Duvodova_zprava_Stavebni zakon

Embed Size (px)

Text of Duvodova_zprava_Stavebni zakon

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  1/67

   

  106

  D V O D O V Á Z P R Á V A

  OBECNÁ #ÁST

  Usnesením . 612 ze dne 20. ervna 2001 schválila vláda v#cný zám#r stavebníhozákona a souasn#  uložila ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s ministryživotního prost% edí a vnitra a p% edložit vlád#  návrh stavebního zákona. P% íprava návrhunového zákona p% edstavovala rozsáhlý soubor prací, zahrnující i p% ípravu pracovních zn#nínávrh'  provád#cích právních p% edpis'. Bylo rovn#ž nezbytné % ešit vztah ke všem právním

   p% edpis'm, kterých se zm#na stavebního práva dotkne, a to zpracováním návrhu dalšího,

  samostatného zákona o zm#n#  n#kterých zákon'  souvisejících se stavebním zákonem asamostatného zákona o vyvlastn#ní práv k pozemk 'm a stavbám.

  1. 

  Zhodnocení platného právního stavu

  Územní plánování

  Z provedené analýzy právní úpravy na úseku územního plánování vyplynuly zejména tytohlavní problémy souasné právní úpravy:

  • 

  Instituty územního plánování podle platné právní úpravy a jeho postupy, vycházející zezákladní koncepce založené stavebním zákonem v roce 1976, p% es % adu jeho novelizacínevyhovují v plném rozsahu souasným požadavk 'm.

  •  *etné legislativní úpravy právního okolí narušily p'vodní systematiku a soudržnoststavebního zákona.

  •   N#které právní instituty územního plánování jsou používány, aniž by m#ly dostatené právní d'sledky na zm#ny ve využití území, jiné instituty v praxi chybí.

  •  V soustav#  územn#  plánovacích podklad'  jsou za% azeny takové, které sloužík modelování stavu a možností rozvoje území, jako podklady pro vytvá% ení dalšíchnástroj'  územního plánování, zejména územn#  plánovací dokumentace a pro územní

  rozhodování a v podstat# tak plní funkci neformálních podklad'. Podrobná právní úpravat#chto nástroj'  se jeví v systematice a v praxi územního plánování jako matoucí anadbytená.

  •  V souasné právní úprav#  chybí nástroj územního plánování pro koordinaci územn#  plánovací innosti v mezinárodních, republikových a p% eshraniních souvislostech.

  •  Rozhodování v území v rámci po% izování územn# plánovací dokumentace na stran#  jednéa v rámci územního % ízení na stran#  druhé vykazuje n#které ned'slednosti, kdy jerozhodováno o obdobných otázkách r 'znou formou, naopak n#které instituty p% i jednomnebo druhém postupu chybí.

  •  Soustava územních rozhodnutí zahrnuje i taková rozhodnutí o území, která jsou svojí povahou na% ízeními v'i neur itému potu abstraktních subjekt'  a zárove,  mají i dvojí

  režim vyhlašování, tj. ve správním % ízení a souasn# vydáváním na% ízení rady.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  2/67

   

  107

  •  Platná právní úprava nep% ekonala dosavadní resortní pojetí, založené asto na správnímuvážení. Neda% í se úinn#  a rychle % ešit rozpory mezi jednotlivými správními ú% ady nar 'zných úrovních. Problematika koordinace ve% ejných zájm' a rozhodování o rozporechmezi správními ú% ady vyžaduje nový a maximáln#  úinný p% ístup zamezující vleklým,neúinným a ekonomicky asto nároným pr 'tah'm, které ponechávají v neod'vodn#né

   právní nejistot# ty, kte% í ekají na jejich výsledky.•   Nejednotná právní úprava p% i spolupráci orgán' státní správy, které p% i po% izování územn# 

   plánovacích podklad', územn# plánovací dokumentace a v územních % ízeních hájí ve% ejnézájmy podle zvláštních právních p% edpis', svojí nep% ehledností a rozt% íšt#ností zt#žuje

   po% izování územn# plánovací dokumentace i jednotlivá správní % ízení.•  Územní rozhodování není dosud upraveno podle princip' ve% ejného správního % ízení, což

   je nezbytné zm#nit v souladu s požadavky mezinárodních úmluv, zejména na úsekuživotního prost% edí. Právní úprava územního rozhodování v zásad#  neumož,uje

   p% izp'sobit jeho procesní stránku povaze a umíst#ní projednávaných zám#r '. Neexistujízjednodušené formy % ízení ani jiné možnosti, jak postup racionalizovat.

  •   Nedostaující jsou souasné možnosti úasti ve% ejnosti na po% izování územn# plánovacídokumentace a v územním % ízení.

  •  Zákonem nedostaten# zaruená se jeví úast zástupc' územních samospráv (obcí, kraj')na nalézání % ešení rozdílných požadavk ' dotených správních ú% ad', vyjad% ovaná v jejichstanoviscích a % ešená v jednáních mezi ú% ady.

  •  Vzhledem k dob# svého vzniku nemohla platná právní úprava zahrnout n#které aspekty,které se dotýkají požadavku na úpravu vlastnických vztah' v území, nezbytnou s ohledemna nov#  pojímané funk ní využití území. Totéž se týká p% edpoklad'  pro zainvestováníúzemí a úpravy režimu podílu jednotlivých vlastník ' na úhrad# požadovaných ve% ejnýchinvestic.

  •  Možnost p% eložení vlastnictví nemovitostí, která je v našem právním % ádu zakotvena

  v zákon#  o pozemkových úpravách, a spolupodíl vlastník '  na zhodnocování území, zekterého mají prosp#ch, zcela chybí na úseku územního plánování, i když byla zakotvenav právní úprav# stavebního práva 1. poloviny 20. století a je b#žn# užívána v zemích EU.

  •  Posuzování vliv' územn# plánovací dokumentace na životní prost% edí, které požadujesm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, v souasnosti upravují t% i právní

   p% edpisy1. Toto % ešení je z pohledu ve% ejnosti zcela nep% ehledné a z pohleduadministrativy kolizní a nehospodárné, nebo. vyvolává procesní i obsahové duplicity.

  Stavební % ád

  Z provedené analýzy právní úpravy na úseku stavebního % ádu vyplynuly zejména tyto hlavnínedostatky:•  Stavební % ízení je co do pojetí obdobné s územním % ízením, p% estože tato % ízení sledují

   podstatn# rozdílné úely.•   N#které stavební práce, za% ízení i stavby, které nemohou významn# ji ohrozit bezpenost,

  zdraví ani životní prost% edí, se projednávají v procesn#  nároných % ízeních p% edstavebními ú% ady.

  •   Není zajišt#na odpovídající kontrola pr ' b#hu provád#ní staveb a jejich zm#n stavebnímiú% ady. Státní stavební dohled je fakticky formálním institutem; pov#% ené osoby mají

  1 zákon . 100/2001 Sb. ve zn#ní zákona . 93/2004 Sb., o posuzování vliv' na životní prost% edí ; zákon .114/1992 Sb., ve zn#ní zákona . 218/2004 Sb., o ochran# p% írody a krajiny ; stavební p% edpisy

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  3/67

   

  108

  k dohledu oprávn#ní, ale bez povinnosti jej vykonávat, chybí také úinné prost% edky p'sobení k náprav# zjišt#ných nedostatk '.

  •  Souinnost stavebních ú% ad'  s orgány ve% ejné správy hájícími v % ízeních o stavbáchzvláštní zájmy je regulována zp'sobem, který se projevuje nežádoucí rozt% íšt#ností,nejednotností a nadm#rnou administrativní nároností stavebních % ízení.

  • 

  P% enesení n#kterých správních pravomocí na obce, které nejsou stavebním ú% adem, nenívyhovující, nebo. odborná úrove, jejich innosti je obecn# nedostatená.

  •  / ada z existujících 717 obecných stavebních ú% ad'  je zcela nedostaten#  personáln# vybavena (1 až 2 zam#stnanci), což neumož,uje specializaci ani vzájemné zastupování

   pracovník ' a je limitujícím faktorem odborné úrovn# stavebního ú% adu.•  Stavba jako klasické stavební dílo vybudované na staveništi stavební i montážní

  technologií není dostaten# odlišena od za% ízení, které je fakticky výrobkem zhotovenýmtovárním zp'sobem (tzn. strojírenskou nebo jinou pr 'myslovou technologií).

  •  Zapoetí s užíváním nových staveb a jejich zm#n, pokud byly provedeny v souladus vydanými povoleními a ov#% enou dokumentací, je neod'vodn#n#  vázáno narozhodování v kolaudaním % ízení.

  2.  Od&vodn(ní hlavních princip& navrhované právní úpravy

  Územní plánování

  Tradice územního plánování a jeho právní úprava vychází ze zkušenosti, že zm#ny provád#né v uspo% ádání území a na jednotlivých pozemcích mají vždy vliv na širší okolí, jehokvalitu mohou významn# ovlivnit a jsou i na ní závislé. Územní plánování je výrazem pot% ebyspolenosti z t#chto d'vod' usm#r ,ovat nakládání s územím a s jeho ástmi a chránit p% i tom

  ve% ejné zájmy.Z tohoto d'vodu jsou zákonem upravovány postupy, kterým se práva a povinnosti

  spojené s územím mohou m#nit, jsou upravovány podmínky úasti na nich tak, abyumož,ovaly v reálném ase dojít ke z% ejmým a obecn#  p% ijatelným záv#r 'm ve shod# s obecn#  respektovanými hodnotami. Úelem nové právní úpravy je vytvo% it podmínky prospravedlivé a vyvážené zohledn#ní velice r 'znorodých zájm' a pot% eb, nap% . státní správy aúzemní samosprávy, ve% ejného a soukromého sektoru, zájm' investor ', provád# jících zm#nyv území a ve% ejnosti, na kterou mají dopad.

  Územní plánování sleduje, posuzuje a vyhodnocuje stav a možnosti území, zajiš.ujeochranu p% írodních, civilizaních a kulturních hodnot území, vetn#  ochrany

  architektonického a kulturního d#dictví, a p% edevším identifikuje problémy v území.Soustavn#  a trvale zp% es,uje a konkretizuje ve% ejný zájem na využití území, který jesoust% ed#n na racionální využívání zastav#ného území a vymezování zastavitelných ploch ana ochranu nezastav#ného území s cílem snižování nebezpeí nevratného procesu jeho

   p% em#ny. Ve% ejným zájmem, který chrání územní plánování, je zvyšování kvality územís ohledem na požadavky udržitelného rozvoje, zahrnujícího zlepšování životního prost% edí,sociálních podmínek a podmínek hospodá% ského rozvoje a jejich vyváženého vztahu.

  Územní plánování, které je nezastupitelné v koordinaci zám#r '  a zájm' v prostoru iase (komplexnost a kontinuita této innosti), poskytuje ve% ejné správ#  jedinený nástroj

  k vytvá% ení p% edpoklad' podmínek území pro udržitelný rozvoj území. Úsp#šnost koordinanírole orgán'  územního plánování p% i nalézání souladu ve% ejných zájm'  není možná bez

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  4/67

   

  109

  dosažení konsensu o oprávn#nosti, prosp#šnosti a posloupnosti zm#n v území a o ochran#  jeho hodnot mezi správními ú% ady, v jejichž p'sobnosti je ochrana zvláštních ve% ejných zájm' a územních samospráv, které nesou zodpov#dnost za rozvoj území.

