Click here to load reader

Download (11.5 MB)

 • View
  269

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Download (11.5 MB)

 • TERBESAR 01 MALAYSIAn

  Kumpulan Yayasan Sa bah menja minproCamprO

 • MenurUI bellau Ju,a, Bahagian Pemban,unan Pend,dikan t el ah memberi l ajaan kepada seramai 1,16S or~ng pelajar baru dan yang ~edang belaja, den~iln pe' belanjaan berjllmlah RM19.2 jllta. Pada tahun lepil' juga, sebanyak RM4.2 JUI3 lelah berjaya dikulip dar lpada pembaya,an bali k plnjaman.

  " Be r mula Iiohun le ~ as, B a hagl~ n Perkembangan Kana k- ka nak l el ah menggunapakal Ku,'kulu m PERMATA Negara dalam pela ksana~n akl iv il i pengasuhan kanak- kana k l aska, katanya.

  "Program l adlka luar bandar ju, .. diteruskan dengan jumlah penglibalan ~r.lmCongan yang telah mencatalkan j angkaan keun!ung"n b erjumlah RMH. t O juta, lal tu lebih kurang 21

  Secara ke~eluruh annya , pre, l asi syarl kat ICSS pada tahun lalu adalah leb ih b a ik berbanding tah un sebelumnya hasll daripada peningkatan keu nt ungan ana k an ak ~ y a ri k a t terutamanya pening katan seca ra drast ik syarikat Benta Wawasan Scln. Bhd. dan Yayasan Sabah Shipping Scln. Bhd. Manakala S-eldor Pemulanan juga telah berjav~ memperbaiki prestasinya. $emua Inl adalah hasil daripada aldiviti-ilktlviti transformui yang lelah

  pera t us dirlpada keunlungan dilaksanakan~epanjangtahun: lamb3h keseluruhan. beliau.

  Ke t igl-tlga sektor u ta ma In i menyumbang sebanyak RM14~ . 8 jula ata up un 93.42 peratu~ da rip ada jang kaan keunlungan kau r (Gross Provisional Profit~ kesel u ruhan Kumpulan ICiS. f>t!ncapa,an prestasi in; adalah jauh lebih baik berbanding dengan prestasi ~da 2012 dan 1013: tambilhbeliau.

  Oalam menghadapi arus perniagaan yang $emikin meneabar. ICSB t elah merangka halatu j u baru untuk menlransformasikan anak an ak ,yarikal aear terus berdaya maiu pada masa hadapan.

  Untuk merealinsikan halatuju ini, ICSB t elah menambah bai k obj ektif korporatnya melalul beberapa inisiat if scperti penambahbaikin pengurusan

  _ _ L

  Pada tshun lalu jug~, Kumpulan Yayasan Saba h telah mene rim~ sumba nga n dana berjumlah RM77 ju ta daripada PTRONAS unlu k Proje k Pusat Pembelajariln Kanyon Imbak. PU5al ini akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan ~epertl pejabat, enam Slesen penyelid,kan. perpuSlakaan, dewiln pers idangan, rumah rehal. taman hutan huian, pusat pendidikan alam sekotar serta infrast ruktur yang liin.

  Oa tuk Sapawl Juga m engu ( apkan t ahniah kepada Sektor Perhuunan ~erana t elah dian uBcrahkan dengan Anugerah Cemerlang Kebangsaa n Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dal im kat tgori perhutanan se lama lapan tahun benuruHuru t ~eja k tahun 2007.

 • TanJurc All> Hotel SdIL Bhd. w Hotel Sdn. Bhd. also won (I'M! OIrtslandingAwatd for the COre ~ Calegory under the ToufIsm Sector.

  TanjunB Aru I+otel Sdn. BIId . Is the operator of Shangrila's Tanjunc Aru Resort & Spa (STARS), a fIVe-star resort set amidst 2S a

 • 102013 were used. Five aiteria were used in !;lOnking for each oomp;lny. The criteria were Earnings Before Tax, Earning,; After Tax,. Return on As5eI5, Return on Equity and Cash and Bank Balance.

