiranje i pruanje potpore pri

  pripremi, kandidiranju i implementaciji projekata.

  EU fondovi u funkciji razvoja znanostiU Istarskoj upaniji, veliki je napredak u pravcu regije znanja, ostvaren osnivanjem Sveuilita

  Jurja Dobrile u Puli. S obzirom na injenicu da e novim sveuilinim kampusom biti stvoreni uvjeti

  za daljnji razvoj Sveuilita, posebnu panju posveujemo mogunostima koje se za znanstvenu

  zajednicu pruaju iz EU fondova, kako iz Programa zajednice tako i iz Strukturnih fondova. Kako do

  sada nije bilo velikih rezultata u realizaciji EU projekata od strane znanstvene zajednice u usporedbi

  s drugim sektorima, ali i u usporedbi s velikim mogunostima koje se za znanost pruaju iz EU

  fondova, Istarska upanija sprema posebno tijelo unutar budueg Centra za EU i meunarodnu

  suradnju.

  Ciljevi te inicijative su:

  Kandidiranje i implementacija projekata nanciranih iz programa

  Europske unije (Sedmi okvirni program za istraivanje, tehnoloki

  razvoj i demonstracijske aktivnosti/ Seventh Framework Programme

  for Research, Technological Development and Demonstration

  Activities (FP7), Program za konkurentnost i inovacije/

  Competitivness and Innovation Programme (CIP), Erasmus Mundus,

  Leonardo, Program Europa za graane/ Europe for CitizensProgramme) i drugih meunarodnih izvora, za potrebe Sveuilita

  Jurja Dobrile u Puli, ali i drugih znanstvenih institucija u Istarskoj

  upaniji, prvenstveno usmjerenih na poticanje razvoja znanosti i

  znanstvenih istraivanja.

  Organizacija i provedba poslijediplomskog specijalistikog studija

  iz podruja europskih integracija i regionalnog razvoja u suradnji sa

  Sveuilitem Jurja Dobrile u Puli.

  Istarska upanija koordinirat e i poticati rad koordinacije svih znanstvenih ustanova u Istarskoj

  upaniji s ciljem razmjene znanja i bolje apsorpcije EU fondova.

  Istarska upanija svojim e meunarodnim kontaktima i partnerstvima te radom Ureda u Bruxellesu

  davati potporu znanstvenim ustanovama za ostvarivanje meunarodne suradnje te ukljuivanje u

  europske projekte i znanstvene mree.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  7/16

  Sinergija upanije,gradova i opina u koritenju EU fondova

  S obzirom da nadolazei period prua mogunosti za nancijski daleko vee i zahtjevnije projekte

  od onih u pretpristupnom razdoblju javlja se potreba za snanijom suradnjom i koordiniranim

  radom ne samo u kreiranju stratekih razvojnih dokumenta, informiranju i razmjeni znanja ve

  stvaranjem partnerstva radi zajednike pripreme, kandidiranja i implementacije projekta. Upravoupanijska tijela imat e daleko vaniju ulogu, kako prema nadlenim ministarstvima, tako i prema

  gradovima i opinama, odnosno drugim lokalnim institucijama s ciljem to vie uspjeno realiziranih

  EU projekata u funkciji razvoja. Radi toga organizirat emo jau koordinaciju gradova i opina s

  ciljem poticanja udruivanja, ali i zajednikog deniranja prioriteta. Organizirat emo i potrebna

  partnerstva za vee i vanije projekte

  Meuregionalna i

  teritorijalna suradnja u funkciji razvojaNastavit emo jaati razvojni potencijal Istarske upanije kroz poticanje i unaprjeenje suradnje s

  drugim regijama (multilateralne, prekogranine, bilateralne), meunarodnim institucijama, tijelima

  EU-a i meunarodnim organizacijama. Time pridonosimo ostvarivanju neophodnih partnerstava,

  stvaranju mrea suradnje, razmjeni iskustava i znanja, edukacije i strunih usavravanja u

  inozemstvu, prikupljanju potrebnih informacija, kreiranju i realizaciji zajednikih razvojnih EU

  projekata te se poveava apsorpcijski potencijal Istarske upanije za koritenje EU fondova.

