Ekoloka valorizacija ofsetnog tiska kroz ¾ivotni ciklus proizvoda

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ekoloka valorizacija ofsetnog tiska kroz ¾ivotni ciklus proizvoda

 • RENATA MARINI

  EKOLOKA VALORIZACIJA

  OFSETNOG TISKA KROZ IVOTNI

  CIKLUS PROIZVODA

  DIPLOMSKI RAD

  Mentor: Student:

  Doc. dr. sc. Igor Majnari Renata Marini

  Zagreb, 2013

 • SAETAK

  Sirovina koja je potrebna za proizvodnju dolazi iz nae okoline. Meutim, nakon njene

  proizvodnje i uporabe kao nova sirovina (u izmjenjenom obliku) ponovo se vraa u

  okolinu. Opisani ciklus se jo naziva od kolijevke do groba.

  Procjena ivotnog ciklusa kao analitiki alat slui za postizanje ie tehnologije prema

  naelima odrivog razvoja. Pomou ove analize radi se procjena utjecaja na okoli svih

  faza i podfaza ivotnog ciklusa.Upravljanje ivotnim ciklusom proizvoda zapoinje

  analizom problema vezanih u svim fazama grafike proizvodnje.Tada se analiziraju kljuni

  problemi. Na bazi metode procjene ivotnog ciklusa,promatran je jedan grafiki proizvod -

  papirnata vreica i to od ulaza materijala do izlaza gotovog proizvoda primjenjujui naela

  i kriterije ISO standarda. Pritom je dan fokus na zbrinjavanju otpada, odnosno materijala

  koji se vraa u okoli. U ovom radu prikazana je ekoloka valorizacija ofsetnog tiska. Cilj

  je ekoloka osvijetenost iz koje proizlazi smanjenje oneienja odnosno odgovorno

  ponaanje prema okoliu.

  Kljune rijei: Procjena ivotnog ciklusa, okoli, ofsetni tisak, ISO standardi, otpad

 • ABSTRACT

  These papers are presenting a LCA (Life Cycle Assessment) as an analytic tool for creating

  a cleaner technology due to norms of sustainable development. With this analysis it is

  possible to make a prediction on how every phase and sub phase can influence on

  environment. Through this paper it is shown a LCA method that able a possibility to have

  an overview of the product life cycle and furthermore to se occurred problem. Then when a

  problem is located, it is crucial to go throughanalyze a problem in specific phase. This is a

  moment when a management of product life cycle starts. After that chapter related to the

  LCA method, it is analyzed a chosen product in a printing company from material inputs to

  product outputs and materials that are returning to the environment by using those norms

  and criterias of ISO standards. The main point of view is taking care of waste or materials

  that are finishing back to the environment. With this work, an ecological valorization of

  offset print through a product life cycle is shown in two ways that has the same cause. The

  goal is to create ecological awareness that comes from reduction of pollution or we can say

  with adequate to environment.

  Raw materials needed for the product production comes from environment and even after

  production and stage of usage of that product, the same raw material transferred in other

  form is refunding back to the environment. Described cycle is called cradle to grave.

  Key words: Life Cycle Assessment (LCA), environment, offset, ISO standards, waste

 • SADRAJ

  1. UVOD ................................................................................................................................ 1

  2. TEORIJSKI DIO ............................................................................................................... 2

  2.1. Analiza i obiljeja ivotnog ciklusa proizvoda ................................................... 2

  2.1.1. Pojmovno odreenje ivotnog ciklusa ................................................ 2

  2.1.1. Povijesni razvoj ivotnog ciklusa proizvoda ...................................... 5

  2.1.1. Faze ivotnog ciklusa .......................................................................... 6

  2.1.1. Prednosti i nedostaci ivotnog ciklusa ................................................ 8

  2.1.1. Odreivanje utjecaja na okoli ............................................................. 9

  2.2. Upravljanje kvalitetom ..................................................................................... 11

  2.2.1. Definiranje kvalitete grafikog proizvoda ......................................... 11

  2.2.2. Kontrola kvalitete grafikog proizvoda ............................................. 12

  2.2.3. Definicija i ciljevi .............................................................................. 13

  2.2.4. Norma ISO 9001 ................................................................................ 14

  2.2.5. Norma ISO 14001 .............................................................................. 14

  2.3. Ekoloki aspekti ofsetnog tiska ........................................................................ 19

  2.3.1. Prikaz LCA analiza proizvodnje knjige ............................................. 26

  2.3.2. Opa metodologija ............................................................................. 28

  2.3.3. Proizvodnja papira ............................................................................. 29

  2.3.4. Proizvodnja ofsetne boje .................................................................... 39

  2.3.5. Distribucija proizvoda ........................................................................ 42

  3. EKSPERIMENTALNI DIO - IZRAUN IVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA ....... 44

  3.1 Znaajna obiljeja tiskare Grafing ..................................................................... 44

  3.2. Metodologija i hipoteze istraivanja ................................................................. 47

  3.3. Praenje ivotnog ciklusa papirnate vreice ..................................................... 47

  3.3.1. Rezultati istraivanja papirnate vreice ............................................. 58

 • ZAKLJUAK ...................................................................................................................... 62

