of 44 /44
2011 Mgr. Gertrúda Štrámová Základná škola Mojmírovce Školská ulica 897/8, Mojmírovce Dejepis s využitím IKT pre 5. ročník základnej školy

Dejepis s využitím IKT - EduPage...charakteristike IKT, dôvodom prečo je vhodné ich využívať vo vyučovacom procese. V druhej časti sme spracovali charakteristiku vyučovacieho

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dejepis s využitím IKT - EduPage...charakteristike IKT, dôvodom prečo je vhodné ich využívať...

 • 2011

  Mgr. Gertrúda Štrámová

  Základná škola Mojmírovce

  Školská ulica 897/8, Mojmírovce

  Dejepis s využitím IKT pre 5. ročník základnej školy

 • 1

  Obsah

  Úvod ................................................................................................................................. 2 1 Informačné a komunikačné technológie .................................................................. 3

  1.1 Prečo používať IKT ............................................................................................... 3

  2 Dejepis v školskom vzdelávacom programe ............................................................ 4 2.1 Charakteristika učebného predmetu ...................................................................... 4 2.2 Ciele učebného predmetu ...................................................................................... 5

  2.3 Kľúčové kompetencie ............................................................................................ 5 2.4 Obsah vzdelávania dejepisu .................................................................................. 8

  2.4.1 Učebné osnovy dejepisu pre 5. ročník ........................................................... 9 2.4.2 Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 5. ročník .................................... 15

  3 Využitie IKT v dejepise ........................................................................................... 16 3.1 Internet ................................................................................................................. 17

  3.1.1 Internet ako zdroj informácií ....................................................................... 17

  3.1.1.1 Zaujímavé www stránky, ktoré možno využiť na dejepise ......... 18

  3.2 Edukačný softvér ................................................................................................. 20

  3.2.1 Edukačný softvér ako didaktický materiál ................................................... 20

  3.2.1.1 Zaujímavé edukačné softvéry, ktoré možno využiť na dejepise . 21

  3.3 Multimediálne CD ............................................................................................... 23 3.3.1 Multimediálne CD ako zdroj informácií ...................................................... 23

  3.3.1.1 Zaujímavé multimediálne CD, ktoré možno využiť na dejepise . 24

  3.4 Prezentácie ........................................................................................................... 25

  3.4.1 Prezentácie v PoverPointe ............................................................................ 25

  3.4.1.1 Zaujímavé prezentácie, ktoré možno využiť na dejepise ............ 26

  3.5 Testy a cvičenia ................................................................................................... 26 3.5.1 Elektronické testy a cvičenia ....................................................................... 26

  3.5.1.1 Zaujímavé elektronické testy, ktoré možno využiť na dejepise .. 27

  3.6 Exkurzie ............................................................................................................... 28

  3.6.1 Exkurzia s digitálnymi technológiami ......................................................... 28

  3.6.1.1 Zaujímavé exkurzie s digitálnymi technológiami, ktoré možno využiť na dejepise ............................................................................................... 30

  4 Ukážka vyučovacej hodiny ...................................................................................... 32 Didaktická hra – „letí, letí...historický prameň“ ........................................................ 32 Výklad s interaktívnou tabuľou.................................................................................. 32

  Záver .............................................................................................................................. 37 Zoznam použitej literatúry .......................................................................................... 38 Príloha ............................................................................................................................ 39

 • Úvod

  IKT, čiže informačno-komunikačné technológie, prenikajú do rôznych oblastí

  nášho života. Ich využívanie je na každej škole rôzne ... .V implementácii IKT do

  vyučovacieho procesu zaostávajú najmä humanitné vyučovacie predmety, medzi ktoré

  patrí aj dejepis.

  Dejepis patrí do oblasti spoločenskovedných predmetov, predstavuje jeden z

  významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Hlavnou funkciou dejepisu je

  viesť žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti

  kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a

  etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, ...

  Avšak možnosti IKT sú široké a ich efektívnym používaním môžeme skvalitniť

  proces učenia, minimalizovať memorovanie na hodinách dejepisu, prekonávať

  transmisívnu výučbu a zlepšovať vzájomnú interakciu medzi žiakom a učiteľom.

  Cieľom metodickej príručky je oboznámenie pedagógov s jednotlivými

  produktmi IKT – internetom, edukačnými softvérmi, multimediálnymi CD,

  a technológiami – prezentáciami, elektronickými testami a cvičeniami, exkurziami

  s digitálnymi technológiami a ich následná charakteristika s možnosťami využívania

  na dejepise.

  Metodická príručka je spracovaná v štyroch častiach. V 1. kapitole sa venujeme

  charakteristike IKT, dôvodom prečo je vhodné ich využívať vo vyučovacom procese.

  V druhej časti sme spracovali charakteristiku vyučovacieho predmetu dejepis

  v školskom vzdelávacom programe. Osobitne sme sa venovali učebným osnovám pre 5.

  ročník. Nasledujúci celok patrí jednotlivým produktom IKT, ktoré je možné využiť na

  hodinách dejepisu. Teoretické poznatky sme sa snažili obohatiť aj praktické rady, ktoré

  vychádzajú z našich skúseností získaných pri využívaní IKT na vyučovacích hodinách

  dejepisu. V poslednej kapitole sme ponúkli vyučovaciu hodinu s využitím IKT.

  Veríme, že tento materiál bude pre Vás inšpirujúci, pomôže Vám pri príprave

  vyučovacích hodín s využitím IKT na dejepise.

 • 3

  1 Informačné a komunikačné technológie

  Informačno-komunikačné technológie sa vyvíjajú neuveriteľne rýchlo. Sú

  neodmysliteľnou súčasťou všetkých oblastí spoločenského života, pretože ponúkajú

  rýchlu komunikáciu a flexibilnú prácu s informáciami. Ak sme v minulosti hovorili o

  výpočtovej technike, mali sme na mysli najmä počítače, spätný projektor, magnetofón a

  ďalšie audiovizuálne prístroje. V súčasnosti sa do popredia dostávajú dataprojektory,

  interaktívne tabule, vizualizéry, hlasovacie zariadenia, atď. Tieto didaktické prostriedky

  ovplyvňujú vyučovanie najmä prírodovedných predmetov, lebo majú bližšie

  k informatike, ale v súčasnosti sú čoraz častejšie využívané aj na predmetoch

  humanitných – dejepise. Ich prednosťou je, že sú to zväčša prostriedky zamerané na

  prácu s informáciami (ich získavanie, spracovanie, prenos), čiže prostriedky

  informačných a komunikačných technológií.

  Pri efektívnom využívaní IKT možno konštatovať, že všetky IKT prostriedky

  dotvárajú prostredie na kvalitné vyučovanie.

  1.1 Prečo používať IKT

  IKT zefektívňújú proces učenia sa

  Ponúkajú aktuálne materiály v rôznych formách a veľkostiach

  Majú bohaté výrazové prostriedky

  Šetria čas a námahu

  Zdynamizujú proces učenia

  Zvyšujú motiváciu žiakov,

  Umožňujú žiakom: - pracovať vlastným tempom

  - okamžitú spätnú väzbu

  - vyberať si materiály podľa rôznej náročnosti

  - rozvíjať tvorivosť a fantáziu

  - prezentovania vlastných prác, objavov, zručností

  - zvyšovať ich informačnú digitálnu gramotnosť

  - zabaviť sa

 • 4

  2 Dejepis v školskom vzdelávacom programe

  2.1 Charakteristika učebného predmetu

  Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí

  vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným

  predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných

  prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú

  kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe

  oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich

  osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života

  spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.

  Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej

  osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej

  skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej

  perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých

  historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným

  spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej

  prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z

  väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.

  Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti

  kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a

  etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych

  diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály

  demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám

  európskej civilizácie.

 • 5

  2.2 Ciele učebného predmetu

  Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu štúdijných

  predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať

  kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré

  umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k

  rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne

  rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a

  vytvárajú si tak postupne vlastný názor.

  Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií

  je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie

  poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a

  prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú

  dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania)

  poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a

  spolužiakmi v kooperatívnom učení.

  2.3 Kľúčové kompetencie

  Výchovné a vzdelávacie stratégie vedú v tomto predmete k utváraniu týchto

  kľúčových kompetencií:

  Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať :

  • s historickým časom

  - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky

  - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne

  - rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja

  - využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti

  • s historickým priestorom

  - rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor

  - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo

 • 6

  -rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života

  a obživy

  človeka, spoločnosti

  • s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim

  posudzovaním

  - vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť

  - popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe

  určujúcich znakov

  - rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti

  - skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho

  - určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov

  - vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov

  - rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období

  - rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj

  - aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných

  postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných,

  obrazových, grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti

  - pri vymedzovaní predmetu skúmania

  Žiaci vymedzia, čo môžu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu.

  - pri vytvorení plánu skúmania

  Žiaci zostavia plán skúmania pästného klinu.

  - pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania

  Žiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako

  Najstaršieho pracovného nástroja

  - pri vytvorení záznamu zo skúmania

  Žiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu

  Žiaci získajú základné informácie ako:

  • vyhľadávať relevantné informácie

  - z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov

  kombinovaných

  - z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín,

  časopisov, webových stránok

 • 7

  - z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie

  • využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty

  - vo vyberaní informácií

  - v organizovaní informácií

  - v porovnávaní informácií

  - v rozlišovaní informácií

  - v zaraďovaní informácií.

  - v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií

  • štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu

  - v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného

  - integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca

  - vyhodnocovaní správnosti postupu

  - tvorbe súboru vlastných prác

  Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa

  spresňuje, konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch

  učebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového štandardu.

  Dejepisné vyučovanie bude vychádzať z tendencie umožniť žiakom získať

  kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu

  minulosti. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na

  jednotlivé historické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k

  uzavretej minulosti.

  Na hodinách dejepisu sa budú aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz

  na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z

  uplynulých období. Je to proces, v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť,

  ktorá môže byť individuálna alebo kolektívna ( kooperatívna ), a ktorá v súlade so

  skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov, ale

  zároveň aj radosť z procesu poznávania. Budú sa vytvárať možnosti na prácu v malých

  vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ

  bude zabezpečovať historický materiál a umožní žiakom prístup k rôznym dôkazovým

  materiálom alebo bude informovať žiakov o tom, kde priliehavý historický materiál je

  možné nájsť.

 • 8

  V tomto procese bude učiteľ skôr príjemným radcom a usmerňovateľom.

  Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie,

  ktoré zabezpečí:

  • chronologické preberanie učiva

  • synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín

  • adekvátny dôraz na národné dejiny

  • návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií

  • vyučovanie regionálnych dejín.

  2.4 Obsah vzdelávania dejepisu

  V aktuálnom štátnom vzdelávacom programe DEJEPIS, príloha ISCED 2, ktorý

  vytvorila a schválila ÚPK pre dejepis Bratislava 2010, je vzdelávací obsah dejepisu

  rozdelený do 5. – 9. ročníka :

  5. ročník: Od blízkeho k vzdialenému,

  Človek v premenách priestoru a času,

  Človek a komunikácia

  6. ročník: Obrazy pravekého sveta

  Obrazy starovekého sveta

  Svetové náboženstvá

  Obrazy stredovekého sveta

  7. ročník: Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline

  Slováci v Uhorskom kráľovstve

  Obrazy novovekého sveta

  Habsburská monarchia

 • 9

  8. ročník: Európa na ceste k moderným národom

  Moderný slovenský národ

  Rakúsko-Uhorsko

  Prvá svetová vojna

  9. ročník: Európa v medzivojnovom období

  Československo v medzivojnovom období

  Druhá svetová vojna

  Slovenská republika (1939-1945)

  Povojnový svet

  Československo za železnou oponou

  Slovenská republika 1993

  Súčasný svet

  2.4.1 Učebné osnovy dejepisu pre 5. ročník

  Na vyučovací predmet dejepis pre 5. ročník je štátnom vzdelávacom

  programe časová dotácia 1 hodina týždenne t.j. 33 hodín ročne. Domnievame

  sa, že táto časová dotácia je dostačujúca vzhľadom k obsahovému i výkonovému

  štandardu.

  Obsah vzdelávania je rozdelený do troch tematických celkov:

  I. Od blízkeho k vzdialenému

  Téma: Priestor a čas

  Obsahový štandard:

  Dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší územný celok, Slovensko, Európska

  únia, prírodný a historický čas, kategórie historického času –meniny,

  narodeniny, dátum, letopočet, sviatky

 • 10

  Výkonový štandard:

  Naučiť žiakov orientovať sa v historickom čase

  Žiaci vedia.

  – vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas ich života

  – rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska

  – identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom.

  – zaradiť letopočty do príslušného storočia.

  – z ľubovoľného storočia vybrať správny letopočet.

  – rozlíšiť dátum a letopočet.

  – zakresliť na časovú priamku významné údaje zo života svojej rodiny.

  – rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po

  našom letopočte.

  – vytvoriť jednoduchú časovú priamku.

  – zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných

  dní

  Téma: Pamiatky v priestore a čase

  Obsahový štandard:

  Fotografia – obrazová spomienka, rodinný album, rodostrom

  Historické pramene ( písomné, obrazové, hmotné ),múzeum, knižnica, archív

  Výkonový štandard:

  Žiaci sú schopní :

  – pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých

  rodičov, rodičov.

  – zostaviť rodostrom svojej rodiny.

  – napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny.

  – položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami

  – zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti svojho

  rodiska

 • 11

  -vedia získať zákl. inf.z minulosti podľa obr. mat.

  – poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník,

  pamätník,

  pamätná tabuľa v mieste, kde žijú.

  – identifikovať najstarší hrob na cintoríne.

  – poznať jednotlivé druhy historických prameňov.

  – rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom.

  – usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov.

  – vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok učiteľa.

  – používať rozširujúcu sa škálu pojmov v závislosti od témy.

  – zhodnotiť význam rodinného albumu pre život

  Téma: Minulosť našej školy

  Obsahový štandard:

  Školská kronika

  Výkonový štandard:

  Žiaci sa naučia:

  – zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich mladosti.

  – pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach,

  II. Človek v premenách priestoru a času

  Téma: Priestor na mape

  Obsahový štandard:

  Dejepisná mapa, glóbus

  Výkonový štandard:

  Naučiť žiakov orientovať sa na historických mapách

 • 12

  Žiaci sa naučia :

  – orientovať sa na dejepisnej mape

  – čítať dejepisnú mapu rozpoznať rozdiel medzi mapou a glóbusom

  Téma: Človek v pohybe

  Obsahový štandard:

  Sťahovanie národov

  Výkonový štandard:

  Žiaci sa naučia :

  – uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i prítomnosti.

  Téma: Ako si človek zmenšoval svet

  Obsahový štandard:

  Stretanie kultúr, kolonizácia, vysťahovalectvo

  Výkonový štandard:

  Žiaci sa naučia :

  – vysvetliť pojem kolonizácia

  – zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných

  prostriedkov v chronologickej postupnosti.

  – porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti.

  – rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné prostredie svojho

  regiónu

  Téma: Spôsob obživy človeka

  Obsahový štandard:

  Roľník, remeselník, obchodník

 • 13

  Výkonový štandard:

  Žiaci sa naučia :

  – charakterizovať život roľníkov v minulosti.

  – vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov.

  – zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby.

  – vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno.“

  – nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje zamestnanie remeselníka.

  – nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom

  Téma: Človek vládca prírody?

  Obsahový štandard:

  Prírodná energia, umelá energia

  Výkonový štandard:

  Žiaci sa naučia :

  – vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou.

  – uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka.

  – zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov energie.

  – vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využiť energiu vo svoj

  prospech.

  – uviesť príklad zneužívania prírody človekom.

  – charakterizovať

  Téma: Práca detí v minulosti a prítomnosti

  Obsahový štandard:

  Detská práca

  Výkonový štandard:

  Žiaci sa naučia :

 • 14

  – vystihnúť– uviesť najčastejšie druhy detskej práce.

  – zaujať stanovisko k problému detskej práce.

  – zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých krajinách zneužívali a

  i naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj prospech.

  III. Človek a komunikácia

  Téma: Pamäť ľudstva

  Obsahový štandard:

  Jazyk, písmo, rukopis, kniha, noviny, rozhlas, televízia, internet, e-mail,náboženstvo

  legendy, mýty, povesti (región )

  Vojna, mier, víťazi – porazení

  Výkonový štandard:

  Naučiť žiakov význam komunikácie medzi ľuďmi

  Žiaci vedia:

  – zhodnotiť význam vynálezu písma

  – vymenovať najstaršie druhy slovanského písma.

  – vymenovať druhy písem z minulosti.

  – rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti.

  – uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti.

  – uviesť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov.

  – identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou

  – zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače

  – uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije.

  – zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i prítomnosti.

  – zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti

 • 15

  Odporúčané témy projektov pre 5. ročník

  Moja fotografia

  Žiaci -vedia získať zákl. inormácie o minulosti podľa obr. mat.

  Vývoj písma

  Žiaci – spracujú vývoj písma na našom území

  2.4.2 Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 5. ročník

  Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu je uvedený v prílohe. [6]

 • 16

  3 Využitie IKT v dejepise

  IKT, čiže informačno-komunikačné technológie, prenikajú do rôznych oblastí

  nášho života. Ich využívanie je na každej škole rôzne......v implementácii IKT do

  vyučovacieho procesu zaostávajú najmä humanitné vyučovacie predmety, medzi ktoré

  patrí aj dejepis. Avšak možnosti IKT sú široké a ich efektívnym používaním môžeme

  skvalitniť proces učenia, minimalizovať memorovanie na hodinách dejepisu a

  zlepšovať vzájomnú interakciu medzi žiakom a učiteľom.