  Istarska e se upanija, kao najuspjenija hrvatska upanija na programima teritorijalne suradnje

  na kojima sudjeluje, i u buduem periodu fokusirati na programe teritorijalne suradnje koji e biti

  dostupni za Istru, kad e biti i vie dostupnih sredstava. To su programi prekogranine suradnjeITHR, SLOHR, Croatia Gateway; transnacionalni programi Mediterranean, Danube, South East

  Gateway, Central Europe; meuregionalni programi INTERREG VC, URBACT, ESPON, INTERACT.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  8/16

  1. 800 milioni di kune dai fondi dellUE2. Formazione dei giovani e sviluppo Il Centro per lUE3. Aumento del 30% dei dipendenti che lavorano sui

  progetti dellUE4. Un forte appoggio alleconomia e al settore civile5. I fondi dellUE in funzione dello sviluppo scientico6. Sinergia tra la regione, le citt e i comuni nelluso dei

  fondi dellUE7. Cooperazione interregionale e territoriale in funzione

  dello sviluppo

  EU:Per un Istriasenza conni

  punti per un Istriaeuropea senza conni7

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  9/16

  Il 1o luglio 2013, la Repubblica di Croazia diventer membro a pieno dirittodellUE: questo sicuramente un gran cambiamento e una sda per ilperiodo a venire. Dopo lentrata nellUE lIstria avr a disposizione mezzi

  ingenti per il nanziamento innanzitutto della politica di coesione come iFondi strutturali e di altre politiche dellUnione europea come per esempioil Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo perla pesca.

  Il successo avuto nora nella realizzazione di 250 progetti tramite iprogrammi europei, le capacit amministrative del settore pubbliconella Regione Istriana dove oggi operano 50 esperti in progetti europei,i corsi di formazione attuati per europrogettisti per un centinaio di allievidellIstria, lattivit dellUfcio a Bruxelles e numerosi partenariati europei

  a livello regionale, sono la base per costruire un sistema ancora pi fortenalizzato a gestire con successo il proprio sviluppo basato su nuove epi grandi opportunit europee.

  Il nostro obiettivo che lIstria diventi la regione leader in Croazia per quelche concerne i mezzi che riceveremo per i progetti realizzati con i fondidellUE pari a 800 milioni di kune.

  LIstria coglier anche le occasioni e le opportunit offerte dai programmidi sviluppo dellUnione europea e dai programmi di altre istituzioni

  internazionali, diventando cos La nestra croata per lEuropa.

  800 milioni di kune dai fondi dellUE

  Il compito principale dellattivit, per quel che concerne i fondi dellUE, sar la realizzazione di

  progetti di sviluppo concreti che creeranno i presupposti per la crescita economica, la competitivit,

  nuovi impieghi, un buon tenore di vita e la soluzione delle esigenze dei cittadini dellIstria. In

  conformit con le strategie europee, grazie ai progetti dellUE lobiettivo di:

  Sviluppare linfrastruttura in funzione delleconomia, i progetti della

  piccola e media impresa, linfrastruttura scientica, informatica,promuovere lo sviluppo tecnologico e le innovazioni.

  Tutelare lambiente e la biodiversit, salvaguardare le risorse naturali

  e il patrimonio culturale, usare fonti energetiche rinnovabili.

  Creare opportunit per migliorare la formazione e il perfezionamento,

  conformemente alle esigenze delleconomia, lo sviluppo del sistema

  sociale e sanitario, la cura degli anziani e bisognosi dassistenza,

  rivolgere particolare attenzione alla soluzione della disoccupazione

  dei giovani e delle donne, lo sviluppo della societ civile, la

  salvaguardia della tolleranza e dellidentit.

