of 166 /166
I. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI CA DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ.3 I.1. CULTURA FIZICĂ PARTE A CULTURII UNIVERSALE.....................3 I.2. SARCINILE TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE...............................5 I.3. PROBLEMATICA TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI.................6 I.4. IZVOARELE TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI....................6 I.5. CONSTITUIREA, EVOLUŢIA ŞI LOCUL TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI.7 II. NOŢIUNILE PRINCIPALE ALE TMEFS...............................9 II.1. NECESITATEA CUNOAŞTERII NOŢIUNILOR TEORETICE DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI................................................9 II.2. NOŢIUNEA EDUCAŢIE FIZICĂ.....................................10 II.3. NOŢIUNEA SPORT............................................12 II.4. NOŢIUNEA MIŞCAREA OMULUI....................................16 II.5. NOŢIUNEA CAPACITATE MOTRICĂ.................................23 II.6. NOŢIUNEA PSIHOMOTRICITATEA OMULUI.............................24 II.7. NOŢIUNEA APTITUDINE PSIHO- MOTRICĂ............................25 II.8. NOŢIUNEA SARCINĂ MOTRICĂ....................................25 II.9. NOŢIUNEA DEPRINDERE MOTRICĂ..................................26 II.10. NOŢIUNEA EXERCIŢIU FIZIC...................................26 II.11. NOŢIUNEA DEZVOLTARE FIZICĂ..................................27 III. EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL CA ACTIVITĂŢI SOCIALE............28 III.1. ORIGINE..................................................28 III.2. ESENŢĂ...................................................28 III.3. IDEAL...................................................28 III.4. FUNCŢII..................................................29 III.5. OBIECTIVE................................................29 IV. SISTEMUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI FIZICE ŞI ANTRENAMENTULUI SPORTIV..........................................................32 IV.1. MIJLOACELE SPECIFICE........................................32 1. Exerciţiul fizic................................................................................................................. 32 2. Aparatura de specialitate.............................................................................................. 32 3. Mijloace (şi măsuri ) de refacere după efort............................................................... 33 IV.2. MIJLOACELE NESPECIFICE.......................................33 1. Condiţiile (măsurile) igienice........................................................................................ 33 2 . Factorii naturali de călire............................................................................................. 33 3. Mijloace împrumutate................................................................................................... 34 IV.3. EXERCIŢIUL FIZIC – MIJLOC DE BAZA AL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ...............................................................34 V. COMPONENTELE PROCESELOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT.........................................................36 V.1. CUNOŞTINŢELE DE SPECIALITATE...................................36 1

curs tefs New+cuprins

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bun

Text of curs tefs New+cuprins

Page 1: curs tefs New+cuprins

I. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI CA DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ.........................................3

I.1. CULTURA FIZICĂ – PARTE A CULTURII UNIVERSALE..............................................................................3I.2. SARCINILE TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE.................................................................................................5I.3. PROBLEMATICA TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI........................................................................6I.4. IZVOARELE TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI..............................................................................6I.5. CONSTITUIREA, EVOLUŢIA ŞI LOCUL TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI..............................................7

II. NOŢIUNILE PRINCIPALE ALE TMEFS........................................................................................9

II.1. NECESITATEA CUNOAŞTERII NOŢIUNILOR TEORETICE DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI.............9II.2. NOŢIUNEA EDUCAŢIE FIZICĂ.........................................................................................................10II.3. NOŢIUNEA SPORT.....................................................................................................................12II.4. NOŢIUNEA MIŞCAREA OMULUI....................................................................................................16II.5. NOŢIUNEA CAPACITATE MOTRICĂ.................................................................................................23II.6. NOŢIUNEA PSIHOMOTRICITATEA OMULUI......................................................................................24II.7. NOŢIUNEA APTITUDINE PSIHO- MOTRICĂ........................................................................................25II.8. NOŢIUNEA SARCINĂ MOTRICĂ.....................................................................................................25II.9. NOŢIUNEA DEPRINDERE MOTRICĂ.................................................................................................26II.10. NOŢIUNEA EXERCIŢIU FIZIC.......................................................................................................26II.11. NOŢIUNEA DEZVOLTARE FIZICĂ...................................................................................................27

III. EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL CA ACTIVITĂŢI SOCIALE..........................................................28

III.1. ORIGINE.................................................................................................................................28III.2. ESENŢĂ..................................................................................................................................28III.3. IDEAL.....................................................................................................................................28III.4. FUNCŢII..................................................................................................................................29III.5. OBIECTIVE...............................................................................................................................29

IV. SISTEMUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI FIZICE ŞI ANTRENAMENTULUI SPORTIV........................32

IV.1. MIJLOACELE SPECIFICE...............................................................................................................321. Exerciţiul fizic......................................................................................................................322. Aparatura de specialitate....................................................................................................323. Mijloace (şi măsuri ) de refacere după efort........................................................................33

IV.2. MIJLOACELE NESPECIFICE...........................................................................................................331. Condiţiile (măsurile) igienice...............................................................................................332 . Factorii naturali de călire...................................................................................................333. Mijloace împrumutate........................................................................................................34

IV.3. EXERCIŢIUL FIZIC – MIJLOC DE BAZA AL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI...........................................34

V. COMPONENTELE PROCESELOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT..........36

V.1. CUNOŞTINŢELE DE SPECIALITATE...................................................................................................36V.2. INDICII MORFO-FUNCŢIONALI.......................................................................................................36V.3. ELEMENTELE DE CONŢINUT ALE ALTOR LATURI ALE EDUCAŢIEI.............................................................37V.4. CALITĂŢILE MOTRICE..................................................................................................................38

VI. DEPRINDERILE ŞI PRICEPERILE MOTRICE...............................................................................46

VI.1. DEFINIȚIE ȘI CARACTERISTICI.......................................................................................................46VI.2. ETAPELE FORMĂRII DEPRINDERILOR MOTRICE.................................................................................47VI.3. CLASIFICAREA DEPRINDERILOR MOTRICE........................................................................................49VI.4. TRANSFERUL ŞI INTERFERENŢA....................................................................................................51

1

Page 2: curs tefs New+cuprins

VI.5. PRICEPERILE MOTRICE...............................................................................................................52

VII. PRINCIPIILE DE INSTRUIRE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT.....................................................54

VII.1. PRINCIPIUL PARTICIPĂRII CONŞTIENTE ŞI ACTIVE.............................................................................54VII.2. PRINCIPIUL INTUIŢIEI................................................................................................................55VII.3.PRINCIPIUL ACCESIBILITĂŢII.........................................................................................................56VII.4. PRINCIPIUL SISTEMATIZĂRII ŞI CONTINUITĂŢII................................................................................57VII.5. PRINCIPIUL LEGĂRII INSTRUIRII DE CERINŢELE ACTIVITĂŢII PRACTICE....................................................58VII.6. PRINCIPIUL ÎNSUŞIRII TEMEINICE (AL DURABILITĂŢII).......................................................................58

VIII. NOŢIUNI GENERALE DESPRE EFORT ÎN PROCESUL DE PRACTICARE A EXERCIŢIILOR FIZICE...60

VIII.1. COMPONENTELE EFORTULUI.....................................................................................................60VIII.2. ORIETAREA EFORTULUI............................................................................................................62VIII.3. OBOSEALA............................................................................................................................63

IX. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA OMULUI ÎN DIFERITE PERIOADE ALE VIEŢII..............................65

IX.1. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA OMULUI – GENERALITĂŢI.....................................................................65IX.2. CARACTERISTICI GENERALE ALE OMULUI LA DIFERITE VÂRSTE.............................................................68

X. CARACTERISTICI ALE MOTRICITĂȚII LA DIFERITE VÂRSTE........................................................70

X.1. ACTIVITATEA MOTRICĂ LA PREŞCOLARI...........................................................................................70X.2. ACTIVITATEA MOTRICĂ LA ŞCOLARI................................................................................................71X.3. CARACTERISTICI ALE MOTRICITĂȚII LA MATURITATE...........................................................................73X.4. EFECTELE SANOGENETICE ALE SPORTULUI.......................................................................................74X.5. FACTORII DE RISC AI SĂNĂTĂŢII.....................................................................................................75

XI. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA MOTRICĂ INDEPENDENTĂ.................................77

XI.1. INDICELE DE MASĂ CORPORALĂ...................................................................................................77XI.2. EVALUAREA CAPACITĂŢII AEROBE DE EFORT...................................................................................79XI.3. EVALUAREA FORŢEI ŞI REZISTENŢEI MUSCULARE..............................................................................81XI.4. EVALUAREA CONSUMULUI ENERGETIC ZILNIC ŞI STABILIREA RAŢIEI ALIMENTARE.....................................81XI.5. INDICELE DE ACTIVITATE FIZICĂ....................................................................................................83XI.6. ESTIMAREA CONSUMULUI DE CALORII PE BAZA INTENSITĂŢII ŞI DURATEI EFORTULUI...............................85

XII. PRINCIPII ŞI REGULI PENTRU ALCĂTUIREA PROGRAMELOR ÎN SPORTUL PENTRU SĂNĂTATE 91

XII.1. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A UNUI PROGRAM DE ACTIVITĂŢI MOTRICE PENTRU SĂNĂTATE......................92XII.2. Patologia specifică în sportul pentru toţi............................................................................94

2

Page 3: curs tefs New+cuprins

I. TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI CA

DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ

I.1. Cultura fizică – parte a culturii universale

Cultura universală, ca ansamblul de valori materiale şi spirituale

acumulate de societate de-a lungul timpului, cuprinde şi cultura fizică.

Aceasta este considerată un domeniu foarte complex al vieţii sociale

care conţine rezultatele gândirii concretizate în categoriile de bază,

termenii specifici, cadrul normativ, instituţiile, baza materială, etc.

Culturii fizice i se subordonează cunoştinţele teoretice şi achiziţiile

practice, dar şi educaţia ca proces fundamental la nivelul societăţii.

Educaţia fizică şi sportul completează aria culturii unui popor,

favorizează lărgirea cunoaşterii omului şi face posibilă înscrierea de noi

valori în ansamblul culturii universale.

Cultura fizică este o componentă a culturii universale –

ansamblu de categorii, legi, instituţii şi bunuri materiale prin care se

valorifică exerciţiile fizice (în scopul perfecţionării potenţialului

biologic şi, implicit, spiritual al omului și, ca orice act de cultură

presupune patru momente în devenirea sa:

- cognitiv

- axiologic

- creator

- generalizator.

Cultura fizică cuprinde următoarele tipuri de valori:

3

Page 4: curs tefs New+cuprins

- create de-a lungul evoluţiei istorice (performanţe, recorduri,

discipline ştiinţifice);

- create în dezvoltarea filogenetică a omului (dezvoltare fizică

armonioasă, idealul de corp armonios reflectat în creaţii artistice,etc.);

- create în procesul direct de practicare a exerciţiilor fizice

( educaţie fizică, antrenament sportiv);

- materiale subordonate creşterii performanţei sportive (instalaţii,

aparatură de refacere);

- realizate prin spectacolul sportiv (categorii etice şi estetice,

corectitudine, respect reciproc).

Valori certe ale culturii fizice constituie performanţele sportive,

recordurile, elementele şi procedeele tehnice (ca modele ideale),

acestea fiind într-o evoluție permanentă datorată preocupărilor și

eforturilor celor implicați în această formă de activitate socială.

Prin complexitatea sa, acest domeniu se pretează la o abordare multi-,

pluri- şi interdisciplinară, fiind de fapt, expresia unei însumări de

discipline ştiinţifice care abordează domeniul nostru, din puncte de

vedere specifice pentru fiecare, în parte.

Specialişti renumiţi ai domeniului consideră cultura fizică prima

formă de cultură, generată din necesitatea primordială a omului de a se

pregăti pentru lupte şi vânătoare, în vederea asigurării existenţei.

I.2 Obiectul de studiu al teoriei educației fizice

Orice domeniu al cunoaşterii poate dobândi statutul de ştiinţă

numai dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

- să aibă obiect propriu de studiu;

4

Page 5: curs tefs New+cuprins

- să aibă metode proprii (sau adaptate) de cercetare;

- să aibă noţiuni bine conturate (terminologia), unele la nivel de

concepte;

- să stabilească legi, norme, cerinţe, principii specifice obiectului

său de studiu, în urma verificării în practica avansată a unor ipoteze;

- să clasifice şi să cuantifice propriile categorii şi probleme

(Cîrstea, Gh., 1992).

Orice domeniu de activitate științifică are următoarele

subcomponente:

Istoria Teoria Metodica Practica

Acestea au o problematică distinctă, dar fiecare se bazează și se

intercondiționează cu toate celelalte.

Teoria activităţilor fizice şi sportului are ca obiect de studiu

perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice a omului prin

practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. Alte discipline studiază

aceeaşi problematică, aprofundând-o pentru un domeniu mai restrâns

(atletism, gimnastică,baschet, etc.). Toate principiile, conceptele,

normele Teoriei şi metodicii educaţiei fizice şi sportului (în general)

sunt valabile şi pentru toate Teoriile şi metodicele particulare.

Preocupările majore ale acestei discipline vizează educaţia fizică

şi sportul în rândul tinerei generaţii, dar şi pentru alte categorii de

populaţie ce constituie subsisteme ale acestui domeniu.

I.3. Sarcinile teoriei educaţiei fizice derivă din cele trei funcţii

importante ale sale:

- funcţia cognitivă,de analiză şi explicare a tuturor aspectelor

5

Page 6: curs tefs New+cuprins

domeniului, de prezentare a idealului, a obiectivelor în raport cu

necesităţile sociale,de prezentare a celor mai eficiente forme de

organizare.

- funcţia normativă, de stabilire a legilor, normelor, cerinţelor

generale necesare în activitatea respectivă.

- funcţia tehnică, de a capacita pe cei ce conduc procesul

instructiv-educativ cu tehnologii de predare,iar pe cei care sunt

beneficiari, cu tehnici de învăţare.

I.4. Problematica teoriei educaţiei fizice şi sportului cuprinde

următoarele aspecte mai generale(bazele teoretice fundamentale ale ed.

fizice şi sportului):

- noţiunile fundamentale din domeniu

- educaţia fizică şi sportul ca activităţi sociale

- originea şi esenţa acestora

- idealul, funcţiile şi obiectivele educaţiei fizice şi sportului

- sistemul de educaţie fizică şi sport din ţara noastră

- sistemul mijloacelor educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv

- exerciţiul fizic, mijloc de bază

- caracteristici teoretice ale principalelor componente ale

procesului de practicare a exerciţiului fizic: calităţile motrice,

deprinderile şi priceperile motrice, cunoştinţele teoretice de

specialitate, indicii morfo-funcţionali, etc.

I.5. Izvoarele teoriei educaţiei fizice şi sportului sunt:

- practica domeniului, care oferă în permanenţă date care, prin

analiză şi generalizare de către teoreticieni duce din nou la

6

Page 7: curs tefs New+cuprins

îmbunătăţirea activităţii practice. Teoria constituie un factor stimulator,

de progres pentru practică.

- datele existente(moştenirea), realizate prin valorificarea critică

a ideilor, invenţiilor,(inclusiv exerciţii) şi adaptarea lor la condiţiile şi

necesităţile actuale şi de perspectivă.

- metodele de cercetare ştiinţifică sunt cele ale întregului proces

de instruire şi educaţie(de tip pedagogic, psiho-pedagogic), cu unele

adaptări dictate de specificul domeniului nostru. Sunt şi alte

domenii(statistica) care ne oferă metode foarte utile în cercetarea din

domeniul nostru.

În funcţie de scopul urmărit de activitatea de cercetare, există

următoarele metode:

Pentru documentare: metoda istorică,studiul bibliografiei

de specialitate

Pentru recoltarea de date:monografia, observaţia,

măsurarea şi testarea, ancheta,convorbirea, interviul,testul

sociometric.

Pentru verificarea unor ipoteze:experimentul

Pentru prelucrarea datelor recoltate:statistica

Pentru analiza rezultatelor: intabelarea, reprezentarea grafică

Aceste metode trebuie folosite în sistem.

I.6. Constituirea, evoluţia şi locul teoriei educaţiei fizice şi

sportului în “ştiinţa educaţiei fizice şi sportului.”

Multă vreme au existat cunoştinţe disparate despre practicarea

exerciţiilor fizice de către fiinţa umană, iar încercări de generalizare a

7

Page 8: curs tefs New+cuprins

lor au existat încă din cultura popoarelor antice.

Teoria domeniului nostru, ca ştiinţă a apărut (mai târziu)

datorită:

- introducerii educaţiei fizice în şcoli;

- extinderii practicării exerciţiilor fizice de diferite categorii de

populaţie;

- apariţiei grupărilor sportive;

- crearea instituţiilor care pregătesc cadre calificate pentru

domeniu etc.;

Teoria educaţiei fizice are următoarele preocupări de bază:

- explicarea locului, rolului şi funcţiilor practicării exerciţiilor

fizice;

- fundamentarea mijloacelor, metodelor și strategiilor activității;

- principiile care stau la baza acestei activităţi;

- formele de organizare a practicării exerciţiilor fizice;

Cu timpul, educaţia fizică şi sportul s-au diversificat şi au apărut:

Teoria şi Metodica Educaţiei Fizice şi sportive (TMEFS) şcolare,

TMEFS profesionale şi a sportului de masă,,Teoria şi Metodica

antrenamentului sportiv, Teoria şi Metodica fiecărei ramuri de sport,

etc.

Acestea constituie un sistem de discipline ştiinţifice cu grade

diferite de generalizare, numit “Ştiinţa Educaţiei Fizice şi Sportului”. În

cadrul acestui sistem, Teoria Educaţiei Fizice şi Sportului are cel mai

mare grad de generalizare, aflându-se la baza întregii activităţi teoretice

şi practice a domeniului.

8

Page 9: curs tefs New+cuprins

II. NOŢIUNILE PRINCIPALE ALE TMEFS

Terminologia clară şi precisă (limbajul propriu) este una din

condiţiile pe care le presupune o ştiinţă.

II.1. Necesitatea cunoaşterii noţiunilor teoretice din domeniul

educaţiei fizice şi sportului

Comunicarea dintre profesor şi student, între studenţi, precum şi

înţelegerea conţinutului literaturii de specialitate se poate realiza

eficient numai dacă toţi participanţii dau acelaşi înţeles termenilor

utilizaţi, respectiv, folosesc un limbaj comun.

Comunicarea, respectiv transmiterea informaţiei, presupune

descifrarea cuvintelor şi stabilirea semnificaţiei lor, numai

recepţionarea cuvintelor fiind insuficientă.

Pentru a înţelege problematica educaţiei fizice şi sportului este

necesar a cunoaște mai întâi, limbajul, pentru a nu face confuzii între

termenii vehiculaţi.

Un vocabular satisfăcător solicită ca fiecare cuvânt, fiecare

termen să fie însoţit de noţiunea respectivă, să înţelegem exact

semnificaţia fiecărui cuvânt. De fapt nu se învaţă cuvinte sau termeni,

se învaţă noţiuni, învăţarea cuvintelor fără să se cunoască înţelesul lor

reprezintă învăţare mecanică.

9

Page 10: curs tefs New+cuprins

Importanţa terminologiei a determinat pentru fiecare ştiinţă

stabilirea categoriilor specifice. Ştiinţa mişcărilor omului are

numeroase noţiuni specifice, între care principale sunt:

- educaţia fizică

- sport

- mişcarea omului

- motricitatea omului

- capacitatea motrică

- aptitudine psihomotrică.

