Click here to load reader

CRNOGORSKI GASTRO PROIZVODI MONTENEGRIN GASTRO · PDF file unapređenje brendiranja turističke destinacije i tržišno orjentisanog plasiranja turističkog proizvoda. Tradicio

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CRNOGORSKI GASTRO PROIZVODI MONTENEGRIN GASTRO · PDF file unapređenje brendiranja...

 • 3

  CRNOGORSKI GASTRO PROIZVODI MONTENEGRIN GASTRO PRODUCTS

  Podgorica - avgust 2017. Podgorica - August 2017

 • 4

  SADRŽAJ

  Uvod / O projektu

  Tradicionalni gastro proizvodi

  Istraživanje tržišta

  Gastro proizvodi

  Pršut

  Sir

  Med

  Maslinovo ulje

  Vino

  Frutiera - gastro proizvodi

  D.O.O. Frutiera

  Proizvodi

  6

  6

  8

  10

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  20

  22

 • 5

  CONTENTS

  Introduction / About the project

  Traditional gastro products

  Market research

  Gastro products

  Prosciutto

  Cheese

  Honey

  Olive oil

  Wine

  Frutiera - gastro products

  Frutiera

  Products

  7

  7

  9

  11

  11

  13

  15

  17

  19

  21

  21

  23

 • 6

  UVOD / O PROJEKTU

  Privredna komora Crne Gore od septembra 2016. sprovo- di projekat Gastronomski suveniri za ponijeti – GAS2GO u sklopu grant šeme »Inovacijama do pametnog rasta: jačanje veza između naučno-istraživačke zajednice i pri- vrede«. U projektu finansiranom od strane IPA fondova, angažovana su tri partnera: Privredna komora Crne Gore (PKCG) kao nosilac projekta, Univerzitet Mediteran - Fa- kultet za poslovne studije (MBS) i preduzeće Frutiera koje vodi žena preduzetnica, Radojka Ražnatović.

  Opšti cilj projekta je jačanje inovativnih kapaciteta pre- duzeća kroz podsticanje saradnje privrede sa naučno -istraživačkim /obrazovnim sektorom. U sklopu projekta Univerzitet Mediteran je uradio biznis plan preduzeća Frutiera, finansijsko-situacionu analizu, kao i marketin- šku i komunikacionu strategiju. Osim toga, Univerzitet Mediteran je u svoje aktivnosti uključio studente u cilju

  sticanja praktičnih znanja i vještina iz predmeta koje iz- učavaju. Ostale projektne aktivnosti uključivale su: novi vizuelni identitet preduzeća, istraživanje tržišta gastro suvenira, identifikaciju potencijalnih novih suvenira, kao i izradu priručnika na osnovu rezultata istraživanja i or- ganizaciju seminara za proizvođače gastro suvenira.

  Očekuje se da će pozitivni rezultati ovog projekta podstaći češću i tješnju saradnju između poslovnog i naučno-istraživačkog sektora. Takođe, cilj je da se nas- tavi sa identifikacijom novih gastro proizvoda koji bi se ponudili na tržištu, što bi moglo dovesti do proširenja i povezivanja postojećih biznisa i mogućeg zapošljavanja nove radne snage.

  http://www.privrednakomora.me/projects-current- projects/gastronomski-suveniri-za-ponijeti-gas2go

  TRADICIONALNI GASTRO PROIZVODI

  Kao jedan od važnih elemenata nacionalne kultu- re, gastronomija se može koristiti i kao sredstvo za unapređenje brendiranja turističke destinacije i tržišno orjentisanog plasiranja turističkog proizvoda. Tradicio- nalni gastronomski proizvodi su pouzdani suveniri koji su privlačni velikom broju turista zbog originalnosti,

  povoljne cijene i malog pakovanja lakog za nošenje. Pri- likom prenosa u druge zemlje, gastro suveniri se koriste kao sredstvo za promociju nacionalnih vrijednosti. U Cr- noj Gori postoji veliki potencijal za razvoj tradicionalnih gastro suvenira.

 • 7

  INTRODUCTION / ABOUT THE PROJECT

  As of September 2016, the Chamber of Economy of Montenegro has been implementing the project Gastro- nomic Souvenirs to Go – GAS2GO within the grant sche- me »Transfer of knowledge between sectors of higher education, research and industry«. This project is finan- ced from the IPA funds and it has three partners: the Chamber of Economy of Montenegro, MBS (Montenegro Business School) of the University Mediteran and the en- terprise Frutiera owned by the woman enterpreneur, Ms Radojka Raznatovic.

  The general aim of the project is to strengthen innovative capacities of the enterprise through encouraging coope- ration of the business sector with the scientific-rese- arch sector. Within this project University Mediteran has created a business plan for the enterprise Frutiera, communication and marketing strategy, respectively, and situational-financial analysis. Besides, University

  Mediteran has involved students in its activities with an aim to acquire practical knowledge and skills from the related courses they study. Other project activities included: research of the gastro souvenir market, iden- tification of potential new souvenirs, the creation of a handbook based on the research results, as well as the organisation of seminars for gastro producers.