  Hlavní principy navrhovaného % ešení:

  • 

  úprava postavení a kompetence orgán'  územního plánování i zvláštních orgán',z% izovaných na úrovni obcí, obcí s rozší% enou p'sobností, kraj' i postavení Rady obcí pro udržitelný rozvoj území,

  •  zajišt#ní p% ístupu ve% ejnosti k informacím o území; zaruení její úasti a odborné pomoci v procesech územního plánování; k tomu se uplat,ují p% íslušné prost% edky právní ochrany,

  •  napln#ní požadavk '  „Úmluvy o p% ístupu k informacím, úasti ve% ejnosti narozhodování a p% ístupu k právní ochran#  v záležitostech životního prost% edí“ (.124/2004 Sb. mezinárodních smluv – Aarhuská úmluva),

  •  nové pojetí kvalifikaních podmínek pro výkon územn#  plánovací innosti – kezkouškám zvláštní odborné zp'sobilosti je požadována i kvalifikaní podmínkavzd#lání a praxe,

  •  územn#  analytické podklady, poskytují trvale, soustavn#  a odborn#  aktualizovanévyhodnocení stavu území, jeho limit'  a možností jeho využití; ty jsou nezbytné prokvalitní, kvalifikované a hospodárné po% izování územn#  plánovací dokumentace,územní rozhodování, projektovou innost a vyhodnocování vliv' zám#r ' na podmínkyudržitelného rozvoje,

  •   politika územního rozvoje jako celostátní nástroj územního plánování, který ur ujestrategii a podmínky pro napl,ování cíl'  a úkol'  územního plánování v pot% ebnýchrepublikových a mezinárodních souvislostech,

  •  zásady územního rozvoje, jako nový nástroj územního plánování kraj', který

  koordinuje rozvoj a uspo% ádání jejich území a územn#  plánovací innost obcí vnadmístních souvislostech,•  územní plán stanoví zastavitelné plochy a základní požadavky na plošné a prostorové

  uspo% ádání,•  regulaní plán je skupinovým územním rozhodnutím, žádost o jeho po% ízení, vetn# 

  návrhu, mohou podat i fyzické nebo právnické osoby,•  umis.ovat stavby a jejich zm#ny, m#nit jejich úel a vliv na využití území, m#nit

  využití území a chránit d'ležité zájmy v území lze nejen na základ#  územníhorozhodnutí, ale i na základ#  nov#  zavedeného institutu územního souhlasu, který

   p% edstavuje souhlas p% íslušného stavebního ú% adu s oznámením požadovaného zám#ruv území a nahrazuje územní rozhodnutí,

  • 

  územní opat% ení upravuje pom#ry v území formou opat% ení obecné povahy, které se p% ímo dotýká práv, povinností nebo zájmu blíže neur eného okruhu osob,

  •  vymezení zastav#ného a nezastav#ného území s odlišnými podmínkami povolovánízm#n ve využívání; zastavitelné plochy mimo zastav#né území je možné stanovit

   pouze vymezením v územním plánu, p% ípadn#  vymezením ploch nadmístníhovýznamu v zásadách územního rozvoje,

  •  koncepn# je jinak pojata spolupráce dotených orgán', které p% i po% izování územn#  plánovacích podklad', územn#  plánovací dokumentace a v územním % ízení hájíve% ejné zájmy podle zvláštních p% edpis',

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  5/67

   

  110

  •  v zájmu obecn# p% ijatelných lh't pro rozhodování a jeho racionálního rozsahu, jakož i požadavku na úast ve% ejnosti, zákon až na výjimky koncentruje souvisejícírozhodovací a posuzovací procesy o zm#nách v území do postup'  územního

   plánování; tím však není dotena p'sobnost dotených orgán'  podle zvláštních právních p% edpis'.

  • 

  koncepn# novým zp'sobem je pojata transposice požadavk ' sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, ze dne 27. ervna 2001, o posuzování vliv' n#kterých plán' a program' na životní prost% edí, sm#rnice Rady 92/43/EHS ze den 21. kv#tna1992, o ochran# p% írodních stanoviš., voln# žijících živoich' a plan# rostoucíchrostlin, a sm#rnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochran# voln# žijících

   pták ', v rozsahu, v jakém se týkají politiky územního rozvoje a územn# plánovacídokumentace. Tyto požadavky jsou v navrhovaném % ešení zalen#ny p% ímo dostavebního zákona, ímž je zajišt#na maximální úspornost procesu posuzování vliv' na životní prost% edí v územním plánování.

  Krom# zabezpeení p% ístupu k informacím na základ# napln#ní požadavk ' Aarhuské úmluvy

   je upravena úast ve% ejnosti v postupech a % ízeních podle stavebního zákona, tradin#  p% i projednávání územn# plánovací dokumentace a nov# zejména ve ve% ejném územním % ízení, ato i zavedením zvláštního institutu zástupce ve% ejnosti, kterému je sv#% eno oprávn#ní podávatnámitky a také všechny % ádné a mimo% ádné opravné prost% edky.

  P% ístup k právní ochran#  je krom#  možnosti správních žalob podávaných obanskýmisdruženími rozší% en i na zástupce ve% ejnosti. Nov#  byla novelou soudního % ádu správního(zákon . 127/2005 Sb.) upravena možnost podání návrhu na zrušení opat% ení obecné povahynebo jeho ásti, kterým budou podle návrhu zákona vydávány územn#  plánovacídokumentace. Soudní p% ezkum opat% ení obecné povahy a rozhodnutí vydávaných podlestavebního zákona je zabezpeen podle zákona . 150/2002 Sb., soudní % ád správní ve zn#ní

   pozd# jších p% edpis', a to nov# podle § 101a a násl. s.% .s. i opat% ení obecné povahy, p% iemžnávrhy mohou podávat ti, kte% í tvrdí, že byli na svých právech zkráceni.

  Stavební % ád

   Nový stavební zákon na úseku stavebního % ádu p% isp# je ke zjednodušení a zrychlení povolování staveb. Oproš.uje % ízení od nadbytených administrativních úkon', odstra,ujenebo snižuje jejich formálnost a vede ke zintenzivn#ní kontroly nad provád#ním staveb a

   jejich zm#n. Hlavními principy navrhovaného % ešení jsou:

  • 

  rozší% ení okruhu staveb, jejich zm#n, za% ízení a udržovacích prací, které nebude t% eba povolovat ani ohlašovat,•   p% esunutí % ady staveb ze správního režimu (tzn.povolování formou správního rozhodnutí)

  do procesu ohlašování,•  zavedení podmínek pro zkrácené stavební % ízení, resp. pro umožn#ní provést stavbu bez

  vedení standardního správního % ízení,•   procesní zjednodušení stavebního % ízení a jeho omezení na ur ení stavebn# technických

   podmínek pro provedení stavby s tím, že t#žišt# posuzování a projednávání navrhovanýchstaveb bude v územním % ízení,

  •  ustavení institutu autorizovaných inspektor '  a jejich pov#% ení n#kterými úkony, které setýkají zejména povolování staveb,

  • 

  zásadní zm#na a racionalizace princip' souinnosti se spolup'sobícími dotenými orgány,hájícími zájmy chrán#né zvláštními p% edpisy,

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  6/67

   

  111

  •  zásadní p% em#na nedostaten#  fungujícího státního stavebního dohledu na pravidelné asystematické kontrolní prohlídky staveb s možností p% ijímat operativní opat% ení p% ímo nastaveništi, vetn# jejich vynutitelnosti,

  •  výrazné procesní zjednodušení a zkrácení doby pro zapoetí s užíváním dokonené stavbyuplatn#ním zásady, že stavebník má právo stavbu užívat, pokud ji provedl v souladu

  s vydanými povoleními a ov#% enou dokumentací,•  možnost redukování potu obecných stavebních ú% ad'  a oprávn#ní obcí, které nejsou

  stavebním ú% adem, s cílem zkvalitn#ní rozhodovacích proces', které budou profesionáln# vykonávat obecné stavební ú% ady.

  3.  Nezbytnost navrhované právní úpravy v jejím celku

   Nedostatky zjišt#né v rámci provedené analýzy platné právní úpravy stavebníhozákona jsou natolik principiální, že je lze odstranit jen koncepn#  novou úpravou, která

  odpovídá novým vnit% ním i vn# jším ekonomickým, sociálním a politickým podmínkám.

   Nezbytnost nové právní úpravy byla vyvolána i v souvislosti se zale,ováním *eskérepubliky do struktur Evropské unie a do spoleného trhu. Nemalý vliv na nutnost zm#n má i

   probíhající reforma ve% ejné správy, což s sebou nese i pot% ebu efektivn#  a úinn# % ešit % aduv#cných problém' v oblasti ekonomického rozvoje, kvalitního životního prost% edí i sociálnístability. Vzájemn# vyvážený vztah t#chto oblastí je p% edpokladem udržitelného rozvoje, mádopad na území, je podmi,ován jeho možnostmi a vyžaduje dostatený p% edstih v p% íprav# území.

   Nezbytnost zpracování koncepn# nového zákona o územním plánování a stavebním% ádu byla pln#  prokázána již ve fázi zpracovávání, projednávání a schvalování v#cnéhozám#ru tohoto zákona.

  P% i p% íprav# nového zákona o územním plánování a stavebním % ádu byly zohledn#ny požadavky nového správního % ádu (zákon . 500/2004 Sb.), který podstatným zp'sobemovliv,uje výkon ve% ejné správy na tomto úseku. Ten upravuje nové postupy a nové instituty,

   jejich zohledn#ní si vyžádalo výrazné zm#ny v právní úprav#  územního plánování astavebního % ádu. Nový stavební zákon vychází z nového správního % ádu a p% izp'sobuje muinnosti orgán' územního plánování a stavebních ú% ad', p% iemž upravuje v nezbytné mí% eodchylky od obecné právní úpravy.

  4. 

  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním po*ádkem #eskérepubliky

   Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Ústavou a s ústavním po% ádkem *eskérepubliky.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  7/67

   

  112

  5.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je #eská republika vázána, její slu,itelnosti s právními akty Evropských spole,enství

   Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je *eskárepublika vázána a neodporuje relevantním právním akt'm Evropských spoleenství, tzn. že

   je s nimi sluitelná.

  Evropská charta místní samosprávy, jako právní dokument Rady Evropy, vstoupila pro*eskou republiku v platnost dnem 1. zá% í 1999, byla uve% ejn#na Ministerstvem zahraniníchv#cí pod . 181/1999 Sb. Hlavním obsahem a úelem této charty je stanovení zásad

   p'sobících zejména k ochran# a posilování místní samosprávy v r 'zných evropských zemích.Tyto principy jsou promítnuty do navrhované právní úpravy.