  LITERATURA .................................................................................................................... 64

 • 1

  1. UVOD

  U dananjem svijetu jedan od najveih problema je propadanje pojedinih ekosustava, koji

  naalost loe utjeu na stanje drugih sustava. ovjek intenzivno iscrpljuje prirodna

  bogatstva ime dovodi u pitanje i vlastitu budunost. Upravo zbog tih razloga poveava se

  interes za zatitu okolia i ekoloku osvijetenost zajedno sa negativnim utjecajima na

  proizvodnju i okolinu. Da bi se omoguio pregled uinaka stvoren je alat nazvan

  Procjena ivotnog ciklusa (LCA). LCA analiza omogue pregled ivotnog ciklusa

  proizvoda i otkrivanje problema u odreenim proizvodnim fazama. U analizu ulaze podaci

  procesa od ulaznih sirovina pa do konanog odlaganja gotovo proizvoda. Za analizu su

  kljune komponente definiranja cilja, analiza, ocjenjivanje i objanjenje rezultata.

  Koritenjem zakljuaka izvedenih na temelju analize, identifikacije i procjene postoji

  mogunost smanjenja ekolokog utjecaja ivotnog ciklusa proizvoda. Alat se moe koristiti

  u svrhu preporuke za donoenje boljih odluka vezane uz planiranje i politiku poslovanja

  grafike tvrtke.

  Uz LCA pozitivan utjecaj na rad i okoli analizu mogu se imati ISO standardi. ISO

  (International Organization for Standardisation) je najpoznatija meunarodna organizacija

  za normizaciju koja prihvaa brigu o svjetskim normama. Normizacija omoguuje

  zadovoljstvo kupnje kvalitetnog proizvoda i time spreava izradu nekvalitetnog proizvoda

  zajedno sa smanjenjem ekonomskog rizika. Norme briu granice, tite zemlje koje su u

  razvoju i tite jedinstveno svjetsko trite. irenje i prihvaanje najnovijih tehnikih i

  tehnolokih znanja podrazumijeva brz razvoj svjetskog komunikacijskog sustava. Bitna

  norma za ljudski rod je upravo zatvaranje ekolokog planetarnog sustava. Striktna primjena

  ekolokih normi smanjuje, odnosno odgaa neizbjenu ekoloku katastrofu.

  U ovom radu uzet je u obzir samo ofset tisak i njegov utjecaj na okolinu. Pritom su

  koriteni LCA analiza, ISO standardi i FSC certifikati koji su vezani za proizvodnju

  osnovnih sirovina utroenih energenata, potronje vode i zbrinjavanje proizvoda. Osnovni

  ciljevi gospodarenja sa otpadom su: izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada,

  spreavanje nekontroliranog postupanja, iskoritavanje vrijednih svojstava otpada,

  zbrinjavanje otpada na propisan nain i sanacija otpadom oneienog okolia.

 • Ekoloka valorizacija ofsetnog tiska kroz ivotni ciklus proizvoda

  2

  2. TEORIJSKI DIO

  2.1. Analiza i obiljeja ivotnog ciklusa proizvoda

  Zbog poveanog interesa u zatiti okolia i poveane svijesti o negativnim utjecajima

  procesa proizvodnje, razvijeno je nekoliko metoda. U tu svrhu razvila se tehnika koja se

  naziva Procjena ivotnog ciklusa (LCA).

  2.2.1. Pojmovno odreenje ivotnog ciklusa

  LCA je analitiki alat industrijske ekologije koji predstavlja sustavni pregled na

  lokalnih, regionalnih i globalnih tokova koji su povezani s grafikim proizvodima,

  proizvodnjom, procesima, te industrijskim i gospodarskim sektorima. LCA koristi sve

  vie profesionalca jer omoguuje sveobuhvatnu analizu okoline te posljedice

  proizvodnje kroz cijeli ivotni ciklus. U tom sluaju analiziraju se problematine faze i

  nakon ega to utjee na njih. Nakon LCA analize govorimo o upravljanju ivotnim

  ciklusom proizvoda (LCM=Life Cycle Management). LCA analiza nam koristi za

  procjenjivanje, a LCM analiza za upravljanje ivotnim ciklusom. [1]

  Osim to se pomou LCA metode nalaze najprihvatljivija ekoloka rjeenja, dobro se

  koristi i u marketinke svrhe. Koncept ivotnog ciklusa je