  VoIriOuS awards were presented on that night. The companies were classified based on the transformation exercise guided by the Slue Ocean StratelY Workshop. The dusifications were Core Business Category and Investment Category. The Core Busin~ Category comprises of companies from the Forestry. Agro Plantation and Tourism. While the Investment Category compris.es of companies from the Oil and Gas,

  PETROSAB LOGISTIK SDN. BHO. OUTSTANDING AWARD

  INVESTMENT CATEGORY

  ""'" I01.,. _ 1)0,.,. _ M_ FWn "*" _ HajI '''''''i. CIoqi,_",_",_ 5

 • -

 • - I

  ''0_ < _ ". 00_ "'-.""0- _o'W:;"-., "'" O' ,=. O:'~O' """'." 'o,,",,'po- _"'=" W.'" ~'''''', .,".,- " "j '"

  -

 • ."",. COmmited, Caring, Dyna mic, Firm, Re$ilienl and Re5u1t-Oriented all! I~ seven core values we hold t rue to ~ as moff ofYilyaSan Sabah Group. A decade ago, these ideals were delibef3ted in a worbhop by Ta n Sri Datu KNliI Sin Datu Haji Jamalul with t IM>: Managemeolleam, and to this day, these core values a,e the pillars that hold our foundation.

  A visionary man, Ta n Sfi Kha lil was paramount to the organisation. In 1994, he was appointed is the Act ing Director of Yavasan Soabah. AS his te nu re ended in 1995, Tan Sri Khalil returned as Director of YayaSoin Sabat'! in 2001 and thereafter Execut ive Chairman 01 Innapris" Corporation Sdn. Bhd. (ICSB) and had

 • tu!'1d the fi.st Inte.nationa l CEOs Conference (ICC) with the aim of g3ining meaningful extIOSUll! to potential bu,,;ness opportunities
 • Kumpuian Y3yawI Sabat> telah meoempiIh nama seb;lpi salah salU o:Iestinasi Iawatan isle.; Me nler! lua. Th~iland, Pu;)n ~ Pallmaprasom pad;! 28.13nu3ri 2015. UlWaIaO yc ~n ber5empena defI8;ln pemukim;lrI ~ luar M.EAA eli I(oU Kin3b31u pada 27 dan 28 .lanu3ri lO1S ioi, tela;, ~i oIeh isteri K.cMI Menter! Sabilh, ()atin Seri Pangiima OalUk Ha)ah Faridah Haji TU5~in dan pegawal -pegawai kanan daripa d a Kementerlan luar N~ri Malay;ia.

  Antara aktiviti y

 • YA!~~~~AH GROUP WINS

  Y~$3n S;ibah Group through it, wholly-owned subsidiary, Rakyat Berjaya 5On. Shd. 11'1.6)) was once again awarded the Nati onal e~cel l ence Award on Occup~tiQn~ 1 Safely and He~lth 2014 under the Forestry ca tegory by the National Cooncil for Ocwpational S3fety and Health INCOSH). The event wal' held on 17 Dember 2014 at Putrajaya M,II1'iOt Hotel, I(...aLa l.umpur.

  This marks the eight consecuti..., time that RBJ won the award and ll'CI'!iving the award for RBJ was lhoe Group Manager of Forestry, Encik GregO Group Ihrouth RW has taren a ~p furth ... r by joining t he M ... ntor-M ... nte

 • Deng~n visi lInluk men jad ikan l embangan Malilu sebagai destina,i lembang;on Maliilu Sf!bagai dest inas i eko-pelaneongan vang leruillng di Virtuol Reality Centre yang pertama di Sabah. Usaha Vang memaun Sf!lama Sabah, KlImplIlan YaY il san Sa bah empal lahun akhirnya membuahkan be~ma AslrOl'laulie Technology $dn. has,l apab ila pada 20 Ja nuari 2015, Bhd. (ATSB) telah berkolabor.ls.i dalam Virtual Reality Videa lembang.m Maliau produksi lembancan Maliau Virtual dalam30lmensldlpertontonun.semasa Reality video d~lam 3 Dimensi. Projek Majlis Penyerahan Projek Virtual Realily VirtuolReolityCemrelni merupakan salu Centre (lemb
 • Sejal1tl pe,,Ubatan /(umpulan Yava~n SiJbatl dalam membangunkal'l rakyat mencerminkan keprihatinJn ser t .. komlunen organ~i in, dalam menjiwai perma~lahan raky.lt ~hususnya dl luar bandar. Ini adalah sejajar dene"n objektif penubuhannya iaitu untuk menlngkatkan kuallti ketlidupan rakyat di negeri inL Demlklan menurut Pengarah Yayasan SiJbah, Datuk Sapawi Bin lIajl Atlmad li;etika berucap di Kampu", Panda~n, I(oQ &Iud ~ 1 febnJari 2015.

