Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 | contouren van een GreenDeal

  • View
    31

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 | contouren van een GreenDeal. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 | contouren van een GreenDeal

WOONCORPORATIES

Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 | contouren van een GreenDealMet de juiste condities kunnen woningcorporaties hun investeringsvermogen vergroten en een belangrijke bijdrage leveren aan het vlottrekken van de bouwsector. Corporaties moeten daarvoor naast de geldstromen uit de huur ook de geldstromen uit de energienota kunnen inzetten.

De afgelopen drie jaar hebben de koplopers hier al mee gexperimenteerd. Er zijn enorme sprongen gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van innovatieve bouwconcepten. Meest recente voorbeeld daarvan is het NiaNesto programma van wooncorporatie Portaal waarbij de grootste spelers uit de bouw zijn uitgedaagd hoogwaardige oplossingen te bedenken voor woningen die over een geheel jaar genomen een energierekening heeft van nul euro. Inmiddels tonen een aantal experimenten van Platform31 aan dat deze prestatie ook binnen de bestaande woningvoorraad gerealiseerd kan worden.

De markt kan het is nu tijd om samen met de overheid stimulerend en innovatief beleid te ontwikkelen (een Big Green Deal) die de woningmarkt de broodnodige stimulans kan geven. Om de geldstromen uit de energienota effectief te kunnen aanwenden zijn zijn die aanpassingen in het beleid een must.DE OVERHEIDVan de overheid wordt verwacht dat ze de condities scheppen waarbinnen ondernemen met de energierekening van de huurder mogelijk wordt. Daarbij dient vooral gedacht te worden aan het vertalen van huurwetgeving naar woonlastenwetgeving. Ruimte voor salderen voor de voordeur en het begrip ver-nieuwbouw verankeren in het toezichthoudend kader. Ook het exploiteren van kleinschalige energievoorzieningen t.b.v. DAEB-woningen dient mogelijk gemaakt te worden.

DE BOUWERSVan de Bouwsector wordt verwacht dat ze blijven innoveren waardoor ze betere producten produceren tegen lagere prijzen (25% daling de komende 10 jaar) met betere gegarandeerde prestaties. De recent gelanceerde actieagenda bouw zal haar focus moeten leggen op de ontwikkeling van een ambachtelijk ingestelde bedrijfstak naar een innovatieve woonindustrie.

DE CORPORATIESVan de corporaties wordt verwacht dat zij zich gaan concentreren op de woningen met een D, E, F en G label (ca. 1,6 miljoen woningen), deze dienen binnen 17 jaar het niveau energie-nota-nul bereikt te hebben. Corporaties die dat niet verliezen op langere temrijn controle over betaalbaarheid en waarde.

corporatiesbouwoverheidBetaalbaar en waardevol vastgoedContinuteitEconomische dynamiekBetaalbaar wonenBelastingenRijksbegroting, CO2 doelenburgerNLCorporaties mogen in plaats van huur voortaan woonkosten (huur+energie) in rekening brengen. Het huidige woontoeslag-beleid is daar niet op ingericht en dient daar op aangepast te worden.

Het energetische deel van de woonfactuur wordt gekoppeld aan het feit dat de woning genoeg energie opwekt.

De huurwet laat echter (nog) niet toe dat installatieonderdelen van een woning apart in rekening worden gebracht.

Corporaties mogen voortaan binnen hun woningvoorraad (virtueel) salderen en kleinschalig energie op wekken.

Niet alle woningen zijn geschikt om energetisch optimaal te renoveren, maar door deze aanpassing kan binnen de woningvoorraad van de corporatie ongelijkheid tussen huurders worden rechtgetrokken.HET FUNDAMENTJaarlijks betalen huurders ca. 4 ,2 miljard aan de energiebedrijven. Met dat geld kan ook genvesteerd worden in de bestaande voorraad door de corporatiesector. Op energie-nota-nul renovaties kan met die kasstroom een positief rendement behaald worden en komt een investeringspotentieel van ca. 80 miljard ter beschikking.Een energie neutrale corporatie voorraad | contouren van een GreenDealMet een zogenaamde Big Green Deal, gebaseerd op bovenstaande principes, krijgen corporaties de juiste condities en investeringsruimte om bij te dragen aan de betaalbaarheid van het wonen, de reductie van energiegebruik, de werkgelegenheid en de economische dynamiek binnen de bouwsector. Er ligt voor de corporaties immers een enorme renovatie-opgave voor de woningen uit de jaren 50, 60 en 70. Betaalbaarheid, eigentijdse woonkwaliteit en waardebehoud zijn daarbij belangrijke begrippen. De gemiddelde corporatiewoning in Nederland kan voor 27.000,- bovenop de reguliere investering gerenoveerd worden naar het niveau energie-nota-nul. De gemiddelde energierekening van een huurder ( 150,-) levert een investeringsruimte op van 40.000,-. Er zit dus een overwaarde in de cashflow die nu ieder jaar verdwijnt door de schoorsteen van de huurder. Met die overwaarde kan de corporatie investeren in de aanvullende maatregelen die nodig zijn om woningen gezond, comfortabel en waardevol te houden.De voordelen zijn evident:

Aan de jaarlijkse energie-cashflow van 4,2 miljard per jaar kan een extra bouwomzet van zon 80 miljard gekoppeld worden = werkgelegenheid in de bouw.