  Nástroje IKT sú pre učiteľa veľkou výzvou, obrovskou pomôckou, ale ich

  nesprávnym použitím môžu spôsobiť mnohé starosti a problémy.

  Práve preto je dôležité, aby učiteľ

  bol oboznámený so základnými princípmi takejto

  formy vyučovania

  vedel, čo ponúkajú jednotlivé technológie

  bol oboznámený s konkrétnymi produktmi –

  vzdelávací program, multimediálne CD, www-

  stránka - , ako ich využiť

  vopred si premyslel, kedy bude použitie IKT čo

  najefektívnejšie

  včleňoval IKT do vyučovacieho procesu

  postupne, systematicky s prezieravosťou

  a trpezlivosťou.

  bol oboznámený s odkazmi na zdroje, ktoré chce,

  aby žiaci použili

  IKT pomáhajú dosiahnuť ciele dejepisného učenia

  ...aby dejepis bol pre žiakov zaujímavý a pútavý, poskytoval im aktuálny prehľad

  najnovších historických poznatkov, naučil ich premýšľať o dobre a zle, viedol ich

  k vytváraniu vlastných postojov k historickým udalostiam, prekonával transmisívnu

  výučbu a plnil ciele, ktoré budú vytvárať kľúčové kompetencie žiaka uvedené v kapitole

  2.3

 • 17

  3.1 Internet

  Internet slúži ako prenosové médium pre rôzne informácie a služby. Práve preto

  ponúka široké možnosti využitia nielen pre učiteľa, ale i pre žiaka. Je však veľmi

  dôležité vedieť ho používať, aby nám slúžil čo najlepšie.

  3.1.1 Internet ako zdroj informácií

  Internet nám ponúka množstvo informácií z rôznych oblastí spoločenského života –

  nie sú to len informácie písomného charakteru, ale nájdeme v ňom aj obrazový materiál,

  fotografie, videonahrávky, hry, testovacie programy... . Avšak aj veľa informácií môže

  spôsobiť problém – pri vyhľadávaní pre nás potrebných informácií môžeme stráviť

  veľa času a niekedy, žiaľ, neefektívne.

  Z hľadiska využitia internetu na vyučovacej hodine je vhodné aby:

  učiteľ poskytol žiakom adresy a vhodné zdroje pred začiatkom práce

  s internetom

  sa žiaci učili spracovávať a vyhľadávať informácie postupne, bola dodržaná

  zásada .............

  pri vypracúvaní referátov (aktivity využívajúcej samostatnú prácu žiakov)

  učiteľ vopred predpokladal možnosť pomerne jednoduchého získania informácií

  – na internete je zverejnených veľa podrobne rozpracovaných referátov, a zmenil

  metodiku zadávania tém (napr. porovnaj, ...), tiež je vhodné, aby bol žiakovi

  daný priestor na prezentovanie získaných poznatkov pred triedou

  výsledky práce žiakov boli zverejnené na internete (silný motivačný prvok pre

  žiaka)

  aktívne používali nástroje internetu – napr. elektronickú poštu - pomocou nej

  môžu komunikovať nielen žiaci, ale aj učitelia so žiakmi, žiakom poskytuje

  rýchlu spätnú väzbu pri overovaní svojich vedomostí pri práci s on-line testami

 • 18

  3.1.1.1 Zaujímavé www stránky, ktoré možno využiť na dejepise

  zdroje informačného portálu - všeobecný informačný prehľad, agentúrne

  spravodajstvo, archívy, medailóny osobností, výročia, infografiky, fotoarchívy,

  archívne nahrávky, špecializované články a relácie, ponuka VHS a DVD aj pre

  vyučovanie histórie - www.sme.sk, www.rozhlas.sk, www.tasr.sk,

  www.magazines.net, www.salvofilm.sk (spoločnosť ponúkajúca výber

  rozmanitých VHS a DVD z oblasti kultúry, vedy a techniky, histórie, etiky

  a estetiky)

  knižnice – www.ulib.sk (digitalizované písomné aj obrazové pramene,

  umelecká i odborná literatúra), www.zlatyfond.sme.sk (unikátny projekt

  digitalizovania zlatého fondu slovenskej literatúry, asi najväčší výber

  digitalizovanej knižnice slovenských klasikov dostupný vo viacerých

  formátoch), www.klasici.sk (literatúra, písomné pramene, historické dokumenty,

  všetko v digitálnej forme), www.majokral.yw.sk (osobná webová stránka,

  digitalizované historické dokumenty k dejinám Slovenska, viac než 50

  originálnych materiálov voľne prístupných učiteľom aj študentom)

  múzeá – materiál pre prípravu exkurzie - www.snm.sk, www.historia.sk,

  www.muzeumdopravy.com, virtuálny sprievodca slovenskými zámkami

  /hradmi, lokalizácia, opis, galéria - www.zamky.sk, www.hrady.sk

  CD/DVD - www.jimaz.cz (tematický CD-ROM, najznámejšie objavné plavby

  a cesty, obrazový a mapový materiál...), www.petitshop.sme.sk (10 filmových

  týždenníkov, ktoré zachytávajú atmosféru normalizácie po XIV. zjazde KSČ),

  www.terasoft.sk (i nteraktívny animovaný program určený na výučbu

  vlastivedy a dejepisu na ZŠ), www.cartographia.sk (digitálna učebná

  pomôcka),

  http://www.sme.sk/http://www.rozhlas.sk/http://www.tasr.sk/http://www.magazines.net/http://www.salvofilm.sk/http://www.ulib.sk/http://www.zlatyfond.sme.sk/http://www.klasici.sk/http://www.majokral.yw.sk/http://www.snm.sk/http://www.historia.sk/http://www.muzeumdopravy.com/http://www.zamky.sk/http://www.hrady.sk/http://www.jimaz.cz/http://www.petitshop.sme.sk/http://www.terasoft.sk/http://www.cartographia.sk/

 • 19

  všeobecné encyklopédie – www.sk.wikipedia.org. (všeobecné informačné

  zdroje, pojmy, udalosti, osobnosti), www.earth.google.com (satelitné fotografie

  zemského povrchu, geografické charakteristiky regiónov, satelitné pohľady na

  archeologické lokality, 3D grafika významných pamiatok a historických

  objektov, fotoalbumy a textové charakteristiky významných lokalít),

  www.nobelprize.org (všetko o Nobelovej cene, portréty osobností),

  www.quido.cz ( stránka obsahuje históriu predmetov zo života ľudí, z rôznych

  oblastí ľudského života, je užitočnou pomôckou pri získavaní celkového

  prehľadu o vývoji ľudstva)

  výukové portály – www.modernyucitel.net (podpora moderných trendov v

  školstve pod záštitou Mocrosft, metodická pomoc, konkrétne projekty, moduly,

  praktické poznámky), www.dejepishrou.estranky.cz (tvoriaci sa portál, ponúka

  metodické pomôcky učiteľom), www.oskole.sk (nový rozvíjajúci sa portál

  komunity učiteľov pod sponzorstvom Orange, hotové materiály a inšpirácie na

  vyučovanie), www.zborovna.sk (virtuálna knižnica je internetový systém

  slúžiaci na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov,

  prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese.

  Materiály, ktoré si vyberie môže kopírovať do vlastného priečinka a používať

  počas prípravy na výučbu i počas samotnej výučby), www.modernaskola.sk

  (edukačný portál MŠ), www.skolaplus.sk (edukačný portál s množstvom

  rôzneho materiálu), www.publicom.sk (spoločnosť s ponukou rôzneho

  školského programu - mapy, atlasy, CD-ROMy, portréty významných

  osobností), www.kpd.sk (stránka zaoberajúca sa kultúrnym a prírodným

  dedičstvom), www.iuventa.sk (web stránka venujúca sa práci s deťmi a

  mládežou, zaujímavé projekty, materiály, odkazy)

  http://www.sk.wikipedia.org/http://www.earth.google.com/http://www.nobelprize.org/http://www.quido.cz/http://www.modernyucitel.net/http://www.dejepishrou.estranky.cz/http://www.oskole.sk/http://www.zborovna.sk/http://www.modernaskola.sk/http://www.skolaplus.sk/http://www.publicom.sk/http://www.kpd.sk/http://www.iuventa.sk/

 • 20

  história všeobecne – www.historickarevue.sk (virtuálny sprievodca

  internetovou podobou historických časopisov, archívy článkov), www.sahi.sk

  (aktuality z prác slovenských archeológov, obrazové materiály, metodika prác,

  materiál k pomocným vedám historickým), www.viahistoria.sk (prehľadový

  portál venovaný najzaujímavejším momentom histórie), www.vhce.sk (virtuálne

  prehliadky historických pamätihodností stredoeurópskych hlavných miest),

  www.historika.sk (o histórii a dejinách, obrazový a fotografický materiál),

  www.zivot.lesk.cas.sk (komerčným spôsobom podané príbehy zo života

  významných historických osobností),

  (pri charakteristike jednotlivých zdrojov sme vychádzali z Adresára zdrojov e-

  učiva [1].)

