of 14 /14
,rna Gora VLADAGRNEGORE Broj: 07-6144 Podgorica, 30. oktobra 2019. godine CRNA GORA skupStina- crne gore PRIMUENO: 20 ' ^ GOD. KLASIFIKACIONl Ci C >i , , BROJ: JJO" M 1 1^- VE2A: 1 SKRACENICA: ' PRfLOQ: PREDSJEDNIKU SKUPSTINE CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. oktobra 2019. godine, utvrdiia je PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VISOKOWI OBRAZOVANJU, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupstine Crne Gore. Vlada predlaze Skupstini da, u skladu s clanom 151 Poslovnika Skupstine Crne Go^e (..Sluzbeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i „Sluzbeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 1 17/18), ovaj zakon donese po skracenom postupku iz razloga koji su sadrzani u Obrazlozenju Predloga zakona. Za predstavnike Viade koji ce ucestvovati u radu Skupstine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, odredeni su dr DAMIR SEHOVIC, ministar prosvjete i MUBERA KURPEJOVI6, generalna direktorica DIrektorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete. PREDSJEDNIK Dusko Markovic, s. r.

DAMIR SEHOVIC, ministar prosvjete i MUBERA KURPEJOVI6,...2019/01/26  · Ne postoji izvor medunarodnog prava s kojim Je potrebno uskladiti predlog propisa. / 9, Navesti da 11 su navedeni

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DAMIR SEHOVIC, ministar prosvjete i MUBERA KURPEJOVI6,...2019/01/26  · Ne postoji izvor...

 • ,rna Gora

  VLADAGRNEGORE

  Broj: 07-6144Podgorica, 30. oktobra 2019. godine

  CRNA GORA

  skupStina- crne gorePRIMUENO:

  20 ' ̂ GOD.KLASIFIKACIONl Ci C >i , ,BROJ: JJO" M 1 1^-VE2A: 1

  SKRACENICA: ' PRfLOQ:

  PREDSJEDNIKU SKUPSTINE CRNE GORE

  PODGORICA

  Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. oktobra 2019. godine, utvrdiiaje PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O VISOKOWIOBRAZOVANJU, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja uproceduru Skupstine Crne Gore.

  Vlada predlaze Skupstini da, u skladu s clanom 151 PoslovnikaSkupstine Crne Go^e (..Sluzbeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i „Sluzbenilist CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 117/18), ovaj zakon donese po skracenom postupku iz razloga koji susadrzani u Obrazlozenju Predloga zakona.

  Za predstavnike Viade koji ce ucestvovati u radu Skupstine i njenihradnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, odredeni su drDAMIR SEHOVIC, ministar prosvjete i MUBERA KURPEJOVI6,generalna direktorica DIrektorata za visoko obrazovanje u Ministarstvuprosvjete.

  PREDSJEDNIK

  Dusko Markovic, s. r.

 • Prijedlog

  ZAKON

  O DOPUNI ZAKONA O VISOKOWI OBRAZOVANJU

  Clan 1

  U Zakonu o visokom obrazovanju („Sluzbeni list CG", br. 44/14, 47/15, 40/16,42/17, 71/17, 55/18, 3/19 1 47/19) poslije clana 122d dodaju se dva nova clana kojaglase:

  „Upis na specijalisticke studljeClan122e

  Ustanove koje su akreditovale studijske programe specijalisticklh studija dodana stupanja na snagu Zakona o izmjenama 1 dopunama Zakona o visokomobrazovanju („Sluzbeni list CG", bro] 42/17) mogu da vrse upis studenata naspecijalisticke studije do studijske 2021/2022. godine.

  Status studenata

  Clan 122f

  Studenti, upisani na magistarske studije na javnim ustanovama do danastupanja na snagu ovog zakona, a koji su izmirili, odnosno izmire skolarinu u skladusa ugovorom o studiranju, nijesu duzni da placaju troskove za magistarski rad, ako testudije zavrse do kraja studijske 2020/2021. godine."

