of 27 /27
DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI TAHUN DUA SEPTEMBER 2011

Dokumen Standard Kurikulum PJ Thn2

Embed Size (px)

Text of Dokumen Standard Kurikulum PJ Thn2

  • 1. DRAFKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI TAHUN DUASEPTEMBER 2011

2. DOKUMEN STANDARD KUR KURIKULUM STANDARD SEKOKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASASPENDIDIKAN JASMANI JASMATAHUN 2 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMPE 3. Cetakan Pertama 2011 Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. 4. KANDUNG ANBil. PerkaraMuka Surat 1.Kandunganiii 2.Rukun Negara v 3.Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi 4.Pendahuluan1 5.Matlamat 1 6.Objektif 2 7.Fokus Mata Pelajaran 2 8.Organisasi Kandungan 3 9.Cadangan Agihan Masa 510.Aspek 1611.Aspek 2 1012.Aspek 3 1313.Aspek 4 1414.Aspek 5 16iii 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akanmenumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAANv 6. Pendidikan di Malaysia adalah suatuusaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individuseecara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan ha harmonis dari segi intelek, rohani, emosida jasmani berdasarkan kepercayaandanda kepatuhan kepada Tuhan. Usaha inidanadalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupenpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan be berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberikan sumbangante erhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara.vi 7. PEND AHULU ANKurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah(Noncommunicable Disease Section - Disease Controldigubal berasaskan standard kandungan dan standardDivison, 2006). Justeru,tahap kecergasan muridpembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. Standardditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikankandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yangJasmani sejak awal lagi.murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempohpersekolahan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan Guru yang mengajar Kurikulum Standard Pendidikandan nilai. Standard pembelajaran merupakan penetapanJasmani Tahun Dua perlu mempunyai pengetahuan dankriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasanberdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. AntaraKurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah displintersebutmelibatkanpembelajaran motor,Rendah juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsipperkembangan motor, biomekanik, suaian fizikal, fisiologiKurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani senam, psikologi sukan dan sosiologi sukan dengandan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikanmenerapkan nilai estetika. Pengajaran dan pembelajaranJasmani dan Sukan untuk Murid Sekolah oleh InternationalKurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnyaCouncil for Health, Physical Education, Recreational-Sports dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkanAnd Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan.Kandungan dengan menekankan aspek keselamatan.kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan,iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.MATLAM AT Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan JasmaniSekolah Rendah adalah bertujuan memenuhi hasrat FalsafahKurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah bertujuanPendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat sertaseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan berkemahiran, berpengetahuan dan mengamalkan nilaijasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke arahmurni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraanpembinaan modal insan yang sihat dan cergas.hidup. Kajian yang dibuat oleh Kementerian KesihatanMalaysia, menunjukkan 60.1% rakyat Malaysia tidakmelakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risikopenyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakitjantung, kencing manis dan tekanan darah tinggi1 8. OBJEKTIFMurid yang mengikut pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua berkebolehanuntuk :1.melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul berdasarkan konsep pergerakan;2.mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor;3.mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan;4.mengenal pasti aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan;5.memerihal kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala;6.mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal;7.melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat;8.mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal; dan9.mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.FOKUS MAT A PEL AJ AR AN Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani S e k o l a h R e n d a h untuk murid Tahun Dua iaitu:membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor; memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkankesihatan; dan memupuk elemen keselamatan, tanggungjawab kendiri, dan interaksi sosial semasa melakukan aktivitifizikal. 