of 36 /36
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer SPB 2020.25 DIGITALA SÄLJPROCESSER Digital innovation som en drivkraft för digital transformation Andreas Fransson, Sebastian Frisk

DIGITALA SÄLJPROCESSER › smash › get › diva2:1439399 › ... · 2020-06-12 · Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIGITALA SÄLJPROCESSER › smash › get › diva2:1439399 › ... · 2020-06-12 · Examensarbete...

 • Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp

  Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer

  SPB 2020.25

  DIGITALA

  SÄLJPROCESSER

  Digital innovation som en

  drivkraft för digital transformation

  Andreas Fransson, Sebastian Frisk

 • Abstract

  In today’s highly digital world a great undertaking for organizations is the

  transformation of value processes from the classical analog to the modern digital.

  How and when does this transformation unfold and could digital innovations

  within sales processes be a driving force for this transformation. For companies

  striving to achieve such change how and when transformation is possible is an

  important question to answer. Drawing on extent research through Vial (2019) and

  Skog (2019) on digital transformation, we aim to answer this question with a

  multiple case study design covering five different organizations with ties to a

  consulting firm that provides digital innovation in the form of Search Engine

  Optimization, web-site development and sales process development. Using the

  assumption that the disruption has already happened and that companies need to

  be ambidextrous we analyze our empirical material through key constructs in Vial’s

  (2019) process model of digital transformation to get a broader understanding of

  how and when these innovation processes facilitates responses to environmental

  change by resulting in digital transformation. We find that within some of these

  organizations a digital transformation has happened through the innovation

  process, but we also find that some companies are hindered in the transformation

  by external variables.

 • Innehållsförteckning

  1. Inledning ................................................................................................................. 1

  1.1 Syfte ................................................................................................................................................2

  1.2 Frågeställning ..............................................................................................................................2

  2. Relaterad forskning ................................................................................................ 2

  2.1 Digital strategi ..............................................................................................................................2

  2.2 Digital Transformation ................................................................................................................4

  2.4 Nyckelbegrepp ..............................................................................................................................6

  3 Metod ....................................................................................................................... 7

  3.1 Studiekontext ................................................................................................................................. 7

  3.2 Metodval ....................................................................................................................................... 8

  3.3 Datainsamling ..............................................................................................................................9

  3.4 Dataanalys .................................................................................................................................. 10

  3.5 Forskningsetiska principer ........................................................................................................ 11

  3.6 Metodkritik .................................................................................................................................. 11

  4. Resultat ................................................................................................................. 12

  4.1 Fall 1 – Facility Management-företag ...................................................................................... 12

  4.2 Fall 2 – Vuxenutbildning ........................................................................................................... 14

  4.3 Fall 3 – Larmlösningar .............................................................................................................. 16

  4.4 Fall 4 – Back end-system för videohantering .......................................................................... 18

  4.5 Fall 5 – Bilinredning.................................................................................................................. 20

  4.6 Korsfall-jämförelse .................................................................................................................... 22

  5. Diskussion ............................................................................................................. 22

  5.1 Korsfalls-diskussion ................................................................................................................... 23

  5.2 Implikationer ............................................................................................................................. 24

  6. Slutsats .................................................................................................................. 25

  7. Referenser ............................................................................................................. 27

  8. Bilagor .................................................................................................................. 29

  Bilaga 1: Intervjuguide - Fall .......................................................................................................... 29

  Bilaga 2: Intervjuguide - SEO-byrå ............................................................................................... 32

 • 1

  1. Inledning

  Organisationer i vår samtid möter idag stora utmaningar när det kommer till att hålla sig

  uppdaterade mot vårt mer och mer digitaliserade samhälle, då de tekniska landvinningarna

  är många och samhällsmedborgare blir mer och mer digitalt aktiva ställer det också krav

  på organisationer att vara mer digitala. En stor utmaning i omställningen till digitala

  kontaktytor gentemot kunder är att synas, att vara ett självklart val för deras kundbas. Ett

  sätt för organisationer att göra det på är att arbeta med digital marknadsföring i allmänhet

  och Search Engine Optimizing (SEO) i synnerhet. Där man genom SEO kan optimera sin

  organisations hemsida för att hamna högre upp på sökmotorers sökresultat (Yalçin &

  Köseb, 2010). Ett annat sätt att underlätta för sin kundbas är att digitalisera sin säljprocess,

  att genomdriva ett digitalt innovationsprojekt som delvis underlättar för sin kundbas men

  som också ämnar att effektivisera processer internt (Skog, 2019). Därmed bör digital

  innovation ses som en essentiel byggsten för hur väl den digitala transformationen kommer

  att genomdrivas, då aktiviteter kring den digitala innovationen och det utrymme den får är

  det som lägger grund för vilken genomslagskraft nästa digitala innovation har (Skog, 2019).

  Utifrån forskning kring digital transformation, ett koncept som förklarar hur processer

  och rutiner förändras inom en organisation med hjälp av digitala möjligheter. Genom de

  studierna skapas en förståelse för påverkan av innovationer, det vill säga de nya digitala

  teknologier och artefakter. Vidare under samma koncept så tas även digital logik upp som

  en faktor för hur dessa lösningar kan användas inom en organisation. Även digitala

  ekosystem är ett begrepp inom Skogs (2019) forskning om digital transformation, hur den

  omgivande miljön som organisationen befinner sig inom är förberedd för förändringen

  som kommer med digital transformation. Från Vial (2019) finns forskning kring digital

  transformation finner vi också en klar modell för vilka byggstenar som borde undersökas

  för att definiera ifall en organisation har blivit transformerad genom digitala medel eller

  för att utröna vart i processen de befinner sig. När det kommer till organisationskultur

  finns studier angående vilka kunskapsprocesser som organisationer behöver ha för att vara

  innoverande, för att hitta nya lösningar på problem som uppstår i en värld som är snabb

  ställs nya krav på organisationer. Samtidigt som man innehar möjligheten av att också

  skörda frukten av vinstdrivande processer. Lubatkin, et al (2006) benämner detta som den

  ambidextriösa organisationen, förmågan att innovera med vänster hand samtidigt som

  man är exploaterande med sin högra. Vidare kan man gå till studier kring digital

  transformation där Skog (2019) skriver om just relationen mellan IT och organisationens

  förändringar i vår samtid ställer nya krav på hur dessa förändrigar kan ske. Samtidigt så

  finns det också utmaningar för hur organisationer bör ägna sig åt rätt aktiviteter om man

  vill genomföra en digital transformation med allt vad det innebär. En fallgrop som beskrivs

  av Swanson (1994) är att man endast tillämpar IT-artefakter internt som ämnar att

  förändra vissa processer men som inte skapar något värde för ens kundbas.

  Det finns oändliga möjligheter med arbetet mot en digital transformation men vi vet

  desto mindre om de motiv som gör att digital transformation drivs, vilka som är de mest

 • 2

  bidragande faktorerna till omställningen. Inom forskningsområdet så benämns digital

  innovation som en stor drivkraft för hur en organisationer kan driva digital transformation

  (Skog , 2019; Vial, 2019; Hinings , et al., 2018; Nambisan, et al., 2017). Vi vet även att

  innovationer och hur dem hanteras är en väldigt viktigt del i en organisations

  konkurrenskraft (Lubatkin, et al. 2006). Men det saknas insikter om hur just digitala

  innovationer inom säljprocesser kan driva en digital transformation för en organisation

  därför ämnar den här studien ämnar att undersöka digitala innovationer inom

  säljprocesser, för att kunna utröna vilka implikationer det här får för en organisations

  digitala transformation.

  1.1 Syfte

  Som tidigare nämnt så saknas en förståelse för vilka motiven är för att driva digital

  transformation i vår studiekontext. En anledning kan vara att man vill möta omvärldens

  förändrade krav i en snabbt föränderlig värld. Då kan digitala innovationer inom

  säljprocesser som inkluderar SEO och aktiviteter kring att digitalt förändra sitt

  värdeskapande vara ett representativt studieobjekt för att undersöka motiven till digital

  transformation. En andra anledning till att utforska vad det är som driver digital

  transformation är att förbättra hur man undersöker det här teoretiskt vilket leder till att

  man har stora möjligheter till att utnyttja den kunskapen i praktiken. Därmed så syftar

  denna studie till att utifrån en undersökning av vad det är som driver organisationer till att

  genomgå en digital transformation understödja och skapa ytterligare förståelse kring DT

  framöver.

  1.2 Frågeställning

  Forskning visar att digital innovation är en viktig drivkraft för digital transformation,

  däremot vet vi mindre om hur sådana processer sker och vilka faktorer som påverkar när

  det sker. Mot bakgrund av detta undersöker vi i denna uppsats följande frågeställning:

  - Hur och när driver digital innovation digital transformation i sammanhanget

  digitala säljprocesser?

  2. Relaterad forskning

  För att få ett grepp om området som undersöks kommer det att nedan presenteras relaterad

  forskning. Då vi ämnar undersöka vad det är som driver digitala förändringar och vilka

  utmaningar man möter genom att digitalisera sina säljprocesser så kommer vi att

  undersöka forskningsområden kring organisatoriska utmaningar och digitala

  förändringar.

  2.1 Digital strategi

  En verksamhets förmåga att kunna innovera och exploatera parallellt är enligt Lubatkin, et

  al. (2006) det som beskriver en ambidextriös organisation. Dessa förmågor innefattar

  kontrasterade kunskapsprocesser menar Floyd & Lane (2000) eftersom de kräver olika

  ledar- och administrationsstilar. Exploatering i sammanhanget inbegriper explicit kunskap

  eller en typ av uttalad kunskap, såsom handfasta kunskaper i att utveckla mjukvarutjänster

 • 3

  eller göra marknadsanalyser för att matcha sitt tjänstepaket mot. Å andra sidan handlar de

  innoverande kunskapsprocesserna kring implicit kunskap, eller tyst kunskap som

  förmågor vilka kan beskrivas som kapaciteter som kombinerar nya och befintliga tekniker

  som kan bidra till att öppna sin organisation för nya marknader eller skapa nya tekniska

  innovationer (Nonaka, 1994).

