Click here to load reader

Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)

http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 1/111
GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT AFERENT
SUBMSURII 8.1 „ÎMPDURIRI I CREAREA DE SUPRAFEE  ÎMPDURITE”
PENTRU ANUL 2016 
2016
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 2/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 2/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    2 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT "Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite”,
aferent Msurii 8 „Investiii în dezvoltarea zonelor împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor”, Submsura 8.1 „Împduriri i crearea de suprafee împdurite”, din cadrul
Programului Naional de Dezvoltare Rural 2014-2020 Versiunea 1.0 aprilie 2016
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic   a  poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural   (FEADR) i constituie un suport informativ complex pentru preg tirea, întocmirea i depunerea Cererii de Sprijin, precum i modalitatea de selec  ie, aprobare i derulare a contractului de finan are. De asemenea, con ine lista documentelor, avizelor i acordurilor, modelul Cererii de Sprijin al Contractului de Sprijin, precum i alte informa ii utile implement rii schemei de ajutor de stat.
IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i îndrumarele
editate de MADR i APIA, disponibile la sediile Centrelor judeene APIA, precum i
 pe paginile de internet www.apia.org.ro  i www.madr.ro.
De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct la
sediile noastre, prin telefon, prin email sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de pe pagina de internet.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 3/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 3/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    3 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
CUPRINS Capitolul 1 - PREVEDERI GENERALE ...........................................................................04 1.1 Scopul i obiectivele schemei de ajutor de stat ………………………………………… 04
2.4.Condi  ii de acordare a sprijinului ..................... ...........................................................14
Capitolul 3 ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite” ..................................................................................................................... 16 3.1.Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de sprijin .............................16 3.1.1.Completarea cererii de sprijin i depunerea dosarului .............................................20 3.1.2.Informatii generale cu privire la verificarea dosarului cererii de sprijin de c tre APIA ............................................................................................................................................21
3.2.Criteriile de selec  ie .................................................................................................... 223.2.1. Aplicarea principiilor i criteriilor de selec  ie ........................................................... 24 3.2.2. Criterii de departajare ............................................................................................. 33 3.2.3. Selec  ia proiectelor i solu ionarea contesta iilor ....................................................33 3.3.Contractarea fondurilor. Restituirea proiectelor neselectate ...................................... 34 3.4 Dosarul cererii de plat . Plata................................................................................ 36
Capitolul 4 - INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ....................................................................................................... 39 4.1 Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin .................................................... 39
Capitolul 5 – DICTIONAR ............................................................................................... 44
Capitolul 6 – ANEXE ....................................................................................................... 50
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 4/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 4/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    4 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE
1.1 Scopul i obiectivele schemei de ajutor de stat
Scopul ajutorului  îl reprezint acordarea unui sprijin financiar deintorilor publici i privai de terenuri agricole i neagricole i forme asociative ale acestora pentru
 împdurirea i crearea de suprafee împdurite. 
Schema vizeaz înfiinarea de plantaii forestiere, respectiv realizarea de:a)  trupuri de pdure pe terenurile agricole i neagricole, aa cum sunt definite în Capitolul 5 - Defini  ii . b) perdele forestiere de protecie pe terenurile agricole i neagricole, aa cum sunt definite în Capitolul 5 - Defini  ii .
Capitolul 2
PREZENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile prin schema de ajutor de stat?
2.1.1 Categorii de beneficiari. Criterii privind eligibilitatea solicitanilor
Beneficiarii schemei sunt deintorii publici i privai de teren agricol i neagricol i formele asociative ale acestora.
- În categoria deintorilor publici de teren agricol i neagricol sunt incluse unitile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orae, municipii) i alte persoane
 juridice de drept public, precum i formele asociative ale acestora. - În categoria deintorilor privai de teren agricol i neagricol sunt incluse persoanele
fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societile comerciale, asociaiile i fundaiile, alte persoane juridice de drept privat, precum i formele asociative ale acestora.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 5/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 5/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    5 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar (ex.: documente de înfiin are a beneficiarului),
 precum i a celor privind dreptul de proprietate i/ sau de de inere a terenurilor. Schema nu se aplic deintorilor publici i privai de teren agricol i neagricol i
formelor asociative ale acestora precizai anterior dac acetia se afl, dup caz, în urmtoarele situaii:
  Sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul definiiei de la Capitolul 5 – Dic  ionar; Se va completa „Declara ia pe propria r spundere cu privire la neîncadrarea în categoria "firme în dificultate" (  Anexa 2  ). Declara ia este înso it   de Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer  ului precum i de Situa iile financiare
(bilan   formularul F10, cont de profit i pierderi formularul F20) pentru ultimii 2 ani fiscali încheia i.
  Împotriva lor a fost emis o decizie de recuperare definitiv a unui ajutor de stat, dac aceast decizie de recuperare nu a fost executat.
 În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se poate acorda doar dac autoritatea care gestioneaz respectivele terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teritorial (UAT) de nivel LAU 2 (comune, orae, municipii).
Organismul privat sau UAT trebuie s  fac   dovada gestionrii terenurilor aflate în
 proprietatea statului pe toat  perioada de implementare a contractului de finan are. Numai deintorii de terenuri agricole, încadrai în categoria fermierilor activi  (în
baza art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013, conform prevederilor legislaiei naionale) la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensaii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împduririi terenurilor (component a Primei 2). Calitatea de fermier activ este verificat   de APIA în baza de date IACS, conform
 prevederilor OUG nr.3/2015 art.6, alin (2) i Ordinului MADR nr.619/2015 art.17, alin.(1) i confirmat  sau infirmat  prin Nota de constatare (Anexa 4) eliberat  de aceasta. 
Beneficiarii schemei nu trebuie s fie beneficiari ai altor forme de sprijin din
Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeai suprafa de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepia, dup caz, a plilor directe (Pilonul I al PAC) sau a plilor compensatorii acordate pe suprafa prin msurile de dezvoltare rural.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 6/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 6/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    6 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Excepia se refer la situaia în care solicitantul schemei de ajutor, la momentul depunerii cererii de sprijin are depus deja cererea unic de plat pe suprafa. În acest caz, dac lucrrile de înfiinare a plantaiilor demareaz începând cu data de 1 octombrie, solicitantul poate s beneficieze pentru anul respectiv de plile directe acordate pe suprafa în baza Regulamentului (UE) 1307/2013. Dac lucrrile de înfiinare a plantaiilor demareaz înainte de data de 1 octombrie, parcelele respective nu mai pot beneficia de pli directe acordate pe suprafa.
Se va completa „Declara ia pe propria r spundere a proprietarului/gestionarului de  prim rang în numele statului (ex. Agen ia Domeniilor Statului) a terenurilor referitoare la
renun area la orice alt   form  de sprijin în perioada derul rii contractului de finan are pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite” (Anexa 3).
