Click here to load reader

EKSPERIMENTALNA FIZIKA 3. i 4. RAZRED - Eksperimentalna fizika 3. i 4. razred opće gimnazije Kurikulum je izrađen u sklopu projekta “Heureka - spoznajom do ... 2.1.1. projektna

 • View
  246

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of EKSPERIMENTALNA FIZIKA 3. i 4. RAZRED - Eksperimentalna fizika 3. i 4. razred opće gimnazije...

 • EKSPERIMENTALNA FIZIKA3. i 4. RAZRED

  Kurikulum za predmet Eksperimentalna fizika

  3. i 4. razred ope gimnazije

  Kurikulum je izraen u sklopu projekta Heureka - spoznajom do uspjeha kojeg je financirala Europska unija.

  Ivanec, lipanj 2016.

  Europska unijaUlaganje u budunost

 • Projekt HEUREKA spoznajom do uspjeha Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. 2013.

  Nositelj projekta SREDNJA KOLA IVANECRavnateljica: mr.sc. Lidija Kozina dipl.oecEugena Kumiia 7, 42 240 IvanecTelefon: 042 782 344Faks: 042 781 512E-mail: [email protected]: http://www.ss-ivanec.hr/

  Partner na projektu SREDNJA KOLA MATE BLAINE LABINRavnatelj: edomir Rui, prof.Rudarska 4, 52 220 LabinTelefon: 052 856 277Faks: O52 855 329E-mail: [email protected]: http://www.ssmb.hr

  Posredniko tijelo razine 1 MINISTARSTVO zNANOSTI, OBRAzOVANJA I SpORTAUlica Donje Svetice 38, 10000 zagrebE-mail: [email protected]: http://public.mzos.hr

  Posredniko tijelo razine 2 AgENCIJA zA ODgOJ I STRUKOVNO OBRAzOVANJE I OBRAzOVANJE ODRASLIH, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentimaRadnika cesta 37b, 10000 zagrebE-mail: [email protected]: http://www.asoo.hr/defco

  Koordinator procesa INFOpROCES D.O.O. Horvaanska 53, 10 000 zagrebTelefon/Fax: 014550-213/231E-mail: [email protected]: www.infoproces.hr

  Sadraj emitiranog materijala iskljuiva je odgovornost Srednje kole Ivanec.

  Europska unijaUlaganje u budunost

  za vie informacija o EU fondovima u RH:www.mrrfeu.hr

  www.strukturnifondovi.hr

 • Izdava: Srednja kola Ivanec Eugena Kumiia 7 42 240 Ivanec

  Za izdavaa: mr.sc. Lidija Kozina, dipl. oec.

  Suradnici za HKO metodologiju: mr. sc. zrinka pongrac timacBoica Bukovski Supanc, dipl. oec.

  Autori: dr.sc. gorjana Jerbi-zorc, doc.dr.sc. Mihael Makek, Marta Bregovi Flegar, Nedeljko Mandi, Boica Bukovski Supanc, mr.sc. Lidija Kozina

  Lektura: Sanja Miloloa, prof.

  Dizajn logotipa projekta: Srednja kola Ivanec

  Podatak o izdanju: 1. izdanje

  Mjesto i godina izdavanja: Ivanec, 2016.

  Ova publikacija rezultat je projekta HEUREKA spoznajom do uspjeha to ga je kao nositelj projekta Srednja kola Ivanec, zajedno s partnerom na projektu Srednjom kolom Mate Blaina Labin, provela u Ivancu i Labinu od 23.10.2015. do 22.10.2016. godine.

  projekt je financirala Europska unija u 100 %-om iznosu iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013., poziv na dostavu projektnih prijedloga HR.3.1.20 promocija kvalitete i unaprjeenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjokolskoj razini.

  Ugovor broj: HR.3.1.20-0032 Vrijednost projekta: 1.338.338,39 HRK

  Sadraj ove publikacije i emitiranog materijala iskljuiva je odgovornost Srednje kole Ivanec.

  Ova publikacija dostupna je na hrvatskome jeziku u elektronikoj formi na mrenoj stranici:

  http://www.ss-ivanec.hr/

  Rijei i pojmovni sklopovi koji imaju rodno znaenje, bez obzira jesu li u tekstu upotrijebljeni u mukome ili ensko-me rodu, odnose se na jednak nain na osobe mukoga spola i osobe enskoga spola.