  Utöver att sätta krav på organisationens anställda när det kommer till uttalad- och tyst

  kunskap så ställer det fundamentala krav på hur en organisation administreras,

  exploatering menar Lubatkin, et al. (2006) att den involverar en administrering från ett

  toppstyrt perspektiv där ledningen sätter agendan för de anställda och är dem som instiftar

  rutiner in i organisationen. När det kommer till de innoverande processerna så kräver det

  att kunskapsprocesserna sker genom ett nedifrån och upp perspektiv där ledningen bör

  låta sig övertalas av sina anställda att lämna gamla rutiner och ge plats för nya rutiner i

  utbyte mot att ett innoverande skall få utrymme (Lubatkin, et al., 2006).

  Som ovan nämnt så ger detta möjligheter för organisationer att delvis öppna upp för nya

  marknadsmöjligheter genom att ta in kunskap i organisationen genom rekryteringar men

  också med också genom att ställa om sin organisation till att vara mer öppen via utläggning

  av processer. Att kunna anpassa sig till sin kundbas behov är otroligt viktigt i den samtid vi

  lever i. Vilket enligt Lubatkin, et al. (2006) menar på att innoverande processer i den

  ambidextriösa organisationen är bidragande för. Digitala tekniker som SEO och Search

  Engine Analytics (SEA) medför möjligheter för verksamheter att utnyttja data om deras

  kunders digitala beteende för att fortsatt innovera sitt tjänste- och/eller produktutbud

  (Yalçin & Köseb, 2010). Då organisationen som kan använda dessa insikter blir

  innoverande på det sättet att man lär sig om kunders/användares behov och exploaterande

  på det sättet att man ställer om för verksamheten för att möta dem.

  Hur man ställer om verksamheten för att möta dessa behov berörs även inom digital

  strategi och det är ett område som behandlar hur organisationer hanterar och planerar

  förändringar och värdeskapande med hjälp av digitala medel (Bharadwaj, et al., 2013).

  Inom digital strategi finns det enligt Bharadwaj, et al. (2013) fyra olika teman,

  omfattningen av den digitala strategin, alltså att digital strategi inte bara berör ett område

  inom organisationen utan att den är överliggande alla områden inom organisationen.

  Digital strategi blir alltså transfunktionell. Storleken på den digitala strategin, alltså hur

  skalbar digital strategi kan vara, och att den kan skalas upp eller ned hastigt (Bharadwaj,

  et al., 2013). Hastigheten av den digitala strategin, där belyses hur snabbt det går att göra

  förändringar inom det digitala, både när det gäller produkter och beslutsfattande samt

  logistik blir snabbar när en digital strategi anammas. Källor av värdeskapande och

  värdefångande inom den digitala strategin. Här benämns värdet av information, hur man

  kan jobba med olika affärsmodeller samt värdeskapandet genom att jobba digitalt med

  olika aktörer inom ett nätverk. Eftersom vår samtids digitala miljöer är allt mer

  sammanflätade, lättillgängliga och föränderliga är det av största vikt för organisationer att

  ha uttalade strategier kring det digitala. IT-strategi med tankesättet att det skall enbart

  förenkla processer duger inte inom dagens marknad utan man måste se det digitala som

  en helhet i affärsstrategin. Man kan till exempel inte använda sociala medier inom

 • 4

  marknadsföring utan att binda det med övriga säljprocesser inom organisationen

  (Bharadwaj, et al., 2013).

  Traditionellt går tankarna kring innovation som en problem - lösning dynamik, men när

  det kommer till det digitala kan man se innovation som ett mer dynamiskt koncept. Istället

  för att se innovation som en bärande idé som bara försöker möta icke identifierade latenta

  behov med hjälp av digitala artefakter kan man se det som en kontinuerlig process där den

  digitala innovationen som är både flexibel och formbar används för att oavbrutet matchas

  med det behov och idéer som finns inom marknaden. Sammantaget kan man säga att

  digitalisering genom bland annat ovanstående förändringar driver komplexitet och tvingar

  fram en radikal anpassning, en transformation. (Sandberg, et al., 2020).

  2.2 Digital Transformation

  Att förändra genom digitala medel är en av vår tids stora drivkrafter, allt från processer till

  produkter digitaliseras. Allt det här faller in under det stora paraply begreppet digital

  transformation. Men för att förklara konceptet digital transformation (DT) måste man dock

  klargöra och skilja på vad som är och inte är DT. DT refererar till processen av förändring

  inom en organisation, med grund i digitala medel. Förändringen sker kontinuerligt över tid

  och den påverkar processer, tjänster och produkter. På grund av att nya produkter eller

  tjänster som tillkommer som en konsekvens av digital förändring kan kräva nya resurser

  eller procedurer. Detta leder till vikten av att förnya de operationella strukturerna för att

  fånga värdeskapandet i den nya processen (Skog, 2019; Legner, et al., 2017). Alltså är DT

  en förändring i vad en organisation gör och hur den gör det med hjälp av digitala

  möjligheter (Skog 2019). Eftersom nya teknologier kontinuerligt rör sig mot svagare

  barriärer för tillträde kan utomstående organisationer som konsultbolag kan vara en vital

  del i en annan organisations DT. Genom att tillhandahålla billiga prototyper och

  kommersialisering av digitala teknologier är det en lägre tröskel för att påbörja DT inom

  en organisation (Legner, et al., 2017). Detta sker inte heller inom ett vakuum utan inre och

  yttre kontexter som möjligheter, resurser och utmaningar kan förändra aspekten av den

  digitala transformationen. Som konceptet av digitala ekosystem (som förklaras vidare

  nedan) och hur de kan sätta basis för vilken förändring som är möjlig (Skog 2019).

  Vidare är det är viktigt att nämna digital innovation, digital logik och digitala ekosystem

  som essentiella delar inom DT. Digital innovation sätter förutsättningarna för nästa

  innovation samt användningen av digitala artefakter och hur de kan användas för att

  förändra i dagsläget. Den samlande effekten av digital innovation blir alltså grundpelaren

  för DT och hur den sker inom organisationer (Skog, 2019). Som till exempel hur produkter,

  moduler och tjänster kombineras med hjälp av digital innovation. Det styrks ytterligare av

  Hinings , et al. (2018) hur de anser att digital innovation driver DT. Då digital

  transformation underbyggs och möjliggörs av den kombinerade effekten av digitala

  innovationer. Där de menar hur inte bara den direkta effekten av de digitala innovationerna

  ligger till grund drivandet av DT. Utan även också alla bieffekter av implementeringen av

  digitala teknologier även driver en organisation till nya digitala innovationer (Hinings , et

  al., 2018). Digital logik är de rationaliseringar som används för att förändra de processer

  och tillvägagångsätt som finns inom organisationen med hjälp av digitala medel över tid.

  Aktörer som närmar sig området DT använder sig av information gällande vad som har

 • 5

  hänt innovationsmässigt och hur digitala medel används för tillfället. Samt vilka resultat

  som finns inom området. Aktörerna tänker även på vad som kommer att kunna hända i

  framtiden och detta ligger till grund för de beslut som tas när det kommer till ens

  organisations DT (Skog, 2019). Tillsammans med digitala ekosystem kan sätta de ramar

  för hur DT kan vara möjlig. Ifall aktörer inom ett visst ekosystem är beroende av andra

  aktörers digitala mognad och/eller förändring genom digitala artefakter förändras

  dynamiken inom den egna potentialen för transformation. En organisation som är

  beroende av analoga processer av värdeskapande kommer vara låsta till den ej

  transformerade paradigmen tills alla aktörer är inom ekosystemet är redo för DT (Skog ,

  2019)

  Det är även viktigt att skilja på vad som kallas för IT-enabled orginizational change (IT-

  EOC) och DT. Där förklaras IT-EOC som utvecklingen, implementationen och

  användningen av IT-artefakter som hårdvara eller mjukvara som sker inom organisationen

  (Swanson, 1994). Även om dessa artefakter av informationsteknik (IT) är formbara och kan

  förändras till viss del kommer de användas för de ändamål de designades för. Med detta

  antyds att IT-systemen, hjälper, förenklar eller automatiserar vissa processer men gör

  ingen större förändring i hur organisationen tillhandahåller värdeskapandet (Swanson,

  1994; Venkatraman, 1994). DT där emot kan definieras som digitala artefakter vilka kan

  omprogrammeras eller förändras rent hårdvarumässigt för att förändra hela processer av

  värdeskapande inom organisationen (Nambisan, et al., 2017).

  För att ge en bild av hur processen av DT ser ut använder vi oss av en modell från Vial

  (2019). Där förklaras det att förståelsen av DT bygger på åtta olika byggstenar. Där DT är

  en process varvid digitala teknologier spelar en central roll i skapelsen och underbyggandet

  av upplösningen av tidigare processer inom både samhälle och näringsliv. Dessa

  upplösningar motiverar till strategiska responser från organisationer och det är denna

  strategiska förändring som är central inom DT. Organisationer använder digitala

  teknologier för att förändra värdeskapande och de stigar de använde tidigare måste

  förändras för att vara fortsatt konkurreskraftig. På så vis ändras organisationens processer

  och sociokulturella klimat för att kunna ta del av värdeskapandet på en ny nivå.

  Figur 1. Byggstenar för DT av Vial (2019, 122)

 • 6

  Utifrån Figur 1 kommer det att nedan presenteras en adaption av Vials (2019) modell för

  DTs byggstenar. Eftersom vårt intresse i denna studien är att undersöka hur DI driver DT

  kommer vi att fokusera på pil 4-7 (förtydligas i fig. 2). Vi anser att vi kan exkludera

  Strategic responses eftersom detta innefattar de delar som benämns ovan (se 2.1) och som

  beskriver en ambidextriös organisation. Samt, vi anser påbörjandet av en digital

  förändring förutsätter att ens organisation redan har en stipulerad digital strategi och vi

  argumenterar för att disruptionen i vår studiekontext redan har skett. Därmed kommer

  vår adaption av Vials (2019) modell för DT se ut på följande sätt.

