of 23 /23
Entente Florale Nederland Nationale Groencompetitie 2012 samenwerken aan een Vitale Groene Stad Entente Florale Nederland Goudse Rijweg 1 2771 AE Boskoop Tel: +31 (0)172 236269 Fax: +31 (0)172 217115 Mail: [email protected] Web: www.ententeflorale.nl

Entente Florale 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

samenwerken aan een Vi tale Groene Stad

Text of Entente Florale 2012

 • Entente FloraleNederland

  NationaleGroencompetitie

  2012

  samenwerken aan een Vitale Groene Stad

  Entente Florale Nederland

  Goudse Rijweg 1

  2771 AE Boskoop

  Tel: +31 (0)172 236269

  Fax: +31 (0)172 217115

  Mail: [email protected]

  Web: www.ententeflorale.nl

 • 2 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 2

  Voorwoord 3

  Samenwerken aan Vitale Groene Stad 4

  De Entente Florale competitie 6

  Meningen van gemeenten 8

  Kennis atelier Platform 31/Nicis 14

  Groen Loont, TEEB stad 16

  Criteria voor deelname 19

  Jurering en jurycriteria 20

  Nationale Groencompetitie 2012

  Weert 24

  Bergeijk 26

  Nunspeet 28

  Schin op Geul (gemeente Valkenburg) 30

  Haarkem 32

  Lierop (gemeente Someren) 34

  Roosendaal 36

  Wierden 38

  Woudenberg 40

  Colofon 43

  Inhoud Colofon

  Deze brochure is een uitgave van de Stichting Entente Florale

  Nederland. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en

  Innovatie ondersteunt de activiteiten van Entente Florale

  Nederland, die zijn gebaseerd op de Vitale Groene Stad.

  Tekst

  All-Round Communications, Roel van Dijk, Van Tol Communicatie

  & Organisatie en deelnemende gemeenten

  Vormgeving

  Studio Multicolours

  Alphen aan den Rijn

  Productie

  All-Round Communications

  Boskoop

  Fotos

  Plant Publicity Holland, VKC, gemeente Bergeijk, gemeente

  Haarlem, gemeente Nunspeet, gemeente Roosendaal,

  gemeente Someren, gemeente Valkenburg, gemeente Weert,

  gemeente Wierden, gemeente Woudenberg

  Copyright

  Overname van tekst is uitsluitend toegestaan

  met bronvermelding

 • Entente Florale Nederland 3

  Voorwoord

  Dit jaar is voor de gemeenten een jaar van de bezuinigingen en

  een uitdaging om daar op een creatieve manier mee om te gaan.

  Het geeft een positief gevoel dat tal van gemeenten er toch voor

  kiezen om ten aanzien van het openbaar groen een constructief

  beleid te voeren. Entente Florale Nederland ziet het als haar

  doelstelling om het grote belang van het groen voor welzijn,

  welbevinden en economie breed onder de aandacht te brengen

  van gemeenten, ook in de tijd van bezuinigingen. Onze nationale

  Entente Florale groencompetitie is daarbij een uitstekend middel.

  Maar onze insteek is nog breder. In het kader van De Groene Stad

  zijn in 2011 ook de ontwerpwedstrijden om De Groene Stad

  Award en voor duurzame groene speelplekken onder auspicin

  van Entente Florale Nederland als neutrale koepel georganiseerd.

  Competitie 2011

  Dit jaar hebben vier dorpen en drie steden deelgenomen aan de

  groencompetitie Entente Florale en laten zij hun groenvisie, beleid

  en uitvoering door een deskundige en onafhankelijke jury

  beoordelen. Het wedstrijdelement is leuk, maar de impact is vele

  malen groter. Het genereert extra positieve aandacht voor het

  groen in de lokale politiek, in de gemeentelijke organisatie en bij

  burgers en bedrijfsleven. Hoe de gemeenten hun deelname en

  het effect daarvan zelf ervaren leest u in dit boekje. Want elk jaar

  vragen wij aan (beleids)ambtenaren die de deelname aan de

  Entente Florale cordineerden en bestuurders in korte interviews

  hun mening te geven over de in- en externe effecten van de

  deelname van hun stad of dorp aan de Entente Florale.

  Thema 2011

  Het congresthema van vorig jaar, Groen en Gezondheid, hebben

  we dit jaar een vervolg gegeven door er in de Entente Florale

  competitie een thema van te maken in de beoordeling door de

  jury van Entente Florale en de GGD, werkgroep Groen en

  Gezondheid. Hiervoor is een speciaal certificaat aan de

  bekroningen toegevoegd. De gemeenten kunnen laten zien wat

  zij doen om door middel van de groenvoorzieningen de

  gezondheid van hun burgers te bevorderen. Een gezonde inwoner

  heeft immers ook een positieve weerslag op de financin van de

  gemeente. Groen loont dus.

  Economische waarde van groen

  In het symposium dat voorafging aan de prijsuitreiking van de

  Entente Florale 2011 hebben we Groen Loont als onderwerp

  gekozen. Door goede samenwerking tussen de alle schakels in de

  keten, van gemeenten, ontwikkelaars, bouwers,

  woningcorporaties en de groene sectoren is nog een wereld te

  winnen. De belangstelling daarvoor groeit sterk. Uiteraard is de

  batenkant van het groen een belangrijk punt in de activiteiten van

  Entente Florale en zal daar voor in de competitie 2012 een special

  certificaat worden uitgereikt. Welke gemeente kan de stelling dat

  groen wel degelijk een economische waarde vertegenwoordigt

  het best in haar visie, beleid en uitvoering tot uitdrukking

  brengen? In deze publicatie wordt ook in een artikel aangegeven

  hoezeer groen loont. Verder gaan we kort in op activiteiten als de

  Groene Stad Award en de ontwerpprijsvraag duurzame groene

  speelplekken en natuurlijk vindt u de criteria die worden

  gehanteerd en de beschrijvingen van de deelnemers in beide

  categorien: steden en kleine steden/dorpen. Na elke beschrijving

  volgt een korte samenvatting van het juryoordeel. Een zeer

  belangrijk element van de competitie is het juryrapport met

  conclusies en aanbevelingen. Een rapport dat zo blijkt uit de

  reacties niet alleen met veel interesse wordt gelezen, maar ook

  daadwerkelijk wordt benut.

  In 2012 zal Entente Florale Nederland met enthousiasme verder

  gaan in het uitdragen van het grote belang van goede

  groenvoorzieningen in stad en dorp.

  Drs Jaap J. Spros

  voorzitter

 • 4 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 5

  Samenwerken aan Vitale Groene Stad

  VNG, Platform31, Entente Florale en het ministerie van EL&I sluiten convenant

  Economische belang

  Het is de uitdaging om vooral het economische belang van het

  groen goed voor het voetlicht te brengen. Het ministerie van

  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hecht groot

  belang aan de economische waarde van groen en de

  mogelijkheden voor andere partijen om met dit groen aan de

  slag te gaan.

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),

  Platform31/Nicis Institute, Entente Florale en het

  ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

  (EL&I) hebben eind vorig jaar het driejarig convenant De

  Vitale Groene Stad getekend. Het doel van deze

  verklaring is om de maatschappelijke en economische

  waarde van groen de komende jaren stevig op de agenda

  te zetten. Andere doelen zijn kennisoverdracht van een

  ieder die betrokken is bij de openbare ruimte en de

  instandhouding en uitbreiding van het opgebouwde

  netwerk.

  In De Vitale Groene Stad moet sprake zijn van een gelijk

  opgaan in integratie van rood en groen, waardoor beide

  onmisbare elementen in het stedelijke gebied elkaar

  versterken. Een uitdaging waarvoor bovenstaande partijen zich

  sterk maken.

  Om deze doelen te kunnen verwezenlijken vinden de volgende

  activiteiten op jaarbasis plaats:

  Jaarlijkse groencompetitie van Entente Florale; Nationale Groendag waarin de meest actuele inzichten met

  betrekking tot groen in de stedelijke omgeving aan bod

  komen. Het thema in 2012 is Stedelijk groen in crisistijd.

  Tevens vindt op deze dag de prijsuitreiking van Entente

  Florale plaats;

  Bestuurdersexcursie, aan de hand van een aantal boeiende praktijkvoorbeelden laat een gemeente zien hoe zij in een

  dichtbebouwde en complexe omgeving oplossingen heeft

  gevonden voor het groen in de stad;

  Kennisatelier met wetenschappelijke inzichten en best practices over een actueel onderwerp. Het motto was How

  to... Groen in crisistijd, groen is geen kostenpost, groen loont!;

  Kennisuitwisseling via de communicatiekanalen van De Groene Stad, zoals dagelijkse update van de website

  www.degroenestad.nl, verzenden van tweewekelijkse

  digitale nieuwsbrief, magazine De Groene Stad en overige

  publicaties.

  Entente Florale Nederland en ministerie van EL&I sluiten

  apart convenant

  Naast het tekenen van het convenant met de VNG, Platform31/

  Nicis Institute, Entente Florale en het ministerie van EL&I heeft

  Entente Florale Nederland nog een apart samenwerkings-

  verband met het ministerie van EL&I gesloten omtrent de

  jaarlijkse, nationale groencompetitie tussen steden en dorpen.

  De staatsecretaris en Entente Florale voorzitter Jaap Spros

  tekenden begin dit jaar het convenant onder de titel De Vitale

  Groene Stad. Het doel van dit convenant is om de komende

  jaren de belangstelling van overheden, bedrijfsleven en burgers

  voor de belangrijke maatschappelijke en economische functies

  van goede groenvoorzieningen in en om het stedelijk gebied

  stevig op de kaart zetten. Hierin wordt nauw samengewerkt

  met VNG en Platform31/Nicis Institute.

  Digitale nieuwsbrief De Groe

  ne Stad

  Wilt u tweewekelijks op de ho

  ogte blijven van de actuele za

  ken

  rondom de economische en m

  aatschappelijke waarden van h

  et groene

  product in Nederland en daar

  buiten? Meld u zich dan aan v

  oor de

  digitale nieuwsbrief van De Gr

  oene Stad, via www.degroen

  estad.nl/

  nieuwsbrief.

  Deze digitale nieuwsbrief wor

  dt naar ruim 12.000 abonnees

  verstuurd, bestaande uit gem

  eenten, provincies, politici,

  waterschappen, projectontwik

  kelaars, architecten,

  landschapsarchitecten, hoveni

  ers en grootgroenvoorzieners,

  boomkwekers, onderwijs- en

  kennisinstellingen, de bouws

  ector en

  gezondheidswereld.

 • 6 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 7

  Aanmelding

  Voor deelname aan de nationale groencompetitie wordt u als

  gemeente genomineerd door de cordinator van de stichting

  Entente Florale Nederland. Vindt u zelf dat uw gemeente (of

  een stadsdeel of kern) in aanmerking komt, neem dan zeker

  contact op.

  Er is sprake van twee categorien. Een stad is een gemeen-

  te, of stadsdeel, die meer dan 15.000 inwoners telt. Het

  stadsdeel moet daarnaast ook nog over een eigen deelraad

  beschikken. Een gemeente met minder dan 15.000 inwoners

  valt binnen de categorie dorpen en kleine steden. Een

  gemeente die is samengesteld uit een aantal kernen is

  gerechtigd een van deze kernen in te schrijven in de categorie

  dorpen en kleine steden. Voorwaarde is wel dat het aantal

  inwoners van de kern kleiner is dan 15.000. Bij de jurering

  wordt alleen de betrokken kern en het buitengebied meege-

  nomen in de beoordeling. Het aanmeldingsformulier kunt u

  downloaden op www.ententeflorale.nl. Dit formulier dient

  vervolgens per post of fax verstuurd te worden naar het

  secretariaat van de stichting Entente Florale Nederland in

  Boskoop. In overleg tussen het bestuur van de Entente Florale

  en u als gemeente wordt bepaald in welk jaar uw gemeente

  deel zal nemen. Alle aanmeldingen ontvangen een bevesti-

  ging van deelname.

