Click here to load reader

Diana Bimbienė PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ gs.elaba.lt/object/elaba:1796394/  · PDF fileMagistro darbas susideda iš įvado, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, teorinės,

 • View
  245

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Diana Bimbienė PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ gs.elaba.lt/object/elaba:1796394/...

 • IAULI UNIVERSITETAS

  SOCIALINS GEROVS IR NEGALS STUDIJ FAKULTETAS

  SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS KATEDRA

  Specialiosios pedagogikos magistrantros studij programa

  Specialioji pedagogika (aka-logopedija)

  Diana Bimbien

  PRIEMOKYKLINIO AMIAUS VAIK KALBOS IR UGDYMO(SI)

  YPATUMAI DVIKALBYSTS SLYGOMIS

  Magistro darbas

  Magistro darbo vadov

  asist. dr. D. Kairien

  2013

 • 2

  Magistro darbo santrauka

  Darbe analizuojami priemokyklinio amiaus vaik kalbos ir ugdymo(si) ypatumai

  dvikalbysts slygomis. Teorinje dalyje analizuojami priemokyklinio amiaus vaik kalbos

  ypatumai, pateikiamos vairios dvikalbysts apibrtys, rys, analizuojama jos taka vaiko raidai.

  Empiriniame tyrime siekta atskleisti priemokyklinio amiaus vaik kalbos ypatumus bei tv,

  pedagog, logoped poir dvikalbyst bei atskleisti j patirt ir ikius ugdant vaikus

  dvikalbysts slygomis. Atvejo analizs tyrimui pasirinkti vaikai, kurie auga dvikalbje aplinkoje i

  skirtingos sudties eim, bei j tvai, ugdantys pedagogai. Tyrime atliktas vaik kalbos vertinimas

  bei taikytas pusiau struktruoto interviu metodas.

  Atskleisti priemokyklinio amiaus vaik, augani dvikalbje aplinkoje kalbos ypatumai:

  taisyklingas gars tarimas; pakankami odi garsins analizs ir sintezs gdiai; gebjimas

  kalbti dviem kalbomis; danas rusik odi vartojimas; siauresnis valstybins kalbos odynas;

  netaisyklingas kalbos vartojimas; danas lietuvik galni pritaikymas gimtosios kalbos odiams;

  judesi naudojimas norint ireikti mintis..

  Tyrimo metu atskleisti pagrindiniai tv, pedagog bei specialist ikiai ugdant vaikus,

  auganius dvikalbysts slygomis: nesugebjimas gramatikai taisyklingai imokyti vaik kalbti,

  nes patys vartoja gramatikai netaisykling kalb; nuolatinis vertimas i vienos kalbos kit.

  Daniausiai pasitaikantys vaik ugdymosi sunkumai siejami su: lietuvi kalbos supratimo trkumu;

  sunkumais reikti mintis lietuvikai (nes valstybin kalba yra vartojama tik ugdymo staigoje);

  bendravimo lietuvi kalba vengimu dl nemokjimo taisyklingai kalbti.

  Raktiniai odiai: priemokyklinis amius, dvikalbyst, kalbos raida

 • 3

  Turinys

  Magistro darbo santrauka..................................................................................................................1

  vadas....................................................................................................................................................4

  1 skyrius. TEORINIAI VAIK KALBOS RAIDOS IR DVIKALBYSTS ASPEKTAI.............6

  1.1. Kalbos raida kalbos imokim aikinani teorij kontekste........................................................6

  1.2. Priemokyklinio amiaus vaik kalbos ypatumai .......................................................................10

  1.3. Dvikalbysts apibrtis.................................................................................................................16

  1.4. Dvikalbysts taka vaiko raidai....................................................................................................19

  2 skyrius. PRIEMOKYKLINIO AMIAUS VAIK KALBOS IR UGDYMOSI YPATUMAI

  DVIKALBYSTS SLYGOMIS...................................................................................................26

  2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas..............................................................................................26

  2.2. Tyrimo rezultatai..........................................................................................................................27

  2.2.1. Ritos atvejis...............................................................................................................................27

  2.2.2 Rimo atvejis................................................................................................................................32

  2.3. Tyrimo rezultat apibendrinimas.................................................................................................36

  Ivados................................................................................................................................................40

  Literatra...........................................................................................................................................42

  Summary............................................................................................................................................47

  Priedai.................................................................................................................................................48

 • 4

  vadas

  Tyrimo aktualumas ir mokslin problema. iandieniame pasaulyje vis daugiau ir daugiau

  vaik atsiduria aplinkoje, kurioje vartojama daugiau negu viena kalba. Vaikai ateina pasaul,

  kuriame vyrauja daugiakalbyst - ten, kur net eimoje vartojama daugiau nei viena kalba. Todl

  aktualu analizuoti dvikalbysts reikin ir jo tak vaiko raidai. Lietuvoje, kaip ir kitose maose

  alyse ikyla dvikalbysts problema. Danai pasitaiko, kad iki mokyklos vaikai moka ne vien, o dvi

  ar tris kalbas. Jarmolenko viena i pirmj, kuri nagrinjo dvikalbysts (lietuvi rus) problemas.

  Jarmolenko (1964) teigimu, mstymas ir kalba yra neatskiriami. Daugiakalbyst autor traktuoja

  kaip dviej ir daugiau kalb vartojim bendraujant ir mstant.