  Figur 2. Adaption av Byggstenar för DT av Vial (2019, 122)

  2.4 Nyckelbegrepp

  Byggstenar: Innefattar:

  Användandet av digitala

  teknologier

  Social, Mobil, Analytiska verktyg, Internet of things,

  Plattformar & ekosystem

  Förändringar av vägar för

  värdeskapande

  Värdeerbjudande, Värdenätverk, Digitala kanaler,

  Agility och Ambidexteritet

  Effekter Operationell effektivitet, Organisatorisk prestanda,

  Industri och sociala förbättringar

  Strukturella förändringar Organisationsstruktur, Organisationskultur,

  Ledarskap, Förändringar för personalens roller och

  kompetens

  Organisatoriska barriärer Tröghet, Motstånd

  Tabell 1. Adaption av Byggstenar för DT av Vial (2019)

 • 7

  Begrepp: Definition:

  Digital Transformation (DT) En förändring i vad en organisation gör och hur den

  gör det med hjälp av digitala möjligheter (Skog, 2019).

  IT-enabled organizational

  change (IT-EOC)

  Utvecklingen, implementationen och användningen av

  IT-artefakter som hårdvara eller mjukvara som sker

  inom organisationen (Swanson, 1994)

  Digital innovation (DI) Den samlande effekten av digital innovation blir alltså

  grundpelaren för DT och hur den sker inom

  organisationer Som till exempel hur produkter,

  moduler och tjänster kombineras med hjälp av digital

  innovation (Skog, 2019).

  Digital logik (DL) De rationaliseringar som används för att förändra de

  processer och tillvägagångsätt som finns inom

  organisationen med hjälp av digitala medel över tid

  (Skog, 2019)

  Digitala Ekosystem (DE) Digitala Ekosystem kontextualiserar organisationen

  och dess användande av digitala produkter och tjänster

  och hur den formas av kontexten organisationen

  befinner sig i. Organisationen formar och formas av

  denna kontext (Skog, 2019).

  Tabell 2. Nyckelbegrepp

  3 Metod

  Genomförandet av datainsamlingen för denna studie möjliggjordes genom att tillämpa en

  kvalitativ ansats, där datainsamlingen sker via intervjuer med informanter som är

  verksamma inom det området vi undersöker. fall fallfallfall

  3.1 Studiekontext

  Den organisation som den här studien görs i samverkan med är en SEO-byrå som delvis

  tillhandahåller SEO-lösningar för företag men samtidigt också förmedlar kunskap och

  insikter i egenskap av konsulter för deras kunder. SEO-byrån har, i skrivandet stund,

  ungefär 100 kunder där de består av 70% business to business (B2B) -företag. Samtidigt

  som de arbetar med traditionell SEO, för att öka företagens exponering på sökmotorer

  genom att de hamnar högre upp i de organiska sökträffarna besitter även SEO-byrån

  kompetenser som kan hjälpa dem att bistå organisationer med digital förändring.

  Inom SEO-byrån har vi två olika enheter som jobbar tätt men distribuerat. I Sverige har

  vi ledningsgruppen där vi finner CEO, delägare och projektledare och i Indien är

  mjukvaruutvecklare belägna. I en inledande intervju med en av projektledarna inom SEO-

  byrån så får vi informationen kring att man jobbar projektbaserat och sällan tar kontrakt

  som är kortare än tolv månader. Man tillämpar en projektbaserad organisering där man är

  ett team på ungefär åtta personer som består av en projektledare, utvecklare, SEO-

  specialister & innehålls skribenter. Den projektledare som vi intervjuade för att få en

  verksamhetsöverblick menar att de huvudsakligen arbetar med digital transformation och

 • 8

  att den traditionella SEO (som innefattar att öka de organiska träffarna på sökmotorer)

  endast är en inledande fas för samarbetet. Vi anser att den projektbaserade tillämpningen

  för digital marknadsföring bör definieras som en typ av digital innovation. Denna digitala

  innovation drivs av arbetet med SEO.

  I senare skede i samarbete så övergår SEO-byråns arbete kring att fortsatt differentiera

  deras kunders erbjudande. Från att erbjuda ren teknisk kunskap kring digitala

  innovationer så börjar istället arbetet med genomföra en ytterligare digital förändring, där

  det handlar om att identifiera existerande marknadsbehov för att delvis ställa om

  marknadsföringen korrekt men också att arbeta mer pull-baserat snarare än push-baserat.

  Sammanfattningsvis kan vi säga att SEO-byrån till viss del tillämpar en typ av digital

  innovation i form av SEO men tack vare att man jobbar med långa projekt och får tillgång

  till företagens tekniska plattformar så kan vi också ana att digital innovation möjligtvis kan

  generera digital transformation. Då digital transformation är en process som sker över tid

  och inbegriper att förändra organisationsstruktur, värdeskapande och användande av

  digitala teknologier så kan man argumentera för att en empiri utifrån hur företag

  kommunicerar med sina kunder är en kontext där man kan upptäcka dessa resultat. Vi ser

  det som att aktiviteten kring att digitalisera sin säljprocess är en fullgod platshållare för att

  undersöka hur och när digital innovation driver digital transformation

  3.2 Metodval

  Utifrån vår studiekontext som vi beskrivit ovan och med de urvalet som görs för våra

  informanter kommer vi att anta en kvalitativ ansats som utgår från multipel

  fallstudieprocedur av Yin (2018). Då man vanligtvis genomför en fallstudie för utröna

  kunskap om ett eller fåtal fall så hävdar vi att genom att genomföra en multipel fallstude

  enligt Yin (2018) metodik kommer kunna genera kunskaper om de fallen som väljs ut av

  vår kontaktperson som kommer att generera bidrag för oss att svara på vår frågeställning.

  Multipel fallstudie definieras som en studie som innehåller flera olika fallen.. Då vi i vår

  studie undersöker, med hjälp av intervjuer, fem olika organisationer som är verksamma i

  fem olika branscher så benämner vi dem som fall var för sig. Därmed så antar vår studie en

  multipel fallstudieprocedur.

  Enligt Yin (2018) kommer den logiska grunden för en multipel fallstudies design direkt

  uttifrån forskarens förståelse för teoretiska och bokstavliga implikationer. I denna studie

  medför det att de fallen som väljs genom det målinriktade urvalet måste innehålla ett

  exemplifierat utfall utifrån den forskningsfråga som ställs (Yin, 2018). Som i denna studie

  utformas utifrån vår frågeställning om hur och när digital innovation driver digital

  transformation. Emellertid benämner Yin (2018) vikten vid de fallen som väljs för studien

  måste antas att de uppvisar liknande resultat eller att de uppvisar stora likheter mellan

  varandra. För denna studie så antas de förstnämnda utifrån forskningsfrågan, att

  metoddesignen för studien kommer att uppvisa implikationer för hur digital innovation

  kan driva digital transformation. I kontexten för vår studie så definieras våra företag vi

  undersöker för fall eftersom vi applicerar samma frågeställning via Vials (2019) reviderade

  modell för DT (se fig. 2) byggstenar individuellt. Därmed så undersöks flera separata

  instanser för att sedan kunna jämföra olikheter och likheter mellan dem.

 • 9

  En styrka med vår valda metod är att vi kommer att delvis presentera fallen var för sig i

  vår resultatdel för att sedan analysera och jämföra dem utifrån de enskilda resultaten.

  Detta kommer att underlätta utforskandet av likheter och skillnader mellan de olika fallen.

  En nackdel för vår studie är vår relativa låga mängd data för de enskilda fallen. Men tack

  vare att vi anser att den semistrukturerade intervjuformen ligger till grund för djupare

  insikter hos informatenterna bör det ändå gå att komma till rimliga slutsatser. Multipla

  fallen undersöks var för sig för att därefter jämföra resultaten mellan de fallen som har

  undersökts. Designen för denna multipla fallstudie var utformad på det sättet att de fallen

  som undersökts var av olika karaktär för att undersöka tydligare vilka byggstenar som är

  essentiella för DT enligt Vial (2019). Genomförandet gjordes enligt Yin (2018) modell för

  multipla fallstudier.

  Figur 3. Multipel fallstudieprocedur (Yin, 2018, 95)

  3.3 Datainsamling

  Som tidigare nämnt har datainsamlingen för denna studie genomförts i intervjuform. För

  att underlätta detta har vi följt riktlinjer som ges vid kvalitativ forskning genom att bygga

  intervjuguider som skall underlätta vid datainsamlingen (Kvale & Brinkmann, 2017). Dessa

  intervjuguider har upprättats i två exemplar. Den första intervjuguiden (se: bilaga 2) är

  utformad för att vi ska bilda oss en förståelse för hur SEO-byrån arbetar, hur deras

  organisation är uppbyggd och vilka möjligheter och utmaningar de möter i sin

  arbetsvardag. Efter den första intervjun med SEO-byrån så gjordes också ett målinriktat

  urval från SEO-byråns sida på de fallens vi skulle undersöka, där vi lät vår kontaktperson

  på SEO-byrån göra urvalet för fallens av olika karaktär. Den andra intervjuguiden (se:

  bilaga 1) har upprättats med syftet att undersöka informanternas upplevda möjligheter och

  utmaningar med digitaliseringen av säljprocesser och digital förändring. Dessa

  intervjuguider har designats kring de ämnesområden som är väsentliga utifrån de

  problemområde de skall undersöka, de är även designade som så att de skall vara enkelt

  för intervjuaren att följa de spår som kan upptäckas under en intervju och ge intervjuaren

 • 10

  möjligheter att ställa följdfrågor, något som kan leda till en djupare insikt av upplevelser

  hos informanten (Kvale & Brinkmann, 2017). Alla intervjuer spelas in för att underlätta för

  intervjuaren att vara aktiv i samtalet och kunskapsskapandet men också för att i efterhand

  kunna transkriberas av författarna till den här studien. Då Kvale & Brinkmann (2017)

  benämner att just transkriptionen är en viktig del för att närma sig och lära känna

  datamaterialet.

