of 21 /21
SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALi\TI Sediu social.: mun. Ga!aj:i, str. Traian nr. 246, cod 8001 86 TeL 0236/472.969, 0757/039.930, 0236.477.102 C.U.l.: RO 27413181 inregistsata la Registru! Comertu!ui cu tff . )17 /879/2010 Co nt: R098RZBR000006001291 01G5 deschls !a Raiffeisen Bank Co nt: R0 97TREZ3065069XXX0 11110deschi s !a Trnzoreria mun. CO D UL ETIC REGULILE DE CON D UITr \. A.L .. PERSONJ- \LULUI CONTRACTUAL DIN CJ- \DRUL SOCIETATEA GOSPODARI RE URBANA S.R.L. GALATI l C ocl11•' 1. s1 regul!l e cie conduita a! personaiu !ui co nt1·act u a!

DRUL SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L. GALATIgospodarire-urbana.ro/wp-content/uploads/2016/09/Codul... · 2019-03-18 · Cod 1.i! el1c si reguliie de conduita ai personalului contractual

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DRUL SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L....

 • SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALi\TI Sediu social.: mun. Ga!aj:i, str. Traian nr. 246, cod po~tal: 800186 TeL 0236/472.969, 0757/039.930, F~·:: 0236.477.102 C.U.l.: RO 27413181 inregistsata la Registru! Comertu!ui cu tff. )17 /879/2010 Cont: R098RZBR00000600129101G5 deschls !a Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis !a Trnzoreria mun. Gaia~-1

  CO DUL ETIC ~I REGULILE DE CON DUITr\. A.L .. PERSONJ-\LULUI CONTRACTUAL DIN CJ-\DRUL

  SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L. GALATI

  l Cocl11•' 1. s1 regul!l e cie conduita a! personaiu !ui cont1·actua!

 • SOCIETATEAGOSPODARlRE URBANAS.R.L. GALATI Sediu social: mun. Ga!ati, str. Traian nr. 246, cod po~tal: 800186 TeL 02 36/472.969, 0757/039.930. Fax: 0236.477.102 C.UJ.: RO 27413181 i.nregistrata la Registrui Comertului cu nr. ]17/879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX0l1 l10 deschis !a Trezoreria mun. Gala~i

  CUPRlNS

  Prea 111bu1u1. ......... .. ..... .. ..... ... ........ .............................. .. .... ... .. ...... .. ............ 3 '

  CAPITOLUL I. - Domeniul de aplicare .;;i principii generale ................. -4

  CAPITOLUL II. - Norme generale de conduita profesionala a

  person;1lulu i cnnir;v:tu

 • sor.TETATEAGOSPODARlRE URBANAS.R.L. GALATI Scciiu social: mun. Gala~i. str. Traian nr. 246, cod po~t;J, 8001.86 TeL 0236/472.969, 0757/039.930, fa-:: 0236.477.102 C.lJ.I.: RO 27413181 i.nregistrat~' la Registru! Comertu!ui cu nr. )17 /879/2010 Cont: R098RZBROOOOG60012910105 deschisla Raiffelsen Bank Cont: R097TRE.Z3065069XXX011110deschis la Trezoreria mun. Gala;:i

  PREAlVIBULUL

  • C:odul etic §i Regulile de conduita al personalului contractual din caclrul societatii

  Gospoclari re Urbana S.R.L Galati, define9te valorile §i principiile de concluita care trebuie

  aplis:ate in relatiile cu cetatenii, operatorii economici, partenerii, colegii etc. In acela9i tirnp serve9te drepl .c.l1•d penlru cre9terea raspunderii §i a implicarii personalului contractual din

  cad rul socie l

 • SOC!ETATEAGOSPODARIRE URBANAS .R.L. GAU\'}'l Sediu sociai: mun. Ga!a~i, str. Traian nr .. 246, cod po~taL 300186 TeL 0236/472.969, 0757/039.930, Fax: 0236.477..102 C.lJ.L RO 27413181 i.nregistrata la Registrul Comertului cu nr. )17 /379/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis la Raiffe:sen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis la Trezoreria mun. Galati

  CJ-\.F!TOLUL I

  DOMENIUL DE APLICARE ~I PRINCIPII GENERALE

  Do111e11iu1 de aplicare

  Asi. 1. - (1) Cnri :l ,.:1r· ;1l personalulu i din cadrul societa t ii Gospocl a rire Urb::1 n

 • ..

  SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALATI Sediu sodai: mun. Gala!), str, Traian nr. 246, cod po~tal: 800186 Tel.: 0236/472.969, 0757 /039.930. Fax: 0236.477.102 C.U.L RO 27413181 inregistrata la Registru! Comertu!ui cu nr. )17/ 879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX01l1l0 deschis la Trezoreria mun. Gala~i

  b) informare ci publicului cu pnvire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se

  a§tepte din partea personalului contractual in exercitarea functiei;

  c) crearea unui cl imat de incredere §i respect reciproc intre cetateni §i personalul contractual

  din societate, pe de o parte, §i intre cetateni §i autoritatile administratiei publice, pe de alta

  pa rte .

  Principii generale

  Art. 1 · - Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt

  urmatoarele:

  a) _prioritCl lea inleresului public - pnnc1pm conform caruia personalul contractual are

  indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, 'in exercitarea

  atri bu ti ilor funq iei;

  b) asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor §i institutiilor publice -

  princip iu conforlll caruia personalul contractual are 'indatorirea de a aplica acela§i regim

  juridic in siLuatii ir1entice sau sirnilare;

  c) profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a

  'indeplini alribu ~1 ile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine §i

  con§li inciozitate;

  cl) irnpark i ali t;:il:c~_§l nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractua1i sunt

  obligati sa aiba o ciLitucline obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau

  de alta na tura, in cxercitarea atributiilor functiei;

  e) integritatea morala - principiu conform caruia personalului contractual J:i este interzis sa

  solicile sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu

  mor

 • ..

  SOCIETA1'EAGOSPODARIRE URBANA S .. R.L. GALA TI Sediu social: mun. Ga!ap,.str. Traian nr. 246, cod po~tal: 800186

  TeL 0236/472.969, 0757 /039.930. fa;;: 0236.477.102 C.LU.: RO 27413181 i.nregistrata la Registru1 Come1tu!ui cu nr. J 17 /879/2010 Cont: R098RZ:BR00000600129101.05 deschis !.a Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXXD11110deschis !a Trezoreria mun. Gala~i

  f) libertatea gandirii §i a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate

  sa-9i exprime §i sa-9i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept §i a bunelor

  rno ra n m;

  g) cinstea .;;i cc.)rectitudinea - prmc1p1u conform caruia, J:n exercitarea fu nctiei §i J:n

  lndeplinire;_1 atrih·:~ ii l0 r de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta §i sa

  actioneze pentru 1 ncleplinirea conforma a atributiilor de serviciu;

  h) deschiderea §i transparenta - principiu conform caruia activitatile desfa9urate de angajatii

  con tr:-1ct ua li In exr:rcitarea atributiilor funqiilor lor sunt publice §i pot fi supuse monitorizarii

  cetatenilor.

  Tenneni

  Art. 4. - In J:n~elesul prezentei cod, expresiile §I termenii de mai JOS au urmatoarele

  sernnificatii conform legii:

  a) personal con Lractual ori angajat contractual - persoana numita 'intr-o funqie 'in autoritatile

  §i institu~iile publi ce "in conditiile Legii nr. 51/2003, cu rnodificarile ulterioare;

  b) funqie - an :~. ; 1111b lul atributiilor §i responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia

  publica, In terneiu l l. egii, 'in fi§a postului;

  c) i11 teres public - a eel interes care irnplica garantarea §i respectarea de catre institutii le §i

  autoritatile publicc a clrepturilor, libertatilor §i intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute

  de Constitutie, legislatia interna §i tratatele internationale la care Romania este parte, precurn

  §i lncleplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii §i

  economicitatii cheltuirii resurselor;

  cl ) i1 1Leres pers011a l - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, 'in mod

  clirecl sau indirc1·1, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul con tr3ctual prin folosirea

  reputatiei, influe.ntei, facilitaki lor, relatiilor, informati ilor la care are acces, ca urmare a

  exercitari i atribuk1ilor functiei :