2.1.2. Criterii privind eligibilitatea terenurilor
Solicitantul trebuie s fac dovada deinerii de teren agricol i/sau neagricol eligibil pentru împdurire. În cadrul schemei de ajutor de stat, termenii de teren agricol i teren neagricol sunt defini  i dup cum urmeaz : 
Terenul agricol eligibil destinat împduririi reprezint o suprafa de teren din categoriile de folosin teren arabil, culturi permanente i pajiti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie s fi fost declarat la
 Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) în urm cu cel puin 2 ani  (s acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa) , iar pentru acest teren trebuie s fi fost respectate în aceast perioad standardele de eco- condiionalitate (GAEC/SMR) relevante. 
Terenul neagricol eligibil destinat împduririi  reprezint o suprafa de teren care nu este utilizat în scop agricol (dar inclus în blocurile fizice identificate în LPIS -
Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricol i are categoriile de folosin teren arabil, culturi permanente si pajiti permanente, fiind identificat în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreinere prin respectarea standardelor de eco-condiionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (s acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa).
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 7/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 7/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    7 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Verificarea respect rii GAEC/SMR se face prin accesarea de c tre APIA a informa iilor din baza de date IACS certificând, printre altele: suprafa a parcelelor, respectarea sau nu a GAEC/SMR, categoria de folosin agricol  a terenului (arabil, culturi
 permanente si paji ti permanente).
Încadrarea terenurilor destinate împduririi în categoriile de teren agricol i/sau neagricol la nivel de parcel   va fi efectuat , înainte de demararea întocmirii proiectului tehnic de împdurire, de c tre APIA, la momentul solicit rii Notei de constatare (  Anexa 4 ) i efecturii digitiz rii în LPIS.
De asemenea, terenurile agricole i neagricole definite mai sus propuse pentru
 împdurire trebuie s îndeplineasc urmtoarele condiii:   s  fie în proprietatea solicitantului sau s  fie la dispozi  ia acestuia,  pe toat  
 perioada derul rii contractului de finan are  (A se vedea Cap.4.1 Documentele necesare întocmirii cererii de sprijin);
  suprafaa terenului propus pentru împdurire,  în cazul realizrii de perdele forestiere de protecie,  trebuie s fie de cel puin 0,5 ha, iar suprafaa compact minim împdurit de cel puin 0,1 ha. Suprafaa terenului propus pentru
 împdurire, în cazul realizrii de trupuri de pdure, trebuie s fie de cel puin 1 ha, iar suprafaa compact minim împdurit de cel puin 0,5 ha.
Suprafa a compact   reprezint   o suprafa  continu  de teren, nefrac  ionat   i far   enclave.
Soluiile tehnice din proiectele de împdurire pentru terenurile aflate în siturile Natura 2000 trebuie s corespund obiectivelor stabilite pentru aceste zone, fiind însoite de
 Acord de mediu i/sau Aviz Natura 2000. La depunerea proiectului tehnic de împdurire la GF i ulterior o dat  cu dosarul cererii
de sprijin, solicitantul trebuie s depun cel pu in documentul emis de agen ia jude ean   pentru protec  ia mediului prin care acesta este informat în baza solicit rii (notific rii) emiterii acordului de mediu c :
- solicitarea s-a clasat,
- solicitarea s-a respins în mod justificat, - s-a luat decizia privind necesitatea demar rii procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului i/sau a procedurii de evaluare adecvat .  Acordul de mediu i/sau Avizului Natura 2000 trebuie prezentat APIA în termen de 3
luni de la notificarea solicitantului privind selec  ia cererii de sprijin i înainte de semnarea contractului de finan are, în cazul în care nu este necesar   parcurgerea procedurilor de
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 8/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 8/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    8 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elabor rii unui studiu de impact i/sau de evaluare adecvat . În cazul în care este necesar  parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului cu necesitatea elabor rii unui studiu de impact i/sau de evaluare adecvat   Acordul de mediu i/sau Avizului Natura 2000 trebuie
 prezentat APIA în termen de 6 luni de la notificarea solicitantului privind selec  ia cererii de sprijin i înainte de semnarea contractului de finan are.
Urmtoarele categorii de terenuri NU sunt eligibile pentru schema de ajutor de stat:   terenuri grevate de sarcini i gajuri cu deposedare în favoarea unei tere pri,
conform evidenelor cadastrelor locale (Anexa 5  - Declara ie privind situatia
terenului),    terenuri care fac obiectul unor litigii ( Anexa 5  - Declara ie privind situa ia
terenului),   terenuri menionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau
planuri naionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major (Anexa 6  – Adres Consiliul Jude ean), 
  terenurile agricole pentru care exist angajamente în derulare pentru agro-mediu i clim, 
  pajiti naturale permanente, cu excepia  celor afectate, conform proiectului
tehnic, de fenomene de degradare a solului, i anume: eroziune de suprafa foarte puternic i excesiv, eroziune de adâncime (ogae, ravene, toreni), alunecri active, prbuiri, surpri i scurgeri noroioase, prezena aglomerrilor de pietri, bolovni, grohoti, stâncrii i depozite de aluviuni toreniale, srturare sau aciditate puternic, prezena nisipurilor mobile.
Categoriile de degradare precizate vor fi documentate în cadrul proiectului tehnic de împdurire (analize de sol, imagini etc.). Zonele pentru care nu exist   solu ii de împdurire, precizate în Norma tehnic   nr.1 (ex. Grupele Sta ionale 7, 33, 142), nu pot face obiectul proiectului tehnic de împdurire. Suprafa a solicitat   pentru sprijin este
suprafa a care va fi parcurs efectiv cu lucr ri de împdurire. - În cazul terenurilor afectate de eroziune de suprafa  foarte puternic   i excesiv   (încadrate în categoriile de degradare e3 si e4 conform Normelor tehnice nr.1), degradarea va fi sus inut  prin analiza profilelor de sol.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 9/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 9/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    9 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
- În cazul terenurilor afectate de eroziune de adâncime (ogae, ravene, toren i), alunec ri active, pr buiri, surpri i scurgeri noroioase, degradarea va fi eviden iat   prin documenta ie photo ataat   la proiect. În astfel de situa ii, suprafa a ce urmeaz   a fi împdurit   va fi alcatuit   din suprafa a efectiv degradat   i o zon  perimetral   de siguran, stabilit  prin proiectul de împdurire, l  imea acestei zone urmând a fi corelat   cu intensitatea fenomenului de degradare în adâncime. - În cazul terenurilor cu aglomer ri de pietri , bolov ni , grohoti , stânc rii i depozite de aluviuni toren iale, degradarea va fi eviden iat  prin documenta ie photo ataat  la proiect. - În cazul terenurilor afectate de sr turare sau aciditate puternic   sau a terenurilor cu nisipuri mobile, degradarea va fi eviden iat  de analiza profilelor de sol. Numrul profilelor
de sol va fi corelat cu numrul unit  ilor sta ionale constituite în cadrul proiectului, astfel încât la fiecare unitate sta ional  s fie s pat cel pu in câte un profil de sol de baz .
