of 52 /52
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ Bc. Marcel BAJCAR Bc. Hana KARNASOVÁ Bc. Ivan POLÁČEK Bc. Lukáš POBIECKY Bc. Kristián SCHRAMKO ŠKOLITEĽ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. TRNAVA 2013

STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

  • Author
    orly

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ Bc. Marcel BAJCAR Bc. Hana KARNASOVÁ - PowerPoint PPT Presentation

Text of STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Page 1: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A-ELEMENTS, a. s.

Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ Bc. Marcel BAJCAR Bc. Hana KARNASOVÁ Bc. Ivan POLÁČEK Bc. Lukáš POBIECKY Bc. Kristián SCHRAMKO

ŠKOLITEĽ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. TRNAVA 2013

Page 2: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Táto práca bola podporovaná agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe

zmluvy č. LPP -03484-09 „Koncept HSC modelu 3E vs. koncept Corporate Social

Responsibility (CSR)“.

Page 3: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Hlavné kapitoly

Spoločensky zodpovedné podnikanie Informácie o podniku Segmenty trhu Hodnotový reťazec Makroanalýza Mikroanalýza Návrh stratégie spoločnosti A-ELEMENTS, a.s. Implementácia stratégie Strategická kontrola

Page 4: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Spoločensky zodpovedné podnikanie

Podľa Howarda R. Bowena, ktorý sa vo všeobecnosti považuje sa za prvého teoretika spoločensky zodpovedného podnikania, „spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti“.

Spoločné charakteristiky definícií SZP: univerzálnosť, dobrovoľnosť, aktívna spolupráca so zainteresovanými podnikmi, záväzok prispievať k rozvoju kvality života, zdôraznenie rozvoju, nie iba rastu, pomenovanie troch základných oblastí, v ktorých sa SZP prejavuje.

Page 5: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Oblasti SZP

Ekonomická oblasť

Environmentálna oblasť

Sociálna oblasť

Page 6: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Výhody SZP

umožňuje manažovať riziká, pomáha zvyšovať zisky, pomáha znižovať náklady, podporuje inováciu, pomáha firmám udržať si legitimitu, pomáha pri budovaní dôvery a značky, umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov, zvyšuje príťažlivosť pre investorov.

Page 7: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Riziká SZP

pokuty za porušovanie predpisov, vyššie náklady na zabezpečenie kapitálu a jeho poistenie, problémy pri zápise akcií na burzách, strata zákazníkov, vyššie prevádzkové náklady a/ alebo neefektívna prevádzka, poškodenie imidžu firmy, vysoké náklady na zamestnancov oproti nízkej pracovnej morálke nevyhovujúca kontrola kvality, náklady stratených príležitostí, rýchle vyčerpanie nehmotných aktív, zhoršenie vzťahov so stakoholders, strata dlhodobej stability a nevhodná voľba stratégie ďalšieho vývoja.

Page 8: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Informácie o podniku

Obchodné meno: A-ELEMENTS, a.s. Sídlo: Holíčska ulica č. 44 Dátum vzniku: 23. Október 2004 Počet zamestnancov: 1500

Orgánmi spoločnosti A-ELEMENTS, a. s. sú:

valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada.

Page 9: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Výrobný program spoločnostia) Spojky pre nákladné automobily b) Špeciálne spojky G, GB2, GN, DoT a DuT c) Spojky pre osobné automobily

Obr. 1 Druhy vyrábaných spojok

Page 10: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Vízia, poslanie a ciele spoločnosti

Vízia:„Úlohou spoločnosti je v čo najväčšej miere uspokojovať potreby a nároky zákazníkov a vybudovať si k nim spoľahlivú cestu za súčasného trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti.“

Poslanie Zameranie: Zákazník je náš pán.Cieľ činnosti: Robiť vždy a všetko stopercentne na prvý raz. Metóda: Inovácia a neustále zdokonaľovanie sa ako celku.Kontrola: Využíva sa spätná väzba od zákazníkov.Ľudia: Podpora zamestnancov.Štýl: Tímová práca a tímový duch.Odmena: Uznanie, istota, osobný i profesijný rast.