- deprindere motrică

- sarcină motrică

- exerciţiu fizic

II.2. Noţiunea educaţie fizică

Noţiunea educaţie fizică este definită de specialişti în diverse

variante, cei mai mulţi o definesc astfel: "educaţia fizică reprezintă o

componentă a educaţiei generale care există ca proces pedagogic

organizat sau independent şi care prin intermediul exerciţiilor fizice

produce schimbarea comportamentului uman (în plan motric, cognitiv,

social, estetic şi afectiv").

Terminologia educaţiei fizice şi sportului dă următoarea

definiţie: "Prin educaţie fizică, a cărei noţiune superioară este educaţia,

înţelegem: activitatea care valorifică sistematic ansamblul formelor de

practicare a exerciţiilor fizice în scopul măririi în principal a

potenţialului biologic al omului în concordanţă cu cerinţele sociale".

10

Page 11: curs tefs New+cuprins

Alţi autori arată că "educaţia fizică reprezintă un proces dirijat în

vederea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice ale oamenilor, în

concordanţă cu particularităţile de vârstă şi de sex, cu cerinţele vieţii

sociale, cu particularităţile diferitelor profesii, precum şi cu cerinţele

menţinerii îndelungate a bunei condiţii fizice".

- Educația fizică poate fi considerată o formă de educație prin

dirijarea proceselor de transformare fizică, la nivelului corpului uman

(educație fizică = educație prin fizic), promovând ideea de echilibrare a

ființei umane prin efort fizic special conceput și dirijat.

- Educația fizicului, după unii autori (din SUA, în anii 1930)

promovează dezvoltarea corpului uman ca și corp fizic, ținând seama

de contribuția procesului respectiv la formarea personalității

individului, recomandând ca accentul să fie pus pe latura fizică, astfel,

fiecare domeniu educațional, urmărindu-și specificul.

- Educația pentru mișcare prin care se urmărește dezvoltarea

personalității sub aspect psihomotor, afectiv și cognitiv.

Este un proces deliberat construit şi desfăşurat în vederea

perfecţionării (1) dezvoltării fizice şi (2) a capacităţii motrice, în

funcţie de particularităţile de sex, vârstă , cerinţe de integrare, etc.

- componentă a educaţiei generale(alături de cea intelectuală,

estetică, morală, tehnică);

- proces de educare a fizicului uman, cu implicaţii şi în alte

planuri ale formării personalităţii.

Există educaţia fizică: a tinerei generaţii, militară, profesională, a

vârstnicilor, etc.

11

Page 12: curs tefs New+cuprins

Este organizată sub formă de:

- proces instructiv-educativ special conceput;

- activitate independentă.

Are un pronunţat caracter formativ, fără să fie exclus cel

competitiv.

Subsistemele educaţiei fizice:

- educaţia fizică a generaţiei tinere, în şcoli, care trebuie să aibă

o orientare competitivă cu accent pe practicarea socio-educativă a

sporturilor;

- educaţia fizică profesională - specifică diferitelor profesiuni;

- educaţia fizică militară;

- educaţia fizică a vârstnicilor.

II.3. Noţiunea sport

Charta Europeană a Sportului pentru Toţi dă următorul înţeles:

"Sport înseamnă toate formele de activitate fizică menite, printr-o

participare organizată sau nu, să exprime sau să amelioreze condiţia

fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale sau să conducă

la obţinerea de rezultate în competiţii de orice fel".

Această analiză are în vedere toate sporturile, dar se

concentrează mai ales asupra activităţilor recreaţionale active, care

presupun perioade de exerciţiu dinamic şi ritmic susţinut bazat pe

locomoţie ca element constitutiv major.

Din alte puncte de vedere, prin sport în mod larg, se înţelege:

"activitatea competiţională, pregătirea specială în acest scop, relaţiile

12

Page 13: curs tefs New+cuprins

specifice dintre oameni şi reglementările în sfera acestor activităţi,

precum şi rezultatele obţinute cu semnificaţie socială, luate în

totalitatea lor".

Terminologia educaţiei fizice şi sportului prezintă următoarea

semnificaţie a sportului: "Activitatea specifică de întrecere în care se

valorifică intensiv formele de practicare a exerciţiilor fizice în vederea

obţinerii de către individ sau colectiv a perfecţionării posibilităţilor

morfo - funcţionale şi psihice concretizate într-un record, o depăşire

proprie sau a partenerului".

Definiţiile de mai sus scot în evidenţă că esenţa sportului o

constituie activitatea competiţională - întrecerea.

Sportul este o activitate ideală pentru a antrena comportamentul

social, este generat de reguli relativ stricte şi există norme de

sancţionare a nonconformării şi de pedepsire a comportamentului

deviant.

Charta Internaţională a Educaţiei Fizice şi Sportului declarată de

UNESCO prevede: "Educaţia fizică şi sportul constituie un element

esenţial al educaţiei permanente în sistemul global de educaţie".

Are următoarele caracteristici:

- fenomen social dezvoltat sub impulsul Jocurilor Olimpice

moderne.

- se concretizează prin structuri motrice complexe, diferenţiate

pe discipline, ramuri şi probe

- subcomponente: “sportul de masă”, baza de masă a sportului de

performanţă, sportul de performanţă şi sportul de mare performanţă

13

Page 14: curs tefs New+cuprins

- are un pronunţat caracter competitiv (neexcluzând pe cel

formativ).În competiţii se valorifică acumulările realizate prin

antrenamente

- funcţiile sportului: contribuie la asigurarea unei stări optime de

sănătate, la dezvoltarea gustului pentru mişcare, la integrarea socială a

individului

Clasificarea disciplinelor, ramurilor sau probelor sportive este

foarte diversă:

- clasice şi moderne

- individuale, pe echipe, mixte.

- olimpice şi neolimpice, etc.

Sportul trebuie abordat în legătură cu alte domenii: educaţia,

sănătatea, serviciile sociale, amenajarea teritoriului, protecţia mediului,

arta, serviciile pentru petrecerea timpului liber etc.

În semnificaţia menţionată a sportului, intră şi alte noţiuni

derivate şi anume:

- sport competiţional

- sport de performanţă

- sport de înaltă performanţă

- performanţă sportivă

- sport profesionalizat

- competiţie sportivă

- disciplină sportivă

- ramură sportivă

- probă sportivă

14

Page 15: curs tefs New+cuprins

- sport de prestaţie

- sport de situaţie

Sportul competiţional este o formă a practicii sportive, al cărui

scop este compararea performanţei.

Sport de performanţă are semnificaţia de atingere a performanţei

personale maxime.

Sportul de înaltă performanţă se referă la succesele şi recordurile

internaţionale.

Performanţa sportivă. în sens general performanţa sportivă

reprezintă un rezultat al activităţii psiho- motrice, superior rezultatelor

cunoscute la un moment dat. În sens sportiv performanţa desemnează

atât progresul cât şi rezultatul unei acţiuni care, din punct de vedere

normativ reprezintă măiestria sau îndeplinirea unei sarcini cât mai bine

posibil, în sens pedagogic, performanţa sportivă se referă la

modificarea comportamentului motric de iniţiere, învăţare,

perfecţionare, supraperfecţionare.

Noţiunea de sport profesionalizat se referă la prezentarea

performanţei ca spectacol de către sportivii care au această profesie.

Competiţia sportivă este definită ca un fenomen social complex

care se desfăşoară în condiţiile principiului performanţei şi reprezintă

esenţa sportului. Competiţiile sportive au următoarele funcţii:

- funcţia culturală

- funcţia comercială

- funcţia de comunicare socială

- funcţia de politică sportivă

15

Page 16: curs tefs New+cuprins

Pierre de Coubertain considera sportul un domeniu de

manifestare a excelenței, manifestând pentru transferarea în viața

cotidiană a valorilor umane rezultate din practicarea sporturilor. El mai

afirma că nimic nu este suficient de solid, de durabil în educația fizică,

fără o strânsă legătură cu valențele sportului.

Sportul, așa cum este menționat în Charta Europeană a Sportului,

trebuie să devină un bun al tuturor, fiind un factor de cultură, un mijloc

de dezvoltare a omului, un factor de întărire a sănătății.

Noţiunile de disciplină sau ramură Sportivă diferenţiază

sporturile între ele. Proba sportivă reprezintă o structură diferită dintr-

un sport (atletism – gimnastică – schi - înot).

Antrenamentul sportiv

- un proces instructiv-educativ, sistematic şi continuu, gradat, de

adaptare a organismului omenesc la eforturi fizice şi psihice intense, în

scopul obţinerii de rezultate înalte într-una din formele competitive de

practicare a exerciţiilor fizice

- este laboratorul de pregătire a celor talentaţi pentru obţinerea de

performanţe superioare în sport

- cuprinde mai puţini practicanţi şi exerciţii fizice decât educaţia

fizică.

- planificarea activităţii are multe aspecte specifice.

16

Page 17: curs tefs New+cuprins

II.4. Noţiunea mişcarea omului

Mişcarea, în general, este definită ca fiind o categorie filosofică

înglobând toate schimbările şi procesele care au loc în univers, sau

orice transformare.

Generic, mişcarea desemnează ieşirea din starea de imobilitate,

de stabilitate, schimbarea locului, a poziţiei, deplasarea unui obiect sau

a unei fiinţe.

Mişcarea are următoarele forme particulare:

- mişcarea fizică;

- mişcarea chimică;

- mişcarea biologică;

- mişcarea conştiinţei (psihologică);

- mişcarea socială;

- mişcarea informaţiei pentru formele de mai sus.

Mişcarea observabilă este o proprietate a materiei vii, ca atare

omul este caracterizat şi de mişcare, el se mişcă deplasându-se în spaţiu,

segmentele corpului se mişcă unele în raport cu celelalte şi cu diferite

puncte din mediu, se mişcă celulele, atomii, particulele elementare. La

om se manifestă toate formele de manifestare ale mişcării de mai sus.

Legile mişcării la om:

1- Legea utilităţii, a efortului util, cea a eficienţei cu un

consum minim de energie şi efecte optime selecţionarea actelor

motrice, a traiectoriilor, unghiurilor articulaţiilor, eliminarea gesturilor

inutile.

17

Page 18: curs tefs New+cuprins

1- Legea efortului voluntar sau a intenţionalităţii în vederea

realizării unui scop prin participare conştientă, volitivă.

2- Legea temporalităţii şi spaţialităţii. Orice mişcare se

desfăşoară în spaţiu şi timp, respectiv corpul întreg sau segmentele lui

se deplasează după anumite traiectorii în ritmuri convenabile care oferă

mişcării cursivitate, expresivitate, eficienţă.

Mişcarea omului, din punct de vedere didactic, are următoarele

elemente componente: actul motric, acţiunea motrică, activitatea

motrică.

Mişcarea omului (capacitatea motrică) - totalitatea actelor

motrice efectuate de om pentru întreţinerea relaţiilor sale cu mediul

natural şi social (inclusiv cele specifice unor ramuri de sport.)

Capacitatea motrică a omului se concretizează în următoarele

elemente:

- actul motric - o expresie de comportament realizată prin

muşchii scheletici, pentru a realiza o acţiune sau o activitate motrică.

Actul motric este elementul de bază al oricărei mişcări,

efectuat în scopul adaptării imediate sau al construirii de acţiuni

motrice (exemplu: împingerea mingii spre sol în timpul driblingului în

jocul de handbal).

M. Epuran precizează că „actele motrice sunt expresia cea mai

simplă a reacţiilor adaptive ale individului la situaţiile concrete în care

se află, din necesitatea dialogului cu natura, cu alţii sau cu sine". Ele

constituie materialul de construcţie al acţiunilor motrice.

18

Page 19: curs tefs New+cuprins

În general, scopul gestului motric poate avea numeroase aspecte:

poate fi exprimare a unei mişcări sau de manipulare a unui obiect

vizibil sau invizibil, apropiat sau îndepărtat.

-acţiunea motrică (deprinderea) - un ansamblu de acte motrice în

scopul rezolvării unor sarcini precise. Acţiunea motrică desemnează un

sistem de acte motrice prin care se atinge un scop imediat, unic sau

integrat într-o activitate motrică (de exemplu: contraatacul din jocul de

handbal). Acţiunea motrică este determinată de integrarea factorilor

energetici, cinematici şi cognitive ai mişcării şi are caracteristici de

constanţă în sensul că se poate repeta şi, caracter unic în sensul că

repetarea nu se face niciodată identic.

Actualizând, noţiunea acţiune motrică M. Epuran precizează:

„acţiunile motrice sunt sinteze de acte motrice care răspund rezolvării

unei sarcini imediate". Acţiunile motrice constituie domeniul de studiu

al pedagogiei speciale a domeniului nostru (didactica educaţiei fizice şi

sportului). Cunoaşterea mecanismelor acţiunilor, a structurii dinamicii

lor, conduce la perfecţionarea exerciţiilor, la îmbunătăţirea procesului

de învăţare şi desfăşurarea gestului motric.

Toată psihologia şi metodica învăţării şi perfecţionării tehnicii şi

tacticii se sprijină pe progresele înregistrate de studiul biomecanic şi

metodico - pedagogic al acţiunilor elevului sau sportivului.

-activitatea motrică – ansamblu de acţiuni motrice, cu reguli şi

forme de organizare bine sistematizate în scopul obţinerii unui efect

complex de adaptare a organismului şi de perfecţionare a dinamicii

acestuia(antrenament sportiv, activitatea competiţională sau cea de

19

Page 20: curs tefs New+cuprins

educaţie fizică). Activitatea motrică este definită ca fiind un ansamblu

de acţiuni motrice articulate sistematic pe baza unor idei, reguli, forme

organizatorice, având drept rezultantă adaptarea complexă a

organismului pe termen lung. (Dragnea, A.)

Prin termenul activitate se înţelege un proces complex de

elemente desfăşurate în sistem, a cărui unitate structurală de bază este

acţiunea (de exemplu: activitatea de educaţie fizică, activitatea

competiţională, activitatea motrică a fiinţei umane). Activitatea implică

organizare.

Activităţile motrice (corporale) sunt clasificate în: ludice,

agonistice, gimnice, recreative şi compensatorii. (Epuran, M.)

Activităţile ludice sunt reprezentate de jocurile pentru toate

vârstele, de la jocurile de mişcare la jocurile sportive şi au

caracteristicile: libertatea, dezinteresul, lipsa de scop productiv şi

satisfacţia directă a mişcării (excepţie sportul profesionist).

Activităţile gimnice sunt cele utilizate pentru dezvoltare

armonioasă (gimnastică, jogging-ul, "fitness").

Activităţile agonistice sunt de un tip competitiv, concretizate

prin sporturi, care reprezintă un fenomen social şi, sunt răspândite în

întrega lume, având caracteristic performanţa pentru afirmare.

Activităţile recreative se efectuează în timpul liber şi au ca

funcţii: divertismentul, destindere, distracţie, relaxare, deconectare,

odihnă activă, recreare, refacere psihică şi fizică.

20

Page 21: curs tefs New+cuprins

Activităţile compensatorii au funcţii de recuperare a capacităţii

fizice, motrice şi psihice şi se desfăşoară sub formă de joc, exerciţii,

sporturi.

În lucrarea sa „Metodologia cercetării activităţii corporale", M.

Epuran precizează că: „în domeniul educaţiei fizice şi sportului

activităţile sunt de ordin psihologic, padagogic, sociologic: activitatea

de învăţare, antrenament, concurs, timp liber, etc.". În general,

activitatea este constituită din conduita individului sau echipei,

exprimată în acţiuni şi acte motrice şi desfăşurată intenţionat,

inteligent, după strategii exersate (algoritmi, deprinderi) sau create

spontan (exemplu: strategiile de rezolvare a unor situaţii tactice,

conţinutul şi dozarea mijloacelor antrenamentului, relaţiile individuale

în cadrul grupului etc.). Cercetarea acestora se face interdisciplinar

fiind angajate biomecanica, fiziologia, psihologia, electronica,

informatica, cinematica etc. În sport, întâlnim următoarele categorii de

termeni:

-disciplina sportivă – totalitatea ramurilor şi probelor sportive cu

structură, gen de efort, condiţii, mod de reglementare şi evaluare

asemănătoare(atletism, gimnastică, jocuri sportive, sporturi de

iarnă,etc.)

-ramură sportivă – un sistem de exerciţii fizice care s-au

statornicit în timp şi se realizează în concurs după reguli precise şi în

condiţii specifice(alergări, sărituri, gimnastică sportivă, fotbal, etc.)

-proba sportivă – componenta unei ramuri sportive sub forma

unui exerciţiu fizic complex, cu o structură proprie,efectuat în condiţii

21

Page 22: curs tefs New+cuprins

competiţionale specifice, evaluat după un cod propriu.

În tabelul 1, este prezentată o sinteză a tipurilor de mişcare după Dauer

1986; Gallahue 1993, Siedentop 1984.

Clasificarea mişcărilor fundamentale

Locomotorii De manipulare De stabilitate

Mers Aruncare Aplecare

Alergare Prindere Întindere

Săritură Lovire Răsucire

Ţopăire Blocare Întoarcere

Tropoti re Izbire Legănare

Târşire Voleibolare Rostogolire

Lunecare Conducere Aterizare

Căţărare Rostogolire (a mingii) Oprire

Fandare Transportare Eschivare

Galopare Driblare Echilibrare

Săltare

Observaţie: Avem tendinţa de a privi „mişcarea" ca deplasare, schimbare de loc

sau poziţie. Trebuie să avem în vedere că în domeniul activităţilor corporale de toate

genurile avem componente în care latura comportamentală este inhibată, procesele

nervoase centrale fiind „ascunse", „mişcare zero". Menţinerea poziţiei iniţiale sau a

poziţiei de start, fixarea poziţiei la încheierii unui exerciţiu, pauzele de nemişcare în

anumite situaţii sau exerciţiile de nemişcare şi linişte pe care le-a recomandat Maria

Montessori in jocurile copiilor (1936), poziţiile preparatorii-preoperatorii, pânda, jocul

"statuile", toate şi încă multe altele, fac parte din conceptul dialectic al mişcării/nemişcării

active (M. Epuran).

Se precizează că din conceptul de mişcare raportat la educaţia

fizică şi sport, intră şi conceptul de nemişcare activă unde intră poziţiile

22

Page 23: curs tefs New+cuprins

iniţiale, poziţiile de start, fixarea poziţiei la terminarea unui exerciţiu.

(în jocul de handbal avem poziţiile fundamentale din apărare sau atac),

de asemenea în unele jocuri de mişcare există sunt poziţii statice.

Importante de ştiut sunt caracteristicile generale şi particulare ale

mişcărilor: combinare şi alăturare, ritm, amplitudine, durată,

cinematică, dinamică, constanţă, precizie, fluiditate.

II.5. Noţiunea capacitate motrică

Capacitatea motrică reprezintă posibilitatea indivizilor de a reuşi

în executarea unei sarcini şi cuprinde: aptitudini psihomotrice,

deprinderi motrice, structuri operaţionale, cunoştinţe, experienţă,

motivaţii, stări emoţionale, precum şi aspecte de ordin biochimic,

metabolic şi fiziologic.

Capacitatea motrică mai este definită ca fiind: ansamblul

posibilităţilor motrice naturale şi dobândite prin care se pot realiza

eforturi variate ca structură şi dozare. Capacitatea motrică este

totdeauna demonstrabilă şi măsurabilă, spre deosebire de aptitudinea

motrică a cărui înţeles este de virtualitate ce urmează a fi pusă în

valoare.

