of 18/18
DIGITALIZACIJA Sanja Šabović

DIGITALIZACIJA - sveti-sava.edu.rs · PDF fileteksta, slika i video zapisa preko mobilnih telefona, pored glasa, muzike i drugih zvučnih signala, ... 3.1 ISTORIJA I PREDNOSTI DIGITALIZACIJE

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of DIGITALIZACIJA - sveti-sava.edu.rs · PDF fileteksta, slika i video zapisa preko mobilnih...

 • DIGITALIZACIJA

  Sanja abovi

 • Sadraj:

  UVOD ............................................................................................................................................................. 3

  1 OSNOVNI POJMOVI .............................................................................................................................. 4

  2 ANALOGNA TEHNOLOGIJA ............................................................................................................... 6

  2.1 MEHANIKI UREAJI ..................................................................................................................... 6

  2.2 ELEKTRONSKI UREAJI ................................................................................................................ 8

  2.3 NEDOSTACI ANALOGNE TEHNOLOGIJE .................................................................................... 9

  3 DIGITALNA TEHNOLOGIJA ............................................................................................................. 10

  3.1 ISTORIJA I PREDNOSTI DIGITALIZACIJE .................................................................................. 10

  3.2 DIGITALNA OBRADA SIGNALA ................................................................................................. 11

  3.3 ZVUK ................................................................................................................................................ 14

  3.4 VIDEO ............................................................................................................................................... 16

  ZAKLJUAK.............................................................................................................................................. 17

  IZVORI ........................................................................................................................................................ 18

  file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647777file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647778file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647779file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647780file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647781file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647782file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647783file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647784file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647785file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647786file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647787file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647788file:///D:/Sanja/POSO/%23%202014-15%20%23/sajt/Digitalizacija%20-%20za%20sajt.doc%23_Toc212647789

 • UVOD

  Mi ivimo u doba digitalizacije. Broj digitalnih ureaja, sistema i aplikacija koji

  trenutno utiu na nae ivote je vrlo veliki i nema kraja listi novih za koje moemo oekivati

  da e se pojaviti u godinama koje dolaze. Primene digitalizacije mogu se nai u raznim

  oblastima:

  1. Telekomunikacije. Beini i mobilni telefoni brzo zamenjuju iane i koriste se za

  prenos glasa, kao i podataka. Kompjuteri proizvode, prenose i primaju ogromne koliine

  informacija preko interneta. Trenutno moemo da aljemo i primamo ogranienu koliinu

  teksta, slika i video zapisa preko mobilnih telefona, pored glasa, muzike i drugih zvunih

  signala, koji se zovu jednim imenom multimedija.

  2. Obrada govora. Kvalitet prenosa govora preko fiksnih i mobilnih telefona je veoma

  visok. Neke od aplikacija obrade govora su: prepoznavanje govora, sinteza govora, prevod

  teksta u govor...

  3. Elektronski ureaji u domainstvu. Tu spadaju mobilni telefoni, televizori,

  digitalne kamere, telefonske sekretarice, faksevi i modemi, muziki sintisajzeri, CD i DVD

  plejeri, laserski tampai, kopir aparati, skeneri...

  4. Medicina. Razni ureaji koriste se u bolnicama, kao to su rentgeni, ultrazvuk, razni

  skeneri, EKG aparati... Takoe, razna pomagala sluni aparati, pejsmejkeri...

  5. Obrada slika. Restauracija slika, radari i sonari, geografska i seizmoloka obrada

  podataka, vremenska prognoza...

  6. Industrija. Numerika kontrola, robotika, kontrola maina i motora, proizvodnja

  automata...

  Ono to je zajedniko za sve ove sisteme je da su plod digitalne tehnologije, pa je

  logino zapitati se kakva je to tehnologija. Sama re digitalno asocira na raunar i jasno je

  da opisuje ureaj moderne tehnologije (high tech), ali treba razjasniti ta to, u stvari, znai, ta

  je alternativa digitalnoj obradi signala i kako je do digitalizacije uopte i dolo...

 • 1 OSNOVNI POJMOVI

  Re digit na engleskom znai cifra. Inae je latinskog porekla i znai prsti, odnosno

  brojanje na prste. Prema tome, digitalno znai cifarski, odnosno diskretno, tj. prekidno.

  Suprotno prekidnom, tj. digitalnom je neprekidno, tj. analogno. Svi signali u prirodi su

  kontinualne funkcije vremena, tj. analogni su. Sam prostor je kontinualan - ceo svet oko nas

  je analogan. Ljudi su odavno imali potrebu da na neki nain zabelee ove signale zvuk,

  sliku, da ih sauvaju i obrauju.