  6 Co dul r:.· c si reguli le de conduita al personal ului contractual

 • SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALATI: Sediu social: mun. Galap, str. Trafan nr. 246, cod po$tal: 800186 TeL: 0236/472.%9, 0757 /03'1.930, Fax: 0236.477.102 C.U .l: RO 27413181 i1ffegistrata la Registrul Comertului cu nr. )1 7 /879/2010 Cont: R098RZBR0000060012'110105 deschis la Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX01H10 deschis la Trezoreri.a mun. Galar,i

  e) conflict de 1' erese - acea situatie sau 'imprejurare in care interesu l personal, direct ori

  inclirccL, al zrngajalului contractual contravine interesului societatii , astfel lndt afecteaza sau

  ar p utea afecta i1,rkpc11clenta §i impartialitatea sa 'in luarea deciziilor or i incleplin irea la timp §i

  cu obi ectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute;

  0 in fo rma tie c! e i 11 teres public - orice informatie care prive9te activitatile sau care rezulta din act ivi la tile unei

 • ..

  SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALATI Sediu socia!: mun. Galaµ, st.r. Traian nr. 246. cod po~tal: 800 186 TeL 0236/472.969, 0757/G39.930, F2~x: 1)236.477.102 C.U .L RO 27413181 i.nreglstrata la Registru1 Comertu!uicu nr. )17/879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis !a Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX01H10 deschls ia Trezoreria m un. Gala~i

  ca9tit,J 91 ;1 l 11 ... lllC l llCrederea publicu]ui ll1 integritatea, impartia [itatea 91 eficacitatea

  entitatilor juridice din cadrul administratiei publice.

  Respectarea C::onstitutiei l?i a legilor

  Art. 6. - (1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prm actele §i faptele lor, sa respecte

  Cons Ii lu tia, 1e.2:ilP U'lrii §i sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozi tiilor 1egale, in

  con lnrn1i!0le C" 1· 1'1:\1de care ir~ revin, cu respectarea el icii profesiona lc.

  (2) Persomilul r·on Lr

 • SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GAU\.TI Sediu sodai: mun. Ga!aji, str. Traian nr. 246, cod po~tal: 300186 TeL 0236/472.969, 0757/ 039.930., F2"'' 0236.477.102 C.U.1.: RO 27413181 inregistrnta la Registrnl Comertului cu nr. )17 /879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis ia Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis !a Tre-zoreria mun. Galaf,i

  e) sa ;:icorde a~·. 1 • i~8 §i consu lt;rnta persoanelor fizice sau juridice, In veclerea promovarii de

  aqiu ni juridice ori de alta natura impotriva statului sau societatii In care i9i desfa9oara

  activi tat ea .

  (3) Prcn:derile alin . (2) lit. a)-d) se aplica §i clupa incetarea raportului de munca, pentru o

  perio ;,1 da de 2 a ni. d~ica dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.

  (4) Prcvederile rrczentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogarc de la obligatia

  legala a pe.rsonalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, In

  cond itiile Jegii.

  C nn Giel 1..11 r1 1' in l c 1·cse si Inco1npatibilitati

  J.\rL 8 -Sabri aL11 ··ocietati i nu pot lua parle la luarea unei decizi i daca aceastel 21d uce beneficii

  ma te1 iale pentru:

  a)propri ;1 persoana;

  b)sotul sau, o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv

  c) perso, 1na cu care s-a aflat 111 raporturi comerciale ori de munca 111 ultimii 5 ani sau din p:t rLea careia a beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura.

  A1:t . 9 - (1) ·r::1·::::onaJul contractual este in conflict de interese daca sc afla in una dintre

  a) este clwrnat sa rezolve cereri , sa ia decizii sau sa participle la luarea deciziilor cu

  pr ivi 1-c. la persoane fizice si j uridice cu care are relatii cu caracter patrimonial ;

  b) interesele sale patrimoniale ,ale sotului sau rndelor sale de gradul I pot influenta

  deciziilr· pc care treb uie sale ia in exercitarea C1tr ibutiunilor sale de scrviciu .