  3.2 Edukačný softvér

  Ide o softvér vytvorený špeciálne pre vyučovanie, musí obsahovať pravdivé

  informácie, je určený pre učiteľov aj žiakov. Mal by žiakov zaujať, pobaviť, učiť

  nenásilne. Je dôležité aby bol interaktívny, poskytoval spätnú väzbu, vedel pochváliť i

  usmerniť žiaka.

  3.2.1 Edukačný softvér ako didaktický materiál

  Jeho prednosťou je, že je vyvinutý konkrétne na vzdelávanie, čiže dodržiava

  didaktické zásady a postupy – vedie žiaka k rozmýšľaniu, logickému uvažovaniu,

  k inému pohľadu dejín, učivo žiakom vysvetľuje, následne ich otestuje, koriguje ich

  prácu. Výučbové programy na dejepis sú často špecificky zamerané –na vekovú

  kategóriu, na učivo – história krajín, vynálezy, významné osobnosti, na časové obdobie

  (prípadne sa dá cestovať časom napr. Křížem krážem stáletími)

  http://www.historickarevue.sk/http://www.sahi.sk/http://www.viahistoria.sk/http://www.vhce.sk/http://www.historika.sk/http://www.zivot.lesk.cas.sk/

 • 21

  Z hľadiska využitia edukačného softvéru na vyučovacej hodine je vhodné aby:

  učiteľ vybral adekvátny softvér pre danú tému

  učiteľ určil, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ho využije

  si učiteľ vopred rozmyslel, akým spôsobom budú žiaci s programom pracovať -

  niektoré sú vhodné na individuálnu prácu, iné na skupinové vyučovanie

  učiteľ žiakov pri práci s výukovým softvérom usmerňoval, vytváral im nové

  problémové úlohy

  3.2.1.1 Zaujímavé edukačné softvéry, ktoré možno využiť na

  dejepise

  .Křížem krážem stáletími - na multimediálnom CD je pútavou hravou formou

  spracovaných 8 období z histórie (starovek – Egypt, Grécko, Rím, Čína,

  stredovek, ríša Inkov, epocha priemyslu, moderné mesto) cieľom hry je nájsť

  Svetobežníka, čo sa podarí, ak z každého historického obdobia získame čriepok

  do cesty časom ( podarí sa nám to po zodpovedaní príslušných otázok), každé

  obdobie je reprezentované kreslenou mapkou – za niektorými obrázkami sa

  skrýva stručný výklad,

  - využitie je počas vo všetkých fáz vyučovacej hodiny, môže byť zdrojom

  informácií pre žiakov pri problémovom vyučovaní, pri vypracovávaní

  referátu či domácej úlohy

  Didakta dejepisu – slúži na precvičovanie vedomostí svetových a európskych

  dejín zoskupených do tematických okruhov – pravek, starovek, stredovek, raný

  novovek, novovek, dejiny 20. storočia, obsahuje 22 samostatných úloh,

  z ktorých každá ponúka 4 varianty precvičovania – testové otázky ( pri každej

  otázke má žiak možnosť výberu z troch odpovedí), spájačky (žiak presúva

  historické udalosti pojmy k vysvetlivkám v druhom stĺpci), obrazové úlohy (

 • 22

  k obrázkom sa vyberajú správne pomenovania), rozhodni o správnosti ( žiak

  vyberá z možností áno-nie k jednotlivým výrokom) počet úloh si môžeme

  individuálne zvoliť od 5 po 20, žiaci majú možnosť spätnej väzby – kontrola i

  formou tabuľky s výsledkami, aplikácia umožňuje i tlač pracovných listov

  - využitie je vhodné počas hodín opakovania a preverovania vedomostí, počas

  samostatnej práce žiakov

  Terasoft Začíname s dejepisom . pravek –obsahuje interaktívnu výučbu

  dejepisu, animovaný príbeh, testy, hry, interaktívna poznávacia časť je zameraná

  na poznávanie života našich predkov v praveku, zaujímavým spestrením sú

  podrobné návody ako sa dajú zhotoviť ozdoby, ušiť šaty, či využiť kosti, pre deti

  sú tiež pútavé puzzle, skladačky, hľadanie rozdielov, obsahuje i testovú časť

  - využitie – na vyučovacích hodinách v 5. a 6. ročníku, vo všetkých fázach

  vyučovacej hodiny – je to podmienené učiteľom

  Interaktívny dejepis – pomocou dataprojektora alebo použitím interaktívnej

  tabule ho môže sledovať celá trieda, stupňuje motiváciu žiakov, upútava ich

  pozornosť, podnecuje k samostatnému úsudku, animácie simulujú rôzne druhy

  pohybov, statické priestorové mapy sú tiež animované – ich prvky je možné

  zostavovať v akomkoľvek poradí, mapy je možné uložiť do dokumentov,

  prípadne aj vytlačiť

  - využitie – vo všetkých fázach vyučovacej hodiny , po uložení máp do

  dokumentov je možné dopísanie úloh a v tlačenej podobe môže byť využité

  ako domáca úloha pre žiakov

 • 23

  3.3 Multimediálne CD

  V súčasnosti, žiaľ, máloktorý žiak siahne po knihe opisujúcej dejiny, aby sa

  z nej niečo naučil. A tento problém doby dokáže vyriešiť multimediálne CD. Na jeden

  CD ROM sa zmestí obsah celej knihy aj s obrázkami a nielen to, texty a obrázky

  ožívajú vďaka animácii, videoukážkam, hudbe a ďalším aplikáciám.

  3.3.1 Multimediálne CD ako zdroj informácií

  Ponuka multimediálnych CD s dejepisnými témami je pomerne široká. Nie sú to

  iba spracované knihy, ale aj encyklopédie, CD-ROM o krajine – jej histórii,

  osobnostiach. Niekedy sú efektívnejším zdrojom informácií ako internet, pretože žiaci

  sa dostanú k potrebným poznatkom ľahšie a rýchlejšie, ale nikdy neposkytujú také

  množstvo informácií ako internet.

  Podobne ako pri výučbových softvéroch majú žiaci možnosť zasahovať do deja,

  slobodne si voliť, v akom poradí sa budú oboznamovať s informáciami. Multimediálne

  CD využíva rôzne druhy médií, čím umožňuje žiakom zapájať viaceré zmysly do

  procesu učenia – avšak nesprávnym využitím práve toto pozitívum môže byť

  i negatívom – odpútaním pozornosti.

  Z hľadiska využitia multimediálneho CD na vyučovacej hodine je vhodné aby:

  učiteľ pristupoval k výberu multimediálneho CD veľmi zodpovedne – zapojenie

  viacerých zmyslov do procesu učenia môže byť aj neefektívne

  učiteľ mal na zreteli, že multimediálne CD nie sú vytvorené iba pre potreby

  vyučovacieho procesu (ako výukové softvéry)

  učiteľ určil, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ho využije

  si učiteľ vopred pripravil úlohy, aktivity na prácu s multimediálnym CD

  učiteľ žiakov pri práci s usmerňoval, vytváral im nové problémové úlohy

 • 24

  3.3.1.1 Zaujímavé multimediálne CD, ktoré možno využiť na dejepise

  Langmaster – pravek, starovek – CD s historickou tematikou obsahuje

  stovky obrázkov, mapy, animácie, videá, hovorené slovo, v sieťovej verzii

  môže mať každý žiak svoje heslo a postupovať vlastným tempom

  - využitie – na vyučovacích hodinách v 5. a 6. ročníku, vo všetkých fázach

  vyučovacej jednotky

  Pod slnkom Hellady – je to spracovaná kniha od Vojtecha Zamarovského

  „Grécky zázrak“, je vhodná na doplnenie informácií o antickom Grécku,

  nápomocné môžu byť i mapy

  - využitie – na doplnenie informácií pre žiakov 6. ročníka, ako zdroj

  informácií pri tvorbe referátu, pri riešení problémovej úlohy z tohto obdobia

  s doplnením internetového zdroja

  Multimediálne encyklopédie – ENCARTA 1999, ENCARTA Deluxe

  2000, DIDEROT 2001 - obsahujú textové informácie, obrázky, tabuľky,

  mapy – statické aj interaktívne, zvukové záznamy historických osobností (

  Encarty 1999), interaktívne aktivity – obrniť rytiera, postaviť kostru

  dinosaura, videoukážky, virtuálne prehliadky, odkazy na internetové zdroje,

  slovník, prepis historických dokumentov, ba aj návrhy vyučovacích hodín

  - využitie – ako pomôcka pri domácej príprave žiaka, na hodinách

  využívajúcich porovnávanie, všeobecný prehľad,

  Historické hry – neboli vytvorené pre potreby výučby dejepisu, ale niekedy

  ich možno na vyučovacom procese využiť, majú veľmi dobre spracovanú

  grafiku, animácie, zvuky, sú vysoko interaktívne, rozvíjajú strategické

  myslenie

  - využitie – pri tvorbe referátov, projektov, na relaxáciu, na krúžkoch

  s historickým zameraním

 • 25

  3.4 Prezentácie

  Prezentácie už dávno nie sú doménou komerčnej oblasti a majú pevné miesto

  v školskom prostredí. Aplikácia PowerPoint je ako súčasť najrozšírenejšieho

  kancelárskeho balíka Microsoft Office najdostupnejšou aplikáciou ponúkajúcou

  vytvárania výučbových prezentácií. Musíme však pripomenúť, že v súčasnosti existujú

  rôzne aplikácie podobného zamerania.