  V novém stavebním zákon#  jsou zohledn#ny závazky, které vyplývají pro *eskourepubliku z následujících úmluv:

  −  Úmluva o ochran# lidských práv a základních svobod (ETS . 121),− 

  Úmluva o ochran# architektonického d#dictví Evropy (rok 2000),−  Úmluva o ochran# archeologického d#dictví (ETS . 143),−  Úmluva o p% ístupu k informacím, úasti ve% ejnosti na rozhodování a p% ístupu k

   právní ochran# v záležitostech ochrany životního prost% edí,−  / ídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu –

   p% ijato evropskou konferencí ministr ' zodpov#dných za územní plánování v zemíchRady Evropy v Hannoveru/2000,

  −  Evropská (ETS .176, . 13/2005 Sb. mezinárodních smluv).

  Evropská úmluva o krajin#, jako právní dokument Rady Evropy, vstoupila pro *eskou

  republiku v platnost dnem 1. % íjna 2004. V novém stavebním zákon#  je napln#n požadavekl. 5 – Všeobecná opat% ení, písm. a) „právn#  uznat krajinu jako základní složku prost% edí,v n#mž obyvatelé žijí, jako výraz rozmanitosti jejího spoleného kulturního a p% írodníhod#dictví a základ jejich identity“, rovn#ž písm. b). Hlavním obsahem a úelem této charty jestanovení zásad p'sobících zejména k ochran#  a posilování místní samosprávy v r 'znýchevropských zemích. Tyto principy jsou promítnuty do navrhované právní úpravy.

  Základním nástrojem Evropské dohody v oblasti “územního plánování vetn# stavebního a urbanistického plánování” je vzájemná spolupráce smluvních stran. Konkrétn# jetato spolupráce upravena následujícími lánky Evropské dohody:l. 81 – Životní prost% edí,l. 82 – Doprava,l. 83 – Telekomunikace,l. 87 – Regionální rozvoj.

   Navrhované právní % ešení na úseku stavebního % ádu respektuje zejména Sm#rniciRady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních p% edpis' lenských stát', týkajících se stavebních výrobk ', ve zn#ní sm#rnice Rady 93/68/EHS ze dne22. ervence 1993, a související rozhodnutí Komise 94/611/ES ze dne 9. zá% í 1994, kterým se

   provádí lánek 20 sm#rnice 89/106/EHS (pro stavební výrobky), rozhodnutí Komise 94/23/ESze dne 17. ledna 1994 o spolených pravidlech postupu pro evropské technické osv#dování a

  sd#lení Komise 94/C 62/01 k interpreta

  ním dokument

  'm ke sm

  #rnici Rady 89/106/EHS.Uplatn#ním Sm#rnice Rady 89/106/EHS mají být p% edevším odstran#ny technické p% ekážky

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  8/67

   

  113

  obchodu. Sm#rnice se vztahuje na stavební výrobky, platí-li pro n#  základní požadavky nastavby upravené vnitrostátním p% edpisem (l. 3 odst.1).

   Na úseku územního plánování navrhované % ešení transponuje požadavky sm#rniceEvropského parlamentu a Rady 2001/42/ES, ze dne 27. ervna 2001, o posuzování vliv' 

  n#kterých plán' a program' na životní prost% edí, sm#rnice Rady 92/43/EHS ze den 21. kv#tna1992, o ochran#  p% írodních stanoviš., voln#  žijících živoich'  a plan#  rostoucích rostlin, asm#rnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochran# voln# žijících pták ', v rozsahu,v jakém se týkají politiky územního rozvoje a územn#  plánovací dokumentace jakožtokoncepcí posuzovaných z hlediska jejich vliv'  na životní prost% edí a vliv'  na evropskáchrán#ná území p% írody Natura 2000.

  Sm#rnice o posuzování vliv' n#kterých plán' a program' na životní prost% edí stanovídv# možné cesty transposice jejích požadavk ' do práva lenských stát'2). První možností jezalen#ní t#chto požadavk '  "do stávajících postup'", druhou je jejich zahrnutí "do postup' vytvo% ených k dosažení souladu s touto sm#rnicí". V eském právním prost% edí to znamená

   bu1  novelizaci platného zákona, nebo p% ijetí zákona nového. Transposice sm#rnice o posuzování vliv' na životní prost% edí byla zajišt#na p% ijetím zákona . 93/2004 Sb., úinnéhood 1. kv#tna 2004, kterým byla do zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv'  na životní

   prost% edí, vlen#na nová právní úprava týkající se posuzování vliv'  koncepcí (tzv. SEA).Mezi tyto koncepce pat% í také politika územního rozvoje a územn# plánovací dokumentace.

   Na novou situaci reagovala n#která p% ipomínková místa p% i projednávání návrhu stavebníhozákona, která požadovala % ešit komplikovanou situaci vhodn# jším zp'sobem. Jádrem

   problému je skutenost, že ob# procedury, tj. posuzování vliv' koncepcí na životní prost% edí(SEA) a po% izování územn#  plánovací dokumentace se ve znané mí% e obsahov#  i procesn# 

   p% ekrývají. Již zkušenost s realizací p'vodního zákona . 244/1992 Sb3). na územn# plánovacídokumentaci prokázala, že toto % ešení p% ináší velké transak ní náklady na stran# projektant' avýrazné zvýšení výdaj'  ve% ejné správy, p% edevším obcí a kraj', na po% izování územn# 

   plánovací dokumentace. Souasná platná právní úprava vyžaduje od projektanta i odve% ejnosti, aby se orientovala ve t% ech vedle sebe položených právních p% edpisech4), kteréspolen# upravují po% izování a zpracování územn# plánovací dokumentace a její posouzení zhlediska vliv' na životní prost% edí. V tomto procesu vznikají vedle vlastní územn# plánovacídokumentace dva další elaboráty, které se obsahov#  s územn#  plánovací dokumentacíásten# p% ekrývají.

  Z t#chto d'vod'  návrh stavebního zákona % eší transposici p% íslušných požadavk ' evropských sm#rnic jejich zalen#ním p% ímo do stavebního zákona. Tím je vylouena

  možnost duplicitního zpracování týchž informací a analýz pro ob#  procedury a možnostduplicitního projednávání s dotenými orgány a s ve% ejností. Kompetence MŽP a krajských

  ú% ad'  jako "p% íslušných orgán'", které posuzují vyhodnocení vliv'  na životní prost% edí avydávají zvláštní stanovisko z hlediska t#chto vliv', p% itom z'stávají zachovány. Zvláštní

   p% edpis5) stanoví jejich kompetence a rozsah posuzování.

  2) lánek 4 odstavec 2 sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. ervna 2001, o posuzování vliv' n#kterých plán' a program' na životní prost% edí3) zákon . 244/1992 Sb., o posuzování vliv' koncepcí na životní prost% edí4) zákon 50/1976 Sb. ve zn#ní pozd# jších p% edpis', stavební zákon, ; zákon . 100/2001 Sb. ve zn#ní zákona .

  93/2004 Sb., o posuzování vliv' na životní prost% edí ; zákon . 114/1992 Sb. ve zn#ní pozd# jších p% edpis', oochran# p% írody a krajiny5) zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv' na životní prost% edí ve zn#ní zákona . 93/2004 Sb.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  9/67

   

  114

  Vedle požadavk ' sm#rnice o posuzování vliv' n#kterých plán' a program' na životní prost% edí6)  (SEA) byly do návrhu stavebního zákona p% evzaty také n#které požadavkysm#rnice o ochran# p% írodních stanoviš., voln# žijících živoich' a plan# rostoucích rostlin7.Jedná se o požadavek, aby posuzování vliv'  koncepce na životní prost% edí (SEA) bylorozší% eno o posuzování vliv'  na území evropské soustavy chrán#ných území "Natura 2000"

  (evropsky významné lokality a ptaí oblasti), pokud orgán ochrany p% írody ve svémstanovisku nevylouí možnost negativního vlivu po% izované územn# plánovací dokumentacena tyto lokality.

  Tím byla vytvo% ena ucelená právní úprava, která upravuje proces po% izování azpracování politiky územního rozvoje a územn# plánovací dokumentace a zahrnuje v#tšinu8) existujících požadavk ' na jejich obsah.

  6. P*edpokládaný hospodá*ský a finan,ní dosah navrhované právní úpravy

  Na úseku územního plánování

  Hospodá% ský a finanní dosah

   Navrhovanou právní úpravou budou vytvo% eny nové podmínky pro výkon ve% ejnésprávy, které zkvalitní operativnost a rychlost výstup' inností orgán' územního plánování astavebních ú% ad', pot% ebných pro soukromou sféru a pro efektivní vzájemnou spoluprácive% ejného a soukromého sektoru. Výrazn# se zlepší informaní servis pro ve% ejnost o stavu amožnostech území, o podmínkách pro projektovou p% ípravu a realizaci staveb i pro jejich

   povolování. Bude významn# posílena právní jistota a hodnov#rnost opat% ení ve% ejné správy, p% ispívající k hospodárnému využívání území a k šet% ení neobnovitelných zdroj'.Oekávaným d'sledkem bude hospodárn# jší využívání existující ve% ejné infrastrukturysoust% ed#né v zastav#ném území a díky vhodn# jší lokalizaci nové ve% ejné infrastrukturydosažení v#tšího užitku investic z ve% ejných rozpot'.

  V d'sledku nové právní úpravy by m#lo být efektivn# jší a kvalitn# jší posuzování a povolování zm#n v území, provád#né orgány ve% ejné správy, což by m#lo p% isp#t ke zkráceníobdobí nezbytného pro transformaci hospodá% ství *eské republiky a pro adaptaci jejího územína podmínky spoleného evropského trhu. P% ínosy nové právní úpravy, které lze jen obtížn# v celém rozsahu je vyjád% it, vyjad% ují ovšem ur ité náklady.

  6) sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. ervna 2001, o posuzování vliv' n#kterých plán' a program' na životní prost% edí7 Sm#rnice Rady 92/43/EHS ze dne 21.5.1992 o ochran# p% írodních stanoviš., voln# žijících živoich' a plan# rostoucích rostlin.8) Upraveny zvláštním p% edpisem z'staly požadavky na obsah územn# plánovací dokumentace stanovené

  zákonem . 334/1992 Sb., o ochran# zem#d#lského p'dního fondu, ve zn#ní pozd# jších p% edpis', zákonem .285/1995 Sb., o lesích a o zm#n# a dopln#ní n#kterých zákon' (lesní zákon), ve zn#ní pozd# jších p% edpis' azákonem . 44/1988 Sb., o ochran# a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn#ní pozd# jších p% edpis'.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  10/67

   

  115

   Nároky na ve% ejné rozpoty

   Návrh stavebního zákona p% ináší úpravu tok '  ve% ejných finanních prost% edk '  naúzemn# plánovací innost tím, že m#ní podíl úhrady t#chto náklad'  ze státního rozpotu az rozpotu územních samospráv. Nezanedbatelný rozsah náklad'  státní správy v oblasti

  územního plánování i innosti stavebních ú% ad'  nesou územní samosprávy a dlouhodobánedostatená podpora jejich innosti ze státního rozpotu zp'sobuje % adu problém'.

  Pro kvalifikovanou, efektivní a odbornou územn#  plánovací innost, pro územnírozhodování stavebních ú% ad'  a projektovou p% ípravu je nezbytná kvalitní trvaleaktualizovaná znalost o a možnostech území a limitech jeho využití, které ur ují správníú% ady na základ# ochrany ve% ejných zájm' podle zvláštních právních p% edpis',.

