Click here to load reader

Esošā vides trokšņa testēšanas pārskats · Ietekmes uz vidi novērtējums Tukuma lidostas darbības paplašināšanai “Latekoil”, 2014 III pielikums Esošā vides trokšņa

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Esošā vides trokšņa testēšanas pārskats · Ietekmes uz vidi novērtējums Tukuma lidostas...

Ietekmes uz vidi novrtjums Tukuma lidostas darbbas paplainanai

Latekoil, 2014

III pielikums

Eso vides troka testanas prskats

SIA * R & D AKUSTIKA *=============================================================================================

LATVIJAS REPUBLIKA, LV - 1067, RGA, KURZEMES PROSPEKTS 3, Reistr. Nr. : LV 010310045 Fax. +371 67815008, 371 67815007 mob. +371 29217605 , E-mail: [email protected]

PASTTJS: SIA Latekoil

APSTIPRINU SIA R & D Akustika Valdes prieksdtjs

______________/ J. SAPROVSKIS /

2012.g. 15. augusts.

Vides (atkltas teritorijas) trokatestanas prskats.

Nr. 615 / 2012AL8.4

RG - 2012

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

2 no 8

B e z t e s t a n a s l a b o r a t o r i j a s r a k s t i s k a s a t a u j a s a i z l i e g t s t e s t a n a s p r s k a t u r e p r o d u c t n e p i l n a p j o m .

MRJUMUS UN APRINUS VEICA: SIA "R & D Akustika" -T-282 Akustikas laboratorija Kurzemes prospekts 3

Vadoais metrologs: U. ipns ___________________ 14.08.2012.

PRSKATU (uz 8 lapm) SASTDJA :

Testanas laboratorijas vadtjs: Dz.Lasis ___________________ 14.08.2012.

MRJUMU PASTTJS: SIA Latekoil

MRJUMU OBJEKTS: Atsevii mrpunkti ap Tukuma lidostu, ( skat. Pielikumu 1 ).

MRJUMU VEIKANAS LAIKS, VIETA UN APSTKI:

Tabula 1.

Datums/laiks Protokols Klimatiskie apstki Skot mrjumus Beidzot mrjumus Mranas vieta:

2012.g. 2.august

12:00 17:30

Nr.A-199/ 2012-AL8.3

Gaisa temperat: Relat. mitrums: Vj: Gaisa spiediens:

220,5 C464 %RM

2 m/s, R 7660,5mmHg

250,5 C464 %RM

2 m/s, R 7660,5mmHg

Skat. Pielikumu 1

MRJUMU MRIS : Lidmanu pacelans, nolaians un treniu lidojumu gait radttroka lmea mrjumi atsevios mrpunktos ap lidostu.

MRJUMU METODE:1. LVS ISO 1996-1: 2004 Akustika Vides troka raksturoana,

mrana un novrtana.1.daa: Pamatlielumi un novrtanas procedras;

2. LVS ISO 1996-2 : 2008 Akustika. Vides troka raksturoana, mrana un novrtana. 2.daa: Vides troka lmeu noteikana.

3. 13.07.2004. LR MK noteikumi Nr.597 Troka novrtanas un prvaldbas krtba.

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

3 no 8

PIELIETOT APARATRA:

Tabula 2.

Nr.p.k.

Mraparatras nosaukums

Tips/ Rpn. Nr.

Firma izgat. vai

izplattjs

Mrap. klase

Kalibr. datums

Kalibranas organizcija / Sertifikta Nr. /

Informcija par izsekojambu

Atkrtotskalibr. datums

1. Skaas lmea

kalibrators 4231 /

2528312 B&K 1&LS

2012.g. 13.mar.

VMC / 789469AV4.3-00-1030 / LNAB LA.02.023

2014.g. 13.mar.

2. Barometrs MKD / 02094

Fischer

-2010.g. 9.feb.

LVMC / S-011\1002 / METEO FRANCE

2013.g. 9.feb.

3. Higrometrs - /

02174 Klva -

2010.g. 9.feb.

LVMC / H-087\1002 / NPL

2013.g. 9.feb.

4. Termometrs TC-7-M1 /

03445 Klva -

2012.g. 17.feb.

LNMC / F 1133K12 / MI

2016.g. 17.feb.

5. Mrlinels - /

105077 Kalibrs - 2012.g.

29.feb. LNMC / G0313K12 /

MIKES 2016.g. 29.feb.

6. Rokasanalizators2250 /

2473285 B&K 1

2012.g. 13.mar.

VMC / 789471AV3.3-00-1031 / LNAB LA.02.023

2015.g. 13.mar.

7. Mikrofons 4189 /

2469910 B&K 0

2012.g. 13.mar.

VMC / 789471AV3.3-00-1031 / LNAB LA.02.023

2015.g. 13.mar.