Page 11: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Ciele spoločnosti A-ELEMENTS, a. s. sú:

Marketing, logistika, výroba, kvalita, ľudské zdroje.

Page 12: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Rozhodujúce faktory úspechu spoločnosti A-ELEMENTS, a. s.

kvalitná výrobná technológia, dobré a stabilné meno a imidž spoločnosti, rýchle prispôsobenie sa neustále meniacim sa požiadavkám

zákazníka, flexibilita výroby, kvalitný manažment, zručná a kvalifikovaná pracovná sila.

Page 13: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

SEGMENTY TRHU

Obr. 2 Algoritmus segmentovania trhového priestoru

Page 14: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Zákazníci

Graf č. 1 Percentuálne rozdelenie celkovej produkcie spoločnosti podľa skupín zákazníkov

Podiel na celkovej produkcie

70%

20%

10%

Hlavný zákazník - Volksw agen Podstatní zákazníci Ostatní zákazníci

Page 15: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Výrobná technológia

predkonfekcia – predpríprava polotovaru, lisovanie, schladenie, kontrola kvality, odstránenie chyby, prípadne zošrotovanie chybného kusa, označenie výrobku identifikačným kódom zamestnanca, balenie, uskladnenie, expedícia.

Page 16: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Organizačná štruktúra

Obr. č.2: Organizačná štruktúra spoločnosti A-ELEMENTS, a. s.

generálny riaditeľ

personálne

oddelenie

finančné oddelenie

oddelenie kvality

oddelenie logistiky

prevádzkové oddelenie

oddelenie nákupu

oddelenie procesného a industriálneho

inžinieringu

Page 17: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

HODNOTOVÝ REŤAZEC

Primárne aktivity spoločnosti pozostávajú z týchto činností: Vstupná logistika Výroba Výstupná logistika Marketing a predaj Služby zákazníkom

Podporné aktivity spoločnosti zahŕňajú: Zabezpečovanie Rozvoj technológií Manažment ľudských zdrojov Podniková infraštruktúra

Page 18: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

MAKROANALÝZA

Zložky makroprostredia:

ekonomické prostredie, politické a právne prostredie, vedecko-technické prostredie, sociálne prostredie, demografické prostredie, ekologické prostredie .

Page 19: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Politické a právne prostredie

Zákony Sústavy daní a odvodových povinností zahranično-obchodné rozhodnutia, cenové regulácie, časté novelizácie a zmeny v legislatívnych opatreniach, vysoký stupeň administratívneho zaťaženia podnikateľských

subjektov, dodržiavanie ISO a STN noriem.

Page 20: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Vedecko-technické prostredie

rýchle tempo technologických zmien

neohraničené možnosti

vysoký rozpočet na výskum a vývoj

koncentrácia na zdokonalenie produktov zvýšené regulačné zásahy

Page 21: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Ekologické prostredie

nedostatok prírodných surovín,

zvýšené energetické náklady,

zvýšenie stupňa znečistenia škodlivinami,

štátne zásahy v riadení prírodných zdrojov.

Page 22: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Sociálne, kultúrne a demografické prostredie

demografických trendy:

vysoká mobilita obyvateľstva,

veková štruktúra obyvateľstva – starnutie populácie,

vzdelanostná štruktúra obyvateľstva.

Page 23: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Analýza odvetvia

riziko vstupu nových konkurentov, stupeň súperenia medzi podnikmi umiestnenými

v odvetví, obchodná sila kupujúcich, obchodná sila dodávateľov, hrozba substitúcie produktov odvetvia.

Page 24: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Obr. č.3 Porterov model piatich síl

Page 25: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Riziko vstupu nových konkurentov do odvetvia

veľmi vysoké kapitálové a investičné nároky,

rozpracovanie infraštruktúry a distribučných sietí,

mobilizácia nových pracovných síl na trhu s nízkou nezamestnanosťou,

nižšia uvádzacia cena výrobkov.