 În cadrul prezentei scheme nu este eligibil  înfiinarea de plantaii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producie, plantaii de arbori cu cretere rapid
 întrebuinai pentru producerea de energie sau plantaii de pomi de Crciun.
2.2. Tipul, intensitatea i valoarea maxim a sprijinului
Sprijinul finaniciar, acordat ca valoare fix, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împdurirea de terenuri agricole i neagricole, sub forma a dou prime, dup cum urmeaz:
  Prima de înfiinare a plantaiilor forestiere, care acoper i costurile de elaborare a proiectului tehnic de împdurire (denumit Prima 1).
  Prima anual, pentru o perioad de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de  întreinere i îngrijire a plantaiei forestiere i pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împduririi (denumit Prima 2).
Proiectarea lucr rilor de înfiin are, între inere i îngrijire prin proiectul tehnic,
 precum i execu ia acestora se realizeaz  la nivel parcel  i/sau subparcel , astfel: - În cazul în care în cadrul unei parcele se va identifica necesitatea realiz rii
împduririi pe baza mai multor formule de împdurire, suprafa a acesteia se va diviza în subparcele, pentru fiecare dintre acestea utilizându-se o singur  formul  de împdurire i schem de plantare.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 10/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 10/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    10 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Plata Primei 1 se face o singur   dat   pentru toate parcelele i/sau, dup  caz, subparcelele cuprinse în cererea de sprijin (Anexa 10  ). Depunerea cererii de plat  pentru Prima 1 este condi  ionat   de finalizarea lucr rilor de înfiin are pentru toate parcelele i/sau, dup caz, subparcelele.
Prima plat  a Primei 2 se va efectua în anul pl  ii Primei 1.
Deintorii de terenuri agricole i neagricole proprietate a statului i/sau deintorii de terenuri agricole i/sau neagricole proprietate a unitilor administrativ teritoriale (UAT) sau asociaii ale acestora, beneficiaz numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.
Intensitatea sprijinului  public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din total costuri eligibile (precizate la cap. 2.3. Costuri eligibile), fr a se depi valoarea maxim a sprijinului public pentru un o cerere de sprijin.
 În cazul apariiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici pân la momentul realizrii primei lucrri de întreinere a plantaiei, constatat conform prevederilor Ordinului MADR nr.766/2007  pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de
 prevenire, constatare, evaluare i aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase i de al  i factori v t mtori fondului forestier na ional, vegeta iei
forestiere din afara fondului forestier na ional i obiectivelor instalate în aceste  de ctreautoritile publice desemnate, dac pierderile de puiei depesc pragul de 20% din totalul de puiei plantai, costurile cu refacerea plantaiei pot fi acoperite pân la maximum 75% din costul standard legat de lucrrile pentru înfiinarea plantaiei, în funcie de lucrrile de replantare necesare. În acest caz, costurile de întreinere a plantaiei din primul an vor fi pltite proporional cu suprafaa plantaiei neafectat de evenimentul produs de factori biotici sau abiotici. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor cu refacerea plantaiei beneficiarul va trebui s demonstreze c lucrrile iniiale de înfiinare a plantaiei au fost planificate i executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice nr. 1 sau 2, dup caz.
Evenimentul produs de factori biotici sau abiotici va fi invocat numai în cazul  parcelelor/subparcelelor pentru care s-a finalizat procesul de înfiin are a planta iei. Acesta va fi documentat in conformitate cu prevederile Ordinului 766/2007 aplicabile lucr rilor de împduriri. Documentele doveditoare vor fi depuse la dosarul cererii de plat   pentru
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 11/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 11/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    11 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
lucr rile de înfiin are i vor fi prezentate reprezentan ilor Grzii Forestiere (GF) la verific rile in teren.
 Atingerea pragului de 20% puie i afecta i de evenimente produse de factori biotici sau abiotici raportat la total suprafa a împdurita va fi stabilit la finalizarea tuturor lucr rilor de înfiin are (maximum 2 ani de la semnarea contractului de finan are).
Beneficiarul are dreptul sa solicite numai o singura data refacerea planta iei pe aceeai suprafa a. Atât în cazul terenurilor agricole, cât i în cazul terenurilor neagricole, cuantumul pl  ii pentru refacerea planta iei va de 75% din costul standard legat de lucr rile de înfiin are a planta iei specifice terenurilor agricole.
Costurile de între inere a planta iei aferente primului an se vor calcula având învedere propor  ia puie ilor neafecta i de evenimentul în cauz , indiferent de localizarea  puie ilor afecta i pe întreaga suprafa a planta iei.
Exemplu: În cazul în care planta ia se afl  amplasat  pe un teren agricol în zona de câmpie cu suprafa a de 10 ha i pe care s-au plantat un numr de 50.000 de puie i, iar în urma manifest rii unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici s-a constatat
 pierderea a cel pu in 10.001 puie i (reprezentând mai mult de 20% din numrul total de  puie i planta i) costurile de între inere a planta iei se vor calcula dup cum urmeaz :
- Suprafa a aferent  unui numr de 10.001 puie i: 10.001 x 10 (ha) / 50.000 = 2,0002 ha – reprezenând suprafa a pentru care se calculeaz   costurile pentru refacerea planta iei (maximum 75% din din costul standard legat de lucr rile pentru înfiin area planta iei, în func  ie de lucr rile de replantare necesare).