  Clan 2

  Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Sluzbenom listu Crne Gore".

 • OBRAZLOZENJE

  I Ustavni osnov za donosenje zakona

  Ustavni osnov za donosenje ovog zakona sadrzan je u clanu 16 tacka 5 Ustava CrneGore, kojim je predvideno da se zakonom ureduju pitanja od interesa za Crnu Goru.

  II Razlozi za donosenje zakona

  Ministarstvu prosvjete su se obratili, 26. septembra i 2. oktobra 2019. godine, studentipostdiplomskih magistarskih studija Univerziteta Crne Gore zbog obavjestenja opotrebi uplate dodatnih 1.000 eura na ime naknade za prenos magistarskog rada usljedecu studijsku godinu, a kako bi zadrzali status studenta u narednoj studijskojgodini.

  Predmetno obracanje prati i peticija studenata sa svih organizacionih jedinicaUniverziteta, koji su se nasli u ovoj situaciji, kao 1 onlh koji imaju dugovanja po osnovuskolarine i zaostalih ispita.

  Pravila studlranja, status studenta, prava 1 obaveze ustanove 1 studenta, kao Iprocedura odbrane magistarskog rada regulisani su Zakonom o visokom obrazovanju,Statutom Univerziteta Crne Gore, Pravilima studiranja na postdiplomskim studljama iugovorom o studiranju izmedu ustanove i studenta.

  U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Sluzbeni list CG", br. 44/14, 47/15,40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19 i 47/19) studenti koji su upisani na osnovne,specijalisticke, magistarske i doktorske studlje prije stupanja na snagu ovog Zakona,imaju pravo da zavrse studlje prema studijskom programu koji je vazio u vrijeme upisa,po zakonu po kojem su upisani, a najkasnije do kraja studijske 2020/2021. godine.Studenti koji su upisani na Univerzitet Crne Gore po programima donljetim na osnovuZakona o Univerzitetu („Sluzbeni list RCG", broj 37/92 i 6/94), imaju pravo da zavrsestudlje po programu koji je vazio u vrijeme upisa na prvu godinu studija, do krajastudijske 2019/2020. godine.

  Iz navedenog je jasno da svi studenti koji su upisali magistarske studije po propisimakoji su vazili u vrijeme upisa imaju pravo da studije zavrse u roku definisanom ovimZakonom.

  Vecina studenata, potpisnlka peticije, studije je upisala prije 2015. godine u skladu satada vazecim Pravillma studiranja na postdiplomskim studljama (br. 01-831 od 20.aprila 2004. godine).

  Clanom 9 ovih Pravila, predvideno je da student^ bira temu nakon zavrsetka prvogsemestra, a najkasnije do zavrsetka prve godine. Clanom 18 je dalje definisano da semagistarski rad moze predati tek nakon polozenlh svih Ispita i izvrsenih svlh obavezapredvldenlh studijskim programom, kao i da se na zahtjev maglstranta, vrijeme zapredaju magistarskog rada moze produziti ako se utvrdi da su postojali posebni razloziza zakasnjenje.

 • Imajuci u vidu navedeno, zakonsko odredenje da se studije zavrse po propisima pokojima su zapocete, kao i jednakost svih studenata u pogledu studiranja namagistarskim studijama i prava i obaveza preuzetih ugovorom o studiranju, potrebnoje omoguciti studentima koji su izmirili, ill izmire obaveze po osnovu skolarine daokoncaju svoje studije, odnosno odbrane rad u zakonom propisanom roku, anajkasnije do kraja studljske 2020/2021. godine, bez placanja dodatnih troskova poovom osnovu.

  Ministarstvu prosvjete obratili su se 1 student! zavrsnih godina osnovnih studijaUniverziteta Crne Gore, kao i Studentski parlament Univerziteta Crne Gore, koji suzahtijevall produzetak roka za upis na studijske programs postdiplomskespeoljalistickih studija, za dvije studijske godine, u cilju omogucavanja zavrsetkastudija po pravilima po kojima su upisali studije, odnosno po modelu studija koji je vaziou vrijeme upisa (3+1+1+3).

