of 48 /48
From: Centar za razvoj drustva Sent: Wednesday, September 18, 2013 12:32 PM To: [email protected] ; [email protected] ; [email protected] Subject: Tribina "Promocija eko-inovacija" Lazarevac Poštovani, Dostavljamo Vam poziv za učešde na tribini "Promocija eko-inovacija" u Lazarevcu sa programom i opisom projekta. Srdačno, Goran Mitid, Centar za razvoj društva Kontakt telefon: 063/ 1028 001

Dostavljamo Vam poziv za učešde na tribini Promocija eko ...p43004/ref/promocija/2013-lazarevac-tribina.pdf · -KVASCI I SPORE PLESNI: 1000-10000 CFU/g. Naslage “okera” [baznih

Embed Size (px)

Text of Dostavljamo Vam poziv za učešde na tribini Promocija eko...

 • From: Centar za razvoj drustva Sent: Wednesday, September 18, 2013 12:32 PM

  To: [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

  Subject: Tribina "Promocija eko-inovacija" Lazarevac

  Potovani, Dostavljamo Vam poziv za uede na tribini "Promocija eko-inovacija" u Lazarevcu sa programom i opisom projekta. Srdano, Goran Mitid, Centar za razvoj drutva Kontakt telefon: 063/ 1028 001

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • -: [email protected]

  1 : 063/102 8001

  11000

  ,

  -

  .

  .

  , , , 21.

  2013. 17h.

  :

  1. ,

  2. .

  ,

  18.09.2013.

 • -: [email protected]

  1 : 063/102 8001

  11000

  -

  : -, , ;

  : , 21.09.2013. ; 17-19h

  :

  1. ;

  2. ,

  Hydrogen solution, ;

  3. ,

  , Brem grou, ;

  4. Solaris , ,

  , NTIM Ininjering, ;

  5. ;

  6. ,

  , , .

  , .

  ,

  18.09.2013.

 • -: [email protected]

  1 : 063/102 8001

  11000

  -

  .

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  . , ,

  , .

  ,

  .

  :

  1. ;

  2. ,

  , ;

  3. (I) ;

  4. ;

  5. ;

  6. ;

  7.

  ( );

  8. ;

  9. ;

  10. (II) ;

  11. ;

  12. .

 • MOBILNA TEHNOLOGIJA ZA

  PREIAVANJE ZEMLJITA-

  BIOREMEDIJACIJA: NAA ISKUSTVA I

  IZGLEDI ZA BUDUNOST

  Prof. dr Miroslav M. VRVI, dipl. hem.([email protected]; www.bremgroup.com)

  Hemijski fakultet ,

  Centar za hemiju IHTM, Univerzitet u Beogradu i

  BREM GROUP doo, Beograd

  Skuptina optine, Lazarevac21. 09. 2013.

  Projekat: BITKA ZA BEOGRADTribina: PROMOCIJA EKO-INOVACIJA

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.bremgroup.com/

 • LANOVI INOVACIONONOG TIMA, KAO DEO GRUPE ZA

  MIKROBIOLOKU HEMIJU I BIOTEHNOLOGIJU HEMIJSKOG

  FAKULTETA I CENTRA ZA HEMIJU IHTM

  1.Dr Vladimir BEKOSKI, docent

  Hemijski fakultet u Beogradu

  2. Dr Mila ILI, nauni saradnik

  Centar za hemiju IHTM

  3. Dr Jelena MILI, nauni saradnik

  Centar za hemiju IHTM

  4. Dr Gordana GOJGI-CVIJOVI, nauni savetnik

  Centra za hemiju IHTM

  5. Dr Miroslav M. VRVI, redovni profesor

  Hemijski fakultet u Beogradu

 • DOSADANJA REENJA ZA IENJE VODA I

  ZEMLJITA ZAGADJENIH NAFTOM I DERIVATIMA

  ISKOPAVANJE, PRENOENJE i...

  PRANJE i...

  SOLIDIFIKACIJA, STABILIZACIJA i...

  ISPUMPAVANJE i...