  Begeleiding

  Vanuit de Entente Florale krijgt elke gemeente aandachtspun-

  ten, in de vorm van criteria van deelname, aangereikt. Deze

  worden in een volgend hoofdstuk uiteengezet. Daarnaast

  biedt de stichting de gemeenten begeleiding van een

  deskundige. Deze persoon kan de gemeenten helpen bij het

  geven van antwoord op vragen als: Waar wordt speciaal op

  gelet? Hoe denkt de jury over bepaalde zaken? Hoe kan de

  gemeente optimaal profijt trekken uit haar deelname? Het is

  dan ook belangrijk om die begeleiding goed te benutten. Elke

  gemeente wordt door de begeleider in principe drie keer

  bezocht.

  Internationaal

  De winnaars van Goud in beide categorien nemen deel aan

  de internationale competitie van Entente Florale Europe. Om

  hen optimaal voor te bereiden, krijgen ook de deelnemers

  een begeleider toegewezen. Ook hier speelt ervaring een

  belangrijke rol. Deze begeleider heeft extra oog voor de

  details die tijdens de internationale competitie door de jury

  van belang worden geacht.

  De organisatie

  De organisatie van de Nederlandse competitie van Entente

  Florale is in handen van de stichting Entente Florale Neder-

  land. Deze organisatie wordt gedragen door het ministerie

  van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Plant

  Publicity Holland, Branchevereniging VHG, het Hoveniers Infor-

  matie Centrum, de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en

  Plantkunde (Groei & Bloei), de Vakgroep Groen, Natuur en

  Landschap van de Vereniging Stadswerk Nederland, de

  Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten

  NVTL, Natuurmonumenten, de ANWB en Nationaal Groen-

  fonds. Bijna al deze organisaties zijn ook in het bestuur

  vertegenwoordigd. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt

  met organisaties als het Groenforum Nederland. De jurering

  ook in 2011 weer verzorgd door de onafhankelijke organisatie

  Vaste Keurings Commissie (VKC) te Roelofarendsveen.

  De Entente Florale competitie

 • 8 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 9

  Deelname Entente Florale,waardevolle groene ervaring

  De deelname aan Entente Florale levert de gemeente een

  deskundig en onafhankelijk oordeel, met tips en

  aanbevelingen over hun groenbeleid, op. Daarnaast wordt

  de groencompetitie ook ingezet om het groen breed

  onder de aandacht te brengen van overheden,

  bedrijfsleven en burger. We legden een aantal (oud)

  deelnemers een paar vragen voor over de reden en hun

  ervaringen rond hun deelname aan Entente Florale en het

  effect van deelname aan deze competitie.

  De gemeente Meppel, winnaar van zilver in de categorie

  steden in 2011, kijkt met een voldaan gevoel terug op hun

  deelname. Aan het woord zijn Koos de Vos, wethouder van

  openbare werken en Marko van de Wetering, beleids-

  medewerker groen en spelen. Meppel heeft zich willen

  presenteren zoals het is. Geen poespas. Dat hebben we ook

  gedaan. Al doende bleek ook dat Meppel voldoende aan groen

  heeft kunnen laten zien. Het was eerder wegstrepen dan de

  vraag stellen wat kunnen we nog meer vertellen, aldus

  wethouder De Vos. Meppel heeft veel groene parken, we zijn

  bezig om de natuur tot de voordeur te brengen, we betrekken

  de inwoners bij de invulling van hun directe omgeving. Als je

  normaal met je werk bezig bent vind je de meeste dingen heel

  gewoon. Maar tijdens het invullen van het format van de

  Entente Florale - een beleidsboekje, een presentatie, en een

  route om het te laten zien - werden we steeds meer

  enthousiast over wat we in huis hadden, zegt Marko van de

  Wetering. Op de jurydag zelf was het n en al genieten van

  Meppel en haar groen en haar mensen. We kijken er met een

  voldaan gevoel op terug.

  Bewustwording

  Door de deelname aan Entente Florale is Meppel echt een

  groene ervaring rijker. We wilden ons laten zien zoals we zijn

  en daar een commentaar op van een deskundige jury. En dat

  hebben we gekregen en daar kunnen we mee uit de voeten.

  We zijn zeer tevreden met een 7,9 en met het certificaat

  bijzondere waardering voor natuur, geeft wethouder De Vos

  aan. Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen,

  aanrader om je een spiegel voor te houden, of dat nu een 6 of

  een 8 oplevert, zegt wethouder De Vos.

  Rol inwoners

  Bij herinrichten van openbare ruimte betrekt Meppel de

  omwonenden. Dat gebeurt op verschillende manieren. Soms

  ligt het initiatief bij de bewoners en hebben zij al een compleet

  plan waarin de gemeente slechts faciliterend hoeft op te

  treden. Zo hebben wij in de presentatie een herinrichting van

  een binnenterrein laten zien. Het functioneerde als

  parkeerterrein, maar de bewoners hadden het idee om de

  bespeelbaarheid te vergroten door het plaatsen van volleybal-

  en basketbalpalen, kleine speeltoestellen en geverfde

  hinkelpaden. De gemeente hoefde daarin alleen maar

  faciliterend op te treden en een beetje mee te denken. Een saai

  plein werd zo omgetoverd tot speelplek.

  Vaak ligt het initiatief bij de gemeente en zoeken we de

  omwonenden op. Het gebeurt dat zij dan slechts op de hoogte

  willen worden gehouden, maar het gebeurt ook dat we al

  schetsend met bewoners tot een plan komen. Tijdens de route

  van de Entente Florale zijn we door het landschapsplan

  Broekhuizen gereden, waar al schetsend en pratend aan de

  keukentafel (letterlijk) plannen voor verbetering van de erven

  en het landschap in het buitengebied zijn ontstaan en

  gerealiseerd. Ook gaf de Buurtvereniging Jan Steen uitleg over

  de aanleg van het Jan Steenpark, een parkje als buffer naar

  een nieuwe ringweg en nieuwe woonwijk, wat met enkele

  randvoorwaarden (waterberging bijvoorbeeld) op een blanco

  vel papier is ontstaan in een workshop met aanwonenden,

  vertelt Marko van de Wetering.

  Invloed op groenbeleid

  De rol van inwoners in het ontwikkelen van groenbeleid van

  Meppel is tot op heden vooral het verkrijgen van praktijk-

  ervaring: hoe beleven de inwoners het, wat zijn hun wensen?

  Zo hebben ze meegewerkt in een gebruiks- en belevings-

  onderzoek voor de parken. We hebben parken, maar hoe

  worden ze gebruikt, ervaren, en hoe kunnen we dat

  verbeteren? Gaan ze naar een park voor een gezellig uurtje met

  vrienden of juist om even lekker uit te waaien, en wat betekent

  dat dan voor de inrichting of het beheer van het park?

  Meppel is bezig met de opstartfase van wijkgericht werken. In

  sommige wijken is er al een behoorlijke wijkvertegen-

  woordiging, in andere wijken is dat nog een stuk minder. Ook

  via die weg komen regelmatig ervaringen over het groen naar

  voren, van hondenpoep of versleten groen, tot ideen over

  gedeeltelijk buurtbeheer. We zijn bezig met een eerste

  proeve van een kwaliteitsschouw van de openbare ruimte

  met bewoners, aldus Marko van de Wetering.

  In beleidsplannen betrokken we in het nabije verleden altijd

  de belangenvereniging, zoals plaatselijke natuurverenigingen

  of het recreatieschap door hen te vragen om een reactie. Het

  ligt voor de hand om voor toekomstig groenbeleid ook de

  wijkvertegenwoordiging te betrekken.

  maar dat we de puntjes op de i kunnen zetten. Iedereen doet

  van beleid tot uitvoering zijn ding, maar we zijn ons beter

  bewust geworden van de onderlinge samenhang daarin en van

  de waarde daarvan voor de praktijk, aldus Marko van de

  Wetering. We doen het niet voor onszelf maar voor de

  inwoners en bezoekers van Meppel. Zowel ambtelijk als

  bestuurlijk heeft het meedoen aan de Entente Florale het groen

  positief onder de aandacht gebracht.

  Meppel is op uitnodiging van de vaste begeleider van

  deelnemers aan de Entente Florale, mee gaan doen.

  Aanvankelijk hadden we wel onze reserves: is Meppel nou zo

  bijzonder? Maar na wat gesprekken hebben we toen besloten

  mee te doen en ons te laten zien zoals we echt zijn, niks

  opfleuren, geen toeters en bellen. Als de jury de route nu zou

  rijden zien ze hetzelfde. Meedoen is voor iedere gemeente een

 • 10 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 11

  Groen is geen kostenpost

  Groen kan niet zonder warme belangstelling van de buurt

  volgens wethouder De Vos. Mensen ervaren het steeds meer

  als hun - eigen - groen. Groen waar ze recht op hebben en

  waarvoor de overheid - altijd in overleg met de buren en de

  gebruikers natuurlijk - perfect moet zorgen.

  Juist daarom is een taakstelling, een bezuiniging op groen

  nooit zomaar haalbaar. Een gemeenteraad zal altijd rekening

  houden met wensen van inwoners, met belangen van

  natuurverenigingen en - al was het maar economisch

  perspectief - met het aanzicht van de gemeente. Een stad of

  dorp afficheert zich op het eerste gezicht altijd met het

  landschap, met parken en plantsoenen. Het onderhoud, het

  beheer, maar ook het zichtbare - positieve - gebruik van de

  groene omlijsting van ons bestaan geeft bezoekers en

  belangstellenden voor vestiging een indruk die zich vastzet in

  het beeld wat men van Meppel onthoudt, aldus wethouder De

  Vos.

  Gemeente Haarlem neemt dit jaar deel aan de Entente Florale

  competitie in de categorie steden. We waren verrast door het

  verzoek van de Entente Florale organisatie, zegt Diana

  Bakboord, beleidsmedewerker bij de gemeente Haarlem.

  Voordat we ja zeiden, hebben we eerst bij ouddeelnemers

  nagevraagd hoeveel tijd en welke kosten met de deelname zijn

  gemoeid. En ook wat de baten zijn van deelname.

  Doorslaggevend was het onafhankelijke juryrapport dat elke

  deelnemer ontvangt. Uiteraard gaan we voor Goud, maar de

  beoordeling van het groenbeleid door een deskundige jury,

  was voor de wethouder een belangrijk argument om deze

  uitdaging aan te gaan.

  Parels binnen de gemeente

  Voordat de jury langs komt gaat er een heel traject aan

  voorbereidingen vooraf. Voor de deelname is een speciale

  kerngroep, waarin verschillende disciplines zijn

  vertegenwoordigd, samengesteld. Deze kerngroep heeft aan

  de hand van de jurycriteria in kaart gebracht wat de parels

  binnen de gemeente zijn en waarin Haarlem zich onderscheidt

  deelnemers op voor goud, maar nog belangrijker is het

  juryrapport met daarin het onafhankelijke oordeel van de jury.