  Uvazavajuci sistemska rjesenja Univerziteta Crne Gore, kao i zahtjeve studenata, asve u cilju jednake prakse na svim organizacionim jedinicama, kvalitetnije evidencijeaktivnih studenata, efikasnosti studiranja i jednakosti svih studenata, Ministarstvopredlaze dopunu Zakona o visokom obrazovanju koja se odnosi na produzetak rokaupisa na specijalisticke studije za dvije studijske godine, odnosno do kraja studijske2021/2022. godine i davanje mogucnosti studentima koji su izmirili, odnosno izmireobaveze po osnovu skolarine da okoncaju svoje studije, odnosno odbrane magistarskirad u zakonom propisanom roku, a najkasnije do kraja studijske 2020/2021. godine,bez placanja dodatnih troskova po osnovu magistarskog rada.

  III Objasnjenje osnovnih pravnih instituta

  Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju, odnosno clanom 122e,predvideno je da ustanove koje su akreditovale studijske programe specijalistickihstudija do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokomobrazovanju („Sluzbeni list CG", broj 42/17) mogu da vrse upis studenata naspecijalisticke studije do studijske 2021/2022. godine.

  Clanom 122f Prijedloga zakona definlsano je da student!, upisani na magistarskestudije na javnim ustanovama do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koji suizmirili, odnosno izmire skolarinu u skladu sa ugovorom o studiranju, nijesu duzni daplacaju troskove za magistarski rad, ako studije zavrse do kraja studijske 2020/2021.godine.

  Imajuci u vidu kratke rokove za upis i regulisanje statusa studenata, kao 1 aktivnostikoje je neophodno sprovesti u cilju precizne evidencije, predlozeno je da zakon stupina snagu danom objavljivanja u ..Sluzbenom listu Crne Gore".

  IV Usaglasenost sa evropskim zakonodavstvom 1 potvrdenim medunarodnimkonvencljama

  Oblast obrazovanja je uredena propisima koji pripadaju tzv. mekom pravu (soft law), iuglavnom je uredena preporukama 1 rezolucljama. Na ovaj nacin je zemljamaclanicama ostavljena mogucnost da obrazovanje ureduju zadrzavajuci osobenostisvoga sistema, uz postovanje preporuka i misljenja.

 • Ne postoje odgovarajuci propisi EU sa kojim je potrebno usaglasiti Prijedlog zakona odopuni Zakona o visokom obrazovanju.

  Crna Gora je privremeno otvorila i zatvorila poglavlje 26 Obrazovanje i kultura, sto jepotvrda usaglasenosti nacionalne legislative sa pravnom tekovinom EU.

  V Procjena finansijskih sredstava za sprovodenje zakona

  Implementacija ovog propisa ne predvida dodatna sredstva u budzetu za 2020. godinupo ovom osnovu.

  VI Razlozi za donosenje zakona po skracenom postupku

  U skladu sa cl. 151 1 152 Poslbvnika Skupstine Crne Gore predlozeno je donosenjezakona po skracenom postupku imajuci u vidu da je studijska 2019/2020. godlna vacpocela, kao 1 da su kratki rokovi Univerziteta Grne Gore za regullsanje statusastudenata magistarskih studija.

 • FROM iSEKRETftRIJfiT ZA ZfiKONGDAUSTUO FAX NO. : Oct. 23 2019 07:49AM Pi

  Pa>

  Broj: 04-1115Podgorica, 22. oktobra 2019. godine

  %•' 01 or:".

  ' ' ■ ■ -nosyjEve

  MINISTARSTVO PROSVJETE-n/r gospodinu dr Damiru Sehovicu^ ministru

  PODGORICA

  Na PREDLOG ZAKQNA O DOPUNl ZAKONA O VISOKOMOBRAZOVANJU (dostavljen aktom, brqj 023-1817/2019 od 22. oktobra2019. godine) iz okvira nadieinosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba.

