Click here to load reader

Daj czas swoim nerkom Daj czas sobie

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Daj czas swoim nerkom Daj czas sobie

UlotkaNerki_A5_20082020.cdrWskazówki dla pacjentów z przewlek chorob nerek w okresie leczenia zachowawczego
Zaburzenia czynnoci nerek atwo zdiagnozowa wykonujc badanie moczu i sprawdzajc poziom kre- atyniny we krwi. Warto te badania wykonywa kontrolnie poniewa choroba niezdiagnozowana i nie- leczona postpuje niezauwaalnie, a jej konsekwencje prowadz do bardzo powanych powika.
Nerki s odpowiedzialne midzy innymi za usuwanie toksycznych produktów przemiany materii (toksyn mocznicowych), które to wraz z postpem niewydolnoci
Zwyczajowo w naszej codziennej diecie jemy zbyt duo produktów misnych i nabiau, które s gów- nym ródem biaka zwierzcego.
Najnowsze zalecenia ekspertów mówi, e biako zwierzce po- winno stanowi okoo poowy jego dziennego spoycia. Pozostaa ilo powinna by uzupeniana przez biaka pochodzenia rolinnego.
Czsto zapominamy o naszych nerkach, tymczasem kiedy zaczynaj chorowa, skutki tego odczuwa cay organizm.
Ograniczenie spoycia biaka wraz z odpowiedni dawk ketoaminokwasów
umoliwia odroczenie dializoterapii o kilka lub
kilkanacie miesicy.
gromadz si i zatruwaj orga- nizm. W skutek tego pojawia si osabienie, ze samopoczucie, za- burzenia snu, wid skóry, utrata apetytu.
Cukrzyca, nadcinienie ttnicze, cho- roby tarczycy, osteoporoza, niedo- krwisto – to czste schorzenia wspóistniejce przy zaburzeniach czynnoci nerek.
By spowolni postp choroby, warto zmieni swój styl ycia, zwróci uwa- g na to, co jemy i w jakich ilociach.
Dziki temu moemy odroczy w czasie rozpoczcie dializ, które s czsto koniecznoci w bardzo
(2).zaawansowanym stadium choroby
(1, 4,5,6,7)1. Ogranicz spoycie biaka Przy zapewnieniu odpowiednio wysokiej kalorycznoci diety spo- ycie biaka powinno wynosi ok. 0,8 g.kg masy ciaa/dob. W okresie przed dializacyjnym, czyli w okresie leczenia zachowawczego powinna by stosowana dieta niskobiakowa.
Po konsultacji z lekarzem i die- tetykiem mona obniy spo- ycie biaka nawet poniej 0,6 g/kg masy ciaa/dob. Wymaga to jednak dodatkowej suplementacji ketoaminokwa- sami przyjmowanymi w postaci tabletek.
Zastosowanie diety o ograniczonej zawartoci biaka powoduje równie obnienie stenia fosforanów w su- rowicy krwi, zmniejszenie kwasicy metabolicznej i przekada si na zwol- nienie postpu niewydolnoci nerek.
2 3
Zaburzenia czynnoci nerek atwo zdiagnozowa wykonujc badanie moczu i sprawdzajc poziom kre- atyniny we krwi. Warto te badania wykonywa kontrolnie poniewa choroba niezdiagnozowana i nie- leczona postpuje niezauwaalnie, a jej konsekwencje prowadz do bardzo powanych powika.
Nerki s odpowiedzialne midzy innymi za usuwanie toksycznych produktów przemiany materii (toksyn mocznicowych), które to wraz z postpem niewydolnoci
Zwyczajowo w naszej codziennej diecie jemy zbyt duo produktów misnych i nabiau, które s gów- nym ródem biaka zwierzcego.
Najnowsze zalecenia ekspertów mówi, e biako zwierzce po- winno stanowi okoo poowy jego dziennego spoycia. Pozostaa ilo powinna by uzupeniana przez biaka pochodzenia rolinnego.