  Komplexní znalost o limitech a možnostech území je nyní získávána v rámci vstupníetapy (pr 'zkumy a rozbory) po% izování územn# plánovací dokumentace (ÚPD) pro vybranáúzemí a je financována územními samosprávami. V souasnosti je znalost o limitech a

  možnostech území, významná pro innost státní správy, získávána nesoustavn#  anepravideln# p% i po% izování územn# plánovací dokumentace cca u 350 územních plán' ron# z celkového potu 6254 obcí (tj. cca 5,5 % obcí). Nutno zd'raznit že významnou zát#ž zesvých rozpot'  p% itom nesou zejména obce s mén# než 5000 obyvateli, pro n#ž je po% ízeníúzemn# plánovací dokumentace relativn#  nákladné. Podle potu ron# po% izovaných ÚPD afinanních náklad'  na pr 'zkumy a rozbory se jedná o sumu cca 94 mil. K /rok. Dlenavrhované právní úpravy bude tato innost vykonávána trvale a soustavn#  pro celé územírepubliky odbornými pracovníky ú% ad' obcí s rozší% enou p'sobností (205 x 2 pracovníci) akrajských ú% ad'  (14 x 3 pracovníci) p% i po% izování územn#  analytických podklad',

   p% edstavujících soustavnou a pr ' b#žnou innost na jejich údržb#  v aktuálním stavu. P% i p% edpokládaných roních mzdových nákladech na pracovníka 0,4 mil. K  se jedná celkem oástku 452 x 0,4 mil. K  = 181 mil. K /rok.

   Nová právní úprava p% i vyšších výdajích ze státního rozpotu (181 mil. K /rok, z tohona innost ú% ad' obcí s rozší% enou p'sobností 164 mil. K , na krajské ú% ady 17 mil. K ) ušet% ínáklady cca 94 mil. K /rok územních samospráv na pr 'zkumy a rozbory (rozdíl iní+ 87 mil. K ).

  Zvýšené nároky na státní rozpoet a úspora náklad'  územních samospráv jsouod'vodn#ny shora uvedenou profesionalizací a soustavností po% izování územn# analytických

   podklad'. To ve svém d'sledku p% inese zlevn#ní náklad' územních samospráv na po% izování

  územn#  plánovací dokumentace zhruba o 1/3, zkrácení, zkvalitn

  #ní a zlevn

  #ní územní p% ípravy zm#n v území, a to i pro fyzické a právnické osoby, zkvalitn#ní územního

  rozhodování, provád#ného stavebními ú% ady, kvalitn# jší projektovou p% ípravu a v neposlední% ad# i úspory náklad' na dokumentaci na posuzování vliv' zám#r ' na životní prost% edí.

  Krom# náklad' na po% izování územních plán'  a regulaních plán' vynakládají obcedalší finanní prost% edky na smluvn#  zajiš.ovanou odbornou podporu nedostaten# 

   profesionáln# vybavených obecních ú% ad'. Nová právní úprava umož,uje, že na žádost obce,která nebude spl,ovat kvalifikaní podmínky pro územn# plánovací innost, budou po% izovatúzemn#  plánovací dokumentaci pracovníci ú% ad'  obcí s rozší% enou p'sobností s aktuálníznalostí spravovaného území, získanou a udržovanou p% i po% izování územn#  analytických

   podklad'; toto bude hospodárn# jší než souasná praxe.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  11/67

   

  116

  Kvalitní a aktuální znalost o limitech a možnostech území, která je nezbytná prokvalifikované, efektivní a odborné rozhodování o území je žádoucí a pot% ebné zajistit pro celéúzemí republiky ú% ady s rozší% enou p'sobností a ú% ady kraj' ve standardní kvalit#, nezávislena fakultativním po% izování územních a regulaních plán'.

   Náklady na po% izování územn# plánovací dokumentace kraj' se novou právní úpravounezm#ní, protože lze p% edpokládat, že po% izování zásad územního rozvoje bude mén# nákladné než po% ízení dosavadních územních plán'  velkých územních celk ', ušet% enénáklady budou využity na územn# analytické podklady kraj'.

  Po% ízení politiky územního rozvoje (§ 32 – 36), její trvalé vyhodnocování aaktualizace, pro kterou je nezbytné vytvo% it pot% ebné podmínky, bude p% edstavovat nákladycca 3 mil. K /ron#, což zahrnuje mzdové náklady 3 x 0,4 mil K /rok na 3 odborné

   pracovníky Ministerstva nebo jím z% ízené odborné organizaní složky státu a další nákladyspojené s kooperanty, grafickým zpracováním, projednáním apod.

  Na úseku stavebního *ádu

  Výkon státní správy na úseku stavebního % ádu je v souasné dob#  celkov# nedostaten# kapacitn# a technicky zabezpeen.

  S cílem zásadního zlepšení dosavadní úrovn#  je v zákon#  navržena % ada procesníchomezení a zjednodušení, která se projeví zejména ve sníženém administrativním zatížení jakstavebník ', tak stavebních ú% ad'. Naproti tomu p% edkládaný návrh p% ináší•  n#které nové kompetence Ministerstva pro místní rozvoj a oprávn#ní z% ídit odbornou

  organizaní složku (§ 12)•  nárok povinných osob na ástenou nebo plnou úhradu náklad'  vynaložených na

   provedení na% ízených nezbytných úprav stavby nebo stavebního pozemku ve ve% ejnémzájmu, vetn# poskytování stavebního p% ísp#vku (§ 146 odst. 4 a § 147)

  •   povinnost stavebních ú% ad' konat kontrolní prohlídky staveb, což vyvolá zvýšené nákladyna cestovné (§ 142 a 143)

  •   povinnost stavebních ú% ad' uhradit expertní souinnost autorizovaného inspektora, kterousi vyžádá (§ 183).

  Krom# toho nový správní % ád (zákon . 500/2004 Sb.) zakotvuje procesní povinnostisprávních ú% ad', které rovn#ž vyvolají ur ité zvýšení náklad' na výkon správních inností.

  P% i zkoumání pot% eby finanních prost% edk '  na pokrytí uvedených pravomocí a povinností vycházelo MMR z úvahy, že p% i konstantním potu obyvatel *R (cca 10,2 mil.) seobcím s p'sobností stavebního ú% adu poskytuje p% ísp#vek na výkon státní správy ve výši8.005 K   na každých 100 obyvatel (zákon . 675/2004 Sb.). Protože pot% ebu finanních

   prost% edk '  na pokrytí zvýšených náklad'  nelze zjistit exaktním výpotem, dosp#lo seodborným odhadem k nutnému navýšení uvedené ástky o 20 %, tj. na 9.606 K .Celorepublikov# to p% edstavuje zvýšení o 16.3 mil. K   ron#.

  Kraje budou mít zvýšené výdaje na zaškolení svých zam#stnanc' a zam#stnanc' obcí,které jsou stavebními ú% ady (cca 2500 osob) k novým p% edpis'm stavebního práva asprávnímu % ádu. Tyto výdaje lze odhadnout na 5 mil. K . Kraj'm by bylo t% eba rovn#ž

   poskytnout p% ísp#vek ke krytí náklad'  na provád#ní výkon'  rozhodnutí, neodkladnýchvyklizení a odstran#ní staveb nebo zabezpeovací práce, které by podle pot% eby mohly

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  12/67

   

  117

  uvol,ovat pro jednotlivé obce, a na stavební p% ísp#vky (§ 147 navrhovaného zákona). Výši pot% ebných prost% edk '  je velmi obtížné odhadovat, nebo.  bude záviset na etnosti p% ípad',které budou stavební ú% ady nuceny % ešit. Hrubým odhadem lze uvažovat s ástkou 28 mil. K  ron#, což je pr 'm#rn# 2 mil. K  pro každý kraj.

  Výdaje Ministerstva pro místní rozvoj, p% edpokládané na zabezpeení jeho zvýšenýchkompetencí, se p% edpokládají v celkové výši 2 mil. K   ron#. Pokud by MMR z% ídiloodbornou organizaní složku státu podle § 12 odst. 3 návrhu zákona s 15 pracovníky,nep% esáhly by nezbytné výdaje celkovou ástku 8 mil. K   ron#.

  ZVLÁŠTNÍ #ÁST

  K § 1

   Na úseku územního plánování je upravován stejný okruh územn# plánovacích inností jako doposud, nov# však jsou upravovány po% izování územn# analytických podklad', politikyúzemního rozvoje, zásad územního rozvoje, podmínky slouení postup' p% i posuzování vliv' zám#r '  na životní prost% edí, podmínky p% ípravy území pro umíst#ní a realizaci ve% ejnéinfrastruktury, otázky úpravy vlastnických vztah'  v území vým#nou pozemk ', umož,ující

   jeho racionální a hospodárné využití p% i zachování vlastnických práv v souladu s Listinouzákladních lidských práv a svobod. Nov# je upravována evidence územn# plánovací innosti akvalifikaní podmínky pro územn# plánovací innost.

   Na úseku stavebního % ádu, je v podstat# upraven stejný okruh % ízení i jiných postup' vykonávaných stavebními ú% ady týkajících se povolování, užívání, údržby i odstra,ovánístaveb, jako tomu bylo dosud. Jinak je upraven dozor nad provád#ním staveb.

  Stavební zákon již nebude obsahovat % ízení o vyvlastn#ní. Oproti stávajícímu stavu jenov# z% izován institut autorizovaného inspektora a poprvé jsou ve stavebním zákon# upraveny

   povinnosti úastník '  výstavby (stavebník, projektant, autorizovaný inspektor, osobyodpov#dné za odborné vedení stavby, odborného dozoru na stavb#).

   Na úseku stavebního% ádu, je v podstat

  #  upraven stejný okruh

  % ízení vykonávanýchstavebními ú% ady jako tomu bylo dosud.

  K § 2 a 3

  Tímto ustanovením se vyhovuje požadavku, aby definice základních pojm'  na úsekuúzemního plánování byly uvedeny v zákon#. Souasn#  se reaguje na spoleenské a právní zm#ny,které mají vztah k právní úprav# na úseku územního plánování, k nimž došlo v období od p% ijetístavebního zákona v r. 1976. V souvislosti s tím se nevyhovující terminologie precizuje nebo

  nahrazuje novou. Úelem zavád#ných definic je jednotný výkon ve% ejné správy nejen na úsekuúzemního plánování, ale i na úsecích navazujících.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  13/67

   

  118

  V tomto ustanovení jsou definovány základní pojmy užívané v ásti územního plánování, které jsou touto právní úpravou bu1  nov#  zavád#ny, jako nap% . ve% ejnáinfrastruktura, ve% ejn# prosp#šné opat% ení, zastav#né území, nezastav#né území, zastavitelná

   plocha, nezastavitelný pozemek atd., nebo jejichž obsah nebyl doposud stavebním zákonemupraven, což inilo problémy ve výkladu zákona a jeho uplatn#ní v dosavadní praxi.

  Ustanovení nov#  upravuje též definice n#kterých pojm'  stavebního % ádu, které jsouv souasné praxi používány avšak nedefinovány, jako nap% . stavebník, staveništ#, stavebnídozor, stavební podnikatel, za% ízení, údržba stavby. Zp% esn#n je rovn#ž obsah pojmu stavba.