Capacitatea motrică este asimilată de unii specialişti cu termenul

de "aptitudine totală" care cuprinde:

- capacitatea psihică;

- sănătate;

23

Page 24: curs tefs New+cuprins

- efectuarea eficientă a mişcărilor corpului de la statul în

picioare, mersul, alergarea, până la cele implicate în practicarea unei

ramuri de sport;

- atitudine corectă a corpului prin capacitate de control (tonus

muscular).

Capacitatea motrică este:

- generală – cuprinzând calităţile motrice de bază (viteză,

îndemânare, forţă şi rezistenţă) şi deprinderile motrice de bază şi

aplicativ utilitare (mers, alergare, săritură, aruncare, prindere, transport

de greutăţi, escaladare, târâre, căţărare, tracţiune împingere, etc.)

- specială - cuprinzând calităţile motrice specifice şi

deprinderi şi priceperi motrice specifice unor ramuri de sport.

II.6. Noţiunea psihomotricitatea omului

Motricitatea omului este definită ca fiind: „însuşire a fiinţei

umane, înnăscută şi dobândită, de a reacţiona cu ajutorul aparatului

locomotor la stimuli externi şi interni, sub forma unei mişcări.”

Motricitatea generală este reprezentată de mişcări ale corpului şi

membrelor adaptate condiţiilor spaţiale şi temporale.

Activitatea motrică nu poate fi separată de procesele psihice.

Universul psihic și cel motric al omului se condiționează reciproc, iar

abordarea lor separată ar duce la semnificații incomplete și confuzii în

ce privește personalitatea omului și evoluția acesteia, pe parcursul

vieții. Termenul de psihomotricitate desemnează ansamblul de

24

Page 25: curs tefs New+cuprins

comportamente motrice considerate prin prisma raportului lor cu

activitatea psihică.

Funcția psihică și funcția motrică constituie elementele de bază

ale adaptării ca rezultat al integrării lor sub efectul maturizării

sistemului nervos în privința relației individului cu propriul corp (R.

Lafon, 1963).

După V. Horghidan (1998), componentele psihomotricității sunt:

- schema corporală;

- lateralitatea;

- ideomotricitatea;

- inteligența motrică.

II.7. Noţiunea aptitudine psiho- motrică

Noţiunea generică aptitudine este caracterizată ca fiind însuşire

sau sistem de însuşiri ale subiectului, mijlocind reuşita acestuia în

activitate. Sunt însuşiri psihologice ale personalităţii.

Aptitudinile psiho-motrice sunt însuşiri, dispoziţii naturale,

înclinaţii, posibilităţi ale organismului de a efectua acte motrice cu

anumiţi indici de forţă, viteză, rezistenţă, coordonare, mobilitate,

supleţe, pricepere, inteligenţă.

Aptitudinile psiho-motrice au o componentă psihică şi una fizică.

Aptitudinea fizică se referă la capacitatea unui individ de a efectua o

sarcină motrică. Componentele psihice sunt:

- însuşirile psihologice ale personalităţii;

25

Page 26: curs tefs New+cuprins

- diferitele procese şi funcţii psihice care asigură recepţia

informaţiilor şi execuţia adevărată a actului de răspuns, motivaţie şi

procesele afective.

II.8. Noţiunea sarcină motrică

Sarcina este o muncă sau activitate precis determinată ce revine a

fi realizată de un individ.

Sarcina motrică este definită ca fiind un ansamblu organizat de

condiţii materiale şi constrângeri ce definesc un obiectiv a cărui

realizare necesită punerea în mișcare a unuia sau mai multor

participanţi. Condiţiile sunt impuse de constrângeri sau regulamente.

Sarcina este legată direct de capacitatea motrică a subiectului şi

se au în vedere următoarele caracteristici:

- un scop precis formulat;

- condiţiile de respectat în decursul activităţii;

- instrucţiunile, recomandările sau indicaţiile metodice specifice

comportamentului locomotor.

Sarcina motrică poate fi înţeleasă şi ca obiectiv de realizat prin

acţiunea asupra unui obiect, adversar sau partener.

II.9. Noţiunea deprindere motrică

Prin noţiunea deprindere motrică se înţelege: „actul sau acţiunea

motrică ajunsă prin exersare la un înalt grad de stabilitate, precizie şi

eficienţă."

26

Page 27: curs tefs New+cuprins

Deprinderile motrice se realizează după naştere, nu sunt înăscute

şi sunt consecinţa formării în scoarţa cerebrală motorie a unor legături

temporale trainice. Prin exersare se ajunge la automatism, reducerea

concentrării asupra execuţiei.

II.10. Noţiunea exerciţiu fizic

Exerciţiul fizic reprezintă principalul mijloc de realizare a

sarcinilor educaţiei fizice şi sportului şi este definit ca fiind: „Acţiunea

motrică voluntară, deliberat concepută şi sistematic repetată, în cadrul

unui proces educaţional organizat sau nu, în scopul realizării unor

obiective specifice, în special ameliorarea condiţiei fizice a omului."

Exerciţiile fizice se constituie în modele operaţionale.

II.11. Noţiunea dezvoltare fizică

Dezvoltarea fizică reprezintă rezultatul precum şi acţiunea de

influenţare a creşterii corecte şi armonioase a organismului,

concretizată în indici morfologici (somatici) şi funcţionali la nivelul

organismului sănătos .

- nivelul indicilor morfo-funcţionali este rezultatul cumulativ al

factorilor ereditari, de mediu natural şi de mediu social. Din ultima

categorie face parte şi exerciţiul fizic.

- influenţele exerciţiilor fizice asupra dezvoltării fizice urmăresc

trei obiective prioritare:

- de armonie între indicii morfologici (somatici) şi cei funcţionali

- proporţionalitate între indicii somatici

27

Page 28: curs tefs New+cuprins

- proporţionalitate între indicii funcţionali

III. EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL CA ACTIVITĂŢI

SOCIALE

III.1. Origine

Exerciţiile fizice au apărut, s-au dezvoltat şi s-au perfecţionat

continuu, în funcţie de necesităţi.

În comuna primitivă-ca mijloace de procurare a bunurilor şi de

perfecţionare pentru muncă.

În orânduirea sclavagistă şi în feudalism, clasele dominante

practicau exerciţii fizice care dezvoltau însuşiri necesare pentru luptă.

Apar exerciţii care vizau dezvoltarea capacităţilor fizice ale oamenilor,

destinderea.

Mai târziu apar exerciţii legate de descoperirile tehnice(ciclism,

automobilism, motociclism)

Fundamentarea ştiinţifică se realizează de-a lungul timpului

Materialele şi instalaţiile sportive au apărut şi se perfecţionează

continuu

28

Page 29: curs tefs New+cuprins

Specialiştii domeniului s-au format relativ târziu

III.2. Esenţă - Practicarea exerciţiilor fizice vizează

perfecţionarea dezvoltării fizice şi a capacităţii motrice.

III.3. Ideal - modelul prospectiv determinat de comanda socială

(factorii de decizie) spre care trebuie să se îndrepte întreaga activitate

din domeniu.

III.4. Funcţii

- de perfecţionare a dezvoltării fizice

- de dezvoltare a capacităţii motrice

- funcţia igienică (sanogenetică)

- funcţia educativă (în plan intelectual, moral, estetic, tehnoco-

profesional)

- funcţia recreativă

- funcţia de emulaţie

După alți autori funcțiile educației fizice vizează:

- optimizarea potențialului biologic al omului;

- perfecționarea capacității motrice;

- dezvoltarea în plan psiho-social;

- dezvoltarea culturală;

- dezvoltare economică;

III.5. Obiective

Obiectivele reprezintă priorităţi instructiv-educative.

29

Page 30: curs tefs New+cuprins

Obiectivele generale (de bază) sunt:

- menţinerea unei stări optime de sănătate

- favorizarea creşterii şi realizarea unei dezvoltări fizice

armonioase

- dezvoltarea calităţilor motrice de bază şi a celor specifice unor

ramuri de sport

- formarea unui sistem de deprinderi şi priceperi motrice (de

bază, aplicativ-utilitare şi specifice unor ramuri de sport)

- formarea capacităţii şi a obişnuinţei de practicare sistematică

independentă a exerciţiilor fizice.

- contribuţii la dezvoltarea unor însuşiri moral-volitive,

intelectuale, a simţului estetic, responsabilitatea socială, etc.

Mai există și alte categorii de obiective:

Obiectivele specifice reprezintă particularizarea obiectivelor

generale la nivelul subsistemelor educației fizice;

Obiectivele intermediare vizează perioadele școlarității, ciclurile

de învățământ, anii de studiu;

Obiectivele operaționale sunt valabile pe timp scurt, vizează

comportamentele imediate, sunt reprezentate de acțiunile pe care

subiectul trebuie să le execute în timpul unei activități și pot fi

măsurate.

SISTEMUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN ROMÂNIA

30

Page 31: curs tefs New+cuprins

Constituire

Pe plan internaţional, sistemele de educaţie fizică s-au realizat

încă din sec. al XIX-lea , influenţând (mai ales sistemul suedez de

gimnastică)şi formarea sistemului românesc.

Sistem – ansamblu de elemente aflate în permanentă

interacţiune, vizând realizarea aceloraşi obiective

Sistemul de educaţie fizică – ansamblu unităţilor

organizatorice(şi activitatea lor) concepute pe plan naţional, în scopul

dezvoltării fizice şi al capacităţii motrice a tuturor categoriilor de

populaţie, în funcţie de comanda socială.

Unităţile structurale:

- asociaţiile şi cluburile sportive

- educaţia fizică din învăţământ

- organele administrative locale şi centrale cu atribuţii în

domeniu

- instituţiile de formare a cadrelor de specialişti

(A.N.E.F.S., facultăţi de E.F.S., etc.0

Principii de organizare:

- desfăşurarea cu precădere a activităţilor de educaţie fizică şi

sport, la locul de muncă.

- respectarea posibilităţilor de practicare(şi a particularităţilor

individuale), dar, pe cât posibil, şi a preferinţelor şi opţiunilor celor

care practică exerciţiul fizic.

- asigurarea continuităţii practicării exerciţiilor fizice –

ritmicitatea

31

Page 32: curs tefs New+cuprins

- constituirea unor sisteme de verificare şi apreciere pentru a

stimula continuu creşterea nivelului de pregătire a practicanţilor.

- asigurarea unei legături eficiente între: educaţia fizică şcolară –

sportul pentru toţi – sportul de performanţă.

- concentrarea elementelor talentate în centre speciale pentru

performanţă.

- asigurarea unei conduceri şi îndrumări unitare a întregii mişcări

de educaţie fizică şi sport din ţara noastră.

IV. SISTEMUL MIJLOACELOR EDUCAŢIEI FIZICE ŞI

ANTRENAMENTULUI SPORTIV

Mijloace – instrumente cu care operează cele două procese

instructiv-educative(ed. fizică şi sportul).

Ele reprezintă elementele de intervenție și pârghiile de realizare

a obiectivelor educației fizice și sportului (A. Dragnea și colab., 2006).

Acestea sunt împărțite în două categorii: - specifice;

-nespecifice.

IV.1. Mijloacele specifice:

1. Exerciţiul fizic (asupra căruia vom reveni)

2. Aparatura de specialitate –etc.) are o importanță tot mai mare

în antrenamentul sportiv, dar și o contribuțiesemnificativă, în educație

fizică.

În funcție de utilitatea (scopul) lor, apartele pot fi:

32

Page 33: curs tefs New+cuprins

- aparatura componentă a practicării sporturilor ( aparaeledin

gimnastică, mingile de la jocurile sportive, halterele, ambarcațiunile,

suliţă, etc.;

- aparatura pentru perfecționarea tehnicii sau pentru creșterea

dificultății/solicitării (aparat de aruncat mingi de tenis, lonje, veste și

saci cu nisip, coarda elastică, etc.;

- aparatura cu rol de protecție (căşti de protecţie, mănuși de schi,

masca de la scrimă, genunchere la volei, apărători pentru tibie la fotbal,

etc.;

- aparatură stimulatoare (trenajoare) care asigură și dezvoltarea

calităților motrice specifice, în paralel cu însușirea tehnicii (parașutism,

canotaj, natație, etc.).

3. Mijloace (şi măsuri ) de refacere după efort, mai importante

în antrenamentul sportiv. În lecţia de educaţie fizică, refacerea se

realizează prin pauzele dintre repetări, presupunând şi unele măsuri de

ordin igienic după terminarea lecţiei (schimbarea echipamentului,

spălat sumar sau duş).

În antrenamentul sportiv este necesar să se aplice o strategie bine

concepută. Aceasta constă în:

- pauzele pasive/active pentru revenire;

- schimbarea (înlocuirea) sportivilor în timpul concursului;

- procedee hidro-fizio-terapeutice (duşuri calde, relaxare în

căzi cu apă caldă, saună, consumul unor substanţe specifice refacerii

rapide, etc.);

- respectarea unui regim de viață echilibrat, adaptat vieții și

33

Page 34: curs tefs New+cuprins

activității sportive (alimentație adecvată, somnul sufucient, etc.).

IV.2. Mijloacele nespecifice:

1. Condiţiile (măsurile) igienice se referă la igiena individuală

(echipament, alimentaţie, odihnă, efort) şi la cea colectivă (la baze

sportive, instalaţii, materiale,etc.)

2 . Factorii naturali de călire – apa, aerul, soarele – combinate

cu practicarea exerciţiilor fizice duc la îndeplinirea obiectivelor într-un

timp mai scurt.

3. Mijloace împrumutate din celelalte laturi ale educaţiei

(muzica, literatura, studiul unor lucrări cu subiecte din viaţa sportivă).

IV.3. EXERCIŢIUL FIZIC – mijloc de baza al educaţiei

fizice şi sportului

Exerciţiul fizic – act motric repetat sistematic şi conştient în

vederea îndeplinirii obiectivelor educaţiei fizice şi sportului. Intenţia

deliberat concepută îl deosebeşte de celelalte acte motrice din viaţa

cotidiană. Poate fi caracterizat astfel:

- este repetat sistematic;

- influenţează atât sfera biologicului, dar şi pe cea a

spiritului;

- presupune efort fzic prin contracţii musculare ce se

reflectă în activitatea marilor funcţii;

- se află la baza formării deprinderilor şi priceperilor

motrice(fără a se confunda cu acestea).

34

Page 35: curs tefs New+cuprins

Exercițiile fizice contribuie și la realizarea altor sarcini:

- înțelegerea logicii unei structuri și necesitatea respectării

acesteia pentru obținerea efectelor scontate;

- respectarea regulilor de execuție a structurii motrice;

- dezvoltarea capacității de reprezentare/redare

(imaginativă, mintală) a diferitelor secvențe de mișcare;

- cunoașterea rolului repetărilor în realizarea efectelor

exercițiilor fizice și evitarea întreruperilor depracticare a acestora.

Conţinutul exerciţiilor fizice se referă la:

- mişcările corpului;

- efortul fizic;

- efortul psihic (nivelul de solicitare a concentrării,

coordonării, voinței, etc.).

Se poate aprecia conţinutul exerciţiilor după parametrii efortului

(volum, intensitate, complexitate și densitate).

Forma exerciţiilor fizice este dată de concretizarea elementelor

de conţinut: poziţia, direcţia, amplitudinea, raportul dintre segmentale

corpului, tempoul, ritmul,etc., fiind legată de aspectul exterior, vizibil

al mișcării.

Clasificarea exerciţiilor fizice:

- după grupele musculare ale corpului – pentru braţe, abdomen,

spate,etc.

- după poziţia faţă de aparate – la aparate, cu aparate, pe aparate,

etc.

- după calitatea motrică vizată – pentru viteză, forţă, rezistenţă,

35

Page 36: curs tefs New+cuprins

îndemânare.

- după componenta antrenamentului sportiv - de pregătire fizică,

tehnică, tatică, etc.

- după caracterul succesiunii mişcărilor componente – ciclice,

aciclice, combinate.

- după natura efortului – statice, dinamice, mixte.

- după intensitatea efortului – maximale, submaximale, medii,

etc.

V. COMPONENTELE PROCESELOR INSTRUCTIV-

EDUCATIVE DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Componente - elementele de bază care formează conţinutul

celor două procese instructiv-educative (educaţia fizică şi sportul).

Acestea sunt:

- conoştinţele de specialitate

- indicii morfo-funcţionali

- elemente de conţinut ale altor laturi ale educaţiei

- calităţile motrice şi deprinderile motrice

V.1. Cunoştinţele de specialitate

Cunoştinţele de specialitate reprezintă componenta cognitivă a

activității de practicare a exercițiilor fizice, cu rol important în

activitatea independentă.

36

Page 37: curs tefs New+cuprins

- Constau în reflectarea în conştiinţa practicanţilor a fenomenului

propriei educaţii fizice, a realităţilor existente, dar şi a aspiraţiilor spre

un “ideal” în activitatea de practicare a exerciţiilor fizice.

- Se referă la toate aspectele privind această activitate ( reacţia

organismului la efort, cerinţe igienice şi fiziologice, la acţiuni de atac

sau apărare în jocuri sportive sau la indicii calităţilor motrice).

V.2. Indicii morfo-funcţionali

- Vizează aspectul somatic şi cel fiziologic. Indicii respectivi

condiţionează randamentul în muncă şi viaţă., constituind fondul

biologic de bază pentru dezvoltarea calităţilor motrice şi formarea

deprinderilor şi priceperilor motrice.

Dezvoltarea fizică armonioasă, obiectiv de bază al educației

fizice, presupune existența unor raporturi optime între indicii somatici

(înălțime, greutate, perimetre, diametre, etc.) și cei funcționali

(frecvența cardiacă, frecvența respiratorie, capacitatea vitală, etc.).

V.3. Elementele de conţinut ale altor laturi ale educaţiei

- Contribuie la îndeplinirea funcţiei educative a educaţiei fizice

şi sportului. Aceste elemente sunt de natură intelectuală, morală,

estetică sau tehnică şi sunt, la rândul lor, puternic influenţate de

practicarea exerciţiilor fizice.

Componenta intelectuală a educației este prezentă în procesul de

practicare a exercițiilor fizice prin observarea, înțelegerea, memorarea

și aplicarea în diverse situații a acțiunilor motrice.

37

Page 38: curs tefs New+cuprins

Conștiința și conduita morală sunt influențate prin însăși esența

exercițiilor și mijloacelor utilizate, cadrul organizatoric și sarcinile pe

care individul și le asumă și le îndeplinește ca practicant al exercițului

fizic.

Educația fizică și sportul conțin elemente de educație estetică,

unele dintre acestea reprezentând reperul principal în anumite ramuri

de sport (gimnastică ritmică, patinaj artistic, natație - sincron, etc.).

Formarea gustului estetic și apoi, a atitudinii estetice se pot realiza prin

exerciți fizic, selecționând acele mijloace cu conținut adecvat,

recomandând vizionarea unor spectacole sportive, analizând critic

anumite manifestări și evenimente publice pentru a orienta subiecții

către valorile estetice autentice.

V.4. Calităţile motrice

Sunt însuşiri ale organismului uman; ele se dezvoltă pe parcursul

vieţii, dar se pot educa prin instruire special destinată acestui scop.

Calităţile motrice sunt de două feluri:

- de bază - viteză, rezistenţă, forţă, capacitățile coordinative

(după unii autori, îndemânarea, iar după alții, ar mai fi mobilitatea şi

supleţea.

- specifice – cele implicate în practicarea unor ramuri de sport

sau profesii, rezultând din combinarea a două sau mai multe din

calităţile motrice de bază (detenta = viteză + forţă).

