Click here to load reader

Edukacija zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije

 • View
  51

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Edukacija zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije. Dr Zoran Riđanović, direktor AKAZ-a Zagreb, 17.09. 2009. Kvalitet edukacije. Edukacija za kvalitet. Akreditacija u zdravstvu. Akreditacija u obrazovanju. Edukacija i kvalitet. ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Edukacija zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije

 • Edukacija zdravstvenih i drugih profesionalaca u oblasti kvalitete i akreditacije

  Dr Zoran Rianovi, direktor AKAZ-a

  Zagreb, 17.09. 2009.

 • Edukacija i kvalitet*?

 • *Kvalitet edukacije: Svjetska Federacija za medicinsku edukacijuKvalitetedukacijeEdukacija za kvalitet

 • WFME globalni standardi za poboljanje kvalitete medicinske edukacijeSvrha standarda:pripremiti lijenike za potrebe i oekivanja drutva;nositi se s eksplozijom medicinskog znanja i tehnologija;pouavati lijenike o potrebi cjeloivotnog uenja;obuavati profesionalce u novim informacijskim tehnologijamaprilagoavati medicinsku edukaciju promijenjenim uvjetima pruanja zdravstvenih usluga

 • Kako WFME globalni standardi mogu poboljati kvalitetu zatite?Mora se (must) kroz bazine standarde:pouavati lijenike principima znanstvenog metoda i medicine zasnovane na dokazima (EBM), ukljuujui analitiko i kritiko miljenje;Trebalo bi (should) kroz standarde razvoja kvaliteta:u edukacijske programe ukljuiti elemente vjebanja studenata iz znanstvenog miljenja i znanstvenih metodu edukaciji EBM koristiti informacijske i komunikacijske tehnologije

 • http://www.uniovi.es/medicina/Tablon/EUROPEAN-SPECIFICATIONS-WFME-GLOBAL-STANDARDS-MEDICAL_EDUCATION.pdf (2007)Struktura europske specifikacije za WFME globalne standarde:osnovna medicinska edukacija;poslijediplomska medicinska edukacija;trajni profesionalni razvojZa svaku podskupinu postoje must i should standardi s kratkim objanjenjimaOva specifikacija takoer zahtijeva pouavanje EBM i koritenje IC tehnologija na svim razinama edukacije

 • *Kvalitet u edukaciji: akreditacija edukacijskih programa za akreditaciju u zdravstvu (vanjski ocjenjivai)KvalitetedukacijeEdukacija za kvalitet

 • ISQua: akreditacija programa obuke vanjskih ocjenjivaaPostoji 6 standarda sa 29 kriterija:Planiranje Upravljanje programomUpravljanje obukom uesnika Ocjena toka programa obukeEvaluacija uesnika Evaluacija sveukupnog programa

 • *Kvalitet u edukaciji: nacionalni programiKvalitetedukacijeEdukacija za kvalitet

 • Kvalitet u edukaciji: Kanada akreditacija programa specijalizacije obiteljske medicine (Red book)Svi nastavni programi trebalo bi da ukljue vjetine pregleda bazinih istraivanja da bi lijenici mogli potraiti izvore dokaza, kritiki procijeniti vrijednost dokaza i prevesti istraivanja i dokaze u svakodnevnu praksu.Specijalizanti moraju:

  znati procijeniti vlastite vjetine i znanje kroz audit prakse;nauiti osnovne principe osiguranja kvaliteta (QA) i mjeriti izvedbu u odnosu na standarde;znati metode trajnog poboljanja kvaliteta (CQI), upravljanja rizikom, i pratiti kvalitet zatite na razini zajednice;uestvovati u razvoju ili administriranju i upravljanju programa kvalitete (u razliitim povjerenstvima).

 • Kvalitet u edukaciji: Velika Britanija, poslijediplomska medicinska edukacija, PMETB, august 2009. Generiki ishodi obuke vrijedni za sve specijalnosti:Uenje, obuka, poduavanjeDijagnostika procjena, upuivanjeMenadment, vodstvo, timski radPoboljanje zatite pacijentaObuka za sigurnost pacijentaUkljuivanje pacijenta u obuku (npr. samonjega; potivanje prava pacijenata; povratne info o kompetencijama doktora...)

