DIPLOMUDDANNELSE P¦dagogisk diplomuddannelse i ... cx62@sof.kk.dk . n 12 Modul 4 Semester 2017

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DIPLOMUDDANNELSE P¦dagogisk diplomuddannelse i ... cx62@sof.kk.dk . n 12 Modul 4 Semester...

DIPLOMUDDANNELSE

Pdagogisk diplomuddannelse i specialpdagogik Synsprofessionelle

2 Indhold

I et samarbejde mellem UC SYD og Instituttet for Blinde

og Svagsynede (IBOS) udbydes fem synsmoduler i 2017

under den pdagogiske diplomuddannelse i

specialpdagogik.

En hel diplomuddannelse i specialpdagogik er

60 ECTS point og svarer til et rsvrk.

Hvert synsmodul p 10 ECTS point svarer

sledes til 1/6 rsvrk.

Inden deltagelse p ADL, O&M og/eller erhvervet

hjerneskade og synsnedsttelse anbefales det, at den

studerende har bestet de to synsmoduler 9

og 10 under den pdagogiske diplomuddannelse i

specialpdagogik (modul 9: Synsnedsttelse eller

blindhed udredning og modul 10: Synsnedsttelse eller

blindhed lring, rehabilitering og udvikling) eller

tilsvarende og herigennem har tilegnet sig en grundlg-

gende viden om udredning og rehabilitering af borgere

med synsnedsttelse eller blindhed.

Pdagogisk diplomuddannelse

i specialpdagogik Synsprofessionelle

Synsmoduler i 2017

Modul 11: ADL Aktiviteter i Daglig Levevis 4

Modul 12: O&M Orientering & Mobility 8

Modul 4: Erhvervet hjerneskade og synsnedsttelse

unge og voksne 12

Modul 9: Synsnedsttelse eller blindhed udredning 15

Modul 10: Synsnedsttelse eller blindhed

lring, rehabilitering og udvikling 17

Praktisk information 19

Indhold 3

Modul 11

ADL Aktiviteter i Daglig Levevis

4 Modul 11

Forrssemester 2017

Omfang

10 ECTS-point. Op til 74 lektioner ved

minimum 6 deltagere.

Max deltagerantal

8

Tidspunkt

Uge 5: mandag den 30. januar onsdag

den 1. februar (flles med PD modul 12,

O&M)

Uge 6: tirsdag den 7. onsdag

den 8. februar

Uge 9: onsdag den 1. torsdag

den 2. marts

Uge 14: tirsdag den 4. torsdag

den 6. april

Uge 17: onsdag den 26. torsdag

den 27. april

Studiestart

Mandag den 30. januar 2017

Undervisningsdage

Op til 12 dage

Holdleder

Gitte Thranum Haldbk

gth@ibos.kk.dk

Deltagerbetaling

Kr. 28.500

mailto:gth@ibos.kk.dk

Lringsml

Den studerende

har viden om teori og praktiske me- kan medvirke i rdgivning og vejled-

toder, teknikker samt kompenserende ning af personer med synsnedsttelse

hjlpemidler i ADL for personer med eller blindhed, fagfolk og prrende i

synsnedsttelse eller blindhed baseret sprgsml om ADL

p anerkendt international viden

kan hndtere og analysere komplekse

har viden om perception og sanser- problemstillinger i ADL herunder psyko-

nes indvirkning p evnen til at klare logiske, sociale og holdningsmssige

aktiviteter i hverdagslivet herunder den faktorer

visuelle, auditive, olfaktoriske (lugte),

gustatoriske (smage), kinstetiske, tak- kan med viden om lringsteori

tile, vestibulre og proprioceptive sans vurdere, reflektere over og begrunde

metode og didaktik i synspdagogiske

kan udrede, analysere og vurdere akti- undervisningsforlb i ADL i en (re)

vitetsbehov i hverdagslivet for grupper habiliteringsproces for grupper og/eller

og/eller personer med synsnedsttelse enkeltpersoner med synsnedsttelse

eller blindhed med udgangspunkt i eller blindhed

synsfunktion, personlige og omgivel-

sesmssige faktorer og mulighed for

deltagelse i samfundet

Modul 11 5

Indhold

ADL som redskab til aktiv deltagelse i lringsteori og metode i ADL som

samfundslivet og del i en (re)habilite- basis for tilrettelggelse af undervis-

ringsproces for grupper og/eller ningsforlb i ADL for grupper og/eller

personer med synsnedsttelse eller enkeltpersoner med synsnedsttelse

blindhed herunder personlige og eller blindhed herunder behovsanalyse,

omgivelsesmssige faktorer og stig- mlstning, progression, sikkerhed,

matiseringsproblematikker etik, dokumentation

synskompenserende ADL-teknikker, egenfrdigheder via undervisning og

metoder og strategier velser med simuleringsbriller i anven-

delse af ADL teknikker og strategier

afprvning, vejledning og undervisning samt hjlpemidler i ADL

i brug af synskompenserende hjlpe-

midler i ADL indretning af det fysiske milj i nrmil-

jet i relation til ADL og synsnedsttel-

perceptuelle og socialpsykologiske se eller blindhed herunder de lovgiv-

aspekter herunder perception og ningsmssige rammer

erkendelse, begrebsdannelse, hukom-

melse, motivation, autonomi, coping/ undervisning, rdgivning og vejledning

mestring prrende og fagfolk i ADL sprgsml

6 Modul 11

Der indgr flere obligatoriske hjemme-

velser med praksismentor mellem

seminarerne med et samlet vejledende

timetal p 20 i alt.