  (2)In cazul ex isle•11 le1 unu i conflict de interese , salariatul este obligat SCI se abtina de la

  rezo] \'area cereni . luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-1 inforrneze de

  inclata pe sefu1 ierarhic caruia ii este subordonat direct .Acesta este obligat sa ia masurile care

  Codu l r tic si reguiile de con duita cil personalului con tractual

 • SOCIETA TEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALATI Sediu social: mun. Gala!], str. Trnian nr. 24&, cod po?tal: 800186 Te!. 0236/472.969, 0757 /039.930, Fa,•c 0236.477.102 C.Ul.: RO 27413181 i.nregistrata la Registru1 Comertului c.u nr. jl7 / 879/2010 Cont: R098RZBRD000060012910105 deschis la Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110 desch!s la Trez.oreria mun. Galati

  se im pun pentn1 r>·ercitarea cu impartialitate a atributiilor de serviciu, in termen de eel mult 3

  zile de la dcit

 • SOCIETATEAGOSPODARlRE URBANAS.R.L. GALl\.'f! Sediu social: mun. Galaµ,str, Traian nr. 246, cod postal: 800186 Tei.: 0236/472.969,. 0757/039.930, FcJ(: 0236.477.102 C.U.l: RO 27413181 inregistrata la Registrn! Comertului cu nr. )17 /879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschls ia Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis la Trewreria mun. Galati

  ':r'. 1n1 ~:u n t desemn;;i_ti l'n acest sens, angaj ;1ti i con tr'1ctu;JJi j1()1 par ticipa la

  act iv ililt i sa 11 ric 1 l1:1teri publicc, ::ivand obligatia de a face cunoscut fap tul ca opinia exprimata

  nu reprezin ta punrtu1 de vedere oficial al societatii in cadrul careia i:;;i desfa:;;oara activitatea.

  Activitatea politica

  Art. ~1 4. - In e:

 • SOC!ETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALATI S'ldiu social: mun. Gaiaj:l, str. Trdian nr. 246, cod po~tal: 8001.86 TeL 0236/472.969, 0757/039.930. Fax: 0236477.102 C.LIJ .: RO 27413181 i.nregistrata la Registrul Comertului cu nr. j l 7 / 879/ 2010 Cont: R098RZBRD000060012910105 deschis !a Raiffeisen Bank Cont: R0 97TREZ3065069XXXOL1110 deschis ia Trezoreria m un. Gala~!

  c) fo rmulare

 • ..

  SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALATI Sediu social: mun. Gala!], . .str. Traian nr. 246. cod po~ta!: 8[}0186 TeL 0236/472.%9. 0757/039.930. Fax: 0236.477.102 C.U .L: RO 27413181 i_nregistrata la. Regist:n1i Corne.rtuh.l.i cu i~r. J .l7/ 87J /2P10 Cont: R098RZBROOG00600 12910105 d8schis !a Raiffei.sen Ba:1k Cont: R097TREZ3065069XXX011l10 deschis la Trezoreria mun. Ga!al.i

  Art. 19. - (1) i 11 {" \ ercitarea atributiilor specifice funqiilor de conducere, angajatii contractuali

  au nhli.c:;1~i8 s!'i :o: 1 ·11rc; ega litatc;1 de §cinse ?i tratarnen t cu privire la dezvo\lare::i c;:1 rierei pentru

  perso n;·1l1d cori : 1.1": •_1;:1 i din subord ine.

  (2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa exammeze §i sa aplice cu

  obiectivitate cri ti:;ri ile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine,

  atunci cand p ropune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din

  fu n rti i nri r1crn 1 Lm'~ de sti11rnlente rnateriale, excluza nd orice forrn.5. de f8 \·ori tism on

  disni111in;11 e.

  (3) rc r:-;ornlu I ('(' l lractual de conducere are obliga tia de a nu favor iz;1 s;.i i I cleh'·Oriza accesul

  ori pron ovareci In funq iile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afini tate sau alte

  cri teri i 11 econfo1we cu principiile prevazute la art. 3.

  Art. 20 . - (J) f' 0 rsonalul contractual are obligatia de a nu folosi atributi ile fonctiei detinute

  in alte scopuri dr.ciit cele prevazute de lege.

  ( 2) Pi in ::i.c ti1 il;>Lca de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la

  anchel c ori act i1111i de control, personalul contractual nu poate urmari ohti ierea de foloase sau

  ava n Lric in lll t1·1 c: pr:isonai o ri. r• roducerezi de prejudicii 111ateriale sau mor;1le al lor persoane .

  (3) 1\11i~;1i

 • SOC!ETATEAGOSPO DARIRE URBANAS .R.L GALA')"! Sed.iu social : nn.m. G

 • lege .

  SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L GALi\.'fl S1: diu social: mun. Ga!ap, str. Tralan nr. 246, cod po?tal: 8001t:6

  Tet : 0236/472.969. 0757/039.930. F

 • SOCIETATEAGOSPODARlRE URBANAS.R.L. GALATI Sediu soci2J: mun. Galati, str. Trnian nr. 246 , cod po~tal : 800186 Tel.: 0236/472.%9, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102 C.U.l: RO 27413181 i.nregistrata ia Registrn"l Com ertuiui cu nr. )17 /879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910 105 deschisla Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis ia Trezoreria mun. GaiaL

  Art.28. In acc 1 cl:n·ea serviciilor din administratia publica locala, se impune Iua rea de masuri pos ibilc 9i rezo11abile pentru asigurarea confidentialitatii datelor .

  Art.Z ') . Ficc:i 1·':: prTsoana este unica .;;i trebuie sa i se respecte demnitate;.i .

  AI·t.:~o . Fiecar ~ 1 ·r1 :-;rJane :ii este garantata dezvoltarea libera .;;i depli 13. a personal itatii . Toti

  oamerni sunt lrai,1l,i cu demnitate cu privire la m odul lor de viata, cultura, credin ~cle .;; i valorile

  person :1Jc.

  CAPITOLUL IV

  REGULlLE DE COM.FORT.AMENT ~I CONDUITA

  IN ACORD.f\REA SERVICIILOR PUBLICE

  A ri.:{ r. Co1111•;, , ' 1: r ,1 9i di\·ersi tatea sisternelor de relatii in baza carnrpectarea unor norrne de comportament .;;i concluita ]n scopul:

  a) de a ghiclci persoana implicata 'in acordarea serviciilor, In rnomentul in care aceasta se

  co11 Cr 11nta cu dilc111e practice care implica o problematica etica;

  b) de a ;1si~~u r:1 beneficiarii, dar .;;i potentialii beneficiari de serv1 cu social e impotriva

  inco111peten le i ~1 : 'leprofesionali.;;tilor;

  c) d e a rcgl ementa comportamentul persoanelor implicate in ' '\al uarii ac tivi tatii acestora.

  A.rl.:32. RegT.1li de con1portament ~i conduita in relatia beneficiar ;:\l serviciilor

  so ci.cl 3 Ui - p1·ofosionist:

  r;i rr?gulile de conduita a! persona lulu i contractual

 • SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANi\S.R.L. GAL.I\ Tl Sed1u social: mun. Galaµ, .str. Traian nr. 24·6, cod po~ta! : 800186 Tel: 0236/472.969, 0}'57/039.930, Fax'. 0236.477.102 C.U .L: RO 27413181 i.nregistrat.a la Regist:rul Comertu!ui cu nr. J 17/879/2010 Cont.: R098RZBR0000060012910105 deschis b Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110deschis \a Trezoreria mun. Galati

  realiza rii de actiuni §i 1nasuri cu caracter preventiv, monitorizare:

  profes ionistul trebuie sa manifeste disponibilitate fata de beneficiar - cetatean,

  par l c nr~ r . org;:11w 1° r i\'i}e, a]te institutii, autoritati publice - Sa fie clispt!S si'\ :isculte §i Sa

  oric nt c-;1· \:i (''"" I; .. 1e11 Lel e r l ,, s peciali L

 • SOCJETATEAGOSPOD ARIRE URBANAS .R.L. GALATI Sediu soci al: mun. Galati, str . Tralan nr .. 246, cod po ~tai: 800 186 TeL 0236/472% 9, 0757/039.930, Fax: 0236.477.102 C.U.l.: RO 27413181 i.nregistrata la Registrnl Comertului cu nr . )17 / 879/2010 Cont: R098 RZBR00000600129101.0S deschls la Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110 deschis la Trezoreria m un. Galati

  dez;w;rn l.ajcie " '' :nilo r posi bile, informarea trebuie sa raspt1nda nen1ilo1 ~i proble melor

  c1 ienlt1lui, i11forn1area sa se faca 'in eel mai scurt timp de Ia solicitarea clientul u i.

  Art. :u. R1: gnli rl

 • SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALl-\TI Sediu social: mun. Gala!}, str. Traian nr. 24·6, cod po?tal: 800186 TeL 0236/472.969, 0757/039:930. Fax: 0236.477 . .102 C.U.l.: RO 27413181 inregistrat"'l la Registntl Comertu!ui cu nr )17 / 879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschi s ia Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011l10 descliis la Trezoreria mun. G ciJli

  construcLiv ;;;1 ' . 'onsabii daca este cazul, sa J:mparta;;;easca din cu no;;;t inte lc §t experienta

  acu nm hti'J In c;copu1 promovarii reciproce a progresului profesional.