- Suprafa a pentru care se calculeaz  costurile pentru intre inerea planta iei: 10 (ha) – 2,0002 (ha) = 7,9998 (ha)
- Costul de între inere a planta iei aferente primului an: 1138 (euro) x 7,9998 (ha) = 9.103,7724 (euro)
Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri i forme de relief, aferente
proiectului tehnic de împdurire, lucrrilor de înfiinare, lucrrilor de întreinere, lucrrilorde îngrijire i compensaiilor pentru acoperirea pierderilor de venit sunt prezentate în tabelul 1.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 12/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 12/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    12 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Tabelul 1. Nivelul costurilor standard pentru lucrrile de împdurire:
EUR/ha Terenuri agricole Terenuri neagricole Câmpie Deal Munte Câmpie Deal Munte
Prima 1 (rândul 1+rândul 2 )
1 Proiect tehnic Cost elaborare proiect (Conform formulei 1)
Cost elaborare proiect (Conform formulei 1)
Cost elaborare proiect (Conform formulei 1)
Cost elaborare proiect (Conform formulei 1)
Cost elaborare proiect (Conform formulei 1)
Cost elaborare proiect (Conform formulei 1)
2 Înfiinare 3994 2528 2619 4393 2639 2730
Prima 2 (rândul 4…9* + rândul 11…12* + rândul 14…15*) *   în funcie de anul de aplicare i de solicitarea beneficiarului 
3 Lucrri de întreinere (maximum 6 ani) 4 Întreinere anul 1 1138 1443 487 1138 1443 487 5 Întreinere anul 2 2423 1923 1295 2423 1923 1295
6 Întreinere anul 3 1671 1438 1198 1671 1438 1198 7 Întreinere anul 4 899 834 109 899 834 109 8 Întreinere anul 5 632 465 109 632 465 109 9 Întreinere anul 6 632 465 55 632 465 55 10 Lucrri de îngrijire (2 ani) 11 Îngrijire anii 7 sau 8 191 191 191 191 191 191 12 Îngrijire anii 10 sau 11 157 157 262 157 157 262
13 Compensaii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol (12 ani) (rândul 14 + rândul 15 )
14 Marja net standard 190 190 190 - - - 15 Plata unic pe
suprafa PD** PD PD - - -
** PD – plata unic pe suprafa acordat, aferent anului de campanie
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 13/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 13/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    13 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Costul standard aferent elaborrii proiectului tehnic de împdurire este calculat în baza formulei 1:
Cost elaborare proiect tehnic de împdurire = VB + n*VM*2%
 în care: VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de împdurire pe suprafaa
minim admis – 590 (euro) n (ha) - suprafaa total solicitat a fi împdurit în baza prezentei scheme VM (euro) - costul mediu naional de împdurire a unui hectar de teren agricol i neagricol
(aferent lucrrilor de înfiinare i întreinere a plantaiilor – 8.889 (euro)
Valoarea maxim a sprijinului  public pentru o cerere de sprijin acordat în baza prezentei scheme, care înglobeaz toate costurile standard aferente Primelor 1 i 2 care vor fi pltite pe toat durata de aplicare a contractului de finanare, este de 7.000.000 euro.
2.3. Costuri eligibile
Sprijinul acoper urmtoarele costuri eligibile: (1) costurile standard aferente elaborrii proiectului tehnic de împdurire; (2) costurile standard aferente lucrrilor de înfiinare a plantaiei pentru cele trei tipuri de
forme de relief (câmpie, deal, munte) i cele dou categorii de teren (agricol, neagricol), (3) costurile standard aferente lucrrilor de întreinere a plantaiei pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioad de maximum 6 ani, asimilat termenului de închidere a strii de masiv. Perioada în care se efectueaz lucrrile de întreinere a plantaiei este stabilit în cadrul proiectului tehnic de împdurire; (4) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme de relief (câmpie, deal, munte) pentru dou lucrri de îngrijire a arboretelor , prima lucrare efectuat  în anul 7 sau 8, iar cea de a doua în anul 10 sau 11 (din cadrul celor 12 ani pentru care se acord   Prima 2), efectuate dup închiderea strii de masiv;
(5) costuri standard aferente compensaiilor pentru acoperirea pierderilor de venitagricol ca urmare a împduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioad de 12 ani. (6) costuri pentru refacerea plantaiei în cazul apariiei unui eveniment produs de factori
biotici sau abiotici pân la momentul realizrii primei lucrri de întreinere a plantaiei din cursul primului an de împdurire (Conform preciz rilor de la Cap.2.2);
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 14/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 14/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    14 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
(7) costuri standard legate de lucrrile de întreinere a plantaiei pentru anul I pentru suprafaa plantaiei neafectat de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, în cazul refacerii plantaiei ca urmare a apariiei unui astfel de eveniment;
2.4.Condi  ii de acordare a sprijinului
Lucrrile de împdurire, pân la atingerea strii de masiv, se vor executa în baza unui proiect tehnic de împdurire care va respecta Normele tehnice nr. 1  (în cazul realizrii de trupuri de pdure) sau Normele tehnice nr. 2   (în cazul realizrii de perdele forestiere de protecie) i care va fi elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de
specialitate atestate de autoritatea naional în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucrrilor de regenerare, întreinere a seminiurilor i plantaiilor, lucrri de îngrijire a arboretelor, precum i a lucrrilor de îmbuntiri funciare din domeniul silvic.
Lista persoanelor fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea na ional  în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucr rilor de regenerare, între inere a semin i urilor i planta iilor, lucr ri de îngrijire a arboretelor, precum i a lucr rilor de îmbunt  iri funciare din domeniul silvic este publicat   pe site-ul Ministerului Mediului,
 Apelor i P durilor, domeniul „Informare public ”, categoria „Înregistr ri – atest ri”. ( http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53 ).
Materialul forestier utilizat la lucrrile de împdurire trebuie s respecte prevederileLegii nr.107/2011  privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificrile i completrile ulterioare.
Lucrrile de înfiinare a plantaiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnrii contractului de finanare.
Lucrrile de îngrijire a arboretelor efectuate dup închiderea strii de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului s nu scad sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de îngrijire se va efectua în anul 7 sau 8, iar cea de a doua lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de împdurire.
Plantaia forestier realizat va fi meninut pe suprafaa care face obiectul proiectului cel puin pe perioada de implementare a contractului de finanare, respectând condiiile referitoare la realizarea lucrrilor de împdurire, întreinere a plantaiilor i
 îngrijire a arboretelor prevzute de schema de ajutor de stat. Se va avea în vedere ca pe toat perioada cuprins între data finalizrii ultimei lucrri de întreinere a plantaiei i data
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 15/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 15/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    15 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
finalizrii contractului de finanare indicele de închidere a coronamentului s nu scad sub valoarea de 0,7.
Pân la închiderea strii de masiv i încheierea contractului de finanare, gestionarea tuturor pantaiilor forestiere se va realiza în baza proiectului tehnic de
 împdurire. Dup închiderea strii de masiv, modul de gestionare a pdurii, prevzut i în proiectul tehnic, trebuie s fie compatibil cu prevederile Codului silvic i a legislaiei din domeniul forestier. Pân la vârsta exploatabilitii precizat în proiectul tehnic de
 împdurire, suprafaa care face obiectul proiectului de împdurire nu va mai putea beneficia de nicio plat acordat pe suprafa agricol prin intermediul IACS, cu excepia situaiei în care beneficiarul solicit, înainte de demararea lucrrilor de înfiinare a
plantaiei, rezilierea contractului de finanare pentru împdurirea suprafeei care face obiectul proiectului tehnic de împdurire sau în situaia în care se convine încetarea contractului de finanare în caz de for major, constatat conform prevederilor legale i
 în temeiul Ordinului nr. ....... privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru  prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite” art.29 alin (2) lit. a) i b). 
Beneficiarii schemei de ajutor de stat care sunt eligibili pentru orice component a Primei 2 trebuie s respecte normele privind eco-condiionalitatea, prevzute de Titlul VI al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind finan area, gestionarea i monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentelor CEE nr. 352/78, CE nr. 165/94, CE nr.
