of 3 /3
Încurajarea investiþiilor “verzi” în clãdiri se va concretiza în acest an prin lansarea a douã programe de finanþare la nivelul Ministerului Mediului, Apelor ºi Pãdurilor, prin Administraþia Fondului pentru Mediu. Cele douã programe de investiþii cumuleazã un buget de aproximativ 150 milioane de lei (circa 33,5 milioane de euro). Aceste programe se înscriu în prioritatea Ministerului de facilitare a tranziþiei cãtre “economia verde”. Doamna Cristiana Paºca-Palmer, ministrul mediului, apelor ºi pãdurilor, ne-a precizat: “Una dintre prioritãþile mele pe perioada acestui mandat este reprezentatã de realizarea unor primi paºi pentru impulsionarea tranziþiei României la economia verde. De altfel, acest obiectiv se regãseºte în planul de mãsuri, pe care l-am dezvoltat la MMAP, lansat la începutul anului, ºi care defineºte viziunea noastrã pentru acest mandat”. Unul dintre principalele sectoare pe care se bazeazã economia „verde” este cel referitor la utilizarea energiilor regenerabile ºi sectorul clãdirilor “verzi”. În întâmpinarea nevoilor din acest sector, MMAP propune douã programe aplicate: reluarea Programului “Casa Verde” dupã o pauzã de 5 ani ºi completarea acestuia cu un program în premierã în România – “Casa Verde PLUS”. “Intenþionãm ca ambele programe sã fie lansate pânã la finele lunii mai, pentru ca populaþia sã se poatã bucura de avantajele fiecãruia în parte”, anunþã doamna Paºca - Palmer. Suma alocatã Programului „Casa Verde” pentru anul 2016 este de peste 95 de milioane de lei. De aceastã finanþare vor putea beneficia aproximativ 20.000 de solicitanþi, estimeazã ministrul mediului. Filosofia din anul 2011 a Programului “Casa Verde” va fi pãstratã, astfel încât instrumentul va finanþa achiziþia de sisteme de încãlzire care utilizeazã energie regenerabilã (de exemplu panouri solare, pompe de cãldurã etc). Finanþarea acestor sisteme pentru fiecare aplicant în parte poate ajunge pânã la 90% din costul total al investiþiei, iar decontarea sumelor se va efectua prin Administraþia Fondului pentru Mediu. “Ne dorim sã încurajãm populaþia sã foloseascã sisteme verzi în propriile locuinþe. Cred cã sectorul energiilor regenerabile din þara noastrã va atinge o nouã dimensiune doar atunci când ºi consumatorii casnici din România vor deveni din consumatori - producãtori, înlocuind sistemele clasice de energie cu cele regenerabile”, adaugã doamna Paºca-Palmer. Toate dosarele depuse în sesiunea anterioarã (2011) a programului Casa Verde au fost analizate. Durata de implementare a acestora expirã, conform contractelor, în octombrie 2016. Programul Casa Verde PLUS va lãrgi sfera investiþiilor “verzi” în clãdiri În premierã, în acest an Ministerul Mediului va lansa un nou program în completarea „Casa Verde”. Acesta se va numi „Casa Verde PLUS” ºi va finanþa ºi alte tipuri de investiþii pe lângã cele vizând sistemele de încãlzire care utilizeazã energie regenerabilã. “Am plecat de la ideea cã o casã cu adevãrat «verde» nu se poate referi doar la sisteme de încãlzire, ci la un concept integrat cu adevãrat ecologic”, argumenteazã doamna Paºca-Palmer. Astfel, „Casa Verde PLUS” poate finanþa ºi investiþiile în materiale termoizolante ecologice (cânepã, lâna, vatã bazalticã, celulozã etc.), dar ºi iluminat ecologic, sisteme tehnologice pentru reducerea consumului de resurse (electricitate, gaze, apã) ºi inclusiv acoperiºurile “verzi” (n.r. înierbarea acoperiºurilor ºi teraselor clãdirilor). Acoperiºurile “verzi” câºtigã tot mai mult teren în arhitectura modernã ºi nu reprezintã doar o tendinþã esteticã, ci oferã în acelaºi timp avantaje economice ºi ecologice. De exemplu, reducerea efectului de insulã de cãldurã, izolaþie termicã ºi fonicã suplimentarã, susþinerea biodiversitãþii ºi, nu în ultimul rând, asigurã o oazã de relaxare în grãdina de deasupra blocului, susþine doamna Paºca-Palmer. În Germania de plidã, în prezent circa 10% din totalul acoperiºurilor sunt “verzi”, iar în Elveþia normele legislative impun ca orice acoperiº nou construit, cu suprafaþa mai mare de 500 de metri pãtraþi, sã fie realizat utilizând un astfel de sistem. În România piaþa este încã 37 Energii regenerabile Din acest an vor fi douã programe „Casa Verde” Eficienþa energeticã Cristiana Paºca-Palmer, ministrul mediului, apelor ºi pãdurilor n Cristiana Paºca - Palmer, ministrul mediului, apelor ºi pãdurilor: “Dezvoltarea sectorului de «Clãdiri verzi» reprezintã o componentã prioritarã în programul de Economie Verde pe care îl susþin în mandatul meu”.

