Click here to load reader

EARS /ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE T Obzornik · PDF fileMojca Bizjak, Melita Peršolja, Lidija Zadnik Stirn 224 STROKOVNI ČLANEK/PROFESSIONAL ARTICLE Uživanje alkohola med študenti

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EARS /ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE T Obzornik · PDF fileMojca Bizjak, Melita Peršolja,...

 • Obzornik zdravstvene

  negeSlovenian Nursing Review

  UDK 614.253.5(061.1) = 863 = 20

  50(3)Ljubljana 2016

  Kazalo/Contents

  ObzOrnik zdravstvene nege/Slovenian nurSing review, 50(3)

  2016

  50 LET

  /Years

  UVODNIK/LEADING ARTICLE

  Getting practice into evidenceS prakso podprti dokaziRoger Watson 180

  IZVIRNI ZNANSTVENI LANEK/ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

  Comparison of self-esteem and quality of life between residents of old people's home and the elders living at home Primerjava samospotovanja in kakovosti ivljenja stanovalcev v domu za stareje in lastnem domu Jadranka Pluzari, Vesna Ilakovac, Danica eleznik 183

  Physical activity of graduated nurses in one-and multiple-shift work Gibalna aktivnost pri diplomiranih medicinskih sestrah, ki opravljajo enoizmensko in veizmensko deloVanja krbina, Joca Zurc 193

  Kakovost problemov, obravnavanih pri problemskem uenju: ocena tudentov zdravstvene nege The quality of problems used in problem-based learning: the nursing students' assessmentVida Gnc, Mateja Lorber, Jasmina Nerat 207

  Samoocena usposobljenosti tudentov zdravstvene nege na podlagi ICN-ovih kompetenc Selfassessment of nursing students' competence based on ICN framework of competencesNataa Mlinar Relji, Sonja ostar Turk, Majda Pajnkihar 215

  Expert opinions about the use of comprehensive nutrition protocol in practice for obesity prevention Mnenje strokovnjakov o uporabi celostnega prehranskega protokola v praksi pri prepreevanju debelostiMojca Bizjak, Melita Perolja, Lidija Zadnik Stirn 224

  STROKOVNI LANEK/PROFESSIONAL ARTICLE

  Uivanje alkohola med tudenti zdravstvene nege Alcohol consumption among nursing students Denis Munda, Cirila Hlastan Ribi, Klavdija uek Trifkovi 232

  CODEN: OZNEF5 ISSN 1318-2951

 • OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGEISSN 1318-2951 (tiskana izdaja), e-ISSN 2350-4595 (spletna izdaja)UDK 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5

  Ustanovitelj in izdajatelj: Zbornica zdravstvene in babike nege Slovenije Zveza strokovnih drutev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

  Glavna in odgovorna urednica:izr. prof. dr. Brigita Skela-Savi

  Urednika, Izvrna urednika:pred. Andreja Miheli Zajecvi. pred. mag. Mirko Prosen

  Urednica, spletna urednica:doc. dr. Ema Dornik

  Uredniki odbor:vi. pred. mag. Branko Bregar, Psihiatrina klinika Ljubljana, Slovenijadoc. dr. Ema Dornik, Institut informacijskih znanosti Maribor, Slovenijadoc. dr. Sonja Kalauz, Zdravstveno veleuilite Zagreb, Hrvakadoc. dr. Andreja Kvas, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenijavi. pred. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenijapred. Andreja Miheli Zajec, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Slovenijaizr. prof. dr. Fiona Murphy, Swansea University, College of Human & Health Sciences, Velika Britanijaizr. prof. dr. Alvisa Palese, Udine University, School of Nursing, Italijavi. pred. mag. Mirko Prosen, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenijaizr. prof. dr. Brigita Skela-Savi, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, Slovenijaprof. dr. Debbie Tolson, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, Velika Britanija

  Lektorici za slovenino:Ana Boipela Komac

  Lektorici za angleino:Tina Levecmag. Breda Vrhunec

  Naslov urednitva: Ob eleznici 30 A, SI-1000 Ljubljana, SlovenijaE-naslov: [email protected] Spletna stran: http://www.obzornikzdravstvenenege.si; Letna naronina za tiskan izvod (2016): 10 EUR za dijake, tudente in upokojence; 25 EUR za posameznike - fizine osebe; 70 EUR za pravne osebe. Naklada: 900 izvodovTisk in prelom: Tiskarna knjigoveznica RadovljicaTiskano na brezkislinskem papirju.Matina tevilka: 513849, ID za DDV: SI64578119, TRR: SI56 0203 1001 6512 314Ministrstvo za izobraevanje, znanost, kulturo in port: razvid medijev - zaporedna tevilka 862.Izdajo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

  SLOVENIAN NURSING REVIEW ISSN 1318-2951 (print edition), e-ISSN 2350-4595 (online edition)UDC 614.253.5(061.1)=863=20, CODEN: OZNEF5

  Founded and published by: The Nurses and Midwives Association of Slovenia

  Editor in Chief and Managing Editor:Brigita Skela-Savi, PhD, MSc, BSc, RN, Associate Professor

  Editors, Executive editors: Andreja Miheli Zajec, BSc, RN, LecturerMirko Prosen, MSc, RN, Senior Lecturer