  Pagal 2012 met Lietuvos kultros ministerijos pateikt statistik, alyje veikia 55 lenkikos

  bendrojo ugdymo mokyklos, 32 rusikos, 1 baltarusika, po vien vokiei ir yd, 41 miri

  (mokoma lietuvi ir lenk, lietuvi, rus ir lenk ir kt. kalbomis). Lenk kalba mokosi 12 328

  mokiniai, rus kalba 14 826 mokiniai, baltarusi kalba 177. Tai sudaro iki 10 proc. vis Lietuvoje

  besimokani mokini. Tai leidia suprasti, kad dvikalbysts problema yra gana paplitusi.

  Dauguma dvikalbi vaik lanko darel, kuriame kalbama valstybine kalba. Dvikalbysts tema

  yra gana aktuali ms alyje, nes daug vaik i tautini maum jau darelyje pasirenka grupes,

  kuriose ugdoma valstybine kalba, nes ateityje nori lankyti mokyklas lietuvi ugdoma kalba.

  Dauguma vaik antrosios kalbos imoksta lankydami vaik darelius. Tvai nori, kad vaikas

  imokt lietuvi kalbos, ir dl ios prieasties juos leidia lietuvikas grupes. Lietuvi vaik

  darelis padeda vaikams geriau sisavinti valstybin kalb ir mokykl vaikai jau eina labiau

  pasiruo bendrauti lietuvikai. Bet ne visi ir vienkalbiai vaikai vienodai perima valstybins kalbos

  kalbin kultr.

  Remiantis Skripkiens (1998) atlikto tyrimo duomenimis galima teigti, kad 610 met amiaus

  moksleiviams, danai sunku sklandiai reikti mintis net gimtja kalba, nekalbant apie dviej ar

  daugiau kalb vartojim gyvenant dvikalbje arba daugiakalbje aplinkoje, kurioje neivengiama

  kalb sveika, o kalb interferencijos reikiniai atsispindi vaik gimtojoje ir lietuvi kalboje.

  Daugelio ankstyvosios dvikalbysts tyrintoj nuomon yra tokia, kad tautikai miri ir

  kitataui eim tvai, kiti jos nariai neturi informacijos apie vaiko kalbos raidos dsningumus ir

  eimose toleruoja mir kalb vartojim. Dl to vaik vairi kalb mokjimo pradmenys

  formuojasi stichikai, vienai kalbai persipinant su kita (Mazolevskien, 2000). Autors teigimu,

  miri eim vaikai moka dvi ar net tris kalbas, bet n vienos j nemoka labai gerai. Prielaida gali

 • 5

  bti tokia, kad tiems vaikams, kurie auga dvikalbje aplinkoje ir girdi kelias kalbas, atsiranda

  slygos miriam kalb vartojimui.

  Tyrimo objektas - priemokyklinio amiaus vaik kalbos ir ugdymosi ypatumai dvikalbysts

  slygomis.

  Tyrimo tikslas atskleisti dvikalbse eimose augani priemokyklinio amiaus vaik

  kalbos ir ugdymosi ypatumus.

  Tyrimo tikslui pasiekti keliami ie udaviniai:

  1. Atskleisti vaik kalbos imokimo teorijas ir kalbos raidos ypatumus dvikalbysts slygomis.

  2. Atskleisti priemokyklinio amiaus dvikalbi vaik kalbos ypatumus.

  3. Isiaikinti tv, pedagog, logoped poir dvikalbyst bei atskleisti j patirt ir ikius

  ugdant vaikus dvikalbje aplinkoje.

  Tyrimo dalyviai. Tyrimas buvo atliktas 2013.m sausio-vasario mn., staigoje,

  gyvendinanioje ikimokyklin ir priemokyklin ugdym. Tyrimo dalyviai vaikai, augantys

  dvikalbje aplinkoje, j tvai, pedagogai bei logopedas. Tyrimo imtis 7 asmenys. I j 2 vaikai,

  4 tvai, 2 pedagogai, 1- logopedas. Tyrimo dalyvi atranka vyko naudojantis tikslins atrankos

  metodu. Pagrindinis atrankos kriterijus dvikalb aplinka, kurioje vaikas auga ir ugdosi.

  Tyrimo metodologija ir metodai. Tam, kad bt vairiapusikai isiaikinta respondent

  nuomon bei reali situacija konkreiu atveju buvo naudoti kokybiniai tyrimo metodai. Tyrime

  naudojami metodai: teoriniai (literatros altini analiz); empiriniai (atvej tyrimas taikant interviu

  metod; priemokyklinio amiaus dvikalbi vaik kalbos tyrim).

  Darbo struktra. Magistro darbas susideda i vado, santraukos lietuvi ir angl kalbomis,

  teorins, empirins dalies, ivad, literatros srao, pried (interviu protokolai, vaik kalbos

  vertinimo kortels). Darbo apimt be pried sudaro 48 puslapiai.

 • 6

  1 skyrius. TEORINIAI VAIK KALBOS RAIDOS IR DVIKALBYSTS ASPEKTAI

  1.1. Kalbos raida kalbos imokim aikinani teorij kontekste

  Kalbos imokimo mechanizmus ir jos raid aikina vairios teorijos: prigimtinio imokimo,

  biheviorizmo, socialinio imokimo, kognityvin / konstruktyvistin,

  Prigimtinis poiris. Kalbos imokimo procese vaikui tenka ypatingas vaidmuo mokytis.

  iuo laikotarpiu labai svarbs yra gimti veiksniai. Dar nesugebdamas tarti odi i