  Menurut belhu hei. ~8agi mtmpereiatkan lagi uSOltla terstbul, Kumpulan Yay", ,, n Sabah telah melaks.ilnakan program pembangunan se tempat atau in -situ yang dlken .. li sebagai Prosram Oe~ Cemerlang dan 8etinowsi (POOIJ_-

  Datvk Sapawi menjelaskan lagl, "PDCB juga selarl dengan f'rogr.Im Transforma,; Ker.ljaan, di mana IWmpulan Yaya.l

 • Oalam membuat IIpuun beriU semasa mendapatldln kamen beberapa orang dan Berinovasi serta impak program lawatan rasml Pengarah YiIy3san Sabah, penduduk kampung Pandasan, KoU ters.ebul kepada mereka. Berikut adalah Berita Kumpulan Yayasan Sabah sempat Bel ud lerhadap Program Desa Cemerlang petikantemuramahtersebut.

  ENOK ABDUl MAHAN KAM8AR. .......... Pt;.ogc.usi PDC8 Kompung Puoodoson

  "Bagi pihak masyilf3kat Kampung Pan

 • PANTAI 8ARAT BELA 5.e'panjang Bu"'n Disember 2014 , ZPSS tclah melaksa .... kan ~Ib.iga' prOgI'lIm. Progr.lm-program yang

  di .. njurltan ini te!;oll memanfaatkan kumpulan :;a"" dan men",pati keperluan s.etempat

  OJ bawall Program Pembangunan SosiObUday~OSIOB,;U~D~Arl~I~"'I __ r ZPBS telall menganjurkan Program Sumbangan Amal pada 4 Oisember 2014 bertempat di Rumah Bukit Harapan. IMllam, Kola Kinabalu. Obje!ctif program ini adalal'! ... nt uk meringanbn beban pela!ih dan ahll keluarga mereka mene.u.; sumbanga" bartlng-baranl keperluan harlan. Set;)tnal 47 or.Jn& pelatih teflTl3SUk golongan Dr1Inc Ketainan Upaya IOKU ) y,lng beromur dari g hinf:p 54 tahun dion ibu lungg;ol di pusat ter1I':but tetall menerimll Sl,Imbangan bar.mg-ba"m8 keperiuan harian tersebut. (Nora P#!ngofong: Bog; sesJopo ),ongo Ing /n mendermo 0101,1 memberikon sumbangon ber ... pa kt:per/uan harian kepodo Rumah Buidl Harapan, bolehloh menghubungi

  MelaJu; PrOCram Pembangunan SosioekOflomi. lP85 telah mengadakiln I(Ur5US SoIOOn dan Dandaniln pad

 • Dr b ....... ah program YSBR, ZPBS l elah ... engadaka n lawa tan pemant auan ~rlaksa naan proje k- projek YSBR bagi .... '=, 2013-2014 oleh Unit Pentadbiran -~enye l enggaraan Har tanah, Sumber Ma:H> ~i a & Perk hidma tan Ko r porot [\'S] ICSB) pada g Disember 2014 bertempat is K.3mpung Karanaan, Ranau. Program ~~"t turul disenai oleh Encik Honsey Llcmg, Encik Joe Karin daripada un it :eengadaI(.;J n taklimat mengenai aktiviti- Singgaron Baru. Ranau . Rombongan persahabatan, badminton dan makan 1kt."1ti PDCB Kg. Singgaron Baru, Ranau tersebu t d iket uai oleh Pengurus Zon malam lu rut d iadakan untuk meraikan
 • ZON

  SELAJ'AN GOlONG ROYONG

  Sempena permulaan wsi ~rsel.:o!ahan kec" r i~3n Asmara Oaerah Yayasan setta $ual kenai be.-.ama ibubapa dan lahun in;, pejaba! Zon Pedilaman Saball, Sipitang pada 1 Januari 2015. pelaJar. Majlis dihadiri olel> 5erama; 40 S"lann (ZPS) to! lah mengadakan Tujuanaktivitiinidiadakanadalahuntuk o ... ng yang lerdin daripada ibubapa, t aklimilt dan aktiviti gotong royon8 menyambul kedatangan peliljar lama pelajardanstal2PS.

  -

  DESA CEMERLANG DAN BERINOVASI {)engan kerja5

 • 111111

  d