  Ustanovení § 2 odstavce 4 deklaruje pojem „stavba“ jako legislativní zkratkuzahrnující zm#ny dokonených staveb, tj. nástavby, p% ístavby a stavební úpravy, a rovn#ž

   jednotlivé dílí ásti stavby (podlaží, byty, prostory, místnosti).

  K § 4

  V souvislosti se základními principy pro výkon ve% ejné správy podle novéhosprávního % ádu, zejména s požadavkem, že ve% ejná správa je službou ve% ejnosti, klade návrhzákona d'raz na uplat,ování všech možných zjednodušujících postup'. Podle povahy daného

   p% ípadu má p% íslušný orgán územního plánování nebo stavební ú% ad možnost zvolitodpovídající postup s cílem, aby dotené osoby byly co nejmén# zat#žovány na stran#  jedné,ale souasn#, aby byla zaruena p% im#% ená ochrana ve% ejných zájm'  a ochrana práv aoprávn#ných zájm'  dotených osob. Návrh zákona upravuje souasn#  možnost využitíve% ejnoprávní smlouvy namísto vydání správního rozhodnutí (§ 161 odst. 1 správního % ádu) avytvá% í tak prostor pro % ešení bezrozsporových p% ípad', které je tak p% ímo v rukou žadatele(stavebníka) a pro které neplatí žádné lh'ty podle správního % ádu.

  / ízení a postupy provád#né podle stavebního zákona jsou charakteristické tím, že sev nich st% etávají požadavky na ochranu ve% ejných zájm' podle zvláštních právních p% edpis'.To vytvá% í zvýšené nároky na soust% e1ování p% íslušných podklad'  (zvláštních správnírozhodnutí, stanovisek, souhlas', vyjád% ení apod.) a na koordinaci t#chto ve% ejných zájm' vetn#  % ešení rozpor '  mezi jednotlivými dotenými orgány. Návrh zákona p% ichází sezásadním a radikálním % ešením dosavadní neúnosné situace, která zat#žuje jak žadatele(stavebníky), tak správní ú% ady neúm#rnou administrativní nároností a z toho vyplývajícím

   prodlužováním lh't rozhodování. Návrh zákona v souvislosti s návrhem zákona o zm#n# zákon'  využívá institut závazného stanoviska (§ 149 správního % ádu) v % ízeních podle

  stavebního zákona. Tam, kde návrh zákona upravuje postupy, které nejsou správním% ízením,uplat,ují se stanoviska dotených orgán' obdobným zp'sobem jako ve správním % ízení podle

  správního % ádu. V návrhu zákona o zm#n#  zákon'  je s cílem racionalizace postup'  asprávních % ízení podle stavebního zákona navrhována novelizace p% íslušných zvláštních

   právních p% edpis'  tak, aby byla právní úprava sjednocena s pojetím a principy uplat,ovánízávazných stanovisek, která jsou zahrnována do výrok '  správních rozhodnutí a opat% eníobecné povahy podle stavebního zákona a dotené orgány již samostatná rozhodnutí až navýjimky nevydávají.

  Jedním z dlouhotrvajících nešvar '  p% i uplat,ování stanovisek dotených orgán' v postupech a ve správních % ízeních podle stavebního zákona, které komplikují zejména

   p% ípravu investiní výstavby, je zm#na stanovisek dotených orgán', jež uplat,ují dodaten# nové požadavky v následných stádiích p% ípravy investiních zám#r '. Návrh zákona k tomu

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  14/67

   

  119

   p% ijímá opat% ení, které zd'raz,uje kontinuitu stanovisek dotených orgán', a které umož,ujeuplat,ovat nové požadavky pouze na základ# nových skuteností, které nemohly být zjišt#nyd% íve. To souasn#  p% ináší zvýšené požadavky na dotené orgány, které musí v#novat

   pozornost každému zám#ru od poátku a ne až v záv#rených fázích povolovacích proces' adodaten# p% icházet s novými požadavky, kterými vrací p% ípravu zp#t.

   Návrh zákona trvá na zásad#, že o v#cech již rozhodnutých v p% edchozím stadiu (nap% .v regulaním plánu, v územním rozhodnutí), nelze následn#  nap% . ve stavebním % ízeníuplat,ovat zp#tn#  ze strany dotených orgán'  požadavky, které sm#% ují do p% edchozíhorozhodnutí. Na druhé stran# je sv#% ena doteným orgán'm pravomoc samostatn# kontrolovatdodržování podmínek, které uplatnily ve svých stanoviscích nebo závazných stanoviscích, akteré byly zahrnuty do výrokové ásti p% íslušného správního rozhodnutí nebo opat% ení obecné

   povahy vydané podle stavebního zákona.

  Jedním z % ady dalších zásadních a radikálních opat% ení v návrhu zákona, které souvisís principem, že ve% ejná správa je službou ve% ejnosti, je zavedení koordinovaného stanoviska

  (koordinovaného závazného stanoviska), jež musí dotený orgán vydat v p% ípad#, že je p% íslušný k vydání n#kolika stanovisek (závazných stanovisek) podle n#kolika zvláštních právních p% edpis'. To znamená, že žadatel nebude povinen obcházet jednotlivé organizaníútvary doteného orgánu a naopak tento orgán bude povinen na základ# jedné žádosti vydat

   jedno koordinované stanovisko ze všech hledisek ochrany ve% ejných zájm', které je p% íslušnýhájit.

   Návrh zákona vychází p% i % ešení rozpor '  mezi dotenými orgány z jednotné právníúpravy podle správního % ádu a v tomto sm#ru pouze na p% íslušné ustanovení odkazuje (§ 136správního % ádu).

  K § 5

  Zákon upravuje ve v#cech územního plánování kompetence jednotlivých orgán' obcía kraj', Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva obrany. Úelem je stanovit p% ehledné

   podmínky pro výkon p'sobnosti na úseku územního plánování.

   Navržené % ešení, které p% edpokládá rovn#ž Ústava l. 105, vychází z nové koncepcerozhodování na úseku územního plánování, která byla promítnuta ve vládním návrhu novéhosprávního % ádu, a to v novém nástroji – opat% ení obecné povahy. Opat% ení obecné povahy

  existuje i v zahraniních právních úpravách a p

  % edstavuje akt ve

  % ejné správy, který svou povahou není individuálním správním aktem ani správním p% edpisem, ale úkonem v ur ité

  v#ci, který se p% ímo dotýká práv, povinností nebo zájm'  blíže neur eného okruhu osob.Specifická povaha rozhodování územních samospráv p% i schvalování územn#  plánovacídokumentace naráží na limity, které jsou p% edepsány zákonem o obcích a zákonem o krajích

   pro kategorii samostatné p'sobnosti a p% i tom p% e% azení do p% enesení p'sobnosti je považováno za omezení samostatného rozhodování obcí a kraj'. K vylouení tohotonep% ípustného d'sledku návrh zákona v jednotlivých nástrojích a postupech striktn# rozlišujeúrove,  rozhodování problém'  nadmístního významu, které p% ísluší kraji a úrove, rozhodování místního významu, které je výlun# v p'sobnosti obce. Pokud dochází ke st% etut#chto úrovní nebo k jejich pr 'niku, je vždy vyžadována dohoda p% íslušné obce a kraje a v

  opaném p% ípad# nelze zám#r realizovat.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  15/67

   

  120

  Zám#rem úpravy schvalování územn#  plánovací dokumentace je využití opat% eníobecné povahy, které umož,uje požadovanou formu p% ezkumu vetn# možnosti podat správnížalobu vlastníky pozemk ' nebo zástupci ve% ejnosti. Cílem není centralizace rozhodování, ale

   p% edevším úprava vztahu mezi krajem a obcí, který na rozdíl od jiných úkol'  % ešených vsamostatné p'sobnosti je charakteristický tím, že kraj i obec sdílejí totéž území, ale pouze je

  spravují na úseku územního plánování v rozsahu p% íslušné úrovn# nadmístního nebo místníhovýznamu. / ešení právní úpravy schvalování územn#  plánovací dokumentace v samostatné p'sobnosti je p% edur eno charakteristickými formami dozoru, rozsahem závaznostidokument'  kraje pro obec a vylouením n#kterých možností p% ezkumu. Rozdílné právníúpravy v kontextu samostatné a p% enesené p'sobnosti lze nalézt v jednotlivýchdemokratických zemích, p% iemž není p% edem vylouen ani systém zvýrazn#né samostatnostiobcí nap% . Švýcarsko, který ovšem vede k disfunkcím p% i rozhodování o rozvoji a ochran# území. Vzhledem k charakteristice problému rozvoje území *eské republiky a nárok 'm na

   jeho usm#r ,ování prost% ednictvím územn# plánovací dokumentace je navržen funk ní modelrozhodování obcí a kraj'  v kombinaci samostatné a p% enesené p'sobnosti, která je iv souasné právní úprav#.

  K § 6

  P'sobnost orgán' obcí je rozd#lena mezi obecní ú% ad, radu obce a zastupitelstvo obce.Základním lánkem výkonu p'sobnosti p% i po% izování územn# plánovací dokumentace jsouobecní ú% ady obcí s rozší% enou p'sobností. Rozsah úkol', jejichž pln#ní je sv#% eno dalšímobecním ú% ad'm, je odstup,ován podle toho, zda obecní ú% ad spl,uje p% edpoklady pro výkonúzemn#  plánovací innosti. Obecní ú% ady pro výkon innosti po% izovatele ur uje svýmna% ízením kraj.

  Rozhodující úlohu p% i rozhodování o po% ízení územn#  plánovací dokumentace mázastupitelstvo obce, pro jejíž území se územn#  plánovací dokumentace po% izuje.Zastupitelstvo obce rozhoduje o po% ízení územního plánu a regulaního plánu a vydáváv samostatné p'sobnosti územní plán. Regulaní plán vydává v p% enesené p'sobnosti radaobce.

  Pokud není pro území obce po% izován územní plán, je rad#  obce sv#% ena p'sobnostvydat samostatné opat% ení obecné povahy o vymezení zastav#ného území.

  Vydávání územního rozhodnutí, pop% . územního souhlasu je v p'sobnosti obce, jejížú% ad je stavebním ú% adem.

  K § 7

  P'sobnost orgán'  kraje je rozd#lena mezi krajský ú% ad, zastupitelstvo kraje a radukraje v souladu se zákonem o krajích.

  Krajskému ú% adu jsou sv#% eny úkoly a innosti, které souvisejí s po% izováním územn#  plánovacích podklad', územn# plánovací dokumentace a s vydáváním územního rozhodnutí v p% ípadech, kdy si jej na základ#  zákona vyhradí, a vedení evidence územn#  plánovacíinnosti.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  16/67

   

  121

  Zastupitelstvo kraje krom#  jiných inností vydává v samostatné p'sobnosti zásadyúzemního rozvoje.

  Rada kraje v zákonem stanovených p% ípadech na základ#  dohody s p% íslušnýmiobcemi vydává regulaní plán. Rada kraje bude ur ovat svým na% ízením ú% ady pro výkoninnosti po% izovatele za zákonem stanovených podmínek. Souasn# bude mít možnost svým

  na% ízením tuto p'sobnost odejmout.