2 9. ORG ANIS ASI K ANDUNG ANDokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motormerupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan:-persekolahan yang diorganisasikan secara modular mengikutKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Berdasarkan 1. konsep pergerakan;kurikulum modular, kandungan dikelompokkan kepada 2. pergerakan asas yang melibatkanbahagian-bahagian yang dinamakan sebagai modul. Modulpergerakan lokomotor, bukan lokomotor,merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unitmanipulasi alatan dan pergerakan berirama,kendiri-lengkap (self-contained)yang terdiri daripada 3. gimnastik asas;pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk 4. akuatik asas; dandikuasai dan dicapai. 5. rekreasi dan kesenggangan. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Dua terdiridaripada modul kemahiran dan modul kecergasan yang dibina Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatanberasaskan lima aspek iaitu:- Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkandan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatanAspek 1 : Kemahiran Pergerakandan prestasi fizikal yang melibatkan:-Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak pergerakandan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan1. konsep kecergasan; danpelbagai aktiviti fizikal melalui:-2. komponen kecergasan berasaskan kesihataniaitu kapasiti aerobik, kelenturan, kekuatan1. konsep pergerakan; dan daya tahan otot, dan komposisi badan.2. pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, manipulasi alatanAspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan dan pergerakan berirama, Kecergasan3. gimnastik asas;Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi pengetahuan4. akuatik asas; danberkaitan konsep, prinsip dan strategi meningkatkan5. rekreasi dan kesenggangan. kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yangAspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam PergerakanMelalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi pengetahuanberkaitan konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam 3 10. melibatkan:-pembelajaran Pendidikan Jasmani. Bagi tujuan 1. konsep kecergasan; danpengajaran kemahiran, guru menggunakan Modul 2. komponen kecergasan berasaskanKemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dankesihatan iaitu kapasiti aerobik, kelenturan, Aspek 5 secara serentak. Manakala untuk pengajarankekuatan dan daya tahan otot, dan kecergasan, guru menggunakan Modul Kecergasankomposisi badan.yang terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5secara serentak. Guru boleh membuat pilihan sama adaAspek 5: Kesukananmengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahuluMelalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan amalantanpa mengabaikan gabungan aspek yang telahPendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan, konsepditetapkan.sosiologi dan psikologi, prinsip dan strategi untuk melakukanaktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:-Ringkasannya adalah seperti berikut;- 1. pengurusan dan keselamatan; 2. tanggungjawab kendiri;Aspek 1 Kemahiran Pergerakan 3. interaksi sosial; dan 4. dinamika kumpulan Aspek 2 Aplikasi PengetahuanModul 1:dalam PergerakanSusunan kandungan kurikulum TahunDuaini Kemahiranbertujuan memudahkan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Aspek 5 KesukananJasmani. Setiap aspek dalam dokumen Kurikulum StandardPendidikan Jasmani Tahun Dua yang hendak dicapaiAspek 3 Kecergasandinyatakan dalam lajur utama iaitu StandardKandunganMeningkatkanModul 2:Kesihatandan Standard Pembelajaran. Lajur Standard Kandunganmengandungi kandungan yang perlu murid pelajari manakalaKecergasanAspek 4 Aplikasi Pengetahuanlajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang muriddalam Meningkatkanperlu kuasai dan capai. KecergasanAspek 5 KesukananPelaksanaan Pengajaran dan PembelajaranKandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan JasmaniTahun Dua adalah setara dengan pencapaian objektifpsikomotor, kognitif dan afektif dalam pengajaran dan 4 11. CAD ANG AN AGIH AN M AS A Modul Standard Kandungan Bilangan Waktu Kemahiran Aspek 1 dan 2 Konsep pergerakan6 Pergerakan asas 22 Pergerakan berirama4 Gimnastik asas 8 Akuatik asas atau4 Rekreasi dan kesenggangan KecergasanAspek 3 dan 4 Konsep kecergasan4 Kapasiti aerobik 4 Kelenturan 2 Kekuatan dan daya tahan otot 4 Komposisi badan2Jumlah60Nota: 1. Guru boleh memilih antara akuatik asas atau rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran PJ. Bagi yang memilih akuatik asas, persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang berkelayakan.2. Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.5 12. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1: KEMAHIRAN PERGERAKANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANKonsep pergerakan1.1 Berkebolehan melakukan1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan.pelbagai pergerakanberdasarkan konsep1.1.2 Meningkatkan kelajuan pergerakan semasa bergerak.pergerakan.Pergerakan Asas1.2 Berkebolehan melakukan1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),pelbagai pergerakan menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), skip dan melonjaklokomotor dengan lakuan (leaping).yang betul.1.2.2 Melompat pada satu jarak, mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan lututdan pergelangan kaki difleksi.1.2.3 Melompat berterusan tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan.1.3 Berkebolehan melakukan1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, mengilas,pelbagai pergerakan bukan memusing, menolak, menarik, mengayun, dan mengimbang.lokomotor dengan lakuanyang betul. 