  3.4.1 Prezentácie v PoverPointe

  Prezentácia v programe PowerPoint predstavuje modernú formu oboznámenia

  žiakov s poznatkami, ktoré považuje učiteľ za najdôležitejšie. Umožňuje pomerne ľahko

  a rýchlo zostaviť prehľadnú a zaujímavú prezentáciu so zreteľom na žiaka pre potreby

  zrozumiteľnejšieho pochopenia danej problematiky. Učiteľ v nej využíva obrázky,

  kresby, grafy, 3D efekty a mnohé iné prvky.

  Vzhľadom k spomínaným skutočnostiam – vnímanie viacerými zmyslami - je

  efektívnosť prezentácie nezanedbateľná, avšak iba v tých prípadoch, ak je kvalitne

  pripravená s jasnými vopred stanovenými cieľmi.

  Z hľadiska využitia prezentácie na vyučovacej hodine je vhodné aby:

  si učiteľ vopred stanovil ciele, ktoré chce prezentáciou dosiahnuť

  si učiteľ určil aký typ prezentácie chce použiť

  riadenú – učiteľ využíva snímky ako oporu pri výklade, sám si

  určuje tempo...ide o najbežnejšiu formu v praxi, ale i najmenej

  automatickú – vzhľadom k tomu, že ide o časovanú prezentáciu,

  nie je vhodná do školského prostredia

  interaktívnu – vhodná pri samostatnej práci, najmenej využívaná

  v školskej praxi, avšak veľmi efektívna

  si učiteľ premyslel, v ktorej fáze vyučovacej hodiny ju využije

 • 26

  si učiteľ pripravil pracovný list, s ktorým bude žiak pracovať počas

  prezentácie

  zväčší sa tým aktívny podiel žiaka na vyučovaní,

  vytvorí sa priestor pre samostatnú prácu žiaka,

  žiak získa materiál na domácu prípravu,

  3.4.1.1 Zaujímavé prezentácie, ktoré možno využiť na dejepise

  Nájdete na internetových stránkach uvedených v kapitole 3.1.1.1

  3.5 Testy a cvičenia

  Test je skúška, pri ktorej sa objektívne zisťuje úroveň vedomostí a zručností

  žiaka, je pripravený a hodnotený podľa vopred stanovených pravidiel. Kvalitne

  vypracovaný test zvyšuje pozornosť a sústredenie žiaka, záujem o predmet, podporuje

  zdravú súťaživosť, netradičnosťou skvalitňuje proces zapamätávania.

  3.5.1 Elektronické testy a cvičenia

  Elektronické testy sú testy vytvorené pomocou počítača. Sú vhodné najmä

  preto, že narúšajú stereotyp tradičnej hodiny, odbúravajú stres zo skúšania. Pre žiakov

  pôsobia hravo a zaujímavo (nevšedne), poskytujú im okamžitú spätnú väzbu, a tým aj

  okamžité odstránenie nedostatkov. Učiteľom prácu uľahčujú a zrýchľujú.

  Z hľadiska využitia elektronických testov na vyučovacej hodine je vhodné

  aby:

 • 27

  si učiteľ vopred stanovil aký test chce použiť: test rýchlosti, úrovne,

  štandardizovaný, overujúci, vstupný, priebežný.....

  si učiteľ uvedomil, že iba rôznymi typmi otázok vo vhodnom pomere, bude

  test kvalitným ukazovateľom vedomostí a zručností žiaka a tiež bude pre

  žiaka obohatením

  Medzi najčastejšie otázky patria:

  uzavreté úlohy, v ktorých žiak pracuje s vopred ponúkanými

  odpoveďami

  o žiak vyberá z dvoch tvrdení áno – nie

  o žiak sa rozhoduje, ktorá z ponúkaných možností je správna

  o žiak doplňuje nedokončenú

  o žiak má usporiadať isté javy podľa nejakej vnútornej logiky

  o žiak vytvára dvojice pojmov podľa vnútornej súvislosti

  výhodou takýchto otázok je objektivita,

  nevýhodou je úzke zameranie, obmedzenosť ku

  komplexnému posúdeniu vedomostí

  otvorené úlohy, v ktorých žiak tvorí odpovede sám

  o žiak tvorí širokú odpoveď viacerými vetami

  o žiak odpovedá krátkou vetou, niekoľkými slovami

  o žiak doplní do vety chýbajúce slovo...

  výhodou je väčšia výpovedná hodnota žiakových

  vedomostí, nevýhodou je nižšia objektivita hodnotenia

  a väčšia časová náročnosť

  si učiteľ premyslel, v ktorej fáze vyučovacej hodiny chce test použiť

  boli žiaci vopred oboznámený so spôsobom hodnotenia

  každý žiak mal dostatočný priestor na vypracovanie testu

  mali žiaci vytvorené viaceré testové formy pre zaručenie objektivity

  3.5.1.1 Zaujímavé elektronické testy, ktoré možno využiť na dejepise

  Nájdete na internetových stránkach uvedených v kapitole 3.1.1.1

 • 28

  3.6 Exkurzie

  Exkurzia alebo vychádzka je často využívanou mimoškolskou organizačnou

  formou vyučovania, pri ktorej sa zisťuje úroveň zvládnutia učiva skupinou žiakov. Má

  veľký vzdelávací účinok. Žiaci pozorujú predmety a javy v skutočných podmienkach,

  čím získavajú správne a komplexnejšie vedomosti. Náplňou exkurzie môže byť: -

  oboznamovanie sa s novým učivom, - upevnenie, kontrola a overenie úrovne

  osvojených poznatkov, -možnosti použitia vedomostí v praxi, - plnenie kombinovaných

  úloh. Kvalitne spracovaná exkurzia zvyšuje pozornosť a sústredenie žiakov, záujem

  o predmet, svojou netradičnosťou uľahčuje zapamätanie si učiva.

  3.6.1 Exkurzia s digitálnymi technológiami

  Exkurzia v klasickej podobe je vo svetle moderných digitálnych technológií len

  málo efektívna. Ak je pripravovaná pomocou digitálnych technológií dáva žiakovi

  možnosť lepšieho spoznania určitého miesta a poznatkov o ňom ako klasická učebnica.

  Učenie pomocou počítača umožňuje skúmanie, bádanie, priblíženie skutočnosti, žiak

  dokáže prekonávať geografické i historické vzdialenosti, obohacuje komunikačné

  formy, je interaktívne.

  Z hľadiska využitia exkurzie s digitálnymi technológiami je vhodné aby:

  si učiteľ exkurziu kvalitne pripravil

  učiteľ musí dobre poznať objekt exkurzie, aby si zvolil adekvátne

  vyučovacie metódy na splnenie vých.-vzdelávacieho cieľa

  pre žiakov treba pripraviť konkrétne úlohy na samostatnú alebo

  skupinovú prácu

  žiakov treba oboznámiť s didaktickou technikou, ktorú budú

  používať v teréne

 • 29

  plánovanie exkurzie – učiteľ môže využiť rôzne zdroje – knihy,

  mapky, obrázky, ale aj internet

  o interaktívna prezentácia navštíveného miesta

  o obrázky charakterizujúce lokalitu

  o 2D alebo 3D náhľad na lokalitu, virtuálne múzeá

  o charakteristika lokality – historická, súčasná

  príprava exkurzie – tu je potrebné materiálno – technické

  zabezpečenie

  o informačná a motivačná prezentácia - využitie PC, internet,

  video, skener, zvukové nahrávky

  o plán podujatia

  o pracovné listy, mapy...( pri skupinovej práci určíme zloženie

  skupín)

  priebeh exkurzie – učiteľ neustále usmerňuje žiakov, motivuje ich

  aktivuje ku kvalitnejšej práci s informáciami,

  o dokumentácia fotografiami, filmovaním, kreslením,

  nahrávaním rozhovorov...(potrebné je materiálno- technické

  vybavenie)

  spracovanie exkurzie – žiaci spracujú získané informácie do

  podoby grafickej, textovej

  o je vhodné prezentovanie a publikovanie ich práce

  v priestoroch školy, v školskom časopise, na webovej stránke

  školy...

  vyhodnotenie exkurzie – prezentovanie na vyučovacích

  hodinách, kritické zhodnotenie určitej situácie

  aby učiteľ nezaradil digitálne technológie živelne,

  aby digitálne technológie nezatienili podstatu deepisnej exkurzie

  si učiteľ zvolil čo najefektívnejšiu podobu exkurzie

 • 30

  3.6.1.1 Zaujímavé exkurzie s digitálnymi technológiami, ktoré možno

  využiť na dejepise

  Videokonferencia –v [1]. je uvedené „ide o podobu exkurzie, keď do terénu

  odchádzajú len niektorí žiaci. Dôvodom môže byť, že škola z nejakých

  organizačných príčin nemôže uvoľniť všetkých žiakov triedy na exkurziu.

