30
Conferinta 2. Fenomenul “Schimbarea Climei” – analiza situaţiei actuale, identificarea problemelor şi factorilor premordiali care împiedică stoparea acestui fenomen şi adaptarea către noile condiţii de mediu.

Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Conferinta 2.

Fenomenul “Schimbarea Climei” – analiza situaţiei actuale,

identificarea problemelor şi factorilor premordiali care

împiedică stoparea acestui fenomen şi adaptarea către noile

condiţii de mediu.

Page 2: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Ce reprezintă fenomenul Schimbarea Climei? Cauzele Consecintele Cai de ameliorare Schmbarea climei si energetica

Page 3: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Bilantul termic al Planetei si efectul de sera

Page 4: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 5: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 6: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 7: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Care este compoziţia chimică a atmosferei? Care sunt gazele cu efect de sera (GES)?

Compoziţia chimică a atmosferei până la înălţimea de 25 km (Kemp, 1994).

* Gaze inerteComponentul Simbolul chimic Volumul în % (din cantitatea

aerului)

Azotul N2 78,08

Oxigenul O2 20,98

Argonul* Ar 0,93

Dioxidul de carbon CO2 0,035 GES

Neonul* Ne 0,0018

Helium* He 0,0005

Hidrogenul* H 0,00006

Kriptonul* Kr 0,0011

Xenonul* Xe 0,00009

Metanul CH4 0,0017 GES

Ozonul O 0,00006 GES

Page 8: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 9: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Fenomenul Schimbarea Climei.Balanţă dioxidului de carbon în atmosferă

CO2 în atmosferă (< 0,035%)

Arderea combustibililor

Arderea masei

lemnoase

Deşeuri (descompunere

CO2 +CH4)

Fotosinteză

Combustibili Fosili (depozitări istorice

subterane)Masă lemnoasă, sol

Circulatia naturalaImpactul antropic

Page 10: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Generatorii de GES şi stocurile

Generatorii de GES Suprafaţa oceanelor Agricultura (putrefacţie) Deşeuri (CH4) Arderea combustibililor (CO2, CO, CH4, NOx)

Stocările de GES Pădurile Vegetaţia

Page 11: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 12: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Consecintele schimbarilor climatice si adaptarea

Adaptarea la schibari

Page 13: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Activităţi la nivel global privind stoparea şi reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră:

1. La 9 mai 1992 la New York se aprobă Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite

privind schimbarea climei.

Articolul 2. Scopul actualei Convenţii constă în stabilizarea în atmosferă a concentraţiei gazelor de efect de seră la un aşa nivel, care să nu permită un impact antropogenic periculos asupra sistemului climatic. “Sistem climatic” înseamnă ansamblul atmosferei, hidrosferei, biosferei şi geosferei şi interacţiunea lor.

Obligaţii către Convenţia-cadru a ONU Schimbarea Climei: Angajamente de inventariere, limitare şi reducere a emisiilor de GES Angajamente privind adaptarea la impactul schimbărilor climatice  Promovarea cercetării şi observaţiilor sistematice Promovarea educaţiei, formării cadrelor şi sensibilizării publicului

Page 14: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Activităţi la nivel global privind stoparea şi reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră:

2. La 11 decembrie 1997 la cea dea treia Conferinţă a Părţilor Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei la Kyoto (Japonia) a fost adoptat un Protocol adiţional la această Convenţie, care ulterior a fost numit Protocolul de la Kyoto.

În conformitate cu obiectivul final, astfel cum a fost stabilit în art.2 al Convenţiei părţile au convenit să elaboreze politici şi măsurări în concordanţă cu circumstanţele sale naţionale, cum ar fi:

- sporirea eficienţei energetice,- protecţia şi mărirea capacităţii stocurilor,- implementarea surselor de energie regenerabilă, - reducerea emisiilor în managementul deşeurilor, precum şi în producerea, transportului şi distribuţia energiei,- eliminarea barierelor privind imperfecţiunea pieţei, stimularea fiscală, reducerea de taxe şi de subvenţii care contravine scopurilor Convenţiei în toate sectoarele producătoare de gaze cu efect de seră.

2009 - Copenhaden

Page 15: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Care sunt mecanismele de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră conform

Protocolului de la Kyoto?

1. Implementarea în comun a Proiectelor de reducere a emisiilor pentru ţările industrial dezvoltate (ţările din Anexa I a Convenţiei).