  ./-•V. ..X

  p;f $i|^TijiRKA

  \ /.:•> i

  VukaKarad4i(5abroj3 81000 PodgoricaTel.: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592

 • Vlada Crne Gore

  Kabinet predsjednikaKancelarija za evropske integracije

  Br: 01-004-2813/2 Podgorica, 23. oktobar 2019. godine

  MINISTARSTVO PROSVJETEministru Damiru Sehovi^u

  PoStovani gospodine §ehovicu,

  Dopisom broj 023-1817/2019-4 od 23. oktobra 2019. godine traSili ste misljenje ouskladenosti Prijedloga zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju sa pravnomtekovinom Evropske unije.

  Nakon upoznavanja sa sadrXinom predloga propisa, a u skladu sa nadleznostimadefinisanim Clanom 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade Crne Gore („Sl list CO", br. 3/12,31/15, 48/17 1 62/18) Kancelarija za evropske integracije je saglasna sa navodima uobrascu uskladenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

  S poStovanjem,

  i^r Drljevi£

  r

  Sacinila: Nina Lakit, samostalni savjetnik I /?Odobrila: Nevenka yuli6evi6, nacelnik Odsjeka za uskladivanje propisa s pravnom tekovinomEU •X'- f ^

  81000 Podgorica, Bulevar revolucije 15Tel: 4302 20 481301

  E-mail: kp{@gsv.^ov.me! www.kei.gPV.me

 • IZJAVA O U5KLA0EN0STI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOMTEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

  Identiflkacioni bro] Ujave WlPS/IU/PZ/19/01

  1 Nayiu narrta/oredloea oroDisa

  > na crnoRorskom jeziku Prijedlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju-na eneteskom ieziku ProDOsal for the Law on Amendments to the Law on Higher Education2. PodacI o obradivacu orooisa

  a) Organ diiavne uprave koji priprema pro 3is

  Organ drzavne uprave Ministarstvo prosvjete

  - Sektor/odsjek Generalni direktorat za visoko obrazovanje

  - odgovorno lice (ime, prezime, telefon,e-mail)

  Mubera Kurpejovid, [email protected]

  - kontakt osoba (ime, prezime, telefon,e-mail)

  Milica lizlt, 410 [email protected]

  h) Rrpunn Wrt*

  s pravnom tekovinom Evropske unije

  a) Uskladenost s primarr /a Evropske unije

  Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se prijedlog propisa mogao uporediti radi aoDijanjastepena njegove uskladenosti.

  b) Uskladenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unijeNe postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se prediog propisa mogao uporediti radiHnhijanla ctppena njegove uskladenosti.

  c) Uskiadenost s ostalim izvorima prava

  U ove vrste s ko

  ■vropske unije

  Ne postoji izvor prava Enieeove uskladenosti.

  jim bi se prediog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena

  6.1. Razlozi za djelimicnu uskladenost III neuskladenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnomtekovinom Evropske unije i rok u kojem je prcdvideno postlzanje potpune uskladenosti

  /

 • 7. Ukoliko ne postoje odgovarajuft proplsl Evropske unije s kojima je potrebno obezbljediti uskladenostkonstatovati tu ginjenicu

  Ne postoje pdgovarajudl propisi EU sa kojima je potrebno obezbtjediti uskladenost.8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope I ostale Izvore medunarodnog prava koriScene pri izradi

  nacrta/predlcga propisaNe postoji izvor medunarodnog prava s kojim Jepotrebno uskladiti predlog propisa.