  K § 8

  V návaznosti na zákon o hlavním m#st#  Praze stanoví stavební zákon p'sobnostMagistrátu hlavního m#sta Prahy v p% ípadech, jestliže po% izuje ú% ad m#stské ásti územní plán

   pro vymezenou ást území hlavního m#sta Prahy.

  K § 9

   Nov#  se z% izuje Rada obcí pro udržitelný rozvoj území pro správní obvod obcí srozší% enou p'sobností jako zvláštní orgán této obce. Rada obcí projednává zejména územn# analytické podklady pro správní obvod obce s rozší% enou p'sobností a vyhodnocení vlivuúzemních plán' na udržitelný rozvoj území. Cílem z% ízení tohoto orgánu je vytvo% it podmínky

   pro spolené posuzování uvedených dokument'  pro území správního obvodu obce srozší% enou p'sobností, kdy na této úrovni neexistuje žádný orgán obcí, který by totozajiš.oval. Vytvo% ení Rady obcí pro udržitelný rozvoj území je sv#% eno v souladu se zákonemo obcích starostovi obce s rozší% enou p'sobností, p% iemž leny rady jsou reprezentanti

   jednotlivých obcí. K jednání tohoto nov#  z% ízeného orgánu bude vždy ze zákona p% izvánzástupce kraje.

  K § 10

  Zákon stanoví kompetence Ministerstva obrany a újezdních ú% ad'  pro územívojenských újezd' na úseku územního plánování v souladu s právní úpravou výkonu ve% ejnésprávy na úseku vojenských újezd' a s návrhem na úpravu nástroj' územního plánování.

  K § 11

  P'sobnosti Ministerstva pro místní rozvoj vycházejí z jeho postavení jako úst % edníhosprávního ú% adu ve v#cech územního plánování. Zvláštní p'sobnost vykonává ministerstvo

   p% i po% izování celostátní koncepce na úseku územního plánování – politiky územního rozvojea p% i vedení evidence územn# plánovací innosti.

  K § 12

   Nov#  se vymezuje p'sobnost Ministerstva pro místní rozvoj jako úst% edního ú% adu vev#cech stavebního % ádu, a to zejména z t#chto d'vod':

  • 

  Problematiku kontroly výstavby státem nelze nadále omezen#  chápat jako povolovánívýstavby a sporadickou kontrolu probíhající výstavby formou státního stavebního

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  17/67

   

  122

  dohledu. Zkušenosti zejména z posledních let prokazují, že je t% eba zesílit kontrolu provád#ní stavby i kontroly stávajících staveb, a to p% edevším z hlediska jejich bezpeného provád#ní a bezpeného užívání. Návrh nového stavebního zákona je stav#nm.j. na koncepci kontroly výstavby a vyhodnocování zjišt#ných opakujících se vad vetn# systémových opat% ení k omezení jejich výskytu. Kontrolou je nutno chápat nejen kontrolu

  na stavb#, ale i p'sobení stavebního ú% adu, kterým se zabezpeuje, aby se závady nastavbách neopakovaly a aby stavby byly provád#ny podle pravidel stavební techniky,která jsou všeobecn# uznávána.

  •  Bezpené provád#ní stavby a její budoucí bezpené užívání není nikdy v#cí pouzestavební firmy, která konkrétní práce provádí. V % ad# p% ípad' jde o soubor nedostatk ' nastran#  úastník '  výstavby, kterými lze rozum#t stavebníka, projektanta, výrobcestavebních hmot a výrobk ', osobu provád# jící vlastní stavební a montážní práce a dozornad nimi.

  V souasné dob#  není institucionáln#  zabezpeen postup pro p% ípady, kdy dojdek stavebn#  technickému selhání objekt'  nebo konstrukcí nebo byla havárie zp'sobena

  úmysln# nebo nedbalostí anebo se jedná o problémy, které svým charakterem jsou nové; neníznáma p% edloha k jejich % ešení ani vypracována metodika jejich posuzování. Jako p% íklad lzezmínit mediáln# zkoumaný problém s opakujícími se haváriemi strop' z keramických desekHurdis. Není soustavn# sledována úinnost technických p% edpis' a norem ani dbáno o jejichrozvoj. V praxi p'sobí problémy i to, že není zabezpeena souinnost obecných, speciálních avojenských a jiných stavebních ú% ad'.

  K náprav#  t#chto nedostatk '  musí být p% ijato systémové % ešení opírající se o zákon. Jenavrženo, aby Ministerstvu pro místní rozvoj zákon sv#% il p'sobnost a pravomoc k tomu, abymohl nedostatky v souasné praxi úinn#  odstranit. Proto je nap% . stanovena povinnostohlašovat ministerstvu havárie staveb a výsledky šet% ení jejich p% íin, pokud došlo ke ztrátámna životech. Ministerstvo si m'že vyhradit vedení stavebn#  technického zjiš.ování p% íinhavárií staveb nebo úast na n#m. Nové je zmocn#ní ministerstva z% ídit odbornou organizanísložku státu, která by ur ité úkoly na úseku stavebn# technickém a koordinace pro centrumzabezpeovala.

  K § 13

   Návrh zachovává dosavadní len#ní stavebních ú% ad'  na obecné, které vykonávajíúplnou pravomoc stavebních ú% ad', vetn#  územního rozhodování, na speciální stavební

  ú% ady a na stavební ú

  % ady vojenské a jiné; ur 

  itá p

  'sobnost je sv

  #% ena též obcím, jejichžobecní ú% ady stavebním ú% adem nejsou.

  Souasný stav institucionálního zabezpeení výkonu státní správy na úseku územníhorozhodování a stavebního % ádu v území je dán tím, že stavební ú% ady na úrovni m#st a obcívznikaly od 1. % íjna 1976 zp'sobem upraveným v platném stavebním zákon#. Skutenost, že

   byly z% izovány pouze opat% ením okresního národního výboru, po 24. 11. 1990 opat% ením p% ednosty okresního ú% adu, byla p% edm#tem kritiky v tom smyslu, že jde o rozpors l. 79 odst. 1 Ústavy *eské republiky. Ukonení nekontrolovaného vzniku novýchstavebních ú% ad'  p% inesla novela stavebního zákona provedená zákonem . 83/1998 Sb.P% etrval však stav, kdy oproti jiným úsek 'm státní správy je u obecných stavebních ú% ad' 

  územní p'sobnost stanovena nejednotn#. Jejich správní obvody vytvo% ené na základ# dohodmezi obcemi nejsou vždy kompatibilní se správními obvody obcí s pov#% eným obecním

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  18/67

   

  123

  ú% adem a obcí s rozší% enou p'sobností. To plyne již z faktu, že obcí, které jsou stavebnímiú% ady podle § 117 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, je více než 600, obcí s rozší% enou

   p'sobností stanovených zákonem . 314/2002 Sb. je 205 a obcí s pov#% eným obecním ú% ademstanovených citovaným zákonem, je 388.

  Rozhodnutí vydávaná podle stavebního zákona, resp. d'sledky t#chto rozhodnutí sedotýkají mnoha ve% ejných zájm', které jsou chrán#ny nejen stavebním zákonem, ale i jinýmizákony. Ochrana t#chto zájm' je sv#% ena též obecním ú% ad'm obcí s rozší% enou p'sobností aobcím s pov#% eným obecním ú% adem. Pokud je však stavebním ú% adem obec, která vykonává

   p'sobnost jen v základním rozsahu, nelze docílit, aby zám#r stavebníka byl projednán v rámciobecního ú% adu i z hlediska ochrany dalších ve% ejných zájm'. Také tento stav, kdy sistavebník sám opat% uje další stanoviska, souhlasy i vyjád% ení, je p% edm#tem neustálé kritiky.

  Z t#chto skuteností vychází zn#ní prvního odstavce písm. f), podle kterého na úrovniobcí budou stavebními ú% ady obecní ú% ady obcí s pov#% eným obecním ú% adem (§ 64 zákona .128/2000 Sb., o obcích), stanovené zvláštním p% edpisem (zákon . 314/2002 Sb., o stanovení

  obcí s pov#% eným obecním ú% adem a stanovení obcí s rozší% enou p'sobností), jejichž správníobvody byly vymezeny vyhláškou . 388/2002 Sb.

  Výb#r obcí s pov#% eným obecním ú% adem prošel kontrolou v Parlamentu a jejichsprávní obvody byly stanoveny i s ohledem na dostupnost; navíc pov#% ené obecní ú% adyexistují již od roku 1990 (podle zákona . 367/1990 Sb., o obcích), takže ani pro ve% ejnostnejde o instituci neznámou.

  Podle druhého odstavce, který vznikl v pr ' b#hu prací na paragrafovém zn#nístavebního zákona na základ#  jednání s kraji a obcemi, mohou být stavebními ú% ady nejenobecní ú% ady obcí s pov#% eným obecním ú% adem. Vychází se z toho, že kraje znají stav naúseku výkonu p% enesené p'sobnosti stavebními ú% ady i pot% eby území. Proto se jim sv#% uje

   právo ur it podle kritérií, které zákona stanoví, které další obecní ú% ady budou obecnýmstavebním ú% adem. Vzhledem k tomu, že jde o zajišt#ní výkonu p% enesené p'sobnosti,navrhuje se, aby další stavební ú% ady byly ur ovány na% ízením. Po projednánís Ministerstvem pro místní rozvoj m'že kraj na% ízením p'sobnost takového stavebního ú% adutéž odejmout. Stanoví se, že poet stavebních ú% ad' nesmí p% ekroit stávající stav.

  Shodn# s dosavadní právní úpravou se % eší p% ípady, kdy stavba nebo opat% ení se máuskutenit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních ú% ad'.

  K § 14

  Pro p% ípady, že ministerstvo využije svého oprávn#ní podle § 12 odst. 2 písm. a), sestanoví povinnost stavebních ú% ad'  a správních orgán'  zúastn#ných na zjiš.ování p% íinhavárií staveb poskytovat pot% ebné informace a souinnost.

  K § 15 a 16

  Vymezují se speciální stavební ú% ady, které vykonávají podle zvláštních p% edpis' tuto

   p'sobnost pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a provodní díla, s výjimkou pravomoci ve v#cech územního rozhodování. Ustanovení § 15 odst. 1

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  19/67

   

  124

   písm. e) obsahuje nov# stavby podléhající integrovanému povolení podle zvláštního právního p% edpisu.

  Stavební ú% ady vojenské a jiné vykonávají tuto p'sobnost u vyjmenovaných druh' staveb sloužících zvláštním úel'm (stavby vojenské správy mimo území vojenských újezd',

  stavby pro bezpenost státu, stavby V#ze,ské služby a stavby uranového pr 'myslu na územívyhrazeném pro tyto úely). Ani tyto stavební ú% ady, s výjimkou území vojenských újezd',nevykonávají pravomoci na úseku územního rozhodování.

  Rozši% uje se kompetence Ministerstva pr 'myslu a obchodu pro stavby souvisejícís nakládáním s radioaktivními surovinami a stavby jaderných za% ízení.