  Sva prava pridrana. Niti jedan dio ove publikacije ne smije biti objavljen ili pretiskan bez prethodne suglasnosti nakladnika i vlasnika autorskih prava.

 • 7

  Sadraj

  1. UVOD 9

  2. METODOLOgIJA I STRUKTURA KURIKULUMA 10

  2.1. polazna osnova za izradu Kurikuluma 10

  2.1.1. projektna dokumentacija projekta HEUREKA spoznajom do uspjeha 10

  2.1.2. zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i pripadajui instrumentarij 10

  2.2.postupak izrade Kurikuluma 12

  3. OpIS pREDMETA VIzIJA, VRIJEDNOSTI, SVRHA, CILJ, NAELA 14

  3.1. Vizija prema Okviru nacionalnog kurikuluma 15

  3.2. Svrha, vrijednosti, ciljevi i naela gimnazijskoga obrazovanja 16

  3.2.1. Svrha gimnazijskoga obrazovanja 16

  3.2.2. Vrijednosti gimnazijskoga obrazovanja 16

  3.2.3. Ciljevi gimnazijskoga obrazovanja 16

  3.2.4. Naela gimnazijskoga obrazovanja 17

  3.2.4.1. Naela organizacije odgojno-obrazovnog procesa 17

  3.2.4.2. Naela uenja i pouavanja 17

  3.2.4.3. Naela vrednovanja 17

  4. CILJEVI 18

  4.1. Opi cilj 18

  4.2. posebni ciljevi 18

  5. TEME (KURIKULUMSKA pODRUJA) 19

  6. SKUpOVI ISHODA UENJA 22

  7. AKTIVNOSTI UENJA I pOUAVANJA 25

  7.1. Naela nastave usmjerene na uenika 25

  7.2. Naela planiranja i organizacije nastave usmjerene na uenika

  u Kurikulumu Eksperimentalne fizike 27

  8. VREDNOVANJE 28

  8.1. Vrednovanje ustanove 28

  8.2. Vrednovanje Kurikuluma 29

  9. pRIRUNIK NOVIH NASTAVNIH SADRAJA 31

  10. LITERATURA zA UENIKE I NASTAVNIKE 32

 • 99

  1. Uvod

  za intelektualni razvoj uenika posebno su vane pri-rodne znanosti. Nastavni sadraji iz prirodoslovlja, ma-tematike i informatike stoje u uzrono-posljedinoj vezi s pojavama i svakodnevnim iskustvima uenika. Osnov-no razumijevanje prirodoslovlja neophodna je vjetina svakog pojedinca, a informacijsko-komunikacijska teh-nologija danas je osnovni preduvjet uspjenoga uenja.

  Iz navedenoga proistjee potreba za nastavom iz priro-doslovlja, matematike i informatike koja stimulira razvoj sposobnosti miljenja i zakljuivanja rabei nove nai-ne uenja i integraciju nastavnih sadraja sa stvarnim ivotom. Time se osigurava razvoj uenika u podruju spoznajnih procesa i razvoj uenika kao cjelovite osobe.

  Trenutno gimnazijsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj ne osigurava uenicima kompetencije koje su nune za sudjelovanje u nastavku obrazovanja, uspjeno uenje i osobni razvoj. Nastava je uglavnom tradicionalna pouava se veinom frontalnim oblikom rada. Uenici najee pasivno primaju informacije, a u takvoj nastavi uenik ne moe biti subjekt odgojno-obrazovnoga pro-cesa. Klasino kolovanje prati i primjetan nedostatak praktinoga i eksperimentalnoga rada to ukazuje na nedovoljno razvijene kompetencije uenika nakon za-vretka kolovanja. potekoe su takve nastave to se ne razvija uenika samostalnost i kreativnost, stoga uenici nisu u mogunosti slobodno iznositi miljenje te ne stjeu znanja, vjetine i stavove potrebne za in-telektualni razvoj u skladu s deklarativno postavljenim ciljevima obrazovanja.

  projektom HEUREKA spoznajom do uspjeha omogu-eno je uvoenje suvremenih i inovativnih fakultativnih predmeta iz prirodoslovlja, matematike i informatike u gimnazijsko obrazovanje, te su osigurani materijalni i kadrovski uvjeti za njihovo izvoenje u Srednjoj koli Ivanec i Srednjoj koli Mate Blaine Labin, a sve s ciljem kako bi se uenicima osiguralo stjecanje znanja i vjeti-na, podiui tako njihov interes za nastavak obrazova-nja i relevantnost njihovih kompetencija.