2799/98, CE nr. 814/2000, CE 1290/2005 i CE nr. 485/2008 ale Consiliului , stabilite prinlegislaia naional, pe toate terenurile agricole aparinând exploataiei agricole i pe toat perioada contractului de finanare. Nerespectarea cerinelor de eco-condiionalitate va conduce la reduceri sau la excluderi de la plata Primei 2.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 16/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 16/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    16 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Capitolul 3
 Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru Schema de ajutor de stat SPRIJIN PENTRU PRIMA ÎMP  DURIRE  I CREAREA DE SUPRAFE  E ÎMP  DURITE
3.1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de sprijin
Pentru acordarea sprijinului în cadrul schemei de ajutor de stat aferent submsurii 8.1 Împduriri i crearea de suprafe e împdurite solicitantul depune o cerere de sprijin  (Anexa 10) la Centrul Judeean sau al Municipiului Bucureti al APIA (Anexa 20). Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie s parcurg etapele de identificare a suprafeelor care urmeaz a fi împdurite i de elaborare a proiectului tehnic de împdurire.
Dosarul cererii de sprijin conine cererea de sprijin însoit de proiectul tehnic de  împdurire avizat de ctre MMAP – DGP – GF (în original) i anexele administrative.
A. Identificarea suprafeelor care urmeaz a fi împdurite
 A.1 Etapa inial de identificare a suprafeelor care urmeaz a fi împdurite
Solicitantul schemei de ajutor de stat va demara activitatea de întocmire a proiectului tehnic de împdurire numai dup identificarea/înscrierea prealabil a terenului agricol/neagricol care urmeaz a fi împdurit în sistemul IPA online al APIA i obinerea Notei de constatare (Anexa 4) eliberat de ctre APIA în baza Solicitrii eliberrii „Notei de constatare” a potenialului beneficiar (Anexa 1).
Identificarea/înscrierea terenurilor agricole i/sau neagricole care urmeaz a fi
 împdurite poate fi fcut de ctre solicitani prin aplicaia electronic IPA online accesând site-ul APIA (www.apia.org.ro). IPA-online este un instrument pus la dispoziia solicitanilor de ctre APIA, prin care acetia îi pot identifica i digitiza parcelele, prin intermediul aplicaiei GIS (http://lpis.apia.org.ro).
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 17/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 17/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    17 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Dup identificarea/înscrierea în Registrul unic de identificare, digitizare i verificrile efectuate de ctre APIA în IPA Online i IACS, are loc, între APIA i solicitant, procesul de gestionare a eventualelor suprapuneri de limite.
Nu se accept accesarea schemei de ajutor de stat pe fraciune de parcel!  În cazul în care deintorii de teren agricol care au beneficiat de sprijin prin alte
msuri pe suprafa gestionate prin IACS doresc s acceseze schema de ajutor de stat doar pentru o parte dintr-o parcel agricol declarat anterior, parcela iniial se va scinda
 în dou parcele distincte, astfel: parcela pentru care urmeaz a se primi sprijin în baza schemei de ajutor de stat va primi un numr nou, iar parcela pentru msura de sprijin pe suprafa gestionat prin IACS îi pstreaz numrul atribuit iniial, suprafaa acesteia
fiind reprezentat de diferena dintre suprafaa iniial a parcelei i suprafaa ce urmeaz a se împduri în baza schemei de ajutor de stat.
Nedeclararea terenului/parcelei în ultimii doi ani la APIA determin încadrarea parcelei la categoria teren neagricol. Tot la categoria teren neagricol vor fi încadrate i parcelele declarate i/sau solicitate pe care nu au fost respectate normele privind ecocondiionalitatea în ultimii 2 ani, respectiv ultimele dou campanii integrale de primire a cererilor unice de plat pe suprafa.
Pentru încadrarea în categoria terenurilor agricole sau neagricole, APIA va verifica respectarea normelor privind ecocondiionalitatea pe parcelele care urmeaz a fi
 împdurite. În cazul în care solicitantul declar terenul care urmeaz a fi împdurit într-un poligon neagricol (conform încadrrii LPIS) suprafaa parcelei/parcelelor nu poate face obiectul ajutorului de stat – suprafaa solicitat va fi redus pe limita blocului fizic din LPIS, conform referinei din Campania precedent a anului de solicitare a acesrii schemei de ajutor.
 A.2 Etapa final de identificare a suprafeelor care urmeaz a fi împdurite Pentru realizarea proiectului tehnic de împdurire este necesar compararea
limitelor (amplasamentul) terenului care va face obiectul împduririi care reiese din Nota
de constatare  emis în prealabil de APIA (Anexa 4)  cu limitele terenului identificate i msurate în teren în cadrul elaborrii proiectului tehnic de împdurire. În cazul în care exist neconcordane între datele furnizate de APIA prin Nota de constatare, rezultate din identificarea iniial, i datele rezultate conform msurtorilor i identificrii în teren realizate de proiectant în cadrul elaborrii proiectului tehnic de împdurire, se va proceda
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 18/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 18/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    18 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
la conciliere conform procedurilor APIA. La conciliere vor fi prezeni: solicitantul, reprezentantul APIA i reprezentantul proiectantului. Dac în urma concilierii intervin modificri privind amplasamentul parcelelor i/sau suprafaa acestora, Nota de constatare va fi revizuit. 
Terenurile constituite în perimetre de ameliorare în baza Legii nr. 100/2010 privind  împdurirea terenurilor degradate, precum i terenurile incluse în Programul na ional de realizare a perdelelor forestiere pentru protec  ia autostr zilor i drumurilor na ionale  prevzut în Legea nr. 289/2002  privind perdelele forestiere de protec  ie, republicat, nu fac obiectul sprijinului în baza prezentei scheme de ajutor de stat.
Pentru verificarea încadrrii terenului în perimetre de ameliorare i în Programul
na ional de realizare a perdelelor forestiere pentru protec  ia autostr zilor i drumurilor na ionale,  solicitantul va depune o cerere  (Anexa 13) la GF, în urma creia aceasta va elibera avizul care confirm îndeplinirea/neîndeplinirea acestor condiii. Acest aviz este solicitat înainte de demararea proiectului tehnic de împdurire i ulterior eliberrii Notei de constatare iniiale (Anexa 4) ctre APIA de solicitant la GF.
B. Elaborarea proiectului tehnic de împdurire
Proiectul tehnic de împdurire se elaboreaz în baza prevederilor normelor tehnice
1 i 2, fiei tehnice a msurii 8, precum i ale prevederilor Ordinului....  privind aprobareaschemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite”. Nerespectarea acestor prevederi determin respingerea proiectului tehnic de împdurire de ctre GF.
Proiectul tehnic de împdurire poate fi elaborat doar de ctre o persoan fizic sau  juridic atestat conform OM nr. 1763/2015 sau OM nr. 718/2010 pentru lucrrile de proiectare menionate mai jos.