Energii regenerabile Din acest an vor fi douã programe

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Energii regenerabile Din acest an vor fi douã programe

Page 1: Energii regenerabile Din acest an vor fi douã programe

Încurajarea investiþiilor “verzi” înclãdiri se va concretiza în acest anprin lansarea a douã programe definanþare la nivelul MinisteruluiMediului, Apelor ºi Pãdurilor, prinAdministraþia Fondului pentruMediu.Cele douã programe de investiþiicumuleazã un buget deaproximativ 150 milioane de lei(circa 33,5 milioane de euro).Aceste programe se înscriu înprioritatea Ministerului defacilitare a tranziþiei cãtre“economia verde”.Doamna Cristiana Paºca-Palmer,ministrul mediului, apelor ºipãdurilor, ne-a precizat: “Unadintre prioritãþile mele peperioada acestui mandat estereprezentatã de realizarea unorprimi paºi pentru impulsionareatranziþiei României la economiaverde. De altfel, acest obiectiv seregãseºte în planul de mãsuri, pecare l-am dezvoltat la MMAP,lansat la începutul anului, ºi caredefineºte viziunea noastrã pentruacest mandat”.Unul dintre principalele sectoare pecare se bazeazã economia „verde”este cel referitor la utilizareaenergiilor regenerabile ºi sectorulclãdirilor “verzi”.În întâmpinarea nevoilor din acestsector, MMAP propune douãprograme aplicate: reluareaProgramului “Casa Verde” dupã opauzã de 5 ani ºi completareaacestuia cu un program înpremierã în România – “CasaVerde PLUS”.“Intenþionãm ca ambele programesã fie lansate pânã la finele luniimai, pentru ca populaþia sã sepoatã bucura de avantajelefiecãruia în parte”, anunþã doamnaPaºca - Palmer.Suma alocatã Programului „CasaVerde” pentru anul 2016 este depeste 95 de milioane de lei. Deaceastã finanþare vor puteabeneficia aproximativ 20.000 desolicitanþi, estimeazã ministrulmediului.Filosofia din anul 2011 a Programului“Casa Verde” va fi pãstratã, astfelîncât instrumentul va finanþa

achiziþia de sisteme de încãlzirecare utilizeazã energie regenerabilã(de exemplu panouri solare, pompede cãldurã etc).Finanþarea acestor sisteme pentrufiecare aplicant în parte poateajunge pânã la 90% din costul totalal investiþiei, iar decontareasumelor se va efectua prinAdministraþia Fondului pentruMediu.“Ne dorim sã încurajãm populaþiasã foloseascã sisteme verzi înpropriile locuinþe. Cred cã sectorulenergiilor regenerabile din þaranoastrã va atinge o nouãdimensiune doar atunci când ºiconsumatorii casnici din Româniavor deveni din consumatori -producãtori, înlocuind sistemeleclasice de energie cu celeregenerabile”, adaugã doamnaPaºca-Palmer.Toate dosarele depuse însesiunea anterioarã (2011) aprogramului Casa Verde au fostanalizate. Durata deimplementare a acestora expirã,conform contractelor, înoctombrie 2016.

Programul Casa Verde PLUSva lãrgi sfera investiþiilor“verzi” în clãdiri

În premierã, în acest an MinisterulMediului va lansa un nou programîn completarea „Casa Verde”.Acesta se va numi „Casa VerdePLUS” ºi va finanþa ºi alte tipuri deinvestiþii pe lângã cele vizândsistemele de încãlzire careutilizeazã energie regenerabilã.“Am plecat de la ideea cã o casã cuadevãrat «verde» nu se poate referidoar la sisteme de încãlzire, ci la unconcept integrat cu adevãratecologic”, argumenteazã doamnaPaºca-Palmer.Astfel, „Casa Verde PLUS” poatefinanþa ºi investiþiile în materialetermoizolante ecologice (cânepã,lâna, vatã bazalticã, celulozã etc.),dar ºi iluminat ecologic, sistemetehnologice pentru reducereaconsumului de resurse(electricitate, gaze, apã) ºi inclusivacoperiºurile “verzi” (n.r.înierbarea acoperiºurilor ºiteraselor clãdirilor).Acoperiºurile “verzi” câºtigãtot mai mult teren în