  # Företag (ant.

  anställda)

  Informant/Roll:

  Form: Längd:

  - SEO-byrå 1. Projektledare Google

  Hangout

  58 min.

  1 Facility

  Management

  (5001–10000)

  2. Marknadsföringsspecialist Google

  Hangout

  39 min.

  2 Vuxenutbildning

  (1001–5000)

  3. Marknadsföringskoordinator Google

  Hangout

  42 min.

  3 Larmlösningar

  (51–200)

  4. Marknadsföringschef Google

  Hangout

  24 min.

  4 Back End-system

  för videohantering

  (51–200)

  5. Marknadsföringschef Google

  Hangout

  31 min.

  5 Bilinredning

  (51–200)

  6. Marknadsföringschef Google

  Hangout

  29 min.

  Tabell 3. Sammanställning av informanter

  3.4 Dataanalys

  För att genomföra en dataanalys valde vi att utgå från Braun och Clarkes (2006) olika faser

  av tematisk analys. Där vi under första fasen, för att närma oss datamaterialet, upprepade

  gånger läste igenom de transkriberade materialet. Att upprepat läsa igenom materialet

  medför en nedsänkning och därmed bidrar till att man blir bekväm med både djup och

  bredd av resultatet (Braun & Clarke, 2006). Den andra och tredje fasen blir för oss

  sammanslagna. Då vi har en mer deduktiv ansats, där vi redan innan intervjuerna har

  identifierat ett par generella teman (se tabell 1. Adaption av Vials (2019) modell av DT).

  Därmed utifrån det transkriberade intervjuerna börjar vi upptäcka citat som vi kopplar mot

  de områden som Vial (2019) nämner som byggstenar för DT. Därefter gjordes valet att

  börja gå igenom de transkriberade intervjuerna ännu en gång för att se huruvida våra

  ursprungliga tolkningar stämmer överens med våra informanters uttalanden. I detta steg

  började vi också markera hela citat i det transkriberade materialet. Tredje steget i vår

  dataanalys var att ta de citaten vi har kopplat till våra nyckelbegrepp och föra in i en

  resultattabell. För att kunna jämföra de olika företagen/fallens med varandra där vi helt

  enkelt parade ihop de citaten som passar mot de delar av tabell 1 Adaption av Vials (2019)

  modell av DT. Vårt resultat av dataanalysen kommer att presenteras under 4. där man kan

  se hur olika teman passar in mot tabell 1.

 • 11

  Figur 4. Exempel på tematisk analys

  3.5 Forskningsetiska principer

  En studie som genomförs med hjälp av intervjuer som en del av metoden ställer krav på

  etik och moral menar Kvale & Brinkman (2017) såväl som Vetenskapsrådet (2002) och

  båda är av åsikten att samhällsvetenskaplig forskning skall tjäna vetenskapliga och

  mänskliga intressen. Med detta sagt så har vi i denna studie tagit fasta på de principer som

  är sammanställda av Vetenskapsrådet.

  Det finns grundläggande individsskyddskrav som är konkretiserade i fyra huvudkrav;

  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

  Dessa huvudkrav definieras ytterligare i ett antal regler som stipuleras i Forskningsetiska

  principer av Vetenskapsrådet (2002). För denna studie så innebär det att samtliga

  deltagare blir informerade kring forskningens syfte, deras uppgift i studien samt vilka

  villkor som gäller för deras deltagande, för att svara mot Informationskravet. Samtliga

  deltagare blir tillfrågade innan vi påbörjar intervjun med förfrågan kring huruvida det finns

  samtycke för att spela in intervjun samt att det inte leder till några negativa följder ifall

  man som informant vill avsluta deltagandet i studien, detta för att svara mot

  samtyckeskravet. Uteslutande i inledningen av intervjuerna informerar vi informanterna

  kring hur deras uppgifter kommer att bli hanterade för att säkerställa att vi svarar mot

  konfidentialitetskravet vilket också täcker nyttjandekravet eftersom vår datainsamling ej

  kommer att delas till icke-vetenskapligt eller kommersiellt bruk.

  3.6 Metodkritik

  Den moderna samhällsvetenskapliga intervjuforskningen har under influenser av

  positivismen givit företräde åt metod framför färdighet och i synnerhet bidragit till metoder

  för att analysera intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2017). Utmaningen med kvalitativ metod

  är att skapa mening ur en stor ansamling av data, svårigheter att skilja det betydelsefulla

  och det triviala för att kunna identifiera de mest betydelsefulla mönster (Fejes &

  Thornberg, 2017). Vidare så benämner Fejes & Thornberg (2017) att kvalitativ metodansats

 • 12

  kan vara ett tveeggat svärd då varje kvalitativ studie är unik kommer också det analytiska

  tillvägagångssättet i någon mån vara unikt. Styrkan i den kvalitativa studien är att just

  tillåta dessa unika avvikelser att vara en del av skapandet av nya insikter och förståelser.

  Vilket också i samma andetag man benämner den styrkan måste man också ta i beaktande

  att det ställer krav på forskarens färdigheter, utbildning, intellekt och kreativitet (Fejes &

  Thornberg, 2017). Detta bidrar till att det är vår tolkning, författarna av denna studie, som

  ges företräde i resultatet och analysen och man måste ha i åtanke att vi är färgade av våra

  erfarenheter och kunskaper vi har tillskansat oss under vår studietid. För att hantera detta

  försöker vi skapa så mycket transparens som möjligt, att vara tydliga med hur vi tänker i

  analysen för att få läsaren att förstå hur vi kommer fram till våra resultat. Vidare så tas det

  också upp en viss kritik mot tematisk analys av Braun och Clarke (2006) då tematisk analys

  som metod inte har en vedertagen etikett som till exempel Grundad teori eller

  Fenomenografisk analys. Men Braun och Clarke (2006) menar att de flesta

  dataanalysmetoder innehåller i sig tematisk analys och därmed bör anses som ett

  fullvärdigt tillvägagångssätt för att genomföra en dataanalys. Det blir viktigt att nämna att

  vissa av våra organisationer vid tillfället för studien redan hade påbörjat

  digitaliseringsresan och förståelsen av de koncept som är viktiga för detta kan forma hur

  respondenten beskriver innovationer inom säljprocessen och dess påverkningar. Detta

  påverkar också vår bild av transformationen då vi inte kan tillförskaffa oss en överblick för

  hela transformationsprocessen. Företagens storlek kan också påverka de möjligheter och

  resurser som kan etableras inom området. Vi intervjuar också endast personer inom

  ledarroller vilket gör att vår bild kan bli färgad av maktstrukturer inom företaget.

  4. Resultat

  I detta kapitel presenteras resultat från den multipla fallstudien där vi enligt metodiken

  presenterar dem enskilt först för att därefter göra jämförelser mellan de olika fallen (Yin ,

  2018). Vi kommer att presentera dem utifrån Vials (2019) modell kring vilka byggstenar

  som behövs för att driva DT (se: Figur 2). För att få en benämning som kan användas för

  jämförelse mellan de olika fallen. Till vilken grad vi tolkar att de olika fallen uppfyller de

  byggstenar som Vial (2019) anser behövs för att driva DT kommer vi avslutningsvis på varje

  del rangordna dess grad utifrån låg, medel eller hög. Låg är ingen till liten förändring,

  medel påvisar en viss förändring och hög är en stor förändring.

  4.1 Fall 1 – Facility Management-företag

  Användandet av digitala teknologier

  Vårt första fall som presenteras är ett facility management-företag som använder sig av

  SEO-byråns kompetenser inom SEO och SEA. För dem har denna process pågått i två år.

  Processen började ett år innan organisationen tillsatte en digital marknadsföringsspecialist

  som faktiskt ansvarar för digitala innovationer. När det kommer till området vilka digitala

  teknologier som det under det digitala innovationsprojektet är involverade och hur dessa

  används inom just digitala innovationsprojektet involverade svarar informanten:

  “Vi köper det som vi kallar SEO och SEA” samt “vi har uppnått alla hygienfaktorer,

  /…/man brukar säga att minsta minimum” - Informant 2

 • 13

  Detta ger en bild av innovationsprojektets utbredning samt vilken nivå företaget anser att

  dessa innovationer har uppnått. På grund av att företaget endast köper SEO och SEA samt

  att företaget själv anser sig endast har uppnått hygienfaktorer rankas dessa medel inom

  användningen av digitala teknologier.

  Förändringar av vägar för värdeskapande

  Som tidigare nämnt har vissa processer tillkommit för att hantera skiftet mellan mer

  analoga säljprocesser till mer digitala, som till exempel en digital

  marknadsföringsspecialist som kommunicerar med konsultbolaget och driver

  organisationens röst för detta. Informant 1 förklarar dock att möjligheten för total digital

  transformation genom digitala innovationer kan begränsas av barriärer inom marknadens

  ekosystem.

  ”I min värld skulle jag säga att vi har mycket kvar att göra på att bli ett helt digitalt

  bolag, sen tror jag aldrig att mitt företag eller ett ganska renodlat B2B bolag någonsin

  kan bli helt digitala heller.” - Informant 2

  Vi på mitt företag exempelvis, när vi säljer om man nu skall uttrycka det enkelt, så

  besvarar vi på någonting som heter anbud/…/ vi har ju inte riktigt “klicka på en

  köpknapp och hamna i varukorgen, så funkar ju inte vår säljprocess. ” – Informant 2

  Det antyds alltså inom intervjun att på grund av den väldigt speciella processen av

  upphandling inom stora B2B-bolag kan inte heller värdeskapandeprocessen helt

  transformeras via digitala medel. Förändringen inom värdeskapande processer rangordnar

  vi som lågt inom detta fall på grund av barriärer inom ekosystemet, även om den digitala

  innovationsprocessen kan leda till mer affärer kommer processen gällande upphandling te

  sig lika.