  Gemeente Woudenberg, dit jaar deelnemer in de categorie

  dorpen en kleine steden was blij verrast met de nominatie

  voor deelname. Wij zijn trots op ons groene dorp met het

  fraaie landschap. De nominatie heeft dit gevoel alleen maar

  versterkt. Draagvlak bij de politiek en het bestuur was snel

  bereikt, aldus Corrine Ockhuijsen, afdelingshoofd Realisatie &

  Beheer bij Woudenberg. Reden te meer om deel te nemen

  aan de Nationale Groencompetitie 2012.

  Schat aan ontdekkingen

  Kort na het bericht van nominatie en het groene licht van het

  bestuur, is er een team met experts samengesteld. Het team

  heeft in kaart gebracht welke beleidsstukken relevant waren

  voor de groencompetitie en welke samenhang en verbanden

  ze daarin konden vinden. Uiteindelijk is daar het thema het

  vakantiegevoel in Woudenberg, met een schat aan

  ontdekkingen uit voortgekomen. Dit thema loopt als een

  groene draad door de gehele competitie, zegt Phyllis

  Maarsman, communicatiemedewerker bij de gemeente

  Woudenberg en actief betrokken bij de deelname.

  Met het thema in het hoofd heeft het team de juryleden

  schatkistjes opgestuurd met daarin de beleidssamenvatting,

  kaartmateriaal en als tipje van de sluier een eerste schat/

  ontdekking van Woudenberg.

  De juryleden zijn door het team meegenomen op

  ontdekkingstocht door Woudenberg langs de vele mooie,

  groene plekken. De schatkistjes die de juryleden op ons

  verzoek hadden meegenomen, waren eind van de dag gevuld

  met groene, cultuurhistorische, duurzame ontdekkingen uit

  Woudenberg. Op onze speelse manier hebben wij aan de

  juryleden getoond dat groen loont, zeker in Woudenberg,

  aldus Corrine Ockhuijsen.

  Betrokkenheid inwoners

  Als gemeente zijn we voortdurend op zoek naar

  mogelijkheden om inwoners (zo vroeg mogelijk) bij het beleid

  en de uitvoering daarvan te betrekken, geeft Corrine

  Ockhuijsen aan. Zo is er bij het ontwikkelen van het

  groenbeleidsplan een klankbordgroep samengesteld,

  bestaande uit inwoners, uit de verschillende wijken van het

  dorp en inwoners van het buitengebied. De input van de

  klankbordgroep is verwerkt in het groenbeleidsplan.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners en toekomstige

  bewoners mee denken over de invulling van het groen in hun

  wijk en het dorp. Dit is goed te zien in de jonge wijk Het

  Groene Woud.

  van andere gemeenten. Vervolgens is gekeken in welke

  volgorde we dit het beste aan de jury konden laten zien en is

  de juryroute samengesteld. Hierbij moest nog behoorlijk

  worden geschrapt, wat best wel lastig was.

  Actieve bewonersgroepen

  De gemeente Haarlem heeft van oudsher heel veel actieve

  bewonersgroepen. Deze worden ook betrokken bij de

  inrichting van het groen in hun wijk. Bij het Ripperdapark

  hebben de bewoners geholpen bij de herinrichting. Ze hebben

  inspraak gehad bij de vervanging van bomen en hebben zo

  hun stempel mogen drukken op hun eigen omgeving, zegt

  Diana Bakboord. Ook bij de juryrondgang heeft een aantal

  inwoners hun bijdrage geleverd.

  Economische waarde van groen

  De gemeente Haarlem ziet groen niet als kostenpost, maar

  erkent juist de economische waarde ervan. De gemeente is

  dan ook een van de deelnemende gemeenten aan het

  pilotproject TEEB stad (The Economics of Ecosystems and

  Biodiversity). Binnen dit project werken twaalf gemeenten,

  twee ministeries en een ingenieursbureau aan een methode

  om de maatschappelijke baten van blauw-groene maatregelen

  als vanzelfsprekend mee te nemen in de gemeentelijke

  besluitvorming over inrichtingsplannen.

  Effect deelname al merkbaar

  Hoewel de uitslag op het moment van dit interview nog niet

  bekend is, is het effect van deelname al merkbaar binnen de

  gemeentelijke organisatie. Dat begon al tijdens de

  voorbereidingen van de dag van jurering. Door de

  inventarisatie van de punten die in de juryroute moeten

  worden opgenomen, hadden we al zoiets van: Wauw, wat

  hebben we toch veel te bieden, aldus Diana Bakboord. Door

  met de ogen van de jury naar je eigen groenbeleid te kijken,

  word je jezelf heel erg bewust van wat je in huis hebt en waar

  nog verbeterpunten zitten. Je legt als het ware je groenbeleid

  onder een vergrootglas. En dat werkt heel verhelderend.

  Natuurlijk gaat de gemeente Haarlem, net zoals de andere

 • 12 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 13

  Woudenberg heeft de inwoners ook breeduit genformeerd

  over Entente Florale. middels een speciale huis-aan-huis krant

  waarin de competitie centraal stond.

  Er zijn inwoners benaderd om een rol te spelen tijdens de

  jurydag zelf, zegt Phyllis Maarsman. Meerdere inwoners zijn

  aan het woord geweest tijdens de jurydag. Als inwoner,

  vrijwilliger of ondernemer vertelden zij wat over hun

  samenwerking met de gemeente Woudenberg. Ook de

  jaarlijkse tuinkeuring van de VVV stond dit jaar in het teken van

  Entente Florale.

  leidde tot een nieuwe frisse blik. We zijn ons nog meer van

  bewust geworden wat groen kan doen en betekenen, voor de

  inwoners of potentile inwoners, toeristen of dagjesmensen,

  bedrijven en dieren. Iedereen profiteert van een groene

  gemeente. Deelname aan de competitie heeft ook gezorgd

  voor meer politiek draagvlak voor het groenbeleid.

  Heel veel nieuwe kansen voor het groenbeleid in Woudenberg

  dus, die ze zo snel mogelijk hopen te benutten.

  Gemeente Woudenberg is natuurlijk zeer benieuwd naar de

  uitslag van de competitie EN het rapport wat daaruit

  voortvloeit. We zien de tips van de juryleden als de

  handvatten voor de toekomst... Hopelijk een toekomst die we

  kunnen starten als groenste gemeente van Nederland, sluit

  Corrine Ockhuijsen haar verhaal af.

  Gemeente Ermelo

  Wethouder Esther Verhagen van de gemeente Ermelo is nog

  steeds enthousiast over hun deelname aan Entente Florale. Op

  het moment van dit interview zit iedereen in spanning voor de

  uitslag van de internationale Entente Florale, waaraan Ermelo

  dit jaar deelneemt.

  De Entente Florale competitie paste prima bij de passie die de

  gemeente heeft voor groen. Wij denken en vinden dat wij, wat

  betreft ons groenbeleid, op de goede weg zijn, maar wij waren

  zeer benieuwd naar het oordeel van de jury. We waren blij

  verrast met de gouden bekroning die de jury aan Ermelo heeft

  toegekend en ook voor ons heeft het juryrapport punten ter

  verbetering. En daar was het ons om te doen, we wilden graag

  feedback op ons groenbeleid.

  Actieve inzet van medewerkers en bewoners

  Het uitgangspunt bij deelname was om de gemeente te tonen

  zoals zij is, dus geen extra inspanningen om de gemeente op

  te poetsen. Bestaande beleidsnotities zijn bij elkaar gevoegd

  en gepresenteerd aan de jury. De beleidsambtenaar groen

  heeft extra tijd gekregen om de deelname goed voor te

  bereiden. De actieve bijdrage van de buitendienst bij het

  samenstellen van de route was daarbij van belang, geeft

  wethouder Verhagen aan. Ook de inwoners die actief worden

  Belang van Groen

  Het belang van groen wordt door de gemeente Woudenberg

  ook onderstreept door groen steeds meer als integraal

  onderdeel mee te nemen in elk planontwerp. Op het gebied

  van recreatie en toerisme levert groen ons veel toeristen en

  dagjesmensen op. Woudenberg is voor vele gezinnen en

  ouderen een ideale vakantiebestemming. Toeristen en

  dagjesmensen zijn economisch gezien belangrijk voor de

  gemeente, aldus Corrine Ockhuijsen.

  In de bebouwde kom zetten we in op een groene omgeving,

  mooie parken en aantrekkelijke wandelroutes. Onze inwoners

  profiteren van het groen omdat het de gezondheid stimuleert

  en het trekt nieuwe inwoners aan.

  Groen speelt ook een rol bij de bedrijvigheid in Woudenberg. Bij

  de ontwikkeling van de uitbreiding van het bedrijventerrein is

  economische duurzaamheid een standaard onderdeel van het

  beleid. Groen verhoogt ook de waarde van vastgoed met ca.

  5% en verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven.

  Woudenberg heeft daarom als uitgangspunt een efficint en

  effectief ruimtegebruik.

  Groen hoog op politieke agenda

  Het belang van een goed onderhouden groen dorp staat bij

  Woudenberg hoog op de politieke agenda. Het onlangs

  opgestelde groenbeleidsplan getuigd ook van een groene

  ambitie. Toch zullen we in deze tijd kritisch om moeten gaan

  met onze uitgaven, ook op het gebied van groen. Onze politiek

  is zich er wel van bewust dat investeren in groen een

  meerwaarde oplevert voor een prettige woon en

  leefomgeving. Daarom is de boodschap die voortvloeit uit het

  groenbeleidsplan om het vooral samen te doen. De gemeente,

  inwoners en ondernemers werken samen en moeten samen

  werken om de groene ambitie te realiseren, aldus Corrine

  Ockhuijsen.

  Bewustwordingsproces

  Door deelname aan de competitie zijn wij nog kritischer gaan

  kijken naar het groenbeleid en de uitvoering daarvan. Dit

  betrokken bij het groenbeleid, zijn ingezet tijdens de

  juryrondgang. Bewoners die hebben meegeholpen bij de

  planontwikkeling en de uitvoering van een grote speelplaats in

  het midden van het centrum, hebben een toelichting gegeven

  aan de jury. Dit was ook het geval bij de schaapskooi, die

  volledig door vrijwilligers wordt beheerd.

  Groen is belangrijke pijler

  Groen is de rode draad in het gemeentelijk beleid van Ermelo.

  In Ermelo, dat gelegen is op de Veluwe, woon je in de tuin van

  Nederland. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners, ook in

  het centrum, in het groen wonen. En daar wordt het beleid op

  afgestemd. Zo vind je in het centrum van Ermelo, veel groen

  met een hoog onderhoudsniveau.

  Dat groen ook bij de Ermelose politiek hoog scoort blijkt uit het

  feit dat groen wordt gespaard bij de bezuinigingsrondes.

  Groen is zon belangrijke pijler voor Ermelo, dat tot op heden

  nog niet is bezuinigd op het groenbudget, zegt wethouder

  Verhagen. Uiteraard wordt er wel kritisch gekeken naar de

  inrichting van het groen. Op plaatsen waar het mogelijk is om

  groen toe te passen dat minder onderhoud vraagt, wordt dat

  ook gedaan.