  Editor, Web Editor:Ema Dornik, PhD, MSc, BSN, RN, Assistant Professor

  Editorial Board:Branko Bregar, MSc, RN, Senior Lecturer, University Psychiatric Hospital, SloveniaEma Dornik, PhD, MSc, BSN, RN, Assistant Professor, Institute of Information Science, SloveniaSonja Kalauz, PhD, MSc, MBA, BSc, RN, Assistant Professor, University of Applied Health Studies Zagreb, CroatiaAndreja Kvas, PhD, MSc, BSN, RN, Assistant Professor, University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, SloveniaMateja Lorber, PhD, MSc, BSc, RN, Senior Lecturer, University of Maribor, Faculty of Health Sciences, SloveniaAndreja Miheli Zajec, BSc, RN, Lecturer, University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, SloveniaFiona Murphy, PhD, MSN, BN, RGN, NDN, RCNT, PGCE(FE), Associate Professor, Swansea University, College of Human & Health Sciences, United KingdomAlvisa Palese, DNurs, MSN, BCN, RN, Associate Professor Nursing Science, Udine University, School of Nursing, ItalyMirko Prosen, MSc, BSc, RN, Senior Lecturer, University of Primorska, Faculty of Health Sciences, SloveniaBrigita Skela-Savi, PhD, MSc, BSc, RN, Associate Professor, Faculty of Health Care Jesenice, SloveniaDebbie Tolson, PhD, MSc, BSc (Hons), RGN, FRCN, Professor, University West of Scotland, School of Health, Nursing and Midwifery, United Kingdom

  Readers for Slovenian:Ana Boi, BApela Komac, BA

  Readers for English:Tina Levec, BABreda Vrhunec, MA, BA

  Editorial office address: Ob eleznici 30 A, SI-1000 Ljubljana, SloveniaE-mail: [email protected] Offical web page: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/eng/Annual subscription fee (2016): 10 EUR for students and the retired; 25 EUR for individuals; 70 EUR for institutions. Print run: 900 copiesDesigned and printed by: Tiskarna knjigoveznica RadovljicaPrinted on acid-free paper.Matina tevilka: 513849, ID za DDV: SI64578119, TRR: SI56 0203 1001 6512 314The Ministry of Education, Science, Culture and Sports: no. 862. The journal is published with the financial support of Slovenian Research Agency.

 • Obzornik zdravstvene

  negeSlovenian Nursing Review

  CODEN: OZNEF5 UDK 614.253.5(061.1) = 863 = 20 ISSN 1318-2951

  Ljubljana 2016 Letnik 50 tevilka 3Ljubljana 2016 Volume 50 Number 3

  REVIJA ZbORNICE ZDRAVStVENE IN bAbIKE NEgE SLOVENIJE -ZVEZE StROKOVNIh DRUtEV mEDICINSKIh SEStER, bAbIC IN ZDRAVStVENIh tEhNIKOV SLOVENIJE

  REVIEW OF thE NURSES AND mIDWIVES ASSOCIAtION OF SLOVENIA

  50 LET

  /Years

 • Obzornik zdravstvene nege, 50(3) p. 178.

  OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE

  PREDSTAVITEV, NAMEN IN CILJI

  Obzornik zdravstvene nege (Obzor Zdrav Neg) objavlja izvirne znanstvene, pregledne znanstvene in strokovne lanke in novosti na podroju zdravstvene nege, babike nege in interdisciplinarnih podroij zdravstvenih in drubenih ved. Revija objavlja lanke, ki v svojih znanstvenih, teoretinih in filozofskih izhodiih obravnavajo razvojne paradigme omenjenih podroij kot eksperimentalne in neeksperimentalne raziskave, kvalitativne raziskave in pregled literature. lanki obravnavajo zdravstveno nego in druge zdravstvene vede kot znanstveno in strokovno disciplino ter vkljuujejo kljune dimenzije razvoja stroke kot so teoretini koncepti, modeli, etika in filozofija, klinino delo, krepitev zdravja, razvoj prakse in zahtevnejih oblik dela, izobraevanje, raziskovanje, menedment, kakovost in varnost, zdravstvena politika idr.

  Revija pomembno prispeva k profesionalnemu razvoju zdravstvene nege in babitva ter drugih zdravstvenih ved v Sloveniji, dravah Balkana ter dravah ire centralne in vzhodno evropske regije, ki jih povezujejo skupne znailnosti razvoja zdravstvene nege v postsocialistinih dravah.

  Revija ima vzpostavljene mednarodne standarde na podroju publiciranja, mednarodni uredniki odbor, irok nabor recenzentov in je prosto dostopna v e-obliki. lanki v Obzorniku zdravstvene nege so recenzirani s tremi zunanjimi anonimnimi recenzijami. Revija objavlja lanke v slovenskem in anglekem jeziku in izhaja tirikrat letno.

  Zgodovina revije kae na njeno pomembnost za razvoj zdravstvene in babike nege na podroju Balkana, saj izhaja od leta 1967, ko je izla prva tevilka Zdravstvenega obzornika (ISSN 0350-9516), strokovnega glasila medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki se je leta 1994 preimenovalo v Obzornik zdravstvene nege. Kot predhodnica Zdravstvenega obzornika je od leta 1954 do 1961 izhajalo strokovno-informacijsko glasilo Medicinska sestra na terenu v izdaji Centralnega higienskega zavoda v Ljubljani.

  Obzornik zdravstvene nege indeksirajo: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), ProQuest (ProQuest Online Information Service), COBIB.SI (Vzajemna bibliografsko-katalona baza podatkov), Biomedicina Slovenica, dLib.si (Digitalna knjinica Slovenije).

  SLOVENIAN NURSING REVIEW

  INTRODUCTION, PURPOSE AND OBJECTIVES

  Published in the Slovenian Nursing Review (Slov Nurs Rev) are the original and review scientific and professional articles and the news on current events in the field of nursing, midwifery and other interdisciplinary health and social sciences. The articles explore the developmental paradigms of the relevant fields in accordance with their scientific, theoretical and philosophical bases, which are reflected in the experimental and non-experimental research, qualitative studies and reviews. The articles consider nursing and other healt