De renovatie concepten die worden ontwikkeld voor de corporaties kunnen, met goede financieringscondities, ook gebruikt worden voor de particuliere voorraad (de totale energie-cashflow bedraagt ca. 13 miljard)

Er wordt weer genvesteerd in wijken, de leefbaarheid van straten, buurten, wijken wordt verbeterd.

De betaalbaarheid van de voorraad op lange termijn wordt geborgd door het toepassen van het niet meer dan NU principe, de woonlasten mogen niet stijgen.

De E0-renovatie moet dan een rendement leveren van +5%, de renovatieconcepten moeten dan nog zeker 30% goedkoper. Zo rond 2017 (grove schatting) kan er dan gestuurd worden met woonlasten omdat de corporaties ook genoegen kunnen nemen met een lager rendement. Daardoor kan na verloop van tijd de huurtoeslag langzaam teruggedraaid kan worden.De redering achter wonen zonder toeslagDe rekensom van de EnergierekeningVanuit het denken in woonlasten is door Energiesprong de Woonbundelbenadering bedacht. Concreet vertaald: een woonfactuur waarin huur en energie zijn verdisconteerd. De woning (of bronnen in de directe nabijheid daarvan) wekt in dit geval genoeg energie op in het hele energiegebruik van de bewoner te voorzien. Uiteraard is dat energiegebruik gelimiteerd en gebaseerd op een combinatie van gebouwspecificaties en het bewonersprofiel. Het wordt nu een specifieke keuze van de bewoner om over zijn bundel heen te gaan waardoor hij toch nog een aanvullende energiefactuur ontvangt. De verwachting is dat daar dezelfde preventieve werking van uitgaat als in het geval van een belbundel waarbij de gebruiker vooraf wordt genformeerd over zijn belgedrag en die kan aanpassen voordat er overschrijding plaatsvindt. De woonbundelbenadering

Een energie neutrale corporatie voorraad in 2030 | contouren van een GreenDealInvesteringsagenda.

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is hoe dan ook noodzakelijk en onontkoombaar. Argumenten tegen een snelle verduurzaming zullen vooral uit de hoek van de energiebedrijven komen. Natuurlijk ligt er ook een vraag op tafel hoe het wegvallen van de huidige belasting op energie opgelost moet worden. Maar dat vraagstuk moet vroeg of laat hoe dan ook opgelost worden en kan niet als argument worden gebruikt om niets te doen.Het is in die zin nuttig om te kijken naar de economische verduurzamingseffecten in Duitsland.In onderstaande tabel is de investeringsopgave tot 2030 uitgewerkt waarbij ca. 1.600.000 woningen worden getransformeerd naar Energie-Nota-Nul. De prijzen zijn in overleg met marktpartijen tot stand gekomen waarbij is uitgegaan dat er de komende jaren nog een flinke innovatieslag gemaakt gaat worden wat moet leiden tot betere producten tegen lagere prijzen. Er is uitgegaan van een structurele kostprijsverlaging van 25% verdeeld over 10 jaar. Energetische maatregelen kunnen niet los worden gezien van levensduurverlengende maatregelen. Een woning die een betere kwaliteit krijgt dan nieuwbouw moet zeker weer 50 jaar meekunnen. Vandaar dat de investering is aangevuld met levensduurverlengende maatregelen.Waarom grote stappen:

De EnergieNota-nul woning is een heldere propositie voor de bewonergelijkblijvende woonlasten die inflatievolgend gaan stijgen met gegarandeerde prestaties en meer comfort. Op label-stappen kunnen bouwpartijen geen prestatiegarantie geven, teveel complexiteit te onzeker en teveel afhankelijk van bewonersgedrag. Het kan gewoon op dit niveau met een sluitende businesscase. Als we deze stappen nu niet gaan zetten behalen we nooit 50% reductie op fossiel in 2030, met B-labels is hoogstens 15% te halen. Kleine stappen vragen om een ingewikkelde constructie van huurtoeslag differentiatie. Dat moet je niet willenalleen woningen die de gegarandeerde prestatie leveren van nul komen in aanmerking voor een mogelijkheid om te huren met behoud van huurtoeslag. Op dat moment hoeft het energetische deel niet meer onder de huurtoeslag te vallen wat met het huidige WWS wel het geval isde overheid gaat dus minder geld uitgeven aan huurtoeslag.

De energie-nota-nulwoning is een woning die gerekend over een compleet kalenderjaar per saldo evenveel energie duurzaam opwekt als door de bewoner wordt gebruikt waardoor het gemeten energieverbruik over datzelfde jaar uitkomt op nul. Het verbruik is gekoppeld aan woningtype en bewonersprofiel. In het geval van renovatie is gelijkblijvende of lagere woonlasten het basisprincipe.20 december 2012 | versie 2.2 |30% van de corporatie voorraad energieneutraal in 2020 waarbij:huurders geen al maar stijgende energierekening hoeven te betalen maar inflatievolgende woonlastencorporaties rendabele renovatie investeringen doen in hun woningenDe bouw sector voor de komende 10 jaar weer volop werk heeftDe overheid minder huurtoeslag hoeft te betalenPERSPECTIEFEnergiesprong resultatenDe bouwsector heeft heeft in 2012 bouwconcepten met garanties voor een energie-nul-nota ontwikkeld. De prijzen van die woningen zijn zon 20.000,- goedkoper dan een bouwbesluit-woning gebouwd volgens het traditionele bou