Din perspectiva factorilor care condiționează calitățile motrice

(R.Manno, 1987), acestea pot fi împărțite în:

38

Page 39: curs tefs New+cuprins

- calități condiționale (viteza, rezistența și forța) care sunt

direct influențate de procesele metabolice și energetice;

- calități (capacități) coordinative bazate pe capacitatea de a

prelucra și utiliza întreg bagajul motric, inclusiv calitațile condiționale.

Calităţile motrice sunt în strânsă legătură cu deprinderile

motrice. Însuşirea deprinderilor presupune un anumit nivel de

dezvoltare a calităţilor motrice şi influenţează acest nivel prin exersare

în scopul învăţării, consolidării şi perfecţionării deprinderilor.

La vârstele mici se educă viteza şi îndemânarea.

La vârstele mari – forţa şi rezistenţa.

Orice acţiune pentru dezvoltarea calităţilor motrice, realizată prin

exersarea deprinderilor motrice, influenţează nivelul de însuşire a

acestora. În acest sens, există “priorităţi “ şi “efecte secundare”.

În orice act motric sunt implicate toate calităţile motrice de bază,

având ponderi diferite.

Acţionarea specială asupra unei calităţi motrice produce efecte

asupra celorlalte calităţi motrice.

Fiecare calitate motrică are un element caracteristic:

Viteza repeziciunea, iuţeala

Îndemânarea gradul de complexitate

Rezistenţa durata

Forţa încărcătura

În lecţia de educaţie fizică există un loc special de amplasare

39

Page 40: curs tefs New+cuprins

pentru fiecare calitate motrică.

Restabilirea după efortul pentru dezvoltarea calităţilor motrice

nu este liniară:

- 70% are loc în prima treime a timpului de refacere

- 20% - în a doua treime

- 10% are loc în ultima treime;

Implicațiile lucrului pentru dezvoltarea calităților motrice sunt

complexe, iar efectele acestui proces depind de aplicarea judicioasă a

principiilor didactice și ale antrenamentului sportiv. Astfel, intervalele

de timp necesare restabilirii sunt următoarele:

- între două antrenamente de forţă - 24 de ore

viteză - 12-16 ore

îndemânare şi rezistenţă - se poate acţiona de mai

multe ori pe zi.

Viteza

Definiţie. Capacitatea (calitatea) organismului uman de a

efectua acte şi acţiuni motrice, cu întregul corp sau numai cu anumite

segmente ale acestuia, într-un timp cât mai scurt(cu rapiditate

maximă).

Forme de manifestare.

Viteza de reacţie este dependentă de cele cinci elemente

componente (receptarea excitaţiei – transmiterea influxului nervos pe

calea aferentă – analiza semnalului – transmiterea comenzii pe calea

eferentă – excitarea musculaturii (organul efector).

40

Page 41: curs tefs New+cuprins

Există reacţii

- simple – răspunsuri spontane sub forma unei mişcări dinainte

cunoscute;

- complexe –răspunsuri în funcţie de parteneri şi adversari (în

jocurile sportive, etc.)

Viteza de execuţie – măsurabilă prin timpul consumat de la

începerea unui act sau unei acţiuni motrice şi până la terminarea lui.

(mişcări singulare)

Viteza de repetiţie – numărul de acte (acţiuni )motrice executate

într-o unitate de timp prestabilită.

Viteza de deplasare – variantă a vitezei de execuţie.

Viteza în regimul altor calităţi motrice: viteză în regim de forţă

(detenta), viteză în regim de rezistenţă, viteză în regim de îndemânare.

Din alt punct de vedere, viteza poate fi uniformă şi neuniformă.

Factori determinanţi

- mobilitatea proceselor nervoase fundamentale – excitaţia şi

inhibiţia – care determină alternarea contracţiilor cu relaxările

musculare

- nivelul funcţional al organelor receptoare(acuitatea, precizia,

fineţea analizatorilor)

- viteza de transmitere a impulsurilor nervoase pe căile aferente

şi eferente.

- viteza de contracţie a muşchilor inervaţi.

- tipul fibrelor musculare care se contractă (fibrele albe sunt cele

mai rapide)

41

Page 42: curs tefs New+cuprins

- valoarea surselor şi proceselor energetice.

- lungimea segmentelor implicate, mobilitatea articulaţiilor şi

elasticitatea musculară.

Îndemânarea (capacitățile coordinative)

Definiţie. Capacitatea (calitatea) organismului de a efectua acte

(acţiuni) motrice coordonând corpul sau segmentele acestuia în condiţii

de echilibru, precizie, orientare spaţio-temporală,amplitudine,

ambilateralitate (ambidextrie) în scopul obţinerii unei eficienţe

maxime (în condiţii neobişnuite şi cu un consum minim de energie)

Alţi autori o numesc capacitatea de a învăţa acte motrice noi sau

capacitatea de a restructura şi adapta fondul motric existent, primind şi

denumirea de “abilitate”, “iscusinţă”, “coordonare musculară”, etc.

Forme de manifestare

- Îndemânarea generală necesară efectuării tuturor actelor

(acţiunilor ) motrice de către oameni

- Îndemânarea specială, caracteristică practicării unor ramuri de

sport sau exercitării unor profesii bazate pe efort fizic complex.

- Îndemânarea în regimul altor calităţi motrice – în regim de

viteză, de rezistenţă, de forţă.

Factori determinanţi

- nivelul de coordonare a centrilor sistemului nervos şi

plasticitatea scoarţei cerebrale;

- calitatea transmiterii influxurilor nervoase şi a inervaţiei

musculare;

42

Page 43: curs tefs New+cuprins

- capacitatea analizatorilor de a capta informaţia şi de a realiza

sinteza aferentă pentru analiza situaţiei;

- capacitatea de anticipare a individului;

- memoria şi gândirea (creativă) a executantului;

- volumul şi complexitatea deprinderilor motrice pe care le

stăpâneşte individul;

- nivelul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice de bază;

Rezistenţa

Definiţie. Capacitatea organismului de a depune eforturi cu o

durată mare şi intensitate crescută, menţinând indici constant ridicaţi

de eficienţă. Cu alte cuvinte – capacitatea de a depune eforturi fără

apariţia oboselii (sau cu învingerea acestei stări) şi presupune o

capacitate ridicată de restabilire rapidă a organismului după eforturi

obositoare.

Forme de manifestare. În funcţie de participarea grupelor

musculare avem:

- rezistenţă generală (cel puţin 70% din musculatura corpului);

- rezistenţa specifică :locală (mai puţin de 30% din musculatura

corpului) şi regională când, în efort se angrenează între 1/3 şi 2/3 din

musculatura corpului.

În funcţie de sursele energetice şi durata efortului avem:

- rezistenţă anaerobă,specifică eforturilor cuprinse între 45 sec.

şi 2 min.;

- rezistenţă aerobă, eforturi ce depăşesc 8 min.(numite şi eforturi

43

Page 44: curs tefs New+cuprins

de lungă durată);

- rezistenţă mixtă pentru eforturi cuprinse între 2 şi 6 min.

(eforturi de durată medie);

- rezistenţă în regim de viteză, în regim de forţă(rezistenţa

musculară locală), in regim de detentă, de îndemânare, etc., în funcţie

de alte calităţi motrice cu care se combină.

Factori determinanţi.

- stabilitatea proceselor nervoase fundamentale – excitaţia şi

inhibiţia – in sensul menţinerii unui raport constant între acestea (în

favoarea excitaţiei) un timp îndelungat;

- posibilităţile de activare a funcţiilor organismului (circulaţia,

respiraţia, etc.);

- tipul fibrelor musculare implicate în activitate (fibrele roşii sunt

lente, deci favorabile eforturilor de durată);

- calitatea metabolismului şi a resurselor energetice ale

organismului;

- capilarizarea şi reglarea periferică;

- calitatea proceselor volitive, determinate motivaţional şi mai

ales nivelul de perseverenţă şi dârzenie.

Forţa

Definiţie. Capacitatea organismului de a învinge o rezistenţă (în

sensul de opoziţie) prin intermediul contracţiei musculare.

Forme de manifestare. În funcţie de participarea grupelor

musculare există:

44

Page 45: curs tefs New+cuprins

- forţă generală – când la efort participă principalele grupe

musculare.

- forţă specifică – când la efort ia parte una sau câteva din grupe

musculare ale organismului.

În funcţie de caracterul contracţiei musculare forţa se clasifică

în:

- forţă statică (izometrică), când prin contracţie nu se modifică

lungimea fibrei musculare

- forţă dinamică (izotonică) când prin contracţie se modifică

lungimea fibrei musculare angajate în efort

- forţă mixtă, când pentru învingerea rezistenţei se întâlnesc atât

contracţii statice cât şi dinamice.

În funcţie de modul cum se combină cu celelalte calităţi motrice

forţa poate fi:

- forţă în regim de viteză

- forţă în regim de rezistenţă

- forţă în regim de îndemţnare.

Factori determinanţi.

- concentrarea proceselor nervoase fundamentale – excitaţia şi

inhibiţia.

- capacitatea de reglare a funcţiilor vegetative de către sistemul

nervos central.

- numărul de fibre musculare angajate în contracţie şi mărimea

suprafeţei secţiunii fiziologice a acestora

- calitatea proceselor metabolice şi a substanţelor energetice

45

Page 46: curs tefs New+cuprins

existente în muşchi.

- durata contracţiei musculare (contracţii de 20 –30 sec.

determină o creştere mai evidentă a forţei decât cele de 2-3 sec.)

- starea de funcţionare a segmentelor de sprijin, a ligamentelor şi

articulaţiilor.

- valoarea unghiulară a segmentelor implicate în acţiune.

- nivelul de dezvoltare a celorlalte calităţi motrice de bază, mai

ales viteza şi rezistenţa.

VI. DEPRINDERILE ŞI PRICEPERILE MOTRICE

Sunt componente ale procesului instructiv educativ care se

formează (nu se moştenesc).Ele se învaţă, se consolidează şi se

perfecţionează prin exersare, atât în activitatea motrică de zi cu zi, cât

şi în cadrul educaţiei fizice şi antrenamentului sportiv, unde se şi

corectează deprinderile şi priceperile greşit însuşite.

VI.1. Definiție și caracteristici

Deprinderile motrice sunt forme concrete de activitate motrică,

având la bază stereotipurile dinamice ce se realizează prin legăturile

temporale dintre anumiţi centrii nervoşi, la nivelul scoarţei cerebrale.

Exerciţuil fizic repetat în mod sistematic şi continuu este principalul

stimul care contribuie la formarea legăturilor temporale, a

46

Page 47: curs tefs New+cuprins

stereotipurilor dinamice. Pentru formarea deprinderilor motrice,

excitantul trebuie să se transmită scoarţei cerebrale în aceeaşi ordine şi

cu intensitate corespunzătoare.

Caracteristici:

* fac parte dintre activităţile voluntare ale omului;

* după ce au fost consolidate (printr-un număr suficient de

repetări), se execută cu indici sporiţi de stabilitate, precizie, cursivitate,

expresivitate, coordonare, uşurinţă şi rapiditate – deci, cu un consum

redus de energie;

* unele deprinderi motrice (sau componente ale acestora) se

execută la nivel de automatisme. În acest caz , deşi scoarţa cerebrală

îşi menţine controlul asupra activităţii motrice, atenţia nu mai este

îndreptată asupra lanţului de mişcări specifice deprinderii respective, ci

asupra altor elemente din mediul în care se desfăşoară activitatea .Dacă

apar abateri de la execuţia optimă a mişcărilor , controlul cortical

revine din nou la nivelele superioare.

* pe baza deprinderilor motrice perfecţionate la nivel de

“măiestrie motrică”, se pot realiza anumite “senzaţii complexe”,

specifice unor ramuri de sport (“simţul mingii”, “simţul porţii”, “simţul

ştachetei”,etc.)

* deprinderile motrice se perfecţionează treptat(în perioade lungi

de timp) şi neuniform(intensitatea transformărilor este diferită în

funcţie de stadiul de formare a deprinderii; în stadiile avansate

transformările sunt mai puţine.)

* mişcările componente se înlănţuiesc într-un singur sens –sunt

47

Page 48: curs tefs New+cuprins

ireversibile – (la sărituri avem :elan, bătaie/desprindere, zbor, aterizare,

în această ordine şi nu altfel). Orice schimbări în ordinea elementelor

componente duce la elaborarea unei noi deprinderi motrice, pe baza

creativităţii, cum este cazul stilului tehnic;

* dacă nu sunt repetate în timp, deprinderile motrice “se

destramă”. Ele nu dispar total şi definitiv,ci “lasă urme “, putând fi

relativ uşor restabilite.

VI.2. Etapele formării deprinderilor motrice

Fiziologia prezintă trei faze în formarea deprinderilor motrice:

- faza mişcărilor inutile, grosolane, nediferenţiate, lipsite de

coordonare;

- faza contracţiilor excesive, cu mişcări concordante cu scopul

mişcării;

- faza realizării şi stabilizării deprinderii motrice.

Psihologia prezintă patru faze pentru formarea deprinderilor

motrice:

- faza iniţială (orientarea şi familiarizarea cu deprinderea);

- faza însuşirii fiecărui element component al deprinderii;

- faza asamblării elementelor componente;

- faza automatizării.

Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului distinge trei

etape:

1.Etapa învăţării - iniţierii în bazele tehnice de execuţie a

deprinderii ce are ca obiective:

48

Page 49: curs tefs New+cuprins

- formarea reprezentării corecte şi clare a mişcării formarea

ritmului general de execuţie;

- descompunerea (dacă este posibil) în subelemente şi

exersarea analitică;

- înlăturarea greşelilor tipice în execuţie.

1.Etapa consolidării – a fixării deprinderii, cu următoarele

obiective:

- formarea tehnicii de execuţie a mişcării(corectitudine a

mişcării în spaţiu şi timp);

- întărirea legăturilor temporale prin exersare în condiţii relativ

constante (standard) a deprinderii motrice.

1.Etapa perfecţionării deprinderilor motrice cu obiectivele:

- lărgirea variantelor de execuţie a deprinderii, prin

desăvârşirea mai multor procedee;

- exersarea deprinderii în condiţii variate, apropiate de cele de

concurs;

- executarea deprinderii în cadrul unor complexe

(combinaţii)de deprinderi.

Timpul necesar pentru formarea deprinderilor motrice depinde

de următorii factori:

- experienţa motrică anterioară;

- nivelul indiciilor morfo-funcţionali;

- nivelul calităţilor motrice;

49

Page 50: curs tefs New+cuprins

- gradul de complexitate a acestora;

- motivaţia executantului.

VI.3. Clasificarea deprinderilor motrice

În funcţie de finalitatea lor, deprinderile motrice se clasifică

astfel:

* de bază şi aplicativ-utilitare, folosite atât în viaţa cotidiană cât şi

în practicarea unor ramuri de sport sau profesii: mers, alergare, săritură,

prindere-aruncare, târâre, căţărare, escaladare, transport de greutăţi,

tracţiune împingere.

* specifice ramurilor şi probelor de sport : elementele şi

procedeele din cadrul respectivelor ramuri şi probe.

În funcție de componentele senzoriale implicate, M. Epuran

(1993), clasifică deprinderile motrice în două categorii:

- perceptiv-motrice, a căror execuție depinde predominant de

percepția condițiilor mediului extern, cu ajutorul analizatorilor,

adaptând comportamentul motric în funcție de acestea;

- motrice care au la bază un program motric format anterior, pe

baza exersării (atletism, gimnastică, patinaj, schi, etc.),

După nivelul de precizie a execuției deprinderile motrice pot fi

împărțite în (R. Magill, 1990):

- grosiere în executarea cărora sunt implicate grupe musculare

mari și a căror precizie nu este de un nivel înalt (mers, alergare,

elemente din canotaj, natație, etc.) și care presupun o bună coordonare

generală;

50

Page 51: curs tefs New+cuprins

- fine care necesită o înaltă precizie, implicând, în general,

coordonarea ochi-mână, contracții ale grupelor musculare fine;

- intermediare care implică doar anumite segmente ale corpului

(scrimă, tir cu arcul).

După stabilitatea condițiilor din mediul în care sunt executate,

deprinderile motrice pot fi:

- închise, acțiuni motrice exersate anterior pentru aplicarea lor

în mediu stabil, previzibil;

- deschise, cu alicabilitate în medii instabile, cu condiții

schimbătoare și imprevizibile.

VI.4. Transferul şi interferenţa

Transferul ca mecanism psihic, presupune utilizarea bagajului de

cunoștințe, priceperi și deprinderi (experienței) individului pentru

însușirea unora noi sau pentru rezolvarea unei situații noi. M. Epuran

definește transferul ca fiind „procesul prin care participarea unei

persoane la o activitate influențează în mod favorabil sau nefavorabil

practicarea de către aceeași persoană a unei activități ulterioare, precum

și efectele acestui proces”.

Exemple de transfer în activitățile motrice pot fi:

- executarea unei deprinderi în situații noi;

- executarea deprinderii cu variația unuia sau mai multor

parametrii (viteză, adversitate, îngreuiere, etc.);

- executarea unei deprinderi care are anumite similituduni cu

altă (alte) deprindere însușită.

51

Page 52: curs tefs New+cuprins

Pentru a crește eficiența mecanismului de transfer, M. Epuran

(1997) recomandă:

- întărirea intenției de a însuși noua deprindere;

- facilitarea înțelegerii de către elev a relațiilor semnificative

între deprinderea cunoscută și cea nouă;

- crearea condițiilor de lucru optime pentru aplicarea

deprinderilor (resurse materiale, de timp – ritmicitate, etc.);

- relevarea principalelor cerințe care condiționează învățarea

eficientă.

Conform cu principiile generale ale învăţământului, fiecare

lecţie se bazează pe cele precedente şi constituie baza de plecare pentru

cele viitoare. Deprinderile însuşite şi consolidate pot constitui elemente

favorabile în învăţarea de noi deprinderi motrice – transfer - sau,

dimpotrivă, pot fi piedici sau elemente nefavorabile – interferenţă.

Din acest motiv, profesorul trebuie să dea dovadă de

profesionalism şi atenţie în planificarea procesului de însuşire a

deprinderilor motrice pentru a evita situaţiile de interferenţă.

VI.5. Priceperile motrice

Majoritatea specialiştilor consideră priceperea motrică drept faza

superioară de stăpânire a deprinderii motrice, de valorificare conştientă,

în condiţii variabile, neprevăzute a sistemului de deprinderi însuşite.

Astfel, deprinderile sunt selectate, ansamblate şi efectuate cursiv şi cu

eficienţă maximă.

Realizarea priceperilor motrice trebuie să fie scopul final al

52

Page 53: curs tefs New+cuprins

procesului instructiv-educativ, urmând ca prin aceasta,

elevul/sportivul/pacientul să aibă capacitatea de a aplica eficient

sistemul de deprinderi motrice în raport de necesităţi, în viaţa cotidiană

sau în competiţii.

Caracteristici ale priceperilor motrice:

- sunt componente automatizate ale activităţii motrice voluntare;

- depind în mare măsură de ansamblul de deprinderi motrice

însuşite;

- exprimă măiestria motrică în situaţii variabile;

- se consolidează prin metode active de instruire

(problematizarea);

- au la bază procesele de cunoaştere (memorie, imaginaţie,

creativitate, etc.) şi le influenţează pe acestea;

- nivelul de manifestare a priceperilor este condiţionat de

plasticitate scoarţei cerebrale;

53

Page 54: curs tefs New+cuprins

VII. PRINCIPIILE DE INSTRUIRE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI

SPORT

Procesul de învăţământ trebuie să se desfăşoară în concordanţă

cu anumite cerinţe (norme) impuse de comanda socială.. Ele au

menirea de a orienta întreaga activitate a domeniului

VII.1. Principiul participării conştiente şi active

Vizează participarea elevilor la activitatea de educaţie fizică şi

sport, dar şi pe cea a cadrului didactic. Respectarea ace4stui principiu

presupune îndeplinirea următoarelor cerinţe:

* Înţelegerea corectă şi profundă a importanţei obiectivelor

urmărite în procesul de practicare a exerciţiilor fizice.