8. Modulrais preczijas skaas

analizators

2260 Investigator / 2375668

B&K 1

2012.g. 17.jl.

VMC / 782366AV3.3-00-1124 / LNAB LA.02.023

2015.g. 17.jl.

9. Mikrofons

4189 / 2385662

B&K 0

2012.g. 17.jl.

VMC / 782366AV3.3-00-1124 / LNAB LA.02.023

2015.g. 17.jl.

10. Viedtermometrs YK-

2001TM / L927570

Lutron 1 2011.g. 6.maijs

LVMC labor. / V-008\1105 / LEI

2013.g. 6.maijs

11.Anemometrisk

zonde YK-200PAS / L926461

Lutron 1 2011.g. 6.maijs

LVMC labor. / V-008\1105 / LEI

2013.g. 6.maijs

Pielietotie sasinjumi :

B&K - Brel & Kjr, (Dnija) ; MI - esky Metrologicky Institut ; LEI - Lietuvos Energetikos Institutas ; LNAB - Lietuvos Nacionalinis Akreditacijos Biuras; LNMC - Latvijas Nacionlais metroloijas centrs ; LVMC - Latvijas Vides, eoloijas un meteoroloijas centrs ; MIKES - Mittatekniikan keskus, (Somija) ; NPL - National Physical Laboratory, (Lielbritnija) ; VMC - Vilniaus Metrologijos Centras .

MRJUMU SITUCIJAS APRAKSTS:

Mrmais troka avots Tukuma lidost notiekoo mcbu lidmanu L-39 veikto mcbu lidojumu gait radtais troksnis. ( skat. Pielikumu 1 ). Troka lmenis tika mrts piecos mrpunktos, un to nosaka lidmanu pacelans un nolaians lidost, k ar

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

4 no 8

treniu lidojumi pc pacelans virs tuvjs teritorijas. Mrjumi tika veikti vien dien,kad lidmanas veica vairkus treniu lidojumus, vienu pc otra, vis dienas garum.Viens treniu lidojums sev ietver pacelanos un nolaianos Tukuma lidost un lidmanu grupas lidojums virs tuvjs apkrtnes, izpildot dadus augstks pilotas vingrinjumus gais. Mrpunkti tika izvlti, vadoties no vairkiem apsvrumiem, t lai btu brva piekuve pie mrpunkta, lai mrpunkt nebtu liels cits vides troka iespaids, lai mrjumus netrauctu privtmju sui, lai tuvum nebtu ievrojamu atstarojou virsmu. Pc Pasttja sniegts informcijas, lidost ar da tipa lidojumiem ir noslogota vis gada garum (tas nozm, ka ir jpiemro gada rdtjs) un gad kop tiek veikti 155 lidojumi, kuros piedals 1 lidmana. Lidost bez tipa lidmanm lidojumos piedals ar cita tipa lidaparti, tau to lidojumu radtais troksnis ir nenozmgs attiecbpret L 39 radto troksni. Skotnj troka mrjumi atsevios mrpunktos tika veikti, kad troka avoti lidmanas bija nolaidus. Veicot iegto mrjumu rezulttu apstrdi un novrtjumu, tika ievrots lidmanu skaits dien un kopj lidojumu intensitte gada laik.

Troka lmenis tika mrts 4 m augstum ( skat. Pielikumu 1 ). Mranas laik bija skaidrs, saulains laiks, pta neliels rietumu vj, nekdas citda veida troksni radoas darbbas tuvj apkrtn netika novrotas.

MRJUMU REZULTTI:

Tabula 3. Raksturojoie skaas spiediena lmei vienam lidojumam teritorijas mrpunktos.

Testjams teritorijas raksturojoie mrpunktu Nr.

Testanas ilgums

LAeq (1 LAFmaxT (2 Tonalitte (3 Skotnjais

troksnis (4

M1 (24.08.2012, 12:22-13:03) 0:37:24 63,0 84,8 - 42,2-

M2 (24.08.2012, 13:56-14:18 0:21:34 72,4 99,3 - 37,1

M3 (24.08.2012, 13:55-14:33 0:25:01 64,4 81,0 - 37,7

M4 (24.08.2012, 12:17-12:42 0:24:52 59,7 79,9 - 35,5

M5 (24.08.2012, 15:35-16:08 0:25:51 65,3 88,9 - 36,0

1) Ekvivalentais neprtrauktais Aizsvarotais skaas spiediena lmenis [dB(A)] vien no testjams teritorijas raksturojoiem mrpunktiem.

2) Viena troka gadjuma (notikuma) maksimlais Aizsvarotais skaas spiediena lmenis [dB(A)]

3) Tonalittes centrl frekvence [Hz], pamatojoties uz viena troka gadjuma (notikuma) tredaoktvu analzi.

4) Skotnjais, paliekoais (fona) ekvivalentais neprtrauktais Aizsvarotais skaas spiediena lmenis [dB(A)] testjam teritorij.