Page 26: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Kúpna sila odberateľov

znižovanie cien, zvyšovanie kvality, znižovanie reklamácií, pružná reakcia na zníženie či zvýšenie

objednávok, väčšia frekvencia dodávok.

Page 27: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Hodnotiace kritéria: 1- nízka, 2- stredná, 3 - stredne vysoká, 4 - vysoká

Obr. č. 4 Bodové vyhodnotenie analýzy odvetvia

Potenciálni konkurenti - 2

Dodávatelia - 1

Súperenie medzi etablovanými podnikmi

v odvetví - 3Zákazníci - 3

Substitučné výrobky - 2

Page 28: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Prognózy vývoja a prosperity prostredia

obchodné aktivity s cieľom udržania si doterajších pozícií na trhu, úspešné zvládnutie prototypovej výroby pre nových zákazníkov, udržať doterajšiu kvalitu vyrábaných výrobkov, znižovať počet reklamácií na minimum, neustále modernizovať výrobné zariadenia a stroje, zavádzať nové technologické postupy výroby, inovovať spôsoby riadenia výroby s cieľom znižovania fixných

nákladov, udržanie si kvalitnej pracovnej sily, zabezpečenie ďalšieho rozvoja a kvalifikácie svojich zamestnancov

a využívať rôzne spôsoby ich motivácie.

Page 29: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6. Mikroanalýza

Schopnosť podniku dosiahnuť požadovanú úroveň cieľov závisí okrem vonkajšieho prostredia aj od zdrojov, ktorými podnik disponuje, keď chce obstáť v danom prostredí.

Interná analýza teda skúma, identifikuje a interpretuje (vnútorné) schopnosti podniku. Elementárne výsledky analýzy sa označujú ako sily a slabosti, alebo silné a slabé stránky, či prednosti a nedostatky [12].

Page 30: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Hlavné ciele

určiť rozhodujúce silné a slabé stránky spoločnosti,

určiť tzv. kmeňové (výnimočné) schopnosti spoločnosti,

určiť konkurenčné výhody oproti konkurencii, určiť problematické stránky (napríklad tie, ktoré

nie je možné jednoznačne zriadiť a identifikovať).

Page 31: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.1 Marketingový MIX

Nakoľko spoločnosť A-ELEMENTS, a. s. má obmedzený počet produktov a obmedzený počet špecifických zákazníkov, dominantným cieľom je množstvo predaného tovaru. Propagácia spoločnosti je zameraná skôr na budovanie imidžu spoločnosti.

Produkt Cena Miesto Propagácia a komunikácia

Page 32: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.2 SWOT analýza

Obr. 10 Matica modelovej stratégie pre spoločnosť A-ELEMENTS, a. s.

Page 33: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Výsledky SWOT analýzy

Predmetnou SWOT analýzou bolo zistené, že spoločnosť by mala uplatňovať – defenzívnu stratégiu (stratégiu ST), čiže stratégiu silnej spoločnosti, ktorá sa však nachádza v nepriaznivom prostredí.

Spoločnosť by sa mal zamerať na vylepšenie marketingovej stratégie aj napriek prevahe jeho silných stránok a urobiť rozbor svojho výrobného portfólia.

Page 34: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.3 ABC rozbory

V tejto časti projektu sa nachádzajú rozbory dôležitých faktorov vyskytujúcich sa v činnosti spoločnosti A-ELEMENTS, a. s.. Jedná sa o ABC rozbor podľa výrobkov, ABC rozbor podľa trhov, ABC rozbor - počet zákazníkov a ich podiel na obrate.

Podobne ako pri SWOT analýze, aj pri všetkých ABC rozboroch sme tieto aplikovali na celkový trh, nakoľko spoločnosť vníma automobilový priemysel ako nadnárodný.

