DRAMATICKÁ TVORBA KARLA ČAPKA

 • Published on
  30-Dec-2015

 • View
  28

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DRAMATICK TVORBA KARLA APKA. KAREL APEK:. Karel APEK byl vynikajc esk prozaik, dramatik, publicista i autor ady cestopis v potcch sv literrn tvorby spolupracoval se svm bratrem, pozdji se vak umleck cesty obou brat rozdlily - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • DRAMATICK TVORBA KARLA APKA

  Nzev kolyGymnzium Zln - Lesn tvrslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484Nzev projektuRozvoj kovskch kompetenc pro 21. stoletNzev ablonyIII/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTNzev DUMDramatick tvorba Karla apkaOznaen DUMVY_32_INOVACE_01_2_02AutorMgr. Radek ipulaDatum19. 5. 2013Vzdlvac oblastlovk a umnVzdlvac oborJazyk eskTematick okruhDivadloRonk3. ronk, septima

 • KAREL APEK:Karel APEK byl vynikajc esk prozaik, dramatik, publicista i autor ady cestopisv potcch sv literrn tvorby spolupracoval se svm bratrem, pozdji se vak umleck cesty obou brat rozdlilybratr Josef se stal uznvanm malem, vedle toho vak zstal vrn i literatue (psal przu i bsn)kdy se brati autorsky osamostatnili, podlel se Josef na scnografii a kostmnm ztvrnn nkolika bratrovch pedstaven Karel APEK zemel na Vnoce 1938 (video smrt K. APKA - 2:40) 1]

 • SPOLEN TVORBA BRAT APK:Josef a Karel APKOVI spolen napsali ti divadeln hryjejich spolen dramata vyjadovala pedevm obavy zhrozc zkzy lidskch hodnot 2]SPOLEN DLO:

  LSKY HRA OSUDNZE IVOTA HMYZUADAM STVOITEL

 • ROZDLEN TVORBY KARLA APKA:dlo Karla APKA je velmi obshl, a tak bv z praktickch dvod dleno do T tematickch OKRUH:

  1. HLEDN PRAVDY, kter u nj nen absolutn2. UTOPICK nmty3. PROTEST proti FAISMU a NSIL

  vechny tyto ti proudy maj jedno spolen: je to hlubok humanismus, kter prostupoval vm, co APEK dlal

 • PEHLED DRAMATICK TVORBY K. APKA:LSKY HRA OSUDN (napsno 1910, vydno 1922), napsno spolu s bratrem JOSEFEM LOUPENK (1920, zfilmovno vroce 1931)

  RUR (1920)

  ZE IVOTA HMYZU (1921), napsno sbratrem JOSEFEM VC MAKROPULOS (1922, zhudebnno L. JANKEM)

  ADAM STVOITEL (1927), napsno sbratrem JOSEFEM BL NEMOC (1937, zfilmovno H. HAASEM roku 1937)

  MATKA (1938)

 • UTOPICK NMTY:adme sem utopick romny a dramata, ve kterch Karel APEK kritizuje spoleensk problmy modern spolenosti a souasn vyjaduje OBAVU ze ZNEUIT TECHNIKYnejvtho vhlasu doshla jeho dla psan z dohadu CO BY SE STALO, KDYBY . . .kdyby se podailo vyrobit umlho lovka (drama RUR, 1920)kdyby se lovk napil npoje nesmrtelnosti (drama VC MAKROPULOS, 1922)kdyby se lovku podailo beze zbytku split hmotu (romn TOVRNA NA ABSOLUTNO)kdyby se z n podailo uvolnit jej niivou slu (romn KRAKATIT, 1924)

 • RUR (1920) 3] alegorick drama o pedehe a 3 djstvch, kter je dokladem APKOVY nedvry kpevratnm vynlezm i zsahm do prody a ivota lid tato hra pat k autorovm nejspnjm (premira se uskutenila vlednu 1921)zpracovv originln tma, kter pesn odpovdalo modern dobvznikla jako protest proti petechnizovan civilizaci, autor vn vyjaduje obavu o dal osud lidstvahra je obecn platnou vstrahou ped jakmkoli druhem zvislosti (lid se postupn stali na robotech zvisl, protoe je roboti nahradili ve vech innostech)

 • OTZKA:V dramatu RUR poprv zaznlo SLOVO, kter obohatilo SLOVN ZSOBU ady jazyk, vte, kter slovo mme na mysli?