  Deelname werpt vruchten af

  Het winnen van Goud in de nationale competitie heeft Ermelo

  echt op de groene kaart gezet. Al kunnen we het niet

  cijfermatig onderbouwen, toch bestaat de indruk bij onze

  recreatieondernemers dat de titel groenste stad van Nederland

  voor recreanten een rol heeft gespeeld bij de keuze om naar

  Ermelo te komen, aldus wethouder Verhagen. Ook makelaars

  maken gebruik van onze titel. Dat is natuurlijk geweldig. Dus

  met name op het economische vlak heeft de deelname al haar

  vruchten afgeworpen. Maar ook binnen de eigen organisatie

  heeft de deelname wat teweeg gebracht: Het is een

  compliment voor de hele organisatie, mensen zijn trots op de

  titel en de beleidsmedewerker is trots dat zijn advies wordt

  overgenomen. En het feit dat er niet wordt bezuinigd op groen,

  is een resultaat van de deelname aan Entente Florale.

 • 14 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 15

  reageren door een hogere belastingaanslag. Van der Schans

  weet uit de praktijk dat eetbaar groen (groente- en fruit,

  kruidentuinen, et cetera) aantrekkingskracht heeft op een

  meer diverse groep burgers dan esthetisch groen. Via

  volkstuinen of daktuinen kan eetbaar groen een stimulans zijn

  voor sociale cohesie.

  Verwachtingsmanagement

  De gemeente Arnhem werkt met reizende tuinen, gebaseerd

  op de Parijse jardins nomades. Burgers mogen op

  braakliggende gemeentelijke terreinen een tijdelijke openbare

  groenvoorziening inrichten. De gemeente behoudt de rechten

  op de grond en bepaalt hoe lang een tuin kan blijven. In

  Arnhem zijn 20 tuinen aangelegd, waarvan er 10 weer

  verdwenen zijn. Het is essentieel dat er vanaf het begin

  effectief verwachtingsmanagement is vanuit de gemeente,

  omdat er anders teleurstelling kan ontstaan.

  Financieringsmogelijkheden

  Kunnen stedelijk groenprojecten succesvol zijn zonder of met

  slechts beperkte gemeentelijke financiering? Deze vraag leidde

  op de bijeenkomst tot discussie. Naast materiaal voor de

  inrichting van groenvoorzieningen is vaak ambtenareninzet

  nodig om projecten te regisseren. De tijdelijke aard van

  projecten op braakliggende terreinen is een reden om deze

  inzet te beperken. In de wijk Lanxmeer in Culemborg stelde de

  gemeente budget beschikbaar voor het ontwerp en de

  ontwikkeling van ecologische binnenhoven. De

  verantwoordelijk heid en kosten voor het onderhoud werden

  vervolgens succesvol bij de bewoners belegd. Andere

  mogelijkheden zijn (co-)financiering door natuurverenigingen,

  tuinbedrijven of projectontwikkelaars.

  Federatie

  Behalve gemeenten en burgers zijn projectontwikkelaars en

  architecten verantwoordelijk voor stedelijk groen. Spreker Evert

  Kolpa (Van Bergen Kolpa Architecten) werkt aan de oprichting

  van een federatie voor het tegengaan van een versnipperde

  aanpak en de ontwikkeling van businesscases. In het algemeen

  Naar flexibel beleid voor stedelijk groen

  Het thema van de Platform31-bijeenkomst Stedelijk Groen in

  Crisistijdop 25 mei 2012 in Amersfoort was hoe burgers en

  gemeenten samen kunnen werken aan een groenere stad. Dit

  blijkt te beginnen met het stellen van kaders en effectief

  verwachtingsmanagement door de gemeente.

  Voorkeuren van burgers

  Volgens Lucas Bolsius (burgemeester van Amersfoort) maken

  burgers onderscheid tussen openbaar en priv groen, en zetten

  zij zich zowel financieel als op andere manieren meer in

  voor priv groen. Het kan daarom effectief zijn om groen

  besloten te maken, bijvoorbeeld naar Amerikaans voorbeeld,

  waar burgers lid of donateur van stadsparken kunnen zijn.

  Bolsius waarschuwt voor het zonder meer bezuinigen op de

  duurste onderdelen van gemeentelijk groen, want vaak

  waarderen burgers deze juist het beste. Een bedrijf stoot niet

  af wat de consument waardeert, gemeenten wel, aldus de

  burgemeester.

  Waardestijging gebied

  Burgers attenderen op mogelijke waardestijging van hun

  woongebied door de aanwezigheid van groen is een goede

  manier om ze te mobiliseren. Daar hebben ze immers zelf baat

  bij. Als de vastgoedwaarde stijgt door burgerinitiatieven zitten

  daar economische consequenties aan, zegt spreker Jan Willem

  van der Schans (WUR). Een gemeente moet daar niet op

  is meer durf en bereidheid gewenst om aan projecten te

  beginnen en ze af te maken. Bolsius illustreert: De eerst en

  laatst geplaatste boom zie je op een gegeven moment niet

  meer tussen de rest.

  Achtergrond netwerk stedelijk groen

  Platform31 (voorheen Nicis Institute), Entente Florale, het

  ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

  ondertekenden in 2011 gezamenlijk een intentie verklaring

  waarin zij toezeggen zich via het programma Sterke Stad,

  Groene Stad in te spannen voor agendering, kennisontsluiting en

  netwerkactiviteiten rondom stedelijk groen.

  Op de website van Platform31/Nicis Institute vindt u het

  volledige verslag van het kennisatelier: www.nicis.nl

  (verspreiding: verslagen bijeenkomsten). Kijkt u ook op de

  website voor activiteiten in het vervolgtraject van deze

  bijeenkomst.

  Geld voor groen vind je door het besloten te maken

  Eetbaar groen trekt meer mensen aan dan esthetisch groen

  Platform31 richt zich met het thema Stedelijk Groen

  op de behoefte van steden aan flexibel beleid voor

  een groene stedelijke omgeving. De sociale waarde

  van stedelijk groen is al langer bekend: groen fun-

  geert als ontmoetingsplaats en stemt bewoners po-

  sitiever over hun omgeving. KPMG bepleitte in haar

  recente rapport Groen, gezond en productief de di-

  recte economische waarde van stedelijk groen; het

  resulteert in besparingen op gezondheidszorgkosten

  en ziekteverzuim.

  Bron: KPMG (2012). Groen, gezond en productief. Rapport in de reeks

  The Economics of Ecosystems and Biodiversity.

  Tekst: Hanneke van Rooijen

 • 16 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 17

  Redeneren, rekenen en verdienen met de baten van natuur en water

  Projecten in de openbare ruimte leveren soms

  verrassende winstpakkers op. Met de methodiek van

  TEEB Stad zien betrokkenen wanneer groen- en

  waterbaten ontstaan, hoe hoog die baten zijn en hoe

  baathouders betrokken kunnen worden als investeerder.

  Zo kunnen deze baten als vanzelfsprekend mee worden

  genomen in de besluitvorming over inrichtingsplannen.

  Als onderdeel van het project TEEB stad hebben de eerste

  gemeenten ervaringen opgedaan met de methodiek

  gebiedseigen projecten.

  Bij ruimtelijke ontwerpen worden de maatschappelijke baten

  van groenblauwe maatregelen nu nog vaak alleen achteraf

  nagegaan, is de ervaring van Ursula Kirchholtes van

  Witteveen+Bos, het ingenieursbureau dat gemeenten in dit

  project begeleidt. ,,Een gemiste kans, stelt ze. Beter is om

  van tevoren te beredeneren tegen welke kosten en baten een

  maatschappelijk rendabel plan kan worden gerealiseerd. Met

  dat inzicht kan het plan worden geoptimaliseerd. Waarna

  afsluitend wordt gekeken wie er profiteren van de baten van

  het plan en hoe deze baathouders betrokken kunnen worden

  als investeerder. ,,Het gaat erom plannen eerst te beredene-

  ren, dan te berekenen en ten slotte te kijken waar de

  verdienmogelijkheden liggen.

  Baten

  Kirchholtes legt de TEEB-methode uit aan de hand van een

  fictieve case; in dit geval een wijk waar wateroverlast n van

  de problemen is. De aanleg van een nieuwe, betere groen-

  blauwe structuur zorgt voor meer waterberging en een groter

  en kwalitatief beter recreatieareaal. Dit levert diverse baten

  op. En daarvan is het vermeden risico op wateroverlast: in

  plaats van 1 keer in de 10 jaar, zullen de kelders van bedrijven

  en woningen in de wijk nog maar 1 keer in de 100 jaar

  onderlopen. Dat betekent een vermeden schade per jaar van

  ruim een ton, op basis van kengetallen (zie kader: Van MKBA

  naar TEEB). De baat op de lange termijn zal zelfs groter zijn

  dan anderhalf miljoen euro. Omdat deze baten de kosten ruim

  overstijgen is de aanleg van een nieuwe, betere groenblauwe

  structuur een duurzaam rendabel project.

  Bijdragen

  De volgende vraag is dan: aan wie komen die baten ten

  goede en kunnen die baathouders op een of andere manier

  bijdragen in de kosten die voor de aanleg van de nieuwe

  groenblauwe structuur worden gemaakt? In het voorbeeld

  krijgen de gemeente en het waterschap de suggestie extra

  geld aan te trekken door bedrijven en bewoners in de wijk

  een rioolheffing en/of waterschapsheffing op te leggen. Zij

  hebben immers geen schade meer van ondergelopen kelders.

  Ook zou een gemeente geld uit kunnen sparen door te

  besluiten geen dure technische waterbergingsvoorziening aan

  te leggen, maar voor minder geld een kleinere waterberging

  te realiseren. Door tegelijkertijd te zorgen voor overloopruim-

  te, bijvoorbeeld door sportvelden als waterberging te

  gebruiken als dat nodig is, kan tegen geringere kosten toch

  voldoende opvangcapaciteit worden gerealiseerd. Voor de

  tijdelijke opvang van water op hun veld krijgen de sportver-

  enigingen een vergoeding van de gemeente in de clubkas

  gestort.

  Onderhandelingssituatie

  Dergelijke financieringsconstructies zullen gemeenten in de

  toekomst steeds vaker opstellen. Door het inzicht in de kosten

  en de baten van een maatregel, zijn gemeenten zich ervan

  bewuster geworden dat zij een partij zijn in een onderhande-

  lingssituatie. Kirchholtes: ,,In het verleden investeerde de

  gemeente in groen en blauw en waren de baten voor de

  vastgoedeigenaren en de huurders. Dat kan niet langer. In de

  nabije toekomst zullen kosten eerlijker worden verdeeld. Van

  ontwikkelaars, bedrijven, burgers en gezondheidsorganisaties

  wordt een grotere bijdrage verwacht als het gaat om zaken

  als leefbaarheid, wonen, groen, natuur en water. Daarbij helpt

  een duidelijk, economisch plaatje dat laat zien welke

  voordelen er zijn, en dat transparant maakt welke partijen van

  die voordelen profijt hebben.

  Aan de slag

  In het project TEEB Stad pasten elf gemeenten deze methode

  toe op een gebiedseigen project. De omvang en aard van

  deze projecten liepen uiteen van grootschalige gebiedsont-

  wikkeling zoals in Delft tot de aanleg van een park zoals in

  Apeldoorn of de vergroening van de binnenstad zoals in

  Almelo. Uit de projecten komen een aantal opvallende zaken

  naar voren waarmee gemeenten direct aan de slag kunnen.

  Zo blijken de kosten van maatregelen die de biodiversiteit ver-

  beteren soms heel beperkt te zijn. Ideen voor stoeptegeltui-

  nen of het vergroenen van een wijk door het organiseren van

  een zaaidag zijn door burgers zelf makkelijk uit te voeren.