  OKSIDACIJA i...

  VITRIFIKACIJA (OSTAKLJIVANJE) i...

  SORPCIJA i...

  ODLAGANJE

  NA DEPONIJE,

  ESTO

  KOMUNALNOG

  OTPADA !!!

 • BIOREMEDIJACIJA

  proces koji koristi nepatogene

  mikroorganizme i/ili njihove enzime da

  ivotnu sredinu preisti i vrati u stanje

  pre zagadjenja!

 • BIOREMEDIJACIJA-BIOLOKA DEGRADACIJA I DETOKSIKACIJA (NA MESTU ZAGADJENJA-IN SITU ILI NA

  DRUGOM MESTU-EX SITU) ZEMLJITA, POVRINSKIH, PODZEMNIH I OTPADNIH VODA I VAZDUHA (PROCESNIH I

  OTPADNIH GASOVA) OD TETNIH SUPSTANCI (I/ILI NJIHOVA TRANSFORMACIJA I RAZGRADNJA PRE

  ZAGADJIVANJA IVOTNE SREDINE, TJ. DOK SU JO USKLADITENI), KAO TO SU ORGANSKI ZAGADJIVAI

  (NAFTA I DERIVATI NAFTE, PESTICIDI, DETERDENTI, POLIMERI, FENOLI, ORGANSKI RASTVARAI,...), VETAKA

  DJUBRIVA, TEKI METALI (NPR. IVA, KADMIJUM, OLOVO,...) I DRUGI TOKSINI ELEMENTI I JEDINJENJA

  (ARSEN, CIJANOVODONIK,...), TOKSINI GASOVI (RECIMO VODONIK-SULFID) I RADIONUKLIDI, NAJEE I

  NAJEFIKASNIJE POMOU MIKROORGANIZAMA, KAO BIOLOKIH AGENASA! PRIMENJUJU SE I BILJKE (FITOREMEDIJACIJA)! ISPITUJE SE MOGUNOST

  UPOTREBE PRIMITIVNIH IVOTINJA (KOLJKE I GLISTE)-ZOOREMEDIJACIJA!

 • SUTINA BIOREMEDIJACIJE

  BIOLOKI AGENS

  MIKROORGANIZMI

  TETNA/E

  SUPSTANCA/E

  SUPSTANCE

  KOJE NEMAJU

  TETNE EFEKTE

  NA OKOLINU

  (I OVEKA)

  + BIOMASA

  PRAVA ZELENA TEHNOLOGIJA!!!

 • SHEMATSKI PRIKAZ METODOLOGIJE RADAPRI BIOREMEDIJACIJI

  1. FAZA

  KARAKTERIZACIJA ZEMLJITA

  KARAKTERIZACIJA ZAGAENOG MESTA

  KARAKTERIZACIJA ZAGAIVAA

  (1-3 NEDELJE)

  2. FAZA

  EKSPERIMENTI NA TRESILICI

  (SHAKE FLASK TESTING TECHNIQUE)

  PROBE U BIOREAKTORU

  TESTOVI U KOLONAMA

  RAZVOJ PROCESA NA MODELU

  (4-24 NEDELJE)

  3. FAZA

  PROBE NA TERENU

  4. FAZA

  IZVOENJE PROCESA BIOREMEDIJACIJE

 • SLOENI ODNOSI TOKOM BIODEGRADACIJE

  NAFTE I DERIVATA

  N.B. NE POSTOJI ZAGADJIVA, KOJI MIKROORGANIZMI NE MOGU DA

  TRANSFORMIU, RAZLOE, RAZGRADE, MINERALIZUJU-PREVEDU U UGLJEN-

  DIOKSID, VODU I BIOMASU MIKROBA!

 • ZDRUENO DEJSTVO MIKROBNE ZAJEDNICE NA

  UGLJOVODONINI ZAGADJIVA

  JEDNAINA MIKROBIOLOKE MINERALIZACIJE ORGANSKE SUPSTANCE

  CcHhOoNnPpSsClcl cCO2 + h/2 H2O + nNH4+ + pHPO4

  2- + sSO42- + clCl- + Energija

 • DOMAI MIKROORGANIZMI ZA DOMAE ZAGADJENJE !!!