Czsto zapominamy o naszych nerkach, tymczasem kiedy zaczynaj chorowa, skutki tego odczuwa cay organizm.
Ograniczenie spoycia biaka wraz z odpowiedni dawk ketoaminokwasów
umoliwia odroczenie dializoterapii o kilka lub
kilkanacie miesicy.
gromadz si i zatruwaj orga- nizm. W skutek tego pojawia si osabienie, ze samopoczucie, za- burzenia snu, wid skóry, utrata apetytu.
Cukrzyca, nadcinienie ttnicze, cho- roby tarczycy, osteoporoza, niedo- krwisto – to czste schorzenia wspóistniejce przy zaburzeniach czynnoci nerek.
By spowolni postp choroby, warto zmieni swój styl ycia, zwróci uwa- g na to, co jemy i w jakich ilociach.
Dziki temu moemy odroczy w czasie rozpoczcie dializ, które s czsto koniecznoci w bardzo
(2).zaawansowanym stadium choroby
(1, 4,5,6,7)1. Ogranicz spoycie biaka Przy zapewnieniu odpowiednio wysokiej kalorycznoci diety spo- ycie biaka powinno wynosi ok. 0,8 g.kg masy ciaa/dob. W okresie przed dializacyjnym, czyli w okresie leczenia zachowawczego powinna by stosowana dieta niskobiakowa.
Po konsultacji z lekarzem i die- tetykiem mona obniy spo- ycie biaka nawet poniej 0,6 g/kg masy ciaa/dob. Wymaga to jednak dodatkowej suplementacji ketoaminokwa- sami przyjmowanymi w postaci tabletek.
Zastosowanie diety o ograniczonej zawartoci biaka powoduje równie obnienie stenia fosforanów w su- rowicy krwi, zmniejszenie kwasicy metabolicznej i przekada si na zwol- nienie postpu niewydolnoci nerek.
2 3
(1)i skad diety
(1)2. Kontroluj swoj wag
Zalecenia dietetyczne dla pacjen- tów z przewlek chorob nerek w okresie leczenia zachowawcze- go rekomenduj, by warto ener- getyczna diety bya na poziomie 30-35 kcal/kg/masy ciaa/dob. Podkreli naley, e te wytyczne odnosz si do masy ciaa nalenej (która czasem odbiega od rzeczy- wistej), czyli takiej, przy której warto BMI wynosi: 20-25.
Podstawowym ródem energii powinny by wglowodany zoone, które mog pokrywa nawet 55-60% zapotrzebowania energe- tycznego. Zaleca si przede wszy- stkim niskoprzetworzone produkty zboowe (razowe pieczywo, maka- rony, patki pszenne i owsiane).
BMI = masa ciaa w kg
2wzrost w m
Nie wicej ni 35% dziennej poday energii powinno pochodzi z tu- szczu, najlepiej w postaci olejów rolinnych. Do smarowania pieczy- wa powinny by uywane tzw. margaryny mikkie.
Pamitajmy o ograniczeniu spo- ycia biaka – w postaci nie tylko misa, ale równie nabiau.
Warto zwróci uwag na dodanie do swojej diety ryb - zwaszcza morskich, a to z uwagi na zawarte w nich wielonienasycone kwasy tuszczowe omega-3 o udowodnio- nym, pozytywnym dziaaniu hamuj- cym rozwój procesu chorobowego.
Aby efektywnie zredukowa tkank tuszczow i wzmocni si mini, naley pamita o aktywnoci fizycznej, np. w postaci 45 minuto- wych spacerów 3 razy w tygodniu, lub 30 minutowych – 5 razy w tygo- dniu wraz z wiczeniami, moliwymi do wykonania przez chorego.
Im wicej tkanki tuszczowej (wi- kszy wskanik BMI), tym wiksze ryzyko schykowej niewydolnoci nerek.