Page 35: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.3.1 ABC rozbor podľa výrobkov

Obr. 11 ABC rozbor podľa jednotlivých výrobkov na celkových tržbách spoločnosti za rok

Page 36: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.3.2 ABC rozbor podľa trhov

Obr. 12 ABC rozbor tržieb za rok 2011 rozdelené podľa trhov

Page 37: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.3.3 ABC rozbor – počet zákazníkov a ich podiel na obrate

Obr. 13 ABC rozbor – počet zákazníkov/podiel na obrate

Page 38: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.4 BCG matica

Nasledujúca BCG matica spoločnosti A-ELEMENTS, a. s. je portfóliovou analýzou vykonanou pre celkový - medzinárodný automobilový trh, na ktorom spoločnosť pôsobí.

Z analýzy tab. 10 sme zistili priemernú mieru rastu odvetvia zaradeného do portfólia, ktorá je 14,6 %. Spoločnosť A-ELEMENTS, a. s. z hľadiska výsledkov portfóliovej analýzy pomocou BCG matice svojou výrobou spojok pre nákladné automobily a špeciálnych spojok je v pozícii ,,Dojné kravy“. Ide o odvetvie, ktoré prešlo do štádia zrelosti svojho životného cyklu a stojí pred ním viac hrozieb ako príležitostí.

Page 39: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ
Page 40: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

6.5 GE matica

Podľa rozhodujúcich činiteľov sme urobili analýzu podľa GE matice. Použili sme bodovú stupnicu 1–5. Každému kritériu je pridelená váha vzhľadom na jeho dôležitosť v súbore kritérií a počet bodov, ktorý vyjadruje jeho veľkosť.

Obr. 15 GE matica spoločnosti A-ELEMENTS, a. s.

Page 41: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

1-SPJ Spojky pre nákladné automobily, 2-SPJ Spojky pre osobné automobily, 3-SPJ Špeciálne spojky ? – otáznikové podnikanie, * – víťazné podnikanie, $ – producent zisku, Ф – priemerné podnikanie, X – porazené podnikanie.

Z analýzy pomocou GE matice vyplynulo, že spoločnosť má dobré postavenie a je konkurencie schopná. Nosným základom je výroba špeciálnych spojok, ktoré majú podľa nás investičnú prioritu. Spoločnosť A-ELEMENTS, a. s. môže stavať na svojich silných stránkach a preto investovanie v tejto oblasti môže byť pre nich výhodné.

Page 42: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

7 NÁVRH STRATÉGIE SPOLOČNOSTI A-ELEMENTS, A. S.

Spoločnosť A-ELEMENTS, a. s. by mala využiť stabilizačnú stratégiu. Navrhujeme krátkodobo znížiť cenu za účelom vytlačenia slabšej konkurencie z odvetvia, presadiť sa na otvárajúcich sa trhoch pre PSA Trnava, KIA Žilina.

Strategickým zámerom je orientácia na trh, náklady, zisky, ale aj environmentálna politika a ochrana životného prostredia.

Page 43: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Širšie vymedzenie cieľov:

získať najvýhodnejších odberateľov, realizovať čo najvyššie a najkvalitnejšie dodávky odberateľom, zabezpečiť maximálne využitie výrobnej kapacity a ľudského

potenciálu, udržiavať súčasné uplatňovanie svojich výrobkov na trhu, znížiť priame a nepriame náklady, zabezpečovať rentabilitu spoločnosti, dosahovať čo najvyšší zisk, dodržiavať dôkladnú separáciu odpadu.

Page 44: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Strategický plán na roky 2013 a 2014 – ciele

– rozšíriť doterajšiu pozíciu na trhu,– úspešne zavŕšiť prototypovú výrobu pre KIA Slovensko,– znížiť nepodarkovosť vo výrobe o 3%,– znížiť počet reklamácií na 1%,– navýšiť investície do inovácií o 5%,– zvýšiť efektívnosť výroby o 7%,– znížiť režijné náklady o 3%,– zvýšiť efektívnosť využívania dopravy o 2%, – znížiť ceny za dopravu o 5%,– znížiť počet externých zamestnancov o 3%.