  It is expected that the positive results of this project will encourage more frequent and closer cooperation between the business and scientific-research sector. In addition, the aim is to continue with the identification of new gastro products to be offered at the market, which would lead to the extension and networking of the exi- sting businesses and the potential employment of new workforce.

  http://www.privrednakomora.me/en/projects-current- projects/gas2go

  TRADITIONAL GASTRO PRODUCTS

  As one of the important elements of a national cultu- re, gastronomy may also be used as a means for the improvement of the branding of the tourist destination and the market oriented placement of a tourist produ- ct. Traditional gastronomic products are considered as

  reliable souvenirs by a great number of tourists due to their originality, favourable price and small packaging easy to carry. Their transport to other countries results in the promotion of national values. Montenegro has great potential for the development of gastro souvenirs.

 • 8

  ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

  U sklopu projekta Gastronomski suveniri za ponijeti – GAS2GO, sprovedeno je istraživanje javnog mnijenja o tradicionalnim gastro proizvodima. Na uzorku od 1 005 ispitanika iz 9 opština svih regija Crne Gore ispitani su stavovi građana o tome šta definiše tradicionalne gastro suvenire, koji su najbolji kanali distribucije, najbolji ka- nali prodaje i na koji način bi se oni odraziili na ulaganja.

  Prema dobijenim podacima, za najpoznatije tradicional- ne gastro suvenire u Crnoj Gori važe: pršuta, sir, med,

  Koji tradicionalni crnogorski gastro proizvodi bi se mogli ponuditi kao gastro suveniri? Which Montenerin traditional gastro products could be offered as gastro souvenirs?

  Sedam od deset ispitanika je izjavilo da će intezivnija proizvodnja gastro suvenira uticati na povećanje domaće proizvodnje, stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje turističke ponude.

  Promocija gastro proizvoda vršila bi se većinom putem TV-a, interneta, prezentacijom u prodajnim objektima i reklamom na bilbordima.

  maslinovo ulje i vino, rakija, masline, pivo, ljekovito bo- lje, kobasice, suvo voće, kolači i peciva, začini i dr.

  Ispitanici su se uglavnom složili da kroz korišćenje domaćih sirovina, veću dostupnost u kanalima prodaje, uz odgovarajuću prezentaciju kreativnog gastro proi- zvoda može da se poveća proizvodnja. Kao najpoželjnije kanale prodaje, definisani su prodaja na sajmovima, u posebnim prodavnicama, marketima, hotelima i resto- ranima, štandovima i na internetu.

  19,6% 18,9%

  12,9% 12,5% 10,0%

  6,7% 5,9% 4,8% 3,3% 2,0% 1,0% 0,7% 0,5% 0,4% 0,1% 0,7%

  Pr šu

  t/P ro

  sc iut

  to

  Sir /C

  he es

  e

  Me d/

  Ho ne

  y

  Ma sli

  no vo

  ul je/

  Ol ive

  oi l

  Vin o/

  W ine

  Ra kij

  a/ Br

  an dy

  Ma sli

  ne /O

  liv es

  Pi vo

  /B ee

  r

  Lje ko

  vit o b

  ilje /H

  er bs

  Ko ba

  sic a/

  Sa us

  ag es

  Na ma

  zi (d že

  m, a

  jva r i

  sl .)/

  Ja ms

  Su vo

  vo će

  /D ry

  fr uit

  Ko lač

  i, p ec

  iva .../

  Ca ke

  s an

  d b ak

  ed pr

  od uc

  ts

  Za čin

  i/S pic

  es

  Lik er

  i/L iqu

  er us

  Ne što

  dr ug

  o/ Ot

  he r

  Intenzivnijom proizvodnjom gastro suvenira, mislite li da će se prije svega: More intensive production of gastro souvenirs will primarily:

  Povećati domaća proizvodnja Increase domestic production

  44,0%

  Doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta Contribute to the opening of new jobs

  13,6%

  Unaprijediti turistička ponuda Improve tourism offer

  10,8%

  Jačati povjerenje u crnogorske proizvode Strengthen confidence in Montenegrin products

  15,6%

  Povećati profit domaćih proizvodjača Increase profit of domestic producers

  6,2%

  Doprinijeti rastu lokalne zajednice Contribute to the growth of local community

  1,8%

  Nešto drugo / Other 0,8%

  Ne znam / I don’t know 7,1%

 • 9

  MARKET RESEARCH

  As one of the project activities within the project Gastro- nomic Souvenirs to Go – GAS2GO, the public research on traditional gastro products has been conducted. At the sample of 1 005 interviewees from 9 municipalities, which covered all regions of Montenegro, the attitudes of the citizens were checked as to what the best dis- tribution and sales channels are and how they would reflect on the investments.

  According to the obtained data, the most famous