 • SLOVO ROBOT:drama RUR Karla APKA proslavilo po celm svt a slovo ROBOT (npad Josefa APKA) bylo zaazeno do slovnk mnoha jazyk Karel APEK o tom do LIDOVCH NOVIN napsal:

  Zmnka profesora CHUDOBY o tom, jak se podle svdectv Oxfordskho slovnku ujalo slovo ROBOT a jeho odvozeniny vanglitin, mne upomn na star dluh. To slovo toti nevymyslel autor hry RUR, nbr toliko je uvedl vivot. Bylo to tak: vjedn nesteen chvli napadla eenho autora ltka na tu hru. I bel stm za tepla na svho bratra Josefa, male, kter zrovna stl u tafle a maloval po pltn, a to ustlo. Ty, Josef, zaal autor, j bych ml mylenku na hru. Jakou? bruel mal (opravdu bruel, nebo drel vstech ttec). Autor mu to ekl tak strun, jak to lo. Tak to napi, dl mal, ani vyndal ttec zst a pestal natrat pltno. Bylo to a urliv lhostejn. Ale j nevm, ekl autor, jak mm ty uml dlnky nazvat. ekl bych jim LABOI, ale pipad mn to njak paprov. Tak jim ekni ROBOTI, mumlal mal se ttcem vstech a maloval dl. A bylo to. Tm zpsobem se tedy zrodilo slovo robot, budi tmto pieno svmu skutenmu pvodci.

 • HLAVN POSTAVY DRAMATU RUR:HARRY DOMIN, centrln editel ROSSUMOVCH UNIVERSLNCH ROBOTinenr FABRY, generln technick editel RURdoktor GALL, pednosta fyziologickho a vzkumnho oddlen RURdoktor HALLEMEIER, pednosta stavu pro psychologii a vchovu robotkonzul BUSMAN, generln komern editel RURstavitel ALQUIST, f staveb RURHELENA GLORYOVNNA, jej chvaroboti MARIUS, RADIUS, DAMON, PRIMUS, robotka HELENA, ROBOTSK SLUHA a dal ROBOTI

 • OBSAH - PEDEHRA:HELENA GLORYOV pijd na ostrov do tovrny na vrobu robot a jmnem tzv. LIGY HUMANITY poaduje jejich zlidtn, tedy vybaven citem (roboti maj sice neobyejn intelekt, nadlidsk schopnostmi, slu, od lid jsou na prvn pohled k nerozeznn, chyb jim vak due, tedy rozum a city) HARRY DOMIN, centrln editel ROSSUMOVCH UNIVERSLNCH ROBOT, ji zasvcuje do historie zvod HELENA je zmaten, nebo vechny roboty, kte okolo pracuj, povauje za lidi, a kdy je pedstavena editelm tovrny, mysl si naopak, e jsou roboti, a vyzv je, aby se se svm postavenm vi lidem nesmili HELENIN rozhovor sgenerlnm editelem DOMINEM kon jeho nabdkou ksatku

 • OBSAH - 1. DJSTV:chyst se oslava 10. vro pchodu HELENY na ostrovmezi mui zveden podniku panuje stsnn nlada, nebo spojen spevninou bylo perueno mui se sna patn zprvy ped HELENOU utajitvichni pro ni maj drek, HELENA vak z rznch nznak vytu, e nco nen vpodkujednou z indici je i to, e od svho manela dostala kvro lo, nen to vak lo vletn, ale bitevnkdy mui odejdou, bav se HELENA schvou, kter roboty nesn vtden starch novinch navc objevuj zprvu, e se pln pestali rodit lidHELENA bere ROSSUMOVY plny na vrobu robot a pl je v krbumui se mezitm vrac a jejich nlada se vrazn zmnila klepmuna ostrov toti dorazila zprva, e tam od pevniny m lozmu pad veker napt a dodaten HELEN sdluj, e na pevnin dolo ke vzpoue robot a e museli pln peruit vrobu, ale lo je podle nich jasnm dkazem, e se vci vrac do normlu brzy se vak uke, e na lodi nejsou lid ani pota, ale jen letky, kter vyzvaj roboty kpevzet moci nad tovrnou a klikvidaci vech lid na ostrovdjstv kon zvukem sirny, kter vyzv roboty k toku