1.3.2 Menggabungkan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dalam satu rangkaianpergerakan.1.3.3 Menggabungkan pelbagai pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dalamsatu rangkaian pergerakan. 6 13. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1: KEMAHIRAN PERGERAKANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN1.4 Berkebolehan melakukan1.4.1Melambung, menggolek, menendang, menyerkap, melantun,kemahiran manipulasi alatanmembaling, menangkap, memukul dan mengelecek.dengan lakuan yang betul.1.4.2Menggolek bola pada satu jarak.1.4.3Membaling bola pada satu jarak.1.4.4Menangkap bola dengan serapan daya.1.4.5Menendang bola yang digolekkan.1.4.6Menyerkap bola yang bergerak.1.4.7Memukul belon ke atas dan ke hadapan dengan menggunakan pemukul yang mempunyai permukaan luas seperti raket.1.4.8Memukul bola yang diletakkan di atas tee dengan menggunakan pemukul berbentuk silinder seperti bat sofbol.1.4.9Mengelecek bola menggunakan tangan.1.4.10 Mengelecek bola menggunakan kaki. 7 14. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1: KEMAHIRAN PERGERAKANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN1.5 Berkebolehan melakukan1.5.1 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikutpelbagai corak pergerakan tempo.mengikut irama.1.5.2 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor denganalatan mengikut tempo.Gimnastik Asas1.6 Berkebolehan melakukan1.6.1 Melakukan hambur dengan kedua-dua belah tangan dalam pelbagai arah.kemahiran hambur(spring) dan1.6.2 Melakukan hambur di atas peti lombol dan mendarat menggunakan kedua-duapendaratan dengan lakuanbelah kaki dengan lutut difleksi.yang betul.1.7 Berkebolehan melakukan1.7.1 Melakukan imbangan di atas garisan dan peralatan.pergerakan yangmemerlukan kawalan1.7.2 Melakukan imbangan dengan tiga, dua dan satu tapak sokonganbadan dan sokongan. menggunakan bahagian badan secara berpasangan.1.7.3 Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan imbangan statik mengikut iringanmuzik.1.8 Berkebolehan melakukan1.8.1 Melakukan guling sisi.kemahiran putarandengan lakuan yang1.8.2 Melakukan guling depan.betul 8 15. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1: KEMAHIRAN PERGERAKANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Akuatik Asas1.9Menguasai kemahiran1.9.1Mematuhi peraturan sekitar kolam dan di dalam kolam. keyakinan dan keselamatan di air.1.9.2Melakukan kemahiran apungan lentang.1.9.3Berdiri dalam air dari posisi apungan lentang.1.10 Menguasai kemahiran asas 1.10.1 Melakukan tendangan keribas (flutter kick). renang dengan lakuan yang betul. Rekreasi dan Kesenggangan1.11 Melibatkan diri dalam aktiviti 1.11.1 Menggunakan konsep jam sebagai pandu arah semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan menjejak dan Mencari Harta Karun.1.11.2 Melakukan pelbagai kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai semasa melakukan aktiviti rekreasi seperti Galah Panjang.1.11.3 Menggunakan kemahiran lokomotor, bukan lokomotor dan manipulasi alatan yang sesuai semasa melakukan permainan tradisional seperti rondas dan tuju tin.9 16. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANKonsep Pergerakan2.1 Berkebolehan melakukan2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut ruang.pelbagai pergerakanberdasarkan konsep2.1.2 Membezakan pergerakan mengikut tempo.pergerakan.2.1.3 Mengenal pasti perlakuan yang boleh meningkatkan kelajuan.Pergerakan Asas2.2 Berkebolehan mengaplikasikan 2.2.1Mengenal pasti ciri-ciri perlakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.pengetahuan dalam melakukanpergerakan lokomotor dan 2.2.2Mengenal pasti kepentingan fleksi dalam pergerakan lokomotor dan bukanbukan lokomotor.lokomotor.2.2.3 Menyatakan postur badan semasa melakukan pergerakan lokomotor danbukan lokomotor.2.3 Memahami konsep dan prinsip 2.3.1 Menyatakan perkaitan antara aplikasi daya dengan pergerakan objek.asas kemahiran manipulasialatan. 2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasialatan.2.3.3 Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau ditendang.10 17. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.4 Mengenal pasti perlakuan menggunakan tangan, kaki dan alatan yang menggerak dan menghentikan objek.Pergerakan Berirama2.4 Mengaplikasi konsep2.4.1 Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo.pergerakan mengikut irama. 2.4.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang sesuai dalam satu rangkaian pergerakan mengikut tempo.Gimnastik Asas2.5 Memahami konsep hambur 2.5.1 Mengenal pasti postur badan semasa hambur dan mendarat.dan pendaratan.2.6 Mengetahui konsep kawalan2.6.1 Mengenal pasti kepentingan keluasan tapak sokongan.badan dan sokongan dalampergerakan.2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara imbangan dengan sokongan. 