  Dergelijke maatregelen kunnen gemeenten direct stimuleren.

  En bedenk daarbij dat de baten van groenmaatregelen groot

  zijn in wijken met weinig of kwalitatief slecht groen en veel

  mensen.

 • 18 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 19

  Daarnaast blijken op de lange termijn de kosten van groene

  oplossingen lager te zijn dan die van grijze meer technische

  oplossingen. Dat heeft er vooral mee te maken dat groen vaak

  goedkoper is in de totaalsom van investering en onderhoud. En

  dat levert dan ook nog eens extra recreatieve en natuurkwali-

  teiten op. Waar grijs niet per se noodzakelijk is, kunnen

  gemeenten goedkopere, groene oplossingen overwegen in

  plaats van dure, technische grijze aanpassingen: leg dus geen

  dure waterbergingsvoorziening aan als een kleinere met een

  sportveld als tijdelijk overloopgebied ook voldoet. Verder bleek

  dat er veel meer groenbaten te berekenen zijn dan gemeenten

  aanvankelijk dachten. Ook bleek het vroegtijdig samen

  nadenken met diegenen die profijt hebben van de baten, bij te

  dragen aan een maatschappelijk rendabeler project, meer

  draagvlak en een sneller proces.

  Wat is TEEB Stad?

  TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een

  internationale studie naar de economische betekenis van

  biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Ook Nederland doet

  hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan

  TEEB Stad weer een onderdeel is. In TEEB Stad werken sinds

  2011 elf gemeenten (Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Delft,

  Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Rotterdam

  en Zwolle), twee ministeries (het ministerie van Economische

  Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infra-

  structuur en Milieu) en ingenieursbureau Witteveen+Bos aan

  een methode om de maatschappelijke baten van groenblau-

  we maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in

  bestemmingsplannen, grond- en vastgoedexploitaties en

  ontwerpsessies met als resultaat snellere planprocessen en

  duurzamere keuzes en financiering van groenprojecten.

  TEEB Stad is het logische vervolg op Groen Loont!, de

  campagne die uitdraagt dat groen grote maatschappelijke en

  economische waarde vertegenwoordigt. Lag in 2011 de

  nadruk van deze campagne nog op bewustwording, in 2012

  wordt in de praktijk gekeken hoe met de TEEB-methode de

  waarde van groen te berekenen is. Groen Loont! is een

  initiatief van partijen die samenwerken onder de vlag van De

  Groene Stad, Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG,

  HIC - promotie van Groen, ANWB, Groenforum Nederland,

  Entente Florale Nederland en Productschap Tuinbouw.

  Deze tekst is afkomstig uit het boek TEEB Stad Groen Loont

  Gemeenten redeneren, rekenen en verdienen met de baten

  van natuur en water. Via www.degroenestad.nl is het boek te

  bestellen.

  Criteria voor deelname

  Elk dorp en iedere stad kan in principe aan de nationale

  groencompetitie Entente Florale mee doen. Dat kan als stad of

  dorp, maar ook als stadsdeel, of kern. De grens om nog als dorp

  te worden aangemerkt ligt bij een inwonersaantal tot 15.000. In

  de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving van de deelne-

  mende stad of stadsdeel, dorp of kern dienen er verschillende

  typen van groenvoorziening aanwezig te zijn, van natuurlijk tot

  cultuurlijk groen, die het hele jaar door aantrekkelijk zijn.

  Natuurlijk moet al het groen in goede staat van onderhoud

  verkeren. Bepalende elementen zijn ruimtelijke inrichting,

  zonering van natuurgroen en cultuurgroen, kwaliteit van het

  (groen)ontwerp en de zorg voor beheer en onderhoud. .

  Belangrijk is ook het op eigen kracht in praktijk brengen van

  lokaalnatuurbeleid. Dit kan onder andere naar voren komen in

  natuurontwikkelingsprojecten of bestaande natuurprojecten. In

  dit verband wordt ook gelet op de vorm van de eventuele

  samenwerking met natuurbehoudorganisaties en instanties,

  zoals Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen. De

  herkenbaarheid van de reeks beleid, ontwerp, aanleg en beheer

  van de groenvoorzieningen is essentieel. Er moet een duidelijke

  relatie zichtbaar zijn tussen de groeninrichting en de steden-

  bouwkundige opzet, architectuur van gebouwen en infrastruc-

  tuur. Het openbare en particuliere groen moet het enthousi-

  asme van alle betrokken uitstralen. Goed samenspel tussen

  deze betrokkenen, zoals gemeentebestuur, bewoners en

  bedrijfsleven is zeer belangrijk. Er wordt veel waarde gehecht

  aan de wijze waarop bewoners zijn betrokken bij groen in hun

  eigen wijk. Er wordt gelet op de aanwezigheid van toeristische

  en recreatieve elementen binnen de gemeente en het groen

  moet in zijn geheel net, veilig en schoon ogen.

  Wat vraagt de Entente Florale van de gemeenten?

  De deelnemende gemeenten moeten zich presenteren zoals ze

  zijn. De belangrijkste inspanningen die gevraagd worden, zijn

  het samenstellen van een route voor de jury door de gemeente

  en een samenvatting van de gemeentelijke visie op groen,

  natuur, landschap, milieu en recreatie. Daarnaast is de gemeente

  verantwoordelijk voor het vervoer en de begeleiding van de jury

  tijdens de jurering. Voor de totale beoordeling is het van belang

  dat naast de hoogtepunten van het groen de kwaliteit van de

  dagelijkse leefomgeving van de bewoners en van natuur en

  landschap in de route in beeld wordt gebracht.

  Milieu en landschap

  De druk op milieu en het landschap wordt steeds sterker,

  vandaar ook dat de jury groot belang hecht aan een samenhan-

  gend beleid en uitvoering ten behoeve van een goed een

  duurzaam leefmilieu. Ook aan de integratie van groen, grijs en

  blauw in openbare ruimte en het zich bewust zijn van het belang

  van goede luchtkwaliteit en geluidsdemping wordt veel waarde

  gehecht.

  Goed groenbeleid is ook een samenspel met de gebruikers van

  het groen, zoals goede voorlichting om te informeren en om,

  samen met goede inspraakmogelijkheden, ook draagvlak bij de

  gebruikers te creren voor het beleid en voor participatie. De

  aanwezigheid van groen is van groot belang voor de gezondheid

  en het welbevinden van de inwoners. De jury zal derhalve ook

  aandacht besteden aan hoe er wordt omgegaan met de

  groene recreatie voor alle leeftijdsgroepen en (groene (natuur)

  speelplekken.

 • 20 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 21

  Jurering en jurycriteria

  De jurering voor de nationale competitie 2012 is door de

  stichting opgedragen aan de onafhankelijke Vaste Keurings

  Commissie (VKC). De jurering wordt uitgevoerd door het

  VKC-comit Entente Florale Nederland, dat is samengesteld uit

  tuin- en landschapsarchitecten, deskundigen uit het (groene)

  onderwijs, ecologie, hoveniers en groenvoorzieners, boomkwe-

  kerij en leden van de vakgroep Groen, Natuur en Landschap van

  Vereniging Stadswerk Nederland. Deze vereniging is de

  beroepsvereniging voor gemeentelijke managers en beleid- of

  beheermedewerkers op het gebied van ruimtelijke inrichting en

  milieu.

  Bij het beoordelen van de gemeentelijke inspanningen en de

  resultaten daarvan, werkt de jury met objectieve en openbare

  criteria die specifiek voor deze competitie zijn opgesteld. Elk

  onderdeel van de jurering wordt beoordeeld in haar samenhang

  met het geheel. Aan de puntenwaardering voor de verschillende

  onderdelen zijn wegingsfactoren verbonden, afhankelijk van het

  belang van het aspect voor de totale beoordeling. De basis voor

  De eerder genoemde aspecten van de beoordeling en waarde-

  ring van de competitie sluiten nauw aan bij deze programmalij-

  nen. Zo kunnen we dan ook met recht spreken van De Groene

  Stad, een streven dat van grote betekenis is voor de inzet en

  motivatie van Entente Florale Nederland.

  De aspecten van de beoordeling

  De jury heeft in de competitie van 2012 de volgende aspecten

  en wegingsfactoren gehanteerd:

  Deelname aan de competitie

  Deelname aan de competitie houdt in grote lijnen in: Dat

  allereerst een beleidssamenvatting ter voorbereiding van de

  jurering wordt opgesteld en aan de jury ter beschikking gesteld.

  Ook worden er een serie vragen beantwoord en kaartmateriaal

  aangeleverd. Uiteraard wordt er een representatieve route

  uitgezet en een keuringsdag georganiseerd waarop de VKC jury

  wordt ontvangen. Bij het begin en gedurende deze keuringsdag

  geeft de gemeente, eventueel in samenwerking met de

  bewoners(organisaties) een aanvullende presentatie.

  De beoordelingsthemas

  Om elke deelnemer aan de nationale competitie Entente Florale

  op gelijke wijze te kunnen beoordelen hanteert de jury een

  aantal vaste jurycriteria. En van de bronnen waarop de criteria

  zijn gebaseerd is het boek Groen Goed van de Vereniging

  Stadswerk Nederland. De aandacht van de jury gaat uit naar zes

  belangrijke themas. Aan hun beoordeling worden wegingsfac-

  toren verbonden. Het gaat om de volgende zeven themas en

  wegingen:

  1. Visuele en ruimtelijke kwaliteit van de gehele gemeente 15%

  2. Cultuurhistorisch erfgoed 10%

  3. Cultuurgroen en buiteninrichting binnen bebouwde kom 30%

  4. Natuur en landschap 20%

  5. Recreatie en toerisme 10%

  6. Duurzaamheid en milieu 15%

  7. Communicatie en Participatie: Hierbij is het percentage verwerkt in overige themas

  de bekroning is het eindtotaal van de puntenwaardering van de

  deelnemende gemeenten. De beoordeling van de jury wordt

  vastgelegd in een waardevol juryrapport dat tijdens de

  prijsuitreiking aan elke deelnemende gemeente wordt overhan-

  digd

  De Vitale Groene Stad

  De Vitale Groene Stad gedachte heeft tot doel het woon-,

  werk- en leefklimaat (in de stedelijke omgeving) te verbeteren.

  Een goede uitvoering hiervan vraagt om visie, creativiteit,

  meerjarenbeleid en met name een integrale aanpak vanuit de

  verschillende disciplines. Om zo te komen tot een stedenbouw-

  kundige visie (architect en landschapsarchitect) waarbij de

  groene component gelijk is aan grijs (infrastructuur), rood

  (steen) en blauw (water).

  De Groene Stad is een concept dat zich kenmerkt door vier

  programmalijnen: leefbaarheid, economie, gezondheid en

  biodiversiteit.

 • 22 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 23

  De juryleden geven een oordeel over de belangrijkste aspecten

  van elk thema. Verderop in dit artikel zijn die aspecten kort

  weergegeven. U kunt daarin zien wat de grondslag van de

  jurering is. De gemeente kan op basis hiervan de informatie of

  objecten langs de route daarop afstemmen.