  Unamministrazione pubblica pi efcace, in funzione delle esigenze

  dei cittadini.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  10/16

  Conformemente alle esigenze, assieme ai comuni e le citt appoggiamo leconomia

  e il settore non governativo, e stiamo preparando del progetti da candidare ai

  fondi dellUE con lobiettivo di ottenere per lIstria 800 milioni di kune. Dai fondi

  dellUE nanzieremo:

  Il Centro delle nuove tecnologie a Monte Paradiso del valore di 17.1

  milioni di euro I progetti di tutela e allestimento dei porti di Orsera, Parenzo, Pola,

  Daila, Porto Albona, per un importo complessivo di 33.5 milioni di

  euro

  Il sistema di smaltimento e depurazione delle acque di scarico a

  Parenzo, del valore di 49.8 milioni di euro e la costruzione della

  canalizzazione nalizzata alla tutela delle fonti dacqua potabile in 86

  centri abitati

  La costruzione del centro del turismo medico nellOspedale di

  ortopedia e riabilitazione dr. Martin Horvat a Rovigno La costruzione e lallestimento del parco tecnologico Istria a

  Dignano

  Lattrezzatura del nuovo Ospedale generale di Pola

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  11/16

  In collaborazione con le citt e i comuni diamo il via a tutta una serie di progetti di sviluppo:

  I centri di sviluppo nellagricoltura (per lindustria vinicola e

  la viticoltura a Parenzo, per la produzione dellolio doliva e

  lolivicoltura a Dignano)

  I progetti delle infrastrutture turistiche e di sviluppo (la citt

  sotterranea di Albona, la Casa del tartufo, il Museo del glagolitico

  a Pinguente, il parco tematico Istria nellarea dellex poligono

  militare a Lindaro).

  I progetti dellUE saranno parte integrante del lavoro in tutte le aree tematiche di nostra competenza,

  in tutti gli organi amministrativi e istituzioni della Regione Istriana dove stiamo preparando assieme

  tutta una serie di progetti nellinfrastruttura economica, la piccola e media impresa, lo sviluppo

  tecnologico e le innovazioni, la tutela ambientale, la tutela del patrimonio naturale e culturale,

  lenergia e le fonti energetiche rinnovabili, la protezione antincendio, la protezione civile, la sanit

  e lassistenza sociale, la scienza e listruzione, lagricoltura e lo sviluppo rurale, le infrastrutture del

  trafco, dellinformatica e della pesca, la cultura, il turismo, la societ civile, il campo dei diritti umani

  e minoritari, il tutto per applicare ai fondi dellUE.

  Formazione dei giovani e sviluppoIl Centro per lUE

  Promuoviamo lacquisizione di nozioni sullUE, vale a dire sulla formazione di quadri competenti

  per luso degli strumenti delle politiche europee. Un accento particolare viene dato alla formazione

  dei giovani disoccupati, ossia di quelli che gi lavorano sia nel settore privato, che nel settorenon governativo o economico, il tutto nalizzato allottenimento di un uso efcace degli strumenti

  delle politiche europee e a migliorare il livello generale di nozioni sullUE, che permetteranno un

  adeguamento attivo del settore economico e sociale della Regione Istriana per agire allinterno

  dellUnione Europea.

  Si attuer una continua formazione dei giovani al ne di ottenere quadricerticati e professionali per la realizzazione e lattuazione di progettinanziati dai fondi dellUE.

  Con lo sviluppo ulteriore del Centro per lUE e la cooperazione internazionale da parte della Regione

  Istriana, in collaborazione con lUniversit Juraj Dobrila di Pola, si ottiene uno strumento ottimale

  ed efcace per realizzare quanto summenzionato. La missione del Centro per lUE e la cooperazione

  internazionale indirizzata al miglioramento del livello generale di nozioni sui programmi e i progetti

  europei, lo sviluppo regionale e i progetti dintegrazione europea e alla promozione del dialogo e

  della cooperazione interregionale fra tutti gli attori nelle questioni dinteresse sociale in generale.