  /

  9, Navesti da 11 su navedeni izvori prava Evropske unlje, Savjeta Evrope I ostali izvori medunarodnogprava prevedeni na crnogorski Jezlk (prevode dostavltl u prilogu)

  /

  10. Navesti da II Je nacrt/predlog propisa Iz taCke 1 Izjave o uskladenosti preveden na engieski Jezlk(prevod dostavltl u prilogu)

  Prijedlogzakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju nlje preveden na engieski Jezlk.ll.ue^fe konsultanata u Izradlnacrta/predloga proplsa I njlhovo misljenje o uskladenostiU izradi Prijedloga zakona o dopunirZakonapyisokom obrazovanju nlje bilojical^ konsuitanta.Potpis / ovIaSdeno lice obracjLva^a.proplsao Potpis / glavni pf^o^ar^C

  Datum:

  Prilog obrasca:Prevodi propisa Evropske unijePrevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

 • TABELA USKLADENOSTI

  1, Identifikacloni broj (IB) nacrta/predloga proplsa

  MPS/nJ/P^19/01

  1.1. Identifikacloni broj Izjave o uskladenost! I datum utvrdivanjanacrta/predloga proplsa na Vladl

  MPS/IU/PZ/19/01

  2. Nazlv Izvora prava Evropske unfje ICELEX oznaka

  3. Nazlv nacrta/predloga propisa Crne Gore

  Na crnogorskomjeziku

  PrIiedloB zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

  Na engieskom jeziku

  Proposal for the Law on Amendments to the Law on Higher Education

  4. Uskladenost nacrta/predloga propisa s izvorlma prava Evropske unlje

  Odredba I tekst odredbe Izvora prava Evropskeunij'e (clan, stav, taCka)

  b)

  Odredba i tekst odredbe nacrta/predlogaproplsa Crne Gore (Clan, stav, tacka)

  Uskladenost odredbe

  nacrta/ predlogaproplsa Crne Gore sodredbom izvora

  prava Evropske unlje

  d)

  Razlog za djelimi£nuuskladenost ill

  neuskladenost

  e)

  Rok za

  postizanje

  potpune

  uskladenosti

 • _ ̂ Adfesa: ul. Slonka Oragoievica 2,urm Gora gjOQO podgorica, Crrva Gofa

  Ministarstvo finansija' fa*: *382 20 224 450

  ww.v./nif-gov.me

  Br;02-03- /6^ ̂ ^ Podgorica, 22. oktobar 2019. godine

  MINISTARSTVO PROSVJETE-n/r ministra, g-dlna Damira Sehovlda-

  Poitovani gospodine gehovicu,

  Na osnovu Va^ akta broj; 023-1812/2019-2 od 22. oklobra 2019. godine. kojim se traiimiSijenje na tekst Predioga zakona o dopuni 2akona o visokom obfazovanju, Ministarstvofinansija daje sljedece

  MI§UENJE

  Predlozenim dopunama Zakona omogudide se studentima upis na posldiplomskespecijalistiate studije na javnim ustanovama do studijske 2021/2022. godine kao i studentimakoji su izmirili obaveze po osnovu Skolarine i poloan sve ispite sa magistarskih studija daokoncaju svoje studije, odnosno odlxane magistraski rsd najkasniie do kraja studiiske2020/21. godine.

  Na tekst Predioga zakona i IzvjeSlaj o analizi uticaja propisa sa aspekta uticaia na poslovniambijent. nemamo primjedbi.

  U Izvjeitaj o sprovedenoj analizi proqene uticaja propisa navedeno je da za implementacijupredmelnog Predioga zakona ntjesu potrebna dodatna izdvajanja iz budgets Cme Gore za2020, godinu.