În cazul întocmirii proiectului tehnic de împdurire, atestatul persoanei fizice sau  juridice trebuie s  con in  domeniul „proiectare” (codificare „5a”) i grupa de lucr ri  „ împdurirea terenurilor agricole, perdele forestiere de protecie i plantaii pentru
combaterea eroziunii solului i stabilizarea nisipurilor mictoare” (codificare „6g” în atestatele emise în baza OM nr. 1763/2015 sau codificare „7d” în atestatele emise în baza OM nr. 718/2010). În plus, în situa ia în care exist   i fenomene de degradare de tipul alunec rilor de teren i forma iuni toren iale, este necesar   i grupa „lucrri de combatere a eroziunii solului i de ameliorare a terenurilor afectate de alunecri.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 19/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 19/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    19 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
Aceste amenajri cuprind lucrri pentru protecia solului, regularizarea scurgerii apei pe versani i stingerea formaiunilor toreniale” (codificare „6e” în atestatele emise în baza OM nr. 1763/2015 sau codificare „7b” în atestatele emise în baza OM nr. 718/2010).
Lista persoanelor fizice i a persoanelor juridice de specialitate atestate de autoritatea na ional   în domeniul silviculturii pentru proiectarea lucr rilor de regenerare, între inere a semin i urilor i planta iilor, lucr ri de îngrijire a arboretelor, precum i a lucr rilor de îmbunt  iri funciare din domeniul silvic este publicat  pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor i P durilor, domeniul „Informare public ”, categoria „Înregistr ri – atest ri”. (http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53).
Pentru elaborarea proiectului tehnic de împdurire se va utiliza cuprinsul prezentat în Anexa 12.
Un proiect tehnic de împdurire poate cuprinde mai multe amplasamente de terenuri ce urmeaz a fi împdurite (trupuri de pdure i/sau perdele forestiere de protecie). Proiectarea lucrrilor de înfiinare, întreinere i îngrijire prin proiectul tehnic, precum i execuia acestora se realizeaz la nivel parcel i/sau subparcel, dup caz.
Fiecare parcel i/sau subparcel, dup caz, va avea o singur formul de  împdurire i schem de plantare aferent.
Formulele i schemele de împdurire vor lua în considerare numai speciile forestiere
din listele speciilor forestiere de arbori i arbuti utilizate în lucrrile de împduririprezentate în Anexa 8.  Proiectul tehnic de împdurire (în dou exemplare originale), împreun cu
documentele precizate la cap. 4.1, lit. A, se depun la GF care are arondat judeul centrului judeean APIA (Anexa 14) unde va depune cererea de sprijin, în vederea avizrii.
Urmare verificrii proiectului tehnic i a documentelor ataate, GF emite avizul pentru proiectul tehnic de împdurire. Dup emiterea avizuluiGF înmâneaz solicitantului
 în vederea depunerii la APIA: - Proiectul tehnic de împdurire certificat de GF, într-un exemplar original ;
- Fia rezumativ a proiectului tehnic de împdurire  (Anexa 7) –dou exemplare în original; 
- Avizul GF pentru proiectul tehnic de împdurire –dou exemplare în original; 
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 20/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 20/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    20 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
3.1.1 Completarea cererii de sprijin i depunerea dosarului
Completarea Cererii de sprijin, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform formularului standard acordându-se importan deosebit completrii corecte i integrale a acesteia.
 Având în vedere faptul c pentru identificarea solicitanilor/femierilor APIA realizeaz i administreaz Registrul unic de identificare (RUI) - element component al Sistemului Integrat de Administrare i Control, pentru a beneficia de ajutorul de stat, solicitantul care nu figureaz în baza de date APIA, înainte de depunerea cererii de sprijin, se va înscrie în RUI, primind numr unic de identificare (RO...).
Un beneficiar poate depune o singur  cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin.
Cererile de sprijin sunt depuse la centrele judeene ale Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur în perioada specificat pe site-ul www.apia.org.ro conform
 Anuntului de lansare a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin pentru ajutorul de stat.  Anunul conine informaiile necesare solicitantilor: perioada de depunere a Cererii de sprijin precum i valoarea alocrii financiare a sesiunii.
Dosarele Cererilor de sprijin sunt depuse personal de ctre reprezentantul legal, aa cum este precizat în formularul Cererii de sprijin sau de ctre împuternicit, prin
procur legalizat (în original), pân la data limit de închidere a sesiunii de depunere. În situaia în care solicitanii au suprafee situate pe raza mai multor judee, Cererea de sprijin se depune la Centrul judeean APIA din judeul în care deine cea mai mare suprafa care face obiectul proiectului tehnic de împdurire.
Pentru acele documente originale care rmân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate), copiile trebuie s conin meniunea „Conform cu originalul”  i s fie semnate de ctre reprezentantul legal/împuternicitul acestuia.
Solicitanii au obligaia de a completa toate datele i de a bifa toate spaiile din Cererea de sprijin.
Solicitantul trebuie s se asigure c rmâne în posesia unui exemplar complet al
Dosarului cererii de sprijin în afara celor depuse la Centrul Judeean APIA.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 21/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 21/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    21 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
3.1.2 Informa ii generale cu privire la verificarea dosarului cererii de sprijin de c tre  APIA
A. Verificarea conformitii cererii de sprijin Dup depunerea i înregistrarea cererii de sprijin are loc o prim verificare, în
prezena solicitantului, concretizat în controlul vizual al cererii de sprijin, respectiv completarea i anexarea la dosar a formularului Proces verbal pentru controlul vizual al cererii de sprijin pentru ajutorul de stat "Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite” .
 În cazul în care sunt depistate erori de form fcute de solicitant la completarea Cererii de
sprijin sau neconcordane, solicitantul le va corecta pe loc. Corecia este efectuat de ctre solicitant prin tiere cu o linie i înscrierea datelor corecte asumate prin semnatur. Formularul Proces verbal pentru controlul vizual al cererii de sprijin pentru ajutorul de stat "   Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite” se completeaz, semneaz i dateaz de ctre funcionarul APIA numai în prezena solicitantului. În cazul in care se constat lipsa unor documente din dosarul cererii de sprijin, acestea vor fi solicitate beneficiarului în termenul stabilit de APIA, dar nu mai târziu de data încheierii sesiunii de depunere a cererii de sprijin. Solicitantul semneaz, dateaz i/sau tampileaz Procesul verbal V1, certificând faptul
c a luat la cunotin despre rezultatul controlului vizual.
B. Verificarea condiiilor de eligibilitate – evaluarea cererilor de sprijin Evaluarea, ca parte a procesului de selecie, reprezint aciunea procedural prin care documentaia prin care se solicit finanare este analizat pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate i cerinelor specifice asimilate criteriilor de eligibilitate, precum i punctarea criteriilor de selecie, concretizat în Raportul de selecie preliminar. Centrul Judeean APIA va verifica conformitatea i corectitudinea datelor înscrise în cererea de sprijin i documentele ataate, precum i criteriilor de eligibilitate i cerinelor specifice asimilate criteriilor de eligibilitate pentru toate cererile de sprijin aferente schemei
de ajutor de stat. În cazul în care apar neconcordane sau neclariti, APIA va solicita, în scris, clarificri solicitantului.