 • OBSAH - 2. DJSTV:HARRY DOMIN, inenr FABRY, doktor GALL, doktor HALLEMEIER, konzul BUSMAN, stavitel ALQUIST a HELENA se zabarikdovali vHELENIN salonudo m u vchodu dokonce zavedli elektinu, aby se knim roboti nemohli dostatmui mezi sebou e otzku, jak je mon, e se roboti, kte byli vi jakmkoli vzvm kodporu vdy absolutn neten, postavili proti lidemvychz najevo, e HELENA pesvdila doktora GALLA, aby se pokusil nkter robot jedince vybavit nm, emu kme duepnov e, jak se zobklen dostatdoktor GALL si je jist, e je roboti propust vmnou za plny na vrobu robotpnov hlasuj, maj - li plny robotm za monost odplout zostrova vydatobchod pad, kdy se HELENA piznv, e tajemstv vroby splilaBUSMAN se rozhodne jt sroboty vyjednvat a chce jim nabdnout vce ne pl miliardy, kter je v pokladn pi vyjednvn se vak dotkne me a zabije ho proudostatn se pot brn stelbou, ale roboti je zabij, uet jedinho ALQUISTA, kter po nich nestlel

 • OBSAH - 3. DJSTV:lidstvo je a na ALQUISTA pln vyvradnoroboti vak nemaj pli velkou budoucnost, protoe jejich ivotnost je 15 - 20 let, potebuj tedy obnovit vrobu robot, sami to vak nedokou, chtj proto po ALQUISTOVI, aby jim pomohlvzvru hry objev dvojice robot HELENA a PRIMUS nco jako lidsk cit lsky, strachu o toho druhho a ochotu obtovat se, svt tak nadje, e se ivot lskou znovu obnovna vzpoue robot ukazuje APEK nesmyslnost revolunho nsil a neschopnost pedvdat nsledky radiklnch a lidstvu nepirozench in

 • UKZKA:3. ROBOT: Vydej nm odkaz lid.ALQUIST: Nen dnho.DAMON: Povz tajemstv ivota.ALQUIST: Je ztraceno.RADIUS: Tys je znal.ALQUIST: Neznal.RADIUS: Bylo napsno.ALQUIST: Je ztraceno. Je spleno. Jsem posledn lovk, Roboti, a neznm, co znali jin. Vy jste je zabili!RADIUS: Tebe jsme nechali t.ALQUIST: Ano, t! Ukrutnci, mne jste nechali t! Miloval jsem lidi, a vs, Roboti, jsem nikdy nemiloval. Vidte tyhle oi? Nepestvaj plakat; jedno oplakv lidi, a druh vs, Roboti.RADIUS: Dlej pokusy. Hledej pedpis ivota.DAMON: Dlej pokusy na ivch Robotech. Najdi, jak se dlaj!ALQUIST: iv tla? Coe, j je mm zabjet? J, kter jsem nikdy Nemluv, Robote! km ti pece, e jsem pli str. Vid, vid, jak se mi tesou prsty? Neudrm skalpel. Vid, jak mi slz oi? Nevidl bych na vlastn ruce. Ne, ne, j nemohu!3. ROBOT: ivot zahyne.

 • VC MAKROPULOS (1922)hlavn hrdinkou tohoto dramatu je slavn zpvaka EMILIA MARTY, jej otec - lka na dvoe csae RUDOLFA ll.- objevil elixr, kter doke na 300 let uchovat mldvyzkouel ho na sv dcei, kterou vak po tolika letech, kdy proila ve, co mohla, ivot omrzelproto se rozhodne sv mld podruh neprodluovatpergamen s receptem na dlouhovkost je proto splenna motivy tto hry sloil operu Leo JANEK

 • PROTEST PROTI FAISMU A NSIL:APEK vizionsky vidl adu vc, kter se pozdji skuten stalyvnkterch jeho dlech je patrn obava znastupujcho FAISMUdo tto skupiny jeho dl meme zaadit pedevm dramata BL NEMOC, MATKA a romn VLKA S MLOKY

 • BL NEMOC (1937)drama o tech djstvch varovn ped nebezpem faismu

  STRUN DJ:ve svt se epidemie bl nemoci (pzrak faismu) pznakem je zvtujc se bl skvrna doktor GALN, kter objevil inn lk, vak odmt lit bohat a chce donutit MARLA (hlavn strjce pipravovan vlky), aby odvolal sv vlen plny marl to zpotku rezolutn odmt, ale nakonec sm onemocn a bhem nemoci si uvdom, jak moc chce t, rozhodne se tedy doktorovu podmnku splnit, ale je pli pozd, protoe GALLNA mezitm ulape zfanatizovan dav volajc po vlce zobrazen konfliktu jedince a davu (hlavn role ve filmu i reie H. HAAS)