  Imajua u vidu navedeno, Mlnistarstvo finansija u natelu nema primjedbi na Prljedlog Zakona0 dopuni Zakona 0 visokom obrazovaiyu, uz napomenu da sve eventualne trc^kove koji bimogle nastati praikom realizadje predmetnog Zakona. potrebno uskladib' sa sredstvimaplaniranim godiSnjim zakonima o budzetu Ministarstvu prosvjete i Univerzitetu Cme Gore,

  S poStovanjem,

  1 MINISTARDari(6,Radunovi^

 • OBRAZAC

  IZVJESTAJ O SPROVEDENOJ ANALPREDLAGAC PROPISA

  NAZIV PROPISA

  ZIPROCTENE UTICAJA PROPISA

  Ministarstvo prosvjetePrijedlog zakona o dopuni Zakona o visokomobrazovanju

  1. Definisanje problema- Koje ptobleme tteba da rijeSi predloieni akt?- Koji su uztoci ptoblema?- Koje su posljedice problema?- Koji su subjekti oste^eni, na koji naSin i u kojoj mjeri?- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

  Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju omogucice se studentdma upis napostdiplomske specijalisticke studije na javnim ustanovama visokog obrazovanja do studijskc2021/2022. godine. Imajuci u vidu da jc jedan broj studenata ove studijske godine ostao neupisan naspecijalisticke studije, da odredeni broj studenata zeli da zavrsi drugi smjei na specijalistickimstudijama zbog Ucenci, a da se od sljedece studijske godine realizuju magistarske studije po novommodelu studija 3+2+3 opredjeljenje je bilo da se studentima omoguci da postdiplomskespecijalisticke studije okoncaju pu modelu studija koji je vazio u vrijeme upisa.

  Takode, Prijedlogom zakona rijesice se status studenata magistarskih studija na javnim ustanovamavisokog obrazovanja na nacin da zateceni studcnti magistarskih studija koji su izminli skolarinu uskladu sa ugovorom o studiranju, da zavrse studije najkasnije do kraja studijske 2020/2021. godinebez obaveze dodatnog placaja troskova za magistarski rad.

  MinistarstNoi pros\jete obratili su se student postdiplomskih magistarskih studija Univerziteta CmeGore zbog oba\'jckenja o potrebi uplate dodatnih 1.000 cura na imc naknade za prenosmagistarskog rada u sljedecu studljsku godinu, a kako bi zadrzali status studenta u narednojstudijskoj godini. Predmetno obracanje prati i peticija studenata sa svih organizacionih jedinicaUniverziteta koji su se nasli u ovoj situaciji, kao i oni koji imaju dugovanja po osno\m skolarine izaostalih ispita.

  Studenri navode da je ovak\^a odluka diskriminatorske prirode jer do sada nije sprovoden ovaj nacinnaplate prenosenja magistarskog rada, kao i da sc na ovaj nacin pravi razlika izmedu studenataupisanih po novom Zakonu o \'isokom obrazovanju i onih koji su studije upisali po propisima kojisu vazili u vrijeme njihovog upisa.

  Pravilima studiranja za upis na postdiplomske studije iz 2004. godine po kojim je upisna vecinastudenata, nije predvidena obaveza placanja prenosa magistarskog rada nlti je definisan jasan rok do ;kada se rad mora odbraniti.

  2. Ciljevi- Koji ciljevi se postiiu predlozeoim ptopisom?

 • ( f

  ' /

  Navesti uskladenost ovih ciljeva sa postoje^im strategijama ili ptogramima Vlade, akbje primjenliivo.

  Prijedlogom 2akona o dopuni Zakona o nsokom obrazovanju omogucice se studenrima upis napostdiplomske specijalisticke studije na javnim ustanovama do studijske 2021/2022. godine.

  Takode, Pajedlogom zakona omogucice se smdentima koji su iztnirili obaveze po osnovu skolarine 1polozili sve ispite sa magistarskih studija da okoncaju svoje studije, odnosno odbrane magistarski radu zakonom propisanom roku, a najkasnije do kraja studijske 2020/2021. godine.Imajuci u vidu navedeno, zakonsko odredenje da se studije zavrse po propisima po kojima suzapoceti, kao i jednakost svih studenata u pogledu studiranja na magistarskim studijama i prava iobaveza pre^etih ugovorom o studiranju, potrebno je omoguciti studentima koji su izmirili obavezepo osnovu skolarine za magistarske studije omogucava se studentima da okoncaju svoje smdije,odnosno odbrane magistarski rad u zakonom propisanom roku, a najkasnije do kraja studijske2020/2021. godine.