  Effekter

  Förändringen som skett inom organisationen är att man lättare kan ta del av just resultat

  när det kommer till säljprocesser inom just digitala innovationer. Detta medför att

  organisationen är mer benägen att lägga ett större fokus inom området. Detta ser vi genom

  till exempel följande svar:

  ”Senaste året att vi har öppnat upp ögonen för beslutsfattarna i vår organisation vilket

  gjort att vi har får mer resurser vilket, det beror väl dels på att vi har kunnat visa på

  försäljning, alltså ROI” – Informant 2

  Här ser vi att innovationsprojektet har haft påverkan på organisationen och därför kodades

  det som ett viktigt citat inom detta område. Påverkan på organisationen tolkar vi också här

  som lågt. Företaget har till viss del möjligheten att ta del av mer information som gynnar

  beslutsfattande och strategi men kan endast använda denna när det kommer till

  marknadsföring

 • 14

  Strukturella förändringar

  Eftersom organisationens digitala satsning är relativt ny och sker till största delen genom

  kompetenser som SEO-byrån bidrar med. Alltså har inga större strukturella förändringar

  kunnat uppvisas än. Detta styrks även genom ett svar under intervjun gällande

  organisationsformen för digitala säljprocesser:

  ”Två personer som arbetar i området marknadsföring. Där jag arbetar med det 100

  procentigt och min chef kanske arbetar med det 20 procentigt.” – Informant 2

  Strukturella förändringar inom organisationen kan te sig i väldigt olika former allt från att

  ytterligare resurser tillsätts marknadsföringsgruppen till att hela processer och arbetssätt

  förändrats, när vi kodade materialet såg vi att inom kontexten för detta företaget var det

  ännu inte några större förändringar och att endast en person för tillfället jobbar med

  innovationsprojektet ger en talande bild över var företaget i nuläget befinner sig.

  Strukturella förändringar ser vi även som låg inom detta fallfallet då den digitala

  innovationen inte har möjlighet att förändra några av kriterierna för strukturell förändring.

  Organisatoriska barriärer

  Inom organisationen verkar det även funnits en viss tröghet att anamma digitala

  innovationer.

  “Och internt i organisationen tror jag att man kanske inte har sett “google rankning”

  som en form av säljverktyg eller kanske har förstått innebörden av de.” – Informant 2

  Det digitala innovationsprojektet verkar ha inletts med en viss skepsis från individer inom

  organisationen och hur dess relevans finns gällande företagets nuvarande processer, i

  kontexten från där detta citat är hämtades under kodningen förklaras det även att denna

  bild är på väg att förändras. Organisatoriska barriärer rangordnar vi som hög på grund av

  att organisationen har till viss del anammat potentialen av förändringen men kan inte ta

  till den fullt ut än på grund av bromsklossar i marknadens ekosystem.

  4.2 Fall 2 – Vuxenutbildning

  Användandet av digitala teknologier

  Det andra fallet inom denna undersökning är ett vuxenutbildningsföretag. Där vi kan

  uppvisa empiri gällande på användningen av sociala- och analysverktyg när det kommer

  till digitala innovationer. När vi frågar om användningen av digitala innovationer gällande

  säljprocesser svarar vår informant:

  ”Vi arbetar ju mkt med annonsering på både sociala medier och på google, vi arbetar

  med vårt SEO-arbete, vi finns på digitala utbildningsmäklarens sidor, och liknande…”

  - Informant 3

  Företaget jobbar inte endast med de artefakter som är vanligast förekommande inom

  innovationsprojektet med SEO-byrån. Under kodning blev det då viktigt att klargöra de

  extra element som denna organisation arbetade med. Vi rangordnar användningen av

 • 15

  digitala teknologier som hög för detta fall på grund av att de arbetar just med så många

  inom området, plus att det är väldigt bevandrade med detta och har jobbat med det under

  en längre tid.

  Förändringar av vägar för värdeskapande

  När det kommer till förändringar inom värdeskapande finner organisationen ett visst värde

  i mätbarheten inom DI, detta har i sin tur gjort att värdet av dessa artefakter har ökat.

  Organisationen har även nått nya digitala kanaler genom användning av DI genom sociala

  medier och en högre rankning på Google kan leda till nya kunder. Frågor kring den interna

  digitaliseringen svarar informanten, att organisationen är mer digitaliserad när det

  kommer till de delvis externa säljprocesserna än vad dem är internt inom organisationen.

  ”Vi arbetar ju mycket med annonsering på både sociala medier och på Google.” –

  Informant 3

  ”Vi är mindre digitala internt än externt. Det är på väg att ändras.” – Informant 3

  Förändringar i värdeskapande ter sig i två olika former, den ena är extern och riktar sig ut

  mot kund och den andra är intern och förändra hur värdeskapandet faktiskt skapas. Vi

  tycker det då är viktigt att ge en bild av hur dessa visar sig genom Informant 3.

  Förändringen med värdeskapandeprocesser rangordnar vi som medel då det har gjort en

  satsning mot att jobba extra med dessa innovationsprocesser men är fortfarande i ett

  medelstadie inom denna förändring.

  Effekter

  Påverkan av DI internt har förändrat organisationen när det kommer till effektiviteten

  gällande säljprocesser. DI har möjliggjort för organisationen att se effekten av de

  satsningar som görs inom området. Informanten lämnar följande svar:

  ”Så vi har ju behövt se över våra kostnader, och då är digital marknadsföring det är

  något vi kan se direkt på konverteringarna.” – Informant 3

  Organisationen är så pass stor att den redan hade en marknadsföringsgrupp som kunde

  jobba med SEO-Byrån när det kom till innovationsprojektet och när vi då kodade resultatet

  för förändringar och påverkningar kunde vi se att det var mer strategiskt bundna än rakt

  fysiska förändringar. Eftersom organisationens satsningar inom marknadsföring ter sig

  olika än tidigare Falljust på grund av deras B2C status, de analytiska möjligheterna blir då

  till mycket större vikt för organisationen och därmed rangordnar vi påverkan som hög.

  Strukturella förändringar

  Våra intervjuer tyder även på vissa strukturella förändringar inom organisationen när det

  kommer till de nya digitala innovationerna. Vikten av DI har påvisat att organisationen har

  ställt om för att anamma dessa digitala förändringar. Vad som är viktigt att påpeka när det

  kommer till detta är att organisationen har arbetat med dessa former av DI under en längre

 • 16

  tid. Den organisatoriska kulturen och dess förändring över tid, samt hur länge

  organisationen har jobbat med dessa artefakter, berättar informanten om:

  ”Vi är mycket mer delaktiga. Det är mycket mer interaktivt oss emellan.” - Informant 3

  ”Vår förre marknadschef började 2014 och hon tog in det här med det digitala tänket.”

  – Informant 3

  Kontexten för de citat vi kodade in till strukturella förändringar för innovationsprojektet

  inom säljprocesser är inte en ny process och förändringarna för att hantera detta har redan

  skett men från organisationens sida har det även trappats upp över tid. Eftersom företaget

  har jobbat under en längre tid med denna innovationsprocess samt att företaget jobbar mer

  aktivt och inte lämnar allt ansvar till en konsultfirma eller SEO-byrån i detta fall

  rangordnar vi också detta som en medel förändring.

  Organisatoriska barriärer

  De barriärer som uppdagas genom informantens svar finner vi att kunna vara flexibla

  digitalt nog för att nå målgruppen som de vill med digitaliseringen av säljprocesserna.

  ”Ja, men ja utmaningarna som är det är att vi har en väldigt bred målgrupp…” –

  Informant 3

  Till skillnad från att se barriärer som något internt att övervinna är organisationen väldigt

  bevandrad efter att arbetat med att digitalt förändra säljprocesser då dom trots allt gjort de

  i 5 år. Därför definieras de främsta utmaningarna för dem som grundat i ekosystem och det

  är även så vi vår tankeprocess gick under kodningen. Inom denna organisation rangordnar

  vi organisatoriska barriärer som medel, inte på grund av hur förändringen tas emot

  internt utan på grund av de barriärer som finns inom den väldigt specifika målgruppen

  inom marknaden.

  4.3 Fall 3 – Larmlösningar

  Användandet av digitala teknologier

  För det tredje fallets organisation ser vi en mycket större utbredning av användningen av

  konsultbolagets tjänster när det kommer till DI. Till skillnad från tidigare informanter

  nämner informant 4 att organisationen faktiskt jobbar med att förändra stora delar inom

  företaget med hjälp av de digitala kompetenser som SEO-byrån erbjuder.

  ”Hela vägen till inköp till ekonomi till löner och hela den biten det är ju det som är vi

  jobbar med nu och ska färdigställa att det blir digitaliserat”. - Informant 4

  ”Dom hjälper oss med den här digitalisering jag prata om. Alltifrån sälj till varje del av

  vår organisation egentligen.” – Informant 4

  Detta gör organisationen tillsammans med konsultbolaget och digitala artefakter används

  för att förändra inom organisationen. Citaten som vi kodade gällande detta område inom

 • 17

  Vial (2019) ramverk gör den stora förändringen tydlig, här benämns inte bara SEO eller

  innehållsproduktion utan flera delar av organisationen och dess värdeskapande. Inom

  detta fall rangordnar vi användningen av digitala teknologier för DT som hög på grund av

  att organisationen förändrar en stor del av processer och vägar för värdeskapande genom

  dessa teknologier.