2. Comerţul internaţional cu cote de emisii.3. Mecanismul Dezvoltării Nepoluante.Prin intermediul acestor mecanisme în perioada 2008-2012 ţările industriale dezvoltate (ţările din Anexa I a Convenţiei) vor reduce cantitatea emisiilor gazelor cu efect de seră cu cel puţin 5% comparativ cu anul de bază 1990 (686415Gg). Acesta va fi principalul beneficiu de mediu al protocolului de la Kyoto.

Integrarea programelor de mediu în programe naţionale de dezvoltare economică

Ţările au dreptul să acţioneze pentru o dezvoltare durabilă şi trebuie să se ocupe efectiv de aceasta. Este necesar ca politicile şi măsurile destinate protejării sistemului climatic împotriva schimbărilor provocate de om să fie adaptate în programe naţionale de dezvoltare, dezvoltarea economică fiind indispensabilă pentru adoptarea unor măsuri destinate să facă faţă schimbărilor climatice.

Page 16: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia – Cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei nr.29-XV din 13.02.2003

Priorităţi ale RM în domeniul ariei tematice Schimbarea Climei (SC):

promovarea eficienţei energetice la producere, transport, distribuire şi la consum şi conservarea energiei;

folosirea surselor regenerabile de energie (ne poluante); sporirea suprafeţelor împădurite, adaptarea la noi condiţii de mediu

şi asigurarea unui management optim în domeniul forestier; continuarea proceselor de reformare a sectorului agroalimentar,

adaptarea lui la cerinţele economiei de piaţă şi noi condiţii de mediu; asigurarea accesului durabil la surse calitative de apă potabilă

pentru întreaga populaţie şi folosirea durabilă a resurselor acvatice; adaptarea sănătăţii publice la noi condiţii economice şi de mediu; promovarea educaţiei, formării şi sensibilizării publicului; promovarea cercetării şi observaţiilor sistematice.

Page 17: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Consum Energie

0

4

8

12

1800 1920 1940 1960 1980 2000

Concentraţie de CO2

100

200

300

400

1800 1920 1940 1960 1980 2000

Informaţie acumulată

6

2E+10

4E+10

6E+10

8E+10

1E+11

1800 1920 1940 1960 1980 2000

Relatia directa intre energetica – dezvoltare - schimbarea climei

Page 18: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

К. Г. Паустовский: Cr. Flavin, N. Lenssen “Valul energetic”

Лишняя тона угля – это лишняя книжка хороших стихов, это тепло, свет, это спрессованная в чёрном блестящем камне – сила и богатство мыслей и ощущений нашей эпохи.

“Povara în curs de acumulare a gazelor cu efect de seră care rezultă din economia combustibililor fosili pune în pericol climatul global, nu numai pentru noi, dar îndeosebi pentru generaţiile viitoare”.

Page 19: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Cai de ameliorare –reducere a emisiilor de GES

Reducerea consumului total de energie. Folosirea raţională a energiei. Reducerea de GES la producerea de energie. Înlocuirea energiei bazate de surse fosile cu surse regenerabile.

Page 20: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Structura consumului energetic actual

Hidro Vânt 1113 Mtcc Biomasa Soare

Total

Cărbune 2756 Mtcc Petrol 3688 Mtcc Gaze 2849 Mtcc Total 9293 Mtcc

Page 21: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Suprafaţa preconizată împăduririi în perioada 2003-2020 pe zone geografice şi categorii de

vegetaţie forestieră (ha).

3694

8633

3724

18172

5509

12849

8215

39817

2937

6852

3002

14663

05000

10000150002000025000300003500040000

Zona deNord

Zona deCentru

Zona deSud

Perdele forestiere de protecţie a câmpurilor Perdele forestiere antierozionale

Plantaţii forestiere de protecţie a apelor Plantaţii forestiere pe terenuri degradate

Page 22: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Deşeuri. Dinamica suprafeţelor rampelor de depozitare, ha

0

500

1000

1500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Suprafaţa totală, ha

Page 23: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

Multumesc pentru atentie

Page 24: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei

PROIECTUL SCHIMBAREA CLIMEI: PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR PRIORITARE (Faza II)

Raport elaborat în cadrul proiectului “Schimbarea Climei: Promovarea activităţilor prioritare (Faza II)” implementat de ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în colaborare cu PNUD Moldova şi susţinut de GEF (Fondul Global de Mediu)

Page 25: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 26: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 27: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 28: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 29: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei
Page 30: Cursul 2. 20.02.10 Efectul Schimbarea Climei