  Konzorcijum mikroorganizamaNAJPOTENTNIJI I

  NAJOPTIMALNIJI

  MIKROORGANIZMI ZA

  BIOREMEDIJACIJU SU IZOLOVANI

  SA SAMOG MESTA ZAGADJENJA

  ODNOSNO IZ SAMOG

  ZAGADJIVAA !

 • greja

  kompresor

  mikroorganizmi

  inokulum)

  (

  podloga sa ugljovodonicima

  raspriva

  vazduh

  kontrola osnovnih procesnih parametara

  MOBILNI BIOREAKTOR I MIKROORGANIZMI

  SPECIFINI ZA POJEDINANO ZAGADJENJE !!!

 • IZOLOVANJE I SELEKCIJA

  UMNOAVANJE MIKROORGANIZAMA

  MOBILNI

  BIOREAKTOR

  1x106 CFU/g

  1x109 CFU/mL

 • Homogenizacija zemlje Postavljanje ceviza aeraciju

  Meanje zemlje pre nanoenjana haldu

  Nanoenje zemlje Sistem oluka za sakupljanjeprocedne tenosti

  Konaan izgled halde

  IZRADA PROJEKTOVANE GOMILE (HEAP, BIOPILE,

  HALDA) ZA PILOT EX SITU BIOREMEDIJACIJU 150 m3

  ZEMLJITA U RNP

 • Grafiki prikaz dinamike bioremedijacije u

  funkciji vremena

  ~30 g/kg

  2,2 g/kg

  (~93%)

  21,5

  7,8

  PROSENA

  BRZINA

  BIOREMEDIJA-

  CIJE U

  ODNOSU NA

  TPH:

  151 mg/kg/dan

  EFIKASNOST

  OKO 93 %

  REZULTATI PILOT EX SITU BIOREMEDIJACIJE 150 m3

  ZEMLJITA U RNP

 • VIESTEPENA OBRADA VANBILANSKIH EMULZIJA

  METALOPRERAIVAKE INDUSTRIJE UZ PRIMENU BIOREMEDIJACIJE

  ZA POTREBE FAM IZ KRUEVCA (~ 600 m3)

 • Filtraciona

  jedinicaFlokulacija i

  Koagulacija

  Otpadna emulzija

  HPK

  ~ 100,000 mg O2/L

  HPK

  ~ 5,000 mg O2/L

  Voda

  Zauljeni

  materijal

  VIESTEPENA OBRADA VANBILANSKIH EMULZIJA

  METALOPRERAIVAKE INDUSTRIJE UZ PRIMENU

  BIOREMEDIJACIJE ZA POTREBE FABRIKE MAZIVA (FAM)

  IZ KRUEVCA (~ 600 m3)

 • Adsorpciona

  kolona

  HPK ~ 5,000 mg O2/L

  HPK ~ 100 mg O2/L

  EFIKASNOST 99 %

  Adsorpciono-

  Filtraciona

  jedinica

  Voda

 • EFIKASNOST 95 %

  Zauljeni

  materijal

  Biostimulacija,

  Bioaugmentacija

  Ex situ bioremedijacija

  TPHStart

  TPHEnd

 • Primenjena ema Laboratorijski nivo Industrijski nivo HPK [mg/O2L]

  100000

  5-10000

  100

  Homogenizacija

  Podeavanje pH

  Flokulacija

  Koagulacija

  Peana filtracija

  Adsorpcija/filtracija

  Kanali-zacija

  Bioreme-dijacija

  Voda Ispune

  NaOH/HCl

  Test

  biodegradabilnosti

  2x300 m3

  10 m3

  4 m3

  2x2 m3

  600 m3

  Precipitacija

  pHHPKBPKTC

  BojaNTU

  Kombinovana obrada vanbilansnih, procesnih fluida metalopreradjivake

  industrije (tzv. otpadne emulzije ~ 600 m3) za potrebe FAM iz Kruevca

 • BIOREMEDIJACIJA VANBILANSNOG UGLJVODONINOG MATERIJALA,

  TZV. OTPADNOG MAZUTA ZA POTREBE JAVNOG KOMUNALNOG

  PREDUZEA BEOGRADSKE ELEKTRANE (JKP BE)