  Förändringar av vägar för värdeskapande

  Motivationen till förändringen hittas även under intervjun med informanten och tidigare

  exempel på hur värdekedjor tidigare har sett ut inom säljprocessen. Företaget har alltså

  gått från att förlita sig på analoga möjligheter för att öka marknadsandelar till att använda

  digitala artefakter för att göra samma jobb.

  ”Ska vi kunna erbjuda kunder möjligheten att kanske köpa våra produkter online så

  måste vi ha en, digitaliserad verksamhet.” – Informant 4

  ”Det var att någon kanske köpte en annons i GP för tiotusen…” – Informant 4

  För att tydliggöra dessa förändringar hittade vi under kodningen två citat som ger en bild

  av behovet för förändringen, vad den ämnar förändra samt den tidigare bilden av

  organisationers värdeskapande genom säljprocesser. När det kommer till vägar för

  värdeskapande processer rangordnar vi också den som hög just på grund av förändringen

  från att vara analoga med en säljprocess där man knackar dörr till att nu produkten kan

  marknadsföras och säljas via digitala medel.

  Effekter

  DI inom säljprocesser kan vi se genom det empiriska materialet har lett till förändringar

  inom hur företaget faktiskt skapar och erbjuder värde till kundbasen.

  ”Våra säljare dom knackar ju dörr och säljer sina larm/…/ska färdigställa att det blir

  digitaliserat. Ah, ett digitaliserat flöde på bolaget.” – Informant 4

  Respondenten förklarar även att företaget kommer att gå från att knacka dörr för att sälja

  larmlösningar till att nu erbjuda detta helt digitalt, denna process har även sammanflätats

  med den nya processen i det här fallet att när säljaren får en kund sker

  kontraktsskrivningen digitalt. Påverkan på organisationen rangordnar vi också som hög

  även detta motiverat med den stora förändringen som tillkommer med de nya

  digitaliserade processerna

  Strukturella förändringar

  Förändringen inom organisationen förklaras också av informant 4 när användningen av DI

  inom säljprocessen ändras även hela marknadsföringsstrategin. Från att egentligen inte ha

  någon strategi till att helt digitalisera vissa delar inom företaget och detta finner vi exempel

  på från tidigare citat men även grunden till detta kan vi finna i nedanstående svar från

  intervjun.

 • 18

  ”Vi hade ingen marknadsföring, vi hade ingen strategi, vi hade ingenting egentligen. Så

  det är det jag har försökt bygga upp en bas.” – Informant 4

  ”Utan det sköter dom själva sen är jag involverad i att godkänna blogginlägg och vissa

  ändringar i skrift och sådär. Det som händer bakom liksom, det tekniska det sköter ju

  dom.” – Informant 4

  Till grund för detta förklarar även informanten att deras egna företag är av den mindre

  sorten och att kompetensen för att sköta processen av att digitalisera säljprocessen inte

  finns inom bolaget. Men ändå ser vi att den strukturella förändringen är hög inom bolaget

  på grund av att man nu har en helt ny säljprocess och att säljare nu jobbar mer med digitala

  medel.

  Organisatoriska barriärer

  Ur intervjun benämns flera faktorer som talar för att förändringen tas emot väl och

  informanten benämner att internt så talas det om det digitala innovationsprojektet på

  följande sätt:

  ”Resultat och synlighet och stolthet bland anställda med mera.” – Informant 4

  Då vi inte kan tolka det på något annat sätt än att de organisatoriska trösklarna för denna

  förändring får detta fall etiketten låg.

  4.4 Fall 4 – Back end-system för videohantering

  Användandet av digitala teknologier

  Företaget använder sig just nu av de huvudkompetenser som SEO-byrån besitter och

  använder sig av andra konsultbolag för att slutföra de övriga digitala innovationerna inom

  säljprocesser.

  ”man haft olika typer av byråer som har hjälpt till med att bygga hemsida och sånt där

  också. /…/ Men med SEO-byrån enbart SEO”. – Informant 5

  Under kodningen påvisade även att företaget använder andra bolag för digital

  innehållsproduktion under innovationsprojektet men för oss blev det viktigt att undersöka

  vilka digitala innovationer de använde just i samband med SEO-Byrån. Utifrån

  datamaterialet ser vi att deras användning av digitala medel rankas som medel på grund

  av att fokusen ligger på SEO samt digitalt innehåll och hemsida.

  Förändringar av vägar för värdeskapande

  Under intervjun med informant 5 framgår det att även om bolaget jobbar inom vad man

  kan tänka sig är en relativt bevandrad marknad för just digitala innovationer hade inte

  organisationen själva de kompetenser som behövdes för att digitalisera säljprocesserna.

 • 19

  ”På marknad sen 2018 relativt juniora personer som inte kunnat driva så mkt själva

  kanske eller veta vart man ska börja. Samtidigt som det inte har funnits en riktning,

  från ledningens håll.” – Informant 5

  Under kodningen av materialet kunde vi inte hitta information från respondenten som

  pekande mot en större förändring inom värdeskapandet inom denna front. Citatet ovan

  valdes för att det ger en bild av det strategiska och organisatoriska förutsättningarna som

  ligger till grund för detta. På grund av detta rangordnar vi företagets förändringar här som

  låg.

  Effekter

  Den största påverkan som implementeringen av digitala innovationer hade på

  organisationen var just att man kunde mäta effekterna bättre av dessa satsningar inom

  säljprocesser.

  ”Jag och mitt team hade hellre sett att vi sitter på 100% av kontrollen.” – Informant 5

  ”Möjligheter med det digitala det är ju att allting är mätbart.” – Informant 5

  Den digitala innovationsprocessen betyder ofta att man lämnar ifrån sig viss kontroll av

  säljprocesserna speciellt när man jobbar tillsammans med en konsultfirma för att

  genomföra detta. Ovan kodade vi två citat som lite går emot varandra, påverkan rent

  effektivitetsmässigt verkar vara positiv men förlusten av kontroll ses som negativ. Just på

  grund av detta rangordnar vi påverkan på organisationen som ett mellanläge av

  låg/medel.

  Strukturella förändringar

  Det verkar inte ha skett några vidare strukturella förändringar inom bolaget just på grund

  av implementeringen av DI men ambitionen och förväntan finns där att det kommer att

  förändra sig, ur intervjun framkommer också att det har jobbat endast ett par månader

  med SEO-byrån.

  ”Den är intressant ändå, vi bedriver ju en digital produkt, vi ska vara digitala, däremot

  i branschen i sig. Det vill säga all försäljning som sker är fortfarande väldigt mycket

  offline. Jag bedömer, om vi ska prata digital mognad och har en skala på 1–10 så skulle

  jag säga att vi är någonstans 5 i dagsläget.” – Informant 5

  ” Vilket kommer ifrån att det finns en större förväntan hos slutkonsumenten. Att det ska

  vara digitalt. Det ska vara enkelt, snabbt och det sätter ju press på alla

  underleverantörer på den leden också.” – Informant 5

  Vi kodade två citat som visar på vad som förväntas av ett bolag inom branschen rent digitalt

  och vilka strukturella förändringar som kanske har skett genom det digitala

  innovationsprojektet. Vi ser att det inte har slagit rot till lika stor del som organisationen

  kanske hade hoppats med det finns andra variabler som också sätter barriärer för detta

 • 20

  vilket vi kommer att utveckla i nästa del. På grund av detta rangordnar vi de strukturella

  förändringarna inom organisationen som låg.

  Organisatoriska barriärer

  Det finns vissa barriärer och dessa finns inom ekosystemet för organisationens marknad,

  man förväntas fortfarande vara kvar vid vissa former av analoga säljprocesser.

  ”Branschen i sig, väldig tung på mässor. Så att alla tvingar sig själva att vara kvar i det

  här j***a ekorrhjulet.” – Informant 5

  Citatet ovan visar de förutsättningar för organisationen att digital förändra sina

  säljprocesser. Ekosystemet inom marknaden har tydliga analoga värdekedjor som håller

  organisationen på en lägre nivå än vad den önskar. Just på grund av dessa enorma

  hållhakar inom marknaden rangordnar vi de organisatoriska barriärerna som hög och

  detta är till stor del på grund av ekosystemet.

  4.5 Fall 5 – Bilinredning

  Användandet av digitala teknologier

  Organisationen använder sig likt fall 4 av huvudkompetenserna inom SEO-byrån och man

  använder sig även av andra bolag för DI inom säljprocesser. Bolaget har även gått från att

  vara väldigt analoga inom säljprocesser till att ha målet att bli helt digitala.

  ”Då fick vi uppgiften att digitalisera och förnya marknadsföringen på bolaget, /.../ man

  hade inte kommit så långt med utvecklingen utan man jobbade mycket med mässor och

  print och sådant. /.../ vi har digitaliserat all vår marknadsföring och fokuserat mer på

  SEO men även på digitala kampanjer och sociala medier. ”– Informant 6

  ”Vi har ett 3d-ritverktyg som vi har en extern leverantör på, dvs att man kan rita sin

  transportbil med inredning och få en offert på det.” – Informant 6

  När vi kodade materialet såg vi bevis på att organisationen använde sig av huvudsakliga

  digitala teknologier under innovationsprojeket, vissa som var i samband med SEO-Byrån

  och vissa som var via andra konsulter. Inom säljprocessen använder det sig också av ett

  digitalt ritverktyg och detta ligger till grund för att vi rangordnar denna organisation som

  hög de har alltså ett flertal verktyg inom säljprocessen.

  Förändringar av vägar för värdeskapande

  Dessa DI har förändrat hur stora delar av värdeskapandet ser ut inom organisationen, från

  att man har tidigare arbetat väldigt traditionellt och analogt inom många av

  säljprocesserna så kan man nu istället genomföra samma processer digitalt i större

  utsträckning.