Cadru didactic trebuie să explice subiecţilor de ce este necesar

54

Page 55: curs tefs New+cuprins

un anumit volum de muncă, o anumită succesiune a mişcărilor , o

anumită intensitate şi complexitate a efortului depus. El trebuie să

formeze la elevi o motivaţie puternică privind necesitate practicării

exerciţiilor fizice după anumite norme pe care cadrul didactic de

specialitate le cunoaşte cel mai bine.

* Înţelegerea clară a structurii acţiunilor motrice care se

însuşesc.

Elevii trebuie să înţeleagă mecanismul de bază al acestor acţiuni

precum şi a elementelor acestuia. De aceea, cadrul didactic trebuie să-şi

pregătească şi să-şi ordoneze materialul de predat în funcţie de

particularităţile elevilor, să-l facă atractiv şi accesibil.

* Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de materialul

predat.

Elevii trebuie să manifeste dorinţa de a-şi însuşi cunoştinţe,

priceperi şi deprinderi, deziderat realizabil prin explicarea finalităţii pe

care o urmărim, a avantajelor pe care le poate aduce cunoaşterea sau

însuşirea unor deprinderi motrice, dezvoltarea calităţilor motrice în

realizarea unor aspiraţii personale (de dezvoltere fizică, de integrare

socială, de menţinere a sănătăţii, etc.).

* Educarea capacităţii de apreciere obiectivă a propriului

randament.

Cunoscând foarte bine acţiunea motrică ce trebuie însuşită,

deosebind execuţiile corecte de cele greşite, elevii îşi vor dezvolta

capacitatea de autoapreciere fără a spraaprecia sau subaprecia propria

evoluţie. În justificarea reuşitelor sau nereuşitelor, nu trebuiesc invocaţi

55

Page 56: curs tefs New+cuprins

factori subiectivi ca: arbitrajul, publicul, condiţiile de climă,

comportamentul adversarului.

VII.2. Principiul intuiţiei

Cunoaşterea – proces ce a preocupat omul încă din timpuri

străvechi – are două trepte :

- treapta senzorială (având la bază organele de simţ)

- treapta logică, raţională, bazată pe analiză, sinteză,

abstractizare, generalizare, etc.

Intuiţia presupune cunoaşterea nemijlocită a realităţii cu ajutorul

organelor de simţ. Principiul intuiţiei presupune stimularea cât mai

multor analizatori pentru a contribui la înţelegerea corectă a

materialului propus pentru învăţare. Pentru domeniul nostru, cei mai

eficienţi analizatori sunt cei vizuali, tactili, auditivi, în acest caz

depăşindu-se, de regulă, treapta senzorială a cunoaşterii (apelându-se la

limbaj). La respectarea acestui principiu concură două metode clasice:

- demonstraţia celor ce urmează a fi învăţate;

- prezentarea unor materiale intuitive care redau esenţialul

elementelor de învăţat (planşe, schiţe, grafice. filme, înregistrări video,

etc.);

În respectarea acestui principiu vor fi respectate următoarele

cerinţe:

- observarea celor prezentate să poată fi făcută de către toţi elevii

printr-un plasament corespunzător;

- nivelul de dificultate a celor prezentate să fie pe măsura

56

Page 57: curs tefs New+cuprins

capacităţii de înţelegere a subiecţilor, valorificându-se experienţa lor

motrică anterioară;

- să nu se exagereze prin utilizarea excesivă a materialelor

intuitive care pot împiedica dezvoltarea proceselor de abstractizare şi

generalizare.

VII.3.Principiul accesibilităţii

O cerinţă principală a conţinutului şi metodologiei practicării

exerciţiilor fizice o constituie respectarea particularităţilor de vârstă,

sex şi pregătire a subiecţilor. Accesibilitatea conduce al adaptarea

procesului de practicare a exerciţiilor fizice până la individualizare, la

personalizare. Deşi în lecţia de educaţie fizică individualizarea nu este

posibilă, accesibilitatea trebuie asigurată prin tratarea diferenţiată a

elevilor pe grupe de nivel valoric.

Pentru a fi siguri că mijloacele pe care le vom folosi în lecţie vor

fi accesibile, trebuie să parcurgem următoarele operaţii:

- să selecţioneze cu atenţie sistemele de acţionare

- să stabilească o dozare corespunzătoare a efortului, în funcţie

de sex şi nivel de pregătire.

- să utilizeze, după caz unii reglatori metodici pentru a uşura

însuşirea de către unii elevi a actelor şi acţiunilor motrice.

- să adapteze expunerea şi demonstraţia la nivelul de înţelegere a

subiecţilor.

- să realizeze evaluarea în mod diferenţiat, după felul cum au

răspuns elevii la cerinţele activităţii, conform cu criteriile de evaluare.

57

Page 58: curs tefs New+cuprins

VII.4. Principiul sistematizării şi continuităţii

Sistematizarea şi continuitatea activităţii reprezintă condiţii de

bază pentru îndeplinirea obiectivelor. Acestea reies din documentele de

planificare elaborate pentru educaţia fizică, dar şi pentru antrenamentul

sportiv. Respectarea acestui principiu presupune îndeplinirea

următoarelor cerinţe:

- conţinutul activităţii să fie eşalonat şi grupat în funcţie de

fiecare componentă (calităţi motrice, deprinderi motrice,etc.).

- materialul predat să se sprijine pe cel însuşit anterior şi să

constituie premiza pentru activităţile următoare;

- conţinutul activităţii va fi astfel eşalonat încât să asigure

legătura logică între semestre/ ani de studiu/. cicluri de învăţământ

- să se asigure ritmicitatea activităţii, fără întreruperi, având la

bază documente de planificare minuţios elaborate.

VII.5. Principiul legării instruirii de cerinţele activităţii

practice

Procesul de practicare a exerciţiilor fizice nu reprezintă un scop

în sine; el trebuie raportat la necesităţile practice, de viaţă ale

elevilor/sportivilor/pacienţilor. Întregul conţinut al activităţii trebuie să

fie valorificat, să aibă valoare practică, să poată fi utilizat ori de câte ori

este nevoie.

Este cunoscut şi sub denumirea de „principiu al modelării”

întrucât pregătirea se realizează în funcţie de indicatorii unui model

58

Page 59: curs tefs New+cuprins

inspirat din practică. Pentru a asigura eficienţa activităţii este necesară

atât conştientizarea acesteia cât şi motivarea puternică a practicanţilor

prin explicarea temeinică a efectelor şi posibilităţilor de utilizare

practică a conţinuturilor însuşite.

VII.6. Principiul însuşirii temeinice (al durabilităţii)

Respectarea acestui principiu reprezintă esenţa procesului de

practicare a exerciţiilor fizice, reflectând modul în care se respectă

toate celelalte principii.

Durabilitatea efectelor pe care le produce practicarea exerciţiilor

fizice este condiţionată de respectarea comenzii sociale, condiţiile de

accesibilitate, sistematizare şi continuitate, a tuturor celorlalte principii

şi a cerinţelor lor specifice.

Cerinţe privind respectarea acestui principiu:

- asigurarea unui număr suficient de repetări;

- programarea unui volum de însuşit corespunzător cu timpul pe

care îl avem la dispoziţie (nu se justifică un conţinut prea încărcat într-

un timp foarte scurt);

- aplicarea verificărilor periodice – probe de control, concursuri

– pentru a cunoaşte în permanenţă nivelul de însuşire a materialului

predat.

59

Page 60: curs tefs New+cuprins

VIII. NOŢIUNI GENERALE DESPRE EFORT ÎN PROCESUL

DE PRACTICARE A EXERCIŢIILOR FIZICE

Componentele activităţii de practicare a exerciţiilor fizice sunt

diferenţiate şi prin natura solicitărilor la care este supus organismul.

Ex: cunoştinţele de specialitate se realizează prin efort intelectual,

elementele din alte laturi ale educaţiei nu au integral o legătură directă

cu efortul fizic.

Celelalte componente (specifice) presupun mobilizarea

resurselor energetice ale organismului pentru depunerea unui efort de

tip nervos (concentrare, atenţie, memorie, imaginaţie) şi muscular.

Efectul solicitării organismului prin efort nervos şi muscular îl

reprezintă oboseala care reclamă dozarea şi dirijarea corespunzătoare a

efortului.

60

Page 61: curs tefs New+cuprins

VIII.1. Componentele efortului:

Rezultatele pe care le vom obține în urma practicării exercițiilor

fizice, sunt în strictă dependență de caracteristicile stimulului aplicat și,

implicit, a tipului de solicitare la care este supus organismul.

Principalele caracterisici ale stimulilor/solicitării/efortului sunt:

1. Volumul – cantitatea de lucru mecanic depus (nr. de repetări,

distanţe parcurse, kg ridicate, etc.) – totul raportat la timp. Există

volum mic/mediu/submaximal/maximal, raportând efortul depus la

posibilităţile maxime ale fiecărui individ. Volumul este componenta

dominantă în eforturile de rezistenţă, forţă, îndemânare şi de învăţare a

deprinderilor motrice.

2. Intensitatea – gradul de solicitare a organismului (tăria

excitantului) – este componenta calitativă a efortului şi este relevată de

indicatori ca: tempou, ritm, încărcătură, durata pauzelor. Intensitatea

este exprimată de nivelul frecvenţei cardiace (puls), uşor de constatat la

nivelul arterei radiale sau al celei carotide. În practică se utilizează

procentele sau rapoartele faţă de posibilităţile maxime ale individului

pentru a exprima gradul de solicitare a organismului.

Ex.: această componentă este dominantă în probele atletice de

alergări cu o durată mai mică de 3 min., dincolo de această durată,

componenta dominantă devine volumul.

În funcţie de nivelul solicitării efortul poate fi:

- maximal: FC peste 180/min, 80-90%, (ex: alergare 60-600m),

pauză = 3 – 5 min.;

61

Page 62: curs tefs New+cuprins

- submaximal: FC = 160-180/min, 75-80%, (sub 60m şi peste

600m), pauză = 1min.30 sec. - 3 min;

- mediu: FC = 120 –130/min, 60-75%, (alergare uşoară pe

distanţă mare), pauză = 45sec.-2min;

- mic: FC = sub 120/min, 50 –60%, (alergare uşoară), fără pauză;

Volumul şi intensitatea efortului sunt invers proporţionale şi se

reglează prin pauze.

3. Complexitatea – modul concret de înlănţuire (asociere) a

tuturor elementelor care intră în alcătuirea unei mişcări –structura

acesteia – pe fond de volum şi intensitate. Nivelul complexităţii creşte

prin introducerea unor sarcini suplimentare, când apar adversarii şi, în

general, când apar condiţii noi de execuţie.

În funcţie de natura resurselor energetice efortul poate fi:

- efort anaerob, aerob,mixt:

- efort neuro-muscular, cardio-respirator, metabolic.

4. Densitatea – raportul dintre timpul alocat lucrului și timpul de

repaus în cadrul structurii de pregătire (lecție/microciclu, etc.).

Densitățile mici asigură refacerea completă a organismului (ex: lucrul

pentru viteză) după reprizele de lucru, iar densitățile mari conduc, în

general, la solicitarea progresivă tot mai mare a organismului (ex:

dezvoltarea diferitelor forme ale rezistenței).

5. Frecvența – numărul de ședințe de pregătire pe zi/săptămână,

etc., care poate reflecta nivelul de pregătire sau de practicare a

activităților fizice.

62

Page 63: curs tefs New+cuprins

VIII.2. Orietarea efortului

Programarea stimulilor (solicitărilor) impune cunoașterea

surselor de energie, raportul dintre eforul anaerob și cel aerob.

Aplicarea stimulilor de mare intensitate și de scurtă durată duce

la dezvoltarea capacităților de viteză prin creșterea forței de contracție

pe baza creșterii în grosime a fibrei musculare. Efortul va fi de tip

anaerob-alactacid și prin supracompensare, duce la creșterea

depozitelor de ATP (adenozintrifosfat) și PC (fosfocreatină).

Aplicarea stimulilor de mare intensitate și de durată mare

(rezistență) sau cu îngreuiere (forță) conduce la creșterea capacității

anaerob-lactacide prin mărirea rezervelor musculare de glicogen și

suportului enzimatic anaerob ce sta la baza producerii acestuia.

Folosirea stimulilor de intensitate redusă (extensivi) duce la

creșterea rezervelor musculare de glicogen și grăsimi ca reacție de

răspuns la consumul ridicat de oxigen și oxidarea grăsimilor specifică

eforturilor de durată, dezvoltând rezistența aerobă.

Orientarea eforturilor din perspectiva complexității structurii lor

evidențiază două variante:

- executarea acțiunilor motrice în condiții stereotipe, fără

solicitări deosebite de coordonare;

- executarea acțiunilor motrice în condiții variate care solicită un

nivel ridicat al capacităților coordinative.

VIII.3. Oboseala

63

Page 64: curs tefs New+cuprins

Oboseala reprezintă o măsură de apărare a organismului prin

care se limitează intensitatea şi volumul efortului (SNC –inhibiţia de

protecţie). Intensitatea şi volumul efortului se pot menţine la un nivel

ridicat numai dacă posibilităţile de adaptare a organismului permit

acest lucru. Copiilor şi bătrânilor li se recomandă să fie feriţi de eforturi

de volum mare şi intensitate ridicată, pe când la vârsta maturităţii acest

lucru este chiar recomandat.

Determinarea oboselii se face prin:

- măsurarea frecvenţei cardiace (FC) şi a frecvenţei respiratorii

(FR) –amplitudinea mişcărilor respiratorii - scade când apare oboseala;

- observarea manifestărilor externe ale executanţilor; transpiraţia

abundentă, înroşirea feţei, paloarea, crisparea feţei, şi cel mai important

– alterarea mişcării;

Remediul de bază pentru învingerea oboselii îl reprezintă

odihna. Pauza este principalul mijloc de refacere a resurselor

energetice (compensare/supracompensare). Dirijarea şi dozarea

judicioasă a efortului prin asigurarea raportului optim între efort şi

pauze duce la adaptarea treptată a funcţiilor la solicitări crescute.

64

Page 65: curs tefs New+cuprins

IX. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA OMULUI ÎN DIFERITE

PERIOADE ALE VIEŢII

IX.1. Creşterea şi dezvoltarea omului – generalităţi

În funcţie de trăsăturile fundamentale ale personalităţii

individului, evoluţia sa a fost împărţită în următoarele perioade:

- perioada de creştere şi dezvoltare (până la 25 – 30 ani);

- perioada de maturitate (25-30 ani până la 60-65 ani);

- perioada de bătrâneţe (vârsta a III a – senescenţa – după 60 –

65 ani);

Creşterea şi dezvoltarea reprezintă un proces determinant

pentru întreaga existenţă a individului, mai ales în planul stării de

sănătate, al dezvoltării organismului şi a indicilor funcţionali, având

efecte directe în formarea unor deprinderi favorabile educaţiei integrale

şi permanente. (S. Fl. Todea)

65

Page 66: curs tefs New+cuprins

Creşterea şi dezvoltarea reprezintă însuşirile (rezultatul)

proceselor biologice prin care trece omul până la maturitate.

Creşterea reprezintă procesul cantitativ de multiplicare

(înmulţire) celulară şi somatică reflectată în sporirea în greutate, volum

şi dimensiuni ale corpului.

Dezvoltarea este un proces calitativ de diferenţiere celulară

reflectat în modificări (îmbunătăţiri) funcţionale ce reprezintă o

ameliorare a capacităţii de adaptare a întregului organism la cerinţele

vieţii, o integrare a lor într-un tot unitar (M. Ifrim).

La formarea personalităţii contribuie în proporţii diferite trei

categorii de factori: ereditari, de mediu şi cei educaţionali.

Factorii care determină procesele de creştere şi dezvoltare sunt

împărţiţi în două categorii:

- externi: în stadiul intrauterin – sănătatea mamei, apoi factorii

geo-climatici, alimentaţia, poluarea, etc., dar şi activitatea motrică;

- interni: ereditatea şi mecanismele neuro-endocrine;

Ereditatea şi activitatea motrică sunt factori de mare importanţă

şi vizează în mod direct domeniul culturii fizice. În disputele ştiinţifice

de a acorda o pondere mai mare pentru unul sau altul dintre cei doi

factori, trebuie să se manifeste echilibru. Anumite cercetări

demonstrează că nu trebuie exagerat rolul exerciţiilor fizice în

dobândirea diferitelor mecanisme necesare adaptării organismului la

mediu. Maturizarea succesivă a diferitelor organe determină însuşirea

progresivă a unor deprinderi. Acest mecanism, se pare că este

condiţionat genetic. Cunoaşterea momentului biologic optim pentru

66

Page 67: curs tefs New+cuprins

începerea unei activităţi motrice, durata exersării pentru a atingerea

unui randament crescut, longevitatea (perioada maximă a rezultatelor

superioare) reprezintă tot atâtea teme care preocupă specialiştii

domeniului în perioada actuală. Controlul asupra caracterelor

individuale moştenite genetic (fizice, motrice, psihice) se poate exercita

doar parţial, prin educaţie; diferenţele dintre indivizi reprezintă rodul

eredităţii, dar şi al unor mutaţii posibile, de la o generaţie la alta,

datorită factorilor de mediu. Ex: un individ cu un bogat bagaj genetic

poate rămâne un mediocru, dacă mediul nu este favorabil dezvoltării şi

valorificării aptitudinilor pe care le-a moştenit.

Unii cercetători (D. Stark) arată că 60-90% din randamentul unui

individ se datorează eredităţii şi 10-40% mediului (natural, social, etc.)

din care provine. Caracterele fizice (talie, lungimea segmentelor,

funcţionarea diferitelor sisteme, etc., sunt moştenite în proporţie de 75-

90%, iar cele psihice în proporţie de 65-80% (R. Holzinger).

Creşterea fizică reprezintă schimbările de dimensiuni şi de

greutate produse în timpul dezvoltării.

Creşterea prenatală se realizează pe seama creşterii numărului

de celule (hiperplastică).

Creşterea postnatală –hipertrofică – constă în creşterea în volum

a celulelor. Această dinamică a proceselor de creştere şi dezvoltare este

o creştere în progresie descendentă.

Creşterea este neuniformă, cu puseuri mai accelerate sau mai

discrete, cu alternanţe între diferite părţi ale corpului. Astfel: capul, la

naştere reprezintă 1/4- 1/5 din greutatea corpului, iar la adult doar 1/8-

67

Page 68: curs tefs New+cuprins

1/9 din acesta. De la naştere până la maturitate, ficatul creşte de 9 ori,

splina de 13 ori, rinichii de 14 ori, inima de 20 de ori, iar intestinul

subţire de 30 de ori.

Copilul are la naştere 6,5% din dezvoltarea sa completă.