  Art. :~4.Consti 1 1_1ic i:ncalcari ale principiului colegialitatii:

  a) discrimin2n::1 • hartuirea de gen, etnid sau sub orice alta form8. , folosirea \ iolentei fi zice

  sau psihir:c li111 1x ii 0fensator ori abuzul de autoritaie la adresa unui mernhru cil milrea activitatii

  p ro Cc(;ionalc ;;;i in ]uarea deciziilor fiind rekinut la respectarea intocmai a normelor legale in

  vigo;11 c .;;i :1 cl u c1T;1 lor la cuno;;;tinta celor interesati, pentru promovarea unci i1m1gi ni pozitive a

  (rv~I" ,- ' '

 • ~

  SOCrETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L. GALA TI Sediu social; mun. Gaiati, str. Traian nr. 246, cod po~tal: 800186 TeL: 0236/472.969, 0757 /039.930, Fax: 0236.477..102 C.UJ.: RO 27413181 inregistrnta la Registru1 Comertului cu nr. J 17 /879 /2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis ta Raiffeisen Bank Cont: R097TREZ3065069XXX011110 desc.his la Trezorerla mun. Galati

  servici ulu i, pe11 l n1 as1gurarea transparentei activitatii institutiei §1 cre~terea creclibilitatii

  acesteia .

  4. Angajatul colaboreaza cu alte institutii J:n interesul beneficiarului J:n scopul realizarii

  optime a programelor §i strategiilor institutiei evitand dezvaluirea informatiilor confidentiale.

  5. Angaj;1t1 il nu poate folosi imaginea societatii J:n scopuri personale, comerciale sau

  electorale.

  CAPITOLUL V.

  SANC'fIUNI, MOD UL DE SOLUTIONARE A RECLAlVIATIILOR

  Art.36. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica atrage raspunderea persoane1

  vinovate.

  Art.:37. Stabilirea vinovatiei se face cu respectarea procedurilor legale 'in 'igoare §1 'in

  con Corrni tatc cu normele Codului de Conduita al personalului contractual.

  A.rt.a 8. Reclarna1iile §i sesizarile referitoare la acordarea serviciilor pub lice se 'inregistreaza §i

  solutioneaza cu respectarea procedurii stabilita la nivelul societatii l:n conformi tate cu normele

  legale i n vigoare.

  A.rt.39. Reclarnatiile §i sesizarile se pot face §i verbal 111 cadrul programului de aucliente al

  clireclorulu i gc.ner::il al societatii Gospodarire Urbana S.R.L. Galati sau 111 scis §i ad resat

  societ

 • SOCIETATEAGOSPODARIRE URBANAS.R.L. GALl\Tl Sediu social: mun. Galaj:i, .str. Traian nr. 246, cod po~tal: 800186 Tel.: 0236/472.969, 0757 /039.930, Fax: 0236.477.102 C.ll.L RO 27413181 inregistrnt~' la Registrul Comertului cu nr. )17 /879/2010 Cont: R098RZBR0000060012910105 deschis l.a Raiffeisen Ba.nk Cont: R097TREZ3065069XXX011110de.schis la Trezoreria mun. Galati

  CAPITOLUL VI.

  DISPOZITII FINALE

  Art.4L Prezentu l cod va fi imbunatatit periodic data fiind complexitatea experientei in

  do mcniul adrni111.c i 1·;, ~ie i publice .

  . Art. 42. - Pen tru rnformarea cetateniior compartimentul Secretariat Registratura si Arh iva are

  obligatia d~ a asigura publicitatea ,c;;i de a afi,c;;a codul de conduita la sediul societatii, intr-un loc

  vizi bil sau prin alte mijloace persoanelor interesati.

  DIRECTOR GENERAL

  Bogdan Ionut Ardean

  l NTOCM lT AVIZAT

  Sef Birou Resurse Umane Compartimen t Juridic Alina f AVIZAT

  Compartiment audit intern

  Virgil Silvi u Pascu

  Codu! etic si regu lile de conduita al persona lului contractual