 • Australija: program osiguranja kvaliteta i profesionalnog usavravanja 2008 2010 (RACGP)Kliniki audit: 40 poenaPDSA ciklus: 40 poena EBM: 40 poena

  Program osobito naglaava sigurnost pacijenta i poboljanje kvaliteta kroz sistemski pristupNove kategorije

 • *Edukacija za kvalitet: vanjska ocjena zdravstvenih ustanova

 • Akreditacijski standardi za akreditacijska tijela (ISQua): obuka lanova upravnog odboraStandard 1: UpravljanjeKriterij 1.8: lanovi upravnog tijela educiraju se kroz planirani orijentacioni program s ciljem da razumiju njihove dunosti i odgovornosti, povjerljivost i organizacijske standarde i usluge ifacilitaciju, tekue informacije i edukaciju da bi im se pomoglo u ostvarenju njihove uloge.

 • Akreditacijski standardi za akreditacijska tijela (ISQua): obuka osoblja agencijeStandard 4: Upravljanje ljudskim resursimaKriterij 4.4: postoje mogunosti obuke i usavravanja osoblja agencijeDokazi ukljuuju:Obuku na radnom mjestu;Uee na radionicama, seminarima i konferencijama;Obuka osoblja se prati i dokumentira;Osoblje se podrava u daljnjoj edukaciji i istraivanjima koji su relevantni za rad agencije

 • Akreditacijski standardi za akreditacijska tijela (ISQua): informacijski menadmentStandard 5: informacijski menadment Kriterij 5.5: Informacijski i edukacijski resursi oblikovani su tako da zadovoljavaju zahtjeve klijentaKriterij 5.7: Informacijski i edukacijski materijali proizvode se za standarde u takvom formatu i rasporedu da se osigura njihova laka primjena i dosljednost

 • Akreditacijski standardi za akreditacijska tijela (ISQua): obuka vanjskih ocjenjivaaStandard 6: Menadment ocjenjivaaKriterij 6.4: novi ocjenjivai se orijentiraju na odgovarajui nain za uloge ocjenjivaaOrijentacijski program nudi lepezu metoda uenja i tema, to moe ukljuiti:Simulirane procese ocjenjivanja;Zakonske i druge pretpostavke i zahtjeve;Akreditacijske standarde i njihovo tumaenje;Tehnike ocjenjivanja;Komunikacijske i pregovarake vjetine;Oekivanja glede izvedbe i evaluacijske sisteme.

 • Akreditacijski standardi za akreditacijska tijela (ISQua): obuka vanjskih ocjenjivaaStandard 6: Menadment ocjenjivaaKriterij 6.6: postoji tekui razvoj vjetina vanjskih ocjenjivaaOcjenjivai se pouavaju tumaenju standarda i tehnikama ocjene;Uvjebavanje se odrava barem jednom godinje, pri emu se procjenjuju potrebe za obukom, diskutiraju problematini standardi ili situacije; i novi ili revidirani standardi ili metode;Poduzima se posebna obuka za glavnog ocjenjivaa tima.

 • Akreditacijski standardi za akreditacijska tijela (ISQua): edukacija osoblja zdravstvenih organizacijaStandard 7: Upravljanje ocjenomKriterij 7.4: programski ciljevi odgovarajue edukacije i informacijske podrke zadovoljavaju potrebe organizacija uesnicaKriterij 7.11: evaluiraju se rezultati edukacijskih programa i odgovarajua poboljanja kvaliteta

 • *Edukacija za kvalitet: europske preporuke i strategijePreporuke Rec(2006)7 Komiteta Ministara zemljama lanicama o menadmentu sigurnosti pacijenta i prevenciji nepovoljnih dogaaja u zdravstvenoj zatiti

  Vodi za razvoj strategija kvaliteta i sigurnosti s pristupom na zdravstveni sistem; WHO Regional Office for Europe, 2008