  Triedu učiteľ rozdelí na dve skupiny žiakov. Menšia skupinka, vybavená

  počítačmi s webkamerami, fotoaparáty či počítačom s dotykovým displejom,

  ide do terénu a ostatní žiaci zostávajú v triede pri stolných počítačoch (resp.

  v počítačovej učebni),pričom aktivitu spolužiakov v teréne sledujú na

  veľkom plátne pomocou datavideoprojektoru. Trieda a terén sú prepojené

  prostredníctvom internetu a môžu spolu komunikovať pomocou chatu,

  internetovej pošty, či dokonca prostredníctvom videokonferencie. Výhody

  takejto organizačnej formy možno zhrnúť nasledovne:

  Zefektívni sa organizačná časť exkurzie – s malou skupinkou

  žiakov odchádza jeden pedagóg, a prenos z exkurzie môžu

  zužitkovať aj paralelné triedy .

  Ušetrené finančné náklady sa môžu využiť na iné účely.

  Nevzniká organizačný stres ako pri veľkých hromadných

  exkurziách .

  Zvýši sa efektívnosť exkurzie, pretože takáto podoba exkurzie

  žiaka priamo núti a podnecuje k aktivite.

  Žiaci môžu uskutočniť aj exkurziu na také miesta, kde sa nemôže

  byť väčší počet osôb, resp. z bezpečnostného hľadiska alebo je

  skúmaný objekt neprístupný kedykoľvek pre početné skupiny,

  resp. sa požaduje povolenie alebo iné dôležité rozhodnutie .

  Žiaci sa zlepšujú aj v práci s digitálnou technikou.

  Skupina v teréne komunikuje so spolužiakmi v triede, ktorí im

  môžu posielať informácie z rozličných zdrojov – školská

  knižnica, internet .

 • 31

  Do aktivít môže byť zapojený každý žiak tak, že plní svoju

  osobitnú úlohu, vopred naplánovanú resp. takú, ktorá

  bezprostredne vyplynie zo situácie, aktuálny problém.

  Zaujímavým momentom takéhoto terénneho prieskumu je, že

  žiaci sa vzdelávajú v autentickom prostredí, teda nielen

  prostredníctvom školskej učebnice a encyklopédie, čo pôsobí

  výrazne motivačne.“

  Pedagógovi, ktorý prvýkrát plánuje pristúpiť k využitiu digitálnych technológií

  odporúčame získať základné zručnosti pri koordinácii exkurzie v najznámejšom

  prostredí mesta alebo okolia.

  Veľmi zaujímavý projekt na riešenie takejto exkurzie v minulosti bol projekt

  Raft(http://www.raft-project.sk/info/raft.htm). Bohužiaľ, v súčasnej dobe už nie je

  aktuálny, ale jeho postupy sa dajú využiť aj dnes.

  Virtuálne múzeum – je to múzeum, ktoré sa nachádza v zdigitalizovanej

  podobe na internete, je možné si ho prezrieť aj bez toho, aby sme ho fyzicky

  navštívili

  zoznam takýchto múzeí sa dá jednoducho nájsť vo vyhľadávači na

  internete

  je pre žiaka veľmi zaujímavou formou exkurzie,

  žiakovi umožňuje navštíviť miesto vopred a pripraviť sa tak na zadané

  úlohy

  žiak môže absolvovať exkurziu i vtedy, ak sa jej nemôže fyzicky

  zúčastniť

  nevýhodou je skutočnosť, že počítač nemôže zachytiť špecifickú atmosféru

  jednotlivých sál...

 • 32

  4 Ukážka vyučovacej hodiny

  Ukážke vyučovacej hodiny je spracovaná pomocou IKT pre 5. ročník na tému

  Pamiatky v priestore a čase z tematického celku Od blízkeho k vzdialenému.

  MMEETTOODDIICCKKÝÝ MMAATTEERRIIÁÁLL NNAA VVYYUUČČOOVVAACCIIUU HHOODDIINNUU KKTTOO OOCCHHRRAAŇŇUUJJEE HHIISSTTOORRIICCKKÉÉ PPAAMMIIAATTKKYY

  Ročník Piaty

  Predmet Dejepis

  Školský rok

  Tvorca prípravy

  Téma Pamiatky v priestore a čase

  Štandard

  Obsahový Výkonový Pojmy

  - opk. pojmov historické pramene

  (druhy)

  - nové pojmy: o múzeum o múzy o exponát o expozícia o depozitár o skanzen o galéria o ochrana pamiatok

  žiak

  o pozná jednotlivé druhy historických prameňov.

  o – rozpozná rozdiel medzi múzeom a archívom

  o vie usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a

  objektov

  o vie vymenovať hlavné body z jedného prameňa na

  základe otázok učiteľa.

  Vstupné vedomosti

  žiaka

  Žiak - pozná pojmy – historický prameň

  (hmotné, písomné, obrazové)

  - vie získať základné informácie z hist. prameňa

  Metódy a formy Didaktická hra – „letí, letí...historický prameň“ Výklad s interaktívnou tabuľou

 • 33

  Práca s učebnicou

  Samostatná práca

  Pojmové mapovanie

  Didaktická hra – „kufor“

  Pomôcky Interaktívna tabuľa, pripojenie na internet Pracovný list

  Pojmy – novoosvojené na lístočkoch

  Organizácia hodiny

  Úvod

  oboznámenie s cieľom hodiny

  didaktická hra „letí, letí...historický prameň“

  motivácia –rozhovor

  Jadro

  výklad s interaktívnou tabuľou

  prepojenie na virtuálne múzeum, skanzen, galériu

  pomenúvanie jednotlivých častí múzea

  dedukčné vyvodenie pojmu múzeum, skanzen, galéria

  práca s učebnicou

  samostatná práca – pracovný list

  Spätná väzba

  pojmové mapovanie - poznámky

  didaktická hra – „kufor“

  zhodnotenie hodiny

  Použitá literatúra http://www.bojnicecastle.sk/virtual/index.html http://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-

  kraj/humenne/skanzen/hospodarsky-dom-zo-zemplinskych-

  hamrov/

  Hodnotenie učiteľ priebežne hodnotí činnosť žiakov

  sebakontrola žiakov pri hodnotení samostatnej práce

  na záver využijeme sebareflexiu žiakov

  Medzipredmetové

  vzťahy a prierezové

  témy

  Informatika

  Etická výchova

  http://www.bojnicecastle.sk/virtual/index.htmlhttp://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/humenne/skanzen/hospodarsky-dom-zo-zemplinskych-hamrov/http://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/humenne/skanzen/hospodarsky-dom-zo-zemplinskych-hamrov/http://www.virtualtravel.sk/sk/panorama/presovsky-kraj/humenne/skanzen/hospodarsky-dom-zo-zemplinskych-hamrov/

 • 34

  Poznámky Učiteľ si pred začiatkom vyučovacej hodiny pripraví: materiál na interaktívnu tabuľu

  pracovný list na samostatnú prácu žiakov

  nové pojmy na didaktickú hru „kufor“

  Rozpracovanie vyučovacej hodiny

  Úvod

  oboznámenie s cieľom hodiny – oznámime žiakom, že na vyučovacej hodine sa budeme netradičnou formou oboznamovať s novými pojmami

  didaktická hra „Letí, letí...historický prameň“ – učiteľ vopred upozorní žiakov, ktorý druh historických prameňov bude „letieť“, následne učiteľ

  pomenúva jednotlivé hist. pramene a žiaci ich zaraďujú k jednotlivým druhom

  zdvihnutím rúk, ak sa žiak zmýli dostane za domácu úlohu daný predmet

  nakresliť

  motivácia – rozhovor –učiteľ vedie rozhovor o historických prameňoch a miestach, kde sa s nimi žiaci už stretli...žiaci sami pomenujú miesto – múzeum

  Jadro

  výklad s interaktívnou tabuľou –pomocou interaktívnej tabule a internetového pripojenia učiteľ vojde so žiakmi do virtuálneho múzea, následne ich

  oboznamuje s jednotlivými pojmami – exponát, expozícia, depozitár, skanzenu,

  galérie

  dedukciou žiaci vyvodia pojem múzeum, skanzen, galéria – ich špecifiká, funkcie

  práca s učebnicou - str. 32-33 – žiaci sledujú najmä obrazový materiál, čítajú texty pod ním a následne učiteľ overuje ich čitateľskú gramotnosť vhodnými

  otázkami

  samostatná práca – pracovný list – žiaci samostatne vypracúvajú pracovný list, po vypracovaní PL bude následná kontrola na interaktívnej tabuli, žiaci si

  sami kontrolujú správnosť

 • 35

  Spätná väzba

  vytváranie pojmovej mapy – po vyhodnotení samostatnej práce vpíšeme nové

  pojmy do pripravenej pojmovej mapy

  poznámky – prepis pojmovej mapy a priložený pracovný list

  didaktická hra „Kufor“- jeden žiak stojí chrbtom k učiteľovi, učiteľ mu nad

  hlavou drží nápis pojmu a žiaci z triedy mu napovedajú tak, aby žiak uhádol, aký

  pojem drží učiteľ, za správne uhádnuté pojmy môže byť žiak ohodnotený

  (pojmy: múzeum, skanzen, exponát, expozícia, galéria, ochrana pamiatok...)

  kontrola – priebežná – počas celej vyučovacej hodiny, individuálne usmerňovanie žiakov pri samostatnej práci

  zhodnotenie hodiny – učiteľ zhodnotí činnosť žiakov a vyzve dvoch – troch

  žiakov, aby zhodnotili hodinu

 • 36

  Pracovný list – 5. ročník: Kto ochraňuje historické pamiatky

  Práca s učebnicou

  Prečítaj si text z učebnice zo str. 32 „Dom, v ktorom sídlia

  bohyne“ a odpovedz na otázky

  1. Ako sa nazýva bohyňa, ktorá ochraňovala históriu a

  historikov?..................................