APIA îi rezerv dreptul de a solicita documente sau informaii suplimentare, dac pe parcursul verificrilor cererii de sprijin se constat c este necesar.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 22/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 22/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    22 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
3.2. Selec  ia proiectelor i solu  ionarea contesta iilor
La încheierea etapei de verificare a condiiilor de eligibilitate, cererile de sprijin pot fi declarate eligibile sau neeligibile. Cererile de sprijin declarate eligibile parcurg în continuare etapa de selecie în baza prevederilor Ordinului 362/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func  ionare al procesului de selec  ie i al procesului de verificare a contesta iilor pentru cererile de sprijin aferente schemelor de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împdurire i crearea de suprafe e împdurite” i "Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor”, aferente M surii 8 „Investi  ii în dezvoltarea zonelor împdurite i îmbunt  irea viabilit  ii pdurilor, Submsura 8.1
 „Împduriri i crearea de suprafe e împdurite” i M surii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor”, Submsura 15.1 ”Pl  i pentru angajamente de silvo-mediu”, din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Rural   2014-2020 (PNDR)  (ROF).
Selecia pentru finanarea cererilor de sprijin este realizat pe baza principiilor, criteriilor de selecie/criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare dup punctajul obinut, cu încadrarea în alocarea anual disponibil.
Principiile de selecie vizeaz, în cazul în care valoarea total a cererilor de sprijin aferente unei sesiuni de depunere depete alocarea financiar pentru acea sesiune,
asigurarea tratamentului egal al solicitanilor, o mai bun utilizare a resurselor financiare idirecionarea resurselor financiare în conformitate cu obiectivul strategiei de dezvoltare rural din cadrul PNDR 2014-2020. La stabilirea criteriilor de selecie s-au avut în vedere urmtoarele principii:
a) Principiul funciei de protecie prin care se acord prioritate realizrii de perdele forestiere de protecie în funcie de suprafa; b) Principiul amplasrii terenului, prin care se acord prioritate terenurilor propuse pentru împdurire situate în zonele deficitare în pduri; c)  Principiul mrimii plantaiei, prin care se acord prioritate terenurilor propuse pentru împdurire cu suprafa mai mare;
d) Principiul funciei de reabilitare a terenurilor, prin care se acord prioritate  împduririi terenurilor situate în UAT-urile afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în funcie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare;
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 23/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 23/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    23 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
e) Principiul diversitii speciilor, prin care se acord prioritate lucrrilor de  împdurire care propun cel puin 2 specii de baz în compoziie.
Criteriile de selecie sunt detaliate conform prevederilor art. 49 al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 dup cum urmeaz:
Tabelul 2. Nr. crt.
PRINCIPII DE SELECIE CRITERII DE SELECIE PUNCTAJ
1 Principiul func iei de protec ie (se va acorda prioritate realizrii de perdele forestiere de protec ie)
1) suprafa a ocupat de sistemul de perdele forestiere > 5 ha
30p
2) 2 ha < suprafa a ocupat de sistemul de perdele forestiere ≤ 5 ha
20 p
3) suprafa a ocupat de sistemul deperdele forestiere ≤ 2 ha 10 p
2 Principiul amplasrii terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împdurire situate în zonele deficitare în pduri Anexa 12)
1) terenuri amplasate în jude ul Clrai 20p
2) terenuri amplasate în jude ele Teleorman, Constan a, Ialomi a i Brila
19 p
3) terenuri amplasate în jude ul Gala i 15 p 4) terenuri amplasate în jude ele Giurgiu,
Olt, Dolj i Botoani 14 p
5) terenuri amplasate în jude ele Tulcea i Timi 
13 p
6) terenuri amplasate în jude ul Vaslui 11 p 7) terenuri amplasate în jude ul Ilfov 10 p
3 Principiul mrimii plantaiei (se va acorda prioritateterenurilor propuse pentru împdurire cu suprafa mai mare)
1) suprafa a planta iei > 100 ha 20 p2) 20 ha < suprafa a planta iei ≤100 ha 15 p
3) suprafa a planta iei ≤ 20 ha 10 p 4 Principiul funciei de reabilitare a terenurilor (se va
acorda prioritate împduririi terenurilor situate în UAT afectate de fenomene de aridizare, eroziune sau salinizare, în func ie de valorile indicelui de ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare), (Lista cu UAT afectate de fenomene de degradare se regsete în Anexele 14-16) 
1) terenuri afectate de fenomene de aridizare sau/i eroziune
20 p
5 p
5 Principiul diversit ii speciilor (se va acorda prioritate lucrrilor de împdurire care propun cel puin 2 specii de baz în compoziie)
1) formulele de împduriri utilizate în cadrul proiectului tehnic con in cel puin 2 specii de baz
10 p
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 24/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 24/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    24 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
3.2.1 Aplicarea principiilor i criteriilor de selecie
1. Principiul funciei de protecie
a)  Dac prin cererea de sprijin se solicit numai realizarea de perdele forestiere de protecie, punctajul în cadrul acestui principiu se acord în funcie de suprafaa ce urmeaz a fi împdurit, conform încadrrii în categoriile de suprafa din tabelul de mai sus.
Exemplu: Suprafa a total  ce urmeaz  a fi împdurit  este de 4 ha. Toat  suprafa a împdurit  va fi alc tuit  dintr-un sistem de perdele forestiere de protec  ie. Ca urmare, punctajul aferent acestui
 principiu va fi 20 de puncte, datorit   faptului c   suprafa a ocupat   de sistemul de perdele forestiere (4 ha) se încadreaz   în intervalul 2 ha < suprafa a ocupat   de sistemul de perdele forestiere ≤ 5 ha precizat în tabelul de mai sus, pentru care sunt acordate 20 de puncte.
b) Dac prin cererea de sprijin se solicit atât realizarea de perdele forestiere de protecie cât i de
trupuri de pdure, punctajul acordat în cadrul acestui principiu (valori cu dou zecimale) este reprezentat de punctajul din tabelul de mai sus aferent categoriei de suprafa în care se
 încadreaz suprafaa pe care se realizeaz perdele forestiere de protecie, ponderat cu suprafaa total din cererea de sprijin, care cuprinde atât suprafaa perdelelor forestiere de protecie cât i suprafaa trupurilor de pdure.