  La formazione del settore pubblico, economico e civile si realizzer tramite lorganizzazione di

  seminari, conferenze, programmi educativi e laboratori, ai quali parteciperanno esperti eminenti

  nazionali e internazionali.

  In base alle esperienze positive avute nora, sfrutteremo al massimo i mezzi dei fondi dellUE per

  creare e nanziare programmi di formazione dei giovani per i progetti europei e il management

  progettuale.

  Oltre ai corsi di formazione convenzionali attueremo anche uno scambio costante fra giovani

  studenti per creare una cerchia importante di giovani che hanno acquisito nozioni ed esperienze

  sullUE, ma anche per far conoscere lIstria ai giovani di altri paesi europei.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  12/16

  Aumento del 30%dei dipendenti che lavorano sui progetti dellUE

  Nel processo dutilizzo dei programmi dellUE operano in modo coordinato tutti gli assessorati della

  Regione Istriana, le agenzie regionali per lo sviluppo (IDA- Agenzia istriana per lo sviluppo, IRENA

  Agenzia regionale istriana per lenergia e AZRRI Agenzia per lo sviluppo rurale dellIstria) e

  altre istituzioni fondate dalla Regione Istriana. Siccome i fondi europei nanziano quasi tutte le

  tematiche, cos anche tutti gli organi devono sviluppare i potenziali umani necessari per sfruttare le

  possibilit offerte dai programmi dellUE.

  LUE info desk sar costituito da uno staff di esperti a livello di vari organi regionali, dove per ogni

  programma importante dellUE ne sar incaricato uno, esperto in tutti i dettagli di ogni singolo

  programma con il compito dinformare e consultare tutti gli interessati sul territorio della Regione

  Istriana.

  Per realizzare quanto summenzionato, aumenteremo del 30% il personale incaricato a lavorare sui

  programmi e i progetti dellUE. In questo senso, ci stiamo operando innanzitutto per rafforzare la

  struttura che sta lavorando sui progetti dellUE, ingaggiando persone giovani.

  Un forte appoggioalleconomia e al settore civileCon ladesione allUE aumentano anche le opportunit per il settore economico: attraverso i fondi

  dellUE gli imprenditori, gli agricoltori e i pescatori privati avranno molte possibilit di realizzare le

  proprie idee e di rafforzare la competitivit: qui si pensa al Fondo europeo per lo sviluppo regionale

  (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

  e al Fondo europeo per la pesca (FEP).

  Aiuteremo il settore privato a preparare e organizzare tutto il necessario per attingere ai fondi

  dellUE, incaricando degli esperti che offriranno assistenza al settore privato. Al ne di offrire

  uninformazione tempestiva organizzeremo conferenze, seminari o programmi mirati di formazioneper ogni singolo programma dellUE, ossia ogni singolo concorso che offra la possibilit di nanziare

  progetti nelleconomia. Rafforziamo la coordinazione comune afnch il settore pubblico articoli le

  esigenze del settore privato: in questo modo, grazie a un lavoro di sinergia, riusciremo ad attrarre i

  mezzi necessari dai fondi europei.

  Nellambito dellUE info desk della Regione Istriana ci saranno dei responsabili per ogni singolo

  programma per il settore privato e per la societ civile, incaricati per informare e offrire assistenza

  nella preparazione, nella candidatura e nellimplementazione dei progetti.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  13/16

  I fondi dellUE infunzione dello sviluppo scientico

  Listituzione dellUniversit Juraj Dobrila a Pola, ha rappresentato un grosso progresso per

  lIstria vista come regione del sapere. Considerato il fatto che con il nuovo campus universitario si

  creeranno le condizioni per uno sviluppo ulteriore dellUniversit, dedichiamo particolare attenzionealle opportunit offerte dai fondi dellUE alla comunit scientica. Poich nora non ci sono stati

  risultati importanti nella realizzazione dei progetti dellUE da parte della comunit scientica, se

  paragonata agli altri settori e alle grosse opportunit offerte alla scienza dei fondi dellUE, la Regione

  Istriana sta preparando un organo a parte allinterno del futuro Centro per lUE e la cooperazione

  internazionale.