Creşterea cea mai rapidă se consemnează în jurul vârstei de 4 ani. La

18 ani se realizează 96% şi la 24 de ani 99% din dezvoltarea sa

completă

IX.2. Caracteristici generale ale omului la diferite vârste

1. Perioada de la naştere la maturitate (0-25 ani)

Evoluţia fizică şi mintală a individului se desăvârşeşte în trei

etape: 0-7 ani, 7-12 ani şi 12-20/25 ani (C. Burt). Creşterea în această

perioadă, după unii autori (Bartles şi Straz) este marcată de perioade de

alungiri (întinderi”) şi perioade de îngroşări („împliniri”):

- 1-4 ani – prima împlinire; 5-7 ani – prima alungire;

- 8-10 ani – a doua împlinire; 11-15 ani – a doua întindere;

- după 15 ani şi până la maturitate (20-25 ani) este perioada

celei de-a treia împliniri şi întinderi;

Asociind maturizarea cu educaţia putem împărţi această parte a

vieţii omului în:

- perioada embrio-fetală, de la formarea embrionului până la

naştere;

- prima copilărie, de la 0 la 3 ani (până la 30 de zile – nou

născut; 30 zile –1 an, sugar; 1 – 3 ani, antepreşcolar)

- preşcolarul, de la 3 la 6/7 ani;

68

Page 69: curs tefs New+cuprins

- şcolarul: mic (6/7 ani – 10/11 ani), mijlociu (10/11 ani – 13/14

ani), mare/adolescentul(14 ani – 18 ani)

- tânărul, de 18 ani la 25-30 ani.

2. Perioada maturităţii (25/30 ani – 60-65 ani)

Aceasta a fost numită de unii autori „perioada posibilităţilor

maxime”, când trăsăturile fundamentale ale personalităţii rămân relativ

stabile, cu condiţia păstrării unui echilibru între toate laturile vieţii

(efort, odihnă, recreare,etc.).

3. Perioada bătrâneţii (după 60/65 ani)

Unii autori o mai numesc şi „senectute” sau vârsta a treia,

considerând-o ca perioadă de involuţie datorită proceselor specifice

acestei perioade care se derulează în mod diferit de la un individ la

altul, în funcţie de ereditate şi de urmele lăsate de perioade anterioare

(adaptările) pe diverse planuri (stare de sănătate, statut social,

deprinderi pentru timp liber, etc.). Se constată uneori, deosebiri între

vârsta cronologică (ani, luni, zile) şi vârsta biologică (gradul de

îmbătrânire al diferitelor structuri componente din punct de vedere

morfologic, funcţional, biochimic, etc.) a corpului. Pe baza unor teste

se poate stabili indicele global de îmbătrânire prin compararea

rezultatelor acelor teste cu standardele populaţiei.

Principalele modificări aduse de îmbătrânire sunt: creşterea

tensiunii arteriale, scăderea capacităţii vitale, scăderea capacităţii de

acomodare a ochiului, iar în plan psihic – scăderea memoriei, atenţiei,

accentuarea emotivităţii, astenia, etc..

69

Page 70: curs tefs New+cuprins

Exerciţiul fizic este un mijloc de bază pentru a preveni instalarea

prematură a semnelor de îmbătrânire. Printre acestea, mersul,

joggingul, pedalatul, înotul, diferite forme de gimnastică (igienică, de

întreţinere, etc.) Asociate cu muzica pot fi utilizate cu mult succes.

X. CARACTERISTICI ALE MOTRICITĂȚII LA DIFERITE

VÂRSTE

Activităţile motrice (denumite de unii autori şi activităţi de

mişcare/activităţi fizice) pot să menţină/îmbunătăţească structura

diferitelor ţesuturi şi organe – muşchi, tendoane, inimă vase – să le

amelioreze funcţiile şi să contracareze efectele degenerative datorate

inactivităţii (sedentarism) şi înaintării în vârstă. Denumirea de fitness

desemnează pregătirea fizică sau rezultatul procesului de pregătire

fizică.

X.1. Activitatea motrică la preşcolari

La această vârstă se constată o activitate motrică foarte intensă.

Obiectivele ce trebuie urmărite sunt:

- întărirea stării de sănătate – călirea organismului prin activităţi

în aer liber atât în sezonul cald, cât şi în sezonul rece;

70

Page 71: curs tefs New+cuprins

- iniţierea în formarea principalelor deprinderi de igienă

personală;

- dezvoltarea fizică normală - formarea unei ţinute corecte

- iniţierea sub formă de joc în practicarea unor sporturi ca: înot,

schi, patinaj, ciclism. Spre sfârşitul perioadei, se pot aborda şi

deprinderi ca: aterizarea cu amortizare la coborâri prin săritură şi la

săriturile de pe loc, prinderea obiectelor şi aruncarea la distanţă/ţintă,

menţinerea echilibrului la mersul cu tricicleta, bicicleta, coborâre cu

sania.

Participarea copilului la diferite jocuri ajută în procesul de

însuşire a deprinderilor motrice şi de dezvoltare a calităţilor motrice -

îndemânare (coordonare, mobilitate),viteză (de reacţie, de execuţie,

etc., favorizând, în acelaşi timp, şi procesele cognitive, afective,

estetice,etc.

Mijloacele recomandate pentru această categorie de vârstă ţin de

activităţile normale din regimul de viaţă din familie şi grădiniţă,

respectând normele de igienă şi folosind factorii de călire pe tot

parcursul anului. Aceste mijloace fac parte din:

- gimnastica de bază – mişcări pentru menţinerea ţinutei corecte,

orientare în spaţiu, prevenirea atitudinilor şi deficienţelor fizice;

- jocurile de mişcare – până la 2-3 ani sunt jocuri practicate

individual cu/fără jucării, apoi, când încep să „asculte” de adulţi, se

integrează în grup şi practică jocuri cu temă, fără întrecere.

Se recomandă utilizarea demonstraţiei, explicaţii clare, concrete,

precise, fără teoretizări inutile, încurajările în orice situaţie, obiectele

71

Page 72: curs tefs New+cuprins

ajutătoare, imitaţia unor imagini sau forme, asocierea cu cântecul sau

cu povestirea, exersările în grup, toate menite să ducă la buna dispoziţie

şi să se caracterizeze prin atractivitate.

X.2. Activitatea motrică la şcolari

Activitatea motrică la această vârstă este studiată de disciplina

„Metodica educaţiei fizice şcolare”. Precizăm doar, că se desfăşoară în

lecţiile de educaţie fizică, cercuri sportive şi competiţii sportive şcolare,

beneficiind de conducerea cadrelor didactice specializate în educaţie

fizică şi sport, precum şi în activitatea independentă, pe baza

cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite.

Obiective:

- menţinerea stării de sănătate (formarea deprinderilor de igienă,

călirea organismului, corectarea deficienţelor fizice);

- dezvoltarea fizică armonioasă (creşterea normală a corpului şi

îmbunătăţirea indicilor morfo-funcţionali);

- dezvoltarea calităţilor motrice;

- dezvoltarea proceselor psihice;

- formarea deprinderilor pentru educaţia fizică permanentă

(însuşirea deprinderilor specifice unor ramuri de sport, a noţiunii de

fair-play şi utilizarea acestora în scop recreativ);

Principiile didactice care stau la baza acestui proces:

accesibilitatea, intuiţia, participarea conştientă şi activă, sistematizarea

şi continuitatea, însuşirea temeinică.

72

Page 73: curs tefs New+cuprins

Metodele de transmitere a cunoştinţelor, de formare a

deprinderilor şi priceperilor motrice se împart în:

- verbale (explicaţia, conversaţia);

- practice( demonstraţia, exersarea)

În programarea activităţii se impun următoarele cerinţe:

- concordanţa cu planul de învăţământ şi cu programa şcolară;

- respectarea particularităţilor elevilor ( de vârstă, sex, nivel de

pregătire, stare de sănătate, etc.)

- concordanţa cu condiţiile de bază materială, de climă, relief,

etc.;

- respectarea tradiţiilor şcolii, a aspiraţiilor şi opţiunilor elevilor;

- respectarea normelor igienico-sanitare, prevenirea accidentelor,

utilizarea factorilor naturali de călire.

X.3. Caracteristici ale motricității la maturitate

Obiective:

- menţinerea stării de sănătate;

- asigurarea unei capacităţi de efort optime pentru activitatea

profesională;

- menţinerea/îmbunătăţitea indicilor de dezvoltare fizică

armonioasă;

- menţinerea/îmbunătăţitea nivelului calităţilor motrice;

- dobândirea şi consolidarea deprinderilor motrice specifice unor

ramuri de sport;

- însuşirea deprinderilor pentru practicarea unor forme de turism;

73

Page 74: curs tefs New+cuprins

- diminuarea efectelor nocive ale stresului, poluării, înaintării în

vârstă prin practicarea exerciţiilor fizice;

- realizarea odihnei active prin integrarea în activităţile din sfera

„Sportul pentru toţi";

Educaţia fizică universitară şi cea militară au la bază programe

orientate profesional. La maturitate se manifestă cunoştinţele,

priceperile şi deprinderile însuşite în şcoală.

X.4. Efectele sanogenetice ale sportului

Activitatea fizică poate să menţină/îmbunătăţească structura

diferitelor ţesuturi şi organe (muşchi, tendoane, inimă, vase, etc.), să le

amelioreze funcţiile şi să contracareze efectele degenerative datorate

inactivităţii (sedeentarismului) şi înaintării în vârstă. In multe ţări

occidentale este promovată noţiunea de fitness („condiţia fizică")

pentru care sunt pregătiţi specialişti în instituţii de învăţământ superior

care au denumiri adaptate la competenţele mai largi pe care le are

absolventul.

Exerciţiul fizic produce efecte pozitive în sfera psihică dar şi asupra unor

categorii de boli: suferinţe lombare, endocrine, cancerigene dar mai ales asupra

bolilor cardio-vasculare ( cardiopatia ischiemică, in primul rând) care apar la vârste

din ce în ce mai tinere şi produc cel mai mare număr de decese. Ateroscleroza

(depunerea grăsimilor pe pereţii vaselor de sânge) în artera aortă începe de la

aprox. 3 ani şi poate cuprinde arterele coronariene (care irigă muşchiul inimii),

74

Page 75: curs tefs New+cuprins

favorizând cardiopatia ischiemică, începând de la 10 ani şi crescând riscul la infarct

miocardic.

Aparatul/sistemul/ Adaptări funcţionale Prevenire bolilorFuncţia

Cardiovascular- creşte cantitatea de sânge pe care o

poate pompa inima- ateroscleroza

- se măreşte cantitatea de sânge existentă în vase

- cardiopatie ischiemică

- sângele devine mai fluid şi circulă mai uşor prin artere şi vene

- hipertensiune arterială

Pulmonar- plămânul devine capabil să ventileze o cantitate mai mare de aer în unitatea de

timp

- bolile pulmonare cronice

muscular scheletic

- creşte forţa, rezistenţa şi capacitatea generală de efort

- întârzie instalarea efectelor specifice înaintării în vârstă - subţierea şi

detonifierea musculaturii

- lombopatii- fracturile produse

prin căzături,la bătrâni

ţesutul adipos- scade masa totală de grăsimi şi grăsimea

din jurul viscerelor- obezitatea

metabolismul glucidelor

- creşte capacitatea muşchilor de a prelua glucoza din sânge

- diabet

metabolismul grăsimilor

- creşte capacitatea muşchiului de a prelua grăsimile din sânge şi de a le utiliza ca

sursă de energie- ateroscleroza

apărarea organismului (imunitatea)

- se îmbunătăţeşte capacitatea sistemului imunitar de a răspunde la agresiuni

microbiene- infecţii

Digestia- se îmbunătăţeşte tranzitul intestinal

prevenind constipaţia- cancerul de colon

sistemul nervos- se îmbunătăţesc echilibrul şi

coordonarea mişcărilor

- fracturile produse prin căzături la

vârstnici

funcţiile cognitive- se îmbunătăţeşte viteza de reacţie şi

promptitudinea la diferiţi stimuli

- fracturile produse prin căzături la

vârstnici

75

Page 76: curs tefs New+cuprins

comportament social

- se ameliorează imagine despre propria persoană, eficacitatea profesională,

comportamentul familial, şi se instaurează „starea de bine" şi bucuria de a trăi

- depresie şi anxietate

X.5. Factorii de risc ai sănătăţii cu originea în bagajul ereditar

sau în anumite caracteristice de comportament (fumat, sedentarism,

alimentaţie excesivă, etc.) sunt de două feluri:

- primari - singuri pot duce la îmbolnăviri ale sistemului

cardio-vascular; în această categorie se regăseşte nivelul colesterolului,

hipertensiunea arterială şi fumatul;

- secundari - pot produce îmbolnăviri numai dacă sunt

însoţiţi şi de alţi factori de risc. Printre aceştia pot fi enumeraţi:

antecedentele cardio-vasculare ale părinţilor, vârsta înaintată, sexul

masculin, asupra cărora nu se poate interveni, dar şi factori de risc ce

ţin de comportamentul individului ca: inactivitatea fizică

(sedentarismul), obezitatea, alimentaţia bogată în grăsimi, inadecvarea

răspunsului la situaţiile conflictuale (stresul).

Tot mai mulţi autori consideră că sedentarismul, obezitatea şi

alimentaţia bogată în grăsimi ar trebui incluse în categoria factorilor

primari de risc.

76

Page 77: curs tefs New+cuprins

XI. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA

MOTRICĂ INDEPENDENTĂ

XI.1. Indicele de masă corporală

Pentru a începe un program de activitate fizică se recomandă mai

întâi, un examen medical care trebuie să stabilească:

- greutatea şi grăsimea corporală;

- capacitatea de efort aerob;

- nivelul forţei, rezistenţei şi al mobilităţii;

- regimul alimentar şi eventualele deviaţii de la un regim

alimentar sănătos;

Este de preferat ca acest examen să fie realizat de către un medic

de medicină sportivă, iar dacă acest lucru nu se poate, este necesar

măcar avizul unui cardiolog care să stabilească starea de sănătate şi

gradul de îmbătrânire a inimii. Celelalte aspecte vor sta în permanenta

atenţi a practicantului care şi le poate stabili şi singur prin diferite

metode acceptate de specialişti ca fiind suficient de exacte şi eficiente.

O modalitate simplă de apreciere a greutăţii corporale o reprezintă

calculul indicelui Quetlet (indicele de masă corporală) după formula:

77

Page 78: curs tefs New+cuprins

Q = în care G = greutatea corpului în kilograme, T = talia în

metri.

Exemplu: o persoană cu înălţime T = l,70m şi o greutate G =

90kg va avea un indice da masă corporală Q = 26,4.

Dacă indicele de masă corporală este egal sau mai mic de 25,

semnifică o greutate acceptabilă, între 25 şi 30 înseamnă o

supragreutate, iar peste 30 indică obezitate.

La fel de importantă este cunoaşterea ponderii grăsimilor din greutatea

corpului (adipozitatea). De exemplu dacă la o greutate de 70kg ai 30% grăsime,

înseamnă că 21 kg din greutatea corpului sunt grăsimi. Acestea sunt necesare, dar

în exces favorizează ateroscleroza cu toate efectele ce decurg din această boală.

Aprecierea adipozităţii corporale (după Franks şi Hovvley).

Sexul/Grăsime

Foarte scăzută

Scăzută OptimăUşor

crescutăCrescută

Foarte crescută

Masculin sub 6% 6-10% 10-20% 20-25% 25-31% Peste 31%

Feminin sub12% 12-15% 15-25% 25-30% 30-35% Peste 35%

Evaluarea procentului de grăsimi din corp se poate face prin mai

multe metode:

- cântărirea în condiţii normale şi cântărirea sub apă (presupune

o dotare specială şi este costisitoare);

- folosirea unor aparate electronice care afişează instantaneu

procentul de grăsime;

- măsurarea pliurilor de grăsime cu adipocentimetrul;

- utilizarea nomogramelor;

78

Page 79: curs tefs New+cuprins

Cea mai simplă metodă este cea a nomogramelor pentru că ea

presupune măsurători simple care pot fi făcute de oricine doreşte să afle

procentul de grăsime din propriul corp.

Pentru femei nomograma se prezintă ca în fig.l şi necesită

măsurarea perimetrului şoldurilor (cm) şi înălţimea (cm). Aceste date

vor fi înscrise pe câte o linie verticală şi prin unirea valorilor obţinute

se obţine pe segmentul din mijloc, adipozitatea, în procente.

Pentru bărbaţi este necesară cunoaşterea greutăţii (kg) şi

perimetrul abdominal (cm) în zona cea mai mare, urmând ca prin

unirea cu o linie a punctelor ce desemnează cei doi indicatori să

obţinem procentul de grăsimi din corp.

Greutatea (kg) Grăsime % Perimetrul abd

XI.2. Evaluarea capacităţii aerobe de efort

79

Page 80: curs tefs New+cuprins

Denumită şi fltness-ul aerob, ea reprezintă un indicator de bază

al stării de sănătate şi se concretizează prin capacitatea organismului

de a utiliza oxigenul în efort. Se mai numeşte şi consum maxim de

oxigen, se notează cu VO2 max şi depinde pe de o parte, de capacitatea

plămânului, a inimii, a vaselor de sânge de a capta şi transmite către

muşchi cât mai mult oxigen, iar pe de altă parte, de capacitatea

muşchilor de a prelua şi utiliza oxigenul oferit.

In sportul de performanţă este utilizată metoda directă -

utilizarea unui aparat care afişează în permanenţă cantitatea de

oxigen utilizată. In sportul pentru sănătate se utilizează metode

indirecte cum este testul Cooper - distanţa parcursă în 12 min.- sau

testul de 2 km -parcurgerea în mers a distanţei de 2km - şi măsurarea

FC. Experimental, au fost obţinute formule de calcul pentru V02 max.

şi pentru indicele de fitness (IF) :

Femei

IF = 304 - (min x 8,5 + sec x 0,14 + FC x 0,32 + 1,1 x G/Ix I) -

V x 0,4;

Bărbaţi

IF = 420 -{min x 11,6 + sec x 0,20 +FC x 0,56 + 2,6 x G/ Ix I) -

V x 0,2; unde:

min = minutele de alergare;

sec = secundele de alergare;

FC = frecvenţa cardiacă;

V = vârsta în ani împliniţi

G = greutatea în kilograme;

80

Page 81: curs tefs New+cuprins

I = înălţimea în metri;

Rezultatul obţinut trebuie comparat cu următoarea grilă:

sub 70 = IF slab (sub medie);

între 70 şi 89 = IF submediocru;

între90 şi 110 = IF mediu;

între 111 şi 130 = IF bun;

peste 130 = IF foarte bun

XI.3. Evaluarea forţei şi rezistenţei musculare

Aceste calităţi motrice pot fi evaluate prin metode le clasice,

specifice pentru fiecare dintre ele. Amândouă pot fi dezvoltate şi

menţinute prin exerciţiu, până la vârste înaintate.

Evaluarea mobilităţii şi supleţii

Reducerea mobilităţii (capacităţii de a executa mişcări ample) se

instalează ca urmare a vieţii sedentare şi/sau înaintării în vârstă,

datorându-se unor modificări în articulaţii şi diminuării elasticităţii

musculaturii limitrofe. Pentru ameliorarea indicilor acestei calităţi

este nevoie de exersare gradată şi ritmică.

XI.4. Evaluarea consumului energetic zilnic şi stabilirea

raţiei alimentare

Aşa cum se întâmplă frecvent, odată cu înaintarea în vârstă şi/sau

(mai ales) datorită unui regim de viaţă sedentar, se constată o creştere

nedorită a greutăţii şi adipozităţii. Cel mai sigur mod de a scăpa de

kilogramele în plus este asocierea exerciţiilor fizice cu o dietă

81

Page 82: curs tefs New+cuprins

hipocalorică. Se ştie că pentru a consuma 1kg de grăsime corporală

este nevoie să se consume cele peste 9 000 cal. pe care le conţine

acesta, ceea ce echivalează cu un efort egal cu 160 km de alergare.

