DEL…RSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018 - mb. Marine, Saab, Scania, Siemens, Vattenfall och Volvo Cars

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DEL…RSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018 - mb. Marine, Saab, Scania, Siemens, Vattenfall och Volvo...

Semcon delrsrapport januari-juni 20181

DELRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2018Andra kvartalet Rrelsens intkter uppgick till 479 Mkr (447) och den organiska tillvxten blev 5 procent

Rrelseresultatet uppgick till 21 Mkr (10), vilket gav en rrelsemarginal p 4,3 procent (2,1)

Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (8)

Resultat per aktie efter utspdning uppgick till 0,87 kr (0,42)

Januari-juni Rrelsens intkter uppgick till 948 Mkr (922) och den organiska tillvxten blev 2 procent

Rrelseresultatet uppgick till 61 Mkr (50), vilket gav en rrelsemarginal p 6,4 procent (5,4)

Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (38)

Resultat per aktie efter utspdning uppgick till 2,55 kr (2,09)

Soliditeten uppgick till 57 procent (55)

Kommentar frn koncernchef Markus Granlund: Jag imponeras av det stora engagemanget hos mina medarbetare, som tillsammans med vra kunder gr

skillnad fr mnniskor runtom i vrlden varje dag. Vrdet och nyttan vi bidrar med till vra kunder och slutanvndare avspeglar sig ocks i vrt finansiella resultat. Vi avslutar frsta halvret med ett bra andra kvartal dr vi mer n frdubblar rrelseresultatet jmfrt med samma kvartal freg-ende r. Fler kunder ser potentialen att snka sina totala kostnader och ka sin konkurrenskraft genom ett mer omfattande samarbete med Semcon. Vi har under kvartalet tecknat ett antal nya ramavtal med kunder ssom SKF, Trafikverket, Siemens Industrial Turbomachinery, Essity, Stockholms lns landsting och Getinge, vilket ger oss en bra position fr framtiden.

Affrsomrdet Engineering Services fortstter att vsentligt frbttra sitt resultat. Resultat-frbttringen r en fljd av en hgre produktivitet och kostnadseffektivitet samtidigt som vi har frfinat vra erbjudanden och effektiviserat vr arbetsmodell. Efterfrgan p vra tjnster r god och det r gldjande att vi tar nya affrer med digitaliseringsfokus inom flera olika branscher, ssom autonoma fordon, industri 4.0 och energisektorn. Dr kan vi utnyttja vra kompetenser inom bland annat artificiell intelligens [AI] och anvndarupplevelser (UX) tvrfunktionellt. I Norge har vi ocks hg aktivitet med stor kompetens inom uppkopplade produkter dr nya strre samarbeten ini-tierats och lnsamheten frbttrats.

Resultatet fr affrsomrdet Product Information hittills i r r p lgre niver jmfrt med samma period fregende r. Det beror frmst p minskade volymer, d ett par stora kunder omlokali-serat sin produktion av eftermarknadsinformation avseende den asiatiska marknaden. ven om nya affrer nnu inte har lyckats kompensera fullt ut, s frvntar vi oss en successiv resultatfrbtt-ring under andra halvret i enlighet med vr tidigare kommunikation. Vi har nyligen tecknat ett nytt samarbetsavtal med en global maskintillverkare och har utkat samarbeten inom telekombranschen med fokus p Managed Service-leveranser. Frvrvet av Haas-Publikationen i Tyskland positionerar oss vl mot jrnvgsindustrin dr vi har identifierat ett stort antal affrsmjligheter.

Sammanfattningsvis gr vi ett finansiellt starkt andra kvartal fr koncernen jmfrt med freg-ende r och vi tror p en fortsatt positiv resultatutveckling under kommande halvr ven om tredje kvartalet r ssongsmssigt svagt. Arbetet med vra marginalfrstrkande tgrder fortstter. Likas vr stndiga prioritering att skapa en inspirerande och attraktiv arbetsplats fr vra pas-sionerade medarbetare.

Semcon delrsrapport januari-juni 20182

Intkter och resultatAndra kvartaletRrelsens intkter uppgick till 479 Mkr (447) och den organiska tillvxten till 5 %. Kvarta-let innehll en extra arbetsdag jmfrt med fregende r. Rrelseresultatet uppgick till 21 Mkr (10), vilket gav en rrelsemarginal p 4,3 % (2,1). Kalendereffekten har pverkat resultatet positivt med cirka 6 Mkr jmfrt med fregende r. Engineering Services redo-visar, ven exklusive kalendereffekten, en bra resultatfrbttring till fljd av en kad pro-duktivitet. Product Information redovisar ett smre resultat p grund av lgre volymer i pgende kunduppdrag, bland annat beroende p att tv strre kunder flyttat verksamhet frn Europa till Asien.Finansnettot uppgick till - Mkr (-1) vilket gav ett resultat fre skatt p 21 Mkr (9). Kvarta-lets skattekostnad uppgick till -5 Mkr (-2). Resultat efter skatt uppgick till 16 Mkr (8) och resultat per aktie efter utspdning blev 0,87 kr (0,42).

Januari-juniRrelsens intkter uppgick till 948 Mkr (922) och den organiska tillvxten till 2 %. Frsta halvret innehll lika mnga arbetsdagar som samma period fregende r. Rrelseresultatet uppgick till 61 Mkr (50), vilket gav en rrel-semarginal p 6,4 % (5,4). Engineering Services redovisar en mycket god resultatfrbttring till flj av en kad produktivitet. Product Information redovisar ett smre resultat p grund av lgre volymer i pgende kunduppdrag.Finansnettot uppgick till - Mkr (-1) vilket gav ett resultat fre skatt p 61 Mkr (49). Perio-dens skattekostnad uppgick till -15 Mkr (-11). Resultat efter skatt uppgick till 46 Mkr (38) och resultat per aktie efter utspdning blev 2,55 kr (2,09).