arhitectura modernã ºi nureprezintã doar o tendinþãesteticã, ci oferã în acelaºi timpavantaje economice ºiecologice. De exemplu,reducerea efectului de insulã decãldurã, izolaþie termicã ºifonicã suplimentarã, susþinereabiodiversitãþii ºi, nu în ultimulrând, asigurã o oazã de relaxareîn grãdina de deasupra blocului,susþine doamna Paºca-Palmer.În Germania de plidã, în prezentcirca 10% din totalul acoperiºurilorsunt “verzi”, iar în Elveþia normelelegislative impun ca orice acoperiºnou construit, cu suprafaþa maimare de 500 de metri pãtraþi, sã fierealizat utilizând un astfel desistem. În România piaþa este încã

37

Energii regenerabile

Din acest an vor fi douã programe „Casa Verde”

Eficienþa energeticã

Cristiana Paºca-Palmer, ministrul mediului, apelor ºi pãdurilor

n Cristiana Paºca - Palmer,

ministrul mediului, apelor ºi

pãdurilor: “Dezvoltarea

sectorului de «Clãdiri verzi»

reprezintã o componentã

prioritarã în programul de

Economie Verde pe care îl

susþin în mandatul meu”.

Page 2: Energii regenerabile Din acest an vor fi douã programe

emergentã, iar companiile careacþioneazã în acest sector suntrelativ puþine, remarcã ministrulmediului.Pe lângã beneficiile reale demediu pe care acest program leva aduce, existã ºi o serieîntreagã de alte avantaje, totatât de importante, care þin dereducerea semnificativã afacturilor pentru utilitãþile debazã, în funcþie de modul deoperare a locuinþei, de pânã la50% în unele cazuri.Pentru acest program a fost alocatîn 2016 un buget de 45 milioane delei (12 milioane euro).“În acest moment suntem în etapaelaborãrii ghidului de finanþare,care va defini mult mai exactcuantumul finanþãrii, eligibilitatea înprogram, categoriile debeneficiari”, precizeazã doamnaPaºca-Palmer.În cele din urmã, Programul “CasaVerde” alãturi de “Casa VerdePLUS” oferã o strategie integratãaxatã pe optimizarea energeticã aclãdirilor, în vederea înlesnirii

tranziþiei cãtre clãdiri cu consumde energie aproape de zero(nZEB).Continuã finanþarea pentrureþelele de apã ºi canalizare

În paralel cu programele “CasaVerde”, Ministerul Mediului susþineºi investiþiile în reþelele de apã ºicanalizare. BugetulAFM pe acest palier se ridicã în 2016la 275 milioane de lei (61,5 milioane

euro), reprezentând creditebugetare destinate contracteloraflate în derulare, menþioneazãministrul mediului.Proiect legislativ pentrugestionarea deºeurilor dinconstrucþii

Efectele clãdirilor asupra mediuluise referã deopotrivã la consumul deresurse ºi energie pentru realizarea,operarea ºi în cele din urmã

demolarea lor. Impactul asupramediului este accentuat defolosirea ineficientã a energiei,gestionarea incorectã a deºeurilorpe toatã duratã de viaþã a clãdiriisau exploatarea iresponsabilã amaterialelor de construcþii. Laacestea se pot adãuga toxicitatea ºitransportul materialelor de ladistanþe foarte mari, poluareaaerului ºi a solului de pe ºantiere ºimulte altele.“Dezvoltarea sectorului de «Clãdiriverzi» reprezintã o componentãprioritarã în programul de EconomieVerde pe care îl susþin în mandatulmeu. Cred cã toþi ne dorim clãdirimai sãnãtoase, mai confortabile, maisigure, facturi mai mici la consumulde energie, toate acestea cu unimpact mimim asupra mediuluiînconjurãtor”, argumenteazãdoamna Pasca-Palmer.În acest sens, pe lângã programelede finanþare derulate prin Fondulde Mediu, Ministerul Mediuluilucreazã ºi la finalizarea unui proiectlegislativ privind gestionareadeºeurilor provenite din activitãþilede construcþie ºi demolare, anunþãdoamna Paºca - Palmer.n

38 ARENA Construcþiilor nr. 3 / 2016

nIntenþionãm ca ambele

programe - “Casa Verde” ºi

“Casa Verde PLUS” sã fie

lansate pânã la finele lunii

mai, ne-a declarat Cristiana

Paºca - Palmer, ministrul

mediului.

n“Suntem în etapa elaborãrii

ghidului de finanþare, care va

defini mult mai exact

cuantumul finanþãrii,

eligibilitatea în program,

categoriile de beneficiari”,

precizeazã doamna

Paºca-Palmer.

Page 3: Energii regenerabile Din acest an vor fi douã programe