  Prirodni signali se mogu matematiki predstaviti skupom neprekidnih vrednosti,

  odnosno neprekidnom funkcijom, beleenjem svih vrednosti signala kako vreme tee. Vreme

  je neprekidna promenljiva, kao i vrednost signala. Signal zabeleen na ovaj nain zove se

  analogni signal. Kod analogne obrade signala koristi se neko svojstvo medijuma da bi se

  prenela informacija o signalu, jer su fizike osobine medijuma direktno povezane (analogne)

  sa fizikim karakteristikama prirodnog signala. Analogne vrednosti se najee predstavljaju

  jainom elektrine struje, voltaom ili naponom, kako bi se dati signal, radi uvanja, prenosa

  ili obrade, pretvorio u elektrini.

  Digitalizacija je predstavljanje analognih signala nizom brojeva. Ti brojevi

  predstavljaju izmerene vrednosti tog signala u sukcesivnim vremenskim intervalima. To znai

  da se ne belee sve vrednosti signala, ve samo vrednosti u odreenim trenucima, tj. u nekim

  takama u vremenu. Dakle, skup taaka u kojima se posmatra vrednost signala je diskretan, pa

  se signal dobijen na taj nain zove se diskretni signal. Poto digitalizacija podrazumeva

  kompjutersku obradu signala, a ona se svodi na rad sa brojevima koji predstavljaju vrednosti

  tog signala, to i one moraju uzimati vrednosti iz diskretnog skupa, kako bi kompjuter mogao

  da radi sa njima. Takav signal zove se digitalni signal. Svoenje neprekidnog, tj. analognog

  signala na diskretni, tj. diskretizacija po vremenu, zove se sempliranje (biranje uzoraka ili

  uzorkovanje), a svoenje diskretnog na digitalni, to je diskretizacija po amplitudi

  kvantovanje ili kvantizacija. Dakle, obavlja se proces dvostruke diskretizacije. Vrednost

  signala u jednoj taki zove se uzorak (sample).

  diskretni signal, dobijen sempliranjem analognog digitalni signal, dobijen kvantovanjem diskretnog

  Postupak digitalizacije dovodi do toga da se gubi informacija, jer se umesto svih

  taaka biraju samo neke. Digitalna obrada signala se zasniva na numerikoj obradi podataka

  kojima su ti signali predstavljeni, pa je taj problem efikasno reen matematikim metodama.

  Takoe, postupkom digitalizacije generie se mnogo brojeva, to je dugo vremena bio

  nepremostiv problem i glavni razlog to je obrada svih signala bila raena analogno. Ljudi

  jednostavno nisu imali neophodnu tehnologiju, pa nije bilo naina da se ovoliko brojeva

  registruje, a kamoli memorie, obrauje ili reprodukuje. Poboljanje tehnoloke osnove bilo je

  praeno i naglim razvojem teorije. Digitalna obrada signala ostvaruje pun razvoj uporedo sa

  razvojem raunara, koji omoguavaju efikasno korienje ve postojeih algoritama i podstiu

  razvoj novih.

 • Sa druge strane, za realizaciju analognih sistema potrebna je vrlo niska tehnologija i

  im se ovladalo dovoljnim naunim znanjem, poeli su da se prave i koriste prvi analogni

  ureaji, najpre mehaniki, a zatim i elektronski...

 • 2 ANALOGNA TEHNOLOGIJA

  2.1 MEHANIKI UREAJI

  Posmatrajmo analogne ureaje na primeru ureaja za snimanje zvuka. Prvi ureaj za

  snimanje i reprodukciju zvuka izumeo je Tomas Edison 1877. Njegov pristup je, polazei od

  injenice da se zvuk prenosi vibriranjem estica vazduha, koristio veoma jednostavan

  mehanizam za mehaniko uvanje analognog zvunog talasa. Kod Edisonovog originalnog

  fonografa, jedna opna je direktno kontrolisala iglu, a ta igla je grebala analogni zvuni signal

  na cilindar od aluminijumske folije. Kada bi neko priao u ureaj, vrteo bi cilindar, a igla bi

  beleila ta je reeno na aluminijum. Jer, kako je opna vibrirala, te vibracije bi se prenosile na

  iglu, koja bi ih utiskivala na aluminijum. Za reprodukciju, iglu je trebalo pomerati preko leba

  izgrebanog za vreme snimanja. Vibracije utisnute na aluminijumu pomerale su iglu, zbog

  ega je i opna vibrirala, proizvodei zvuk.

  Ovaj izum unapredio je 1887. Emil Berliner i tako