  2. Doplň vetu:

  Naše najväčšie múzeum sa volá

  ……………………………………………………..........a nachádza sa v našom

  ……………………………………………………meste…………………………………….

  Vyber z pomiešaných exponátov tie, ktoré môžu tvoriť expozíciu

  archeologického múzea a vpíš ich do vitríny

  fujara, venuša, bronzový meč, čepiec, automobil, kostené

  nástroje,grécke mince, lebka neandertálca, parný stroj,

  Archeologická

  expozícia

  expozícia

  exponát

 • 37

  Záver

  Vyučovanie dejepisu musí žiakovi ukázať spojitosť so životom, má prepojiť

  minulosť so súčasnosťou. Je náročné, pretože minulosť, s ktorou sa žiaci oboznamujú,

  vylučuje možnosť bezprostredného skúmania. Pre žiakov je však typické poznávanie

  prostredníctvom zážitku. A práve preto učiteľ dejepisu hľadá nové spôsoby, ako žiakom

  sprístupniť históriu, aby im ponúkol možnosť aktívneho poznávania či prežívania.

  Používaním IKT sa vo vyučovaní dejepisu vytvára priestor na také praktické

  činnosti pre žiakov, ktoré im poskytnú možnosť osobnejšej skúsenosti s historickou

  realitou. Žiaci majú možnosť bližšieho kontaktu so skutočnosťou prostredníctvom

  animácií, videa, virtuálnej reality.

  Do vyučovania dejepisu sa snažíme včleniť IKT s cieľom lepšieho sprístupňovania

  nových vedomostí a zručností, zaktivovania žiakov, ozvláštnenia vyučovacích hodín,

  a tým aj skvalitnenia celého edukačného procesu.

  Veríme, že uvedený metodický materiál bude nápomocný pri príprave vyučovacích

  hodín, počas ktorých budú žiaci s nadšením objavovať minulosť po novom.

 • 38

  Zoznam použitej literatúry

  [1] BRESTENSKA, B. – KABATOVA, M. – KALAŠ,I. – MIKOLAJOVA,K. –

  PEKAROVA, J. – SZARKA, K. – VANIČEK, J.: Premena školy s využitím

  informačných a komunikačných technológií. Košice: Elfa s. r. o., s. 222-223.

  ISBN 978-80-8086-143-8

  Dostupné na internete:

  https://www.modernizaciavzdelavania.sk/CourseDetail.aspx

  [2] HARAŠTOVÁ, T. – CHMELÍKOVÁ, D.: Využitie IKT na hodine dejepisu.39s.

  ISBN 80-7098-310-8

  [3] PETLÁK, Erich: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS – Štefanko,M.,1997.270s.

  ISBN 80-88778-49-2

  [4] Dostupné na internete:

  http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319

  [5] Dostupné na internete:

  http://sk.wikipedia.org/wiki/Webová_stránka

  [6] Dostupné na internete:

  http://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=82847

  http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2319http://sk.wikipedia.org/wiki/Webová_stránkahttp://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=82847

 • 39

  Príloha

  Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pre 5. ročník. [6]

 • 2

  Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne

  M H TC Obsahový štandard

  Výkonový štandard Metódy a formy

  Prierezové témy

  Výstup Hodnotenie

  Pomôcky Téma Pojmy

  I

  IX. 3

  3h

  1

  OD

  BLÍ

  ZKEH

  O K

  VZD

  IALE

  NÉM

  U –

  14

  h

  Úvodná hodina dejepis

  Prie

  stor

  a č

  as

  oboznámiť sa s predmetom dejepis správne používať učebnicu a iné pramene

  motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, riadený rozhovor výklad učiteľa práca s učebnicou používanie vhodnej literatúry a iných prameňov – tlač, odborné články, internet práca s časovou osou

  OSOB, ENVIRO, MULTIK geografia, občianska náuka, regionálna výchova, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti rodinná výchova

  motivačné hodnotenie citáty o dejinách, citáty od Herodota

  2

  Prečo sa učíme dejepis

  minulosť, história, dejepis, dejiny, historik, kronikár, dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší územný celok, Slovensko, Európska únia

  vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas ich života rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska

  slovné hodnotenie, pochvala

  Kniha regionálnych dejín Blatného, základné údaje o Blatnom, Čataji, Senci, Trnave, Bratislave

  3

  Čas je poradie udalostí

  kalendár, čas, prírodný a historický čas, kategórie historického času - meniny, narodeniny, dátum, letopočet, sviatky

  identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom

  slovné hodnotenie, pochvala

  kalendár, Lexikón svetových dejín, Lexikón slovenských dejín

  X

  X. 4

  4h

  4

  Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom

  časová priamka, historické medzníky, chronológia

  zaradiť letopočty do príslušného storočia z ľubovoľného storočia vybrať správny letopočet rozlíšiť dátum a letopočet zakresliť na časovú priamku významné údaje zo života svojej rodiny rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po našom letopočte vytvoriť jednoduchú časovú priamku

  vytvorenie časovej priamky (významné udalosti v našej rodine, historické obdobia)

  prezentácia Časová priamka, Interaktívna časová os (www.classtool.net)

  5 Sviatočné a pamätné dni tradície, sviatky, pamätné dni

  zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných dní

  tabuľka sviatkov a pamätných dní

  kalendár, internet

  6 Projekt/test/opakovanie sviatky vytvoriť jednoduchý projekt pátranie po histórii sviatkov

  internet

  7 Spoznávame hmotné pamiatky

  historické pramene, hmotné pramene, archeológ, pomníky, pamätné tabule

  Pam

  iatk

  y v

  prie

  stor

  e a

  čase

  poznať jednotlivé druhy historických prameňov poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste, kde žijú identifikovať najstarší hrob na cintoríne

  výklad učiteľa riadený rozhovor práca s historickými prameňmi skupinová práca žiakov individuálna práca žiakov prezentácia žiackych prác

  OSOB, ENVIRO, MULTIK geografia, občianska náuka, regionálna výchova, mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti SJL dopravná výchova rodinná výchova

  vychádzka – cintorín, pamätníky, pamiatky UNESCO

  Vo svetle siedmich tisícročí – kniha dejín Blatného

  X

  XI. 4

  4h

  8

  Čo sú obrazové pamiatky

  obrazové pramene, maľby, fotografie, rodokmeň, rodostrom, rodinný album, generácia, genealógia

  pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých rodičov, rodičov zostaviť rodostrom svojej rodiny napísať krátky príbeh zo života svojej rodiny položiť adekvátne otázky súvisiace s fotografiami zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti svojho rodiska zhodnotiť význam rodinného albumu pre život rodiny

  projekt – rodostrom rozprávanie starých rodičov

  rodinné fotografie prezentácia Historické pramene pracovný list

  9 Písomné historické pramene písomné pramene, archív, archivár, knižnica

  rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom

  slovné hodnotenie interaktívna tabuľa

  1 Skúsme, ako pracuje historik historik orientovať sa na dejepisnej mape, čítať dejepisnú mapu rozpoznať rozdiel medzi mapou a glóbusom získať historické informácie z dejepisnej mapy

  práca s prameňmi Historická revue

  1 Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

  kartografia, kartograf, dejepisná mapa, glóbus

  práca s prameňmi glóbus, zemepisná mapa Európy, automapa,

 • 3

  Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne

  M H TC Obsahový štandard

  Výkonový štandard Metódy a formy

  Prierezové témy

  Výstup Hodnotenie

  Pomôcky Téma Pojmy

  usporiadať širšiu škálu historických obrázkov a objektov vymenovať hlavné body z jedného prameňa na základe otázok učiteľa používať rozširujúcu sa škálu pojmov v závislosti od témy

  dejepisná mapa

  XXII.