  3. Opcije - - - _- Koje su moguce opcije za ispunjavanfe ciljeva i rjesavanje ptoblema? (uvijek treba

  razmatrati "status quo" opciju i preporucljivo je ukljuciti i neregulatornu opciju, osimako postoji obaveza donosenja ptedlozenog propisa).Obtazloziti prefetiranu opciju?

  Ministarstvu prosvjetc obratili su se studenti postdiplomskih magistarskih studija Univerziteta CrneGore zbog obavjestenja o potrebi uplate dodatnih 1.000 eura na ime naknadc za prenosma^starekog rada u sljedecu studijsku godinu, kao i studenti zavrsnih godina osnovnih studijaUniverziteta Crne Gore, koji su zahrijevali produzetak roka za upis na studijske programeposti^plomske specijalistickih studija, za dvije studijske godine, u cilju omogucavanja zavrsetkastudija po pra^dlima po kojima su upisali studije.

  Postujuci sistemska rjcsenja Univerziteta Cme Gore u cilju unapredenja c\'idcncije i statusastudenata, kao i zahtjeve studenata, pristupilo se izradi Prijedloga zakona o dopuni Zakona ovisokom obrazovanju.

  4. Analiza uticaja ~ "Na koga £e i kako 6e najvjetovatmje uticati rjeSenja u propisu - nabrojati pozitivne inegativne uticaje, direktne i indirektnc.Koje troskove ie primjena propisa izazvati gradanima i privtedi (narocito malim isiednjim preduze^lma).

  - Da li pozitivne posijedice donosenja propisa opravdavaju troskove koje £e on stvoriti.Da li se propisom podrzava stvaranje novih pcivrednih subjekata na trXistu i tt£isnakonkutencija.Ukljuciti procjenu administrativnih opteiecenja i biznis barijera.

  Prijedlog Zakona se odnosi na studente osnovnih i magistarskih studija.

  5. Ptocjena fiskalnog uticaja - -- Da li je potrebno obezbjedenje finansijskib sredstava iz budieta Crae Gore za

  implementaciju propisa i u kom iznosu?

 • f ,!T

  ///

  •f /

  vtemenskogp^erirdlrObf^^^^^ )ednokrati^~iin^i^i-^^i;^5^-Obra2lo«iu\ propisa proizilaze medunarodne finansijske obaveze?godmu,°dno^^a\^upIltLTu'bu^^ za tetodu fiskalnuptoisteiiSs^Iteoblwze^'''''''"^''"" donoSenje podzakonskif^ala iz kojih 6e

  - ob^^^'t::d:srqrTr^^':^^izdatafca/prihoda. ' ongienja prilikom obraCuna finansijskih

  P'oblemi u preciznom obracunu finansiisldh izdataka/prihoda?

  2a implementaciju Priiedloea znl^n^— Obfazloziti.

  dodatnai2dvajanjai2Bud2ea2a2020.godkr"' °Prijedloga aakona ne 2ah,jeva nove m.dunarodne finansijske obaveae.6. Konsultacije zainteresovanih strana -

  ^ - Snaew t>t"su°2p? 2ttoov'''r'''^ocesaikakoOavneiliciljanekonsulwdje).'"^"^ konsultovane, u kojoj fazi RIA®.®®"®P"''vacem odnosno,!i|rsu"p^^^^^^ aainteresovanih

  l-^pitaniu ePriiedlooyoi.^n. j P"nvaceni. Obrazloiiti.

  liiL!!!!- ° '"ii7. Monitoring i evaluacija

  - Koji sn glavni indikatoiTprema k^ima"'™' ^ 'spunili cUjevi?Ko^ifi zadu2en za smowL ' ispunjenje cdjeva?

  j Ne postoje prepreke" 2aI ° dopunama Zakonro

  Datum i mjesto

  Podgorica. 22. oktobar 2019. godine