  PARADOX: GALN doshl svho, a pesto byl ulapn tmi, za kter bojoval video: MARL (2:56)

 • MATKA (1938)v tomto dramatu APEK reaguje na konkrtn udlosti po vypuknut obansk vlky ve PANLSKUhlavn hrdinkou je MATKA DOLOREScel hra je vlastn fiktivnm rozhovorem tto eny smrtvmi mui sv rodiny (a tak mezi nimi samotnmi)e se tu otzky cti, odvahy a hrdinstv, MATKA je nositelkou enskho pohledu, jej mrtv mui sn rozmlouvaj a vysvtluj j, co znamen, kdy mu ct, e nco prost udlat musvjednu chvli si DOLORES povzdechne: jsem slepice, co vysedla orly . . . jej manel byl vojkem a padl v kolonichsyn ONDRA zemel jako lka bojujc proti lut zimnici syn JI zahynul vletadle pi pokusu o vkov rekord se zt dvojata PETR a KORNEL padnou vbratrovraednm boji vobansk vlce, kad na jin stran

 • MATKA - DOKONENzstv jedin syn TONI (citliv, tich, pozorn), kter navc rd pe bsnpot, co zem vykrvcela vobansk vlce a je bez jakhokoli upozornn napadena sousednmi stty, rozhlas zoufale vyzv vechny schopn mue, aby li svou zem brnitmatka vede o TONYHO spor sostatnmi leny rodiny, chce ho uchrnit ped vlkou, je toti jedin, kdo j zbylvokamiku, kdy vrdiu sly, e jsou bombardovny koly a zabjeny dti, podv synovi puku a sama ho posl do bojezajmavm zpsobem jsou ve he vyeena msta, kdy zahyne dal zmusk sti rodiny, vt chvli se toti stane viditelnm pro ostatn mrtv kdy si mui vyjasuj sv nzory, pouvaj slova jako hrdinstv, est a odvaha, je evidentn, e vem synm byl vzorem jejich otec, vichni odmalika chodili do jeho pracovny, prv tam se odehrvaj tyto rozhovorymrtv mui pomalu pichzej k nzoru, e vichni udlali pesn to, co udlat prost museli, na druh stran si ale uvdomuj, e ivot pro n skonil dve, ne bylo nutn a svm zpsobem ivm zvid, nen pro n jednoduch bt jen pouhmi pozorovateli

 • NCO K ZAMYLEN:Uvete DVA ZKLADN TEMATICK OKRUHY dramat Karla PAKA a kad z nich strun charakterizujte.

  Uvete NZVY alespo DVOU APKOVCH dramat.

 • ODPOVDI NA OTZKY:UTOPICK nmty a PROTEST proti FAISMU a NSIL

  R. U. R., VC MAKROPULOS, BL NEMOC, MATKA . . .

 • ZDROJE A POUIT LITERATURA:1] - NEUVEDEN. Karel-capek commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupn na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Karel-capek.jpg 2] - NEUVEDEN. 768px-Karel_Josef_Capkovi_radio commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Josef_Capkovi_radio.jpg 3] - NEUVEDEN. 380px-R.U.R._by_Karel_apek_1939 commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupn na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R.U.R._by_Karel_apek_1939.jpg CSA Jan: Pehled djin eskho divadla 1. a 2. dl - od potku do roku 1945. 2. vydn. Praha: Akademie mzickch umn, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4

 • ZDROJE A POUIT LITERATURA:KOLEKTIV, MENCLOV, Vra a VANK, Vclav: Slovnk eskch spisovatel. 2., rozen vydn. Praha: Libri, 2005. 832 s. ISBN 80-7277-179-5KARPATSK, Duan: Mal labyrint literatury. 4. vydn. Praha: Albatros, 2008. 600 s. ISBN 978-80-00-02154-6 APEK Karel: Bl nemoc. Praha: Arthur 2010. 91 s. ISBN 978-80-87128-52-7APEK Karel: R. U. R. Praha: Arthur 2009. 101 s. ISBN 978-80-87128-14-5APEK Karel: Matka. 2. vydn. Praha: Arthur 2011. 83 s. ISBN 978-80-87128-53-4