 • BIOREMEDIJACIJA VANBILANSNOG MAZUTA ZA POTREBE JKP BE

  TPH0 = 39,9 g/kg SS

  TPHend < 0,5 g/kg SS

  EFIKASNOST 99 %

 • POSTROJENJE KOMPANIJE

  U DOBANOVCIMA

 • BIOREMEDIJACIJA (SANACIJA) PRIMARNE ISPLANE JAME

  NA NAFTNOM POLJU TURIJA SEVER KOD ZATVORNE

  BUOTINE 69

 • BIOREMEDIJACIJA (SANACIJA) PRIMARNE ISPLANE JAME

  NA NAFTNOM POLJU TURIJA SEVER (SRBIJA) KOD

  ZATVORNE BUOTINE-Tus 69-13. 04. 2011.

 • BIOREMEDIJACIJA (SANACIJA) PRIMARNE ISPLANE JAME

  NA NAFTNOM POLJU TURIJA SEVER KOD ZATVORNE

  BUOTINE-Tus 69

 • BIOREMEDIJACIJA (SANACIJA) PRIMARNE ISPLANE JAME

  NA NAFTNOM POLJU TURIJA SEVER KOD ZATVORENE

  BUOTINE-Tus 69-09. 11. 2012.

 • STANJE NA SANIRANOJ PRIMARNOJ ISPLANOJ JAMI KOD

  ZATVORENE BUOTINE Tus-69 POSLE PROLENE SETVE

  KUKURUZOM-20. 04. 2012.

 • I do 30x bra od prirodnog procesa samopreienja.

  ini oko 20-25 % ukupnih remedijacionih postupaka u svetu, to

  se procenjuje da je na svetskom tritu vredno preko 2 milijarde

  EUR!

  Prosena cena bioremedijacije u Evropi je oko 85 /m3 (za nivo

  kontminacije do 5 gTPH/kgSS), spaljivanja 100-400 /m3,

  solidifikacije priblino180 /m3!

  Mobilni bioreaktor za bioremedijaciju tedi vreme, tedi prostor

  poto nema skladitenja, tedi transport, TEDI NOVAC !!!

  ANALIZA USPENOSTI BIOREMEDIJACIJE:

  NE ZABORAVITI:

  BIOREMEDIJACIJA JE TEHNOLOGIJA KOJA NE GENERIE OTPAD VE

  GA U POTPUNOSTI REAVA ! ! !

 • B U D U N O S T !

 • Podprojekat 1: SIMULTANA BIOREMEDIJACIJA I

  SOILIFIKACIJA DEGRADIRANIH PROSTORARukovodilac: Prof. dr Miroslav M. VRVID

  Hemijski fakultet, BeogradPodprojekat 2:

  ZATITA GEO- I BIOSREDINA KAO PRIRODNIH RESURSA I IZVORA BIOLOKI

  AKTIVNIH SUPSTANCIRukovodilac: Prof. dr Petar J. PAPID

  Rudarsko-geoloki fakultet, Beograd

 • IZOLOVANJE I SELEKCIJA

  UMNOAVANJE MIKROORGANIZAMA

  MOBILNI BIOREAKTOR

  SADANJE STANJE TEHNOLOGIJE

  U PRIMENI !

 • BUDUNOST !

 • ANTROPOGENI-TEHNOGENI MINERALNI SUPSTRAT (PEPEO I

  LJAKE) NASTAO SAGOREVANJEM LIGNITA, KAO MATINA

  STENA

  Dominantni minerali: KVARC (SILIKA GEL), FELDSPATI/TITI, KALCIT

  pH > 10

 • DA LI JE OVO MRTVA SREDINA?