Prawidowy wskanik BMI (Body Mass Index) mieci si w granicach 20-25, a obliczamy go, biorc pod uwag warto wzrostu i masy ciaa.
Chorzy z przewlek chorob nerek cechuj si zmienionym skadem ciaa – otyoci z zani- kiem mini.
Nadmiar tkanki tuszczowej i zwi- zane z tym dolegliwoci s dobrze znane pacjentom z PChN (przewle- ka choroba nerek). Zanik mini dodatkowo powoduje zmniejszenie ich siy. Przekada si to na problem sprawnoci chorych oraz, i jak twier- dz eksperci, istotnie skraca ycie.
4 5
(1)i skad diety
(1)2. Kontroluj swoj wag
Zalecenia dietetyczne dla pacjen- tów z przewlek chorob nerek w okresie leczenia zachowawcze- go rekomenduj, by warto ener- getyczna diety bya na poziomie 30-35 kcal/kg/masy ciaa/dob. Podkreli naley, e te wytyczne odnosz si do masy ciaa nalenej (która czasem odbiega od rzeczy- wistej), czyli takiej, przy której warto BMI wynosi: 20-25.
Podstawowym ródem energii powinny by wglowodany zoone, które mog pokrywa nawet 55-60% zapotrzebowania energe- tycznego. Zaleca si przede wszy- stkim niskoprzetworzone produkty zboowe (razowe pieczywo, maka- rony, patki pszenne i owsiane).
BMI = masa ciaa w kg
2wzrost w m
Nie wicej ni 35% dziennej poday energii powinno pochodzi z tu- szczu, najlepiej w postaci olejów rolinnych. Do smarowania pieczy- wa powinny by uywane tzw. margaryny mikkie.
Pamitajmy o ograniczeniu spo- ycia biaka – w postaci nie tylko misa, ale równie nabiau.
Warto zwróci uwag na dodanie do swojej diety ryb - zwaszcza morskich, a to z uwagi na zawarte w nich wielonienasycone kwasy tuszczowe omega-3 o udowodnio- nym, pozytywnym dziaaniu hamuj- cym rozwój procesu chorobowego.
Aby efektywnie zredukowa tkank tuszczow i wzmocni si mini, naley pamita o aktywnoci fizycznej, np. w postaci 45 minuto- wych spacerów 3 razy w tygodniu, lub 30 minutowych – 5 razy w tygo- dniu wraz z wiczeniami, moliwymi do wykonania przez chorego.
Im wicej tkanki tuszczowej (wi- kszy wskanik BMI), tym wiksze ryzyko schykowej niewydolnoci nerek.
Prawidowy wskanik BMI (Body Mass Index) mieci si w granicach 20-25, a obliczamy go, biorc pod uwag warto wzrostu i masy ciaa.
Chorzy z przewlek chorob nerek cechuj si zmienionym skadem ciaa – otyoci z zani- kiem mini.
Nadmiar tkanki tuszczowej i zwi- zane z tym dolegliwoci s dobrze znane pacjentom z PChN (przewle- ka choroba nerek). Zanik mini dodatkowo powoduje zmniejszenie ich siy. Przekada si to na problem sprawnoci chorych oraz, i jak twier- dz eksperci, istotnie skraca ycie.
4 5
(1,3)Fosfor
Spoycie fosforu w diecie powinno zosta ograniczone z uwagi na poja- wiajce si w przebiegu przewlekej choroby nerek zaburzenia mine- ralno- kostne.
Naley pamita, e produkty biakowe s zarazem bogate w fosfor. Produkty wysoko przetwo- rzone, zawierajce tzw. dodatki do ywnoci (substancje zagszcza- jce, emulgatory, stabilizatory) posiadaj w swoim skadzie fosfor organiczny, który jest w 100% przyswajalny z przewodu pokarmo- wego. Warto zatem uwanie czyta informacje na etykietach w celu ograniczenia produktów zawiera- jcych te skadniki.