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

5 no 8

VRTANAS LMEU APRINU REZULTTI:

Tabula 4. Vrtanas lmei teritorijas atsevios mrpunktos, prrinti uz gada rdtajiem, dienas period.

Mrpunkti teritorij

K t trokatonalittes labojums (5

[dB]

K i trokaimpulsittes

labojums [dB]

K s akustiskssitucijas labojums

[dB]

Skotnjais troksnis [dB(A)]

Ldiena(6[dB(A)]

M1 - - - 40,2 41,9

M2 37,1 48,9

M3 37,7 41,6

M4 35,5 36,9

M5 36,0 42,6

5) Tonalittes labojums [dB], pamatojoties uz troka gadjuma (notikuma) tredaoktvu analzi.

6) Vrtanas lmenis [dB(A)] ar atskaites laika intervlu 1 gada diennakts dienas period.

REZULTTS UN NENOTEIKTBAS APRINS :

Tabula 5.

Stand.nenot. (st ) (pa izcelsmes avotiem) 1 klases rokas

analizatora Izraist

Troka avota darbbas

izrais. (A-tipa)

Klimatisko apst. un zemes

virsmas izraist

[dB] X [dB] Y [dB]

Kombintstandarta

nenoteiktba t =

Mr- punktaapzm.

Vrtanas lmeaLAeq, 60 [dBA] vidj vrtba(7

Mrjumu nenoteiktba pie P = 90%

1,65xt (8[dB]

Paplaintmrjumu

nenoteiktba 2,0 x t

[dB]

1,0 1,3 1,0 1,9 M1 41,9 3,1 3,8

1,0 3,4 1,0 3,6 M2 48,9 5,9 7,2

1,0 1,7 1,0 2,2 M3 41,6 3,6 4,4

1,0 0,3 1,0 1,4 M4 36,9 2,3 2,8

1,0 3,1 1,0 3,4 M5 42,6 5,6 6,8

7) Vrtanas lmea vidj vrtba diennakts dienas laik, k noteikts LR MK noteikumos Nr.597, 1.pielikum.8) Piemrojam troka vrtanas lmea nenoteiktba vidjai vrtbai, kas dota iepriekj kolon.

NORMATVS VRTBAS:

Tabula 6. ( Saska ar LR MK Noteikumu Nr.597, 2.pielikumu.)

Pieaujamie normatvi

Nr.p.k. Telpas lietoanas funkcija Ldiena

(dBA)

Lvakars

(dBA)

Lnakts

(dBA)

1. Mazstvu dzvojamo ku, krortu, slimncu, brnu iestu un socilsaprpes iestu teritorija

50 45 40

222 YX ++

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

6 no 8

SLDZIENS:

1. Troka dienas vrtanas lmea vrtbas Ldiena atsevios mrpunktos ( skat. Tabulu 4 ) norda gada vidjo troka lmeni ajos mrpunktos, ko rada tikai trenilidojumi, emot vr iepriek atrunto lidojumu intensitti un lidojumu skaitu gad.

2. Teritorijas raksturojo vrtanas lmea Ldiena vidj vrtba mrpunktos M2, kurai tuvum ir mazstvu apbve (skat. Pilikumu 2), tuvojas troka dienas pieaujamajai robevrtbai mazstvu apbv ( Saska ar LR MK Noteikumu Nr.597, 2.pielikuma p.1. ).

3. Troka dienas vrtanas lmea vrtbas Ldiena atsevios mrpunktos ( skat. Tabulu 4 ), tika noteiktas, veicot lidojumu mrjumus vienas dienas garum un piecos mrpunktos ar mrjumu ilgumu katr vairk, k 20 min, kura laik lidmanas veica trenilidojumus virs attiecg mrpunkta.

SIA R & D Akustika eksperts, dipl. in., LBS Bvprakses sert. Nr.20-6964 Dz. Lasis

Piezme: *) is paziojums par mrjumu rezulttiem ir Akustikas laboratorijas viedoklis un/vai skaidrojums un tiek dots k laboratorijas neakreditt darbba.

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

7 no 8

Pielikums 1.

Mrpunktu izvietojums ap lidostu.

Mrpunktu koordinates :

M1 56 55` 39,87 Z 23 14` 55,27

M2 56 57` 26,84 Z 23 12` 09,57

M3 56 56` 21,42 Z 23 13` 16,75

M4 56 56` 55,44 Z 23 13` 46,27

M5 56 57` 44,97 Z 23 11` 34,93

Atseviie mrpunkti teritorij

ap lidostu.

M1

M2

M4

M5

M3

Testanas prskats Nr.615/2012-AL8.4.

8 no 8

Pielikums 2.

Mrpunkts M2 un tuvj mazstvu apbve.

Tuvum esosmazstvu apbves

III_Pielikuma_titullapaIII_pielikums