Detekcija, evaluacija i regulacija rizika za aterosklerozu ... Visok morbiditet mortalitet Poinje u detinjstvu (primarna prevencija) ateroskleroza Imunski posredovan zapaljenjski

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Detekcija, evaluacija i regulacija rizika za aterosklerozu ... Visok morbiditet mortalitet Poinje u...

 • 1

  Prevencija

  ateroskleroze u

  dejem uzrastu

  Lj. Peji

  Klinika za deje interne bolesti KC Ni

  ATEROSKLEROZA

  Koronarna bolest

 • 2

  Visok morbiditet mortalitet

  Poinje u detinjstvu

  (primarna prevencija)

  ateroskleroza

  Imunski posredovan zapaljenjski

  proces uz uee lipida

  Holesterol

  LDL-C HDL-C

  trigliceridi

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

  Danas postoje ubedljivi dokazi da aterosklerotine promene poinju u detinjstvu i adolescenciji

  - Bogalusa Heart Study (NEJM,1998;338:1650)

  pozitivna korelacija izmeu povienog holesterola i aterosklerotinih lezija

  - PDAY Research Group (Circulation,2000;102:374)

  30% fibrozni plak do kraja druge decenije

  70% do kraja etvrte

 • 7

  Dokazi o poetku

  ateroskleroze kod fetusa

  Hiperholesterolemija majke, dokazano je, znaajno poveava koncentraciju lipida u fetalnim arterijama i ubrzava progresiju ateroskleroze u detinjstvu

  (Palinski W,Napoli C, The FASEB Journal.2002;16:1348)

  National Cholesterol Education Program - NCEP guidelines

  (Pediatrics. 2000;105:637)

  American Heart Association -AHA guidelines

  (Circulation. 2003;107:1562)

 • 8

  faktori rizika

  Hiperholesterolemija (dyslipidemia)

  rana okluzivna vaskularna bolest

  puenje (pasivno!)

  hipertenzija

  gojaznost (BMI > 95.perc.)

  diabetes

  fizika neaktivnost(AHA, 2003.)

  Koje vrednosti holesterola

  su visoke vrednosti

  Prema NCEP pedijatrijskom vodiu

  Granine vrednosti

  > 170 mg/dl (4.3mmol/l)

  110mg/dl za LDL-C

  Visoke vrednosti

  > 200mg/dl (5.1mmol/l)

  130mg/dl za LDL-C

 • 9

  Prisustvo dva i vie rizik

  faktora znaajno i viestruko

  poveava rizik oboljevanja !!!

  http://s1.pticica.com/pticica/foto/0000123103_l_0_ZWYl69.jpg

 • 10

  Metaboliki sindrom kod

  adoescenata

  1. Trigliceridi 110mg/dL

  2. HDL 40mg/dL

  3. Obim struka 90.perc ili BMI 95.perc

  4. Jutarnja glikemija 110mg/dL

  5. Sistolni pritisak 90.perc za uzrast i pol

  kriterijum : 3/5

  (Cook et al, 2003)

  Prevencija

  Da li aktivno traiti

  decu sa povienim

  holesterolom ili ne

 • 11

  Bez screening-a

  Selektivni screening

  baziran na familijarnoj anamnezi o

  - ranom infarktu miokarda i/ili

  - povienom holesterolu

  (NCEP vodi)

  testira se 25% populacije, otkriva se 50% obolelih

 • 12

  Univerzalni screening

  prednost otkriva se svako dete

  nedostatak - cena

  Familijarna

  anamneza

  19 chr

 • 13

  Familijarna hiperholesterolemija

  Homozigotna forma (1: 100000)

  ch > 700 mg/dl

  ksantomi pre 5. godine

  koronarna bolest pre 10.godine

  izraena aortna stenoza

 • 14

  Fetus LDL-C

  Novoroene ksantomi

  Odojearcus

  corneae

  kolsko detebol u

  grudima

  Adolescent

  akutni

  Infarkt

  miokarda

  Odrasla

  osoba

  cerebralna

  vaskularna

  bolest

  Kliniki znaci familijarne hiperholesterolemije

  ksantomi

 • 15

  ksantomi

 • 16

  arcus corneae

 • 17

  Heterozigotna forma (1: 500)