(1,3)Potas
Potrzeba kontroli spoycia potasu w diecie pojawia si wraz z pogorsze- niem si funkcji nerek. Ograniczenie poday potasu do ok 2-3g/dob zalecane jest w 4 i 5 stadium prze- wlekej choroby nerek. Zmniejszeniu spoyciu potasu sprzyja np. sposób przygotowania potraw z warzyw. Zaleca si moczenie i podwójne gotowanie bez dodatku soli kuchennej. Dieta z nisk zawarto- ci potasu wie si zwykle z konie- cznoci suplementacji witamin z grupy B i wit. C.
U osób z przewlek chorob nerek
mog wystpowa niedobory niektórych witamin i pierwiastków ladowych, jednak ich rutynowa suplementacja nie jest zalecana.
Warto na pewno pamita o uzupenieniu poziomu
(1)wapnia i witaminy D.
Zmiana nawyków ywieniowych i stylu ycia moe wydawa si wyzwaniem. Dlatego warto uda si na konsultacje do wykwalifikowa- nego dietetyka, który nakreli waciwy plan ywienia i skoryguje ewentualne bdy. Powinnimy pamita o korzyciach, które nios za sob podejmowane przez nas zmiany.
(1,3)Sód
Dzienne spoycie sodu nie powinno przekracza 5 g na dob (1 ye- czka) w populacji ogólnej, jednak u osób z niewydolnoci nerek jego spoycie powinno zosta jeszcze bardziej ograniczone, do ok. 2,5 g/dob. Wie si to z ko- niecznoci cakowitej rezygna- cji z dosalania potraw. Wraz ze zmniejszeniem iloci sodu w die- cie powoli wzrasta wraliwo smakowa i na nowo przyzwycza- jamy si do naturalnych smaków potraw. Okres takiej adaptacji trwa zwykle 2-3 tygodnie. By podkreli smak przygotowywanych posików, sól mona zastpi suszonymi lub wieymi przyprawami zioowymi. Ograniczenie iloci sodu szczegól- nie wane jest u osób z nadcinie- niem ttniczym i obrzkami.
Stosowanie leczenia zachowawczego czcego postpowanie farmakologiczne i dietetyczne, obejmujce terapi
ketoanalogami w poczeniu z diet niskobiakow, moe spowolni progresj choroby i zachowa duej pacjentów
(2)w lepszym stanie ogólnym.
(1,3)Fosfor
Spoycie fosforu w diecie powinno zosta ograniczone z uwagi na poja- wiajce si w przebiegu przewlekej choroby nerek zaburzenia mine- ralno- kostne.
Naley pamita, e produkty biakowe s zarazem bogate w fosfor. Produkty wysoko przetwo- rzone, zawierajce tzw. dodatki do ywnoci (substancje zagszcza- jce, emulgatory, stabilizatory) posiadaj w swoim skadzie fosfor organiczny, który jest w 100% przyswajalny z przewodu pokarmo- wego. Warto zatem uwanie czyta informacje na etykietach w celu ograniczenia produktów zawiera- jcych te skadniki.
(1,3)Potas
Potrzeba kontroli spoycia potasu w diecie pojawia si wraz z pogorsze- niem si funkcji nerek. Ograniczenie poday potasu do ok 2-3g/dob zalecane jest w 4 i 5 stadium prze- wlekej choroby nerek. Zmniejszeniu spoyciu potasu sprzyja np. sposób przygotowania potraw z warzyw. Zaleca si moczenie i podwójne gotowanie bez dodatku soli kuchennej. Dieta z nisk zawarto- ci potasu wie si zwykle z konie- cznoci suplementacji witamin z grupy B i wit. C.
U osób z przewlek chorob nerek
mog wystpowa niedobory niektórych witamin i pierwiastków ladowych, jednak ich rutynowa suplementacja nie jest zalecana.