  -ORGANSKA SUPSTANCA: NEKOLIKO PROCENATA

  -UKUPAN BROJ MEZOFILNIH AEROBNIH I FAKULTATIVNO ANAEROBNIH

  HEMOORGANOHETEROTROFNIH BAKTERIJA: 1000-10000 CFU/g

  -KVASCI I SPORE PLESNI: 1000-10000 CFU/g

 • Naslage okera [baznih gvoe(III)-sulfata] na obodima aktivne kasete, kao

  pokazatelj (bio)geohemijskih procesa!

  -HEMIJSKOM I BIOHEMIJSKOM AKTIVNOU ZIMOGENIH (AUTOHTONIH)

  MIKROORGANIZAMA TOKOM BIOREMEDIJACIJE NAFTE I DERIVATA NAFTE U

  SLOJU VETAKOG ZEMLJINOG SUPSTRATA NANETOG U DEGRADIRANI

  PROSTOR KAO TO SU PEPELITA, NAPUTENI POVRINSKI KOPOVI UGLJA I

  OBOJENIH METALA, RUDARSKA JALOVITA I ODLAGALITA RUDARSKE

  RASKRIVKE, HUMIFIKUJE SE BIOREMEDIJACIONI SLOJ UZ ISTOVREMENU

  SOILIFIKACIJU (ZAZEMLJENJE) NOSEEG MATERIJALA KAO TEHNOGENE

  MATINE STENE, IME SE STVARA SLOJ ZEMLJITA!

  -FIZIKE I FIZIKO-HEMIJSKE OSOBINE NOSEEG MATERIJALA, POSEBNO

  RASKRIVKE, PEPELA I LJAKE UGLJEVA KAO EFIKASNIH ADSORBENASA ZA

  NAFTNE POLUTANTE, SPREAVAJU ZAGADJENJE PODZEMNIH I POVRINSKIH

  VODA!

 • TEHNOGENA MATINA STENA SA ZIMOGENOM ORGANSKOM SUPSTANCOM I

  MIKROORGANIZMIMA

  SLOJ VETAKOG ZEMLJINOG MATERIJALA SA NAFTNIM POLUTANTIMA

  INOKULISAN KONZORCIJUMOM ZIMOGENIH MIKROORGANIZAMA ZA

  BIOREMEDIJACIJU I SOILIFIKACIJU

  BIOREMEDIJACIJA-MINERALIZACIJA NAFTNIH KONTAMINANATA,

  UMNOAVANJE ZEMLJINIH MIKROORGANIZAMA I HUMIFIKACIJA

  NASTANAK SLOJA NERAZVIJENOG ZEMLJITA I SPONTANA KOLONIZACIJA

  BILJNIM PIONIRIMA, KAO TO SU TRAVE

  VETAKO ZATRAVNJENJE I OZELENJAVANJE I DIFERENCIJACIJA

  HORIZONATA ZEMLJINOG SLOJA-PROFILA!

 • FAZE FORMIRANJA ZEMLJITA

 • U BLISKOJ BUDUNOSTI....

  OD OVOGA

 • PEDOSFERA-ZEMLJITE JE, KAO ETVOROFAZNI SISTEM (GASOVITO,

  TENO, VRSTO, IVI ORGANIZMI) NAJSLOENIJA EKOSFERA NA ZEMLJI, U

  KOJOJ SE, PRETENO U HORIZONTIMA O-B ODIGRAVAJU KOMPLEKSNI

  FIZIKI, FIZIKO-HEMIJSKI, HEMIJSKI I BIOLOKI, DOMINANTNO

  MIKROBIOLOKI PROCESI TRANSFORMACIJE NEORGANSKE I ORGANSKE,

  AUTOHTONE I ALOHTONE SUPSTANCE, TO ZEMLJITU DAJE PLODNOST, PRE

  SVEGA ZBOG PRISUSTVA HUMUSA I MIKROORGANIZAMA!

 • TA JO ?

 • HVALA NA PANJI !