Finansiell stllning Rrelsens kassaflde frn den lpande verksam-heten uppgick till 88 Mkr (73). Investeringar i hrdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 3 Mkr (6). Koncernens likvida medel uppgick till 40 Mkr (149). Drut-ver hade koncernen outnyttjade kreditlften

om 248 Mkr (372) per den 30 juni. Det egna kapi-talet uppgick till 535 Mkr (524) och solidite-ten till 57 % (55). Under andra kvartalet har en utdelning till aktiegarna utbetalts om 62 Mkr (40). Koncernens nettokassa uppgick till 34 Mkr (118).

Viktiga hndelser under perioden Daniel Rundgren har utsetts till ny affrs-omrdeschef fr Engineering Services. Daniel kommer senast frn IT-bolaget EVRY och till-trdde sin position som affrsomrdeschef i mitten av maj. Semcon vinner i januari pris fr rets varu-mrkesresa i Sverige. Inom affrsomrdet Product Information har under frsta kvartalet ett avtal avseende ga-rinformation frlngts fr 19:e ret i rad med en av de strsta kunderna i affrsomrdet. Semcon utses till rets raket bland Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Det r Universum som har genomfrt underskningen bland ingen-jrsstudenter. Flera nya ramavtal har tecknats under andra kvartalet, dribland med SKF, Trafikverket, Siemens Industrial Turbomachinery, Essity, Stockholms lns landsting och Getinge. Semcon frvrvar i april det tyska produkt-informationsfretaget Haas-Publikationen GmbH. Fretaget har nrmare 50 anstllda och omsttningen fr 2017 uppgick till cirka 50 miljoner kronor.

garstrukturDen 30 juni gde JCE Group 25,8 % (25,8) av aktierna i Semcon, Nordea Investment Funds 9,7 % (7,8), Avanza Pension 4,3 % (2,5), DnB Carl-son Fonder 3,9 % (3,4) och Europea i Malm 3,6 % (2,4). Det utlndska gandet uppgick till 32,6 % (35,8) och antalet aktiegare till 4 996 (4 599). Antal stamaktier vid periodens slut uppgick till 18 112 534 (18 112 534), alla med ett kvotvrde p 1 kr och med lika rstrtt. Semcons innehav av egna aktier uppgick per den 30 juni till 440 365 (242 718). Semcon r note-rat p listan fr mindre bolag vid Nasdaq Stockholm under beteckningen SEMC. Samman-stllning ver de strsta garna och kursut-veckling finns p www.semcon.com.

Frndringar av rrelsens intkter

jan-juni jan-dec

2018 2017

Frvrv 1,1 % - %

Valutakurseffekter - % - %

Organisk tillvxt 1,7 % 0,4 %

Totalt 2,8 % 0,4 %

Antal arbetsdagar i Sverige

2016 2017 2018 2019

Kvartal 1 61 64 63 63

Kvartal 2 61 58 59 58

Kvartal 3 66 65 65 66

Kvartal 4 64 63 62 62

Totalt 252 250 249 249

Varje arbetsdag motsvarar cirka 7 miljoner kronor i intkter och pverkar rrelseresul-tatet med cirka 6 miljoner kronor.

Semcon delrsrapport januari-juni 20183

MedarbetareAntal medarbetare den 30 juni var 2 126 (2 077) och antal medarbetare i tjnst var 2 049 (1 984). Inom respektive affrsomrde var antalet medarbetare fljande: Engineering Services 1 458 (1 458) och Product Information 668 (619).

Moderbolaget Rrelsens intkter i moderbolaget uppgick till 10 Mkr (11) och avser ersttningar fr koncer-ninterna tjnster. Resultatet fre skatt upp-gick till -4 Mkr (108).

terkp av egna aktier Styrelsen fattade den 6 december 2017 beslut om terkp av hgst 200 000 stamaktier med std av bemyndigandet frn rsstmman 2017 och den 25 april fattades beslut om ytterligare ter-kp om 200 000 stamaktier med std av bemyndi-gandet frn rsstmman 2018. Syftet med sty-relsens beslut r att frbttra bolagets kapitalstruktur. Fram till den 30 juni hade 200 000 antal aktier terkpts, varav 159 956 under 2018.

Frvrv och avyttringar av verksamheterSemcon frvrvade i april det tyska produktin-formationsfretaget Haas-Publikationen GmbH. Fretaget har nrmare 50 anstllda och omstt-ningen fr 2017 uppgick till cirka 50 miljoner kronor. Frvrvet frvntas f en positiv effekt p svl rrelsemarginal som vinst per aktie. Fr ytterligare information om frvr-vet, se not 1. Inga andra frvrv eller avytt-ringar har genomfrts under perioden.

Risker och oskerhetsfaktorerKoncernens och moderbolagets vsentliga risk- och oskerhetsfaktorer inkluderar affrsms-

siga risker i form av hg exponering mot en enskild bransch eller en enskild kund. En ekonomisk konjunkturnedgng och strningar p vrldens finansmarknader kan ha en negativ effekt p efterfrgan av koncernens tjnster.Generellt innebr frvrv och avyttring av verksamheter en kad risk. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak r valuta-risker. I Semcons rsredovisning fr 2017, sidorna 38-39 och 57-58, finns en utfrlig beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering.

IncitamentsprogramVid rsstmman den 25 april 2018 beslutades att inrtta ett lngsiktigt prestationsinrik-tat aktiesparprogram fr cirka 20 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Semcon-koncernen. Programmet lper ver fyra r