  Gli obiettivi di questiniziativa sono:

  Candidare e implementare progetti nanziati dai programmi

  dellUnione europea (Settimo programma quadro per le attivit di

  ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione / Seventh Framework

  Programme for Research, Technological Development and

  Demonstration Activities (FP7), Programma per la competitivit e

  linnovazione / Competitivness and Innovation Programme (CIP),

  Erasmus Mundus, Leonardo, Programma lEuropa per i cittadini /

  Europe for Citizens Programme) e da altre fonti internazionali, per

  le esigenze dellUniversit Juraj Dobrila a Pola, ma anche di altre

  istituzioni scientiche nella Regione Istriana, rivolte innanzitutto alla

  promozione dello sviluppo della scienza e delle ricerche scientiche. Organizzare e attuare degli studi specialistici post-laurea nel

  campo delle integrazioni europee e dello sviluppo regionale, in

  collaborazione con lUniversit Juraj Dobrila a Pola.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  14/16

  La Regione Istriana promuover un lavoro di coordinazione di tutte le istituzioni scientiche nella

  Regione Istriana per favorire uno scambio di nozioni e migliorare lassorbimento dei fondi dellUE.

  Facendo leva sui suoi contatti e partenariati internazionali, e sul lavoro dellufcio di Bruxelles, la

  Regione Istriana appogger le istituzioni scientiche nel realizzare la cooperazione internazionale

  e nelladesione ai progetti europei e alle reti scientiche.

  Sinergia tra la regione,le citt e i comuni nelluso dei fondi dellUE

  Poich il periodo a venire offre lopportunit per progetti nanziariamente molto pi grandi e

  impegnativi di quelli del periodo di preadesione, si presenta la necessit di una collaborazione

  pi intensa e di un lavoro coordinato non solo nel creare documenti strategici di sviluppo,

  nellinformazione e nello scambio di nozioni, ma anche nella creazione di partenariati per preparare,

  candidare e implementare assieme i progetti. Proprio gli organi regionali avranno un ruolo moltopi importante sia verso i ministeri competenti che verso le citt e i comuni, ossia le altre istituzioni

  locali per realizzare con successo il maggior numero possibile di progetti europei, in funzione dello

  sviluppo. Per questo motivo organizzeremo una coordinazione pi forte fra citt e comuni al ne di

  stimolare la cooperazione ma anche la denizione comune delle priorit. Organizzeremo anche i

  partenariati necessari per i progetti pi grandi e importanti.

  Cooperazione interregionalee territoriale in funzione dello sviluppo

  Continueremo a rafforzare il potenziale di sviluppo della Regione Istriana attraverso la promozione

  e il miglioramento della cooperazione con le altre regioni (multilaterale, transfrontaliera, bilaterale),

  le istituzioni internazionali, gli organi dellUE e le organizzazioni internazionali. Con ci contribuiamo

  alla creazione di partenariati indispensabili, di reti di cooperazione, allo scambio di esperienze e

  nozioni, alla formazione e al perfezionamento professionale allestero, allacquisizione dinformazioni

  necessarie, alla creazione e alla realizzazione di comuni progetti di sviluppo dellUE, e allaumento

  del potenziale dassorbimento della Regione Istriana per luso dei fondi dellUE.

  La Regione Istriana quale regione leader della Croazia nei programmi di cooperazione territoriale,

  anche nel periodo a venire si concentrer sulla realizzazione di programmi di questo genere

  che saranno accessibili allIstria quando ci saranno ancora pi mezzi a disposizione. Si trattadi programmi di cooperazione transfrontaliera ITHR, SLOHR, Croatia Gateway; programmi

  transnazionali Mediterranean, Danube, South East Gateway, Central Europe; e programmi

  interregionali INTERREG VC, URBACT, ESPON, INTERACT.

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  15/16

 • 7/29/2019 EU - Istra bez granica

  16/16

  www.valterflego.com