  Budui da je obrazovanje kljuno za cjelovit doprinos cjeloivotnomu uenju, ovim se projektom u gimnazij-sko obrazovanje uvode suvremeni i inovativni procesi, aktivnosti, metode i sadraji iz prirodoslovlja, matemati-ke i informatike te se unapreuju kompetencije nastav-nika u metodama i nainima pouavanja te u speci-finim znanjima potrebnim za izvoenje novokreiranih predmeta fakultativne nastave.

  U nastavu novih fakultativnih predmeta uvode se inte-raktivne nastavne metode vezane uz istraivanje, ana-liziranje i zakljuivanje, kojima se rjeavaju problemi, stjee i razvija znanje, vjetine i vrijednosti. Time uenik postaje aktivan subjekt procesa uenja jer samostalno sudjeluje, zakljuuje i analizira u suradnji s drugim ue-nicima, razvija kritiko miljenje, izgrauje svoju linost i stjee nova znanja. Tako steena znanja trajnija su i primjenjivija od znanja steenih klasinim nainom po-uavanja; ona se mogu dalje unapreivati te pobuuju radoznalost i motiviranost za daljnji nastavak obrazova-nja na srodnim fakultetima.

 • 10

  2. Metodologija i struktura kurikuluma

  2.1. pOLAzNA OSNOVA zA IzRADU KURIKULUMA

  2.1.1. pROJEKTNA DOKUMENTACIJA pROJEKTA HEUREKA SpOzNAJOM DO USpJEHA

  projektnu dokumentaciju izradila je Srednja kola Ivanec. Njome je odreen glavni cilj i specifini ciljevi projekta, a koji posljedino utjeu i na sam Kurikulum. Ciljevi projekta opisani su u uvodu ovoga dokumenta.

  2.1.2. zAKON O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM OKVIRU I pRIpADAJUI INSTRUMENTARIJ

  zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru donio je Hr-vatski sabor na sjednici 8. veljae 2013. godine. U skladu sa zakonom izdvajaju se sljedea naela i ciljevi HKO-a: osiguravanje uvjeta za kvalitetno obrazovanje i uenje

  u skladu s potrebama osobnog, drutvenog i gospo-darskog razvoja, socijalne ukljuenosti, te ukidanja svih oblika diskriminacije

  razvijanje osobne i drutvene odgovornosti i primjena demokratskih naela u potivanju temeljnih sloboda i prava te ljudskog dostojanstva

  jaanje uloge kljunih kompetencija za cjeloivotno uenje

  razvijanje kvalifikacija na osnovama jasno definiranih ishoda uenja

  razumijevanje razliitih kvalifikacija i ishoda uenja te njihovih meuodnosa

  osiguravanje uvjeta za jednaku dostupnost obrazova-nju tijekom cijelog ivota, za viesmjernu horizontalnu i vertikalnu prohodnost, stjecanje i priznavanje kvalifi-kacija

  osiguravanje gospodarskog rasta temeljenog na znanstveno-tehnolokom razvoju

  jaanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva koja se temelji na ljudskim potencijalima

  postizanje zapoljivosti, pojedinane i gospodarske konkurentnosti te usklaenoga drutvenog razvoja temeljenoga na obrazovanju

  uspostavljanje koordiniranog sustava osiguravanja kvalitete postojeih i novih kvalifikacija

  izgradnja sustava priznavanja i vrednovanja neformal-noga i informalnog uenja

  uspostavljanje i odriv razvoj partnerstva izmeu nosi-telja i dionika kvalifikacijskog sustava

  jednostavnost prepoznavanja i priznavanja inozemnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj i h