  ”Och gått mycket från traditionell print utan den lilla annonsering vi gör sker oftast

  digitalt och vi säljer även våra produkter mycket mer digitalt.” – Informant 6

 • 21

  ”Med datat vilket visar väldigt tydligt på det vi har gjort har varit helt rätt och har gett

  oss framgång i våran marknadsföring och försäljning.” – Informant 6

  Kodningen av datamaterialet gav en tydlig bild av hur företaget tidigare har arbetat och

  vilken riktning de färdas i sin digitala resa, vi kunde även belysa motivationen till

  förändringen inom värdeskapandet. På grund av att säljprocessen har blivit förändrad och

  att värdeskapandet har en ny digital framtoning rangordnar vi detta som hög.

  Effekter

  Ur intervjun framkommer det hur organisationen ser på säljprocesser och har givit en

  klarare bild på hur de ekonomiska investeringarna för säljprocesser ter sig i verkligheten.

  ”Nu som jag nämnde innan, tidigare har det varit mycket mässor och mycket

  traditionell print. Vissa, mässor har vi lämnat bakom oss för att vi inte kan se ROI på

  dem riktigt.” – Informant 6

  Påverkan på organisationen kan ses som effektiveten, prestationen har ökat då mindre

  resurser krävs för att slutföra samma arbete inom säljprocesser. Strategin kring detta har

  också ändrats. Påverkan på organisationen ser vi som medel när organisationens

  processer till viss del är lika men att den innefattar nya strategiska möjligheter och

  analytiska verktyg.

  Strukturella förändringar

  Inom organisationen har DI i sig inte förändrat något men samarbetet med konsultfirman

  har utökat och fått en större roll för organisationen.

  ” Tidigare gick SEO-byrån bara in i Sverige men nu går dom in i fyra till fem länder och

  effektiviserar och bygger upp vår SEO.” – Informant 6

  ” Vi försöker verkligen vara jätteflexibla och effektiva som möjligt med den lilla

  budgeten om man säger så, vi har.” – Informant 6

  ”Jag finner ju ett stort värde som kund i det här fallet att jobba med specialister för att

  marknaden går så fort.” Informant 6

  Genom digitala innovationer, specifikt ritverktyget har vissa strukturer tillkommit och i

  kontexten av just SEO-byrån och dess innovationsprojekt har ä2ven det utökat samarbetet.

  Några interna strukturella förändringar genom detta verkar inte ha tillkommit dock. På

  grund av detta rangordnar vi det som medel.

  Organisatoriska barriärer

  Inom organisationen ses digitaliseringen av säljprocesser som något som behöver

  prioriteras och det ligger till stor vikt för företaget att kunna vara flexibla när det kommer

  till området.

 • 22

  ”Vi har inte dom budgetarna och jag har erfarenhet också av det och att vara beroende

  av att någon annan kontrollerar ens hemsida är inte tidseffektivt eller kostnadseffektivt

  utan man måste äga sin egen webbplats anser jag.” – Informant 6

  På grund av detta rangordnar vi den organisatoriska barriär som låg inom detta fall.

  4.6 Korsfalls-jämförelse

  Byggstenar: Fall 1: Fall 2: Fall 3: Fall 4: Fall 5:

  Användandet

  av digitala

  teknologier

  Medel Hög Hög Medel Hög

  Förändringar i

  vägar för

  värdeskapande

  Låg Medel Hög Låg Hög

  Effekter Låg Hög Hög Låg/Medel Medel

  Strukturella

  förändringar

  Låg Medel Hög Låg Medel

  Organisatoriska

  barriärer

  Hög Medel Låg Hög Låg/Medel

  Transformerad Nej Gråzon Ja Nej Ja

  Tabell 4. Fallsammanställning

  När vi sedan jämför dessa fallen ser vi en möjlighet att ytterligare dela in dem i olika

  underkategorier. Fall 1 samt 4 finner vi likheter inom jämförelsen då dessa två fallen är de

  som rangordnas lägst inom de kriterier vi använde för att presentera resultatet. Dessa två

  organisationer hamnar då inom en viss underkategori vi kallar ej transformerade.

  Motsatsen till den till den underkategorin är de två organisationerna som genom

  kriterierna vi använde för att presentera vårt resultat rangordnas högst dvs. fall 3 och 5.

  Underkategorin dessa två fallen tillhör benämner vi som transformerade. Sen kommer vi

  till Fall 2, en organisation som på grund av väldigt specifika anledningar, vilka vi också

  kommer att illustrera i vår, diskussion måste placeras inom en viss gråzon. Organisationen

  kan inte lika enkelt, genom vårt teoretiska filter och det faktiska resultatet grupperas med

  de andra organisationerna.

  5. Diskussion

  När vi nu analyserar vårt material kommer vi att utgå från relaterad forskning presenterad

  i uppsatsen och adaptionen av Vials (2019) modell för DT i synnerhet. I tabellen ovan har

  vi presenterat huruvida vi anser att våra fallens har en låg, medel eller hög nivå inom de

  byggstenar som Vial (2019) bedömer behövs för att lyckat genomföra en digital

  transformation. Därefter har de olika fallen blivit indelade i underkategorier; ej

  transformerade och transformerade. Utifrån det kommer vi att föra en diskussion nedan

  hur och när digital innovation driver digital transformation.

 • 23

  5.1 Korsfalls-diskussion

  Om vi utgår från de grupperingar som ovan har definierats kan vi börja med att kolla

  närmare på de ej transformerade och analysera varför vi anser att de inte är det. Fall 1 och

  Fall 4 är två bolag som jobbar exklusivt med B2B och detta förändrar också möjligheten för

  dessa bolag att just förändra säljprocesserna genom digitala innovationer. Om vi kollar på

  vad Skog (2019) säger gällande digitala ekosystem när det kommer till DT samt även vad

  våra informanter svarar ser vi att det inte är fullt möjligt för dessa bolag att totalt förändra

  sig digitalt. De är beroende av andra bolag inom marknaden och praxis inom sitt

  verksamma område kommer alltid att bestämma hur mycket de kan digitalisera, likt vad

  Skog (2019) skriver om digitala ekosystem. Vad detta då betyder för organisationer som

  Fall 1 och 4 är att förändringen inom organisationen mer kan definieras med det Swanson

  (1994) benämner som IT-EOC. Alltså att bolaget använder IT-artefakter för att förändra

  och/eller förenkla vissa processer. Om vi då går vidare till underkategorin: transformerade

  organisationer. Ser vi att ovan nämnda yttre omständigheter inte är en faktor för Fall 3 och

  5. Fall 3 är en organisation som jobbar inom marknaden B2C och tillförlitar sig inte till lika

  stor del på upphandlingar som de ej transformerade, där med kan bolaget digitalisera och

  förändra värdeskapande processer utan större svårigheter. Fall 5 jobbar både inom B2C

  samt B2B men har förenklat processen för kund genom att digitalisera säljprocesser och

  dessa omställningar riktar sig rakt mot slutkund. Just på grund av detta kan man föra det

  största argumentet att de är digitalt transformerade genom de innovationer som Fall 3 och

  5 använder. Vidare när det kommer till områden som både Vial (2019) och Skog (2019)

  benämner som digital logik, digitala innovationer och de byggstenar som finns inom DT,

  kan vi se att många fler av dessa har till större grad fått fotfäste inom dessa organisationer

  och digitala artefakter har också förändrat de processerna av värdeskapande internt och

  externt för organisationerna. Varför denna skillnad uppkommer kan även kopplas till

  (Bharadwaj, et al., 2013) tankar gällande digitala strategier, ifall man använder digitala

  innovationer grundat i IT-strategi kommer det också tillfalla att förändringen inom

  organisationen blir mindre omfattande. Det behövs alltså ett tankesätt och strategi

  gällande dessa artefakter och potentialen att förändra för att organisationen skall kunna

  genomgå en större transformation.

  Fall 2 är i en gråzon när det kommer till förändringen, även om bolaget är B2C, finner

  de ett stort värde i en digitaliserad säljprocess men kundbasen är spridd, i den mån att

  kunderna har olika förutsättningar men samtidigt specifik på det sättet att målgruppen är

  endast individer i behov av utbildning. Vilket gör att dom också förlitar sig på ekosystemets

  digitalisering till stor del. Något som belyser detta hämtas från intervjun när informanten

  själv uttrycker utmaningar i att marknadsföra digitalt till personer som kanske inte kan

  svenska/engelska eller ens har sett en dator innan. Värdeskapandet för detta bolag sker

  inte heller på grund av att en (1) person rakt av köper något utan det är mer av en tjänst

  över tid som inte är sammankopplad med den digitaliserade säljprocessen. Utmaningen

  här blir då att definiera, ifall ett bolag möter Vials (2019) kriterier för DT samt innefattar

  de förändringar inom innovation och logik som Skog (2019) skriver om. Kan bolaget då

  vara transformerat även om kundbasen kanske inte kan använda denna transformation

  fullt ut? Värde skapas när kund tar del av det som säljs eller erbjuds, alltså är det yttre

  omständigheter som bestämmer när den digitala transformationen är fulländad. I vissa fall

 • 24

  när digitala kompetensen finns på mottagarsidan kan man hävda att digitala

  transformationen är fulländad, å andra sidan är den inte fulländad när den digitala

  kompetensen hos mottagare är frånvarande.

  Vad vi upptäckte från vårt resultat är att säljprocesser ofta är den första delen inom en

  organisation som digitaliseras. Vilket stämmer överens med Lubatkin, et al. (2006) tankar

  kring den ambidextriösa organisitonen samt också med Vials (2019) modell för DT. Det

  börjar med att omgivningen på något sätt ställer om och i sin tur ställer krav på att

  organisationer måste förändras, där startas en inledande gnista för en digital förändring.

  Vad som sker därefter är att den gnistan som har tänts, genom digitala innovationer som

  kan jämföras med bränslet som ger gnistan ytterligare liv och som sedan resulterar i en

  pyrande eld som är verksam över tid vilket kan liknas med den digitala transformationen.