  De bekroning en de certificaten

  De Bekroningen worden toegekend in respectievelijk eenmaal

  Gouden bekroning en meerdere Zilveren en Bronzen bekronin-

  gen in de categorie Steden en Dorpen/kleine steden. Voor

  Toelichting op de aspecten van de themas

  De jury richt zich op de eerder genoemde zes themas. Communicatie en participatie worden daarnaast afzonderlijk beoordeeld,

  omdat ze voor alle categorien gelden. In de tabel is aangegeven welke aspecten in het bijzonder aandacht krijgen. Ter toelichting

  wijzen wij u er op dat de aspecten gelden voor bovenaan de verticale kolom genoemde categorie

  De jury

  De juryleden van 2012 in alfabetische volgorde, met achter de naam vanuit welke deskundigheid zij deel uit maken van de jury.

  R.J.M. van Aalderen (t) | H.K.W. Baayen(o) | E.J. van Beusekom (e) | J.J.L.M. Bongers (s) | Th. J.L. de Bont (g) |

  M. Dat (s) | H.A.P. Hoek (g) | H.J.M. Hoppenbrouwers (g) | W.A.C.M. van Leeuwen (s) | J.P. Mauritz (s) |

  J.H.A. Meeus (t) | R.M. Mulder (s) | A.M.P. Prinsen (s) | H.F.M. Rampen (e) | R.A.H. Siekman (s | J. de Vries (b).

  Voorzitter: Gerard de Wagt.

  s = Stadswerk | t = tuin- en landschapsarchitect | o= onderwijs | g = groenvoorziener/hovenier |

  e = ecologie/natuurontwikkeling | b = boomkwekerijsector

  bijzondere prestaties zijn er in de verschillende themas

  Certificaten te behalen. Entente Florale kent op de themas

  Beheer en Onderhoud, Natuur, Groen en Gezondheid en het

  Jaarthema deze certificaten toe. Het Jaarthema voor 2012 is :

  Groen en Economie. Het certificaat heeft de naam Groen Loont

  gekregen.

  Het staat een deelnemer vrij om een volgend jaar weer aan de

  competitie deel te nemen. Als een gemeente echter met Goud

  is bekroond kan een volgende deelname pas weer na vijf jaar

  plaats vinden.

  1. Visuele en Ruimetlijke Kwaliteit

  15%

  2. Cultuur-historie

  10%

  3. Stedelijk Groen

  en Buiten-inrichting

  30%

  4. Natuur en Landschap

  20%

  5. Recreatie en Toerisme

  10%

  6. Duurzaamheid

  en Milieu

  15%

  A. Visie en Beleid 15%

  2,25% 2% 4,5% 3% 2% 2,25%

  B. Ontwerp 35%

  5% 3,5% 10,5% 7% 3,5% 5%

  C. Beheer & Onderhoud 35%

  5% 3,5% 10,5% 7% 3,5% 5%

  D. Communicatie & Participatie 15%

  Communicatie en Educatie 7,5% Participatie 7,5%

  Categorie

  Hoofd-criteria

 • 24 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 25

  Cate

  gorie steden

  GROENE GENEN.

  Het belang van groen in Weert is nooit een discussiepunt

  geweest. Groen en Weert zijn als het ware een familie van

  elkaar en zit in de genen van de inwoners van Weert. De

  mensen denken graag mee hoe hun buurt schoner, beter,

  veiliger en gezelliger te maken is. Met buurtinterviews,

  belevingsscans en ontwerpateliers worden knelpunten en

  wensen genventariseerd en zichtbaar gemaakt. Door partijen,

  groeperingen en burgers te stimuleren en te faciliteren wordt

  de betrokkenheid vergroot en de particuliere werking

  versterkt. Een mooi resultaat is de realisatie van

  stadsvoortuinen in Keent, leidend tot betere verhuurbaarheid

  van woningen en meer contact tussen buurtbewoners.

  Beknopte samenvatting van

  de bevindingen van de jury

  Weert vormt een middelpu

  nt tussen de steden Eindho

  ven,

  Maastricht en Hasselt (Bel

  gi) en heeft concurrentie

  van

  Duitsland. Daarvan is Weert z

  ich goed bewust en mede daa

  rdoor

  zet het zich op tal van gebied

  en in om Weert de regiofunct

  ie te

  laten vervullen die het bestuu

  r zich heeft toebedeeld. Er is e

  en

  levendig stadscentrum me

  t aandacht voor historie

  en

  architectuur. De binnenstad i

  s nagenoeg geheel op de sch

  op

  geweest en past bij de huid

  ige tijd. Weert oogt zeer gro

  en

  door zijn fantastische lanen m

  et monumentale bomen en li

  jkt

  een oase om te wonen, te r

  ecreren en te werken. De v

  ele

  bloemperken geven vrolijke

  kleuraccenten en zijn een ec

  hte

  meerwaarde voor de inwone

  rs en zijn bezoekers. Het ond

  er-

  houdsniveau is zeer hoog, doo

  r de gekozen inrichting zal dez

  e

  manier van onderhoud goed

  te handhaven zijn. Weert ze

  t in

  op een open dialoog met zijn

  inwoners en zakelijke partne

  rs.

  De natuurontwikkeling staat

  hoog in het vaandel, zowel

  binnen als buiten de stad. Vo

  or toerisme en recreatie is rui

  m

  aandacht, tal van voorzie

  ningen zijn up-to-date e

  n

  aantrekkelijk te gebruiken. We

  l adviseert de jury ook andere

  mogelijkheden te onderzoe

  ken om het toerisme te

  bevorderen. Het bedrijvente

  rrein is aantrekkelijk en hee

  ft

  daardoor een vestigingsklim

  aat dat perspectieven biedt.

  Communicatie, participatie e

  n educatie zijn in Weert goed

  ingebed en de inwoners voe

  len zich daar wel bij

  Het bestuur van Entente

  Florale Nederland kent op

  aanbeveling van de jury de ge

  meente Weert Goud toe in

  de categorie steden.

  WEERT, STAD IN HET GROEN!

  De gemeente Weert profileert zich al 30 jaar als een Stad in

  het groen Een trotse stad met een verrassende groene

  rijkdom, goed verzorgt, statige bomen, uitmuntende

  groenvoorzieningen, rijke cultuurhistorie en omringt door een

  robuust, boeiend en afwisselend buitengebied. De diversiteit

  van een stenige binnenstad met dwaalruimtes en de

  stapsgewijze overgang van historische stad naar robuuste

  natuur maken dat de stad en het buitengebied in Weert innig

  met elkaar verbonden zijn. Alles is gericht op totaalkwaliteit,

  belevenis, duurzame ontwikkeling en gecreerd door een

  intense samenwerking. Daarmee toont Weert zich groots in

  haar stedelijke omgeving en met een menselijke maat.

  GROEN MET AMBITIE

  Weert is een mensenstad en het groene karakter is een

  belangrijke vestigingsfactor. De stad investeert daarom

  voortdurend in kwaliteit in de volle breedte (woonwijken,

  bedrijventerreinen, binnenstad en buitengebied). De

  economische waarde van het groen vertaalt zich in klinkende

  resultaten zoals: Kampershoek, beste bedrijventerrein van

  Zuid Nederland. Nominatie Beste Binnenstad. Weert,

  beste woonstad van Limburg. Molenakker is zon woonwijk

  waarbij de kwaliteit van het groen mensen aan Weert bindt.

  Het groene karakter van de wijk resulteert bovendien in extra

  toename van de vastgoedwaarde.

  DUURZAME BINNENSTAD

  De binnenstad fungeert als culturele en economische

  ontmoetingsplaats, compact en flexibel. Het aantrekkelijke

  binnenstedelijk milieu biedt ruimte aan in de tijd

  veranderende activiteiten met aandacht voor het

  cultuurhistorisch karakter van de oude binnenstad. Met

  stenige straten en pleinen, verbluffende binnentuinen,

  duurzame inrichting, strakke straatprofielen en markante

  bomen op strategische plekken is de binnenstad het bruisend

  hart van de regio. De sfeervolle binnenstad biedt ruimte aan

  de mooiste binnenstadkermis van Nederland en is de geliefde

  winkelstad voor mensen van ver buiten Weert.

  PAUZEKLIMAAT

  Bedrijventerreinen in en om de stad zijn rijkelijk voorzien van

  groen- en boomstructuren. Door een aantrekkelijke groene

  omgevingskwaliteit beidt Weert een belangrijke

  vestigingsfactor voor bedrijven. Het bedrijventerrein

  Kampershoek kent nagenoeg geen leegstand. Dit ondanks

  moeilijke economische tijden. De titel Beste bedrijventerrein

  van Zuid Nederland dankt Weert aan de gezamenlijke

  inspanningen voor ruimtelijke kwaliteit. De natuurlijke

  omzoming met waterpartijen en groen levert veiligheid voor

  bedrijven en gaat hand in hand met ecologische waarden

  (duizenden rietorchissen). De overvloedige aanwezigheid van

  verrassend groen zorgt ervoor dat werknemers hun

  werkomgeving waarderen en daarin veelvuldig pauzeren.

  NATUUR VOOR IEDEREEN.

  In het buitengebied excelleert Weert met landschapsschoon

  en robuuste, aaneengesloten en zeer diverse natuurgebieden.

  Het motto natuur is voor iedereen legt de basis voor de

  ruime toegankelijkheid waarbij gebruik gemaakt wordt van

  natuurlijke barrires om de kwetsbare en bijzondere natuur te

  beschermen. Het Kempen~broek is een grenzeloos

  natuurgebied met bijzondere waterkwaliteit, een zeer

  afwisselend landschap en een ongekende biodiversiteit. Het is

  een groot struingebied met een enorm potentieel aan

  bijzondere biotopen en een uitgebreid netwerk aan

  recreatieve voorzieningen. De ontwikkeling van dit groots

  natuurgebied wordt mogelijk gemaakt door de constructieve

  samenwerking met toekomstgerichte agrarirs. In een

  dynamisch proces van vrijwillige kavelruil wordt de natuur

  robuuster, de landbouw vitaler en het recreatief vermogen

  vergroot. Een voorbeeld van goede samenwerking rondom

  groen en natuur, met enorme baten op korte en lange

  termijn.

  Weert Provincie L

  imburg

  WINNAAR GOUD IN DE CATEGORIE

  STEDEN

 • 26 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 2727

  Cate

  gorie dorp

  en en kleine ste

  den

  GROEN LOONT!

  Goed wonen. Bergeijk biedt een aantrekkelijke omgeving om

  te wonen voor allerlei doelgroepen. Wonen in een bos is

  populair, vanzelfsprekend met compensatie van nieuw bos

  voor versterking van groene gordels rond de kernen. De

  opbrengsten zijn bedoeld voor investeringen in het openbaar

  gebied.

  Goed werken. De High Tech Campus in Eindhoven is een

  voorbeeld van werken in het groen. Kennisintensieve bedrijven

  zijn er gehuisvest tussen allerlei landschappen. Die

  werknemers willen ook ergens wonen en zich ontspannen in

  Bergeijk. Het Kempisch bedrijvenpark in Bladel is een voorbeeld

  van samenwerking van vier Kempen gemeenten op gebied

  van economie en duurzaamheid. De gemeente Bergeijk

  investeert in dit duurzaam bedrijvenpark van ongeveer 175 ha

  met veel groen, waterberging en energiezuinige verlichting.

  Goed recreren. Groen in het uitgestrekte buitengebied levert

  economische activiteiten op, ook voor agrarische ondernemers

  op het platteland met nevenactiviteiten op gebied van verblijf

  en verkoop van (streek)producten. Toerisme is een belangrijke

  peiler voor de lokale economie. We hebben 1,2 miljoen

  overnachtingen op jaarbasis en 24% van onze

  beroepsbevolking is hierin werkzaam (hoogste in regio). De

  aanwezigheid van fiets-, wandel- en ruiterpaden,

  buitenmeubilair, visvijvers, een bungalowpark en vele (mini)

  campings zorgt voor een gevarieerd en hoogwaardig aanbod.