2.6.3 Menyatakan situasi dalam kehidupan harian yang melibatkan imbangan dalam pergerakan lokomotor.11 18. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN2.7Memahami konsep putaran2.7.1 Menyatakan variasi guling sisi. dalam pergerakan.2.7.2 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan guling depan. Akuatik Asas2.8Memahami konsep keyakinan2.8.1 Mengenal pasti peraturan di kolam renang. dan keselamatan dalam air.2.8.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan apungan lentang.2.8.2 Mengenal pasti teknik dirian selepas apungan lentang.2.9Mengetahui kemahiran asas2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa melakukan tendangan keribas renang.(flutter kick). Rekreasi dan Kesenggangan2.10 Menjana kreativiti dalam aktiviti 2.10.1 Mengenal pasti konsep jam untuk mencari arah dalam aktiviti menjejak dan rekreasi dan kesengggangan.Mencari Harta Karun.2.10.2Mentafsir maklumat dalam aktiviti menjejak dan Mencari Harta Karun.2.10.3Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor dalam aktiviti rekreasidan permainan tradisional.12 19. TAHUN 2 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANKonsep Kecergasan3.1 Berkebolehan melakukan 3.1.1 Melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan suhu badan, kadaraktiviti fizikal berdasarkan pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.konsep kecergasan.Komponen Kecergasan3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalamsenaman yang meningkatkanjangka masa yang ditetapkan.kapasiti aerobik.3.3 Berkebolehan melakukan 3.3.1 Melakukan senaman regangan secara dinamik dan statik pada otot-otot utamasenaman kelenturan dengandengan lakuan yang betul.betul.3.4 Berkebolehan melakukan 3.4.1 Melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot yang melibatkan ringkuk tubisenaman meningkatkan dayasepara, tekan tubi ubahsuai, jengkit kaki setempat, posisi separa cangkung (halftahan dan kekuatan ototsquat), lentik belakang dari posisi merangkak dan hamstring curl.dengan betul. 3.4.2 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan.3.5 Berkebolehan mengenal pasti3.5.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat badankomposisi badan. 3.5.2 Merekod pertumbuhan diri dari segi ketinggian dan berat. 13 20. TAHUN 2 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANKonsep Kecergasan4.1 Menguasai konsep 4.1.1 Menyatakan perkaitan antara aktiviti memanaskan badan dengan suhu badan,kecergasan yang diaplikasi kadar pernafasan dan kadar nadi.semasa melakukan aktivitikecergasan fizikal.4.1.2 Menyatakan perkaitan antara menyejukkan badan dengan suhu badan, kadar pernafasan dan kadar nadi. 4.1.3 Menyatakan keperluan air sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 4.1.4 Menyatakan makanan yang memberi tenaga dan membantu pertumbuhan.Komponen Kecergasan4.2 Menguasai konsep asas4.2.1 Membandingkan kesan melakukan aktiviti fizikal dengan peningkatan kadarkapasiti aerobik.pernafasan. 4.2.2 Membandingkan perubahan kadar nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal. 4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal.4.3 Menguasai konsep asas4.3.1 Mengenal pasti otot-otot utama pada bahagian badan yang meregang semasakelenturan.melakukan senaman kelenturan.14 21. TAHUN 2 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN4.4 Menguasai konsep asas 4.4.1 Menyatakan otot-otot utama pada bahagian badan yang terlibat semasakekuatan dan daya tahan melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.otot.4.4.2 Menyatakan kepentingan melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.4.5 Mengetahui komposisi4.5.1 Mengenal bentuk badan.badan.4.5.2 Membanding berat dan tinggi sendiri dengan carta pertumbuhan normal.4.5.3 Menyatakan masalah kesihatan yang berkaitan dengan komposisi badan. 15 22. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN DAN KECERGASAN ASPEK 5 : KESUKANANSTANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARANPengurusan danKeselamatan5.1 Mematuhi dan mengamalkan5.1.1 Menyatakan persediaan diri dan kesesuaian pakaian mengikut jenis aktiviti yangelemen pengurusan dan dijalankan.keselamatan5.1.2 Melakukan aktiviti dalam ruang yang selamat.5.1.3 Mengenal pasti alatan yang selamat digunakan.5.1.4 Mengunakan alatan mengikut peraturan dan fungsi alatan dengan betul.5.15Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.Tanggungjawab Kendiri5.2 Mempunyai keyakinan dan 5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.tanggungjawab kendirisemasa melakukan aktiviti 5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.fizikal.5.2.3 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.Interaksi Sosial5.3 Berkebolehan berkomunikasi5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktivitidalam pelbagai cara semasafizikal.melakukan aktiviti fizikal. 16 23. TAHUN 2 MODUL KEMAHIRAN DAN KECERGASAN ASPEK 5 : KESUKANANSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANDinamika Kumpulan5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.kumpulan dan bekerjasamadalam kumpulan tersebut5.4.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok. 5.4.3 Bekerjasama dalam kumpulan17 24. Terbitan:BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917http://www.moe.gov.my/bpk