  Vidare så drar vi också slutsatsen att större bolag som Fall 1 och 2, har haft en större

  utmaning att driva DT genom DI. Det krävs mer bränsle för att underhålla en större brasa.

  Som till exempel Fall 3, vilka är en mindre organisation och har därmed enklare för att vara

  dynamiska när det kommer till förändringar av vägar värdeskapande processer.

  5.2 Implikationer

  När vi analyserar resultatet så ser vi en grund för tre tydliga teman inom vad som förändrar

  förutsättningarna för en organisation och dess möjlighet att genomgå en digital

  transformation genom digital innovation. Dessa teman är digitala ekosystem, ambidextri

  och organisationsstorlek. Det första temat vi ser som en tydlig faktor för en organisation är

  digitala Ekosystem. Detta område är även ett tema inom Skog (2019) och implikationerna

  av detta är att vissa organisationer står inför en svårare transformering genom DI ifall

  ekosystemet inte är på en nivå som möjliggör förändringen. Ett exempel på detta kan vara

  Fall 4 inom vårt resultat, organisationen kan inte förändra värdeskapandeprocessen genom

  digitala innovationer på grund av att marknaden inte är mottaglig för den, ingen kommer

  att använda sig av digitala alternativ när praxis är att vara på mässor för att marknadsföra

  och generera nya kunder. Om vi kollar på vad Bharadwaj, et al. (2013) säger om digital

  strategi och att den kan används som ett nätverk över organisationer förstår vi att detta

  inte är möjligt om det inte existerar ett nätverk för organisationen.

  Ambidexteritet som Lubatkin, et al. (2006) benämner som förmågan att innovera och

  exploatera parallelt är utmaningar/möjligheter beroende på hur de fallen vi har undersökt

  är organisatoriskt strukturerade. I detta sammanhang tänker vi att det som spelar in här är

  delvis den digitala mognaden inom organisationen, hur väl man tar till sig användandet av

  nya digitala teknologier samt även hur man hanterar kunskapsprocesser internt. Är man

  en toppstyrd organisation som skall främst arbeta med drivandet av digitala

  innovationsprocesser med ett uppefrån-ner-perspektiv kan det innebära att omställningen

  inte sker sömlöst. Då man kan möta en viss tröghet för förändring när den inte kommer

  som ett motiverat val för de anställda inom organisationen. Fall 5, där kan vi se att den

  digitala innovationsprocessen som resulterar i en DT innebar att delvis ställa om för

  användandet av digitala teknologier samtidigt som det konstruerade andra vägar för

  värdeskapanpde i form t. ex deras 3D-ritverktyg. Vilket resulterar delvis i en digitalisering

 • 25

  av säljprocessen, en digital innovationsrpocess som resulterar en högre grad av

  exploatering.

  Storleken på organisationen ser vi som ett tveeggat svärd, om vi kollar närmare på en

  organisation som Fall 3 ser vi att dom har gynnats av att vara ett mindre bolag, möjligheten

  för dem har varit att kunna vara väldigt flexibla när det kommer till att ställa om till dessa

  nya värdeskapande processer, men som vi också har nämnt inom vår korsfalls-analys kan

  man också gynnas av att vara ett större bolag med mer resurser när det kommer till

  omställningen. Ett företag som det som i Fall 2 har till exempel svårare att ställa om, då

  redan vedertagna processer för värdeskapande sker genom nya processer men de har även

  rimligtvis mer resurser att göra detta med.

  6. Slutsats

  Hur och när driver digital innovation digital transformation i sammanhanget digitala

  säljprocesser? Vad vi kan se utifrån vårt resultat är att organisationer som satsar mer, både

  tid och personella resurser på att digitalisera säljprocessen för att möta de behov som

  existerar eller uppkommer på marknaden har större möjligheter för att genomgå en DT.

  Utmaningar finns dock för företag som jobbar inom digitala ekosystem som är beroende av

  alla aktörers digitala mognad. Vi ser då att det är viktigt att kolla på de faktiska möjligheter

  för organisationers DT. Inom just säljprocesser är förmågor och kunskap också en viktig

  fråga att belysa, eftersom alla fallen som vi har undersökt använder sig av en utomstående

  expertis i form av antingen SEO-byrån eller andra konsulttjänster kan de bli väldigt

  beroende av utomstående kompetenser. Vilket i sig inte behöver vara en nackdel, då denna

  typ av tjänst som konsultbolag erbjuder kan friställa mycket resurser i form av tid. Men det

  kan innebära att DT hotas på grund av att flexibilitetsbehovet inom organisationen tvingar

  mindre resurser till området. Sammanfattningsvis så ser vi att digital innovation driver

  digital transformation i olika aspekter där den digitala innovationen är gnistan för

  underliggande processer att starta. Men då DT är en föränderlig process över tid och

  innefattar alla de delar som benämns av Vial (2019) kan det vara av intresse att framöver

  undersöka vilka som de bästa strategierna för organisationer att bedriva digitala

  innovationsprocesser som är hållbara över tid.

  När det kommer till att genomföra en multipel fallstudie så finns det både fördelar och

  nackdelar med den metodiken. En begränsning för oss var tidsramen, då vi anser att man

  borde följa organisationer under en längre tid. Därmed kan vi rekommendera framtida

  studier att följa organisationer under längre tid för att få en ytterligare definierad bild av

  hur digital innovation driver digital transformation. En andra begränsning för oss var också

  distansen till våra falls verksamhet, en fallstudie som blandar både observation och

  intervjuer hade kunnat bli ännu mer nyanserad. En sådan studie hade också kunnat gå in

  mer på djupet av diverse underliggande processer som kan vara bidragande i att driva DT.

  För aktörer som är verksamma inom området eller står i begrepp att antingen påbörja

  sin egen digitala transformation eller konsultbolag som skall hjälpa andra med digital

  transformation. Där kan vi ändå konstatera att Lubatkin, et al. (2006) tankar om den

  ambidextriösa organisationen tillsammans med Skog (2019) och Vial (2019) forskning

  kring DT är en god grund för organisationer att ta del av när man står i begrepp att inleda

 • 26

  sin digitala transformations-process. Då deras modeller har gått att verifiera till en viss

  grad utifrån våra resultat. Avslutningsvis så kan vi se att ju mer resurser du tillämpar på

  digitala innovationsprocesser, som till exempelvis SEO eller digataliseringen av

  säljprocesser, desto mer kommer du att förändra i vägar för värdeskapande, påverkan och

  strukturellera förändringar vilka alla är byggstenar för den föränderliga process som sker

  över tid och definieras som digital transformation.

  Angående vår adaption av Vial (2019) modell för digital transformation anser vi att den

  reviderade versionen som vi använder är mer relevant för att undersöka DT i den kontexten

  studien görs. Detta är på grund av att disruptionen redan har skett, för att överhuvudtaget

  vara konkurenskraftiga på markanden måste man förhålla sig till den nya digitala världen

  och det går inte längre att ignorera paradigmskiftet. Detta gör i sin tur att undersöka

  disruptionen samt det strategiska valen redundant. Företag är redan disrupterade och vilka

  strategiska val man gör utifrån detta är inte av större vikt när det kommer till hur DT verkar

  inom en organisation. Vi anser att när man försöker att transformera organisationen

  digitalt blir Vials (2019) modell effektivare inom en kvalitativ undersökning ifall man inte

  kollar närmare på påverkan och den initiella reakionen utan att man fokuserar närmare på

  den faktiska organisatioriska effekten.

 • 27

  7. Referenser

  Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A. & Venkatraman, N., 2013. Digital business

  strategy: Toward a next generation of insights. MIS Quarterly, Juni, pp. 471-482.

  Braun, V. & Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research

  in psychology, pp. 77-101.

  Fejes, A. & Thornberg, R., 2017. Handbok i kvalitiativ analys. 2:a upplagan red. Malmö:

  Liber.

  Floyd, S. W. & Lane, P. T., 2000. Strategizing throughout the Organization: Managing Role

  Conflict in Strategic Renewal. The Academy of Management Review, Januari, pp.

  154-177.

  Hinings , B., Gegenhuber, T. & Greenwood, R., 2018. Digital innovation and

  transformation: An institutional perspective. Information and Organization, Mars,

  pp. 52-61.

  Kristensson, P., Witell, L. & Gustafsson, A., 2014. Tjänsteinnovation. 1:a red. Lund:

  Studentlitteratur.

  Kvale, S. & Brinkmann, S., 2017. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3:e upplagan red.

  Lund: Studentlitteratur.

  Legner, C. o.a., 2017. Digitalization: Opportunity and Challenge for the Business and

  Information Systems Engineering Community. Business & Information Systems

  Engineering , pp. 301-308.

  Lubatkin, M. H., Simsek, Z., Ling, Y. & Veiga, J. F., 2006. Ambidexterity and Performance

  in Small- to Medium-Sized Firms: The Pivotal Role of Top Management Team

  Behavioral Integration. Journal of Management, Oktober, pp. 646-672.

  Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A. & Song, M., 2017. Digital Innovation

  Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World..

  MIS Quarterly 41, p. 223–238..

  Nonaka, I., 1994. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization

  Science,, Februari, pp. 14-37.

  Sandberg, J., Holmström, J. & Lyytinen, K., 2020. Digitization and Phase Transitions in

  Platform Organizing Logics: Evidence from the Process Automation Industry. MIS

  Quarterly, Mars, pp. 129-153.

  Skog , D. A., 2019. The Dynamics of Digital Transformation The Role of Digital

  Innovation, Ecosystems and Logics in Fundamental Organizational Change,

  Umeå: Department of Informatics.

  Swanson, B., 1994. Information Systems Innovation Among Organizations. Management

  Science, Vol. 40, No. 9 , September, pp. pp. 1069-1092.

  Venkatraman, N., 1994. IT-Enabled Business Transformation: From Automation to

  Business Scope Redefinition.. Sloan Managm