 • Savjet Europe: Preporuke Rec(2006)7 Komiteta Ministara H. Edukacija za sigurnost pacijenata Edukaciju za sigurnost pacijenata uvesti:na sve razine zdravstevnog sustava, ukljuujui pojedinane javne i privatne zdravstvene ustanove;za pacijente i njihove porodice, javnost, medije, organizacije potroaa, zdravstvene snabdjevae i osiguravatelje, korporativne organizacije, vladina tijela i druge relevantne organizacije radi podizanja razine svjesnosti o znaaju sigurnosti pacijenata;

 • Savjet Europe: Preporuke Rec(2006)7 Komiteta Ministara H. Edukacija za sigurnost pacijenata Programe edukacije za sigurnost pacijenta trebalo bi razviti i implementirati za sve edukacijske institucije koje imaju zdravstvene kurikulume; profesionalna akreditacijska tijela; odbore za certificiranje i licenciranje; i tijela za procjenu diploma i relicenciranje

 • Savjet Europe: Preporuke Rec(2006)7 Komiteta Ministara H. Edukacija za sigurnost pacijenata Program edukacije trebalo bi minimalno da obuhvati:

  sutinu dobre kulture sigurnosti pacijenta; procjenu rizika, odluivanje i proaktivni menadment procesa sigurne zdravstvene zatite; moralna, zakonska i tehnika razmatranja; ljudski faktor; perspektive pacijenata o sigurnosti i njihove vrijednosti zajedno s gleditem zdravstvenih profesionalaca; informirani pristanak obim i sadraj; bit komunikacija i interakcija sa zdravstvenim profesionalcima i timovima; izvjetavanje i analizu incidenata koji ugroavaju sigurnost pacijenta; analizu ispitivanja uzroka i uenje iz incidenata koji ugroavaju sigurnost pacijenta; otvoreno otkrivanje incidenata koji ugroavaju sigurnost pacijenta; zajedniko odluivanje.

 • Vodi za razvoj strategija kvaliteta i sigurnosti zdravstvenog sistema; WHO Regional Office for Europe, 2008

  Mogue strategije za zdravstvene profesionalce ukljuuju: Obuku i CME, radne uvjete koji olakavaju uenje;certifikaciju/ponovno vrednovanje; razvoj i implementaciju CPGs; jasan opis profesionalnih kompetencija; mjerenje izvedbe; preglede istovrsnika;standarde za ponaanje lijenika;planiranje medicinske radne snage;mogunosti preuzimanja razliitih poslova;uvoenje novih profesija.http://www.euro.who.int/Document/E91317.pdf

 • Vodi za razvoj strategija kvaliteta i sigurnosti zdravstvenog sistema; WHO Regional Office for Europe, 2008

  Preporueni plan poboljanja i metode kvaliteta na nacionalnoj razini trebalo bi da obuhvate:Razvoj vodstva u podizanju kvaliteta i profesionalizma Razvoj metoda kvaliteta, npr. timsko rjeavanje problema i upravljanje kvalitetom sa irenjem dobre prakse;Demonstraciju primjera kako investicije u osoblje i sisteme upravljanja mogu podii razinu kvalitete i smanjiti trokove;Razvoj novih poticajnih mjera i motivacije za zdravstveno osoblje koje bi trebalo nagraivati za poboljanje kvalitete;Jaanje preglede istovrsnika i regulaciju kvalitete privatnih praksi i usluga kroz uinkovitije inspekcije, certifikaciju i licenciranje prakse (ne samo prostora i opreme) sa formalnim procedurama prigovora;Zatitu od korupcije.

 • Vodi za razvoj strategija kvaliteta i sigurnosti zdravstvenog sistema; WHO Regional Office for Europe, 2008

  Mogue strategije za zdravstvene ustanove ukljuuju: licenciranje;indikatore izvedbe;akreditaciju / ceritifikaciju; upravljanje rizikom; izvjetavanje o nepovoljnim dogaajima;nacionalne standardizirane baze podataka;prog

Search related