  K § 17

   Nepoítá se s možností p% enést ást rozhodovací pravomoci stavebního ú% adu na

  obecní ú% ady, které stavebním ú% adem nejsou, protože stavby, za% ízení a jejich zm#ny, o nichžmohou podle § 124 souasného stavebního zákona rozhodovat, v podstat#  již nebudouvyžadovat povolení. T#mto obecním ú% ad'm však z'stanou významné p'sobnosti pokud jde odohled nad po% ádkem a kázní na úseku výstavby tím, že sledují veškerou stavební innost vobci a dbají, aby se rozvíjela v souladu se zám#ry územního plánování, dozírají na stavstaveb, sledují, zda se stavby, jejich zm#ny a udržovací práce na nich, terénní úpravy aza% ízení podle tohoto zákona neprovád# jí nebo neužívají bez povolení nebo v rozporu s tímtozákonem. Jedná se o výkon p% enesené p'sobnosti v rozsahu, který se v podstat#  shodujes dosavadní úpravou v § 122 stavebního zákona, ne však o správní innosti ve smyslu zákona. 312/2002 Sb., o ú% ednících územních samosprávních celk '.

  K § 18

  Shodn#  s dosavadní právní úpravou si nad% ízený stavební ú% ad m'že vyhradit p'sobnost prvoinstanního stavebního ú% adu u jednotlivých technicky zvláš. obtížných neboneobvyklých staveb nebo u opat% ení s v#tšími nebo rozsáhlejšími úinky na životní prost% edí v

   jejich okolí. Pak vykonává i pravomoc ve v#cech navazujících a souvisejících, které jsouupraveny v § 131, 132 a 135 zákona. Nové je oprávn#ní ministerstva k vyhrazení pravomocik vydání územního rozhodnutí pro n#které stavby.

  K § 19

  Základním cílem územního plánování je vytvá% ení p% edpoklad' pro udržitelný rozvojúzemí. Návrh nového stavebního zákona používá termín „udržitelný rozvoj území“ sakcentem na problematiku území v návaznosti na vývoj názor '  na pojetí „udržitelnéhorozvoje“.

  Územní plánování v souladu s udržitelným rozvojem usm#r ,uje zm#ny v území,koordinuje a harmonizuje požadavky na kvalitní životní prost% edí, ekonomické aktivity isociální pot% eby. Vytvá% í p% edpoklady pro úelné a hospodárné umíst#ní ve% ejné

  infrastruktury v území. Územní plánování soustavn#  a trvale konkretizuje a koordinuje

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  20/67

   

  125

  ve% ejný zájem na využití území, který je soust% ed#n na racionální využívání zastav#ného azastavitelného území a na ochranu území nezastav#ného a nezastavitelných pozemk '.

  P% i návrzích na zm#ny ve využívání území musí být vycházeno z možností území aochrany jeho hodnot. Podmínky pro zm#ny v území se stanovují jednotlivými nástroji

  územního plánování, zejména územn# plánovací dokumentací. P% itom musí územní plánovánívycházet z požadavk ' souvisejících v#dních obor '.

  K § 20

  V tomto ustanovení jsou vymezeny úkoly územního plánování s ohledem nanapl,ování jeho cíl'. Úkoly jsou zmocn#ním pro zabezpeení ve% ejného zájmu naharmonickém vývoji území a jsou zmocn#ním pro výkon ve% ejné správy na tomto úseku.Specifické úkoly jsou zam#% eny na zjiš.ování stavu území a jeho hodnot, vetn# vyhodnocování vlivu na udržitelný rozvoj. Nezastupitelnou úlohu má územní plánování p% i

  umis.ování staveb a stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavk ' na jejich % ešení. V rámci snižování nebezpeí ekologických a p% írodních katastrof je územnímu plánování sv#% en zvláštní úkol ve vztahu k vytvá% ení pot% ebných podmínek v území, stejn#  jako p% i p% edcházení d'sledk 'm náhlých hospodá% ských zm#n. Nástroje územního plánování,zejména územn#  plánovací dokumentace, vytvá% í v území podmínky pro hospodárnévynakládání prost% edk ' z ve% ejných rozpot' na p% ipravované zám#ry.

   Navrhovaný zákon prohlubuje orientaci územního plánování na zajišt#ní udržitelnéhorozvoje území, jímž se rozumí vyvážený vztah územních podmínek pro zdravé životní

   prost% edí, hospodá% ský rozvoj a sociální soudržnost. Z tohoto d'vodu se stanoví úkolobligátního zpracování vyhodnocení vliv' na udržitelný rozvoj území jako jedné ze souástí

   politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje. V p% ípadech, které zákon specifikuje, bude vyhodnocení vliv'  na udržitelný rozvoj území také souástí územního plánu. Totovyhodnocení zahrne vyhodnocení vliv'  koncepce na životní prost% edí ve smyslu sm#rniceEvropského parlamentu a Rady 2001/42/ES a posouzení vliv'  na území Natura 2000 vesmyslu sm#rnic Rady 92/43/EHS a 79/409/EHS, která budou dopln#na o posouzení vliv' nahospodá% ský a sociální „pilí% “ udržitelného rozvoje a o hodnocení vyváženosti vztahu t#chto

   pilí%'. Úelem je dosažení komplexního vyhodnocení ve všech pot% ebných souvislostech avzájemných vztazích. P'sobnost dotených orgán' p% itom bude v plném rozsahu zachována.Vyhodnocení vliv'  na udržitelný rozvoj území tak vytvo% í rámec pro návrh % ešení politikyúzemního rozvoje nebo územn#  plánovací dokumentace a bude podkladem pro výb#r

  nejvhodn# jší alternativy a varianty usm

  #rn#ní rozvoje území.

  K § 21

  Obecn# se na zve% ej,ování písemností vztahují ustanovení správního % ádu.

  Speciální úprava vyv#šování a zve% ej,ování písemností na úseku územního plánování je pojata tak, aby byly využity veškeré možnosti k co nejv#tší informovanosti ve% ejnosti a takéúastník '  p% íslušných % ízení. P% íslušný správní ú% ad vyv#sí písemnost na ú% ední desce a

  souasn#  ji zve% ejní zp'sobem umož,ující dálkový p% ístup. Pokud vzhledem k rozsahu

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  21/67

   

  126

   písemnosti není vyv#šení celého dokumentu na ú% ední desce možné nebo úelné, oznámízákladní údaje o obsahu s uvedením, kde a kdy je možné do písemnosti nahlédnout.

  K § 22

  Územn# plánovací informace jsou významnou, zcela novou odbornou pomocí orgán' územního plánování a stavebních ú% ad' ve% ejnosti (nap% . vlastník 'm nemovitostí, investor 'm,

   projektant'm) o možnostech zm#n v území, vycházející z odborné znalosti omezení a hodnotúzemí, které je nutno respektovat. Územn# plánovací informace jsou vydávány na základ# av souladu s územn#  analytickými podklady a územn#  plánovací dokumentací. Poskytováníúzemn#  plánovacích informací navazuje na novou právní úpravu o vydávání p% edb#žnýchinformací podle správního % ádu. Podmínkou kvalitní informace je žádost, ve které musí býtuvedeny konkrétní požadavky v souvislosti s konkrétním zám#rem na využití území. Územn# 

   plánovací informace se poskytují o podmínkách pro úsp#šné vydání rozhodnutí nebo opat% ení podle tohoto zákona.

  K § 23

   Návrh zákona p% edpokládá povinná ve% ejná jednání p% i po% izování územn# plánovacídokumentace. Úprava konání ve% ejných jednání a zp'sobu jejich vedení je proto p% izp'sobena

   požadavk 'm na její po% izování. Pro správní % ízení vedená podle stavebního zákona platíustanovení o ve% ejném ústním jednání tak, jak jsou upravena v novém správním % ádu a sespeciální úpravou provedenou stavební zákonem.

  K § 24

  Územní plánování je principieln#  ve% ejnou inností. Nový stavební zákon rozši% ujedosavadní možnosti úasti ve% ejnosti, spoívající v tom, že každý m'že podávat p% ipomínkyzp'sobem a ve lh'tách stanovených tímto zákonem a m'že se zúastnit ve% ejných jednánístanovených zákonem. Návrh zákona k tomu nov#  umož,uje zastupování ve% ejnosti jízvoleným zástupcem ve% ejnosti, který je oprávn#n zúast,ovat se i dílích jednání p% i

   po% izování územn#  plánovací dokumentace. Zákon stanoví podmínky pro zvolení zástupceve% ejnosti na základ# zmocn#ní oban'. Zástupce ve% ejnosti s zúastní a zastupuje ve% ejnostna jednáních, u kterých není reálné zabezpeit širokou úast ve% ejnosti. Umož,uje se, aby

  ve% ejnost byla reprezentována ob

  anským sdružením nebo obecn

  #  prosp

  #šnou spole

  ností, jejichž p% edm#tem innosti je územní plánování, podpora výstavby, ochrana životního

   prost% edí nebo ochrana kulturního d#dictví. Návrh napl,uje požadavek Aarhuské úmluvy.

  Úelem této úpravy je možnost zajistit laické ve% ejnosti úast na projednávání územn#  plánovací dokumentace a v územním % ízení a to prost% ednictvím zástupce ve% ejnosti. Zástupceve% ejnosti je úastníkem % ízení v % ízení o návrhu zásad územního rozvoje, v % ízení o návrhuúzemního plánu a v % ízení o vydání regulaního plánu. Zástupce ve% ejnosti má postaveníúastníka % ízení také v územním % ízení a v % ízení o vydání územního opat% ení.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  22/67

   

  127

  K § 25

  Dosavadní právní úprava jednoznan#  prokázala, že k výkonu územn#  plánovacíinnosti pracovníky obecních a krajských ú% ad'  je nezbytné pot% ebné odborné vzd#lání a

   praxe, kterou nem'že nahradit osv#dení zvláštní odborné zp'sobilosti podle zvláštního

   právního p% edpisu. V souasnosti se projevuje výrazná asymetrie a nevyhovující disproporcev požadavcích na odborné vzd#lání a praxi pro projektanty územn# plánovací dokumentace(autorizované osoby) a pro pracovníky ve% ejné správy, která by touto právní úpravou m#la býtodstran#na. Nezbytnou podmínkou pro výkon innosti po% izovatele územn#  plánovacídokumentace obecními ú% ady bude to, aby v nich byli za% azeni osoby spl,ující kvalifikaní

   podmínky podle tohoto ustanovení.