  33h

  1 Kto ochraňuje historické pamiatky

  múzeum, múzy, exponát, skanzen, galéria, ochrana pamiatok

  múzeum internet, pracovný list

  1 Opakovanie pojmy 1. TC test, klasifikácia test – 1. TC

  14

  Minulosť našej školy kronika, kronikár, kronika školy

  zaznamenávať rozprávanie starých rodičov o škole z čias icmladosti pátrať po starých školských zošitoch a učebniciach vedieť využívať poznatky a vedomosti získané v škole pre svoj ďalší rozvoj

  žiaci zo školskej kroniky vypíšu zoznam rodinných príslušníkov, ktorí navštevovali školu, v chronologickom poradí

  školská kronika, webová stránka školy zbieranie rôznych predmetov z minulosti školy

  I

  I. 3

  3h

  15

  ČLO

  VEK

  V P

  REM

  ENÁ

  CH

  PR

  IEST

  OR

  U A

  ČA

  SU –

  11

  h

  Ako sa žilo na úsvite dejín

  lovci a zberači, pravek, doba kamenná, poľnohospodárstvo, roľník, dvojpoľný systém, trojpoľný systém

  Člo

  vek

  min

  ulos

  ti a

  člov

  ek s

  účas

  nost

  i

  charakterizovať život lovcov a zberačov charakterizovať život roľníkov v minulosti

  výklad učiteľa

  práca s učebnicou

  utvrdzovanie učiva cvičeniami

  individuálna práca žiakov

  skupinová práca žiakov

  didaktické hry

  OSOB ENVIRO MULTIK mediálna

  výchova finančná gramotnos

  ť regionálna

  výchova výtvarná

  výchova geografia biológia rodinná

  výchova

  ústne frontálne skúšanie

  internet, dejepisná literatúra (školská knižnica), film

  16

  Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes

  dedina, mesto, hradisko, remeselník, obchodník, výmenný a peňažný obchod, trh, cech, história platidiel EURO

  vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov zhodnotiť význam špecializácie remeselnej

  výroby vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno“ nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje

  zamestnanie remeselníka nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným

  obchodom

  banské mestá, veľké mestá v súčasnosti, najstaršie mestá, telly, objavenie Tróje, mýty ako historický prameň

  znak remeselníka

  pracovný list, internet

  17 Ako si človek vytváral

  rodinu

  rod, kmeň, rodina,

  vývoj rodiny, tradície európskej rodiny

  určiť spoločné znaky najstarších rodín s dnešnými

  frontálne opakovanie

  internet

  I

  I. 3

  h

  18

  Test pojmy 15-17 h vedieť použiť a využívať získané poznatky písomná

  previerka test

  19

  Ako ľudia spoznávali sily prírody

  oheň, keramika, kovy, koleso

  energia – vodná, veterná, parná, elektrická

  Člo

  vek

  prem

  ýšľa

  júci

  a

  vyna

  chád

  zavý

  vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou

  uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka

  zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov

  energie vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku

  využiť energiu vo svoj prospech uviesť príklad zneužívania prírody človekom

  motivačný rozhovor

  práca s učebnicou

  výklad učiteľa

  riadený rozhovor

  samostatná

  práca žiakov

  OSOB ENVIRO MULTIK mediálna

  výchova dopravná

  výchova multikultúr

  na výchova občianska

  výchova ochrana

  najdôležitejšie vynálezy

  ústne skúšanie

  internet, literatúra zo školskej knižnice

  20

  Ako si človek zmenšoval svet

  doprava zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných

  prostriedkov v chronologickej postupnosti klasifikácia

  tabuľky internet

 • 4

  Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne

  M H TC Obsahový štandard

  Výkonový štandard Metódy a formy

  Prierezové témy

  Výstup Hodnotenie

  Pomôcky Téma Pojmy

  porovnať spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti

  rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné

  prostredie svojho regiónu

  skupinová práca žiakov

  života a zdravia

  I

  II. 3

  h

  21 Ľudia v pohybe

  sťahovanie národov,

  kolonizácia

  uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti i prítomnosti

  vysvetliť pojem kolonizácia

  slovné hodnotenie

  mapa Sťahovanie národov

  22

  Práca – trest alebo radosť

  poľnohospodárstvo,

  roľník, remeselník, špecializácia remesla, majster, tovariš, učeň, strojová výroba, továreň, robotník, priemysel

  vie uviesť staré a nové druhy práce (profesie) vie vysvetliť dôležitosť práce pre človeka

  staré remeslá ústne skúšanie

  pracovný list

  23

  Detská práca detská práca, život

  detí v bohatých a chudobných krajinách

  zaujať stanovisko k problému detskej práce zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých

  krajinách zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo

  svoj prospech

  UNICEF, tretí svet, deti vo vojne

  prezentácia Detská práca

  I

  V. 3

  h

  24

  Opakovanie pojmy 19-23 h vedieť použiť a využívať získané poznatky frontálne

  opakovanie pracovný list

  25

  Test pojmy 19-23 h vedieť použiť a využívať získané poznatky písomná

  previerka test

  26

  ČLO

  VEK

  A

  KO

  MU

  NIK

  ÁC

  IA –

  8 h

  Zapísaná myšlienka sa uchovala

  písmo, klinové písmo, hieroglyfy, hláskové písmo, latinka, hlaholika, cyrilika, azbuka, Braillovo písmo

  Pam

  äť ľu

  dstv

  a

  zhodnotiť význam vynálezu písma vymenovať najstaršie druhy slovanského písma vymenovať druhy písem z minulosti

  výklad učiteľa

  riadený rozhovor

  práca s učebnicou

  projektové vyučovanie

  individuálna práca žiaka

  skupinová práca žiakov

  OSOB, MULTIK geografia,

  občianska náuka, regionálna výchova,

  mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti

  ochrana života a zdravia

  ústne hodnotenie pracovný list

  V

  27 Prvé knihy

  kniha, rukopis, kníhtlač, Guttenberg, pisári

  identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou

  zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače

  vymyslieť vlastné písmo

  Moja obľúbená kniha

  28 Médiá

  médiá, noviny, časopisy, rozhlas, televízia, internet

  uvieť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti

  práca s prameňmi ukážky rôznych tlačí

 • 5

  Tematický výchovno-vzdelávací plán – DEJEPIS, 5. ročník/ 1 hodina týždenne t. j. 33 hodín ročne

  M H TC Obsahový štandard

  Výkonový štandard Metódy a formy

  Prierezové témy

  Výstup Hodnotenie

  Pomôcky Téma Pojmy

  . 4

  h

  29

  Čo je náboženstvo

  kresťanstvo, judaizmus, islam

  legendy, mýty, povesti

  Duc

  h.

  živo

  t čl.

  vymenovať náboženstvá a charakterizovať ich rozpovedať príbeh z minulosti svojho regiónu

  alebo povesti

  utvrdzovanie učiva cvičeniami

  etická výchova

  systematizačná

  tabuľka náboženstiev (pojmová mapa)

  pracovný list, prezentácia Svetové náboženstvá,

  tabuľka Svetové náboženstvá

  30

  Keď zlyhá komunikácia

  vojna a mier, OSN víťazi – porazení civilisti – armáda vojna ako zlyhanie

  komunikácie

  Keď

  zly

  há k

  omun

  ikác

  ia

  uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom

  žije zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti i

  prítomnosti zostaviť správu o vojenskom konflikte v

  súčasnosti

  správa o vojenskom konflikte zo súčasnosti

  televízne noviny, denná tlač

  V

  I. 3

  h

  31

  Opakovanie pojmy 26-30 h vedieť použiť a využívať získané poznatky písomná

  previerka test

  32

  Projekt Mytológia vedieť použiť a využívať získané poznatky klasifikácia

  projektu internet, knihy zo

  školskej knižnice

  33

  Koncoročné opakovanie

  Hodnotenie práce a klasifikácia

  pojmy 2-33 vedieť použiť a využívať získané poznatky písomná

  previerka test

  Úvod1 Informačné a komunikačné technológie1.1 Prečo používať IKT

  2 Dejepis v školskom vzdelávacom programe2.1 Charakteristika učebného predmetu2.2 Ciele učebného predmetu2.3 Kľúčové kompetencie2.4 Obsah vzdelávania dejepisu2.4.1 Učebné osnovy dejepisu pre 5. ročník2.4.2 Tematický výchovno-vzdelávací plán pre 5. ročník

  3 Využitie IKT v dejepise3.1 Internet3.1.1 Internet ako zdroj informácií3.1.1.1 Zaujímavé www stránky, ktoré možno využiť na dejepise

  3.2 Edukačný softvér3.2.1 Edukačný softvér ako didaktický materiál3.2.1.1 Zaujímavé edukačné softvéry, ktoré možno využiť na dejepise

  3.3 Multimediálne CD3.3.1 Multimediálne CD ako zdroj informácií3.3.1.1 Zaujímavé multimediálne CD, ktoré možno využiť na dejepise

  3.4 Prezentácie3.4.1 Prezentácie v PoverPointe3.4.1.1 Zaujímavé prezentácie, ktoré možno využiť na dejepise

  3.5 Testy a cvičenia3.5.1 Elektronické testy a cvičenia3.5.1.1 Zaujímavé elektronické testy, ktoré možno využiť na dejepise

  3.6 Exkurzie3.6.1 Exkurzia s digitálnymi technológiami3.6.1.1 Zaujímavé exkurzie s digitálnymi technológiami, ktoré možno využiť na dejepise

  4 Ukážka vyučovacej hodinyZáverZoznam použitej literatúryPríloha