  ch 160 240 mg/dl

  ksantomi retko pre 10. godine

  koronarna bolest ekstremno retka

 • 18

  Strategije za smanjenje

  serumskog holesterola kod

  dece i adolescenata

  Menjanje navika

  u optoj

  populaciji

  Individualni

  pristup

 • 19

  Strategija u optoj populaciji

  Usvajanje novih navika u ishrani dece starije od 2 godine koje podrazumevaju znaajno snienje dnevnog unosa

  ukupnih masti na 30% energetskog unosa

  ne < 20%

  zasienih masti na 10% energetskog unosa

  holesterola < 300mg

  (AHA, 2003.)

 • 20

  Individualni pristup

  Aktivno traenje i tretman dece

  i adolescenata sa visokim

  vrednostima holesterola,

  posebno one koji potiu iz

  rizinih porodica

  Individualni pristup

  Holesterol roditelja>240mg/dl

  Familijarna anamneza o ranoj koronarnoj bolesti

  odmah uraditi sve frakcije holesterola!

 • 21

  Tretman

  Normalne vrednosti LDL (< 110mg/dl)

  Sprovesti edukaciju koja vai za decu i adolescente sa drugim rizik faktorima

  Ponoviti analize za 5 godina

  Tretman

  Granine vrednosti LDL (110-129mg/dl)

  informisati o rizik faktorima za KVB

  zapoeti prvi stepen dijete (AHA)

  reevaluirati za godinu dana

 • 22

  Tretman

  Visoke vrednosti LDL ( 130mg/dl)

  ispitati sekundarne uzroke

  uraditi familijarno ispitivanje

  ukljuiti prvi, a ako je potrebno i drugi stepen dijete (AHA)

  Dijeta

  Dijeta prvi stepen

  ukupne masti 30% kal. unosa (ne< 20%)

  zasiene masti < 10% kal. unosa

  holesterol < 300mg/ dan

  tri meseca( AHA, 2003.)

 • 23

  Dijeta

  Dijeta drugi stepen

  ukupne masti 30% kal. unosa (ne< 20%)

  zasiene masti < 7% kal. unosa

  holesterol < 200mg/ dan

  ( AHA, 2003.)

  Medikamentozna terapija

  Deca > 10 godina

  nakon adekvatne dijete

  (6-12 mes.)

 • 24

  Medikamentozna terapija

  LDL 190mg/dl (4.9mmol/l)

  LDL 160mg/dl (4.1mmol/l)

  pozitivna porodina anamneza o ranoj koronarnoj bolesti

  LDL 160mg/dl (4.1mmol/l)

  prisutna su dva ili vie faktora rizika

  Medikamentozna terapija

  Smole

  Holestiramin 2-16g

  Holestipol jedini lekovi registrovani za pedijatrijsku

  primenu od 1960 godine.

  prednost

  bezbednost

  LDL 15% - 30%

 • 25

  Medikamentozna terapija

  Inhibitori HMG-CoA reduktaze - Statini

  Lovastatin (Mevacor)

  Lipostat (Simvastatin)10mg/dan 6-8 ned sa poveanjem za 10mg/kg/dan svakih

  6-8 ned do max 40mg/dan

  Atorvastatin

  Pravastatin

  Kod dece se jo uvek ne preporuuju za rutinsku upotrebu

 • 26

 • 27

 • 28

  Prevencija hroninih bolesti

  koje imaju svoje poreklo u

  detinjstvu postaje imperativ u

  pedijatrijskoj praksi

  Mnoga istraivanja potvruju

  da ateroskleroza zapoinje u

  detinjstvu.

 • 29

  Populacija koja odrava nizak nivo rizik faktora u dece ui e u adultno doba sa znatno niim morbiditetom i mortalitetom od okluzivne aterosklerotine vaskularne bolesti

 • 30

 • 31

  Hvala na panji!