Den studerende har ansvar for at

etablere kontakt til en praksismentor og

udgiften i forbindelse med timerne med

praksismentor afholdes af den studeren-

des arbejdsplads.

Eksamensform

En kombinationsprve, hvor en mundtlig

prve kombineres med et produkt, som

indgr i bedmmelsen.

Modul 11 7

Modul 12

O&M Orientering & Mobility

8 Modul 12

Forrssemester 2017

Omfang

10 ECTS-point. Op til 120

lektioner ved minimum 6 deltagere.

Max deltagerantal

10

Tidspunkt

Uge 5: mandag den 30. januar fredag

den 3. februar (30. januar 1. februar

flles med PD modul 11, ADL)

Uge 9: mandag den 27. februar onsdag

den 1. marts

Uge 13: mandag den 27. torsdag

den 30. marts

Uge 17: mandag den 24. onsdag

den 26. april

Uge 20: mandag den 15. fredag

den 19. maj

Studiestart

Mandag den 30. januar 2017

Undervisningsdage

Op til 20 dage

Holdleder

Gitte Thranum Haldbk

gth@ibos.kk.dk

Deltagerbetaling

Kr. 52.000

mailto:gth@ibos.kk.dk

Lringsml

Den studerende

har viden om teori og praktiske kan medvirke i rdgivning og vejled-

metoder, teknikker og strategier samt ning af personer med synsnedsttelse

kompenserende hjlpemidler i O&M eller blindhed, fagfolk og prrende i

for personer med synsnedsttelse eller O&M sprgsml herunder tilgnge-

blindhed baseret p anerkendt interna- lighedssprgsml og indretning af det

tional viden fysiske milj

har viden om perception og sansernes kan hndtere og analysere komplekse

indvirkning p evnen til at frdes her- problemstillinger i O&M herunder psy-

under den visuelle, auditive, kinste- kologiske, sociale og holdningsmssi-

tiske, taktile/haptiske, vestibulre og ge faktorer

proprioceptive sans

kan med viden om lringsteori

kan udrede, analysere og vurdere vurdere, reflektere over og begrunde

behov for at kunne frdes for grupper metode og didaktik i synspdagogiske

og/eller enkeltpersoner med synsned- undervisningsforlb i O&M med kobling

sttelse eller blindhed med udgangs- til gruppers og/eller enkeltpersoners

punkt i synsfunktion, personlige og med synsnedsttelse eller blindhed

omgivelsesmssige faktorer, kompen- (re)habiliteringsproces og mulighed for

sationsbehov og lovgivningsmssige deltagelse i samfundet

rammer

Modul 12 9

Indhold

O&M som redskab til aktiv deltagelse perceptuelle og socialpsykologiske

i samfundslivet og del i en (re)habi- aspekter herunder sanseperception,

literingsproces for grupper og/eller begrebsdannelse, rumlighed, hukom-

enkeltpersoner med synsnedsttelse melse, motivation, autonomi, coping/

eller blindhed herunder personlige og mestringsstrategier, intrapersonelle og

omgivelsesmssige faktorer, stigmati- interpersonelle faktorer

seringsproblematikker

lringsteori og metode i O&M som

mobilitets teknikker og orienterings- og basis for tilrettelggelse af under-

problemlsningsstrategier i O&M uden- visningsforlb for grupper og/eller

drs og indendrs herunder stokkebrug enkeltpersoner med synsnedsttelse

i forskellige omgivelser, hretrning/ eller blindhed i O&M herunder, behovs-

ekkolokalisering, taktile og haptiske analyse, mlstning, progression,

informationer, restsyn, kropsmotorik, sikkerhed, etik, dokumentation

kognition, hjlpemidler i O&M

egenfrdigheder gennem undervis-

afprvning, vejledning og undervisning ning og velser med simuleringsbriller

i brug af synskompenserende hjlpe- i anvendelse af teknikker, orienterings-

midler i O&M herunder stokketyper, og problemlsningsstrategier samt

ETAs (elektroniske hjlpemidler), hjlpemidler i O&M

frerhund, taktile kort, kikkert

10 Modul 12

tilgngelighed og samarbejdsre- Der indgr flere obligatoriske hjem-

lationer i rdgivning og vejledning mevelser med praksismentor mellem

vedrrende indretning af det fysiske seminarerne med et samlet vejledende

rum i relation til at kunne frdes med timetal