Acest efort trebuie repartizat în mod judicios în timp, în funcţie de

nivelul posibilităţilor individuale.

Reţetele de slăbire rapidă sunt contraindicate pentru că ele se

bazează (marea majoritate) pe eliminarea lichidelor şi nu pe scăderea

adipozităţii. In paralel cu efectuarea unui program raţional de exerciţii

fizice, se recomandă cunoaşterea aportului zilnic de calorii prin

alimentaţie, controlul şi diminuarea acestuia prin raportare la consumul

zilnic de calorii.

Se cunoaşte că metabolismul bazal consumă aprox. 1 cal./ kg

corp/ oră, la care se adaugă cheltuielile energetice prin mişcare a

corpului în întregime sau a segmentelor sale. O modalitate de calcul a

consumului zilnic de calorii este următoarea:

- consumul metabolismului bazal = G (kg) x 24 ore;

- consumul metabolismului energetic:

- la sedentari = aprox. 400 cal/ 24 ore;

- la moderat activi = 600 cal/24 ore;

- la activi = 800 cal./24 ore;

Exemplu: la o persoană moderat activă cu greutatea de 75 kg,

consumul zilnic va fi de

75 X 24 = 1800 + 600 = 2400 cal.

82

Page 83: curs tefs New+cuprins

Pentru a-şi menţine greutatea de 75kg, persoana respectivă

trebuie să-şi asigure prin alimentaţie, un aport caloric care să nu

depăşească 2400 cal pe zi, aceasta reprezentând dieta normocalorică.

Dacă aportul va fi mai mic, dieta se numeşte hipocalorică. În

cazul menţinerii unui consum zilnic constant pe fondul unei diete

hipocalorice, organismul apelează la rezervele energetice proprii,

realizându-se astfel diminuarea adipozităţii şi o scădere reală în

greutate.

Aşa cum ritmul în care se produce îngrăşarea este unul lent, tot

aşa trebuie să se producă şi pierderea în greutate: treptat, progresiv, fără

„reţete şoc", atăt în ce priveşte raţia alimentară cât şi în ce priveşte

regimul de activitate motrică şi de efort fizic. De asemenea, este de

preferat ca raţia hipocalorică să se realizeze prin diminuarea cantităţilor

de alimente, menţinând numărul şi diversitatea acestora.

XI.5. Indicele de activitate fizică

Pentru a genera efecte pozitive în planul sănătăţii, o activitate

fizică trebuie să fie prestată frecvent, să dureze suficient (nu mai puţin

de 20-30 min., dar nici prea mult faţă de nivelul şi etapa de pregătire) şi

să angreneze la un nivel corespunzător de solicitare (intensitate) un

număr cât mai mare de grupe musculare.

Specialiştii au stabilit două căi de identificare a eficienţei pe care

o poate avea o activitate motrică în menţinerea sănătăţii:

- calculul indicelui de activitate fizică (IAF);

- estimarea intensităţii şi duratei efortului pe baza consumului de

83

Page 84: curs tefs New+cuprins

calorii;

Indicele de activitate fizică (după Franks şi Howley) se stabileşte conform

datelor de mai jos:

Parametrul Punctaj

Tipul de activitate

Intensitate

5Activitatea duce la accelerarea puternică a respiraţiei

(gâfâială) şi la transpiraţie relativ abundentă;

4Respiraţie accelerată la diferite intervale - intermitentă - şi

transpiraţie (ex.: tenis de câmp);

3Efort semnificativ, specific sporturilor recreative

(cicloturism);

2Efort moderat, ca în sporturi adaptate pentru agrement

(volei);

1 Efort uşor (mers, pescuit, etc.);

Durată

4 Peste 30 min.;

3 20-30 min.;

2 10-20 min

1 sub 10 min.

Frecvenţă

5zilnic sau aproape zilnic (fără o pauză mai mare de o zi pe

săptămână);

4de 3-5 ori pe săptămână (fără pauze mai mari de două zile

între două antrenamente consecutive ;

31-2 antrenamente pe săptămână, fără ca acestea să se

desfăşoare în două zile consecutive;

2 de câteva ori pe lună;

1 mai puţin de o dată pe lună;

IAF se obţine prin înmulţirea punctajelor corespunzătoare pentru

flecare parametru: IAF = intensitate x durată x frecvenţă, şi poate fi

apreciată conform următoarei grile:

Punctaj Caracteristici IAF

80-100 stil de viaţă foarte activ superior

60-80 persoană activă şi sănătoasă foarte bun

84

Page 85: curs tefs New+cuprins

40-60 stil de viaţă relativ echilibrată rezonabil

20-40 insuficient de activ/relativ

sedentar

slab

sub 20 Sedentar foarte slab

Răspunsurile la chestionarul prezentat trebuie să fie cât mai

sincere şi obiective pentru a se reuşi o încadrare cât mai apropiata de

realitate faţă de categoriile de IAF. Prin aceasta se poate evita trecerea

prin testele medicale şi. totodată, se pot lua primele măsuri care se

impun. Ex.: peste 80 de puncte înseamnă un regim de viaţă activ şi

trebuie menţinută aceeaşi linie de comportament; sub 60 de puncte

înseamnă că trebuie îmbogăţit programul de activitate fizică pentru a

realiza beneficii semnificative în planul sănătăţii.

Pentru a îmbunătăţi programul de activităţi fizice pot fi

modificaţi oricare din cei trei parametrii pentru a realiza cele 60 de

puncte şi plasarea în categoria cu un regim de viaţă activ. Este de

preferat ca acest punctaj să crească pe seama creşterii intensităţii şi

frecvenţei decât pe seama creşterii volumului.

XI.6. Estimarea consumului de calorii pe baza intensităţii şi

duratei efortului

Durata efortului reprezintă un parametru foarte important.

Anumite studii relevă faptul că riscul îmbolnăvirilor scade cu adevărat

numai la subiecţii care au reuşit să depună eforturi prin care au

consumat peste 2000 de calorii pe săptămână. Acesta fiind

standardul minim (obţinut experimental), activitatea ar putea fi

repartizată astfel:

85

Page 86: curs tefs New+cuprins

- câte 300 cal. în fiecare zi a săptămânii (300 cal. x 7 zile = 2

100 cal.);

- câte 330-340 cal. în 6 zile pe săptămână;

- câte 400 ca. în 5 zile pe săptămână;

- câte 500 ca. în 4 zile pe săptămână;

- câte 650-700 cal. în 3 zile pe săptămână;

Spre deosebire de sportul de performanţă, unde durata efortului

se măsoară în minute, sportul pentru sănătate reclamă exprimarea

duratei în calorii consumate.

Frecvenţa efortului. Un program de activitate fizică este benefic

numai dacă este practicat de cel puţin 3 ori pe săptămână. De aceea,

persoanele care practică sportul cu regularitate, dar numai la sfârşitul

săptămânii, sunt aproape la fel de expuşi la îmbolnăvirile de inimă ca

cei care nu fac nici un fel de efort.

Conform datelor de mai sus, este foarte greu ca, într-o singură

şedinţă de pregătire sau chiar în două, să se consume 2000 de calorii.

Sportivii de performanţă consumă 650-700 cal. la un antrenament, iar

pentru asta este necesară o bună condiţie fizică (nivel de antrenament).

Aceasta se obţine în câteva luni de pregătire cu cel puţin 3

antrenamente pe săptămână, la o intensitate corespunzătoare. Nici după

atingerea unui asemenea nivel de activitate fizica nu se recomandă

scăderea frecvenţei antrenamentelor, deoarece menţinerea nivelului

atins presupune cel puţin 3 zile de activitate săptămânal.

Frecvenţa scăzută (1-2/săptămânal) paralel cu o intensitate

ridicată, poate duce la apariţia unor dureri datorate suprasolicitării (la

86

Page 87: curs tefs New+cuprins

călcâi, talpă, gleznă, genunchi, şold sau coloana lombară) sau la

accidente (entorse, fracturi, rupturi musculare, inflamaţii sau rupturi

tendinoase), mai ales dacă activitatea constă în practicarea unor jocuri

sportive.

Intensitatea efortului. Are ponderea cea mai importantă în

eficienţa unui program de activitate fizică. Riscul îmbolnăvirilor nu

poate fi înlăturat uşor cu o "dezmorţire" prin mers sau gimnastica de

înviorare. Asemenea eforturi au efecte benefice pentru menţinerea

mobilităţii articulaţiilor, tonusului psihic sau pentru menţinerea în

limitele de greutate.

Studiile efectuate de specialişti au arătat că doar eforturile care

duc la un consum de peste 7,5 cal. pe minut reduc semnificativ riscul

apariţiei aterosclerozei şi a întregului şir de boli ce se pun pe seama

acesteia.

Folosind mijloacele tehnologice moderne, pentru fiecare tip de activitate

sportivă s-au stabilit limitele consumului de calorii pe kilogram/corp/minut.

Tip de sport Cal./kg/min Tip de sport Cal./kg/min.

Tir cu arcul 0,050-0,066 Badminghton 0,066-0,150

Baschet 0,050-0,200 Biliard 0,040

Popice 0,033-0,066 Box 0,133-0,216

Canotaj, canoe 0,050-0,133 Criket 0,066-0177

Ciclism 0,050-0,133 Pescuit 0,033-0,100

Dans de societate 0,050-0,117 Golf 0.033-0,117

Dans aerobic 0,066-0,167 Handbal 0,133-0.200

Vânătoare 0,050-0,117 Călărie 0,050-0,133

Urcat pe munte 0,083-0,167 Săritul corzii 0,150-0,200

87

Page 88: curs tefs New+cuprins

Plimbare cu barca 0,033-0,087 Patinaj

(gheaţă/role)

0,083-0,133

Schi alpin –

coborâre

0,o83-0,133 Squash 0,133-0,200

Schi fond 0,100-0,200 Fotbal 0,083-0,200

Schi nautic 0,083-0,117 Tenis de masă 0,050-0,083

Volei (recreativ) 0,050-0,100 Tenis de câmp 0,066-0,150

Pentru a cunoaşte intensitatea efortului pe care apoi, o vom

raporta la baremul de eficienţă stabilit (7,5 cal/min), se înmulţeşte

indicele de consum caloric corespunzător activităţii practicate cu

greutatea corpului exprimată în kilograme. Ex: dacă ai 70 kg şi joci

tenis de câmp, pe care îl apreciezi cu un consum de 0,120 cal./kg/min,

obţii un consum de 8,4 cal./min. care depăşeşte criteriul de intensitate

(7,5 cal./min), rămânând ca durata şi frecvenţa efortului să fie astfel

concepute şi aplicate încât să să se realizeze un consum energetic de

minimum 2000 cal./săptămână.

Consumul energetic al mersului (calorii /minut)

Greutate

a

Viteza de mers (km/oră)

3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8

50 2;1 2,4 2.8 3,1 4,1 5,2 6,6

54,5 2,3 2,6 3,0 3,4 4,4 5.6 7,2

59 2,5 2,9 3,2 3,6 4,8 6,1 7.S

63,5 2,7 3,1 3,5 3,9 5,2 6,6 8,4

68 2.8 3,1 3,7 4,2 5,6 7,0 9.0

72,7 3,0 3,5 4,0 4,5 5,9 7,5 9,6

77,2 3,2 3,7 4,2 4,8 6,3 8,0 10,2

81,8 3,4 4,0 4,5 5,0 6,7 8,4 10,8

88

Page 89: curs tefs New+cuprins

86,3 3,6 4,2 4,7 5,3 7,0 8,9 11,4

90,9 3,8 4,4 5,0 5,6 7,4 9,4 12.0

95,4 4,0 4,6 5,2 5,9 7,8 9,9 12,6

100 4,2 4,8 5,5 6,2 8,2 10,3 13,2

Consumul energetic al alergării (calorii/minut)

Greutate

a (kg)

Viteza de deplasare (km/oră)

4,8 6,4 8 9,6 11,2 17.3 14,4 1650 4,7 5,9 7,2 8,5 9,8 11,1 12,3 13.6

54,5 5,1 6,4 7,9 9,3 10,6 12,1 13,4 14,8

59 5,5 7,0 8,6 10,0 11,5 13,1 14,6 16,1

63,5 5,9 7,5 9,2 10,8 12,4 14,1 15,7 17,3

68 6,4 8,1 9,9 11,6 13,3 15,1 16,8 18,5

72,7 6,8 8,6 10,5 12,4 14,2 16,1 17,9 19,8

77, 2 7,2 9,1 11,2 13,1 15,1 17,1 19.1 21.0

81.8 7,6 9,7 11.8 13,9 18,1 18,1 20,2 22,2

86,3 8,1 10,2 12,5 14,7 16,8 19.1 21.3 23.5

90,9 8.5 10,8 13,2 15,4 17,7 20,1 22,4 24,7

95,4 8,9 11,3 13,8 16,2 18,6 21,1 23,5 25,9

100 9,3 11,8 14,5 17,0 19,5 22„2 24,7 27,2

Anumite precizări în ce priveşte limitele de intensitate ale

efortului pe diferite categorii de vârstă au fost făcute de specialişti

americani ai domeniului, stabilindu-se cu oarecare aproximare

intervalele FC recomandate în efortul fizic pentru sănătate. FC maximă

se află foarte simplu, scăzând vârsta (ani) din 220 (FC max. la vârsta

tânără).

89

Page 90: curs tefs New+cuprins

Se cunoaşte că eforturile de mică intensitate nu aduc efecte

notabile în prevenirea bolilor cardiovasculare, iar eforturile prea intense

pot duce la perturbări grave ale stării de sănătate. In tabelul de mai jos

sunt prezentate zonele de frecvenţe cardiace care asigură antrenarea

(ZFCA) pentru diferite categorii de vârstă. De altfel, în sportul pentru

sănătate, este recomandat ca la intervale de 5-6 min. să se investigheze

FC pentru a constata dacă se află în ZFCA, iar dacă nu este aşa, trebuie

intensificată sau, după caz, diminuată intensitatea efortului.

FC maxim, ZFCAS, ZFCAI. Zona frecvenţelor cardiace care

asigură antrenarea (ZFCA) în funcţie de vârstă şi frecvenţa

cardiacă maximă

90

Page 91: curs tefs New+cuprins

XII. PRINCIPII ŞI REGULI PENTRU ALCĂTUIREA

PROGRAMELOR ÎN SPORTUL PENTRU SĂNĂTATE

Pentru ca un program să fie eficient şi să asigure evitarea

riscurilor inerente pe care le presupune schimbarea regimului de viaţă

(de la sedentar la activ)este necesară respectarea unor reguli şi

principii:

1. Efectuarea unei analize a stării de sănătate şi a regimului de

viaţă printr-un control medical de specialitate sau investigaţii

cardiologice urmate de cunoaşterea prin investigaţii proprii referitoare

la indicele de masă corporală (Q), adipozitate, indicele de activitate

fizică (IAF), experienţa motrică anterioară, precum şi la zona FC de

antrenare (ZFCA).

2. Adaptarea conţinutului programului la baza materială de care

dispune individul, la programul profesional (zilnic/săptămânal) şi la

antecedentele medicale.

3. Structurarea programului pe etape, cu o durată suficientă

pentru fiecare etapă, astfel ca trecerile să se facă lent, pe baza

acumulărilor din etapa anterioară.

4. Programul va cuprinde obligatoriu o parte pregătitoare, de

acomodare cu efortul, diferită de la o etapă la alta şi care nu se adună la

parametrul durată a antrenamentului (durata reprezentând timpul de

lucru la o intensitate corespunzătoare ZFCA).

5. Alcătuirea de programe alternative pentru diferite situaţii care

ar duce la întrerupere a programului de bază (timpul nefavorabil,

plecarea în concediu, deplasări în interes de serviciu,etc.)

91

Page 92: curs tefs New+cuprins

6. Cunoaşterea regulilor de alcătuire a raţiei alimentare

normocalorice şi, dacă este cazul, a raţiei hipocalorice, precum şi

aplicarea acestora.

7. Diminuarea /încetarea activităţii atunci când apar manifestări

nedorite (dureri, inflamaţii, oboseală accentuată,etc.) sau accidente

(entorse, întinderi musculare, traumatisme, fracturi,etc.)

XII.1. Etapele de desfăşurare a unui program de activităţi

motrice pentru sănătate

Pentru o persoană sedentară introducerea activităţii sistematice

în regimul zilnic de viaţă trebuie să se facă gradat, urmând o succesiune

progresivă a solicitării. De aceea, programele concepute vor fi

structurate pe trei etape, în funcţie de obiectivele pe care le urmărim

pentru fiecare dintre ele:

I. Etapa de acomodare a organismului cu activitatea fizică.

II. Etapa de îmbunătăţire a condiţiei fizice.

III.Etapa de personalizare a pregătirii şi de menţinere a IAF.

Etapa -I- care are rolul de a include gradual efortul fizic în

programul săptămânal, va debuta după obţinerea datelor privitoare la

starea de sănătate, şi la IAF, iar durata acesteia va fi strâns legată de

aceste date, de 1-2 săptămâni la5-6 săptămâni. La persoanele cu un IAF

slab sau foarte slab, se recomandă mersul care, în prima fază trebuie să

fie uşor, pe distanţe accesibile, întrucât în această etapă nu se pune

problema intensităţii de efort specific antrenării (ZFCA). Acesta trebuie

să producă o stare de bine, confort şi bună dispoziţie. Apoi, se va mări

92

Page 93: curs tefs New+cuprins

treptat distanţa şi viteza(dar nu amândouă simultan, ci alternativ), până

când se poate parcurge de măcar 3-4 ori pe săptămână distanţa de 6-8

km într-un pas alert. Foarte importantă pentru această fază este

obişnuirea cu investigarea FC, deprindere care în etapele ulterioare are

un rol decisiv pentru controlul şi eficienţa activităţii.

Etapa -II- începe de la un prag de solicitare corespunzător cu

parcurgerea în 3-4 şedinţe succesive a distanţei de 6-8 km în mers vioi

şi va conţine un program cu o solicitare superioară, menită să

îmbunătăţească IAF. Metoda utilizată cel mai des este denumită

antrenament cu intervale, fiind foarte eficientă şi în sportul de

performanţă. Aceasta constă în alternarea perioadelor de efort cu cele

de revenire după efort. In cazul nostru, perioadele de efort vor consta în

alergare uşoară, iar perioadele de revenire se vor realiza prin mers

însoţit de exerciţii de respiraţie sau/ şi de mobilitate. Alergarea

reprezintă o solicitare de alt tip, de aceea trebuie introdusă treptat. In

prima săptămână perioadele de alergare vor însemna 30-40% din durata

antrenamentului, începând cu câteva zeci de metri de alergare urmat de

mers suficient pentru a asigura revenirea, urmând ca ponderea să se

modifice treptat în favoarea alergării, în funcţie de vârstă, sex şi de

manifestările concrete de după fiecare antrenament. Cu cât distanţele

parcurse în alergare sunt mai lungi, cu atât ne apropiem de finalul

acestei etape pe care o considerăm încheiată atunci se reuşeşte

parcurgerea în alergare a distanţei de 5km într-un ritm care să situeze

FC în ZFCA.

93

Page 94: curs tefs New+cuprins

Conţinutul acestor două etape este asemănător şi, de regulă, nu

presupune dificultăţi deosebite în parcurgerea lui. Pot apărea anumite

probleme fie din obişnuinţele de viaţă sedentară care trebuie schimbate,

fie din dorinţa de a trece mai repede pete aceste două etape şi

supunerea organismului la solicitări prea mari faţă de nivelul de

pregătire fizică al acestuia.