  Beknopte samenvatting van

  de bevindingen van de jury

  De gemeente Bergeijk is ee

  n gemeente, die als een er

  varen

  rentmeester haar eigendomm

  en beheert. Het openbare gro

  en en

  de particuliere tuinen liggen

  er prima verzorgd bij. Binn

  en de

  bebouwde kom is door de s

  chaal geen ruimte voor nat

  uur-

  ontwikkeling, behalve bij he

  t bestaande industriegebied.

  Het

  kleinschalige coulisselandscha

  p krijgt de bescherming die

  het

  verdient.

  Bewondering heeft de jury voo

  r het groenfonds, waarbij grond

  en

  en gelden die vanuit bosbehee

  r binnen komen, bewust worde

  n

  ingezet om de bestaande land

  schappen en het cultuurgroen

  te

  behouden. Als het gaat om he

  t behoud van de karakteristiek

  e

  Brabantse brink, de leibome

  n, de langgevelboerderij me

  t

  nutstuin, maar ook de tastb

  are aanwezigheid van Rietve

  ld/

  Ruys, Het Teutenhuis, Natuu

  rtuin t Loo, de boterlinde,

  de

  timpaan, dan neemt de geme

  ente haar verantwoordelijkhe

  id.

  Zij werkt duurzaam aan haar

  groene imago, dat doet zij ni

  et

  alleen, maar met zeer vee

  l vrijwilligers en instellingen

  .

  Daarnaast werkt zij intensi

  ef samen met vier ander

  e

  Kempengemeenten, SBB, Na

  tuurmonumenten, het Water

  -

  schap de Dommel en de provin

  cie.

  Terecht mag Bergeijk zeggen

  : Beleef Bestemming Bergeijk

  met haar Bossen, Beken en Bo

  erenland.

  Het bestuur van Entente

  Florale Nederland kent op

  aanbeveling van de jury de ge

  meente Bergeijk Goud toe in

  de categorie dorpen en kleine

  steden.

  Bergeijk Provincie N

  oord-Brabant

  WINNAAR GOUD IN DE CATEGORIE

  DORPEN EN KLEINE STEDEN

  BERGEIJK, 100 KM2 GROEN EN GASTVRIJ

  Bergeijk bestaat voor een kwart uit bos- en natuurgebieden.

  Hiervan heeft de gemeente ongeveer 50% in eigen bezit en

  opengesteld voor publiek. Groen zijn verder de beekdalen (EHS,

  belangrijk voor het watersysteem stroomgebied De Dommel)

  en het buitengebied met een afwisseling van erfbeplantingen,

  lanen, bermen, houtsingels, visvijvers, poelen en vloeiweiden

  met de zeldzame Herfsttijloos. Binnen de 6 kernen kenmerkt

  het groen zich door een afwisseling van boomstructuren,

  bosjes, gazons, begraafplaatsen, sportcomplexen en parken.

  GROEN EN GEZONDHEID

  Veel groen is ingericht voor sport en spel. Zon 90% van onze

  jeugd is lid van een sportvereniging en/of de scouting. Zij

  maken optimaal gebruik van het vele groen. Maar ook onze

  inwoners en toeristen wandelen en fietsen er veel. Vorig jaar

  werd de gemeente uitgeroepen tot En na beste

  wandelgemeente van Nederland.

  GROENBELEID

  Ons gerichte groenbeleid en -beheer zijn verankerd in plannen

  voor het dorpse en landschappelijke groen en de bos- en

  natuurgebieden. Hierbij zijn kwaliteit en continuteit geborgd

  middels het zelf ontwikkelde integrale kwaliteitsplan Beheer

  Openbare Ruimte en Accommodaties. Voorts dragen wij het

  FSC keurmerk voor goed bosbeheer, investeren we in groen-

  en wijkrenovatie (momenteel in uitvoering) en ondersteunen

  we particulieren bij de instandhouding van waardevolle

  bomen.

  Groen is geschikt voor waterberging (wadi/bergingsvijver).

  Bergeijk investeert daar bewust in, mede om investeringen in

  dure rioolsystemen te voorkomen. Daarnaast heeft het

  natuurlijk ook meerwaarde voor flora en fauna, deze

  biodiversiteit.

  ERFGOED

  De Ploeg is een fabrieksgebouw waar tot voor een paar jaar

  terug de beroemde Ploegstoffen werden geweven. Er zijn

  plannen om de Ploeg een nieuwe bestemming te geven. Want

  dat deze nalatenschap van architect Gerrit Rietveld moet

  worden behouden, staat vast! Het is het markantste gebouw

  van Bergeijk, gelegen in een groot park dat door

  landschapsarchitecte Mien Ruys werd ontworpen. De

  ensemblewaarde is hoog en daarom ook een Rijksmonument

  met internationale allure. Om de samenhang met andere (rijks)

  monumenten te benadrukken heeft de gemeente een visie

  ontwikkeld: een groene en herkenbare verbinding tussen Ploeg

  en Kerk. Stapsgewijs wordt daar invulling aan gegeven. Gestart

  werd met herstel van de omgeving van de Rietveldklok,

  Bezoekerscentrum Teutenhuis, herinrichting van het oude

  kerkhof, herstel van de middeleeuwse kerk en herinrichting

  Centrum.

  PARTICIPATIE

  Bewoners, organisaties en bedrijven leveren een actieve

  bijdrage aan het groenonderhoud door acties als bladafval-,

  zwerfvuilinzameling, snippergroen gebruik, het maaien van

  grasbermen, de adoptie van rotondes en het onderhoud van

  sportvoorzieningen. Natuurtuin t Loo met alleen vrijwilligers

  fungeert als centrum voor natuur- en milieueducatie en

  gezonde voeding. Maar ook beleidsmatig is burgerparticipatie,

  met gemeentelijke regie, een vanzelfsprekendheid in Bergeijk.

  Denk dan aan de integrale dorpen ontwikkelings plannen

  (i-DOPs), die momenteel in uitvoering zijn. De gemeente

  Bergeijk werkt samen met buurgemeenten op het gebied van

  bedrijfsvoering, plattelandsontwikkeling, recreatie, toerisme en

  promotie. Ook zijn er grensoverschrijdende samenwerkings-

  verbanden. Met diverse partners als Waterschap De Dommel,

  Natuurmonumenten, Staats bosbeheer en Bosgroep Zuid-

  Nederland wordt samengewerkt bij natuurontwikkeling en

  natuurbeheer. De zeldzame gladde slang en beekprik profiteren

  hiervan.

 • 28 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 2929

  Cate

  gorie steden

  SAMENWERKING

  De gemeente Nunspeet hecht veel waarde aan de mening van

  haar inwoners. Op verschillende punten op het gebied van de

  openbare ruimte en het groen zijn burgers betrokken bij

  planvorming, uitvoering en evalu-atie. Enkele voorbeelden zijn:

  - Levend Landschap: in samenwerking met particulieren is de

  Hulshorster Enk in ere hersteld. Op deze enk groeien oude

  gewassen die gezaaid en geoogst worden door particulieren.

  - Wijk De Bunte: met de bewoners is intensief nagedacht over

  de inrichting van deze waterwijk. Ook zijn de bewoners

  betrokken bij het waterkunstwerk wat de wijk opsiert;

  - De bewoners van de straten Mesdaghout, Jongkindhoek en

  Mauvekant hebben meegedacht over de wijkaanpak.

  KUNST

  Nunspeet is een kunstenaarsdorp met vele bekende schilders

  die Nunspeet als woonplaats hadden. Ook sieren

  muurgedichten de dode, lelijke plekken op muren op. Het

  introgedicht en onderstaand gedicht zijn te lezen in het

  centrum van Nunspeet

  Beknopte samenvatting van

  de bevindingen van de jury

  Nunspeet is een opvallend gro

  ene gemeente met prachtige

  oude

  parken, vele monumentale bo

  men en bomenlanen.

  De gemeente Nunspeet is e

  r in geslaagd de karakterist

  ieke

  kenmerken van de grote variat

  ie aan landschappen te behou

  den.

  De schatten uit het verled

  en worden door de geme

  ente

  gekoesterd onder leiding v

  an een team enthousiaste

  en

  deskundige medewerkers.

  Dankzij de verwerving va

  n het karakteristieke landgo

  ed

  Hulshorst kon dit met zijn unie

  ke rode beukenlaan veilig gest

  eld

  worden.

  Met het prachtige groen en

  de landschappelijke kwalite

  iten

  ontvangt Nunspeet jaarlijks

  vele toeristen zonder dat

  dit

  zichtbaar afbreuk doet aan

  de kwaliteit van de bos- e

  n

  heidegebieden.

  Het dorp Nunspeet is door dit a

  lles een aantrekkelijke plaats om

  te wonen en de bewoners part

  iciperen in verschillende vorm

  en

  van vrijwilligerswerk en insp

  raakrondes. Ze stemmen hu

  n

  particuliere groen af op het op

  enbare groen.

  Ten aanzien van duurzaam

  heid kan nog een meer

  samenhangende visie worden

  ontwikkeld.

  Het is goed als de gemeen

  te een visie ontwikkelt om

  eventuele aftakeling van

  oude bomenlanen tijdig t

  e

  ondervangen.

  Het bestuur van Entente

  Florale Nederland kent op

  aanbeveling van de jury de ge

  meente Nunspeet Zilver toe in

  de categorie steden.

  Het bestuur van Entente

  Florale Nederland kent, op

  aanbeveling van de jury, de ge

  meente Nunspeet tevens een

  Certificaat Bijzondere Waard

  ering toe voor Beheer en

  Onderhoud op grond van de h

  oge kwaliteit en vakkundige

  uitvoering.

  Nunspeet Provincie G

  elderland

  WINNAAR ZILVER IN DE CATEGORI

  E STEDEN

  Mooie start om eens naar Nunspeet terug te gaan,

  recreatief genietend van natuur en rust, de drijvende

  kracht achter onze economie en onze gezondheid.

  VEELZIJDIG

  De gemeente Nunspeet, een zeer groene gemeente, is

  gelegen aan de noordwestrand van de Veluwe. De gemeente

  bestaat uit vier dorpskernen: Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en

  Vierhouten en heeft een totale oppervlakte van 12949 ha.

  waarvan ruim 9200 ha. natuurterrein, circa 3000 ha

  landbouwgebied en 670 ha. woon/werkgebied. Nunspeet ligt

  in een interessant en veelzijdig landschap en ligt geheel in het

  Nationale Landschap Veluwe. De Nunspeetse natuur is van

  nationaal en internationaal belang en wordt in het ge-

  meentelijk natuurbeleid gekoesterd.

  OPENBAAR GROEN

  De gemeente Nunspeet heeft in totaal 197 hectare openbaar

  groen . Hiervan is 98 hectare gelegen binnen-de bebouwde

  kom. Per inwoner heeft de gemeente bijna 74 m2 openbaar

  groen . Uitgangspunt van manifest de Groene Stad is 75 m2 per

  huishouding; daarmee komt Nunspeet een factor 2,5 bovenuit,

  dit is nog exclu-sief de bos-en natuurgebieden. Als we kijken

  naar de verdeling van het groen binnen de structuurelementen,

  bevindt zich het meeste groen in de woonwijken.