Page 45: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

8 IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE

Hlavný cieľ procesu implementácie stratégie je úspešná implementácia vytvorenej stratégie. Aby sme to dosiahli, je potrebné:

zaručiť znalosť a zrozumiteľnosť obsahu stratégie,

vybaviť tých, ktorých sa implementácia týka zodpovedajúcimi kompetenciami,

dosiahnuť ochotu chcieť uskutočňovať danú stratégiu

Page 46: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Ciele implementácie

Obr.17 Ciele implementácie stratégie

Page 47: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Podmienky úspešnej implementácie stratégie:

vysoká kvalifikácia pracovníkov, schopnosť firmy zvládnuť sociálne problémy, nadväznosť na doterajšie zvyky, správanie sa a kvalifikáciu pracovníkov, vytváranie podmienok na uplatnenie strategických operácií, vybudovanie sústavy hmotnej a morálnej stimulácie, dostatok času venovaný na realizáciu strategických operácií, presná formulácia strategických cieľov, konzistentnosť strategických operácií a využívanie synergických efektov, včasné zaistenie potrebných zdrojov, systematická podpora realizácie strategických operácií vrcholovým vedením firmy, posudzovanie každej operácie z hľadiska jej prínosu ku splneniu strategických cieľov, organizačné zabezpečenie, výrazné úspechy firmy pri plnení úloh v minulom období .

Page 48: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

9 STRATEGICKÁ KONTROLA

porovnáva plánované ukazovatele so skutočne dosiahnutými výsledkami,

odhaľuje slabé stránky vo výrobe, ktoré bránia dosiahnutiu stanovených cieľov,

poukazuje na odchýlky a zisťuje príčiny vzniku odchýlok od naplánovaných ukazovateľov,

navrhuje odstránenie nedostatkov,

pôsobí vo firme ako spätná väzba,

analyzuje a hodnotí celkovú efektivitu podnikateľských aktivít

Page 49: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Okrem strategickej kontroly sú veľmi dôležité aj ďalšie dva typy kontroly:taktická a operačná, znázornené graficky na nasledujúcom obrázku.

Strategická kontrola - slúži na kontrolu stratégií, v súčasnom svete sa stratégie rýchlo stávajú zastaranými.

Taktická kontrola - uskutočňuje sa s implementáciou stratégie. Využíva sa pri korekcii. Operačná kontrola - uskutočňuje sa v bežnom pracovnom dni

Page 50: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Strategickú kontrolu pre spoločnosť A-ELEMENTS, a. s. navrhujeme vykonať pomocou internej a externej kontroly.

Interná kontrola- Mesačná- Štvrťročná- Polročná- Ročná

Externá kontrola- Vykonávajú ju externí pracovníci

Strategická kontrola nám poskytuje cenné informácie pre stanovenie cieľov, plánov, politík, či samotnej stratégie pre nasledujúce obdobie.

Page 51: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

ZÁVER

Cieľom autorského kolektívu tejto práce bolo navrhnúť stratégiu fiktívnej spoločnosti A-ELEMENTS, a. s.

Na základe stanovenej vízie, cieľov, plánov a rozhodujúcich faktorov úspechu sme vykonali makroanalýzu a mikroanalýzu a podľa týchto sme navrhli stratégiu.

Keďže situácia na trhu sa neustále mení je veľmi dôležité stanovenú stratégiu sledovať a prípadné zmeny uplatňovať v rozhodovacích procesoch riadenia podniku.

Page 52: STRATÉGIA FIKTÍVNEJ SPOLOČNOSTI A- ELEMENTS, a. s. Spracovali: Bc. Ivana BABYOVÁ

Ďakujeme za pozornosť

Bc. Ivana BABYOVÁ Bc. Marcel BAJCAR Bc. Hana KARNASOVÁ Bc. Ivan POLÁČEK Bc. Lukáš POBIECKY Bc. Kristián SCHRAMKO