Etapa - III- are ca obiectiv principal menţinerea IAF la un nivel

ridicat. Acesta poate fi realizat prin conţinuturi corespunzătoare cu

experienţa şi dorinţele individuale prin mijloace dintre cele mai variate:

alergare, înot, pedalat, schi, gimnastică aerobică, exerciţii de

musculaţie, jocuri sportive şi orice alte tipuri de activitate care trebuie

să corespundă cerinţelor de intnsitate, durată şi frecvenţă.

XII.2. Patologia specifică în sportul pentru toţi

Deşi efectele efortului fizic în menţinerea sănătăţii sunt unanim

recunoscute, ar fi incorect (sau incomplet) să nu prezentăm şi anumite

inconveniente sau neplăceri pe care, în anumite condiţii, această

activitate le poate favoriza. Condiţiile care conduc la asemenea situaţii

sunt: vârsta înaintată, greutatea peste cea recomandată, regim de viaţă

sedentară un timp îndelungat. La acesta se mai adaugă şi alţi factori ca:

superficialitate în pregătirea organismului pentru efort, trecerea bruscă

la o treaptă mai mare de efort (ca intensitate sau/şi durată), conţinut

neadecvat pentru nivelul de pregătire (practicarea jocurilor sportive sau

de întrecere), etc. Conform unor statistici actuale ( Ş.R. Dickman),

riscurile de instalare a unor suferinţe sau de apariţie a unui accident

94

Page 95: curs tefs New+cuprins

sunt mai mari în eforturi de intensitate mai mare de 85% din cea

maximă şi cu o durată de peste 40 min.. Se ştie că alergarea şi

programele de efort aerobic pot produce suferinţe musculare, articulare

sau osoase mai mult decât pedalatul sau înotul, după cum jocurile se

asociază mai des cu accidentările decât activităţile individuale, fără

întrecere.

Pentru a reduce la maximum riscurile pe care le-ar presupune

trecerea la un regim de viaţă activ printr-un program de activitate

fizică, este nevoie să se respecte următoarele cerinţe:

- efectuarea unui examen medical iniţial cât mai complet, la un

medic care ştie ce înseamnă efortul fizic adaptat la diferite vârste (un

medic care practică el însuşi sportul pentru sănătate).

- creşterea solicitării trebuie să se facă treptat şi alternativ - se

măreşte uşor durata, apoi creşte intensitatea la noua durata, se măreşte

iarăşi durata, menţinând noua intensitate, etc. - ne fiind recomandată

creşterea simultană a intensităţii şi duratei,

- urmărirea atentă a reacţiilor organismului(o mică durere, o

epuizare exagerată, febra musculară) fără a ne lăsa induşi în eroare de

senzaţia de forţă sau rezistenţă crescută. Este recomandat să se înceteze

efortul la prima manifestare de acest gen, decât să se continue efortul,

agravând situaţia şi întrerupând apoi activitatea pentru o perioadă

îndelungata, ceea ce duce la pierderi mai mari în planul sănătăţii.

- programul de lucru trebuie sâ fie conceput de un specialist care

ar fi bine să supravegheze şi să îndrume activitatea, măcar la începutul

acesteia. Aceasta duce la evitarea unor mijloace care nu sunt

95

Page 96: curs tefs New+cuprins

recomandate pentru o persoană sau alta, în funcţie de antecedentele

medicale, vârstă, dezvoltare fizică, etc.

Există suferinţe care se instalează lent, (prin folosirea unor

mijloace nerecomandate, nerespectarea normelor de igienă,etc.) sau

brusc, prin apariţia unui accident.

Pentru primul caz este suficient să se înceteze efortul după

apariţia durerii şi să se evite toate mişcările care o declanşează, la care

se poate adăuga un masaj uşor şi se constată efectul în ziua următoare.

Dacă situaţia s-a ameliorat, înseamnă că nu este nimic grav, se

prelungeşte pauza până la dispariţia totală a durerii, după care se reia

efortul în mod gradat.

În caz de accident, foarte important este cum se acţionează în

prima jumătate de oră. Nu se recomandă continuarea efortului „pe

durere", nu se masează, nu se trage şi nu se torsionează zona

respectivă. Se încetează efortul şi dacă zona afectată este fierbinte, se

aplică o pungă cu gheaţă (gheaţă într-un prosop umed) care se aplică,

dacă este posibil din oră în oră, pe parcursul a 48-72 ore. Dacă durerile

sunt foarte mari se pot administra şi medicamente analgezice.

Accidentele conduc la întreruperea activităţii, de aceea este

foarte important ca în perioada de convalescenţă să nu se renunţe total

la efort fizic, găsind alte variante de efort care nu implică membrul sau

zona afectată. Aceste mijloace, oricare ar fi ele, trebuie să asigure o FC

apropiată de cea a programului normal de activitate fizică, pe o durată

minimă de 15-20 min. pe zi, asigurând premizele pentru evitarea

dezantrenării.

96

Page 97: curs tefs New+cuprins

Reluarea activităţii după întreruperea provocată de un accident se

va face cu multă răbdare şi atenţie, uneori fiind necesare săptămâni sau

luni până la dobândirea potenţialului anterior accidentării. Cu multă

grijă trebuie tratată implicarea în efort a zonei accidentate care se va

face progresiv. In funcţie de reacţia generală şi mai ales locală la

solicitarea aplicată, se va continua efortul şi în ziua următoare, sau,

dacă apar manifestări nefireşti (durere, umflătură, febră locală), se va

diminua sau va înceta efortul până când situaţia se normalizează. Se va

relua apoi, activitatea cu programul ultimului antrenament care nu a

provocat reacţii nefavorabile.

97

Page 98: curs tefs New+cuprins

BIBLIOGRAFIE

1. Abalaşei B., Iacob M. R., Handbal – Îndrumar metodic, Editura Pim, Iaşi, 2007 2. Albu, M., Construirea şi utilizarea testelor psihologice, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1998 3. Albu, M., Metode şi instrumente de evaluare în psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2000 4. Alexandrescu, C., Aspecte ale creşterii şi dezvoltării toracelui la vârstă şcolară 7 – 18 ani”, Educaţie fizică şi sport, vol. XXII, Centrul de Cercetări pentru Ed. Fizică şi Sport, Bucureşti, 5. Alexandrescu, C.,Creţu, Antoaneta, Igiena educaţiei fizice şi sportului,Bucureşti, 1993 6. Alexe, N., Antrenamentul sportiv modern, Editura Edilis, Bucureşti, 1993 7. Alexe, N., colab., Potenţialul biomotric al populaţiei şcolare clasele V-VIII, C.N.E.F.S., Bucureşti, 1981 8. Alexe, N., Studii privind pregătirea sportivă a copiilor şi juniorilor, Editura Stadion, 1972 9. Antonescu C., Gârleşteanu D., Laurii handbalului românesc, Editura Sport Turism , 1964 10. Antonescu C., Naum H., A fost odată un meci de handbal, Editura Sport Turism, 1975 11. Apostu, M., Biochimie. Aspecte generale, Editura Semne, Bucureşti, 2002 12. Ardelean, Doina, Negulescu, I., Studiu privind rolul controlului neuromuscular asupra preciziei paselor și aruncărilor la poartă în jocul de handbal, Conferința științifică internațională, Oradea, 2009 14. Ardelean, Doina, Hanţiu, I. Self perception and bady Weight management in teeanegers from Oradea, The international conference „Physical Education and sports in the benefit of health”, Oradea, 2011 15. Ardelean, T. - Particularitatile dezvoltării calităţilor motrice în atletism, IEFS, Bucuresti, 1990 16. Avramoff, E., Probleme de fiziologie a antrenamentului, IEFS, 1980 17. Axinte A., Eftene A., Handbal de la iniţiere la performanţă, Editura Media, Bacău. 18. Bâc, O., Hanțiu, I., Biro, F., Teoria și metodica antrenamentului sportiv - Partea a II-a, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2002.

98

Page 99: curs tefs New+cuprins

19. Badiu T., Badiu G., Caractoian L., Exerciţii şi jocuri de mişcare, Imprimeria Alma, Galaţi, 1995 20. Baroga, L., Educarea calităţilor fizice combinate, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984 21. Bârz, M., Control medical și autocontol în educație fizică și sport, Editura Mirton, Timișoara, 2002. 22. Bîrzea, C., Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995 23. Bonchiş, E., Secui, M., şi colab. Psihologia vârstelor, Editura Universităţii din Oradea, 2004 24. Bompa, T., Dezvoltarea calităților motrice – Periodizarea, CNFPA, București, 2001. 25. Bota, Aura, Exerciţii fizice pentru o viaţă activă- Activităţi motrice pentru timp liber, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2006 230

99

Page 100: curs tefs New+cuprins

26. Bota, Aura, Nutriţie, energie şi performanţă motrică, Editura Printech, Bucureşti, 2007 27. Bota, Aura, Kinesiologie, Editura didactică şi pedagogică, bucureşti, 2007 28. Bota, C., Prodescu, B., Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 1997 29. Bota, I., Macovei, B., Handbal. Antrenamentul portarului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983 30. Bota I. , Bota Maria, Handbal – 500 exerciţii pentru învăţarea jocului, Editura Sport Turism, 1990 31. Bota I., Bota Maria, Handbal – Pregătirea şi formarea echipelor de performanţă, Editura Sport Turism , 1987 32. Bota, C., Fiziologia educaţiei fizice şi sportului, Ed. M.T.S. Bucureşti, 1993 33. Bota, C., Anduranţă sau rezistenţă? Un model de analiză comparativă, Discobolul, Revista ANEFS de cultură, educaţie, sport şi kinetoterapie, nr. 1, Bucureşti, 2005 34. Bota, I., Handbal Modele de joc şi pregătire, Ed. Sport - Turism, Bucuresti, 1984. 35. Brian Mackenzie, 101 Performance Evaluation Tests, (101 teste de evaluare a performanţei), Londra, 2001 36. Cârstea Gh., Educaţia fizică teoria şi bazele metodicii, A.N.E.F.S., Bucureşti, 1997 37. Cercel, P., Handbal – Antrenamentul echipelor masculine , Editura sport turism, 1983 38. Cercel, P., Handbal – Calităţile motrice în handbal, Editura Sport Turism, 1983 39. Cercel, P., Handbal – Exerciţii pentru fazele de joc, Editura Sport Turism, 1980 40. Chiriţa G., Educaţie prin jocuri de mişcare, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1983 41. Colibaba – Evuleţ, D., Bota. I., Jocuri sportive. Teorie şi metodică” Editura Aldin, Bucureşti, 1998. 42. Cordun, M., Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti, 1999 43. Croitoru, Doina, Ambidextrie în jocurile sportive, Editura ANEFS, Bucureşti, 1999. 44. Croitoru, Doina,- Şerban M., Volei în şcoală”. Editura Semne, Bucuresti, 2002. 45. Croitoru, Doina., Îmbunătăţirea capacităţii de adaptare eficientă a deprinderilor specifice din volei, Maraton vol. 1, nr. 2, Bucureşti, 2009 46. Csudor, G., Handbal-instruirea echipelor şcolare, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1986 47. Csudor G., Handbal pentru clasele I – IV, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1983 48. Csudor, M., Csudor, G., Handbal-combinaţii tactice, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1989 49. Cucoş, C., şi colab. Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 1998 50. Dima S., Firea E., Bojin E., Sima I., Jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea fizică a preşcolarilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti , 1974 51. Dorobanţu, I., Dumitru, I., Arta de a trăi sănătos, Editura medicală, Bucureşti, 1983

100

Page 101: curs tefs New+cuprins

52. Dragnea, A. Teoria si metodica dezvoltării calităţilor motrice, ANEFS, Bucuresti, 1991 53. Dragnea, A., Bota, A., Teoria activităţilor motrice, Editura didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti, 1999 54. Dragnea, A., Mate-Teodorescu, Silvia,Teoria Sportului, FEST, Bucureşti, 2002 55. Drăgan, I., Medicina sportivă aplicată, Editura Editis, 1994 56. Drăgan I., Selecţia şi orientarea medico-sportivă, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1989 57. Drăgan, I. Medicina Sportiva, Ed. Sport- Turism, Bucureşti, 1982 231

101

Page 102: curs tefs New+cuprins

58. Epuran, M., Despre Știința activităților corporale – Teoria și Filosofia lor, Renaissance, București, 2005. 59. Epuran, M., Metodologia cercetării activitătior corporale, FEST, Bucureşti, 2005. 60. Epuran, M., Psihologia educatiei fizice, I.E.F.S. Bucuresti, 1986. 61. Epuran, M., Toniţa, F., Holdevici, I., Psihologia sportului de performanţă, Editura FEST, Bucureşti, 2001 62. Gagea, A., Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport, editura Fundaţiei România de mîine, 1999 63. Ghermănescu, I., K., Gogâltan, V., Jianu, E., Negulescu, I., Teoria şi metodica handbalului, EDP, Bucureşti, 1983. 64. Ghibu, E., Todan, I., Sportul românesc de-a lungul anilor, Editura Stadion, Bucureşti, 1967. 65. Gogâltan V., Instruirea copiilor şi juniorilor în handbal, Editura Stadion, Bucureşti, 1974 66. Grigore, Vasilica, Gimnastica artistică-bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, Editura Semne, Bucureşti, 2001 67. Groza, P., Fiziologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1991 68. Hanțiu, I., Jocuri de mișcare, Editura Universității din Oradea, Oradea, 2002. 69. Hanţiu, I., Ştiinţa mişcării, Universitatea din Oradea, 2010 70. Hanţiu I., Tehnici de cercetare şi activităţi motrice (note de curs), Universitatea din Oradea, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 2012 71. Hantău C., Handbal – Antrenamentul copiilor şi juniorilor, Editura Printech, Bucureşti, 2004 72. Hantău, C., Jocuri de echipă, Curs MDS, Bucureşti, 2009 73. Hantău C., Handbal., Editura Alpha , 2000 74. Hăulică, I., Fiziologie Umană,Editura Medicală, Bucureşti, 1996 75. Igorov-Bosi, M., Instruirea în handbal-copii şi juniori, Editura Moroşanu, Bucureşti, 2009 76. Ifrim, M., Antropologie motrică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986. 77. Ifrim, M., Antropologie motrică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982. 78. Ifrim, M., Iliescu, A., Anatomia şi biomecanica educaţiei fizice sportului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978 79. Jaba, Elisabeta,Grama, Ana, Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Bucureşti, 2004 80. Joiţa, Elena, Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie, Editura Polirom, Bucureşti, 2002 81. Joiţa Elena, Management educaţional, Editura Polirom, Bucureşti, 2000 82. Kiriţescu, C., Palestrica,Editura Şcoalelor, Bucureşti, 1943. 83. Lehninger, A.L., Biochimie, Ed.Tehnica Bucuresti 1987 84. Liu, J., Chen S.H., Effests of Precisiation Of Augmented Feedback an the Performance and Learning of a Motor Skill, II International Conference for Physical Educators (ICPE), 2004

102

Page 103: curs tefs New+cuprins

85. Manno, R., Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, Ed. Sportul de performanţă, Bucureşti, 1996 86. Marinescu, Gh., Copiii şi performanţa în înot, Ed. Romfel, Bucureşti, 1998. 87. Marinescu, Gh., Energogeneza şi oboseala în sport, Note de curs, UNEFS, 2009 88. Marinescu, Gh., Natatie - Note de curs pentru colegiu, Ed. A.N.E.F.S., Bucuresti, 1994. 89. Marinescu, Gh., Nataţie, tempo şi ritm, Ed. Dareco, Bucureşti, 2002. 90. Marinescu, Gh., Turcas, C., Inot - Curs, Universitatea Ecologica, Bucuresti, 1993. 232

103

Page 104: curs tefs New+cuprins

91. Matveev, L.P., Novikov, A. D., Teoria şi metodica educaţiei fizice, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980 92. Mihăilă I., Handbal curs teoretic, Editura Universităţii Piteşti, 2006 93. Mihăilă I., Popescu D.C., Handbal îndrumar practico-metodic, Editura Universitaria, Craiova, 2006 94. Mihoc, Ghe., Craiu, V., Tratat de statistică matematică-Verificarea ipotezelor statistice, Vol II, Editura Academiei, 1977 95. Moteţ, D., şi colab., Îndrumătorul terminologic pentru studenţii secţiilor de kinetoterapie, 1997 96. Naum H., Handbalul de la A la Z, Editura Sport Turism , 1986 97. Negulescu C. I, Manual de handbal, Editura Carta Universitară, Bucureşti, 2005 98. Negulescu C. Ioan, Dragomir I., Constantinescu O., Metodica predării handbalului în mediul rural, Pridner & Pridner, Tîrgovişte, 2006 99. Negulescu C. I, Handbal – tehnica jocului., Editura A.N.E.F.S., 2000 100. Negulescu C. I, Lecţia opţională de handbal, Carta Universitară, Bucureşti, 2005 101. Negulescu, C., I., (Coord.), şi colab., Relaţia dintre raţionalizarea mijloacelor de antrenament şi individualizarea pregătirii în jocurile sportive, Editura Bren, Bucureşti, 2008. 102. Negulescu, C., I., Argument pentru un debut timpuriu, Ed. Universitas Company, Bucureşti, 1998. 103. Nenciu, G., Sistemul neuro-muscularşi efortul fizic, Editura ANEFS, Bucureşti, 1999 104. Niculescu, M., Metodologia cercetării ştiinţtifice în educaţie fizică şi sport, Vol I, Ed. Bren, Bucureşti, 2003. 105. Niculescu, M., Metodologia cercetării ştiinţtifice în educaţie fizică şi sport, Vol II, Ed. Bren, Bucureşti, 2003. 106. Niculescu, M., Personalitatea sportivului de performanţă, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2000 107. Oprea V., Har, trudă şi onoare, Editura Axiona , 2003 108. Orţănescu, Dorina, Orţănescu, C., Învăţarea motrică, Editura Editura Universitaria, Craiova, 2001 109. Ozolin, N., Metodica antrenamentului sportiv,Editura Stadion, Bucureşti, 1972 110. Piaget, J., Judecata morală la copil, EDP, Bucureşti, 1980 111. Popescu C. Constantin., Antrenorul – Profilul, Personalitatea şi Menirea Sa, Editura Sport Turism, 1979 112. Popescu P. C., O viaţă de antrenor , Editura Centrului Sportiv din Mannheim , 1999 113. Popescu, C., Ciucur, D., Răboacă, G., Iovan, D., Metodologia cercetării ştiinţifice economice, Editura ASE, Bucureşti, 2006 114. Popescu, C., Morari, I., Niţă, G., colab.,Istoria Handbalului Românesc 1921-2012, Vol. II, Bucureşti, 2012

104

Page 105: curs tefs New+cuprins

115. Popovici I., Handbal- curs de bază, Editura Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, p.219, 2006 116. Prelici, V., Performanţă sportivă, personalitate, selecţie, Editura Facla, Timişoara, 1980 117. Renato, M., (1992), Les bases de l’entrenement sportif, ed. Revue C.P.S. 118. Săvescu I. şi colab., „1001” exerciţii fizice pentru dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică şi sportivă şcolară, Editura Policrom, 2002 119. www.frh.ro 120. www.gov.ro 121. www.edu.ro 122. www.just.ro 123. www.cosr.ro 124. http://www.studia.ubbcluj.ro/index_en.php 125. www.unefs.ro 126. www.dexonline.ro 127. www.biblioteca.regielive.ro 128. www.ro.wikipedia.org

105