  Hlava III – nástroje územního plánování

  Mezi nástroje územního plánování pat% í:•  územn#  plánovací podklady, vyhodnocující stav, možnosti a podmínky zm#n využití

  území,•   politika územního rozvoje, která je strategickým nástrojem územního plánování na

  celostátní úrovni, ur uje rámce pro napl,ování cíl'  a úkol'  územního plánování vestanoveném období, v pot% ebných republikových a mezinárodních souvislostech akoordinuje územn# plánovací innost kraj', zejména s ohledem na udržitelný rozvoj,

  •  územn# plánovací dokumentace, která stanovuje sm#rnice pro navazující rozhodování ozm#nách ve využívání území a o stavbách, koordinuje r 'zné ve% ejné zájmy, které chránídotené orgány svými stanovisky podle zvláštních p% edpis'. Je po% izována orgányúzemního plánování kraj' a obcí a po ve% ejném projednání vydávána jejich zastupitelstvynebo radami a to v závislosti na tom, o který druh územn#  plánovací dokumentace se

   jedná,•  územní rozhodnutí, které m'že být v zákonem stanovených p% ípadech nahrazeno

  územním souhlasem,•  územní opat% ení, jako nástroj, který z d'vodu ve% ejného zájmu s asov#  omezenou

   platností upravuje pom#ry v území formou opat% ení obecné povahy,•  rozhodnutí o vým#n# pozemk ', p% edkupní právo a náhrada za zm#nu v území jsou nové

  instituty stavebního zákona, jejichž smyslem je umožnit využití území a upravit vlastnickévztahy v n#m tak, aby mohlo být využíváno hospodárn#  ku prosp#chu všech jehovlastník '. Obdobná právní úprava existovala ve stavebním právu v období 1. republiky a v

  r 'zných formách je obsažena v % ad#  právních úprav v zemích EU. Všechny tyto novéinstituty upravené stavebním zákonem jsou podrobn# rozebrány v jednotlivých pasážích,které se jich týkají,

  •   p% edkupní právo, které je stanoveno pro obce, kraje nebo stát a to podle jejich p% íslušnostik vlastnictví, v p% ípad#  ve% ejn#  prosp#šné stavby, ve% ejných prostranství a ve% ejn# 

   prosp#šné opat% ení,•  náhrada za zm#nu v území, která náleží vlastník 'm pozemk '  nebo staveb v d'sledku

  omezení jejich práv.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  23/67

   

  128

  K § 26

  Územn#  plánovací podklady zahrnují povinn#  po% izované a trvale a pr ' b#žn# aktualizované územn#  analytické podklady a územní studie, které se na rozdíl od územn# analytických podklad'  zpracovávají dle pot% eby na základ#  uvážení orgán'  územního

   plánování.

  K § 27

  Souasná právní úprava nezajiš.uje trvalou a aktuální znalost stavu území, omezení,možností, pot% eb a podmínek zm#n jeho využití. Je nesystematicky a nesoustavn# dostupná

   pouze tam, kde byly po% ízeny územní plány. Jejich po% izování není povinné, d# je se takzhruba v 10ti až 15tiletých cyklech a obsahují proto neaktuální a nespolehlivou znalost ostavu území. Tato znalost je nezbytná celoplošn#, to znamená i tam, kde není schválenaúzemn#  plánovací dokumentace. To se projevuje na nedostatené a nevyhovující kvalit# 

  územního rozhodování.

  Územn#  analytické podklady budou proto p% edstavovat významný podklad prozpracování územních plán'  (jejich po% izování se tím významn#  zrychlí a zlevní), prozpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace staveb,

   pro rozhodování stavebních ú% ad'  i pro zpracování posudk '  vyhodnocení vliv'  zám#ru naživotní prost% edí.

   Na rozdíl od souasné praxe budou územn# analytické podklady trvale po% izovány a pr ' b#žn# aktualizovány ú% ady územního plánování a krajskými ú% ady. Budou zpracováványgraficky a textov# a budou ve% ejn# dostupné. V úplné aktualizaci budou zve% ej,ovány každé 2roky.

  Úelem územn# analytických podklad' je hodnotit území a jeho zm#ny v pot% ebnýchúzemních i asových souvislostech. To souasná právní úprava nezabezpeuje.

  K § 28

  Územn# analytické podklady budou po% izovány ve dvojí rozdílné podrobnosti – prosprávní obvod obecního ú% adu obce s rozší% enou p'sobnosti (ú% ad územního plánování) a pro

  území kraje. Nezbytné pro jejich zpracování jsou údaje o území poskytované „poskytovateliúdaj'“, což jsou orgány ve% ejné správy, jimi z% ízené právnické osoby a vlastníci dopravní atechnické infrastruktury. Souasná situace, kdy neexistuje obecný právní p% edpis upravujícísdílení údaj'  o území vytvá% ených uvedenými poskytovateli údaj', zp'sobuje obtížnoudostupnost údaj', nezbytných pro územn# plánovací innost a vytvá% ených p% itom ve v#tšin# 

   p% ípad'  z ve% ejných prost% edk '. Toto ustanovení upravuje pro úely územního plánování podmínky poskytování a používání údaj'  o území a souinnosti poskytovatel'  údaj'  p% i po% izování územn# analytických podklad'.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  24/67

   

  129

  K § 29

  Tímto ustanovením se upravuje režim trvalé a pr ' b#žné aktualizace územn# analytických podklad', která bude provád#na v celém rozsahu ve dvouletém cyklu. V

   p'lroním p% edstihu p% ed termínem aktualizace bude provád#na kontrola použitých vstupních

  údaj'  o území tak, aby územn#  analytické podklady odpovídaly skutenému stavu území.Rovn#ž jsou upraveny d'sledky p% ípad', kdyby poskytovatel údaj' nesplnil svou povinnostkontroly údaj' o území použitých orgánem územního plánování.

  K § 30

  Rozbor udržitelného rozvoje území, sloužící ke zjišt#ní a posouzení vyváženéhovztahu podmínek hospodá% ského rozvoje, sociálních podmínek a požadavk '  ochranykvalitního životního prost% edí, je nutno objektivizovat projednáním se zástupci obcí % ešenéhoúzemí. V p% ípad# rozboru pro správní obvod obecního ú% adu obce s rozší% enou p'sobností je

   p% edkládán k projednání Rad# obcí pro udržitelný rozvoj území. Vztah t% í pilí%' udržitelnéhorozvoje se totiž v každém správním obvodu jednotlivé obce projevuje pon#kud jinak, a proto

   je nezbytné projednání rozboru Radou obcí pro udržitelný rozvoj území v pot% ebnýchsouvislostech všech dotených obcí. Rozbor zpracovaný ú% adem územního plánování budesloužit pro zpracování tohoto rozboru pro celé území kraje, v tomto p% ípad# bude projednávánzastupitelstvem kraje.

  K § 31

  Územní studie je nástrojem ur eným k ov#% ení požadavk '  na ochranu hodnot území,zám#r ' na zm#ny v jeho využití, k navržení, prov#% ení a posouzení variant % ešení vybraných

   problém'  a úprav nebo rozvoje n#kterých funk ních systém'  v území. Územní studie seneprojednává ani neschvaluje; p% íslušný orgán územního plánování pouze schvaluje možnost

   jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo zm#nu územn#  plánovacídokumentace. Po% izuje se v p% ípadech, kdy je to uloženo zásadami územního rozvoje,územním plánem nebo na základ#  rozhodnutí orgán' územního plánování. Zákon stanovuje

   proces a zp'sob po% ízení územní studie. Po jejím zápisu do evidence územn#  plánovacíinnosti je podkladem pro rozhodování o území. Zákon upravuje podmínky úhrady náklad' na po% ízení územní studie v p% ípad#, je-li po% izována na základ# návrhu orgánu ve% ejné správynebo na základ# žádosti, kterou m'že podat každý.

  K § 32

   Novým nástrojem územního plánování je politika územního rozvoje. Jejím cílem je% ešit území *eské republiky v pot% ebných republikových a mezinárodních souvislostech.Tímto novým nástrojem se budou koordinovat jak jednotlivé resortní dokumenty mající dopaddo území *eské republiky (resortní politiky, koncepce apod.), tak i zásady územního rozvoje(jako územn#  plánovací dokumentace kraj'  a jejich prost% ednictvím i územn#  plánovacídokumentace obcí). Politika územního rozvoje bude sm#rnicí pro uplat,ování zájm'  vevyužití území *eské republiky s ohledem na podmínky udržitelného rozvoje území a to jak

   pro rozhodování orgán'  územního plánování, tak pro rozhodování dalších orgán'  ve% ejnésprávy, mající vliv na využití území *eské republiky.

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  25/67

   

  130

  Politiku územního rozvoje po% izuje pro celé území státu jako nadresortní koncepciMinisterstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji a správními ú% ady, a schvaluje ji vláda.Ve Sbírce zákon' bude uve% ejn#no sd#lení o schválení politiky územního rozvoje.

  K § 33

  Tímto ustanovením je ur en obsah politiky územního rozvoje. Stavební zákon zdestanovuje, že neopominutelnou souástí politiky územního rozvoje je i vyhodnocení jejíhovlivu na udržitelný rozvoj území, to je jejího vlivu na hospodá% ské a sociální podmínky a naživotní prost% edí. Pot% eba vyhodnotit její vliv na životní prost% edí  vychází mimo jiné z l. 5odst. 1 p% ílohy . 1 Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES. Tímto ustanovením

   je stavebním zákonem transponována uvedená sm#rnice.

  Vyhodnocení vliv'  na udržitelný rozvoj území obsahuje také vyhodnocení vliv'  na

  životní prost% edí (v souladu se sm#rnicí o posuzování vliv'  na životní prost% edí9)) avyhodnocení vliv' na evropsky významné lokality a ptaí oblasti (v souladu se sm#rnicí oochran#  p% írodních stanoviš.  a sm#rnicí o ochran#  voln#  žijících pták '10)). Vyhodnocení je

   podkladem pro výb#r vhodné alternativy nebo varianty scéná% e rozvoje území. K tomutovyhodnocení vydává Ministerstvo životního prost% edí zvláštní stanovisko podle zákona o

   posuzování vliv' na životní prost% edí4).

  K § 34

  Politika územního rozvoje se po% izuje na základ#  zákonem p% edepsaných podklad'.Zákon dále stanovuje zp'sob po% izování politiky územního rozvoje, vetn#  zp'sobu a lh't

   projednávání a vyhodnocení vlivu politiky územního rozvoje na udržitelný rozvoj území,uplat,ování stanovisek a p% ipomínek a souinnost p% i konzultacích. Tímto ustanovením jsoutransponovány požadavky l. 6 odst. 2 Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES.

  V souladu se sm#rnicí o posuzování vliv'  na životní prost% edí7)  je upraveno také"mezistátní posuzování vliv' na životní prost% edí". Výsledky tohoto mezistátního posuzování

   jsou spolu s výsledky vyhodnocení vliv' na životní prost% edí, které jsou souástí vyhodnocenívliv'  na udržitelný rozvoj území, a spolu s výsledky projednání t#chto vyhodnocení,

   podkladem pro úpravu návrhu politiky územního rozvoje p% ed jejím schválením.

  K § 35

  Ur ují se povinné podklady, které je nutno p% edložit vlád# jako podklad ke schválení politiky územního rozvoje.

  Tímto ustanovením je transponován l. 9 odst. 1 písm. b) Sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES.

  9) sm#rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. ervna 2001, o posuzování vliv' n#kterých

   plán' a program' na životní prost% edí10) sm#rnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kv#tna 1992, o ochran# p% írodních stanoviš. , voln# žijících živoich' a plan# rostoucích rostlin ; sm#rnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochran# voln# žijících pták ' 

 • 8/18/2019 Duvodova_zprava_Stavebni zakon

  26/67

   

  131

  Aby byly napln#ny požadavky p% íslušných sm#rnic 7)8), je návrh politiky územníhorozvoje p% edkládán ke schválení spolu s výsledky vyhodnocení vliv'  na životní prost% edí(jsou souástí vyhodnocení vliv'  na udržitelný rozvoj území, viz § 20 odst. 2) a spolu sesd#leními, která vysv#tlují, jak byly výsledky vyhodnocení vliv', jakož i výsledky projednání,ve výsledném návrhu politiky územního rozvoje zohledn#ny. Tím je zajišt#no, že výsledky