  Om al dit groen in stand te houden, is het groenbeleidsen

  beheerplan Gedegen groen 2011-2017 vastge-steld. In dit plan

  staan de ambities, beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden

  beschreven voor het beleid en het beheer van het openbare

  groen binnen de kernen van gemeente Nunspeet

  TOERISME

  Voor Nunspeet is toerisme een van de belangrijkste bronnen

  van inkomsten.Door de unieke ligging aan de rand van de

  Veluwse bossen en grenzend aan het Veluwemeer en door de

  zeer goede bereikbaarheid is de gemeente Nunspeet voor

  dagjesmensen en verblijfsrecreanten een aantrekkelijke

  recreatiebestemming. De recreatiemogelijkheden zijn divers

  maar eigenlijk allemaal gericht op onze natuur. Wandelaars,

  rustzoekers, fietsers, watersporters, vissers en

  natuurliefhebbers komen volop aan hun trekken.

  Jaarlijks zijn er 1,2 miljoen overnachtingen goed voor ongeveer

  900.000 aan toeristenbelasting. De toerist besteedt jaarlijks

  zon 6,3 miljoen euro aan food en 8,6 miljoen aan non-food

  artikelen. Daarnaast zorgt de recreatie in Nunspeet voor ruim

  1100 banen in de recreatie verdeeld over 170 recreatieve

  vestigingen.

  GROEN LOONT

  De groene wijken met volwassen bomen en diepere

  achtertuinen van de gemeente Nunspeet, bijvoorbeeld de

  Belgenbuurt, hebben een veel lagere doorstroming, de

  huizenprijzen zijn er relatief hoger en in de wijk-schouwen

  scoren deze wijken hoger ten opzichte van de niet zo groene

  wijken (Oenenburg). Zelfs in deze tijd staan er hier nauwelijks

  huizen te koop. Ook de speelruimte voor kinderen geeft een

  hogere waardering.

  Groen en gezondheid zijn eigenlijk al verweven in het gehele

  groenbeleid. De mensen komen naar Nun-speet voor de natuur

  om te wandelen, fietsen of te (water)sporten. Kortom om te

  ontstressen en van de zuivere boslucht te genieten; groen

  loont!

  Terug naar de natuur

  Er was een man, ik zeg niet wie hij was, di

  e hield van de natuur,

  althans dat dacht hij, want hij had gehoord

  dat daar zoveel te

  vinden was, de stilte, vrijheid, blijheid en jez

  elf en zo.

  Genoeg in elk geval om daar eens heen te g

  aan.

  Rutger Kopland

  Liefdesgedicht

  Jij hebt de dingen niet nodig om te kunnen

  zien

  De dingen hebben jou nodig om gezien te w

  orden

  K.Schippers

 • 30 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 3131

  Cate

  gorie dorp

  en en kleine ste

  den

  Maar ook het stimuleren van burgerparticipatie in de kernen zal

  in het gemeentelijke beleid centraal staan.

  Dat groen daarbij loont en een belangrijke verbindende factor

  kan zijn, heeft Schin op Geul al laten zien. Gelegen in een

  schitterend landschap, rijk aan cultuurhistorie en met

  Valkenburg en Maastricht op een steenworp afstand, bent u er

  van harte welkom voor een gegarandeerd aangenaam verblijf

  Beknopte samenvatting van

  de bevindingen van de jury

  Schin op Geul en Oud Valkenbu

  rg presenteren zich terecht als

  twee

  aantrekkelijke woonkernen, g

  elegen in een zeer fraai rel

  ifrijk

  landschap. De gemeente toont

  veel zorg en inzet voor behou

  d van

  dit waardevolle Zuid-Limburgs

  landschap. Harmonieus gaan

  in dit

  landschap samen een keur

  aan landschapselementen

  en

  cultuurhistorische monument

  en,de gemeente toont zich

  een

  waardig belangenbehartiger v

  an beide. Door de grote afwiss

  eling

  in hoogte en in milieus is de n

  atuurwaarde hoog. Met inzet

  voor

  behoud en uitbreiding van de s

  pecifieke milieus, zet de gemee

  nte

  in op uitbreiding van de bijzo

  ndere, lokaal specifieke flora

  en

  fauna. Met een uitgebreid

  netwerk en toebehoren vo

  or

  wandelen en fietsen is het vo

  orzieningenniveau op gebied

  van

  recreatie en toerisme hoo

  g. In het realiseren van h

  aar

  beleidsdoelen weet de geme

  ente een goede samenhang

  en

  een afweging van onderlinge

  belangen te vinden in het ha

  ar

  toevertrouwde cultuurhistor

  ische erfgoed. Het gaat o

  m

  afweging van historische elem

  enten, landschap en natuur ten

  opzichte van economisch belan

  g, gekoppeld aan zorg voor een

  duurzame toekomst. Bewust

  van het een onderdeel zijn va

  n

  een groter geheel, wordt v

  eel regionaal samengewerkt

  .

  Samenwerken doet ze ook

  met haar bewoners in de

  zelfsturing voor de kernen. Ze

  biedt hiermee haar bewoner

  s

  een zeer aantrekkelijke en be

  trokken woonomgeving en de

  bezoekende toerist een prach

  tig landschap en een boeiende

  natuur. De jury was hiervan o

  nder de indruk.

  Het bestuur van Entente

  Florale Nederland kent op

  aanbeveling van de jury de g

  emeente Valkenburg voor de

  kern Schin op Geul Zilver toe

  in de categorie dorpen en

  kleine steden.

  Het bestuur van Entente Fl

  orale Nederland kent, op

  aanbeveling van de jury, de

  gemeente Valkenburg voor

  haar kern Schin op Geul teven

  s een Certificaat Bijzondere

  Waardering toe voor Natuur e

  n Landschap op grond van

  behoud en versterken va

  n de hoge natuur- en

  landschappelijke waarden.

  Schin op Geul

  (gemeente Valkenburg)

  Provincie Limburg

  WINNAAR ZILVER IN DE CATEGORI

  E DORPEN EN KLEINE STEDEN

  Een dorp in het groen, gelegen in het Zuid-Limburgse

  Heuvelland, rijk aan natuurschoon, cultuurhistorie en

  indrukwekkende panoramas. Dat is Schin op Geul.

  ONDERNEMEN IN HET GROEN

  Het thema Groen loont geeft perfect weer waar de

  Gemeente Valkenburg aan de Geul in uitblinkt. Gelegen in het

  inmiddels Nationale Landschap Zuid-Limburg, heeft de

  gemeente zich gedurende de afgelopen eeuw ontwikkelt tot

  ht toeristisch centrum van het Heuvelland. Holle wegen, open

  plateaus, steile beboste hellingen, vakwerkboerderijen en

  imposante kastelen, de kasteelrune, de meanderende Geul en

  het gebruik van mergel als bouwsteen, zorgen er samen voor

  dat vele bezoekers uit binnen- en buitenland dit unieke stukje

  Nederland al bezochten. Met meer dan 1 miljoen

  overnachtingen, 2.5 miljoen dagtoeristen en meer dan 50%

  van de werkgelegenheid voortkomend uit het toerisme, kan de

  Gemeente Valkenburg aan de Geul met recht zeggen dat groen

  loont.

  De gemeente voert dan ook een actief toeristisch beleid,

  waarbij gestreefd wordt naar het verlengen van de verblijfstijd

  door het vergroten van de naamsbekendheid en het verbreden

  van het aanbod van activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de

  jaarlijkse kerstmarkten en de organisatie van grote

  wielerevenementen zoals de Amstel Gold Race en het WK

  Wielrennen in 2012. Uitgangspunt bij de uitvoering van het

  toeristisch beleid is dat Valkenburg groot geworden is door

  de historische stad en het fraaie landschap. Alles wat

  daaromheen gedaan wordt,

  moet erbij passen en mag niet conflicteren.

  BEWEGEN IN HET GROEN

  En van de vier speerpunten uit het toeristisch beleid is het

  stimuleren van wandelen en fietsen. Naast het verwelkomen

  van diverse wandel- en fietsevenementen, beheert de

  gemeente meer dan 200 km grotendeels gemarkeerde-

  wandelpaden en een uitgebreid netwerk van fiets- en

  mountainbikepaden. Om het Geuldal ook voor gezinnen en

  oudere recreanten beter te ontsluiten investeert de gemeente

  samen met buurgemeenten en de Provincie Limburg in een

  padenplan dat het Geuldal met Maastricht en het

  achterliggende Grensmaasgebied gaat verbinden.

  WONEN IN HET GROEN

  Schin op Geul is samen met het lintdorp Oud-Valkenburg een

  ware parel in het groen. Vrijwel iedere straat staat visueel in

  contact met het omringende heuvellandschap, dat beheerd en

  gekoesterd wordt door de Vereniging Natuurmonumenten en

  Staatsbosbeheer. Bewoners zijn nauw betrokken bij hun

  omgeving en dragen actief hun steentje bij aan de

  instandhouding en het beheer van groenvoorzieningen,

  kapellen en wegkruizen, de kasteeltuin in Oud-Valkenburg en

  de orchideentuin in het Gerendal.

  In samenwerking met de gemeente heeft de dorpsraad een

  project uitgevoerd dat geresulteerd heeft in het aanplanten van

  diverse laanbomen, hagen en hoogstamboomgaarden, het

  plaatsen van zitbanken, bloemtorens en hanging baskets n

  het verfraaien van groenvoorzieningen. De bewoners voeren in

  samenwerking met de gemeente het beheer uit en willen hun

  dorp laten uitgroeien tot een heuse village fleuri. Als sluitstuk

  van het project hebben omwonenden en gebruikers in

  samenwerking met de gemeente en een landschapsarchitect

  een ontwerp opgesteld voor de herinrichting van de

  stationsomgeving. Een ontwerp dat op korte termijn

  uitgevoerd wordt en een bijzonder groen en bij de omgeving

  passend karakter gaat krijgen.

  VERBINDEN IN HET GROEN

  De komende jaren staan in het teken van verbinden. Zo zal

  worden gewerkt aan het landschappelijk en recreatief

  verbinden van het mergelstadje Valkenburg met de

  omringende natuurgebieden en de aangrenzende gemeenten.

 • 32 Nationale Groencompetitie 2012 Entente Florale Nederland 3333

  Cate

  gorie steden

  PARTICIPEREN IN HET GROEN

  Op het gebied van groenparticipatie heeft Haarlem een lange

  traditie. Uniek in Haarlem is het bestaan van doetuinen: je

  huurt per jaar een klein stukje grond van 5x5 m om groenten

  en/of bloemen op te kweken. Doetuinen zijn te beschouwen

  als een vroege vorm van stadslandbouw, maar bestaan al

  enkele decennia en bevinden zich op meerdere plekken in

  Haarlem in parken, vaak in combinatie met schooltuinen. De

  laatste tijd zijn er steeds meer spontane groeninitiatieven van

  particulieren, zoals guerilla gardening, mobiele moestuinen en

  vergroenen van de gevels.

  In toenemende mate geven inwoners aan dat zij ander groen

  in hun directe omgeving willen. Groen dat voor de gemeente

  te duur is in onderhoud. In overleg met bewoners kan de

  gemeente groenstroken, plantsoenstroken of binnentuinen

  omvormen, waarna de bewoners dit groen zelf onderhouden

  met ondersteuning van professionals. Deze werkwijze wordt in