Suprafa a pe care urmeaz  s se realizeze perdele forestiere de protec  ie este de 4 ha, iar cea  pe care urmeaz   a se realiza trupuri de pdure este de 21 ha. Ca urmare, punctajul aferent acestui principiu va fi reprezentat de punctajul aferent categoriei de suprafa   în care se încadreaz  suprafa a pe care se realizeaz  perdele forestiere de protec  ie, ponderat cu suprafa a total  din cererea de sprijin, care cuprinde atât suprafa a perdelelor forestiere de protec  ie cât i suprafa a trupurilor de pdure, respectiv:  [4 ha (suprafa a pe care urmeaz  s se realizeze perdele forestiere de protec  ie) x 20 p (punctajul aferent care se încadreaz  în intervalul 2 ha < suprafa a ocupat  de sistemul de perdele forestiere ≤ 5 ha– conform criteriilor de selec  ie din cadrul Principiului 1)21 ha (suprafa a pe care urmeaz  s se
Principiul funciei de protecie (se va acorda prioritate realizrii de perdele forestiere de protecie)
Max 30 p
1) suprafaa ocupat de sistemul de perdele forestiere > 5 ha 30 p 2) 2 ha < suprafaa ocupat de sistemul de perdele forestiere ≤ 5 ha 20 p 3) suprafaa ocupat de sistemul de perdele forestiere ≤ 2 ha 10 p
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 25/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 25/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    25 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
realizeze trupuri de pdure) x 15 p (punctajul aferent cererilor de sprijin cu suprafa a planta iei cuprins între 20 de ha i 100 ha – conform criteriilor de selec  ie din cadrul Principiului 3)/ (4 ha + 21 ha) = (4 x 20)/25 = 80/25 = 3,20 puncte 
2. Principiul amplasrii terenului
a) Dac terenurile (incluzând atât suprafaa cu perdele forestiere cât i cea aferent trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi împdurite se afl localizate numai în judee deficitare în pduri, punctajul acordat pentru acest principiu (valori cu dou zecimale) reprezint media aritmetic a punctajelor aferente fiecrui jude deficitar în pduri, ponderat cu suprafeele corespondente.
Exemplu: Suprafa a total  propus pentru împduriri este de 100 de ha, din care 40 ha în jude ul C l rai, 30 ha în jude ul Vaslui i 30 ha în jude ul Ilfov. Conform fi ei cu criteriile de selec  ie,
 punctajele aferente principiului 2 pentru jude ele C l rai, Vaslui i Ilfov sunt 20, 11, respectiv 10  puncte. Punctajul total aferent principiului 2 pentru întreaga suprafa ce urmeaz  a fi împdurit   va fi reprezentat de media aritmetic  a punctajelor aferente fiec rui jude , ponderat  cu suprafe ele corespondente, respectiv: [40 ha (suprafa a aferent  jude ului C l rai) x 20 p (punctajul aferent jude ului C l rai) + 30 ha (suprafa a aferent  jude ului Vaslui) x 11 p (punctajul aferent jude ului Vaslui) + 30 ha (suprafa a aferent  jude ului Ilfov) x 10 p (punctajul aferent jude ului Ilfov)] / (40 ha + 30 ha + 30 ha) =
(800 + 330 + 300) / 100 = 14,30 puncte 
Dac terenurile (incluzând atât suprafaa cu perdele forestiere cât i cea aferent trupurilor de pdure) ce urmeaz a fi împdurite se afl localizate atât în judee deficitare în pduri cât i în afara judeelor deficitare în pduri, punctajul acordat pentru acest principiu (valori cu dou zecimale) se va calcula parcurgând urmtoarele etape:
Principiul amplasrii terenului (se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împdurire situate în zonele deficitare în pduri)
Max 20 p 
1) terenuri amplasate în judeul Clrai 20 p 2) terenuri amplasate în judeele Teleorman, Constana, Ialomia i Brila 19 p 3) terenuri amplasate în judeul Galai 15 p 4) terenuri amplasate în judeele Giurgiu, Olt, Dolj i Botoani 14 p 5) terenuri amplasate în judeele Tulcea i Timi 13 p 6) terenuri amplasate în judeul Vaslui 11 p 7) terenuri amplasate în judeul Ilfov 10 p
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 26/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 26/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
î m p  d u r i r e i c r e a r e a d e s u p r a f e    e î m p  d u r i t e ”    26 | P a g i n a
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit i doar cu acordul APIA. Toate drepturile rezervate APIA.
b.1. Se va calcula ponderea (procente - % cu o zecimal) suprafeei aferente judeelor deficitare în pduri în suprafaa total ce urmeaz a fi împdurit.
Exemplu: Suprafa a total  propus pentru împduriri este de 180 de ha, din care 40 ha în jude ul C l rai, 30 ha în jude ul Vaslui, 30 ha în jude ul Ilfov, 50 ha în jude ul Arge i 30 ha în jude ul Suceava. Suprafa a aferent  jude elor deficitare în pduri este de 100 ha (40 ha aferente jude ului C l rai + 30 ha aferente jude ului Vaslui + 30 ha aferente jude ului Ilfov). Suprafa a aferent   jude elor f r   deficit de pduri este de 80 ha (50 ha aferente jude ului Arge + 30 ha aferente jude ului Suceava). - Ponderea suprafe elor aferente jude elor deficitare în pduri în suprafa a total  ce urmeaz  a fi împdurit   este de 55,6%  [100 ha (suprafa a aferent   jude elor deficitare în pduri) / 180 ha (suprafa a total  propus pentru împduriri)].
b.2. Se va calcula, conform celor precizate la lit. a), punctajul aferent principiului 2 pentru suprafaa total a judeelor deficitare în pduri.
Exemplu: Suprafa a total  propus pentru împduriri în jude ele deficitare în pduri este de 100 de ha, din care 40 ha în jude ul C l rai, 30 ha în jude ul Vaslui i 30 ha în jude ul Ilfov. Conform celor precizate la lit. a) punctajul acordat pentru principiul 2 reprezint  media aritmetic  (valori cu dou zecimale) a punctajelor aferente fiec rui jude  deficitar în pduri, ponderat  cu suprafe ele
corespondente (valori cu dou  zecimale). Conform calculelor din exemplul de la lit. a) punctajul aferent principiului 2 pentru suprafa a total   a jude elor deficitare în pduri din exemplu este de 14,30 puncte. 
b.3. Se va calcula punctajul final aferent principiului 2 (valori cu dou zecimale) pentru întreaga suprafa propus pentru împduriri dup urmtoarea formul:
Punctaj final = P%dp x pdp x f%aj , unde 
P%dp - Ponderea (procente - % cu o zecimal) suprafeei aferente judeelor deficitare în pduri în suprafaa total ce urmeaz a fi împdurit – calculat la lit. b.1., pdp - Punctajul principiului 2 pentru suprafaa total ce urmeaz a fi împdurit aferent judeelor deficitare în pduri – calculat la lit. b.2., f%aj – Factor de ajustare (% - precizat mai jos) aferent ponderii suprafeelor cu deficit de pduri.
8/16/2019 Draft Ghidul Solicitantului M8 Impaduriri(1)
http://slidepdf.com/reader/full/draft-ghidul-solicitantului-m8-impaduriri1 27/111
Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferent Msurii 8 “Investiii în dezvoltarea zonelor
 împdurite i îmbuntirea viabilitii pdurilor” anul 2016 Cod PPS/MS-CP
Versiune 1.0
Pagina 27/111
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i – S c h e m a d e a j u t o r d e s t a t " S p r i j i n p e n t r u p r i m a
&icir