Warto na pewno pamita o uzupenieniu poziomu
(1)wapnia i witaminy D.
Zmiana nawyków ywieniowych i stylu ycia moe wydawa si wyzwaniem. Dlatego warto uda si na konsultacje do wykwalifikowa- nego dietetyka, który nakreli waciwy plan ywienia i skoryguje ewentualne bdy. Powinnimy pamita o korzyciach, które nios za sob podejmowane przez nas zmiany.
(1,3)Sód
Dzienne spoycie sodu nie powinno przekracza 5 g na dob (1 ye- czka) w populacji ogólnej, jednak u osób z niewydolnoci nerek jego spoycie powinno zosta jeszcze bardziej ograniczone, do ok. 2,5 g/dob. Wie si to z ko- niecznoci cakowitej rezygna- cji z dosalania potraw. Wraz ze zmniejszeniem iloci sodu w die- cie powoli wzrasta wraliwo smakowa i na nowo przyzwycza- jamy si do naturalnych smaków potraw. Okres takiej adaptacji trwa zwykle 2-3 tygodnie. By podkreli smak przygotowywanych posików, sól mona zastpi suszonymi lub wieymi przyprawami zioowymi. Ograniczenie iloci sodu szczegól- nie wane jest u osób z nadcinie- niem ttniczym i obrzkami.
Stosowanie leczenia zachowawczego czcego postpowanie farmakologiczne i dietetyczne, obejmujce terapi
ketoanalogami w poczeniu z diet niskobiakow, moe spowolni progresj choroby i zachowa duej pacjentów
(2)w lepszym stanie ogólnym.
6 7
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa tel.: +48 22 345 67 89 fax: +48 22 345 67 87 KETO/01/07/2020
Pimiennictwo :
1. S. Magorzewicz, 2, K Ciechanowski, L. Kozowska, K. Krzanowska, M.Krzanowski, M. Kaczkan, P. Borek, 6,
M. Jankowska, B. Rutkowski, A. Dbska-lizie ”Zasady ywienia w przewlekej chorobie nerek — stanowisko Grupy Roboczej
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego”, Forum Nefrologiczne 2019, tom 12, nr 4, 240–278.
2. R. Gellert, M. Durlik, S. Magorzewicz – „Ogólnopolskie Badanie pacjentów nefrologicznych”, Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, 2019
3. H. Stoliska – „Dieta w przewlekej chorobie nerek w okresie przed dializ”, Fundacja Nadzieja dla Zdrowia, 2020.
4. Gellert R.: Leczenie postpujcej niewydolnoci nerek ketodiet. Wytyczne do programu zapobiegania mocznicy. Grupa Focus,
Kraków, Warszawa 2002, 6-67.
5. Garneata L, Stancu A, Dragomir D, Stefan G, Mircescu G.: Ketoanalogue-Supplemented Vegetarian Very Low- Protein Diet and
CKD Progression. J Am Soc Nephrol. 2016 Jul;27(7):2164-76. doi:10.1681/ASN. 2015040369. Epub 2016 Jan.
6. Fouque D, Laville M. Low protein diets for chronic kidney disease in non diabetic adults. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul
8;(3):CD001892. doi: 10.1002/14651858.CD001892.pub3.
7. Bellizzi V, Calella P, Carrero JJ, Fouque D. Very low-protein diet to postpone renal failure: Pathophysiology and clinical
applications in chronic kidney disease. Chronic Dis Transl Med. 2018 Mar 8;4(1):45-50. doi:10.1016/j.cdtm.2018.01.003.
eCollection 2018 Mar.
W celu kontroli kalorycznoci diety, iloci poszczególnych skadników odywczych i mineralnych oraz witamin spoywanych w cigu dnia, pomocne na pewno oka si podrczne i proste w obsudze aplikacje mobilne, takie jak np. kalkulatory ywieniowe.
Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8